Luận văn Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Minh Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
139
lượt xem
49
download

Luận văn Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụng giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Quan hệ tín dụng xuất hiện dựa vào sự luân chuyển dòng vốn giữa một bên cần vốn và một bên có vốn nhàn rỗi. Sự hình thành quan hệ tín dụng đồng nghĩa với nhu cầu xuất hiện một trung gian tài chính có chức năng: Nhận tiền gửi của dân cư, tài chính kinh tế, tài chính tín dụng… và cho vay lại các thành phần kinh tế với lãi suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng

 1. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến MỤC LỤC 1. MÔT SỐ KHAI NIÊM LIÊN QUAN............................................................................................... 3 ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ 1.1. Tin dung ngân hang....................................................................................................................3 ̉ ̉ ́ ̣ 1.2. Đao bam tin dung....................................................................................................................... 3 ̉ ̉ ̀ 1.3. Cho vay đam bao băng tai san....................................................................................................3 ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 1.4. Tai san đam bao tin dung........................................................................................................... 4 1.5. Tai san hinh thanh từ vôn vay....................................................................................................4 ̀ ̉ ̀ ̀ ́ 1.6. Đam bao tin dung băng tai san hinh thanh từ vôn vay...............................................................4 ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ 1.7. Bao lanh băng tai san cua bên thứ ba.........................................................................................4 ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ 2. NGUYÊN TĂC HOAT ĐÔNG TIN DUNG NGÂN HANG...........................................................4 ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ 2.1. Nguyên tăc hoat đông tin dung...................................................................................................4 ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ 2.2. Nguyên tăc đam bao tin dung.....................................................................................................5 ̣ 3. NHỮNG QUI ĐINH VỀ ĐAM BAO TIN DUNG VÀ TAI SAN ĐAM BAO TIN DUNG...........6 ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 3.1. Môt số văn ban phap lí về đam bao tin dung..............................................................................6 ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ 3.2. Ý nghia và vai trò cua đam bao tin dung....................................................................................7 ̃ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 3.2.1. Bảo đảm tín dụng là cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng.....7 3.2.2. Bảo đảm tín dụng kích thích hoạt động tín dụng của các Ngân hàng...................8 3.2.3. Bảo đảm tiền vay có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quan hệ tín dụng ngân hàng.....8 ̣ ̀ ̉ 3.3. Danh muc tai san đam bao tin dung.......................................................................................... 8 ̉ ̉ ́ ̣ 3.3.1. Các loại tài sản cầm cố............................................................................................8 3.3.2. Các loại tài sản thế chấp .......................................................................................10 3.3.3. Tài sản bảo lãnh .....................................................................................................11 3.4. Điêu kiên đôi với tai san đam bao tin dung............................................................................. 11 ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 3.5. Điêu kiên đôi với bên bao lanh................................................................................................12 ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ̉ ́ 3.6. Pham vi đam bao tin dung.......................................................................................................13 ̣ 3.7. Mức cho vay so với giá trị tai san dung để đam bao..............................................................14 ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ 3.8. Ban, chuyên đôi tai san câm cô, bao lanh................................................................................ 15 ̀ ́ ̉ ̃ 3.9. Khai thac công dung và hưởng lợi tức từ tai san đam bao..................................................... 15 ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ 4. CAC HINH THỨC ĐAM BAO TIN DUNG................................................................................. 15 ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ 4.1. Đam bao không băng tai san.................................................................................................... 15 ̀ ̉ 4.1.1. Điều kiện đối với khách hàng vay không đảm bảo tài sản.................................. 16 4.1.2. Trường hợp cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ 16 4.1.3. Hạn mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: ............................................17 4.1.4. Giấy tờ kèm theo bộ hồ sơ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản..................17 ̉ ̉ ́ ̣ ̀ 4.2. Đam bao tin dung băng tai san.................................................................................................18 ̀ ̉ 4.2.1. Đam bao tin dung băng tai san câm cô, thế chấp cua khach hang hoặc bảo lãnh tài sản ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ của bên thứ ba.................................................................................................................18 4.2.2. Đam bao tin dung băng tai san hinh thanh từ vôn vay............................................36 ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ 5. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TÍN DỤNG CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM...........40 5.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản ............................................................................................. 40 BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 1
 2. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 5.1.1. Cầm cố tài sản của khách hàng vay.......................................................................40 5.1.2. Thế chấp tài sản của khách hàng vay....................................................................41 5.1.3. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba ...................................................................42 5.1.4. Đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.......................................................42 5.2. Đảm bảo tiền vay trong trường hợp không có tài sản đảm bảo ..........................................43 LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụng giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Quan hệ tín dụng xuất hiện dựa vào sự luân chuyển dòng vốn giữa một bên cần vốn và một bên có vốn nhàn rỗi. Sự hình thành quan hệ tín dụng đồng nghĩa với nhu cầu xuất hiện một trung gian tài chính có chức năng: Nhận tiền gửi của dân cư, tài chính kinh tế, tài chính tín dụng… và cho vay lại các thành phần kinh tế với lãi suất thích hợp, đó chính là Ngân hàng. Do đó, tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường, còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh không phải lúc nào việc hoàn trả của khách hàng cũng diễn ra suôn sẻ mà luôn tiềm ẩn rủi ro. Những biến cố đó có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng, để khắc phục tình trạng này, ngân hàng đã đưa ra các hình thức bảo đảm tín dụng. Và chính nhờ điều này, khách hàng sẽ có trách nhiệm hơn với khoản vay của mình, còn đối với ngân hàng thì nó là nguồn trả nợ thứ hai của khách hàng, khi nguồn trả nợ thứ nhất là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không bảo đảm. Để có một cái nhìn rõ hơn về CÁC HÌNH THỨC ĐẢM BẢO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, chúng em đã quyết định thực hiện đề tài này. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 2
 3. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 1. MÔT SỐ KHAI NIÊM LIÊN QUAN ̣ ́ ̣ 1.1. ́ ̣ ̀ Tin dung ngân hang Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ kinh tế về sử dụng vốn tạm thời giữa ngân hàng và các tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và các cá nhân. Tín dụng ngân hàng giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Tỉ trong thu nhâp từ hoat đông tin dung luôn đứng đâu và ngay cang tăng trong cơ câu thu ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ nhâp cua NHTM. 1.2. ̉ ̉ ́ ̣ Đao bam tin dung Theo nghị định số 85/ 2002/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng thì“bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp phòng ngừa r ủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay” (Điều 2.1). Như vậy thực chất của bảo đảm tiền vay là một trong những biện pháp đ ể phòng ngừa rủi ro của TCTD, theo đó TCTD đưa ra các hình thức bảo đảm thích hợp áp dụng cho từng đối tượng khách hàng và biện pháp xử lý các bảo đảm đó nhằm hạn chế tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra. 1.3. ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ Cho vay đam bao băng tai san Cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín d ụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 3
 4. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 1.4. ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ Tai san đam bao tin dung Tài sản bảo đảm tiền vay là tài sản của khách hàng vay, của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm: tài sản thuộc quyền sở hữu, giá trị quyền sử dụng đất của khách hàng vay, của bên bảo lãnh, tài sản thuộc quyền quản lý, s ử dụng c ủa khách hàng vay, của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước, tài sản hình thành từ vốn vay. 1.5. Tai san hinh thanh từ vôn vay ̀ ̉ ̀ ̀ ́ Tài sản hình thành từ vốn vay là tài sản của khách hàng vay mà giá trị tài sản được tạo nên bởi một phần hoặc toàn bộ khoản vay của tổ chức tín dụng. 1.6. Đam bao tin dung băng tai san hinh thanh từ vôn vay ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay là việc khách hàng vay dùng tài s ản hình thành từ vốn vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chính khoản vay đó đ ối với tổ chức tín dụng. 1.7. Bao lanh băng tai san cua bên thứ ba ̉ ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba (gọi là bên bảo lãnh) là việc bên bảo lãnh cam kết với tổ chức tín dụng về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, giá tr ị quyền s ử d ụng đất của mình, đối với doanh nghiệp nhà nước là tài sản thuộc quyền quản lý, s ử dụng đ ể thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay, nếu đến hạn trả nợ mà khách hàng vay thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ. 2. ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ NGUYÊN TĂC HOAT ĐÔNG TIN DUNG NGÂN HANG 2.1. ́ ̣ ̣ ́ ̣ Nguyên tăc hoat đông tin dung - Nguyên tắc thứ nhất: Cho vay phải theo phương hướng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của người vay vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất phát triển kinh t ế xã hội của Nhà nước và phải có hiệu. - Nguyên tắc thứ hai: Cho vay có giá trị tương đương làm bảo đảm. Nguyên tắc này đ ặt ra theo yêu cầu tất yếu khách quan của quy luật lưu thông tiền tệ, đòi hỏi các ngân hàng khi cấp tín dụng phải dựa trên cơ sở tài sản thế chấp hợp pháp và có các v ật t ư có giá trị tương đương. Các giá trị tương đương làm bảo đảm có thể là tài sản cố định, BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 4
 5. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến vật tư hang hoá trong kho hay đang trên đường vận chuyển, các giấy tờ có giá, các quyền về tài sản... - Nguyên tắc thứ ba: Cho vay có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất đ ịnh. Đây là nguyên tắc thể hiện tính đặc trưng của tín dụng ngân hàng, đòi hỏi các khoản tiền ngân hàng cho vay sau khi đã sử dụng vào mục đích của người vay phải được hoàn trả cho ngân hàng theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng cả vốn và lãi vay. 2.2. ́ ̉ ̉ ́ ̣ Nguyên tăc đam bao tin dung - Ngân hàng có quyền lựa chọn và quyết định việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. - Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ, thì tổn thất do nguyên nhân khách quan của các khoản cho vay này sẽ được Chính phủ xử lý. - Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, song trong quá trình sử dụng vốn vay, ngân hàng phát hiện khách hàng vay vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng vay thực hiện các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn. - Trường hợp khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết, ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ. - Sau khi xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, nếu khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh vẫn chưa thực hiện đúng hoặc thực hiện chưa đủ nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 5
 6. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 3. NHỮNG QUI ĐINH VỀ ĐAM BAO TIN DUNG VÀ TAI SAN ĐAM BAO TIN ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ DUNG 3.1. Môt số văn ban phap lí về đam bao tin dung ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ - Luật các Tổ chức tín dụng ban hành ngày 12/12/1997, và luật các Tổ chức tín dụng đ ược sửa đổi bổ sung năm 2004. - Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/ 12/ 1999 của chính phủ về bảo đảm tiền vay của TCTD. Thông tư số 07/ 2003/ TT - NHNN ngày 19/ 5/ 2003 của NHNN hướng dẫn th ực hiện nghị định số 178/ 1999/ NĐ - CP của chính phủ. Đây là những văn bản pháp luật c ơ bản nhất quy định về bảo đảm tiền vay trong đó quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch bảo đảm, các nguyên tắc về đảm bảo tiền vay, các tài sản tham gia làm tài sản bảo đảm... - Nghị định số 85/ 2002/ NĐ - CP ngày 25/ 10/ 2002 về sửa đổi bổ sung nghị định 178/1999/NĐ-CP. Trong nghị định số 85/ 2002/ NĐ - CP việc định giá quyền sử dụng đất được quy định rõ ràng hơn, tạo quyền chủ động hơn cho các TCTD. Theo đó, việc định giá đất do khách hàng và ngân hàng tự thỏa thuận theo giá chuyển nhượng thực tế tại đ ịa phương tại thời điểm thế chấp, và tổ chức tín dụng tự xem xét quyết định mức cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. - Nghị định số 165/ 1999/ NĐ - CP ngày 19/ 11/ 1999 của chính phủ về giao dịch bảo đảm. - Nghị định số 08/ 2000/ NĐ - CP ngày 10/ 3/ 2000 của chính phủ về đăng ký giao d ịch b ảo đảm. - Quyết định số 1627/ 2001/ QĐ - NHNN ngày 31/ 12/ 2001 của NHNN về quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng. - Quyết định số 26/ 2006/ QĐ - NHNN ngày 26/ 6/ 2006 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế bảo lãnh ngân hàng (thay thế quyết định số 283/ 2000/ QĐ - NHNN). - Thông tư số 06/ 2002/ TT - BTP hướng dẫn một số quy định của nghị định số 165/1999/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 6
