intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzym protease từ b.subtilis s5 "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
471
lượt xem
155
download

Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzym protease từ b.subtilis s5 "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận án tiến sỹ " nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzym protease từ b.subtilis s5 "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzym protease từ b.subtilis s5 "

 1. D~I HOC Quac GIA TP. HO CHi MINH TRUONG D~I HOC KHOAHOC TV NHIEN -- ------------------- YO NGOC B{n NGHIEN CUU QUA TRINH THUY PHAN PROTEIN CA BANG ENZYME PROTEASE TU B.5UBTILI5 55 Chuyen nganh: Hml sinh Mil s6: 1.05.10 TOM TAT LU!N AN TIEN si SINH HOC THANHPHO HO CHI MINH - 2004
 2. Cong tr'inh du(jc hoan thanh t~i: Tntong D
 3. 1 Md DAU 1. Ti'nh dIp thie't ciia lu~n an Protease 1a mt)t nh6m enzyme du
 4. 2 3. D6i tu(jng va ph~m vi nghien CUll 3.1. D6i tu(jng nghien CUll B.subtilis 55 la chUng vi khu~n co kha nang san xua't protease voi ho1;tt tinh cao du
 5. 3 6. Ke't dIU cua Iu~n an Lu~n an g6m 156 trang, 88 trang ph\11\1c,14 trang li~t ke 142 tai Ii~u tham khao. NQi dung lu~n an g6m 3 ch11'dng,rong do co 30 bang va 70 t d6 thi, hinh anh. ~ 'A Chddng 1. TONG QUAN TAl LI~U 1.1. MQt s6 nghien cUu v~ protease Protease la cac enzyme xuc lac s\f tMy phan lien ke't peptid (- CO - NH -). Trong cac protease thi nhom protease lieu boa d11'c,1c nghien CUll sdm va nhi€u hdn ca. Tit nam 1950 trd l
 6. 4 '1.2. Gioi thi~u v~ ntioe miim va phtidng phap su' d\mg protease trong san xua't ntioe miim Nuoc miim truy~n th6ng Hike't qua cua qua trlnh thuy phan protein thit ca duoi tac dQng cua M protease nQi tl;litrong di~u ki~n co mu6i theo co che': protease protease protease . . ~ ~ Protein polypeptid peptid axit alliin ~ Ciing voi qua trlnh thiiy phan protein thit ca con co hang lol;ltqua trlnh bie'n d6i sinh boa sau sAc do mc dQng cua nhi~t dQ va h~ vi sinh v~t co trong do ma hlnh thanh mall sAc, huang vi d~c tru'ng cua nuoc mAID. Trong khoang 24 gia d~u tieD, duoi mc dQng cua M protease nQi ti;licua ca ma chUye'u la cac proteinase serine, proteinase kim 10l;li a proteinase v aspartic mQt ph~n protein thit ca bi thuy phan thanh peptid, polypeptid boa tan trong nuoc b6i (nuoc ca). Sau do protein thit ca, polypeptid va cac peptid du
