intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:225

106
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án tìm kiếm các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam; trên cơ sở lý luận và thực tiễn của những dự báo về xu hướng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, những định hướng hoàn thiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tác giả sẽ kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

 1. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Về lý luận Bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề  mới, liên quan đến nhiều  ngành, nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, tại Việt Nam chưa có nhiều công trình khoa  học nghiên cứu về  lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt chưa có  công trình khoa học nào nghiên cứu về quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng của Bộ Công Thương. Nhằm tìm kiếm các giải pháp có luận cứ  khoa học về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  cũng như đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền   lợi người tiêu dùng tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ   Công Thương về  công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng  ở  Việt Nam” để  nghiên cứu. 1.2. Về thực tiễn Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề mới không chỉ tại Việt Nam.  Vấn đề  này chính thức được Đảng và Nhà nước quan tâm từ  năm 1999 bằng   việc   Ủy   ban   thường   vụ   Quốc   hội   đã   thông   qua   Pháp   lệnh   số   13/1999/PL­ UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999[7]. Pháp lệnh quy định rõ các quyền,  nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng   hóa dịch vụ, các quyền khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng và gần đây Quốc   hội khóa XII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   ngày 17 tháng 11 năm 2011. Việt Nam bắt đầu mở  cửa nền kinh tế theo nền kinh t ế th ị tr ường đị nh   hướng xã hội chủ  nghĩa từ  năm 1986, từ  đó đến nay nền kinh tế  Việt Nam   luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, sản phẩm s ản xuất ra không chỉ  đáp ứng nhu   cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh những tích cực nền  kinh tế  thị  trường cũng xuất hiện những mặt trái như: tình trạng kinh doanh 
 2. 2 hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đủ  điều kiện về  tiêu chuẩn,  quy chuẩn. Tình trạng này đã xuất hiện tại hầu hết các địa phươ ng trong cả  nước vi phạm đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời cũng   gây hại cho doanh nghi ệp s ản xu ất kinh doanh chân chính.  Thời gian gần đây  các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa ra công luận rất nhiều vụ việc vi   phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng như: Vụ  xăng pha acetone, Vụ  nước tương nhiễm chất 3­ MCPD­ Vụ việc phở nhiễm phormol, Xe máy Honda  loạn giá, Vụ việc Công ty Vedan thả nước thải ra Sông Thị Vải và gần đây là vụ  Công ty cổ phần thanh toán điện tử Vietpay đã dùng mạng di động Mobiphone để  lừa đảo người tiêu dùng hàng tỉ  đồng. Đây chỉ  là minh họa của một số  vụ  việc  điển hình xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Có thể nói rằng,  người tiêu dùng Việt Nam đang phải sống trong một môi trường không an toàn,  quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm nghiêm trọng.  Để quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn cần có sự phối hợp đồng  bộ của các thành phần tham gia như: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội về  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa   và dịch vụ, cơ  quan truyền thông báo chí và chính người tiêu dùng. Trong đó, cơ  quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, vừa định hướng, vừa quyết định các bộ  phận khác trong xã hội thực hiện. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về  bảo  vệ  người tiêu dùng chưa đượ c quan tâm đúng mức, chưa huy động đượ c sứ c  mạnh  của   toàn  xã   hội   tham   gia   vào  công   tác   bảo  vệ   người   tiêu   dùng.   Tại  nhiều địa phương việc thành lập tổ  chức bảo vệ  người tiêu dùng chư a đượ c   triển khai, hoặc k ết qu ả còn nhiều hạn chế.   Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ban hành là hành lang pháp lý   quan trọng để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng. Đây là bước tiến lớn trong   việc luật hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Mặc dù, Luật   bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhiều bước tiến mới so với pháp lệnh bảo  vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề hạn chế mà tại thời  
 3. 3 điểm ban hành luật, do nhận thức chung của toàn xã hội cũng như  điều kiện phát  triển kinh tế đất nước chưa thể hoàn thiện để đưa vào luật. Dưới góc độ khoa học,   tác giả đi nghiên cứu thực tiễn trên thế giới, đặc biệt thực tiễn của một số nước có   tổ chức quản lý nhà nước tốt nhất trên thế giới như Nhật Bản,  Malaysia, Hà Lan để  làm cơ sở định hướng đề xuất kiến nghị cho Việt Nam. Theo Luật BVQLNTD, Bộ  Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có   trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân khác để thực hiện  các nội dung quản lý nhà nước về BVQLNTD. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ  này của Bộ Công Thương đã bộc lộ một số hạn chế.  Đề  tài sẽ làm rõ về  vị  trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ  và những nội dung   quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong triển khai công tác bảo vệ quyền lợi   người tiêu dùng để thấy được những đóng góp của Bộ Công Thương trong thời gian   qua, những hạn chế  cần khắc phục, đồng thời đề  xuất các giải pháp thực thi tốt  hơn các nội dung quản lý trong thời gian tới. Hơn nữa, cuối năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập, theo  lộ  trình hội nhập kinh tế  khu vực ASEAN,  Ủy ban bảo vệ  quyền lợi người tiêu  dùng của ASEAN sẽ ban hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu vực.   Do vậy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của  Bộ Công Thương là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu và lộ trình của   quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm các giải pháp có cơ sở thực tiễn để hoàn thiện  quản lý nhà nước của Bộ  Công Thương về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng ở  Việt Nam là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng tốt   hơn. Với những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý nhà nước của   Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam” để  làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ kinh tế. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: 