 7. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Thông tư số 05/2005/ TTLT - BTP - BTNMT ngày 16/ 6/ 2005 của bộ Tư pháp, bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quy ền sử dụng đất, bằng tài sản gắn liền với đất. - Thông tư số 07/ 2003 - NHNN ngày 19/ 5/ 2003 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số quy định về bảo đảm tiền vay của các TCTD. - Thông tư số 10/ 2000/ TT - NHNN ngày 31/ 8/ 2000 và thông tư liên tịch số 12/ 2000/ TTLT - NHNN - BTP - BTC - TCĐT ngày 22/ 11/ 2000 hướng dẫn thực hiện về giải pháp về bảo đảm tiền vay. - Thông tư liên tịch số 2003/ TTLT - NHNN - BTP - BCA - BTC - TCĐT ngày 23/ 4/ 2001 hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các TCTD. - Thông tư số 03/ 2003/ TTLT - BTP - BTNMT ngày 4/ 7/ 2003 hướng dẫn về trình tự đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đ ất, tài s ản gắn li ền với đất. Ngoài ra còn có rất nhiều các văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến hoạt động bảo đảm tiền vay do các Ngân hàng thương mại đưa ra dựa trên những quy định của nhà nước phù hợp với lĩnh vực hoạt động ngân hàng của mình. 3.2. Ý nghia và vai trò cua đam bao tin dung ̃ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 3.2.1. Bảo đảm tín dụng là cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng Hoạt động ngân hàng với bản chất của mình chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là tình trạng người đi vay không có khả năng hoàn trả được lãi hoặc gốc, hoặc cả lãi và gốc một cách đầy đủ, đúng hạn hoặc tìm cách lừa đảo chiếm đoạt vốn ngân hàng. Phát luật của hầu hết các nước đều có quy định cụ thể về an toàn trong hoạt động tín dụng, theo đó các ngân hàng khi cấp tín d ụng đều phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Thông thường để có thể tránh những rủi ro không trả được nợ của người đi vay, các ngân hàng quy định các điều kiện vay vốn, trong đó bảo đảm tiền vay được xem là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Bản chất của bảo đảm tiền vay là sử dụng những tài sản làm bảo đảm để trả nợ thay cho các khoản vay mà người vay đã dùng vào sản xuất kinh doanh nhưng không có khả năng tr ả nợ ngân BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 7
 8. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến hàng. Như vậy tài sản làm bảo đảm tiền vay phải có giá trị, tức là hàng hoá và có th ị trường tiêu thụ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 3.2.2. Bảo đảm tín dụng kích thích hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Chức năng cơ bản của nguồn vốn tự có của ngân hàng là để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của chính các tổ chức đó đối với những người gửi tiền. Trong hoạt động ngân hàng, nguồn vốn tự có là cơ sở để cho các ngân hàng giữ được khả năng trả nợ, khả năng thanh toán ngay cả trong trường hợp hoạt động kinh doanh ngân hàng không đem lại lợi nhuận. Nguồn vốn huy động bao gồm tiền gửi của khách hàng, tiền vay của các ngân hàng khác, tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu và tiền vay tại ngân hàng Nhà nướ. Ngân hàng thực hiện hoạt động tín dụng trên cơ sở nguồn vốn huy động là chủ yếu, tức Ngân hàng đi vay để cho vay. Thông qua việc đi vay để cho vay này, Ngân hàng phân phối các nguồn vốn cho các nhu cầu đầu tư của nền kinh tế, tuân thủ các điều kiện vay vốn, đặc biệt là đi ều kiện về bảo đảm tiền vay thì rủi ro tín dụng sẽ được loại trừ. 3.2.3. Bảo đảm tiền vay có vai trò quan trọng trong việc hạn chế tranh chấp xảy ra, bảo v ệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quan hệ tín dụng ngân hàng. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản được thể hiện bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh mà Nghị định 165/ 1999/ NĐ - CP gọi là các giao dịch bảo đảm. Các bên trong hợp đồng tín dụng ngân hàng có quyền thoả thuận áp dụng biện pháp bảo đảm cũng như thoả thuận các điều khoản trong giao dịch bảo đảm. Các giao dịch bảo đảm này là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đ ồng tín dụng ngân hàng. Theo điều 5 Nghị định 178/ 1999/ NĐ - CP quy định: “Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong việc bảo đảm tiền vay. Không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào việc bảo đảm tiền vay và việc x ử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các bên”. 3.3. ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ Danh muc tai san đam bao tin dung 3.3.1. Các loại tài sản cầm cố - Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí qui, đá quí và các vật có giá trị khác. ́ BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 8
 9. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ. - Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, thương phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền, cổ phiếu do các TCTD phát hành. - Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinh từ Hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. - Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có vốn đ ầu tư nước ngoài. - Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật. - Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp được cầm cố. - Tài sản hình thành trong tương lai là động sản hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch cầm cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố như hoa lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, các động sản khác mà bên cầm cố có quyền nhận; - Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. Lưu ý: - Cần thoả thuận trước với khách hàng về việc lợi tức và các quyền phát sinh từ TSCC cũng thuộc TSCC nếu pháp luật không có quy định gì khác. - Tương tự, nếu TSCC được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc TSCC. - Đối với động sản không có giấy sở hữu: chi nhánh chỉ nên nhận những loại động sản phổ biến như kim loại quý, đá quý, đồ dùng gia dụng. - Chi nhánh chỉ nên nhận cầm cố tài sản luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh nếu quản lý chặt được hàng hoá luân chuyển đó. - Đối với động sản có giấy chứng nhận sở hữu: chi nhánh chỉ nên nhận những loại tài sản phổ biến như phương tiện vận tải các loại. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 9
 10. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Trường hợp cầm cố bằng số dư tài khoản tiền gửi, tiết kiệm, tín phiếu, kỳ phiếu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh chỉ thực hiện nếu áp dụng được các biện pháp phong toả số dư sử dụng để cầm cố trên tài khoản. - Trường hợp nhận cầm cố bằng quyền về tài sản, chi nhánh nên thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định giá trị cụ thể. 3.3.2. Các loại tài sản thế chấp - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất. - Giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 79/NĐ-CP ngày 1/11/2001 của Chính phủ: Hộ gia đinh, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, được Nhà nước giao ̀ hoặc do nhận quyền sử dụng đất hợp pháp được thế chấp giá trị quy ền s ử dụng đ ất, tài sản thuộc sở hữu của minh gắn liền với đất để vay vốn hoạt động sản xuất kinh ̀ doanh. Hộ gia đinh, cá nhân sử dụng đất được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất như nêu ở ̀ trên, thì cũng được quyền bảo lanh bằng giá trị quyền sử dụng đất. ̃ Tổ chức kinh tế được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất khi có một trong các điều kiện sau:  Đất do Nhà nước giao có thu tiền.  Đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp.  Đất do Nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đó được trả tiền cũn lại phải trờn 1 năm. Riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất trong thời hạn thuê đất, thuê đất đó trả tiền cũn lại it ́ nhất 05 năm.  Thời hạn cho vay phải phù hợp với thời hạn thuê còn lại. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 10
 11. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến Trong trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền s ử d ụng đ ất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, hoặc được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó. Tổ chức kinh tế được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất như đã nói ở trên thì cũng được quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất. - Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp được thế chấp. - Được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất trong thời hạn thuê đất, thuê đất đó trả tiền còn lại ít nhất 05 năm. Thời hạn cho vay phải phù hợp với thời hạn thuê còn lại. - Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. Hoa lợi, lợi tức và các quy ền phát sinh t ừ TSTC cũng thuộc TSTC, nếu chi nhánh và khách hàng có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định; trường hợp TSTC được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc TSTC. - Trường hợp thế chấp toàn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó cũng thuộc TSTC. Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ thuộc TSTC nếu có sự thoả thuận với khách hàng. Lưu ý: - Cần thoả thuận trước với khách hàng về việc lợi tức và các quy ền phát sinh từ TSTC cũng thuộc TSTC nếu pháp luật không có quy định gì khác. - Tương tự, nếu tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc TSTC. 3.3.3. Tài sản bảo lãnh Tài sản của bên thứ ba dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm các tài sản theo quy định tại 3.3.1 và 3.3.2 của điểm 3.3 phần này. 3.4. Điêu kiên đôi với tai san đam bao tin dung ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng đủ 4 điều kiện nêu sau: BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 11
 12. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh. Để chứng minh được điều kiện này, khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu, quyền quản lý sử dụng tài sản. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thế chấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với tài sản mà Nhà n ước giao cho doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng, doanh nghiệp phải chứng minh được quyền được cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh tài sản đó. - Thuộc loại tài sản được phép giao dịch: Tài sản được phép giao dịch được hiểu là các loại tài sản mà pháp luật cho phép hoặc không cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác. - Không có tranh chấp tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: Để thoả mãn điều kiện này, chi nhánh yêu cầu khách hàng vay, bên bảo lãnh cam kết bằng văn bản về việc tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý tài sản đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình. - Phải mua bảo hiểm nếu pháp luật có quy định: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì chi nhánh yêu cầu khách hàng vay, bên bảo lãnh xuất trình Hợp đồng mua bảo hiểm trong thời hạn bảo đảm tiền vay. Trường hợp khoản vay có thời hạn dài, khách hàng vay và bên bảo lãnh có thể xuất trình Hợp đồng mua bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn song phải có cam kết bằng văn b ản về việc tiếp tục mua bảo hiểm trong thời gian tiếp theo cho đến khi hết thời hạn bảo đảm. Nhằm bảo đảm khả năng thu nợ an toàn, chi nhánh nên thoả thuận với khách hàng vay, bên bảo lãnh về việc chuyển tên người hưởng trong Hợp đồng bảo hiểm là NH trong trường hợp có rủi ro xảy ra. Trường hợp không thoả thuận được điều này, chi nhánh buộc khách hàng phải cam kết bằng văn bản về việc chuyển toàn bộ số tiền đ ược đ ền bù theo Hợp đồng bảo hiểm để thanh toán nợ gốc, nợ lãi và các chi phí khác tại NH. 3.5. Điêu kiên đôi với bên bao lanh ̀ ̣ ́ ̉ ̃ Bên bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau đây: BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 12
