intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND huyện Bình Chánh

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

507
lượt xem
279
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo,”nguồn tài nguyên” vô giá, vô tận của đất nước; phải có cách nghĩ, cách nhìn mới về vai trò động lực và mục tiêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND huyện Bình Chánh

 1. Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND huyện Bình Chánh
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M ĐU 1. Lý do ch n đ tài: Ngu n nhân l c luôn là m t y u t quy t đ nh đ i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a m i qu c gia. Do đó, đ th c h i n th ng l i m c tiêu chi n lư c c a s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa chúng ta c n nh n th c m t cách sâu s c, đ y đ nh n g giá tr to l n và có ý ngh ĩa quy t đ nh c a nhân t con ngư i, ch th c a m i sáng t o,”ngu n tài nguyên” vô giá, vô t n c a đ t nư c; ph i có cách nghĩ, cách nhìn m i v vai trò đ ng l c và m c tiêu c a con ngư i trong s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c; t đó xây d ng các chương trình, k ho ch và chi n lư c phát tri n ngu n l c phù h p, phát huy t i đa nhân t con ngư i, t o ra đ n g l c m nh m cho s phát tri n b n v ng, đ y n hanh ti n đ công nghi p hóa, hi n đ i hóa, thúc đ y qúa trình đ i m i toàn di n đ t nư c. Ngày nay, ch t lư ng ngu n nhân l c có ý ngh ĩa h t s c quan tr ng đ i v i s phát tri n . N u trư c đ ây s phát tri n c a m t qu c gia ch y u d a vào các ngu n l c như tài nguyên thiên nhiên, ngu n v n tư b n, ngu n lao đ ng, th trư n g tiêu th … thì hi n n ay chính tri th c l i có ý nghĩa h t s c l n lao, góp ph n t o nên s th nh vư ng, giàu có cho m t qu c gia, lãnh th . Xu th toàn c u hóa cùng v i s phát tri n c a công ngh thông tin, đ c bi t là s ra đ i c a internet đ ã làm cho các qu c gia, lãnh th n gày càng tr nên g n nhau h ơn, qua đó s c nh tranh cũng càng tr nên gay g t hơn, và t t nhiên ưu th c nh tranh bao gi cũng nghiêng v qu c gia, lãnh th có ch t lư ng ngu n nhân l c cao hơn, đư c đào t o t t hơn. V n đ đư c ch n có tính b c xúc và quan tr ng vì nh ng lý do sau: M t là: Do v trí, vai trò c a Thành ph H Chí Minh và yêu c u nhi m v m i đ t ra cho thành ph . Thành ph H Chí Minh có v trí, vai trò là m t trung tâm kinh t l n, m t trung tâm giao d ch qu c t và du l ch c a nư c ta. Thành ph H Chí Minh có v trí chính tr q uan tr ng sau th đô Hà N i, liên t c đ ư c phát tri n tích c c h ơn, như Ngh quy t Trung ương 20-NQ/TW c a B Chính tr (ban hành ngày 18/11/2002) và phương hư ng nhi m v phát tri n Thành ph H Chí Minh đ n n ăm 2010 đã đ ra:” Thành ph H Chí Minh bư c vào th k m i trong b i c nh toàn c u hóa kinh t và cách m ng khoa h c công ngh đ ang di n ra m nh m ; tình hình th gi i di n bi n ph c t p, các th l c thù đ ch ti p t c ch ng phá ta quy t li t; đ t nư c ta ti p t c s nghi p đ i m i, đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, ch đ ng h i nh p vào kinh t khu v c và th gi i… Thành ph đ ng trư c nh ng thu n l i,
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cơ h i l n hơn và c nh n g khó khăn, thách th c gay g t hơn v i nhi m v xây d ng Thành ph H Chí Minh thành m t thành ph xã h i ch nghĩa văn minh, hi n đ i, là đ u tàu c a khu v c phía Nam và c a c nư c…”. Do đó, yêu c u v t ch c b máy và cán b , công ch c nói chung là ph i ki n toàn và s p x p l i b máy qu n lý nhà nư c theo hư n g tinh, g n , chu n hóa các ch c d anh cán b qu n lý hành chính nhà nư c phù h p v i xã h i đô th t c p Thành ph đ n cơ s … còn c th là ph i c ng c , ki n toàn các cơ quan chuyên môn thu c Uy Ban Nhân dân Thành ph và nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c các cơ quan này trong th c thi công v nh m th c hi n có k t q a các m c tiêu, nhi m v quan tr ng c a thành ph trong giai đo n m i. Hai là: Đ i ng ũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy Ban Nhân dân, v i tư cách là nh ng ch th ti n hành các công v c th . Đây là h t nhân c a n n công v và cũng chính là y u t b o đ m cho n n công v hi u l c, hi u q a. Ho t đ ng công v khác v i các lo i ho t đ n g thông thư n g khác, công v là ho t đ n g d a trên cơ s s d ng quy n l c nhà nư c. Nó đư c b o đ m b ng quy n l c nhà nư c và nh m s d ng quy n l c đó đ th c hi n các nhi m v qu n lý c a nhà n ư c. Ho t đ ng công v là ho t đ ng có t ch c và tuân th nh ng quy ch b t bu c, theo tr t t có tính ch t th b c ch c ch , chính quy và liên t c. Ho t đ ng công v do các cán b , công ch c th c hi n, cho nên v n đ b c xúc đ t ra đây là ph i xây d ng đ i n gũ công ch c hành chính chính quy, b o đ m thi hành nhi m v nhà nư c m t cách có hi u q a và b c xúc hơn là ph i có nh ng gi i pháp căn cơ đ nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c đ ang th c thi công v các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân thành ph đ có th đ áp ng đư c yêu c u nhi m v quan tr ng c a thành ph l n như Thành ph H Chí Minh. Ba là: Đánh giá đúng th c tr ng ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c và đ ra các gi i pháp căn cơ đ đ i m i, nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c là m t trong b n n i dung c a chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c g iai đo n 2001- 2010. M c tiêu chung c a chương trình t n g th c i cách hành chính nhà nư c giai đo n 2001- 2010 là: Xây d n g m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p , hi n đ i hóa, ho t đ ng có hi u l c, hi u q a theo nguyên t c c a nhà nư c pháp quy n XHCN dư i s lãnh đ o c a Đ n g; xây d n g đ i ngũ cán b , công ch c có ph m ch t và năng l c đ áp ng yêu c u c a công cu c xây d ng, phát tri n đ t nư c. Theo đó m t trong 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh n g m c tiêu c th c a chương trình trên là vi c đ nh rõ ch c năng, nhi m v , th m quy n và t ch c b máy chính quy n đô th và nông thôn, các cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, c p huy n đư c t ch c g n nh , th c h i n đúng ch c năng qu n lý nhà nư c theo nhi m v và th m quy n đư c xác đ nh trong Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và Uy ban nhân dân (s a đ i). V n đ b c xúc đ t ra là đ th c hi n có k t q a m c tiêu c i cách hành chính ph i ph n đ u làm sao đ n năm 2010, Thành ph H Chí Minh ph i có nh ng gi i p háp kh thi đ có th xây d n g đư c đ i n gũ cán b , công ch c v a có s lư ng, cơ c u h p lý, chuyên nghi p, hi n đ i v a đ m b o ch t lư n g c a đ i ngũ cán b , công ch c có ph m ch t t t và đ n ăng l c thi hành công v , t n t y ph c v s nghi p phát tri n thành ph , phát tri n đ t nư c và ph c v nhân dân. T các v n đ c p thi t nêu trên đây, đ đánh giá đư c th c tr ng c a đ i n gũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph , tìm ra nh ng nguyên nhân m nh, y u , nh t là nh ng nguyên nhân h n ch nh m xây d n g nh ng gi i pháp cơ b n đ nâng cao ch t lư n g đ i ngũ cán b , công ch c đ áp ng yêu c u nhi m v m i c a Thành ph . Chính vì th , tôi ch n đ tài làm lu n văn t t n ghi p khóa h c là: “ M t s gi i pháp nâng cao ch t lư ng đ i ngũ Cán b công ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND.TPHCM”. 2. M c đích c a lu n văn: Lu n văn n ày đư c vi t nh m các m c đ ích sau: - Đánh giá th c tr ng đ i n gũ cán b , công ch c cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân Thành ph . - Đ xu t các gi i pháp nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân Thành ph H Chí Minh nh m đáp n g v i yêu c u nhi m v m i, x ng đáng v i v trí, vai trò, s nghi p phát tri n m t thành ph là m t đô th l n nh t nư c. 3. Đ i tư ng c a đ tài: Đ i ngũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân thành ph H Chí Minh. Do đ c thù c a Thành ph H Chí Minh có s lư n g cơ quan chuyên môn khá nhi u , nhưng đi u ki n th i gian nghiên c u qúa h n h p, nên tôi xin phép ch minh h a vi c đánh giá ch t lư ng m t vài cơ quan chuyên môn tr n g đi m c a Uy ban Nhân dân thành ph H Chí Minh. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Ph m vi c a đ tài: Đ tài ch t p trung nghiên c u v tình hình đ i n gũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân thành ph H Chí Minh, cơ s s li u d a vào k t q a t ng đi u tra cán b , công ch c năm 2008 c a S N i v thành ph H Chí Minh. V lo i cán b , công ch c, lu n văn ch n ghiên c u cán b , công ch c h ành chính, không nghiên c u cán b , viên ch c và cán b công tác Đ n g, Đoàn th . 5. Phương pháp th c hi n đ tài: Đ th c h i n đ tài, tác gi thu th p s li u th c p các đơn v Văn phòng HĐND và UBND thành ph , S N i v Thành ph , các đơn v , s ngành có liên quan, trên sách, báo chí, t p chí và trên internet. Phương pháp x lý s li u: đ i v i các d li u th c p thu th p đ ư c, tác gi đã d a trên cơ s phương pháp lu n duy v t bi n ch n g c a ch nghĩa Mác- Lênin và phương pháp nghiên c u c th (đi u tra, kh o sát, th ng kê, t ng h p, phân tích, so sánh…) đ làm rõ v n đ. 6. K t c u c a lu n văn: Lu n văn bao g m ph n m đ u , n i dung và ph n k t lu n. N i dung c a lu n văn g m 3 chương: Ch ương 1: Cơ s lý lu n và th c ti n c a đ tài. Ch ương 2: Th c tr ng ch t lư n g đ i ngũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân thành ph H Chí Minh. Chương 3: M t s gi i pháp nâng cao ch t lư n g đ i ngũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban Nhân dân thành ph H Chí Minh. Trong qúa trình th c hi n lu n văn t t nghi p tác gi đ ã nghiên c u, tham kh o và s d n g nhi u tài li u c a các công trình nghiên c u, h i th o khoa h c có liên quan đ n n gu n nhân l c và đ i n gũ cán b , công ch c đ tăng cư ng tính th c ti n c a đ tài nghiên c u đóng góp vào ch trương phát tri n kinh t , xã h i c a thành ph . 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A Đ TÀI 1.1 Khái ni m, cơ c u và vai trò c a ngu n nhân l c. 1.1.1. Khái ni m ngu n nhân l c. Ngu n nhân l c là ngu n l c v con ngư i và đư c n ghiên c u dư i nhi u khía c nh, do đó có nhi u khái ni m khác nhau v ngu n nhân l c. Ngu n nhân l c đư c hi u như là ngu n l c con ngư i c a m t qu c gia, m t vùng lãnh th (vùng, t nh…), là m t b ph n c a các ngu n l c có kh năng huy đ n g, qu n lý đ tham gia vào qúa trình phát tri n kinh t - xã h i như ngu n l c v t ch t, ngu n l c tài chính. Ngu n nhân l c là trình đ lành ngh , là ki n th c và n ăng l c c a toàn b cu c s ng con ngư i hi n có th c t ho c ti m n ăng đ phát tri n kinh t xã h i trong m t c ng đ n g. V i tư cách là m t y u t c a s phát tri n kinh t - xã h i, ngu n nhân l c đư c hi u theo ngh ĩa h p h ơn, đó là kh năng lao đ ng c a xã h i. V i cách hi u này ngu n nhân l c tương đương v i ngu n lao đ ng hay ngu n l c xã h i. Có hai lo i ngu n nhân l c: 1.1.1.1. Ngu n nhân l c xã h i (còn g i là ngu n lao đ ng xã h i): Có nhi u khái ni m khác nhau v ngu n nhân l c xã h i. Tuy nhiên, có th xác đ nh: - Ngu n nhân l c xã h i là m t b ph n dân s trong đ tu i lao đ ng có kh năng lao đ n g. Đ tu i lao đ ng là kho ng tu i đ i theo quy đ nh c a lu t pháp m i công dân có kh năng lao đ n g n m trong đ tu i đó đ ư c coi là ngu n lao đ ng c a đ t nư c. - Ngu n nhân l c xã h i đư c xem xét trên giác đ s lư n g và ch t lư ng: 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + S lư ng ngu n n hân l c ph thu c vào vi c quy đ nh đ tu i lao đ ng. M i nư c có quy đ nh riêng v đ tu i t i thi u và t i đ a cho ngu n lao đ ng. Hi n nay, ph n l n các nư c quy đ nh tu i t i thi u là 14 ho c 15; nhi u qu c gia, ngay c t ch c lao đ ng th gi i cũng không quy đ nh gi i h n tu i t i đa mà đ m đ tu i này. nư c ta, ngu n nhân l c xã h i bao g m n h ng ngư i trong đ tu i lao đ ng, có kh năng lao đ n g, có tính thêm lao đ ng tr em và lao đ ng cao tu i. M t cách chung nh t, có th hi u ngu n nhân l c là b ph n dân s trong đ tu i nh t đ nh theo quy đ nh c a lu t pháp có kh năng tham gia vào lao đ n g. Đ tu i lao đ n g đư c quy đ nh c th m i nư c khác nhau. Theo B lu t Lao đ n g Vi t nam tu i lao đ n g c a nam t 15 đ n 60 và c a n t 15 đ n 55 tu i. + Ch t lư ng ngu n nhân l c xã h i đư c b i u hi n th l c, trí l c, tinh th n, thái đ , đ n g cơ, ý th c lao đ n g. Ngu n nhân l c là t n g hòa trong th th n g nh t h u cơ năng l c xã h i c a con ngư i (th l c, trí l c, nhân cách) và tính năng đ n g xã h i c a con ngư i. Tính th n g nh t đó đư c th hi n qúa trình bi n ngu n l c con ngư i thành ngu n v n con ngư i. Ba m t: Th l c, trí l c, tinh th n có quan h ch t ch và th n g nh t, c u thành nên m t ch t lư ng c a ngu n l c xã h i. Trong đó, th l c là cơ s n n t ng đ phát tri n trí tu , là phương ti n đ truy n t i tri th c, trí tu c a con ngư i vào ho t đ ng th c ti n. Ý th c, tinh th n, đ o đ c, tác phong là y u t chi ph i h i u q a ho t đ ng chuy n hóa c a th l c, trí tu thành th c ti n. Trí tu là y u t quy t đ nh đ n ch t lư n g c a ngu n nhân l c xã h i. Trong qúa trình lao đ n g, ch t lư n g ngu n nhân l c xã h i ph thu c vào s lư ng, ch t lư ng công c , máy móc trang b cho ngư i lao đ ng. Chính trình đ công ngh đ t ra yêu c u và đ ng th i làm thay đ i trình đ c a ngư i lao đ ng. Đi u này đư c bi u h i n rõ r t nh ng nư c có n n kinh t kém phát tri n đang th c h i n công nghi p hóa, hi n đ i hóa b n g con đư ng chuy n giao, nh p kh u công ngh tiên ti n. Khoa h c công ngh n gày càng phát tri n, tính ch t xã h i hóa c a l c lư ng s n xu t càng cao thì m t ch t lư n g, đ c bi t là trình đ trí tu c a ngu n nhân l c ngày càng gi vai trò quan tr n g. Ngu n nhân l c xã h i theo nghĩa đ y đ ph i đư c h i u nó là nhân t quan tr ng nh t c a l c lư n g s n xu t, đ ng th i là nhân t quan tr ng c a quan h s n xu t. Vì v y, m i quan h gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ph thu c r t nhi u ch t lư n g ngu n nhân l c. Khi l c lư ng s n xu t mang tính xã h i hóa cao, quan h s n xu t ngày càng hoàn thi n và khoa h c ngày càng tr thành l c lư ng s n xu t thì n i hàm và ngo i di n c a ph m trù ngu n nhân l c n gày càng m r ng. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngu n nhân l c cho phát tri n kinh t g m: các nhà ho ch đ nh chi n lư c chính sách; các nhà nghiên c u ; các nhà qu n lý; nhà công ngh ; k sư; k thu t viên và công nhân k thu t lành ngh . Trong đó, ti n b khoa h c- công ngh đ ã làm thay đ i chính đ i n gũ công nhân, hình thành t ng l p công nhân áo tr ng hay công nhân trí th c mà đ i ngũ này đang l n d n lên chuy n thành t ng l p trung lưu. Nói v n gu n nhân l c Đ ng ta đã xác đ nh:”Ngu n lao đ ng có trí tu cao, có tay ngh thành th o, có ph m ch t t t đ p đ ư c đào t o, b i dư ng và phát huy b i m t n n giáo d c tiên ti n g n li n v i m t n n khoa h c, công ngh h i n đ i”. Nh ư v y, ngu n nhân l c mà chúng ta đang xem xét là ngu n l c con ngư i, là ti m năng lao đ ng c a con ngư i trong m t th i gian nh t đ nh. Ngu n nhân l c là đ ng l c n i sinh quan tr n g nh t, nó bao g m s c m nh c a th l c, trí tu , tinh th n và s tương tác gi a các cá nhân trong c ng đ n g, là t ng th các ti m năng lao đ ng c a m t ngành, m t t ch c, m t đ a phương, m t qu c gia trong th th ng nh t h u cơ năng l c xã h i vì tính năng đ ng xã h i c a con ngư i, nhóm ngư i, ngành, t ch c, đ a phương, vùng, qu c gia. Tính th n g nh t đó đư c th hi n qúa trình bi n ngu n l c con ngư i thành v n con ngư i đáp ng yêu c u phát tri n c a xã h i, ngu n l c này c n ph i đư c s d n g đúng, h p lý và có hi u q a m i phát huy h t ti m năng vô t n đó. 1.1.1.2. Ngu n nhân l c trong m t t ch c. Ngu n nhân l c trong m t t ch c là l c lư ng lao đ ng c a t n g đơn v , t ch c, cơ quan. Hay nói khác, ngu n nhân l c trong m t t ch c là t ng s ngư i (cán b , công ch c, ngư i lao đ ng… ) có trong danh sách c a m t t ch c, ho t đ n g theo các nhi m v c a t ch c và đư c t ch c tr lương. Ngu n nhân l c c a t ch c là nh ng ngư i t o thành đ i ngũ lao đ ng trong m t t ch c và th c h i n các ho t đ n g c a t ch c, h đư c ký k t h p đ ng v i s tham gia c a các ngu n l c tài chính và v t ch t c a t ch c đó. Ch c năng c a t ch c là ph i s d ng t ng th các hình th c, phương pháp, chính sách và bi n pháp nh m hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng cho ngu n n hân l c nh m đ áp ng đòi h i v ngu n nhân l c cho s phát tri n kinh t xã h i trong t ng giai đo n phát tri n. Đ qu n lý có hi u q a n gu n nhân l c th ì bên c nh quy mô ngu n nhân l c, v n đ quan tr ng hơn là xác đ n h đúng cơ c u ngu n nhân l c. 1.1.2. Cơ c u ngu n nhân l c. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ c u n gu n nhân l c (còn g i là cơ c u lao đ n g) trong m t t ch c là m i quan h t l v s lư ng và ch t lư ng c a các lo i nhân l c trong m t t ch c. M t cơ c u lao đ n g h p lý là nhân t đ m b o đ t ch c th c hi n t t m c tiêu c a mình. Các lo i cơ c u thư n g đư c đ c p : Th nh t, là cơ c u n gu n nhân l c theo ch c năng: ngu n nhân l c trong m t t ch c g m các viên ch c qu n lý và nhân viên th a h ành. Trong viên ch c qu n lý l i đư c phân ra các lo i: lãnh đ o t ch c, lãnh đ o các b ph n c u thành, các viên ch c th c hi n ch c n ăng nghi p v qu n lý (t ch c, k ho ch, tài chính…). Th hai là cơ c u ngu n nhân l c theo trình đ chuyên môn: đ ây là lo i cơ c u đư c quan tâm nh t vì nó th hi n m t ch t lư ng c a ngu n nhân l c. Thư n g cơ c u n ày đư c phân tích theo tiêu th c: không qua đào t o, sơ c p, trung h c chuyên nghi p , đ i h c, trên đ i h c. M t cơ c u trình đ chuyên môn h p lý là s phù h p gi a ch c năng, nhi m v do lo i viên ch c đó đ m nhi m và trình đ chuyên môn c a lo i viên ch c đó. Ngoài ra, đ có cách th c qu n lý và khai thác ti m năng c a ngu n nhân l c trong m t t ch c ngư i ta còn quan tâm phân tích cơ c u nhân l c theo tu i (nhóm tu i) và theo gi i tính. Trong các t ch c ngư i ta còn quan tâm đ n cơ c u ngh theo h th ng ngh đư c quy đ nh trong h th ng giáo d c qu c d ân. 1.1.3. Vai trò ngu n nhân l c. Ngu n nhân l c là ngu n l c con ngư i và là m t trong nh ng ngu n l c quan tr n g c a s phát tri n kinh t - xã h i. Vai trò đó b t ngu n t vai trò c a y u t con ngư i. B t c m t s phát tri n nào cũng c n có đ n g l c, nhưng ch có ngu n nhân l c m i t o ra đ n g l c phát tri n, nh n g ngu n l c khác mu n phát huy tác d n g ph i thông qua ngu n nhân l c. T th i xa xưa con ngư i s d n g nh ng công c lao đ n g th công và ngu n l c do chính b n thân m ình đ t o s n ph m th a m ãn nhu c u c a b n thân. Khi s n xu t n gày càng phát tri n, phân công lao đ ng ngày càng cao, h p tác ngày càng ch t ch , con ngư i chuy n d n ho t đ n g cho máy móc thi t b th c h i n, làm thay đ i b n ch t c a lao đ ng t lao đ n g th công sang lao đ n g cơ khí và lao đ ng trí tu . Cho đ n khoa h c k thu t ngày càng hi n đ i hơn như hi n nay thì cũ ng không th tách r i ngu n l c con ngư i b i nh ng lý do như sau: con ngư i đã t o ra nh ng máy móc thi t b , con ngư i ch ng t nhiên b ng nh ng ki n th c và trí tu c a mình; máy móc thi t b h i n đ i, n u thi u s đi u khi n, ki m tra c a con ngư i, s tác đ ng c a con ngư i, thì chúng cũng ch là v t ch t vô tri vô giác. Ch có tác đ n g c a con ngư i th ì m i đưa chúng vào ho t đ ng, m i phát huy kh năng c a máy móc. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các công trình nghiên c u và th c t phát tri n c a các nư c đ u kh ng đ nh vai trò có tính quy t đ nh c a n gu n nhân l c đ i v i phát tri n kinh t - xã h i nói chung và đ c bi t là quá trình công nghi p hóa, hi n đ i h óa. Xem xét y u t con ngư i v i tư cách là ngu n l c cơ b n c a s phát tri n kinh t - xã h i, UNESCO cho r ng “con ngư i đ ng trung tâm c a s phát tri n , là tác nhân và là m c đích c a s phát tri n”. Trong lý thuy t v tăng cư n g kinh t đ ã nh n đ nh “V n nhân l c là ki n th c, tay ngh mà ngư i lao đ ng ti p thu đư c thông qua qúa trình giáo d c đào t o và trong qúa trình lao đ ng”. “S đ u tư cho con ngư i trong vi c nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a t n g cá nhân làm nâng cao m c s ng c a toàn xã h i và nh đó t o kh năng tăng năng su t lao đ ng”. Đó là nh n đ nh quan tr ng mà trong nh ng th p k g n đ ây, các nư c châu Á đ ã áp d ng. Các n ư c này xu t phát đi m là nh ng nư c nghèo, ch có lao đ ng đông và r nhưng l i thi u lao đ ng có trình đ chuyên môn k thu t, không th ti n hành công nghi p hóa, hi n đ i hóa. H đã ch n con đư ng đ u tư nâng cao ch t lư n g ngu n nhân l c, ngu n nhân l c có trình đ cao là đ ng l c chính th c cho công nghi p hóa, hi n đ i hóa các nư c n ày. n ư c ta, nh n th c đư c vai trò đ n g l c c a ngu n nhân l c đ i v i qúa trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c, Đ ng ta đ ã ch đ o : “l y vi c phát huy y u t con ngư i làm y u t cơ b n cho s n ghi p phát tri n n hanh và b n v ng”. 1.2 Ch t lư ng ngu n nhân l c và các y u t nh hư ng. 1.2.1. Ch t lư ng ngu n nhân l c và các ch tiêu đánh giá. 1.2.1.1. Ch t lư ng ngu n nhân l c. Ch t lư ng ngu n nhân l c là khái ni m t ng h p b ao g m nh ng nét đ c trưng v tr ng thái th l c, trí l c, k năng, phong cách đ o đ c, l i s n g và tinh th n c a n gu n nhân l c. Nói cách khác là trình đ h c v n, tr ng thái s c kh e, trình đ chuyên môn k thu t, cơ c u ngh nghi p, thành ph n xã h i… c a ngu n nhân l c, trong đó trình đ h c v n là quan tr ng b i vì đó là cơ s đ đào t o k n ăng ngh nghi p và là y u t hình thành nhân cách và l i s n g c a m t con ngư i. 1.2.1.2. Các ch tiêu đánh giá ch t lư ng ngu n nhân l c. - Th l c c a ngu n nhân l c: S c kh e v a là m c tiêu v a là đi u ki n c a s phát tri n . S c kh e là s phát tri n h ài hòa c a con ngư i v m t th ch t l n tinh th n. S c kh e cơ th là s cư n g tráng, là năng l c lao đ ng chân tay. S c kh e tinh th n là s d o d ai c a ho t đ n g th n kinh, là kh n ăng v n đ ng c a trí tu , bi n tư duy thành ho t đ n g th c 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti n .Theo t ch c y t th gi i “S c kh e là m t tr ng thái hoàn toàn tho i mái v th ch t, tâm th n và xã h i, ch không ch là không có b nh hay thương t t”. S c kh e con ngư i ch u tác đ ng b i nhi u y u t : t nhiên, kinh t , xã h i và đư c ph n ánh b ng m t h th ng các ch tiêu bao g m các ch tiêu cơ b n v s c kh e, các ch tiêu v b nh t t và các ch tiêu v cơ s v t ch t và các đi u ki n b o v và chăm sóc s c kh e. Trong m i quan h v i phát tri n kinh t , vi c đ m b o các d ch v y t và chăm sóc s c kh e làm tăng ch t lư ng ngu n nhân l c c hi n t i và tương lai. Ngư i lao đ ng có s c kh e t t có th mang l i năng su t lao đ n g cao nh s b n b , d o d ai và kh năng t p trung trong khi làm vi c. Nh th l c t t, con ngư i có th ti p thu nhanh chóng nh n g ki n th c, k năng trong qúa trình giáo d c. Vi c chăm sóc t t s c kh e làm tăng ch t lư ng ngu n nhân l c trong tương lai b ng vi c kéo dài tu i lao đ n g. S c kh e v a là m c đích, v a là đi u ki n c a s phát tri n, nên yêu c u b o v và nâng cao s c kh e con ngư i là m t đòi h i chính đ áng mà xã h i ph i đ m b o. Tuy nhiên m c đ b o đ m s c kh e cho dân cư m i qu c gia r t khác nhau b i s khác nhau v tình hình dân s và các đi u ki n kinh t , xã h i, t nhiên khác. - Trí l c c a ngu n nhân l c: Trong qúa trình s n xu t, con ngư i không ch s d ng chân tay mà còn s d ng c trí óc. Bên c nh s c kh e, trí l c là m t y u t quan tr ng c a ngu n nhân l c. S phát tri n như vũ bão c a khoa h c công ngh yêu c u n gư i lao đ ng ph i có trình đ h c v n cơ b n , trình đ chuyên môn k thu t và k năng lao đ ng t t đ có kh năng ti p thu và áp d ng công ngh m i. Làm vi c ch đ ng, linh ho t và sáng t o, s d n g các công c phương ti n lao đ n g hi n đ i, tiên ti n. Nhân t trí l c c a ngu n l c thư ng đư c xem xét đánh giá trên hai góc đ là trình đ h c v n, chuyên môn k thu t và k năng th c hành c a ngư i lao đ n g. Vi c đ ánh giá hai y u t n ày thư ng d a trên m t s ch tiêu cơ b n sau: * V trình đ h c v n: Trình đ h c v n là kh n ăng v tri th c và k năng đ có th ti p thu nh n g ki n th c cơ b n , th c h i n nh ng công vi c đ duy trì cu c s ng. Trình đ h c v n đư c cung c p qua h th ng giáo d c chính quy, không chính quy, qua qúa trình h c t p su t đ i c a m t cá nhân. Đây là m t trong nh ng ch tiêu đư c Liên H p Qu c (UNDP) s d ng đ đ ánh giá ch t lư ng ngu n nhân l c c a các qu c gia. * V trình đ chuyên môn: 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trình đ chuyên môn là ki n th c và k n ăng c n thi t đ đ m đương các ch c v qu n lý, kinh doanh và các ho t đ ng ngh nghi p. Lao đ n g k thu t bao g m nh ng công nhân k thu t t b c 3 tr lên cho t i n h n g ngư i có trình đ trên đ i h c. H đư c đào t o trong các trư ng, l p dư i các hình th c khác nhau và có b n g ho c không có b n g, nhưng nh kinh nghi m th c t trong s n xu t mà có trình đ tương đương t b c 3 tr lên. Các ch tiêu ch y u đánh giá trình đ chuyên môn c a ngu n nhân l c bao g m: - T l lao đ ng đã qua đào t o trên t ng s lao đ n g. Ch tiêu này dùng đ đ ánh giá khái quát v trình đ chuyên môn c a l c lư ng lao đ ng m i qu c gia, c a các vùng lãnh th . - T l lao đ ng theo c p b c đào t o. - Cơ c u b c đào t o tính theo đ i h c, cao đ n g, trung h c, d y ngh . Cơ c u n ày cho ta th y m c đ gi a các b c h c so v i th c t công tác. Trên cơ s đó có k ho ch đi u ch nh nhu c u đào t o t ng th c a qu c gia, vùng, ngành nào đó, các ch tiêu này đư c tính toán cho qu c gia ho c theo vùng, theo ngành. Qua các ch tiêu tính toán cho t ng vùng, lãnh th , t ng ngành có th phát hi n ra nh ng b t h p lý v cơ c u b c đào t o s chênh l ch v trình đ chuyên môn k thu t c a lao đ ng t ng vùng, t ng ngành, t đó có cơ s đi u ch nh k ho ch phát tri n ngu n nhân l c c a vùng, ngành cho phù h p. - V ph m ch t chính tr , đ o đ c: Ngoài y u t th l c và trí tu , qúa trình lao đ n g đòi h i n gư i lao đ ng hàng lo t ph m ch t như: tính k lu t, t giác, tinh th n h p tác và tác phong lao đ ng, tinh th n trách nhi m cao… nh n g ph m ch t n ày liên quan đ n tâm lý cá nhân và g n li n v i các giá tr văn hóa c a con ngư i. Ngư i lao đ ng Vi t nam có truy n th n g c n cù, sáng t o và thông minh, nhưng v k lu t lao đ ng và tinh th n h p tác lao đ n g còn nhi u như c đi m, đang gây tr ng i cho ti n trình h i nh p c a nư c ta. Đ đ ánh giá y u t này r t khó dùng phương pháp th ng kê và xác đ nh các ch tiêu đ nh lư n g như y u t v th l c và trí tu c a n gu n nhân l c. Vì v y, phương pháp đánh giá ch t lư ng ngu n nhân l c v y u t ph m ch t đ o đ c thư n g đư c ti n hành b ng cu c đi u tra xã h i h c và đ ư c đánh giá ch y u b ng các ch tiêu đ nh tính. Tuy nhiên, trong t n g khía c nh c a ph m ch t n ày ngư i ta cũng có th đ ánh giá b n g phương pháp th ng kê và xác đ nh b n g các ch tiêu đ nh hư ng, các hi n tư ng bi u hi n như t l n gư i lao đ ng vi ph m k lu t (không ch p hành quy đ nh gi gi c trong lao đ ng, t l s ngư i vi ph m k lu t công ngh , t s ngư i b thi hành k lu t trong năm…). 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Ph m ch t, b n lĩnh chính tr là yêu c u quan tr n g cơ b n nh t đ i v i đ i n gũ cán b , công ch c nhà nư c. Đó là s trung thành, b n lĩnh chính tr v ng vàng, kiên đ nh v i m c tiêu và con đư ng xã h i ch nghĩa mà Đ ng và nhân dân đã l a ch n; nhi t tình cách m ng, gương m u , t n t y có tinh th n và ý th c trách nhi m cao v i công vi c, h t lòng, h t s c vì s nghi p c a nhân dân, t n tâm, t n trí ph c v nhân dân. + Ph m ch t đ o đ c: Đ o đ c c a n gư i cán b , công ch c g m hai m t cơ b n : đ o đ c cá nhân và đ o đ c ngh nghi p. √ Đ o đ c cá nhân , trư c h t th hi n ý th c, ni m tin vào đ nh hư ng xã h i ch ngh ĩa; quy t tâm th c hi n m c tiêu “Dân giàu, n ư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”. Ngoài ra ph m ch t đ o đ c cá nhân còn đư c th hi n tinh th n và ý th c, bi t tôn tr ng, gi gìn k lu t, k cương, s ng và làm vi c theo pháp lu t, có l i s n g lành m nh, không tham ô lãng phí, có trách nhi m trong thi hành công v , có lòng nhân ái v tha, ng x đúng đ n trong quan h gia đ ình, bè b n và trong xã h i, có tinh th n hư ng thi n, hi u h c. Xã h i càng dân ch càng đòi h i đ o đ c cá nhân c n ph i hoàn thi n , m u m c. Đ a v pháp lý, cũng như s tôn vinh c a xã h i đ i v i n gư i cán b , công ch c bu c h ph i luôn t rèn luy n n âng cao ph m ch t đ o đ c, tu dư ng b n thân đ không m c ph i các hi n tư ng tiêu c c trong xã h i. Ngoài ph m ch t đ o đ c cá nhân, ngư i cán b công ch c c n ph i có đ o đ c ngh nghi p, đó là ý th c và trách nhi m pháp lý đ i v i n gh n ghi p mà h đã ch n. √ Đ o đ c ngh nghi p c a ngư i cán b công ch c th hi n trư c h t tinh th n trách nhi m và đ cao k lu t trong thi hành công v . Đó là ý th c luôn c g ng hoàn thành nhi m v đư c giao, k c khi g p nh ng đi u ki n khó khăn, ph c t p. Đ o đ c ngh nghi p c a ngư i cán b , công ch c đòi h i ph i ti t ki m không ch cho b n thân mà ti t ki m th i gian, ti n c a nhân dân, tài nguyên c a đ t nư c, ch ng b nh lãng phí th ư ng x y ra trong cơ quan nhà nư c; ph i là ngư i th t thà, trung th c, không tham nhũng, sách nhi u nhân dân. 1.2.2. Các y u t nh hư ng đ n ch t lư ng ngu n nhân l c. Ch t lư ng ngu n nhân l c là m t ch tiêu t ng h p v con ngư i, ch u tác đ ng t n g hòa c a nhi u y u t , có nh ng y u t thu c v truy n th ng, s v n đ ng c a xã h i nhưng ch y u là do qúa trình giáo d c, đ ào t o, vi c làm, thu nh p, năng su t lao đ n g, quan h xã h i mà hình thành nên. Có nh n g y u t t ng h p ch y u như sau: - M t là qui mô dân s tăng làm gi m ch t lư ng dân s , ch t lư ng ngu n nhân l c, ngư c l i n u gi m qui mô dân s , ch t lư n g ngu n nhân l c đư c nâng cao. Qui mô dân s l n, là nguyên nhân h n ch t c đ tăng trư ng kinh t - xã h i; b i vì khi dân s tăng, liên 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quan đ n vi c đ u tư cho ngu n nhân l c gi m, làm ch m t c đ tăng GDP/ ngư i, tăng s lư ng lao đ ng, gây s c ép v nhu c u thu nh p , vi c làm và các v n đ xã h i như y t , giáo d c… cho nên, đ nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, đ n g th i làm gi m s b t h p lý trong các quan h xã h i, đi u c n thi t là làm gi m t l tăng dân s . - Hai là s phát tri n kinh t - xã h i, khi kinh t phát tri n cao, đ i s ng c a con ngư i đư c n đ nh m c cao hơn, có đi u ki n đ n âng cao s c kh e, trình đ chuyên môn đư c phát tri n, tu i th con ngư i tăng. M t khác, kinh t phát tri n cùng v i vi c đ y nhanh qúa trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa, qúa trình tòan c u hóa và thương m i qu c t là đi u ki n c nh tranh c a các nư c, phương ti n k thu t n gày càng hi n đ i ngu n nhân l c ph i c p nh t ki n th c đ k p th i đáp ng v i trào lưu c a khu v c và th gi i. S phát tri n kinh t - xã h i đ t ra yêu c u cho vi c phát tri n n gu n nhân l c. Ngư c l i phát tri n n gu n nhân l c là đi u ki n quy t đ nh đ phát tri n kinh t - xã h i. - Ba là giáo d c và đ ào t o , m c đ phát tri n c a giáo d c, đào t o là m t trong nh n g y u t quan tr ng nh t nh hư ng đ n ch t lư n g ngu n nhân l c, vì nó không ch quy t đ nh trình đ , văn hóa, chuyên môn k thu t c a ngư i lao đ ng mà còn tác đ ng đ n s c kh e, tu i th c a n gư i lao đ ng, thông qua các y u t thu nh p, nh n th c và x lý thông tin kinh t , xã h i, thông tin khoa h c. M c đ phát tri n c a giáo d c và đào t o càng cao thì quy mô ngu n nhân l c chuyên môn, k thu t càng m r ng, giáo d c và đào t o là ngu n g c cơ b n đ nâng cao t l lao đ n g qua đào t o chuyên môn, k thu t c a n n kinh t . B i vì khi m c đ phát tri n giáo d c- đào t o càng cao thì càng có kh năng nâng cao ch t lư n g theo chi u sâu c a ngu n nhân l c. Đi u này th h i n ch là nâng cao ch t lư n g đ u ra và trong m t n n giáo d c- đào t o có trình đ phát tri n cao thì ch t lư ng c a đ u ra đư c đ m b o, đáp ng yêu c u c a th trư n g lao đ ng và c a xã h i. Đ n âng cao ch t lư ng đ u ra c a giáo d c và đào t o thì yêu c u đ t ra là ph i không ng n g nâng cao trình đ c a h th ng giáo d c, đào t o ngang t m v i các nư c tiên ti n trên th gi i. Tác đ ng c a đ u tư giáo d c, đào t o đ i v i phát tri n ngu n nhân l c: giáo d c và đào t o đem l i nh ng l i ích lâu dài, to l n cho cá nhân và xã h i, kinh nghi m c a các nư c M , Nh t B n, Singapore… đã ch ng t đ u tư cho giáo d c và đào t o nh m n âng cao ch t lư ng ngu n nhân l c và đem l i l i nhu n và hi u q a xã h i cao hơn so v i đ u tư vào các ngành kinh t khác. Yêu c u c a giáo d c và đào t o trong đi u ki n xây d ng kinh t th trư ng là đào t o nh n g ngư i có năng l c c nh tranh trong n n kinh t th trư ng. Giáo d c và đào t o hình 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thành đ i n gũ lao đ ng có năng l c khoa h c công ngh , năng l c c nh tranh ph n đ u vì m c tiêu “Dân giàu nư c m nh, xã h i công b n g, dân ch , văn minh”; giáo d c hình thành nh ng con ngư i có l i s ng năng đ ng, t ch , sáng t o, có kh năng làm vi c v i năng su t, ch t lư ng và hi u q a cao trong n n kinh t th trư n g. S thách th c c a b t kỳ qu c gia nào trên th gi i hi n nay là tri th c ch không ph i là tài nguyên. Do đó con đư n g duy nh t đ đáp ng yêu c u trong xu th m i là nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c và phát tri n giáo d c và đào t o. - B n là các chính sách kinh t vĩ mô c a nhà nư c, vai trò c a n hà nư c có t m quan tr ng r t l n đ i v i n âng cao ch t lư ng ngu n nhân l c qu c gia, ngành, đ a phương… Nhà nư c h ach đ nh các chính sách t o môi trư ng pháp lý cho phát tri n h th ng giáo d c, đào t o c chi u r ng và chi u sâu, b ng các h th ng chính sách vĩ mô c a nhà nư c tác đ ng đ n ch t lư n g ngu n nhân l c, các chính sách bao g m: Lu t giáo d c, chính sách giáo d c- đào t o , đào t o l i, chính sách tuy n d ng, s d ng lao đ ng, chính sách ti n lương, thu nh p, ph c p, b o h i m xã h i, b o hi m lao đ ng. Cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n ư c, h th n g chính sách ngày càng đư c c ng c và hòan thi n đư c phù h p v i th c t là đ ng l c khuy n khích m i cá nhân và t p th tích c c lao đ ng và h c t p không ng ng đ nâng cao trình đ và kh n ăng lao đ n g, c ng hi n cho ngành, cho xã h i. N u chính sách không phù h p , thi u k p th i thì s làm cho ngư i lao đ ng m t đ n g l c, làm cho gi m sút tinh th n ph n đ u, thi u năng đ ng. Bên c nh đó là tình tr ng ch y máu ch t xám, không tòan tâm tòan ý v i công vi c, xao nhãng nhi m v và trách nhi m c a mình, d n đ n hi u q a công vi c không cao, kéo theo s t t h u v ki n th c, năng l c, trình đ chuyên môn k thu t. 1.3. H th ng các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph H Chí Minh: 1.3.1. Qúa trình hình thành và phát tri n các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph H Chí Minh: 1.3.1.1. Giai đo n 1975- 1985: Ngay sau khi Sài Gòn đ ư c gi i phóng, Thành y v à Uy ban quân qu n Sài Gòn- Gia Đ nh đ ã ch đ o xóa b h th n g chính quy n cũ, th ành l p h chính quy n Cách m ng. Cùng v i vi c hình thành h th n g chính quy n Cách m n g, h th n g t ch c s , ban , ngành cũng đư c hình thành. Giai đo n t năm 1975 đ n 1985 là giai đo n c a cơ ch b ao c p, t ch c b máy đư c hình thành theo quy đ nh c a Trung ương v i r t nhi u đ u m i, biên ch đông. Ch c n ăng qu n lý hành chính nhà nư c và ch c năng qu n 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lý s n xu t kinh doanh chưa đư c phân đ nh rõ ràng. H u h t các s ngành đ u th c hi n c 2 ch c n ăng nói trên, trong đó ch c năng qu n lý s n xu t kinh doanh đư c đ c bi t coi tr ng b n g cơ ch “Xin- cho” bao trùm lên t t c m i lĩnh v c. Cu i năm 1975, Uy ban quân qu n thành ph ra quy t đ nh thành l p 1 5 s ngành g m: S Giáo d c, S Th d c th thao, S Giao thông v n t i, S Văn hóa thông tin, S Nông nghi p, S Lao đ ng, S tài chính, S Y t , Chi c c th ng kê, S V sinh, Ban T ch c Chính quy n, S Công nghi p, S Ki n trúc và qu n lý nhà- đ t, S Thương binh xã h i, Uy ban k ho ch nhà nư c. Năm 1976, Uy ban nhân dân cách m n g thành ph thành l p ti p phòng Pháp ch , cơ quan Văn phòng Uy ban, Uy ban v t giá, tách b ph n qu n lý nhà đ t và công ty c p nư c ra kh i S Ki n trúc đ thành l p S qu n lý nhà đ t và công trình công c ng, thành l p Uy ban Thanh tra, S Xây d ng, S Ngo i thương, S Th y l i, S V t tư, S Th y s n, H i đ n g Thi đua, ban c i t o Công thương tư bàn tư doanh, S Thu , S Lương th c, Uy ban khoa h c k thu t. Ngh đ n h 152/HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1983 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân t nh, thành tr c thu c Trung ương đ ã tác đ ng đ n h th ng các cơ quan chuyên môn t i thành ph H Chí Minh. Qua s rà soát, s p x p, tính đ n cu i năm 1985, b máy các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph có 55 đơn v bao g m: 32 s , ban ngành, 13 đơn v giúp vi c v m t s lĩnh v c, 10 đơn v s n ghi p. 1.3.1.2. Giai đo n 1986- 1994: Là giai đo n ki n toàn t ch c, tinh gi n b iên ch theo Thông tri 11 c a Ban Bí thư và Ngh quy t 109/HĐBT, Quy t đ nh 111/HĐBT ngày 12-4- 1991 c a H i đ n g B trư ng (nay là Chính ph ). Đây là giai đo n ti n hành công cu c đ i m i theo Ngh quy t Đ i h i l n th VI c a Đ ng. Thành ph đ ã tri n khai công cu c đ i m i toàn di n trên các m t, trong đó tr ng tâm là đ i m i cơ ch qu n lý kinh t g n li n v i c i cách hành chính. Trong giai đo n này, thành ph đ ã đ i m i cơ ch qu n lý, làm rõ và tách d n ch c năng qu n lý nh à nư c và qu n lý kinh doanh, phát huy vai trò ch đ n g c a cơ s . Th c hi n thí đi m vi c th ng nh t qu n lý đ i v i các ngành s n ghi p: giáo d c, y t , văn hóa… trên đ a bàn. M c tiêu c a ki n toàn t ch c b máy không ch gi m b t đ u m i, b t t ch c, gi m biên ch mà ch y u và quan tr n g là s p x p h p lý t ch c, xác đ nh rõ lo i vi c và trách nhi m c a t ng cơ quan. Trên tinh th n đó, thành ph đã s p x p, gi m đư c 12 s ngành. Năm 1991, trên tinh th n ti p t c c i cách b máy, thành ph đã ti n h ành xác đ nh, s p x p và phân lo i các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph g m 3 lo i: 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i cơ quan chuyên môn giúp vi c Uy ban nhân dân thành ph , đ ư c Uy ban nhân dân thành ph y q uy n th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c theo ngành, lĩnh v c. Các cơ quan này n m trong h th ng cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c do H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy t đ nh ch p thu n cho thành l p hay gi i th . Đ tránh trùng l p, ch ng chéo trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c, Uy ban nhân dân thành ph đã t ch c sáp nh p m t s đơn v (nh p 4 S : Nông nghi p, Lâm nghi p , Th y s n, Th y l i thành S Nông nghi p; nh p Ban Giáo d c chuyên nghi p vào S Giáo d c…); kh n g đ nh m t s đơn v ch làm s n xu t kinh doanh, không làm ch c năng qu n lý nhà nư c (Công ty Du l ch, Công ty Lương th c,…), các cơ quan chuyên môn lo i này đã gi m xu n g còn 24 đơn v . - Lo i cơ quan nghi p v giúp vi c Uy ban do Uy ban nhân dân thành ph thành l p khi có yêu c u và gi i th khi không c n thi t và các cơ quan này không n m trong h th n g cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c. Trong giai đo n này, lo i cơ quan này có 07 đơn v . - Lo i cơ quan thu c ngành d c Trung ương n m trên đ a bàn thành ph , mang tên thành ph , do ngành Trung ương ra quy t đ nh sau khi có th a thu n v i thành ph như: B Ch huy Quân s thành ph , Công an thành ph , H i quan thành ph … Lo i cơ quan này có 09 đơn v . 1.3.1.3. Giai đo n 1995- 2004: Là giai đo n th c hi n c i cách hành chính m t cách toàn di n, sâu r ng và tri t đ nh t theo Ngh quy t 3 8/CP ngày 04 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph , trong đó ti p t c s p x p, tinh g n b máy ph c v t t hơn đ i v i ngư i d ân luôn đư c coi tr n g. Qúa trình th c hi n c i cách hành chính đã d n t i s chuy n đ i cơ c u t ch c b m áy c a n i b các cơ quan cho phù h p v i phương th c ho t đ ng m i, có s phân công, phân c p rõ ràng gi a các đ ơn v trong h th ng t ch c. Căn c Ngh đ nh 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Th tư n g Chính ph v s p x p t ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân các t nh, thành, thành ph đã s p x p l i các cơ quan chuyên môn, đơn v tr c thu c Uy ban nhân dân thành ph như sau: - 21 S , b an ngành g m: S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính- V t giá, S Lao đ n g- Thương binh và xã h i, S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng, S Văn hóa- Thông tin, S Th d c- Th thao, S Giáo d c và Đào t o, S Y t , S Giao thông- Công chính, S Xây d ng, S Công nghi p , S Thương m i, S Du l ch, S Đ a chính- Nhà đ t, S Tư pháp, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thanh tra thành ph , Ban T ch c Chính quy n, Ban 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tôn giáo, Văn phòng H i đ n g nhân dân và Uy ban nhân dân, Uy ban dân s gia đình và tr em. - 10 cơ quan giúp vi c tr c thu c: Ki n trúc sư trư ng, L c lư ng Thanh niên xung phong, Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p, Ban Qu n lý khu Nam, Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p , Văn phòng ti p dân, Văn phòng Đo àn đ i b i u Qu c h i, Uy ban v ngư i Vi t n am nư c n goài, Ban Qu n lý Khu đô th m i Th thiêm. - 06 đơn v s n ghi p tr c thu c: Vi n Kinh t , Đài Ti ng nói nhân dân, Đài Truy n hình, Trư ng Cán b , Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư, Trung tâm Khoa h c xã h i và nhân văn. 1.3.1.4. Giai đo n năm 2004 đ n tháng 01 năm 2008: Nh ư v y, đ n năm 2004 thành ph có 21 đơn v s ngành, 10 cơ quan giúp vi c và 06 đơn v s nghi p. Ch c năng, nhi m v c a t ng S n gành đư c quy đ nh c th và quy ch t ch c, ho t đ n g c a t n g S cũng đ ã đư c Uy ban nhân dân thành ph ban hành. Ngày 29 tháng 9 năm 2004, Chính ph đã ban hành Ngh đ nh 171/2004/NĐ-CP v quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Căn c theo các quy đ nh t i Ngh đ nh này, Uy ban nhân dân thành ph đ ã quy t đ nh thành l p các cơ quan chuyên môn theo yêu c u tinh, g n , không ch ng chéo ch c năng, nhi m v nhưng v n đ m b o đư c s phát tri n c a thành ph , nh t là trong giai đo n h i nh p. Hi n nay có 24 cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph , 09 cơ quan ch u s ch đ o qu n lý c a Uy ban nhân dân thành ph , đ ng th i ch u s qu n lý ch đ o c a B qu n lý ngành, lĩnh v c, 11 cơ quan giúp vi c Uy ban v m t s lĩnh v c, c th : - 24 cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph g m: Văn phòng H i đ n g nhân dân và Uy ban nhân dân, S N i v , S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính, S Tư pháp, Thanh tra thành ph , S Lao đ ng- Thương binh và xã h i, S Khoa h c và Công ngh , S Văn hóa và Thông tin, S Th d c- Th thao, S Giáo d c và Đào t o, S Y t , S Giao thông- Công chính, S Xây d ng, S Quy ho ch- Ki n trúc, S Công nghi p, S Thương m i, S Du l ch, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Bưu chính – Vi n thông, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Tôn giáo- Dân t c, Ban Thi đua- Khen thư n g, Uy ban dân s gia đình và tr em. - 09 cơ quan ch u s ch đ o qu n lý song trùng c a Uy ban nhân dân thành ph và c a B qu n lý ngành, lĩnh v c g m: B Ch huy quân s , B đ i Biên phòng, Công an thành 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph , S Ngo i v , C c Thu , C c h i quan, C c Th n g kê, Kho B c nhà nư c, S c nh sát phòng cháy ch a cháy. - 11 cơ quan giúp vi c U y ban v m t s lĩnh v c g m: Văn phòng ti p công dân, Liên minh H p tác xã, L c lư ng Thanh niên xung phong, Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p, Ban Qu n lý Khu Nam, Ban Qu n lý Khu Đô th Tây b c, Ban Qu n lý Khu công ngh cao, Ban Qu n lý Khu Nông nghi p công ngh cao, Ban Qu n lý Khu đô th m i Th thiêm, Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p, Uy ban v ngư i Vi t nam nư c ngoài. 1.3.1.5. Giai đo n t ngày 04 tháng 02 năm 2008 đ n nay: Th c hi n Ngh đ nh 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Căn c theo các quy đ nh t i Ngh đ nh này, Uy ban nhân dân thành ph đã quy t đ nh thành l p các cơ quan chuyên môn theo yêu c u tinh, g n, không ch n g chéo ch c năng, nhi m v n hưng v n đ m b o đư c s phát tri n c a thành ph , nh t là trong giai đo n h i nh p kinh t qu c t như hi n nay. Có 18 cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph , 09 cơ quan ch u s ch đ o qu n lý c a U y ban nhân dân thành ph , đ ng th i ch u s qu n lý ch đ o c a B qu n lý ngành, lĩnh v c, 11 cơ quan giúp vi c Uy ban v m t s lĩnh v c, c th : - 18 cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph g m: Văn phòng H i đ n g nhân dân và Uy ban nhân dân, S N i v , S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính, S Tư pháp, S Công Thương, Thanh tra thành ph , S Lao đ ng- Thương binh và xã h i, S Khoa h c và Công ngh , S Thông tin và Truy n thông, S Văn hóa- Th thao và Du l ch, S Giáo d c và Đào t o, S Y t , S Giao thông- V n t i, S Xây d n g, S Quy ho ch- Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Nông nghi p và Phát tri n n ông thôn. - 09 cơ quan ch u s ch đ o qu n lý song trùng c a Uy ban nhân dân thành ph và c a B qu n lý ngành, lĩnh v c g m: B Ch huy quân s , B đ i Biên phòng, Công an thành ph , S Ngo i v , C c Thu , C c H i quan, C c Th ng kê, Kho B c nhà nư c, S C nh sát phòng cháy ch a cháy. - 11 cơ quan giúp vi c U y ban v m t s lĩnh v c g m: Văn phòng ti p công dân, Liên minh H p tác xã, L c lư ng Thanh niên xung phong, Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p, Ban Qu n lý Khu Nam, Ban Qu n lý Khu Đô th Tây b c, Ban Qu n lý Khu 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. công ngh cao, Ban Qu n lý Khu Nông nghi p công ngh cao, Ban Qu n lý Khu đô th m i Th thiêm, Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p, Uy ban v ngư i Vi t nam nư c ngoài. 1.3.2. Phân lo i các cơ quan chuyên môn: Các cơ quan chuyên môn c a U y ban nhân dân thành ph đư c chia thành 3 lo i: - Nhóm th nh t, cơ quan chuyên môn ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a Uy ban nhân dân thành ph : Là các cơ quan giúp Uy ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà n ư c đ a phương v m t ngành, nhi u lĩnh v c, b o đ m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c nhi u lĩnh v c t Trung ương đ n cơ s . Các cơ quan chuyên môn thu c Uy ban nhân dân thành ph ch u s ch đ o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t đ ng c a Uy ban nhân dân thành ph , đ ng th i ch u s ch đ o hư n g d n v chuyên môn, nghi p v c a B qu n lý ngành, lĩnh v c. Cơ quan chuyên môn nhóm này g m các S , b an ngành tr c thu c Uy ban nhân dân thành ph (Ví d như: S Nông nghi p và phát tri n nông thôn, S Công nghi p, S N i v , Văn phòng HĐND và Uy ban nhân dân…). Ho t đ ng cơ quan chuyên môn thu c nhóm này là ho t đ n g v a tham mưu Uy ban nhân dân thành ph v qu n lý nhà nư c ngành, lĩnh v c, v a đư c U y ban nhân dân thành ph y quy n tr c ti p t ch c qu n lý ph c v nhân dân m t s công vi c thu c ngành, lĩnh v c qu n lý. - Nhóm th hai, cơ quan chuyên môn ch u s qu n lý song trùng: Là cơ quan tr c thu c các B qu n lý ngành, lĩnh v c trung ương, ch u s qu n lý tr c ti p c a các B v biên ch , t ch c, nhân s và tài chính, kinh phí ho t đ ng, ch ch u s ch đ o v chuyên môn, nghi p v c a U y ban nhân dân thành ph thu c ph m vi qu n lý nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ quan chuyên môn ch u s ch đ o qu n lý song trùng c a y b an nhân dân thành ph , đ n g th i ch u s qu n lý ch đ o c a B qu n lý ngành, lĩnh v c c p trên (ví d như: B ch huy quân s , Công an, C c Th ng kê, C c Thu , Kho b c, H i quan,…). Cơ quan chuyên môn thu c nhóm này ho t đ n g ph c v tham mưu Uy ban nhân dân thành ph v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c, đ n g th i ho t đ ng ph c v tham mưu cho B chuyên ngành qu n lý nhà nư c trên ph m vi c nư c. Cơ quan chuyên môn này đư c B y quy n đ th c hi n m t s nhi m v qu n lý chuyên ngành khác. - Nhóm th ba, các cơ quan chuyên môn đư c thành l p dư i các d ng sau: T ch c cơ quan chuyên môn do Th tư ng Chính ph thành l p đ giúp Th tư n g Chính ph và đ a phương qu n lý th c h i n m t s v n đ n y sinh trong n n kinh t m nh m phát huy l i th đ a phương và khu v c, đ y n hanh ti n trình công nghi p hóa, hi n đ i 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2