 4. 4 Tìm kiếm các giải pháp có luận cứ  khoa học và thực tiễn nhằm đề  xuất   các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ  Công Thương về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để  thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung thực hiện những  nhiệm vụ chủ yếu sau: ­ Tổng quan các công trình khoa học đã thực hiện liên quan đến quản lý  nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng, những vấn đề  đã được nghiên  cứu, xác định những vấn đề chưa được nghiên cứu, hoặc nghiên cứu chưa sâu để  tập trung nghiên cứu. ­ Hệ thống hóa và tìm kiếm giải pháp có luận cứ khoa học về quản lý nhà  nước nói chung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng nền kinh tế. ­ Đánh giá thực tiễn thực thi nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ người  tiêu  dùng  của   Bộ   Công  Thương,   những   thành   công,   tồn   tại,   nguyên   nhân   và  những vấn đề  đặt ra cần giải quyết theo quy định của Luật bảo vệ  quyền lợi  người tiêu dùng. ­ Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước về  bảo vệ quyền lợi người   tiêu dùng trên thế  giới, rút ra bài học kinh nghiệm có thể  tham khảo vận dụng  cho Việt Nam. ­ Trên cơ  sở  lý luận và thực tiễn của những dự  báo về  xu hướng xâm  phạm quyền lợi người tiêu dùng, những định hướng hoàn thiện công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng, tác giả  sẽ  kiến nghị  các giải pháp nhằm hoàn thiện   quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề về lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước của Bộ Công  Thương đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 5. 5 3.2. Phạm vi nghiên cứu ­ Về nội dung: Đề  tài tập trung nghiên cứu lý luận về  quản lý nhà nước đối với bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng; Nghiên cứu thực tiễn triển khai các nội dung quản lý   nhà nước của Bộ  Công Thương về  BVQLNTD với tư  cách là cơ  quan dược   Chính phủ  giao thống nhất quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu  dùng theo luật BVNTD ở Việt Nam, và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. ­ Thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về bảo  vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công Thương từ  năm 2007 đến nay và đề  xuất các giải pháp áp dụng đến năm 2025. ­ Không gian nghiên cứu:  Trên lãnh thổ  Việt Nam, tập trung khảo sát  ở  một số  địa phương điển   hình, nghiên cứu kinh nghiệm  ở  một số  nước trên thế  giới có mô hình tương   đồng và có hiệu quả để định hướng cho Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Để   hoàn   thành   công   trình   nghiên   cứu   của   mình,   tác   giả   sử   dụng   các  phương pháp nghiên cứu sau: 4.1. Phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp Bên cạnh việc nghiên cứu lý luận tại bàn về  các vấn đề  liên quan đến   công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng, tác giả  còn tiến hành khảo sát điều   tra thực tế như: trao đổi với chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh  vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trực tiếp trao đổi những cán bộ thực thi  công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trung ương, địa phương, các  Hội  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiến hành điều tra xã hội học với đối tượng là  các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể như:
 6. 6 Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và cán bộ  thực thi công tác bảo vệ   quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương ­ Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của tổ chức JICA của Nhật Bản  về  kinh nghiệm triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  Đối tượng trao đổi: Chuyên gia thường trú của Nhật Bản tại Cục Quản lý  cạnh tranh, Bộ Công Thương. Câu hỏi là: Để  công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng đạt hiệu quả  cao cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần được hoàn thiện theo hướng   nào? Cơ  quan quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng tại địa  phương có vai trò như thế nào với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả: Để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu quả thì cơ  quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải có quyền lực,  có tính độc lập cao, phải thành lập hệ  thống xuyên suốt từ  Trung  ương đến địa   phương. Bên cạnh cơ  quan quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu  dùng tại Trung ương, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu  dùng tại các địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách  và thực thi chính sách tại các địa phương. ­ Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hoạt động ở  trong nước trong lĩnh  vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như  TS.Vũ Thị  Bạch Nga – Trưởng Ban   Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, PGS.TS.Bùi  Nguyên Khánh – Viện phó Viện Nhà nước và Pháp luật,  Ông Đỗ  Gia Phan­   Nguyên Tổng Thư  ký, Phó chủ  tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ  người tiêu dùng  Việt Nam...  Nội dung câu hỏi:  Khó khăn lớn nhất trong công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng của  Việt Nam hiện nay là gì?  Giải pháp hoàn thiện bộ  máy quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi  người tiêu dùng tại Việt Nam là gì?