 7. 5 ho~t dQngciia h~ protease co siintrongca va M vi sinh v~t tl)'nhien bAng cach tie'p nhi~t, cho mu6i nhi~u liin, nao daD. Nhu'ng thai gian che' bie'n nudc mAm rhea cac phuong phap nay vh con dai. Vi v~y da: co mQt so' cong trinh nghien cUu sit dl,mgprotease b6 sung them tit bell ngoai dS tang cuang kha nang thuy phan protein ca thanh axit amino Phuong phap nay co ttu diSm la thai gian che' bie'n ngAn, luQng mAm c6t nhi~u hon nhung san phifm co mui vi va mall sAc kern nudc mAm san xua't rhea phuong phap truy~n th6ng. DS khAc phl,lchi~n tuQng nay nguai ta co thS cho ch~y qua chuQp t6t dS la'y huang. Vi v~y, vi~c nghien cUu san xua't nudc mAm rhea phuong phap sit dl,lngprotease con dn thie't phai duQc tie'p tl,lCnghien cUu. 1.3. GiOi thi~o v~ b~t d~m va phu'dng phap su' dvng protease d~ san xoa't b~t d~m thuy phan tit ca Trong qua trlnh khai thac danh bAt tbUy san d nudc ta, luQng ca t~p kern gia tri kinh te'thuang chie'm ty tr
 8. 6 2.1.2. Nguy~n li~u ea d~ san xudt nu'oe miim va bQt d~m - Ca m6i nguyen li~u: Ca m6i thu'ang (hlnh 2.1) du'
 9. 7 2.3. Phuong phap xii' Iy s61i~u: Xii Iy s6li~u nghien cUurhea phuong phap th6ng ke sinh hQc. M6i thi nghi~m d~u tie'n hanh 3 Ian, m6i I&n3 mi1uva ke't qua la trung binh d)ng coa cac I&nthi nghi~m. s6 li~u duQc xii Iy d~ ve d6 thi tren ph&nm~m Excel vdi h~ s6 tuong quail R ?:0,95. Chu'o'ng3. KET QUA NGHIEN CUU vA THAO LU!N 3.1. Nghien CUllsan xua't protease tit B.subtilis 55 3.1.1. Phuong phap giii' ~m thich hQ'p Thii nghi~m san xua't protease ttt B.subtilis S5 rhea phuong phap nuoi ea'y ban rAn trong di~u ki~n co thong gio va giG'a"'mrhea 3 phuong phap nhu san: phuong phap 1: b~ m~t khay nuoi khOng pho vai a"'m;phuong phap 2: b~ m~t cae khay nuoi duQc phO vai a"'m; hu'ong phap 3: b~ m~t p khay nuoi pho vai a"'mva san 4 giOnuoi phon hoi nude qua may th6i khi vao phong nuoi d~ ta"'m.San 37 gio nuoi, tho canh tru'ong chua d enzyme va xae dinh ho
 10. 8 3.1.2. Xac dinh kha Dang san xua't protease cua B.subtilis 55 trong di~u ki~n co thong gio va khOng thong gio Tie'n hflOh san xua't protease tif B.subtilis S5 theo 2 phlidng phap: phlidng phap 1: nuoi ca'y trong di~u ki~n khOng thong gio va phlidng phap 2: nuoi cffy trong di~u ki~n co thOng gio. Sau 37 gio, tho canh trliong chua enzyme va xac dinh ho
 11. 9 BOt blip + kh6 d~u I,!c + cam Nuoc 80% so voi nguyen lieu Khming bon h(ip gaD Giang B.subtilis 55 E>anhwi 1 ffinh 3.1. Sd d6 quy trlnh san xua't protease tt'i B.subtilis 85 * Thuye"t minh quy trlnh + Nhan gi6ng B.subtilis 85: gi6ng B.subtilis 85 phan l~p tu tt! nhien va du'
 12. 10 sang m6i tnlong nhiln gi6ng e6 thanh phftn: djeh ehie't earn: 20%, djeh thuy philo kh6 dftu I~e: 10%, NaCl: 0,36%, MgSO4: 0,05%, CaCO3: 0,6%, = 7. Truac khi effy gi6ng, hffp va khi't trung m6i truong nhiln gi6ng pH b~ng hdi nude bao hoa (j ap sufft latm trong thai gian 30 phut. Qua tdnh nhiln gi6ng tie'n hanh tren may Hie vdi t6e dQ 200 vong/phut, sau 24 gio ki€m ITagi6ng b~ng each Iffy gi6ng dang Hie effy tren m6i truong ho~t hoa sau 24 gio thffy gi6ng mQe t6t, d~u kh6ng e6 khuffn l~e I~ Ia du
