luận văn cung cấp điện, Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
147
lượt xem
75
download

luận văn cung cấp điện, Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định phụ tải động lực: Ở đây ta sẽ xác định PTTT của nhà máy theo phương pháp số thiết bị hiệu quả. Vì phương pháp này cho kết quả chính xác hơn các phương pháp khác, và phù hợp với điều kiện thực tế có thể. Đầu tiên ta sẽ tính toán PTTT với nhóm 1A (ĐL1A): + Tính số thiết bị hiệu quả theo công thức (2.6): nhq= n

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn cung cấp điện, Chương 4

 1. Chương 4: Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 2.6.3.1 Xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc: ÔÛ ñaây ta seõ xaùc ñònh PTTT cuûa nhaø maùy theo phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû. Vì phöông phaùp naøy cho keát quaû chính xaùc hôn caùc phöông phaùp khaùc, vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá coù theå. Ñaàu tieân ta seõ tính toaùn PTTT vôùi nhoùm 1A (ÑL1A): + Tính soá thieát bò hieäu quaû theo coâng thöùc (2.6): (3 * 2  4 * 5  7.5 * 8  10 * 2) 2 nhq= = 15 3 2 * 2  4 2 * 5  7.5 2 * 8  10 2 * 2 n  P = 3*2+4*5+7.5*8+10*2 = 106 (kW) i 1 dmi + Tính Ksd cuûa nhoùm theo coâng thöùc(2.3) 0.6 * (10  7.5 * 2  4  7.5 * 3  10)  0.65 * (4 * 2  3  4) Ksd = = 106 0.61 +Töø nhq=15 vaø Ksd = 0.61, tra baûng 2, TL[3], ta tìm ñöôïc Kmax= 1.19 + Tính heä soá coâng suaát trung bình cuûa nhoùm thieát bò theo coâng thöùc(2.12) Costb = 0.65 * (3 * 2)  0.7 * (10  4  7.5  4  7.5  4  7.5  7.5 * 4  4  7.5  4  7.5  10)  106 0.7  tgtb =1.02 + Tính Ptb vaø Qtb theo coâng thöùc (2.17) Ptb = 0.61*106=64.66 kW Qtb = 64.66*1.02 = 65.97 kVAr ( Do nhq >10)
 2. + Tính Ptt vaø Qtt theo coâng thöùc (2.16): Ptt= Kmax* Ptb =1.16* 64.66 = 76.95 kW Qtt =Qtb = 65.97 kVAr ( do nhq>10) + Tính Stt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.18) Stt = 2 Ptt  Qtt 2 = 76.95 2  65.97 2 = 101.36 kVA + Tính Itt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.20): S tt 101.36 Itt = = = 154 A 3 * U dm 3 * 0.38 + Tính Iñn cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.21): Vôùi Iñmmax cuûa thieát bò coù doøng môû maùy lôùn nhaát trong nhoùm laø 21.7A Ksdmax = 0.7  Iñn = 5*21.7+154-0.7*21.7 = 249.48 A Nhaän xeùt: Sau khi tính toaùn PTTT cuûa nhoùm ÑL1A ta thaáy:Ptt=76.95 < Pñmi =106kW, Qtt= 64.66 < Qñmi =Pñmi*tg =108 kVAr. Nhö vaäy vieäc xaùc ñònh PTTT seõ giuùp cho vieäc löïa choïn caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän nhö daây daãn, thieát bò ñoùng caét, MBA,… hôïp lyù vaø kinh teá hôn. Tieán haønh tính toaùn töông töï cho caùc nhoùm ñoäng löïc khaùc, ta thu ñöôïc keát quaû cho ôû caùc baûng 2.2 2.4
 3. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang Baûøng 2.2 Baûng phuï taûi tính toaùn xöôûng A STT Teân nhoùm Kí S C.suaát Iñm Uñ costg Ksd Coâng suaát Soáthi Heäs Phuï taûi tính toaùn Doøn nhaùn vaøteân hieä L ñaët moät m  trung bình eát bò oá Ptt Qtt Stt Itt g h thieát bò u Pñm(kW) thieát (V) hieäu cöïc (kW (kVA (kV (A) ñænh ñieän Moä Taátc bò (A) Ptb Qtb quaû ñaïi ) r) A) nhoï t aû (kW (kVA nhq n t. bò ) r) Kma Iñn( t.bò x A) (4 (1) (2) (3) ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhoùm 1 (ÑL1A). Maùy laøm 38 0.7/1.0 108. 1 saïch 12 1 10 10 21.7 0 2 0.6 5 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 38 90.1 2 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 0.7/1.0 0.6 Luaän vaên toát nghieäp Trang7 SVTH: Taï Minh Hieån
 4. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 2 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 38 0.7/1.0 3 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Maùy neùn 38 0.7/1.0 khí 7 1 4 4 8.68 0 2 0.6 38 0.65/1. 4 50.4 Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 0 17 0.65 38 0.7/1.0 5 Motor 6 2 7.5 15 16.28 0 2 0.6 97.8 38 0.7/1.0 6 Motor 6 2 7.5 15 16.28 0 2 0.6 97.8 38 0.65/1. Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 0 17 0.65 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 7 38 0.7/1.0 97.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Luaän vaên toát nghieäp Trang8 SVTH: Taï Minh Hieån
 5. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 38 0.7/1.0 8 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Maùy laøm 38 0.7/1.0 108. 9 saïch 12 1 10 10 21.7 0 2 0.6 5 64.6 76.9 154. 249. Toång nhoùm: 17 106 0.7/1.02 0.61 6 65.97 15.02 1.19 5 65.97 101.4 0 5 Nhoùm 2 (ÑL2A), (4 (1) (2) (3) ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 38 0.8/0.7 1 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.8 38 0.8/0.7 2 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.5 38 0.9/0.4 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 0 8 0.6 38 0.7/1.0 89.8 3 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Luaän vaên toát nghieäp Trang9 SVTH: Taï Minh Hieån
 6. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 38 0.9/0.4 4 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 0 8 0.6 50.6 38 0.850.6 330. 5 Maùy eùp 3 1 37 37 66.14 0 2 0.7 7 38 0.85/0. 6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 38 0.9/0.4 126. 7 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 0 8 0.7 6 102. 0.84/0.6 67.6 88.6 153. 437. Toång nhoùm: 9 5 5 0.66 5 43.7 5.29 1.31 2 48.07 100.8 2 6 Nhoùm 3 (ÑL3A). 38 0.8/0.7 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 93.9 38 0.9/0.4 1 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 0 8 0.6 89.4 38 0.85/0. 2 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 38 0.85/0. 3 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 Luaän vaên toát nghieäp Trang10 SVTH: Taï Minh Hieån
 7. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 38 0.85/0. 337. 4 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 7 38 0.9/0.4 5 Maùy eùp 11 1 40 40 67.53 0 8 0.7 16.9 38 0.9/0.4 5 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 0 8 0.6 50.6 38 0.8/0.7 7 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.5 0.87/0.5 69.0 152. 442. Toång nhoùm: 9 103 7 0.67 1 39.11 4.96 1.31 90.4 43.02 100.1 1 5 Luaän vaên toát nghieäp Trang11 SVTH: Taï Minh Hieån
 8. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang m 4 (ÑL4A). (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) uaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 uaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 Maùy aáp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 Maùy xay 10 1 33 33 62.67 380 0.8/0.75 0.5 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 0.85/0.6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 2 0.7 0.85/0.6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 2 0.7 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 103. 0.83/0.6 146. nhoùm: 9 5 7 0.6 62.1 41.73 6.01 1.37 85.08 45.90 96.7 9 Luaän vaên toát nghieäp Trang12 SVTH: Taï Minh Hieån
 9. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang phuï taûi tính toaùn xöôûng B hoùm KHSL Coâng Iñm Uñm cos Ksd Coâng suaát Soáthieát Heä Phuï taûi tính t ân suaát ñaët (A) (V) trung bình bò soá Ptt Qtt Stt bò Pñm(kW) hieäu cöïc (kW) (kVAr) (kVA n Moät Taát Ptb Qtb quaû ñaïi thieát caû (kW) (kVAr) nhq bò thieát Kmax bò (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 ). m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 i 8 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.70/1.02 0.60 Luaän vaên toát nghieäp Trang13 SVTH: Taï Minh Hieån
 10. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 15 104.5 0.74/0.91 0.64 66.55 60.02 13.00 1.19 79.19 60.02 99.3 ). m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 khí 6 1 5 5 10.85 380 0.7/1.02 0.60 i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 16 104.5 0.75/0.88 0.64 66.80 59.30 13.85 1.17 78.16 59.30 98.1 ). 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 9 1 37 37 70.27 380 0.8/0.75 0.50 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 9 103 0.79/0.78 0.56 58.10 44.46 5.53 1.45 84.25 48.90 97.4 ). Luaän vaên toát nghieäp Trang14 SVTH: Taï Minh Hieån
 11. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.1 ). 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 2 2 7.5 15 12.66 380 0.90/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.90/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.70/1.02 0.60 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.1 phuï taûi tính toaùn xöôûng C hoùm Kí SL Coâng suaát Iñm Uñm cos Ksd Coâng suaát Soá Heä Phuï taûi tính Luaän vaên toát nghieäp Trang15 SVTH: Taï Minh Hieån
 12. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang n hieäu ñaët moät (V) trung bình thieát soá Ptt Qtt bò Pñm (kW) thieát bò cöïc (kW) (kVAr) (k n Moät Taát bò Ptb Qtb hieäu ñaïi thieát caû (A) (kW) (kVAr) quaû Kmax bò thieát nhq bò (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ( . øn 2 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 1 2 2.2 4.4 15.38 220 0.65/1.17 0.15 ghieäm 4 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 3 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.3 thoâ 7 2 2.2 4.4 5.14 380 0.65/1.17 0.2 troøn 10 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 8 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 ng 11 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 troøn 10 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 ng 11 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 8 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ( n 9 3 0.75 2.25 5.24 220 0.65/1.17 0.25 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 6 2 3.7 7.4 7.03 380 0.8/0.75 0.2 øn 2 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 Luaän vaên toát nghieäp Trang16 SVTH: Taï Minh Hieån
 13. Chöông2 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn GVHD: Coâ Nguyeãn Thò Quang 1 2 2.2 4.4 15.38 220 0.65/1.17 0.15 24 84.85 0.69/1.05 0.21 17.82 18.69 17.58 1.56 27.8 18.69 3 . 13 1 15 15 35.06 380 0.65/1.17 0.3 13 1 15 15 35.06 380 0.65/1.17 0.3 14 3 3 9 7.01 380 0.65/1.17 0.25 15 2 1.5 3 8.52 220 0.8/0.75 0.25 khuoân 16 2 4 8 9.35 380 0.65/1.17 0.2 uùc 17 3 1.5 4.5 6.06 220 0.65/1.17 0.2 12 1 14 14 30.39 380 0.7/1.02 0.3 15 1 1.5 1.5 8.52 220 0.8/0.75 0.25 uùc 17 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 15 71.5 0.67/1.11 0.27 19.31 21.4 7.09 1.88 36.3 23.54 43 Luaän vaên toát nghieäp Trang17 SVTH: Taï Minh Hieån
Đồng bộ tài khoản