 13. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Có năng lực pháp lụât dân sự, năng lực hành vi dân sự. Bên bảo lãnh là pháp nhân, cá nhân Việt Nam: Có năng l ực pháp luật dân s ự, năng l ực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên bảo lãnh là pháp nhân, cá nhân nước ngoài: Có năng lực pháp luật dân sự, năng l ực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật nhà nước mà bên bảo lãnh là pháp nhân nước ngoài có quốc tịch hoặc cá nhân nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định; trong trường hợp pháp nhân, cá nhân nước ngoài xác lập, thực hiện việc bảo lãnh tại Việt Nam thì phải có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. - Có tài sản đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý ngân sách Nhà nước thực hiện bảo lãnh theo quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NH. Để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên b ảo lãnh phải cầm cố, thế chấp tài sản tại NH. 3.6. ̣ ̉ ̉ ́ ̣ Pham vi đam bao tin dung - Ngân hàng có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay đ ối với một khoản vay. - Giá trị TSBĐ được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm và phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp Ngân hàng và khách hàng vay thoả thuận bảo đảm bằng tài sản như một biện pháp bổ sung đối với khoản vay không có bảo đ ảm bằng tài sản. - Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho nhiều khoản vay khác nhau tại một ngân hàng. - Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho các khoản vay khác nhau t ại các ngân hàng khác nhau nhưng phải đáp ứng các điều kiện nêu tại các khoản 1,2,3 của nghị định số 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ. - Một khoản vay có thể được bảo đảm bằng nhiều tài sản khác nhau. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 13
 14. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng cho vay được xác đ ịnh theo thứ tự đăng kí giao dịch bảo đảm. Trường hợp các ngân hàng cho vay cùng nhận bảo đảm thoả thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán thì phải đăng kí việc thay đổi đó tại cơ quan đăng kí giao dịch bảo đảm. - Trường hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của khách hàng vay thì các bên bảo lãnh phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; NH nhận bảo lãnh có thể yêu cầu bất cứ một trong số các bên bảo lãnh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp NH nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với khách hàng vay được bảo lãnh thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 3.7. Mức cho vay so với giá trị tai san dung để đam bao ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ - Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ngân hàng tự tính toán và quyết định mức cho vay so với giá trị TSBĐ. Miễn là, kết quả tính toán cho thấy, trong trường hợp có rủi ro xảy ra, ngân hàng có thể thu được nợ gốc, nợ lãi và các chi phí khác từ việc xử lý TSBĐ. - Nhằm bảo đảm thu nợ an toàn, trong từng thời kỳ, Tổng giám đốc sẽ quy đ ịnh mức cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ. Hiện tại, mức cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ được quy định như sau: • Tài sản thế chấp: Mức cho vay tối đa bằng 75% giá trị TSBĐ. Riêng mức cho vay tối đa so với giá trị quyền sử dụng đất do Tổng Giám đốc quy định cụ thể từng thời kỳ trong phạm vi mức nói trên. • Đối với bộ chứng từ xuất khẩu thế chấp cho vay: Mức cho vay tối đa bằng 100% gía trị bộ chứng từ hoàn hảo. - Tài sản cầm cố: + TSCC là giấy tờ có giá: Mức cho vay tối đa bằng số tiền gốc cộng lói ch ứng t ừ cú gi ỏ trừ số lói phải trả cho ngõn hàng trong thời gian xin vay. + TSCC do khỏch hàng vay, bờn bảo lónh giữ, sử dụng hoặc bờn thứ ba giữ: Mức cho vay tối đa bằng 50% giá trị TSBĐ. + TSCC do ngân hàng giữ: Mức cho vay tối đa bằng 75% giá trị TSBĐ. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 14