 13. 11 ~ 120 100 %.3 '0 .';:;' ;:,~. 90 "" :0 ~. 60 '=' " :-0. t h~ tich nudc ca't va xac t dinh ho~t de>protease. Ke't qua nghien cUuth~ hi~n d hlnh 3.3. . 100 99.9 98 '0 :::;-120 Ethanol '" ". gp~1O0 II Sulphat amon :a .- 80 :0 B' GIAceton :g'~ 40 60 ~0 ~ ~. 20 0 Tac nhan k"t IDa Hinh 3.3. AOOhuang ena tae nhdn ke't tna tOi ho~t dQ protease CPE Tli hlnh 3.3 cho tha'y ethanol chinh la tac nhan thich hQp cho vi~c ke't tua d~ thu protease CPE. E>~chQn duQc n6ng de>tac nhan ke't tua thich hQp tie'n hanh ke't tua protease B.subtilis S5 bhg ethanol d cac n6ng de>khac nhau: 60%, 65%,..., 80% ke't qua duQC hi~n d hlnh 3.4. th~ ~ 120 100 99,89 93,1 ~ 83,5 100 ~ 80 '
 14. 12 a n6ng dO 75% la thich hQp cho Ke't qua a hinh 3.4 cho tha'y ethanol vi~c ke't tua thu protease CPE. 3.2.3. Anh hu'dng cua pH de'n ho~t dQ protease B.subtilis SS Ke't qua nghien CUuduQc th~ hi~n a hinh 3.5. ~ /- li~ L :~L :: 0 2 ~ 3 U 4 U 5 U 6 ~ 7 U 8 U 9 ~ I -o-CPE -DC pH I Hinh 3.5. Anh hu'dng cua pH de'n ho~t dQ protease B.subtilis SS Ke't qua nghien cUu a hinh 3.5 cho tha'y khoang pH thich hQp cho ho
 15. 13 . -. :g;g 150 ~ ",,'0 . . - -0 0 0 .§~IOO . . '=: .D 0- -0 :;;.;s 50 =t '0 > ~ $ t 5; 0 '9' ... o. ~ - :r:~ 0 5 10 15 20 25 30 35 Thai gian xii' 19 (pMt) -0- CPE60 - DC65 -- CPE65 I DC60 I IDnh 3.7. DQ b~n nhi~t cua protease B.subtilis S5 Ke't qua hlnh 3.7 cho tha'y protease B.subtilis 55 kern b~n voi nhi~t so voi cac protease tu tht!c v~t va b~n hdn protease tu na'm m6c. 3.2.5. Aoo hudng cua n6ng dQmu6i an t8i ho~t dQprotease Ke't qua nghien CUllanh hudng cua NaCl toi hol;ltdQ protease CPE duejc th~ hi~n d hlnh 3.8. ~ 150 :g ,~ g,o~ 100 "0 '" J:! :
 16. 14 ~ 120 ~ 01) ~ :g protease DC. 3.2.7. Tach protease CPE qua cQt IQcgel sephadex G-75 Tach protease CPE qua c(>tIQc gel sephadex G-75, c(>t(1O0x2cm), din b~ng c(>tb~ng d~m Britton pH 6,0; t6c d(>qua c(>t18ml/giCf, 6i phan m do;:tn 3m!. Sau khi qua c(>t thu cac phan do;:tn d~ xac dinh ho;:tt d(> protease va dinh luQngprotein; ke't qua th~ hi~n a hlnh 3.10. II 1.2 1.5
 17. 15 2 dinh co ho~t dOprotease cM ye'u 1a dinh I va II (ki hi~u la P-I va P-II). P-II co ho~tdO protease chie'm toi 84,3% ho~t dO len cOt va co dO tinh s~ch ga'p 15 l~n so voi protease DC ban dffu (bang 3.4). Bang 3.4. Tom tiit qua trinh tinh s~ch protease Miiu Protein DQs
 18. 16 ho
 19. 17 khac ke't qua nay con cho tha'y P-II ding dn ion Mn2+dS h6 tr
 20. 18 3.3.2. Nghien euu cae di~u ki~n thieh h(jp eho qua trinh thuy phan thjt ea m6i biing protease B.subtilis 55 3.3.2.1. Anh hu'dng eua ty 1~CPE tOi qua trinh thuy phan Ke't qua phan rich cho tha'y khi tang t)11~protease CPE b6 sung vao h6n h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản