intTypePromotion=1

luận văn đề tài:" Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
551
lượt xem
248
download

luận văn đề tài:" Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đề tài:" một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở viện luyện kim đen', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn đề tài:" Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen

 1. LU N VĂN T T NGHI P tài : “M t s bi n pháp hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c Vi n luy n kim en” 0
 2. M CL C L I NÓI U ........................................................................................................3 Chương I .................................................................................................................4 M TS VN LÝ LU N V QU N TR NHÂN L C ...............................4 I. QU N TR NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P .......................................4 1. B n ch t: ............................................................................................................4 2. T m quan tr ng c a qu n tr nhân l c:...............................................................5 II. NH NG N I DUNG CHÍNH C A CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C ...5 1. Phân tích công vi c .............................................................................................6 2. Tuy n d ng lao ng: .........................................................................................6 3. ào t o và phát tri n ngu n nhân l c.................................................................9 4. Thù lao - lao ng: ........................................................................................... 10 Chương II.............................................................................................................. 12 TH C TR NG QU N TR NHÂN L C ........................................................... 12 T I VI N LUY N KIM EN ............................................................................. 12 I. SƠ LƯ C QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY .............................................................................................................................. 12 II. C I M KINH T NH HƯ NG N HO T NG C A VI N LUY N KIM EN ............................................................................................... 13 1. Cơ c u t ch c: ................................................................................................. 13 2. L c lư ng lao ng c a Vi n ........................................................................... 23 III. NH NG K T QU C A CÔNG TÁC NGHIÊN C U, S N XU T KINH DOANH TRONG 3 NĂM QUA (2000-2002) ..................................................... 26 1. Công tác nghiên c u ......................................................................................... 26 2. K t qu s n xu t kinh doanh trong 3 năm (2000-2002) ................................... 28 III. TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I VI N LUY N K IM EN ............................................................................................................. 28 1. Tình hình tuy n d ng lao ng c a Vi n ......................................................... 28 1
 3. IV. TH C TR NG CÔNG TÁC ÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A VI N LUY N KIM EN. ................................................................. 32 1. Sơ lư c tình hình ào t o ngu n nhân l c Vi t Nam hi n nay ..................... 32 2. Th c tr ng ào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i Vi n luy n kim en ................ 33 3. Ch thù lao lao ng t i Vi n luy n kim. ...................................................... 35 ãi ng t i vi n ................................................................. 35 3.1. M c tiêu và căn c ng t i Vi n. .................................................................... 36 3.2. Ch thù lao lao Chương III ............................................................................................................. 39 M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I VI N LUY N KIM EN ................................................................................. 39 I. PHƯƠNG HƯ NG VÀ M C TIÊU C A VI N LUY N KIM EN - THƯ NG TÍN. ....................................................................................................................... 39 1. Phương hư ng, m c tiêu chung v Vi n qu n tr nhân l c trong th i gian t i. ... 39 2. Phương hư ng công tác qu n tr c a nh ng năm t i........................................... 41 II. M T S BI N PHÁP NH M NÂNG CAO CH T LƯ NG QU N TR NHÂN L C T I VI N LUY N KIM EN. ........................................................ 44 1. V tuy n d ng: .................................................................................................. 44 2. Hoàn thi n cơ c u qu n lý. ................................................................................. 44 3.V ào t o và phát tri n nhân l c. ....................................................................... 45 4. V ch thù lao lao ng và ch khen thư ng ............................................ 46 5. M t s các bi n pháp khác. ................................................................................ 48 6. Các gi i pháp khác c a Vi n. ............................................................................. 49 K T LU N ........................................................................................................... 51 TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 52 2
 4. LỜI NÓI ĐẦU nư c ta có th th c hi n t t quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá thì chúng ta ph i chú tr ng nhi u t i qu n tr nhân l c, vì ngu n nhân l c là y u t quy t nh trong quá trình phát tri n ó. M t doanh nghi p, hay m t t ch c, có ư c m t i ngũ nhân viên c l c hay m t l c lư ng lao ng hùng h u, thì i u trư c tiên doanh nghi p ó hay t ch c ó ph i làm là ph i có nghi p v qu n lý gi i, ph i có khoa h c trong công tác qu n tr nhân l c. ó là n m ư c y u t con ngư i là ã n m trong tay ư c hơn n a thành công. T ch c và qu n lý t i ưu hoá, năng su t lao ng và nghi p v ch y u c a qu n tr nhân l c và ng th i qu n tr nhân l c còn t o ra ư c ng l c thúc y n hân viên nâng cao năng su t lao ng, sáng t o trong công vi c. Nh n th y t m quan tr ng và s c n thi t ph i i m i hơn n a công tác qu n tr nhân l c trong h th ng doanh nghi p Vi t Nam. c bi t là trong các doanh nghi p Nhà nư c v i mong mu n góp m t ph n nh trong công tác qu n tr nhân l c trong các doanh nghi p nói chung và công tác qu n tr nhân l c c a Vi n luy n kim en nói riêng, cùng v i m t s kinh nghi m ít i trong t th c nghi m em ch n tài: "M t s bi n pháp hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c Vi n luy n kim en". 3
 5. Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC I. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1. Bản chất: - b t kỳ m t doanh nghi p, m t t ch c dù l n hay nh thì y u t con ngư i luôn ư c coi tr ng nh t, b i nó quy t nh ph n l n thành công hay th t b i c a m t t ch c. B i v y mà qu n tr nhân l c là m t y u t không th thi u ư c trong s qu n lý ó. - Qu n tr nhân l c là: T ng th các ho t ng nh m thu hút hình thành, xây d ng, s d ng và duy trì phát tri n m t l c lư ng lao ng có hi u qu áp ng yêu c u ho t n g c a t c h c, m b o t h c h i n t h ng l i nh ng m c tiêu và tho mãn ngư i lao ng t t n h t . - Qu n tr nhân l c v i m c ích nh m s d ng t i a hi u qu ngu n nhân l c c a doanh nghi p và cung c p cho doanh nghi p ngu n nhân l c có hi u qu trên cơ s óng góp có hi u su t c a t ng cá nhân ngư i lao ng, qu n tr nhân l c trong doanh nghi p liên quan n2v n . + Th nh t là qu n lý con ngư i: Là vi c qu n lý h ng ngày iv i t p th lao ng, xây d ng nh ng ê kíp, ư c i u ng, i u ph i t o ra trong doanh nghi p, có kh năng phát hi n ra nh ng sai sót v m t kinh t k thu t. + Th hai là t i ưu hoá ngu n l c: Là công tác s p t c a n h ng ngư i có trách nhi m, nh ng k thu t c th và nh ng công c nm ư c nh ng thông s khác nhau trong chính sách nhân s như: Vi c làm, ti n lương, ào t o và quan h xã h i. 4
 6. 2. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực: - S t n t i và phát tri n c a m t doanh nghi p ph thu c r t l n vào vi c khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c: v n, cơ s v t ch t, ti n b khoa h c k thu t, ngư i lao ng, các y u t này có m i quan h m t thi t v i nhau và tác ng l i v i nhau. Trong ó ngu n ti m năng c a con ngư i là quy t nh nh t. - Con ngư i, b ng sáng t o, lao ng mi t mài c a mình, lao ng trí óc, lao ng chân tay ã phát minh ra nh ng d ng c t ban u là thô s ơ cho n phát tri n công ngh cao, khoa h c k thu t cao như ngày nay ã ph c v ư c nhu c u b n thân và phát tri n xã h i. Vì v y m t t ch c, m t doanh nghi p có ho t ng t t , t n t i v à phát tri n như mong mu n hay không thì u ph thu c vào ngu n nhân l c t con ngư i ch th c a m i ho t ng. - Xu t phát t va trò c a y u t con ngư i trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh, ó ngư i lao ng là y u t c u t o lên t ch c. B i v y mà ngu n nhân l c là m t ngu n v n quý giá. II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - Qu n tr nhân l c trong doanh nghi p bao g m nh ng n i dung cơ b n sau: + Phân tích công vi c và ánh giá công vi c + Tuy n d ng lao ng, thuyên chuy n và b t ngư i lao ng + ào t o và phát tri n ngu n nhân l c + Thù lao lao ng, ch khen thư ng. 5
 7. 1. Phân tích công việc Phân tích công vi c là m t nhi m v không th thi u ư c c a m t nhà qu n tr , ó là khâu u tiên c a quá trình tuy n d ng, phân tích công vi c là cơ s là n n t ng cho quá trình s d ng nhân l c có hi u qu s au này. Phân tích công vi c là quá trình thu th p nh ng tư li u và ánh giá m t cách có h th ng liên quan n m t vi c c th nh m làm rõ b n ch t c a t ng công vi c. Phân tích công vi c cung c p cho các nhà qu n tr tóm t t v nhi m v c a công vi c nào ó trong m i tương quan c a công vi c khác. Ti n trình công vi c ư c phân tích th c hi n qua các bư c cơ b n, mô t công vi c, xác nh công vi c, ra các tiêu chu n v nhân s , ánh giá công vi c và xét l i công vi c. 2. Tuyển dụng lao động: Tuy n d ng lao ng óng vai trò c bi t quan tr ng trong công tác qu n tr nhân l c cũng như trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. B i tuy n d ng lao ng là quá trình l a ch n nh ng ngư i lao ng phù h p, phát hi n ti m năng lao ng theo úng yêu c u c a doanh nghi p. - Trong tuy n d ng lao ng c n ph i làm t t yêu c u tuy n d ng, ph i g n v i m c tiêu xu t phát t k ho ch lao ng c a ngư i tuy n d ng. - C n ph i tuy n ch n ư c nh ng ngư i phù h p v i công vi c c v chuyên môn nghi p v , tư cách o c, s thích, cá tính c a ngư i lao ng, yêu thích công vi c mình làm. - Quá trình tuy n d ng lao ng s giúp cho t ch c tránh ư c nh ng r i ro, khi tuy n ngư i không úng vi c s g p nh ng khó khăn trong ho t 6
 8. ng t ch c kinh doanh. T ó là i u ki n th c hi n có hi u qu trong các ho t ng qu n lý ngu n l c khác. - Công tác qu n tr nhân l c ư c ti n hành qua các bư c: + D báo và xác nh nhu c u tuy n d ng. + Phân tích nh ng công vi c c n ngư i, ưa ra các tiêu chu n tuy n ch n . + Xác nh ti m năng, ngu n cung ng nhân s . + Ti n hành các bư c tuy n ch n + Ti p nh n ngư i tuy n ch n. - Vi c tuy n d ng nhân l c c a doanh nghi p d a vào 2 ngu n, ngu n bê trong và ngu n bên ngoài. + Ngu n bên trong: Là nh ng ngư i ang làm trong doanh nghi p nhưng mu n thuyên chuy n ho c b t vào nh ng v trí công tác m i, n m rõ ư c ngu n n i b , các nhà qu n tr ph i l p h sơ nhân s , h s ơ phát tri n nhân s , s p x p lo i nhân s , thông tin v m i nhân viên ư c thu th p, c p nh t dư i d ng các b ng tóm t t và lưu tr trong lo i h s ơ u. ó là các d li u v trình h c v n, s thích ngh nghi p, cũng như nh ng s thích cá nhân khác, các k năng và năng l c làm vi c c a m i ngư i. + Ngu n tuy n d ng bên ngoài: Trong các h th ng cơ s ào t o, các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p, các cơ s d y ngh , ó là nh ng nơi cung c p ngu n nhân l c d i dào, cách làm ph bi n là cho m t s b ph n nhân s c a doanh nghi p hay t ch c liên h v i các Trung tâm trên, g p g ngư i lao ng, sinh viên, h c ngh gi i thi u v doanh nghi p cùng v i nhu c u tuy n d ng, v i cách ó doanh nghi p s 7
 9. tìm ư c nh ng ng c viên có tri n v ng ngay t khi còn ang ng i trên gh nhà trư ng. + Qua các cơ quan tuy n d ng: th trư ng lao ng phát tri n thì càng có nhi u t ch c chuyên trách v tuy n d ng nhân s như các Trung tâm tư v n vi c làm, tuỳ theo các hình th c ho t ng mà nh ng Trung tâm trên s m nh n các khâu tuy n d ng thông qua các Công ty, doanh nghi p t ch c ang c n ngư i. + Ngoài ra công tác tuy n ch n còn thông qua nh ng ngư i quen bi t gi i thi u. - Tuy n ch n con ngư i vào làm vi c ph i g n v i s òi h i c a công vi c trong doanh nghi p. - Yêu c u c a tuy n ch n con ngư i vào làm vi c trong doanh nghi p ph i là: tuy n ch n nh ng ngư i có trình chuyên môn c n thi t, có th làm vi c t t i năng su t lao ng, hi u su t công tác t t. - Tuy n ư c nh ng ngư i có k lu t, trung th c, g n bó v i công vi c, v i doanh nghi p. - Tuy n ư c nh ng ngư i có s c kho , làm vi c lâu dài trong doanh nghi p v i nhi m v ư c giao. - N u tuy n ch n không k , tuy n ch n sai, tuy n theo c m tính ho c theo m t s c ép nào ó s d n n h u qu nhi u m t v kinh t và xã h i. - Tuy n ch n nhân l c ư c ti n hành qua nhi u phương pháp tr c nghi m. - Tr c nghi m trí thông minh, v s quan tâm n công vi c, v nhân cách v.v.. - M t s doanh nghi p khi tìm ngư i làm nh ng ch c v quan tr ng hay òi h i nh ng ngư i có tính năng làm vi c, h thư ng tham kh o 8
 10. nh ng ý ki n c a ngư i quen, b n bè, hay nhân viên ang làm vi c trong doanh nghi p. + M i doanh nghi p hay t ch c tuy n ch n nhân l c tu ỳ thu c theo yêu c u c a công vi c mà mình c n l a ch n, s d ng ngu n nhân l c bên trong hay bên ngoài. - Tuy n ch n bê trong thì ti t ki m ư c kinh phí, ngu n nhân l c ó d i dào. - Tuy n ch n bên ngoài có th c i thi n ư c ch t lư ng ngu n nhân l c c a doanh nghi p, nhưng ng th i kèm theo ó là m c r i ro cao trong quá trình th c hi n công vi c c a v trí c n tuy n, chi phí t n kém hơn. 3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Lao ng có chuyên môn k thu t cao là y u t c c k ỳ quan tr ng giúp cho doanh nghi p giành ư c th ng l i trong các công cu c c nh tranh trên th trư ng, th c t ã ch ng minh r ng u tư vào y u t con ngư i mang l i hi u qu cao nh t. Sau ó m i t i s u tư trang thi t b m i, nh t là v i các doanh nghi p thương m i. - ào t o là c ng c gây d ng nh ng ho t ng h c t p, nh ng ki n th c, nh ng k năng cho ngư i lao ng h hi u bi t nh ng công vi c mà h ang làm. - Phát tri n ngu n nhân l c: Là quá trình c ng c nh ng ki n th c, nh ng kinh nghi m nh m hoàn thi n hơn nh ng công vi c c a ngư i lao ng h có kh năng thích ng hơn, làm vi c có hi u qu hơn trong công vi c. - ào t o b i dư ng tay ngh , k năng làm vi c c a ngư i lao ng, h hoàn thành trong công vi c. 9
 11. - M c tiêu c a ào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong doanh nghi p, nh m s d ng t i a ngu n nhân l c c a doanh nghi p, thông qua vi c giúp cho ngư i lao ng hi u rõ hơn công vi c, n m v ng k năng, ki n th c cơ b n v i tinh th n t giác cao trong công vi c, th c hi n t t nh ng ch c năng h ư c giao, thích ng v i s thay i, công ngh khoa h c k thu t cao. - Lý do chính mà nhi u doanh nghi p c n ph i phát huy trong công tác ào t o và phát tri n ngu n nhân l c hay (qu n lý nhân l c gi i) là áp ng nhu c u có t n t i hay phát tri n c a t ch c hay doanh nghi p ó. - ào t o và phát tri n ngu n nhân l c giúp cho doanh nghi p phát tri n, làm tăng hi u qu s n xu t, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n ph m. 4. Thù lao - lao động: - Thù lao lao ng ư c bi u hi n là t ng các kho n mà ngư i lao ng nh n ư c t phía ngư i s d ng lao ng thông qua quan h vi c làm c a h v i t ch c. Thù lao lao ng bao g m: + Thù lao cơ b n: Là ph n thù lao c nh còn g i là thù lao c ng mà ngư i lao ng nh n ư c m t cách thư ng kỳ dư i d ng ti n công hay ti n lương. + Thù lao ph n m m: g i là các kho n khuy n khích, ó là các kho n ngoài ti n công hay ti n lương tr cho ngư i lao ng th c hi n t t công vi c nh m khuy n khích h tăng năng su t lao ng, các kho n này thông thư ng là ti n thư ng, ti n hoa h ng, ti n phân chia k t qu s n xu t. + Phúc l i xã h i cho ngư i lao ng: ó là ph n thù lao gián ti p ư c tr cho ngư i lao n g d ư i d n g h tr n h m m b o cho cu c 10
 12. s ng c a ngư i lao ng bao g m: B o hi m xã h i, b o hi m y t , các ch ph c p khác, các ch ngh ngơi v.v.. - Thù lao lao ng là ph n vô cùng quan tr ng, khuy n khích s nhi t tình c a ngư i lao ng thù lao lao ng tuân theo ch quy nh ti n lương c a Nhà nư c, nó ph i h p d n, khuy n khích ư c ngư i lao ng, to ng l c công nhân viên làm vi c. - m b o tính công b ng: Thù lao ph i g n v i k t qu làm vi c v i thành tích và c ng hi n c a ngư i lao ng. Vì v y chính sách xác nh là ngư i i u khi n ph i giám sát và ki m tra th t ch t ch nh ng ngươì làm vi c, ph i phân chia công vi c ra thành t ng b ph n ơn gi n. - Con ngư i có th ch u ng ư c công vi c r t n ng nh c v t v , khi h ư c tr lương cao hơn, h có th tuân theo các m c s n xu t ã n nh ho c s là cao hơn m c y. - B i v y mà m c tiêu c a qu n tr nhân l c là ti t ki m chi phí lao ng, tăng năng su t lao ng b o m ch t lư ng s n ph m t ó s làm cho con ngư i ư c tôn tr ng, ư c tho mãn trong lao ng và phát tri n ư c nh ng kh năng ti m tàng c a h . 11
 13. Chương II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI VIỆN LUYỆN KIM ĐEN I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY - Vi n luy n kim en ti n thân là Phân vi n luy n kim Thái nguyên, ư c thành l p ngày 8/11/1972 theo quy t nh s 15/CL c a B trư ng B cơ khí và luy n kim. - Tr s c a phân vi n t t i ti u khu Tân Thành, thành ph Thái nguyên. - Ngày 17/3/1979 Phân vi n ư c i thành Vi n luy n kim en theo quy t nh s 119/CP c a Th tư ng Chính ph . Năm 1981, Vi n chuy n tr s v xã Văn Bình, huy n Thư ng Tín - Hà Tây. Vi n tr thành thành viên c a T ng công ty thép Vi t Nam theo quy t nh s 03/CP ngày 25/1/1996 c a Chính ph , trong ó: + Ch c năng và nhi m v : Tham gia phương hư ng và chi n lư c k ho ch phát tri n ngành luy n kim. + Nghiên c u tri n khai các v n khoa h c công ngh , thu c lĩnh v c luy n kim en bao g m: chu n b nguyên li u, các công ngh luy n gang thép, cán và gia công kim lo i và h p kim c b i t. + Biên so n và nghiên c u các tiêu chu n, các s n ph m thu c ngành luy n kim en. + Xây d ng qui trình phân tích hoá h c và c u trúc c a kim lo i và nguyên li u. 12
 14. + Tư v n chuy n giao công ngh s n xu t gang thép h p kim và h p kim c bi t, nh n s n xu t và cung ng các m t hàng thép h p kim, Fê Rô h p kim và thép xây d ng. + M c v n doanh nghi p t i th i i m năm 2002 là 21.925.000 Trong ó: - V n pháp nh : 15.925.000.000 - V n ngân sách : 1.635.000.000 - V n t b sung : 3.524.000.000 - V n khác :0 II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN LUYỆN KIM ĐEN - Vi n luy n kim en là m t doanh nghi p nhà nư c - ư c phép kinh doanh các ngành ngh luy n thép, gang, h p kim, s n xu t các m t hàng thép h p kim, Fê Rô, h p kim và thép xây d ng, thép s d ng trong ch n thương ch nh hình. 1. Cơ cấu tổ chức: - V i nhi m v công tác quy ho ch, nghiên c u thi t k , thí nghi m, các công trình, m luy n kim, công tác t ch c ư c hình thành các kh i. Sơ t ch c b máy qu n lý c a Vi n Vi n trư ng Các trư ng phòng Phòng Phòng Phòng Phòng TC-KT KH-KD K thu t TC-HC 13 i i i i s n xu t 1 2 3
 15. * Kh i cơ quan ch c năng g m các phòng, văn phòng, t ch c lao ng. - Phòng k ho ch - Phòng tài v - Phòng i s ng qu n tr . * Kh i cơ quan nghiên c u bao g m các phòng: + Phòng nghiên c u thép + Phòng nghiên c u gang + Phòng hoá nhiên li u + Phòng hoá li u + Phòng tuy n khoáng + t bi n + Luy n kim b t * Kh i thi t k bao g m: - Thi t k công ngh m - Thi t k công ngh luy n kim - Thi t k m t b ng - Thi t k năng lư ng - Thi t k xây d ng - Thi t k cơ khí - D toán 14
 16. - Can in - i kh o sát * Kh i th c nghi m - Xư ng tuy n khoáng - Xư ng hoàn nguyên - Xư ng cơ i n - V i quy mô t ch c ã áp ng ư c quy ho ch thi t k , khôi ph c, m r ng khu gang thép Thái Nguyên va ti p qu n các nhà máy phía Nam sau ngày gi i phóng. - Nghiên c u các lĩnh v c thép, gang, v t li u nguyên li u ph c v luy n kim trư c m t cũng như ph c v cho s nghi p phát tri n ngành công nghi p hi n nay nư c ta. * Năm 1996: Vi n cùng m t s cơ quan sát nh p tr thành Vi n c a T ng công ty thép Vi t Nam. - V i ch c năng nhi m v : Tham gia xây d ng phương hư ng chi n lư c và k ho ch phát tri n ngành luy n kim. - Nghiên c u tri n khai các v n khoa h c công ngh thu c lĩnh v c luy n kim trư c m t cũng như ph c v cho s nghi p phát tri n ngành công nghi p hi n nay nư c ta. * Năm 1996: Vi n cùng m t s cơ quan sát nh p tr thành Vi n c a T ng công ty thép Vi t Nam. - V i ch c năng nhi m v : Tham gia xây d ng phương hư ng chi n lư c và k ho ch phát tri n ngành luy n kim. - Nghiên c u tri n khai các v n khoa h c công ngh thu c lĩnh v c luy n kim en bao g m: 15
 17. - Chu n b nguyên li u, công ngh luy n gang thép, cán và gia công kim lo i, công ngh s n xu t gang, thép h p kim. c bi t s n xu t và cung ng các m t hàng: thép h p kim, Fê Rô h p kim và thép xây d ng. - áp ng v i nhi u ch c năng nhi m v trên cơ c u t ch c c a Vi n hi n nay bao g m các ơn v sau: + Ban giám c +H i ng khoa h c công ngh + Phòng t ch c - hành chính + Phòng k ho ch (s n xu t - kinh doanh) + Phòng tài v + Phòng nghiên c u luy n kim + Phòng thí nghi m + Xư ng th c nghi m luy n kim + Xư ng th c nghi m rèn p + Xư ng th c nghi m cán + Xư ng th c nghi m kéo dây + Phòng cơ i n + Phòng d ch v k thu t - V i mô hình t ch c này Vi n ã áp ng ư c nh ng m c tiêu c a Vi n trong giai o n trư c m t và phát tri n k ho ch hoá trong giai o n hi nnay. - Hi n nay công tác t ch c c a Vi n ang t hoàn thi n mình, c i ti n t ch c, b sung nh ng cán b tr ư c ào t o cơ b n chính quy, cán b qu n lý, k thu t có năng l c v nghiên c u, t ch c nghiên c u, s n 16
 18. xu t và i ngũ công nhân có tay ngh áp ng nh ng m c tiêu trư c m t và nh ng m c tiêu lâu dài. * Ch c năng và nhi m v c a các ơn v trong Vi n. *H i ng khoa h c: - Ch c năng nhi m v : Là m t t ch c có ch c năng tham mưu giúp cho Vi n trư ng nh ng v n v vi c gi i quy t, v n khoa h c công ngh - k thu t công ngh m i v luy n kim. + Nhi m v : Giúp cho Vi n trư ng v vi c gi i quy t, i m i công tác, khoa h c công ngh và k thu t, tư v n và xem xét giúp Giám c vi c u tư công ngh k thu t m i. - T ch c xét duy t các lu n ch ng khoa h c - công ngh , các tài nghiên c u, các tiêu chu n trư c khi ưa ra duy t c p trên, t ch c xét duy t và qu n lý các ho t ng khoa h c công ngh , các phát minh, các sáng ch , sáng ki n c i ti n k thu t. * Phòng t ch c hành chính: * Ch c năng: Phòng t ch c hành chính là Phòng chuyên môn, có ch c năng tham mư u giúp Vi n trư ng, ng u i u hành lĩnh v c t ch c b máy cán b và lao ng, ti n lương và ào t o, phát tri n ngu n nhân l c, các chính sách i v i ngư i lao ng, thanh tra, qu c phòng, an ninh và b o v chính tr n i b . - Tham mưu giúp cho Vi n trư ng theo dõi, ph i h p các m t ho t ng c a Vi n, công tác văn thư lưu tr , thư vi n, thi ua khen thư ng, b o v , y t , t v , quan h v i các cơ quan thông tin i chúng, b o m iu ki m làm vi c cho cán b i công tác. 17
 19. * Nhi m v : Ch trì nghiên c u, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c xây d ng án i m i, c i cách h th ng t ch c và xây d ng bi n pháp t ch c th c hi n. - Nghiên c u xây d ng, trình Vi n trư ng, ban hành ch c năng và nhi m v , quy n h n t ch c biên ch các Phòng ch c năng, các Phòng thí nghi m, các xư ng th c nghi m ho c s n xu t. - Tham mưu giúp Vi n trư ng quy t nh tuy n ch n b trí, phân công, công tác, nh n xét, ánh giá, b nhi m, mi n nhi m khen thư ng, k l u t và i u ng cán b theo quy ch , qu n lý cán b . - Th c hi n công tác qu n lý, i m i và phát tri n doanh nghi p v thành l p tách, nh p, gi i th các ơn v cũ và các Phòng chuyên môn nghi p v . + Xây d ng ơn giá ti n lương trên cơ s nh m c lao ng, xác nh ti n lương cho các ơn v theo k t qu công vi c, hư ng d n và t ch c th c h i n ch nâng b c, h b c lương, thư ng, ch hưu trí, thôi vi c khen thư ng, k lu t và b o hi m xã h i và các ch chính sách khác liên quan n cán b và ngư i lao ng. + Ph trách và th c hi n công tác qu c phòng, tuy n quân, d b , ng viên, công tác an ninh, b o v chính tr n i b cơ quan. + Tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th c a Vi n v lĩnh v c t ch c h th ng m ng lư i, ào t o cán b qu n lý, cán b k thu t và công nhân lành ngh . + Qu n lý lưu tr , h sơ nhân s c a cán b công nhân viên trong cơ quan. + Xây d ng các b ng báo cáo t ng h p tình hình, sơ k t, t ng k t c a Vi n. 18
 20. + T ch c th c hi n công tác văn thư, lưu tr h sơ, văn b n tài li u g c. + T ch c th c hi n công tác thi ua, khen thư ng c a cơ quan là thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng c a Vi n. + Qu n lý công tác y t cơ quan, th c hi n ch b o hi m y t , t ch c khám s c kho hàng năm cho cán b công nhân viên. + Ph i h p v i các Phòng ch c năng, ơn v , t ch c ph c v các h i ngh , h i th o, ti p khách. + Làm nhi m v l tân, i n i và i ngo i u m i t ch c, th c hi n nghĩa v iv i a phương. * Phòng K ho ch - v t tư + Ch c năng: Là phòng chuyên môn có ch c năng tham mưu giúp Vi n trư ng i u hành lĩnh v c k ho ch - v t tư - xây d ng cơ b n th ng kê và kinh doanh. - Nhi m v : Xây d ng l p k ho ch s n xu t - nghiên c u trong năm k ho ch và cho k ho ch ng n h n và dài h n. - L p d án phát tri n s n xu t - nghiên c u và xây d ng u tư 5 n ăm và 10 năm. - Xây d ng các d toán chi phí trong s n xu t- nghiên c u - xây d ng cơ b n, l p k ho ch giá thành s n ph m. - Xây d ng phương án và t ch c tìm ki m th trư ng. - Mua s m c p phát v t tư, nguyên, nhiên li u, ph tùng, thi t b … ph c v cho công tác s n xu t và nghiên c u. - Qu n lý, i u k h o ch s n xu t . - Nghiên c u, qu n lý thi t b tài s n, xây d ng k ho ch s a ch a. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2