 15. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 3.8. ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̃ Ban, chuyên đôi tai san câm cô, bao lanh Việc chấp thuận cho khách hàng vay, bên bảo lãnh được bán, chuyển đổi TSCC, bảo lãnh là vật tư hàng hóa đang luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc chấp thuận được bán, cho thuê do Giám đốc chi nhánh NH quyết định và phải được ghi rõ trong Hợp đồng bảo đảm tiền vay. 3.9. Khai thac công dung và hưởng lợi tức từ tai san đam bao ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ Khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh có thể khai thác công dụng và hưởng l ợi tức t ừ TSBĐ nếu đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ của tài sản và được sự đồng ý của Ngân hàng. 4. CAC HINH THỨC ĐAM BAO TIN DUNG ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ 4.1. ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ Đam bao không băng tai san • Trường hợp áp dụng - Đơn vị trực tiếp cho vay được quyền chủ động lựa chọn khách hàng đủ điều kiện để áp dụng cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. - Đơn vị trực tiếp cho vay được áp dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài s ản trong trường hợp Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ có quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay và nhu cầu vay vốn cụ thể. - Đơn vị trực tiếp cho vay không được cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với các đối tượng: • Tổ chức kiểm toán, kiểm tra viên đang kiểm toán lại tổ chức tín dụng, Kế toán tr ưởng, Thanh tra viên. • Doanh nghiệp có một trong những đối tượng là Thành viên Hội đồng quản tr ị, ban ki ểm soát, Tổng giám đốc ( Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) của Tổ chức tín dụng, người thẩm định xét duyệt cho vay, Bố mẹ vợ chồng con của thành viên HĐQT, ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 15
 16. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 4.1.1. Điều kiện đối với khách hàng vay không đảm bảo tài sản - Sử dụng vốn vay có hiệu quả và trả nợ gốc, lãi vốn vay đúng hạn tính toán tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng không có nợ gốc quá hạn hoặc chậm trả lãi vốn vay đối với NH và các Tổ chức tín dụng khác. Nợ gốc quá hạn, lãi vốn vay chậm trả không bao gồm nợ chờ xử lý theo quy định của Chính phủ và lãi vốn vay chậm trả phát sinh từ khoản nợ này. - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy đ ịnh của pháp luật. - Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. - Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của đ ơn vị tr ực tiếp cho vay nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng đồng thời cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo quy định. - Riêng đối với các doanh nghiệp, để được vay không có bảo đảm bằng tài sản, ngoài các điều kiện như trên còn phải là khách hàng tín nhiệm (theo tiêu chí tại hệ thống tính điểm và xếp hạng tín dụng). - Trường hợp khách hàng vay có đủ điều kiện để được vay không có bảo đ ảm bằng tài sản, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng vẫn có thể thoả thuận về việc bên thứ ba có uy tín và năng lực tài chính cam kết trả nợ thay bằng văn bản, nếu khách hàng vay không tr ả được nợ. 4.1.2. Trường hợp cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ Trường hợp khách hàng hoặc nhu cầu vay vốn cụ thể được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ chỉ định cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Đơn vị trực tiếp cho vay lưu ý một số vấn đề sau: - Thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với khoản cho vay được chỉ định và tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xem xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay và thu hồi nợ (bao gồm cả gốc và lãi). BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 16
 17. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến - Tổ chức theo dõi riêng các khoản cho vay theo chỉ định và báo cáo tình hình sử dụng vốn vay, khả năng thu hồi nợ, kiến nghị xử lý những tổn thất trong các trường hợp không thu hồi được nợ theo quy định. - Trường hợp phát sinh tổn thất các khoản vay theo chỉ định của Chính phủ do nguyên nhân khách quan thì xử lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam. 4.1.3. Hạn mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: Với những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cho vay không có bảo đ ảm bằng tài s ản, Giám đốc NH cho vay được quyết định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đ ối với một khách hàng tối đa bằng mức phán quyết cho vay của chi nhánh. 4.1.4. Giấy tờ kèm theo bộ hồ sơ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản - Đối với khách hàng theo quy định của Chính phủ. • Đối với hộ nông dân, trang trại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về diện tích đất đang sử dụng không có tranh chấp. • Đối với hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng vật tư, cây con giống: Hợp đồng tiêu thụ. • Đối với hợp tác xã sản xuất hàng xuất khẩu, làng nghề truyền thống: Hợp đồng xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng khả thi. - Đối với khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: • Biên bản họp hội đồng tín dụng thống nhất cho vay không có bảo đ ảm bằng tài s ản trong đó nêu rõ những căn cứ để thống nhất cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. • Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay trong tr ường hợp s ử d ụng vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng. • Các giấy tờ theo quy định về bộ hồ sơ bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 17