 7. 7 Kết quả:  Nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   chưa cao, cần thành lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi   người tiêu dùng từ  Trung  ương đến địa phương, trao thêm thẩm quyền cho cơ  quan này, cần bổ  sung nguồn nhân lực và vật lực cho hoạt động bảo vệ  quyền   lợi người tiêu dùng. ­ Điều tra, khảo sát cán bộ  thực thi công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu  dùng và hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương như: Hà Nội,   Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam   Định, Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa,  Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đak Lak, Gia Lai, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Long   An, Tây Ninh, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tầu, Lai Châu,   Điện Biên... Đối tượng trao đổi: Cán bộ trực tiếp triển khai công tác bảo vệ quyền lợi   người tiêu dùng tại Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  Nội dung câu hỏi: Khó khăn của địa phương trong triển khai công tác bảo   vệ quyền lợi người tiêu dùng là gì? Có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả công tác   này? Kết quả:  Chưa có bộ phận chuyên trách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chưa  nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo địa phương, thiếu kinh phí hoạt   động cho các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị là Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Nội vụ sớm ban hành   thông tư liên tịch quy định rõ con người, đơn vị chịu trách nhiệm thực thi công tác  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các Sở Công Thương. Cần có cơ chế chính  sách  hỗ  trợ  kinh phí, cơ  sở  vật chất   cho các hội bảo vệ  quyền lợi người tiêu  dùng các địa phương hoạt động. Điều tra xã hội học
 8. 8 Đối tượng khảo sát: Phát 230 phiếu điều tra tới cán bộ  của 45 Hội bảo  vệ người tiêu dùng, cán bộ của 63 Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trong cả  nước. Nội dung câu hỏi và kết quả khảo sát:  Sau khi thu thập các phiếu điều tra tác giả đã tổng hợp, phân tích và đánh  giá các dữ  liệu thông qua máy tính để  đưa ra các nhận định theo từng nội dung  khảo sát thu được kết quả như sau: ­Tại cơ  quan anh chị  có những hoạt động nào nhằm bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng?   Kết quả  thu được là thành lập văn phòng giải quyết khiếu nại; Tuyên   truyền phổ  biến pháp luật; Kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ; Tư  vấn cho  người tiêu dùng. ­ Khó khăn của các cơ quan tổ chức trong việc triển khai công tác bảo vệ   quyền lợi người tiêu dùng là gì? Kết quả thu được là: Nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế; Ý thức  của doanh nghiệp chưa tốt; Thiếu sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước; Thiếu  cơ sở pháp lý để thực hiện; Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt. ­ Nhiệm vụ  nào là nhiệm vụ  trọng tâm khi triển khai công tác bảo vệ   quyền lợi người tiêu dùng? Kết quả  thu được là tuyên truyền phổ  biến pháp luật bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng. ­ Người tiêu dùng hay bị vi phạm trong lĩnh vực nào là nhiều nhất? Kết quả  thu được theo thứ  tự  là: An toàn vệ  sinh thực phẩm; hàng hóa,  dịch vụ kém chất lượng; Hàng nhái, hàng giả; Cung cấp thông tin sai sự thật cho   người tiêu dùng; Trách nhiệm bảo hành sản phẩm. ­ Có nên thành lập bộ phận chuyên trách và giao thêm thẩm quyền cho cơ   quan này ở Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh hay không? 
 9. 9 Hơn 90 % ý kiến cho rằng nên thành lập và nên trao thêm thẩm quyền cho   cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Thực trạng cơ chế phối hợp giữa các cơ  quan thực thi công tác bảo vệ   quyền lợi người tiêu dùng như thế nào? Kết quả  cho thấy chưa có cơ  chế  phối hợp hiệu quả, rõ ràng, việc phối  hợp chỉ mang tính hình thức, kém hiệu quả. ­ Khó khăn của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang gặp phải   là gì? Kết quả cho thấy là chưa nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và thiếu  kinh phí, nguồn lực cho hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Tác giả thu thập các văn bản pháp luật, các công trình khoa học, đề tài, bài  báo, sách, thông tin liên quan đến quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà  nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng để nghiên cứu: ­ Phương pháp điều tra chéo Nhằm kiểm chứng tính chính xác của thông tin được thu thập, tác giả  đã  sử dụng phương pháp điều tra chéo để đưa ra số liệu, thông tin được sát thực với  thực tế.  ­ Chọn lọc, phân tích, đánh giá và tổng hợp Lựa chọn nguồn số liệu và điều tra trong số các đối tượng được khảo sát  để  tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp nhằm đưa ra các nhận định, đánh giá  và đề xuất giải pháp. ­ Phương pháp mô tả thống kê Căn cứ trên báo cáo của các địa phương, các hội bảo vệ  quyền lợi người  tiêu dùng tác giả  đã đưa ra các tiêu chí và tổng hợp số  liệu làm cơ  sở  cho các   nhận định và đề xuất các giải pháp cho đề tài.
 10. 10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1. Các nghiên cứu của nước ngoài Http://www.answers.com/Q/What_is_the_Role_of_government_in_consume r_protection[73]. Tại trang web nêu trên, đã nêu vai trò của Chính phủ  trong bảo  vệ  quyền lợi người tiêu dùng như là: Ban hành các quy định pháp luật để  điều  chỉnh những hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người   tiêu dùng. Ngoài ra, Chính phủ  còn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người   tiêu dùng về quyền lợi chính đáng của họ. Tại website của cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Canada: http://settlement.org/sys/faqs_detail.asp? k=PROTECT_RIGHTS&faq_id=4000264  [100]  đã   nêu   Chính   phủ   chịu   trách  nhiệm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả  và cạnh tranh bình  đẳng giữa nhà sản xuất, đơn vị  kinh doanh và người tiêu dùng. Chính phủ  cũng   phải chịu trách nhiệm về an toàn của sản phẩm. Vấn đề an toàn bao gồm cả dán  
 11. 11 nhãn và quảng cáo sản phẩm. Chính phủ  tiến hành  kiểm tra an toàn không chỉ  thực phẩm, mà còn cả thực vật và động vật tại biên giới của Canada. Nhiệm vụ  này Chính phủ giao cho Cục kiểm dịch thực phẩm Canada. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về  các vấn đề  kinh doanh tại   các địa phương, điều kiện về  cấp phép kinh doanh cũng như  các vấn đề  về  an  toàn công cộng. Những dịch vụ được cung cấp trên địa bàn của địa phương sẽ do  cơ quan quản lý địa phương quy định về điều kiện kinh doanh. IOCU (1992),  Cunsumers and the Environment,  published by International  Organization of Consumers Unions Penang, Malaysia [70]. Đây là cuốn sách viết  về  cách thức tiêu dùng để  bảo vệ  môi trường, do tổ  chức quốc tế  về  bảo vệ  người tiêu dùng Malaysia xuất bản. Cuốn sách nêu nên tầm quan trọng của ý  thức người tiêu dùng trong việc bảo vệ môi trường, cách thức thay đổi thói quen  nhằm bảo vệ môi trường trong điều kiện các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày  càng cạn kiệt. Muốn vậy cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức bảo vệ người   tiêu dùng cần:  Tăng cường giáo dục cho người tiêu dùng về tiêu dùng bền vững, thay đổi  quan điểm và lựa chọn sản phẩm năng lượng tự  nhiên như  gió, ánh sáng mặt  trời.  Cung cấp thông tin đầy đủ  và kịp thời cho người tiêu dùng về  hàng hóa   dịch vụ sử dụng năng lượng thay thế, cũng như các cách thức để quảng bá , nhân  rộng đối tượng sử dụng sản phẩm này. Chỉ ra những lợi ích của người tiêu dùng có được khi tiêu dùng hướng tới   môi trường ở các hội thảo quốc gia và quốc tế. Ban hành chính sách khuyến khích về thuế  để  hưởng  ứng và hỗ  trợ  việc   sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ vì môi trường. Sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động vì sự phát triển của xã   hội, môi trường bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
 12. 12 Chính phủ cần phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức có liên   quan để đảm bảo việc cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm đảm bảo phát triển bền   vững, bảo vệ môi trường. ­ Richard M.Alderman (2006),  Know your rights, Taylor Trade Publishing  Lanham,  New  York,  Boulder,  Toronto,  Oxford  [71]. Đây là cuốn sách viết về  quyền của người tiêu dùng gồm 19 chương. Cuốn sách viết về các lĩnh vực khác  nhau như cho vay vốn, di cư, khiếu nại tại tòa án rút gọn, thủ tục li hôn, trình tự  bắt đầu kinh doanh, luật tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người cho thuê nhà và  người thuê nhà. Cuốn sách nhấn mạnh và đề  cao vai trò của luật sư  trong việc   giúp đỡ người tiêu dùng trong các hợp đồng ký kết với các đơn vị sản xuất kinh  doanh, nơi mà pháp luật được thực hiện rất tốt như Mỹ, Anh, Canada. ­ CUTS (2004), Is it really safe, CUTS Publications, India [68]. Cuốn sách  “nó có thực sự an toàn” do tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ấn Độ viết  vào năm 2004 gồm 6 chương, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch  vụ  an toàn: Từ  các đồ chơi trẻ em, đồ  mỹ  phẩm đến sử  dụng dịch vụ  chăm sóc  sức khỏe, sử dụng thực phẩm, di chuyển trên các phương tiện giao thông. Cuốn  sách đưa ra các chỉ dẫn cho người tiêu dùng sử dụng các hàng hóa, dịch vụ trong   cuộc sống sao cho an toàn và đạt được mục tiêu sử dụng. ­ Mudah Murah & Cepat (2008), Tribunal for consumer claims, Published by  Tribunal for consumer claims, Malaysia  [69]. Cuốn sách giới thiệu về  phương  thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp nhanh chóng và  tốn ít chi phí đó là tòa án rút gọn tại Malaysia. Đồng thời cuốn sách cũng hướng  dẫn người tiêu dùng cách thức viết đơn khiếu nại, trình tự  thủ  tục giải quyết   khiếu nại, thủ tục điều trần, các phán quyết của tòa án rút gọn. Nội dung các  trang web, các cuốn sách,  bài viết đều khẳng định vai trò  Chính phủ  trong việc banh hành chính sách  và  thực thi chính sách,  tạo  lập  môi  trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn  nhằm đảm bảo quyền lợi của cả  doanh   nghiệp và người tiêu dùng hướng tới phát triển ổn định và bền vững của xã hội,  
 13. 13 điều đó cũng hoàn toàn tương đồng với các quy định pháp luật của Việt Nam.  Ở  một số  quốc gia phát triển đã có nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu, thậm  chí có các luật sư chuyên nghiên cứu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2. Các nghiên cứu ở trong nước ­ Đề  tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ  mã số  97­78­082 (1999),  Luận cứ  khoa học của tổ chức thị trường và lưu thông một số mặt hàng thiết yếu theo yêu   cầu bảo hộ sản xuất trong nước và bảo vệ người tiêu dùng, do PGS.TS Đinh Văn  Thành, Viện Nghiên cứu Thương mại làm chủ nhiệm đề tài [12]. Đề  tài được thực hiện năm 1999 tập trung vào tổ  chức và lưu thông mặt  hàng thiết yếu nhằm bảo hộ  sản xuất trong nước và bảo vệ  người tiêu dùng.   Đây là đề  tài khoa học cấp bộ  đầu tiên đề  cập đến vấn đề  bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng. Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đề tài này được   đặt trong mối quan hệ  với bảo hộ  sản xuất trong nước. Đề  tài đã đề  cập đến   một số vấn đề   ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng như: chống nâng giá,  ép giá, được sử  dụng hàng hóa có chất lượng, được bảo hành, được cung cấp   đầy đủ  thông tin về  công dụng, quy cách phẩm chất của hàng hóa, dịch vụ  do   mình mua. Đề tài được tiến hành trong khi vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  ở Việt Nam vẫn rất mới, hoàn toàn sơ  khai, khuôn khổ  pháp lý chưa được hoàn   thiện, bởi trong thời gian này Bộ  Khoa học, công nghệ  và môi trường đang xây  dựng Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  ­ Đoàn Văn Trường (2002), Nghiên cứu người tiêu dùng ­ những vấn đề   về  việc bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng  ở  Việt Nam , NXB Khoa học và kỹ  thuật, Hà Nội [33]. Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên viết về  bảo vệ  quyền lợi  người tiêu dùng, cuốn sách được xuất bản ngay sau khi Pháp lệnh bảo vệ quyền   lợi người tiêu dùng được ban hành năm 1999. Tác giả đã đưa ra được những vấn   đề  chung nhất về  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Khái niệm về  người 
 14. 14 tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng; Các quyền  cơ bản của người tiêu dùng theo hướng dẫn của Liên hiệp quốc; Giới thiệu về  hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế  giới như Úc, Pháp,  Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản,  Ấn Độ, Thái Lan; Vai trò của Chính phủ  trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Các hoạt động thương mại thường   gây thiệt hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, cuối cùng là   tác giả đưa ra một số giải pháp chính sách để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   Việt Nam. Đây là một cuốn sách mô tả  tương đối khái quát về  các vấn đề  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, là một cuốn sách hữu ích với người tiêu   dùng Việt Nam. Tác giả đã vẽ ra một bức tranh khái quát về người tiêu dùng, về  các quyền của người tiêu dùng, những hành vi gây hại đến quyền lợi người tiêu   dùng, vai trò của Chính phủ, của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu  dùng Việt Nam.  ­ Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Thương mại (2006), Sổ tay công tác bảo vệ  người tiêu dùng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội [17]. Cuốn sách tập trung vào ba phần, phần I giới thiệu khái quát về  sự  cần   thiết phải bảo vệ  người tiêu dùng, hoạt động bảo vệ  người tiêu dùng trên thế  giới, lịch sử ngày Quyền của người tiêu dùng trên thế giới, các hoạt động bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức xã hội,  một số vấn đề đặt ra. Phần II của cuốn sách giới thiệu về hướng dẫn của Liên  hiệp quốc về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phần III cuốn sách giới   thiệu về các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ  quyền   lợi người tiêu dùng. Cuốn sổ tay công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng đã cung cấp cho   người đọc những kiến thức cơ  bản về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng theo   hướng dẫn của Liên hiệp quốc và các văn bản pháp luật có liên quan.
 15. 15 ­ TS. Đinh Thị  Mỹ Loan (2007), Hỏi – đáp về quyền lợi người tiêu dùng,  Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội [28]. Đây là cuốn sách được soạn thảo công phu với các câu hỏi và trả  lời về  những nhóm đối tượng trực tiếp liên quan đế  công tác bảo vệ  quyền lợi người  tiêu dùng như  quyền, trách nhiệm của người tiêu dùng, trách nhiệm của các tổ  chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, trách nhiệm của cơ  quan   quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại và  xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Đề  tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ  mã số  2006­78­013 (2007),  Hoàn  thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở VN trong bối cảnh hội nhập   kinh tế  quốc tế,  do TS. Đinh Thị  Mỹ  Loan ­ Cục Quản lý cạnh tranh làm chủ  nhiệm đề tài, Hà Nội [10].  Đề  tài đã tập trung làm rõ các vấn đề  sau: lý thuyết về  NTD và sự  cần  thiết phải bảo vệ quyền lợi NTD trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội  nhập kinh tế quốc tế; Đánh giá khách quan thực trạng pháp luật và thực thi pháp  luật bảo vệ  quyền lợi NTD, nêu bật những bất cập và nguyên nhân của những  bất cập này; Tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng pháp luật bảo vệ  quyền lợi NTD   một số  nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;  Đề  xuất phương  hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD Việt Nam trong   bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là đề  tài tương đối công phu, nghiên cứu về  sự  bất cập của các văn  bản pháp luật hiện hành về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng trước thực tiễn  phát triển kinh tế  của đất nước, tác giả  đã phân tích kinh nghiệm xây dựng của  các nước tiên tiến trên thế  giới để  đề  xuất xây dựng luật bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng cũng như những nội dung cần đạt được trong luật. ­ Đề  tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ  mã số  048.RD/HĐ­KHCN (2009),   Nghiên cứu giải pháp bảo vệ  người tiêu dùng trong nền kinh tế  thị  trường , do 
 16. 16 ThS Hoàng Thanh Tùng – Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ  Công Thương  Trung ương làm chủ nhiệm đề tài, Hà Nội [13].  Đề tài tập trung vào ba nhóm vấn đề chính là: Tổng quan các vấn đề bảo   vệ  quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế  thị  trường; Thực trạng bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam những vấn đề đặt ra; Các giải pháp và   kiến nghị  về  các biện pháp bảo vệ  người tiêu dùng ở  Việt Nam trong nền kinh   tế thị trường. Tại phần tổng quan các vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tác giả  đã khái quát về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập   kinh tế  thế  giới, các quy định pháp luật của Việt Nam và Thế  giới về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng, kinh nghiệm một số nước về bảo vệ quyền lợi người   tiêu dùng. Tuy nhiên, trong phần này tác giả chưa đề cập đến các vấn đề như các  hình thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ  chức cá nhân kinh   doanh hàng hóa dịch vụ, cơ quan quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người   tiêu dùng, các tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm   của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Trong phần thực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tác giả đã đưa ra  việc quyền lợi người tiêu dùng đang bị  xâm hại nghiêm trọng, thực trạng trong  tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,   thực trạng của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người   tiêu dùng và cuối cùng là những vấn đề đặt ra.   ­ Đề  tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2009) , Trách nhiệm sản phẩm của   doanh nghiệp – công cụ  pháp lý bảo vệ  người tiêu dùng,  do GS.TS Lê Hồng  Hạnh, Viện Khoa học pháp lý làm chủ nhiệm đề tài, Hà Nội [9]. Đề  tài tập trung nghiên cứu các vấn đề: Tổng quan về  trách nhiệm sản  phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng; Kinh nghiệm xây dựng và áp dụng   pháp luật về trách nhiệm sản phẩm của một số hệ thống pháp luật trên thế giới  về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng, thực trạng pháp luật về  chế  định trách  
 17. 17 nhiệm sản phẩm  ở  Việt Nam và tình hình thực thi trách nhiệm sản phẩm của   doanh nghiệp. Trên cơ  sở  các phân tích trên tác giả  đưa ra giải pháp hoàn thiện   cơ chế pháp lý về trách nhiệm sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người   tiêu dùng ở Việt Nam. Đề tài đã tập trung nghiên cứu về một trong bốn nhóm đối tượng mà luật  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đưa ra, đó là trách nhiệm sản phẩm của doanh   nghiệp với người tiêu dùng. Trong đó, tác giả đã khái quát các quy định của pháp   luật Việt Nam và thế giới của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, những kẽ  hở pháp luật cần hoàn chỉnh để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. ­ Đề  tài nghiên cứu khoa học cấp trường mã số  LH­2010­03/ĐHL­HN   (2011), Nghiên cứu vai trò của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc   bảo vệ  người tiêu dùng  ở  Việt Nam, do TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Giảng viên  đại học Luật làm chủ nhiệm đề tài, Hà Nội [8]. Đề  tài phân tích khái quát về  các hội bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng  Việt Nam, những nhiệm vụ  của hội bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng (như  tuyên truyền phổ  biến pháp luật bảo vệ  người tiêu dùng, tư  vấn, giải quyết  khiếu nại người tiêu dùng, thực hiện chức năng phản biện với các quyết định,   chủ  trương chính sách của nhà nước, hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng), những khó khăn, tồn tại mà các hội bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng gặp phải, đề xuất để các tổ chức xã hội hoạt động tốt hơn. Đề  tài là công trình khoa học nghiên cứu về  các hội bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng tại Việt Nam, trong đó đã chỉ ra đầy đủ chức năng nhiệm vụ của   các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động của hội trong thời gian   qua, những khó khăn, tồn tại cũng như đề xuất để hội phát huy vai trò trong thời  gian tới. ­   Đề   tài   cấp   Bộ   mã   số   24.12.RD/HĐ­KHCN   (2012),  Nghiên   cứu   các   phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và cá nhân, tổ  chức  
 18. 18 kinh doanh để  thực thi luật bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng,  do TS. Vũ Thị  Bạch Nga, Cục Quản lý cạnh tranh làm chủ nhiệm đề tài, Hà Nội [11]. Đề  tài tập trung nghiên cứu các phương thức giải quyết khiếu nại của   người tiêu dùng tại Việt Nam, thực trạng giải quyết khiếu nại tại Việt Nam   những tồn tại vướng mắc. Đồng thời, đề  tài cũng nghiên cứu một số  mô hình  giải quyết khiếu nại hiệu quả trên thế giới để áp dụng tại Việt Nam. Trên cơ sở  thực tiễn tại Việt Nam, kinh nghiệm thế giới và quy định của luật bảo vệ quyền   lợi người tiêu dùng tác giả  đưa ra các đề  xuất để  giải quyết tốt hơn khiếu nại   của người tiêu dùng trong thời gian tới. 3. Những vấn đề đã được nghiên cứu, khoảng trống chưa được nghiên cứu Những vấn đề đã được nghiên cứu Theo quy định trong Pháp lệnh bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng nay là   luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có 4 nhóm đối tượng được điều chỉnh là:  Người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ; cơ quan  quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng; các phương thức giải   quyết khiếu nại về người tiêu dùng; Các bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại Việt Nam từ  đầu những năm 90 của thế  kỷ  20 đã có những đề  tài  công trình đề cập đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhưng chỉ đến  năm 2000 trở đi mới có công trình khoa học thực sự nghiên cứu chuyên sâu về các  đối tượng tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Hội bảo  vệ  quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm bảo hành sản phẩm của các tổ  chức  cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, các phương thức giải quyết tranh chấp   người tiêu dùng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về người tiêu dùng, các đề  tài trước đây đã nêu ra những quyền theo quy   định của Liên hiệp quốc cũng như giải thích nội dung của những quyền đó là gì.  Do các đề  tài này được nghiên cứu trước khi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu   dùng nên chưa đề cập đến nghĩa vụ của người tiêu dùng.
 19. 19 Về  nghĩa vụ  của các tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ  đã  được nghiên cứu dưới góc độ  là trách nhiệm bảo hành sản phẩm, tuy nhiên đây  chỉ  là một trong những trách nhiệm của tổ  chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ.   Theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ  chức, cá nhân kinh   doanh hàng hóa dịch vụ có rất nhiều trách nhiệm như trách nhiệm cung cấp thông   tin, trách nhiệm bảo hành, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật, trách  nhiệm bồi thường hàng hóa có khuyết tật gây ra… Về  các tổ  chức xã hội về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng đã được   nghiên cứu dưới góc độ các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về khía cạnh   các hội được nghiên cứu khá kỹ, tuy nhiên chưa đề  cập đến các tổ  chức xã hội   khác không phải là hội nhưng cũng tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người   tiêu dùng như  câu lạc bộ  tiêu dùng nữ, các tổ  chức xã hội về  bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng được thành lập tại các đài truyền hình, báo, các doanh nghiệp. Về các hình thức giải quyết khiếu nại, đây là  Đề tài nghiên cứu của Cục  Quản lý cạnh tranh. Đề  tài đã khái quát các phương thức giải quyết khiếu nại  của người tiêu dùng, những tồn tại, kết quả trong công tác giải quyết khiếu nại   của người tiêu dùng, đồng thời  đề xuất một số giải pháp nhằm giúp người tiêu  dùng trong quá trình giải quyết tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng  hóa được hiệu quả hơn. Các đề  tài, tài liệu trên đây mặc dù không trực tiếp viết về  hoàn thiện  quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng của Bộ  Công Thương,   nhưng đều viết về các đối tượng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu   dùng của Việt Nam. Do vậy các kết quả  nghiên cứu của các đề  tài, tài liệu nêu  trên đều là những tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu đề tài luận án và có   thể kế thừa phát triển thêm các kết quả nghiên cứu đã có. Khoảng trống chưa được nghiên cứu ­ Kinh nghiệm thế giới trong việc xây dựng cơ quan quản lý nhà nước về  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiện nay trên thế giới có các loại mô hình nào, 
 20. 20 ưu điểm nhược điểm của từng loại mô hình, mô hình nào có thể  áp dụng cho  Việt Nam trong quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế  đất nước trong quá  trình hội nhập nền kinh tế thế giới; ­ Quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam   trong thời gian qua, cần đưa ra cái nhìn tổng quan về quản lý nhà nước, nội dung   quản lý nhà nước, mục tiêu và vai trò của quản lý nhà nước nói chung và lĩnh vực   bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng. Vị trí, vai trò của Bộ Công Thương  trong việc thực hiện chức năng là cơ quan được Chính phủ giao thống nhất quản   lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả  nước, những  kết quả đã đạt được, hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Từ thực trạng thực thi các  nội dung quản lý nhà nước cần đưa ra dự báo tình hình vi phạm quyền lợi người  tiêu dùng, định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi người  tiêu dùng trong thời gian tới về nội dung quản lý, về tổ chức quản lý, về cơ chế  phối hợp các Bộ ngành, về giải pháp nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp  và ý thức tự bảo vệ chính mình của người tiêu dùng cũng như đề xuất kiến nghị  với Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   trong thời gian tới.  4. Các câu hỏi nghiên cứu của luận án  1.  Tại sao quản lý nhà nước là quan trọng đối với công tác bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng? Những mục tiêu, nội dung, công cụ  và tổ  chức quản lý nhà  nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là gì? 2. Trong triển khai các nội dung quản lý nhà nước về  bảo vệ  quyền lợi   người tiêu dùng thời gian qua có kết quả, tồn tại và nguyên nhân là gì? Từ  đó  những vấn đề đặt ra cần giải quyết là gì? 3. Các mô hình tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu  dùng trên thế giới có những ưu điểm, nhược điểm gì, bài học kinh nghiệm có thể  áp dụng cho Việt Nam?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2