 18. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến 4.2. ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ Đam bao tin dung băng tai san 4.2.1. Đam bao tin dung băng tai san câm cô, thế chấp cua khach hang hoặc bảo lãnh tài sản ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ của bên thứ ba 4.2.1.1. Quy trình nhận tài sản bảo đảm a. Nhận và kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm - Tư vấn CBTD chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cụ thể để khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh có thể hiểu đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản của bên vay đối với TSBĐ. Trường hợp cần thiết, CBTD liệt kê các loại tài liệu giấy tờ cần xuất trình đ ể thực hiện bảo đảm tiền vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. - Nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ tài sản bảo đảm: Khi nhận hồ sơ TSBĐ, CBTD kiểm tra sơ bộ các yếu tố sau nhằm tránh tình trạng khách hàng phải bổ sung sửa chữa nhiều lần: • Đủ loại và đủ số lượng theo yêu cầu. • Có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan liên quan. • Phù hợp về mặt nội dung giữa các tài liệu khác nhau trong hồ sơ • Các loại giấy tờ cụ thể trong bộ hồ sơ tài sản bảo đảm b. Thẩm định tài sản đảm bảo - Nguồn thông tin để thẩm định Việc thẩm định tài sản bảo đảm được tiến hành trên cơ sở 3 nguồn thông tin: • Hồ sơ tài liệu và thông tin do khách hàng cung cấp: Đây là nguồn thông tin chủ yếu để xem xét đánh giá tình trạng và giá trị của tài sản bảo đảm vì vậy cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt. • Khảo sát thực tế: Kết quả khảo sát thực tế nhằm khẳng định lại các thông tin thu thập được từ khách hàng và phát hiện những vấn đề mới cần thẩm đ ịnh tiếp. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 18
 19. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến • Các nguồn khác: thông tin thu thập được từ nguồn khác này thường mang tính khách quan và chính xác cao, đặc biệt đối với việc xác định quyền sở hữu, xác định giá trị tài sản bảo đảm. - Nội dung thẩm định Quá trình thẩm định tài sản bảo đảm phải tập trung làm rõ những vấn đề sau: • Quyền sở hữu tài sản bảo đảm của khách hàng vay, bên bảo lãnh: CBTD phải kiểm tra xem khách hàng vay, bên bảo lãnh có xuất trình đủ các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản dùng làm bảo đảm không. • Tài sản hiện không có tranh chấp: việc khẳng định tài sản bảo đ ảm hiện có tranh chấp hay không là khá phức tạp vì vậy ngoài việc tự xem xét thẩm định, cán bộ tín dụng cần yêu cầu khách hàng vay, bên bảo lãnh xác nhận bằng văn bản khẳng định tài sản hiện không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình. • Tài sản được phép giao dịch: Ngoài các tài sản thông dụng, được mua bán tự do trên thị trường, chi nhánh cần hết sức thận trọng khi xem xét các loại tài sản bảo đảm có tính đặc biệt chuyên dụng, quí, hiếm. Nếu xét thấy cần thiết, cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng vay bên bảo lãnh xuất trình bổ sung các loại văn bản của pháp luật nêu rõ loại tài sản đó được phép giao dịch bình thường. • Tài sản dễ chuyển nhượng: Mục tiêu cho vay của ngân hàng là thu hồi đủ nợ gốc và nợ lãi từ việc thực hiện phương án dự án sản xuất kinh doanh mà không phải tài sản bảo đảm. Tuy nhiên CBTD cần thẩm định kỹ tính dễ chuyển nhượng của tài sản bảo đảm để dễ dàng xử lý. • Xác định giá trị tài sản bảo đảm: Xác định giá trị TSBĐ nhằm làm cơ sở xác định mức cho vay tối đa và tính toán khả năng thu hồi nợ vay trong tr ường hợp buộc phải xử lý TSBĐ. BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 19
 20. Các hình thức đảm bảo tín dụng ngân hàng GVHD: TS Hồ Hữu Tiến • Khả năng thu hồi nợ vay trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm: Để thẩm định được nội dung này CBTD cần rà soát toàn bộ hồ sơ giấy tờ TSBĐ do khách hàng vay, bên bảo lãnh cung cấp, đề xuất các điều khoản cần quy định rõ trong Hợp đồng bảo đảm nhằm bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong trường hợp buộc phải xử lý tài sản bảo đảm. • Đề xuất các biên pháp quản lý tài sản bảo đảm an toàn và hiệu quả: Tuỳ từng trường hợp cụ thể, cán bộ tín dụng đề xuất bên nào giữ TSBĐ thì hợp lý. Ngoài ra CBTD cũng cần đề xuất hướng xử lý trong một số tình huống như thoả thuận rút bớt hay bổ sung tài sản bảo đảm, thời điểm ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm, quyền được bảo đảm cùng lúc cho nhiều nghĩa vụ khác nhau... - Viết báo cáo thẩm định • CBTD chịu trách nhiệm viết báo cáo thẩm định trình phụ trách phòng. Báo cáo thẩm định được lập sau khi kết thúc quá trình thẩm định hoặc ngay trong khi thẩm định TSBĐ. Ngoài ra, nếu biện pháp bảo đảm đơn giản và quá trình thẩm định TSBĐ diễn ra đồng thời với quá trình thẩm định cho vay, báo cáo thẩm định TSBĐ được lập chung với báo cáo thẩm đ ịnh cho vay. Kết luận: Báo cáo thẩm định phải nêu rõ có đồng ý nhận TSBĐ hay không? Trường hợp đồng ý thì trị giá định giá bao nhiêu? Các điều kiện và phương pháp quản lý tài sản cầm cố, thế chấp? Các đề xuất khác. Mức cho vay tối đa đối với tài sản đó. • Trường hợp cần thiết phải tái thẩm định, cán bộ tái thẩm định thực hiện các bước như quy định đối với cán bộ trực tiếp cho vay và có thể l ựa chọn hoặc lập báo cáo thẩm định riêng hoặc Bổ sung ý kiến vào Báo cáo thẩm định do cán bộ trực tiếp cho vay lập. • Phụ trách Phòng chịu trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin nêu tại báo cáo thẩm định và ghi một trong các ý kiến sau: hoặc Nhất trí với các nội dung nêu tại báo cáo, hoặc Đề nghị CBTD làm rõ hoặc bổ sung thêm một số BT nhóm QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản