intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: "Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang"

Chia sẻ: Tường Thế Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

137
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lơn và rất quan trọng trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Nền kinh tế từ tình trạng hàng hóa khan hiếm nghiêm trọng, nay sản xuấ đã đáp ứng được các nhu cầu cần thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế.đỜI SỐNG CÁC TẦNG LỚP NÔNMG DÂN ĐƯỢC CẢI THIỆN. Đất nước đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: "Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang"

 1. ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang
 2. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. Mäi th«ng tin vµ sè liÖu trong kho¸ luËn nµy lµ trung thùc vµ cã nguån gèc râ rµng. Ng-êi viÕt Ph¹m Thanh Trang Ph¹m Thanh Trang Líp TC 2 -K6
 3. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh ®Êt n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng trong chiÕn l-îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. NÒn kinh tÕ tõ t×nh tr¹ng hµng ho¸ khan hiÕm nghiªm träng, nay s¶n xuÊt ®· ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n vµ nÒn kinh tÕ. §êi sèng c¸c tÇng líp nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn. §Êt n-íc ®· ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi. Thêi kú tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n-íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n-íc ta liªn tiÕp thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Chóng ta ®· ¸p dông nhiÒu tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®-a s¶n l-îng l-¬ng thùc, thùc phÈm cña n-íc ta kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng. Tõ chç lµ n-íc thiÕu l-¬ng thùc ®Õn nay chóng ta ®· trë thµnh mét trong nh÷ng n-íc ®øng hµng ®Çu thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu l-¬ng thùc. Cã ®-îc kÕt qu¶ ®ã lµ cã sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña kinh tÕ hé gia ®×nh. ThÓ hiÖn ®-êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong ®ã träng t©m lµ hé n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng-, diªm nghiÖp. Tõ ®Þnh h-íng vµ chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· gióp cho ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng n«ng nghiÖp nãi riªng thÝ ®iÓm, më réng vµ tõng b-íc hoµn thiÖn c¬ chÕ cho vay kinh tÕ hé s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t- vèn ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc hiÖu qu¶ cña ®ång vèn cho vay vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, sö dông vèn cña c¸c hé gia ®×nh cho s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thªm ngµnh nghÒ, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh vµ hoµn tr¶ ®-îc vèn cho Nhµ n-íc. Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, hµnh lang ph¸p lý vµ nh÷ng t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®ßi hái c¸c cÊp c¸c ngµnh tiÕp tôc th¸o gì khã kh¨n ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cã hiÖu qu¶ nhu cÇu vÒ vèn cho hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ. HuyÖn Ninh Giang lµ mét huyÖn n«ng nghiÖp, cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, cã tiÒm n¨ng lín vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua s¶n 1 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 4. Kho¸ luËn tèt nghiÖp xuÊt n«ng nghiÖp ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín gãp phÇn vµo sù t¨ng tr-ëng chung cña TØnh còng nh- c¶ n-íc. Thùc hiÖn môc tiªu chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¹i héi ®¶ng bé tØnh H¶i D-¬ng lÇn thø XIII ®Ò ra: "Ph¸t huy mäi nguån lùc, tiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, tËp trung ph¸t triÓn s ¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n toµn diÖn v÷ng ch¾c, tËn dông lîi thÕ ®Þa ph-¬ng, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp theo h-íng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c ngµnh dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng." Nhu cÇu vèn ®ßi hái rÊt lín tõ néi lùc c¸c gia ®×nh tõ ng©n s¸ch vµ tõ nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng. Do ®ã ph¶i më réng ®Çu t- vèn cho kinh tÕ hé ®Ó tËn dông, khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã vÒ ®Êt ®ai, mÆt n-íc, lao ®éng, tµi nguyªn lµm ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ viÖc më réng cho vay vèn ®èi víi hé s¶n xuÊt ngµy cµng khã kh¨n do mãn vay nhá , chi phÝ nghiÖp vô cao h¬n n÷a ®èi t-îng vay g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, n¾ng m-a b·o lôt, h¹n h¸n nªn ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ®ång vèn vay,kh¶ n¨ng rñi ro lu«n tiÒm Èn trong ho¹t ®éng tÝn dông. Víi chñ tr-¬ng c«ng nghiªp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n , xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo , x©y dùng n«ng th«n míi th× nhu cÇu vay vèn cña hé s¶n xuÊt ngµy cµng lín ho¹t ®«ng kinh doanh ng©n hµng trong lÜnh vùc cho vay hé s¶n xuÊt sÏ cã nhiÒu rñi ro. Bëi vËy më réng tÝn dông ph¶i ®i kÌm víi viÖc n©ng cao chÊt l-îng, ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Cã nh- vËy ho¹t ®éng kinh doanh c ña ng©n hµng míi thùc sù trë thµnh " §ßn bÈy " thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. NhËn thøc ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng tÝn dông cho vay vèn ®Õn hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Ninh Giang . Em m³nh d³n chän ®Ò t¯i: ‚Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ TÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Ninh Giang ‛. Nh´m môc ®Ých t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vµ tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ®Çu t- ®¸p øng nhu 2 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 5. Kho¸ luËn tèt nghiÖp cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn vµ ®¶m b¶o an toµn vèn ®Çu t-. KÕt cÊu khoa luËn ®Ò tµi gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Hé s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ trong ®Çu t- tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt Ch-¬ngII: Thùc tr¹ng tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Ninh Giang . Ch-¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Ninh Giang . Tuy nhiªn, ®Ò tµi rÊt réng vµ phøc t¹p, tr×nh ®é cña b¶n th©n em cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc thu thËp tµi liÖu vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, do ®ã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, nh-îc ®iÓm. RÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña quý thµy c« vµ ban gi¸m ®èc NHNo&PTNT huyÖn Ninh Giang, cïng ®éc gi¶ quan t©m gióp ®ì ®Ó bµi viÕt ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! 3 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 6. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch-¬ng I Hé s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ trong ®Çu t- tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt 1.1 - Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi víi ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. 1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm hé s¶n xuÊt: 1.1.1.1 Kh¸i niÖm hé s¶n xuÊt: Hé s¶n xuÊt x¸c ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt qu¶n lý vµ sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®-îc phÐp kinh doanh trªn mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh do Nhµ n-íc quy ®Þnh. Trong quan hÖ kinh tÕ, quan hÖ d©n sù: Nh÷ng hé gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn cã tµi s¶n chung ®Ó ho¹t ®éng kinh tÕ chung trong quan hÖ sö dông ®Êt, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng-, diªm nghiÖp vµ trong mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c do ph¸p lu Ët quy ®Þnh, lµ chñ thÓ trong c¸c quan hÖ d©n sù ®ã. Nh÷ng hé gia ®×nh mµ ®Êt ë ®-îc giao cho hé còng lµ chñ thÓ trong quan hÖ d©n sù liªn quan ®Õn ®Êt ë ®ã. Chñ hé lµ ®¹i diÖn cña hé s¶n xuÊt trong c¸c giao dÞch d©n sù v× lîi Ých chung cña hé. Cha mÑ hoÆc mét thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn cã thÓ lµ chñ hé. Chñ hé cã thÓ uû quyÒn cho thµnh viªn kh¸c ®· thµnh niªn lµm ®¹i diÖn cña hé trong quan hÖ d©n sù. Giao dÞch d©n sù do ng-êi ®¹i diÖn cña hé s¶n xuÊt x¸c lËp, thùc hiÖn v× lîi Ých chung cña hé lµm ph¸t sinh quyÒn, nghÜa vô cña c¶ hé s¶n xuÊt. Tµi s¶n chung cña hé s¶n xuÊt gåm tµi s¶n do c¸c thµnh viªn cïng nhau t¹o lËp lªn hoÆc ®-îc tÆng cho chung vµ c¸c tµi s¶n kh¸c mµ c¸c thµnh viªn tho¶ thuËn lµ tµi s¶n chung cña hé. QuyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña hé còng lµ tµi s¶n chung cña hé s¶n xuÊt. Hé s¶n xuÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô d©n sù do ng-êi ®¹i diÖn x¸c lËp, thùc hiÖn nh©n danh hé s¶n xuÊt. Hé chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù b»ng tµi s¶n chung cña hé. NÕu tµi s¶n chung cña 4 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 7. Kho¸ luËn tèt nghiÖp hé kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô chung cña hé, th× c¸c thµnh viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh. Nh- vËy, hé s¶n xuÊt lµ mét lùc l-îng s¶n xuÊt to lín ë n«ng th«n. Hé s¶n xuÊt trong nhiÒu ngµnh nghÒ hiÖn nay phÇn lín ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C¸c hé nµy tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ phô. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ míi trªn ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c hé s¶n xuÊt ë n-íc ta trong thêi gian qua. 1.1.1.2. §Æc ®iÓm hé s¶n xuÊt: T¹i ViÖt Nam hiÖn nay , trªn 70% d©n sè sinh sèng ë n«ng th«n vµ ®¹i bé phËn cßn s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, hé lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së mµ chÝnh ë ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh ph©n c«ng tæ chøc lao ®éng, chi phÝ cho s¶n xuÊt, tiªu thô, thu nhËp, ph©n phèi vµ tiªu dïng. Hé ®-îc h×nh thµnh theo nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, rÊt ®a d¹ng. Tuú thuéc vµo h×nh thøc sinh ho¹t ë mçi vïng vµ ®Þa ph-¬ng mµ hé h×nh thµnh mét kiÓu c¸ch s¶n xuÊt, c¸ch tæ chøc riªng trong ph¹m vi gia ®×nh. C¸c thµnh viªn trong hé quan hÖ víi nhau hoµn toµn theo cÊp vÞ, cã cïng së h÷u kinh tÕ. Trong m« h×nh s¶n xuÊt chñ hé còng lµ ng-êi lao ®éng trùc tiÕp, lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm vµ hoµn toµn tù gi¸c. S¶n xuÊt cña hé kh¸ æn ®Þnh, vèn lu©n chuyÓn chËm so víi c¸c ngµnh kh¸c. §èi t-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn hÕt søc phøc t¹p vµ ®a d¹ng, chi phÝ s¶n xuÊt th-êng lµ thÊp, vèn ®Çu t- cã thÓ r¶i ®Òu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña hé mang tÝnh thêi vô, cïng mét lóc cã thÓ kinh doanh s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i c© y trång, vËt nu«i hoÆc tiÕn hµnh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c lóc n«ng nhµn, v× vËy thu nhËp còng r¶i ®Òu, ®ã lµ yÕu tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn toµn diÖn. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cña hé ë møc thÊp, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt thñ c«ng, m¸y mãc cã ch¨ng còng cßn Ýt, gi¶n ®¬n, tæ chøc s¶n xuÊt mang tÝnh tù ph¸t, quy m« nhá kh«ng ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n. Hé s¶n xuÊt hiÖn nay nãi chung vÉn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo tÝnh chÊt truyÒn thèng, th¸i ®é lao ®éng 5 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 8. Kho¸ luËn tèt nghiÖp th-êng bÞ chi phèi bëi t×nh c¶m ®¹o ®øc gia ®×nh vµ nÕp sinh ho¹t theo phong tôc tËp qu¸n cña lµng quª. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy kinh tÕ hé rÊt dÔ chuyÓn ®æi hoÆc më réng c¬ cÊu v× chi phÝ bá ra Ýt, tr×nh dé khoa häc kü thuËt thÊp Quy m« s¶n xuÊt cña hé th-êng nhá, hé cã søc lao ®éng, cã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, mÆt n-íc nh-ng thiÕu vèn, thiÕu hiÓu biÕt vÒ khoa häc, kü thuËt, thiÕu kiÕn thøc vÒ thÞ tr-êng nªn s¶n xuÊt kinh doanh cßn mang nÆng tÝnh tù cÊp, tù tóc. NÕu kh«ng cã sù hç trî cña Nhµ n-íc vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, vÒ vèn th× kinh tÕ hé kh«ng thÓ chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸, kh«ng thÓ tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1.1.2. Vai trß hé s¶n xuÊt trong ph¸t triÓn kinh tÕ : Hé s¶n xuÊt lµ cÇu nèi trung gian ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ hµng ho¸. LÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· tr¶i qua giai ®o¹n ®Çu tiªn lµ kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ hµng ho¸ nhá trªn quy m« hé gia ®×nh. TiÕp theo lµ giai ®o¹n chuyÓn biÕn tõ kinh tÕ hµng ho¸ nhá lªn kinh tÕ hµng ho¸ quy m« lín- ®ã lµ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi b»ng trung gian tiÒn tÖ. B-íc chuyÓn biÕn tõ kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ hµng ho¸ nhá trªn quy m« hé gia ®×nh lµ mét giai ®o¹n lÞch sö mµ nÕu ch-a tr¶i qua th× khã cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín, gi¶i tho¸t khái t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn . Hé s¶n xuÊt gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n . ViÖc lµm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi toµn x· héi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ n«ng th«n hiÖn nay. N-íc ta cã trªn 70% d©n sè sèng ë n«ng th«n. Víi mét ®éi ngò lao ®éng dåi dµo, kinh tÕ quèc doanh ®· ®-îc nhµ n-íc tró träng më réng song míi chØ gi¶i quyÕt ®-îc viÖc lµm cho mét sè l-îng lao ®éng nhá. Lao ®éng thñ c«ng vµ lao ®éng n«ng nhµn cßn nhiÒu. ViÖc sö dông khai th¸c sè lao ®éng nµy lµ vÊn ®Ò cèt lâi cÇn ®-îc quan t©m 6 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 9. Kho¸ luËn tèt nghiÖp gi¶i quyÕt. Tõ khi ®-îc c«ng nhËn hé gia ®×nh lµ 1 ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®ång thêi víi viÖc nhµ n-íc giao ®Êt, giao rõng cho n«ng- l©m nghiÖp, ®ång muèi trong diªm nghiÖp, ng- cô trong ng- nghiÖp vµ viÖc cæ phÇn ho¸ trong doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®· lµm c¬ së cho mçi hé gia ®×nh sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån lao ®éng s½n cã cña m×nh. §ång thêi chÝnh s¸ch nµy ®· t¹o ®µ cho mét sè hé s¶n xuÊt, kinh doanh trong n«ng th«n tù v-¬n lªn më réng s¶n xuÊt thµnh c¸c m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, tæ hîp t¸c x· thu hót søc lao ®éng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lùc l-îng lao ®éng d- thõa ë n«ng th«n. Hé s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngµy nay, hé s¶n xuÊt ®ang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ t hÞ tr-êng cã sù tù do c¹nh tranh trong s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ, c¸c hé s¶n xuÊt ph¶i quyÕt ®Þnh môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh lµ s¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo? ®Ó trùc tiÕp quan hÖ víi thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy c¸c hé s¶n xuÊt ®Òu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng, mÉu m· s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu vµ mét sè biÖn ph¸p kh¸c ®Ó kÝch thÝch cÇu, tõ ®ã më réng s¶n xuÊt ®ång thêi ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Víi quy m« nhá, bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, n¨ng ®éng, hé s¶n xuÊt cã thÓ dÔ dµng ®¸p øng ®-îc nh÷ng thay ®æi cña nhu cÇu thÞ tr-êng mµ kh«ng sî ¶nh h-ëng ®Õn tèn kÐm vÒ mÆt chi phÝ. Thªm vµo ®ã l¹i ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn . Nh- vËy víi kh¶ n¨ng nh¹y bÐn tr-íc nhu cÇu thÞ tr-êng, hé s¶n xuÊt ®· gãp phÇn ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn cao h¬n. Tõ sù ph©n tÝch trªn ta thÊy kinh tÕ hé lµ thµnh phÇn kinh tÕ kh «ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ x©y dùng ®Êt n-íc. Kinh tÕ hé ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¶ n-íc nãi chung, kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng vµ còng tõ ®ã t¨ng mäi nguån thu cho 7 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 10. Kho¸ luËn tèt nghiÖp ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng còng nh- ng©n s¸ch nhµ n-íc. Kh«ng nh÷ng thÕ hé s¶n xuÊt cßn lµ ng-êi b¹n hµng tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô cña ng©n hµng n«ng nghiÖp trªn thÞ tr-êng n«ng th«n. V× vËy hä cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ®ã lµ thÞ tr-êng réng lín cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó më réng ®Çu t- tÝn dông më ra nhiÒu vïng chuyªn canh cho n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao. Kinh tÕ hé ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Lµ ®éng lùc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, tËn dông c¸c ng uån lùc vèn, lao ®éng, tµi nguyªn, ®Êt ®ai ®-a vµo s¶n xuÊt lµm t¨ng s¶n phÈm cho x· héi. Lµ ®èi t¸c c¹nh tranh cña kinh tÕ quèc doanh trong qu¸ tr×nh cïng vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ ®ã g¾n liÒn víi s¶n xuÊt kinh doanh ,tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ, chuyÓn h-íng s¶n xuÊt, t¹o ®-îc quü hµng ho¸ cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. XÐt vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ th× kinh tÕ hé t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr-êng vèn, thu hót nhiÒu nguån ®Çu t-. Cïng víi c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn ®· gãp phÇn ®¶m b¶o l-¬ng thùc quèc gia vµ t¹o ®-îc nhiÒu viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh an ninh trËt tù x· héi, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, søc khoÎ vµ ®êi sèng cña ng-êi d©n. Thùc hiÖn môc tiªu ‚ D©n giÇu, n­íc m³nh x± héi c«ng b´ng v¨n minh ‚ Kinh tÕ hé ®-îc thõa nhËn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ ®· t¹o ra b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, s«i ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n ®Êt ®ai, lao ®éng, tiÒn vèn, c«ng nghÖ vµ lîi thÕ sinh th¸i tõng vïng. Kinh tÕ hé n«ng th«n vµ mét bé phËn kinh tÕ trang tr¹i ®ang trë thµnh lùc l-îng s¶n xuÊt chñ yÕu vÒ l-¬ng thùc, thùc phÈm, nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n, s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng phôc vô tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. 1.2. tÝn dông vµ hiÖu qu¶ cña tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt. 1.2.1 TÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt: 1.2.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt : 8 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 11. Kho¸ luËn tèt nghiÖp a) Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng: TÝn dông lµ mét ph¹m trï cña kinh tÕ hµng ho¸. B¶n chÊt cña tÝ n dông hµng ho¸ lµ vay m-în cã hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ quan hÖ chuyÓn nh-îng t¹m thêi quyÒn sö dông vèn, lµ quan hÖ b×nh ®¼ng vµ hai bªn cïng cã lîi. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã nhiÒu lo¹i h×nh tÝn dông nh-: TÝn dông Ng©n hµng, tÝn dông th-¬ng m¹i, tÝn dông Nhµ n-íc, tÝn dông tiªu dïng. TÝn dông Ng©n hµng còng mang b¶n chÊt cña quan hÖ tÝn dông nãi chung. §ã lµ quan hÖ tin cËy lÉn nhau trong vay vµ cho vay gi÷a c¸c Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c, ®-îc thùc hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ vµ cã l·i. §iÒu 20: LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh: ‚ Ho³t ®éng tÝn dông l¯ viÖc tæ chøc tÝn dông sö dông nguån vèn tù cã, nguån vè huy ®éng ®Ó cÊp tÝn dông...‛. ...‚ CÊp tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng sö dông mét kho¶n tiÒn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ b»ng c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu, cho thuª t¯i chÝnh, b°o l±nh Ng©n h¯ng v¯ c²c nghiÖp vô kh²c‛. Do ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh tÝn dông Ng©n hµng ®¹t ®-îc -u thÕ h¬n c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c vÒ khèi l-îng, thêi h¹n vµ ph¹m vi ®Çu t-. Víi ®Æc ®iÓm tÝn dông b»ng tiÒn, vèn tÝn dông Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng ®Çu t- chuyÓn ®æi vµo bÊt cø lÜnh vùc nµo cña s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. V× vËy mµ tÝn dông Ng©n hµng ngay c¸ng trë thµnh h×nh thøc tÝn dông quan träng trong c¸c h×nh thøc tÝn dông hiÖn cã. Trong ho³t ®éng tÝn dông cña Ng©n h¯ng cßn sö dông thuËt ng÷ ‘TÝn dông hé s°n xuÊt’. TÝn dông hé s°n xuÊt l¯ quan hÖ tÝn dông Ng©n h¯ng gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng víi mét bªn lµ hé s¶n xuÊt hµng ho¸. Tõ khi ®-îc thõa nhËn lµ chñ thÓ trong quan hÖ x· héi, cã thõa kÕ, cã quyÒn së h÷u tµi s¶n, cã ph-¬ng ¸n kinh doanh hiÖu qu¶, cã tµi s¶n thÕ chÊp th× hé s¶n xuÊt míi cã kh¶ n¨ng vµ ®ñ t- c¸ch ®Î tham gia quan hÖ tÝn dông víi Ng©n hµng ®©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hé s¶n xuÊt ®¸p øng ®-îc ®iÒu kiÖn vay vèn cña 9 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 12. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ng©n hµng. Tõ khi chuyÓn sang hÖ thèng Ng©n hµng hai cÊp, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, c¸c Ng©n hµng ph¶i tù t×m kiÕm thÞ tr-êng víi môc tiªu an toµn vµ lîi nhuËn. Thªm vµo ®ã lµ nghÞ ®Þnh 14/CP ngµy 02/03/1993 cña thñ t-íng ChÝnh phñ, th«ng t- 01/T§ - NH ngµy 26/03/1993 cña thèng ®ãc Ng©n hµng nhµ n-íc h-íng dÉn NghÞ ®Þnh 14/CP vÒ chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m ng- n ghiÖp. GÇn ®©y lµ quyÕt ®Þnh 67/1999/Q§ - TTg cña thñ t-ãng ChÝnh phñ, v¨n b¶n sè 302/CV - NHNN cña thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc h-íng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh trªn, v¨n b¶n sè 791/ NHNN – 06 cña tæng Gi¸m ®èc NHNo ViÖt Nam vÒ thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n. víi c¸c v¨n b¶n trªn ®· më ra mét thÞ tr-êng míi trong ho¹t ®éng tÝn dông. Trong khi ®ã hé s¶n xuÊt ®· cho thÊy s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, nh-ng cãn thiÕu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. §øng tr-íc t×nh tr¹ng ®ã, viÖc t ån t¹i mét h×nh thøc tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt lµ mét tÊt yÕu phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ tr-êng ®-îc m«i tr-êng x· héi, ph¸p luËt cho phÐp. b) §Æc ®iÓm cña tÝn dông hé s¶n xuÊt. TÝnh thêi vô g¾n liÒn víi chu kú sinh tr-ëng cña ®éng thùc vËt: TÝnh chÊt thêi vô trong cho vay n«ng nghiÖp cã liªn quan ®Õn chu kú sinh tr-ëng cña ®éng, thùc vËt trong ngµnh n«ng nghiÖp nãi chung vµ c¸c ngµnh nghÒ cô thÓ mµ Ng©n hµng tham gia cho vay. Th-êng tÝnh thêi vô ®-îc biÓu hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: TÝnh mïa, vô trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm cho vay vµ thu nî cña Ng©n hµng. NÕu ng©n hµng tËp trung cho vay vµo c¸c chuyªn ngµnh hÑp nh- cho vay mét sè c©y, con nhÊt ®Þnh th× ph¶i tæ chøc cho vay tËp trung vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh cña n¨m, ®Çu vô tiÕn hµnh cho vay, ®Õn kú thu ho¹ch/ tiªu thô tiÕn hµnh thu nî. Chu kú sèng tù nhiªn cña c©y, con lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó Ng©n hµng tÝnh to¸n thêi h¹n cho vay. M«i tr-êng tù nhiªn cã ¶nh h-ëng ®Õn thu nhËp vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî 10 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 13. Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña kh¸ch hµng: Nguån tr¶ nî ng©n hµng chñ yÕu lµ tiÒn thu tõ b¸n n«ng s¶n vµ c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn cã liªn quan ®Õn n«ng s¶n. Nh- vËy s¶n l-îng n«ng s¶n thu ®-îc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Mµ s¶n l-îng n«ng s¶n chÞu ¶nh h-ëng cña thiªn nhiªn rÊt lín. Chi phÝ tæ chøc cho vay cao: Cho vay hé s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ cho vay hé n«ng d©n th-êng chi phÝ nghiÖp vô cho mét ®ång vèn vay th-êng cao do qui m« tõng mãn vay nhá. Sè l-îng kh¸ch hµng ®«ng, ph©n bè ë kh¾p mäi n¬i nªn më réng cho vay th-êng liªn quan tíi viÖc më réng m¹ng l-íi cho vay vµ thu nî: Më chi nh¸nh, bµn giao dÞch, tæ l-u ®éng cho vay t¹i x·. HiÖn nay m¹ng l-íi cña NHNo&PTNT ViÖt Nam còng míi chØ ®¸p øng ®-îc mét phÇn nhu cÇu vay cña n«ng nghiÖp. Do ®Æc thï kinh doanh cña hé s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ hé n«ng d©n cã ®é rñi ro cao nªn chi phÝ cho dù phßng rñi ro lµ t-¬ng ®èi lín so víi c¸c ngµnh kh¸c. 1.2.1.2 Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nÕu kh«ng cã vèn. N-íc ta hiÖn nay thiÕu vèn lµ hiÖn t-îng th-êng xuyªn x¶y ra ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, kh«ng chØ riªng ®èi víi hé s¶n xuÊt. V× vËy, vèn tÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, nã trë thµnh "bµ ®ì" trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Nhê cã vèn tÝn dông c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th-êng mµ cßn më réng s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông kü thuËt míi ®¶m b¶o th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Riªng ®èi víi hé s¶n xuÊt, tÝn dông Ng©n hµng cã vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt. TÝn dông Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho hé s¶n xuÊt ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, gãp phÇn ®Çu t- ph¸t triÓn kinh tÕ . Víi ®Æc tr-ng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé s¶n xuÊt cïng víi sù chuyªn 11 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 14. Kho¸ luËn tèt nghiÖp m«n ho¸ s¶n xuÊt trong x· héi ngµy cµng cao, ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c hé s¶n xuÊt khi ch-a thu ho¹ch s¶n phÈm, ch-a cã hµng ho¸ ®Ó b¸n th× ch-a cã thu nhËp, nh-ng trong khi ®ã hä vÉn cÇn tiÒn ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt, mua s¾m ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ rÊt nhiÒu kho¶n chi phÝ kh¸c. Nh÷ng lóc ®ã c¸c hé s¶n xuÊt cÇn cã sù trî gióp cña tÝn dông Ng©n hµng ®Ó cã ®ñ vèn duy tr× s¶n xuÊt liªn tôc. Nhê cã sù hç trî vÒ vèn, c¸c hé s¶n xuÊt cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc s½n cã kh¸c nh- lao ®éng, tµi nguyªn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi, thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt , h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý . Tõ ®ã n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cho mäi ng-êi. Nh- vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng tÝn dông Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho hé s¶n xuÊt ë n-íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn vµ tËp trung s¶n xuÊt . Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, vai trß tËp trung vèn tËp trung s¶n xuÊt cña tÝn dông Ng©n hµng ®· thùc hiÖn ë møc ®é cao h¬n h¼n víi c¬ chÕ bao cÊp cò. B»ng c¸ch tËp trung vèn vµo kinh doanh gióp cho c¸c hé cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng s¶n xuÊt, lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, thóc ® Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ ®ång thêi Ng©n hµng còng ®¶m b¶o h¹n chÕ ®-îc rñi ro tÝn dông. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t-, Ng©n hµng quan t©m ®Õn nguån vèn ®· huy ®éng ®-îc ®Ó cho hé s¶n xuÊt vay. V× vËy Ng©n hµng sÏ thóc ®Èy c¸c hé sö dông vèn tÝn dông cã hiÖu qu¶, t¨ng nhanh vßng quay vèn, tiÕt kiÖm vèn cho s¶n xuÊt vµ l-u th«ng. Trªn c¬ së ®ã hé s¶n xuÊt biÕt ph¶i tËp trung vèn nh- thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn. TÝn dông Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ngµnh nghÒ míi, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. ViÖt Nam lµ mét n-íc cã nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng, nh-ng ch-a 12 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 15. Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®-îc quan t©m vµ ®Çu t- ®óng møc. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, bªn c¹nh viÖc thóc ®Èy sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng CNH chóng ta còng ph¶i quan t©m ®Õn ngµnh nghÒ truyÒn thèng cã kh¶ n¨ng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ , ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CNH - H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Ph¸t huy ®-îc lµng nghÒ truyÒn thèng còng chÝnh lµ ph¸t huy ®-îc néi lùc cña kinh tÕ hé vµ tÝn dông Ng©n hµng sÏ lµ c«ng cô tµi trî cho c¸c ngµnh nghÒ míi thu hót , gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. Tõ ®ã gãp phÇn lµm ph¸t triÓn toµn diÖn n«ng, l©m, ng- nghiÖp g¾n víi c«ng nghiÖp ch Õ biÕn n«ng - l©m - thñy s¶n, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu, më réng th-¬ng nghiÖp, du lÞch, dÞch vô ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Do ®ã, tÝn dông Ng©n hµng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ trong hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó l«i cuèn c¸c ngµnh nghÒ nµy ph¸t triÓn mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®ång bé. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng vÒ mÆt chÝnh trÞ, x· héi : TÝn dông Ng©n hµng kh«ng nh÷ng cã vai trß quan träng trong viÖ c thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn cã vai trß to lín vÒ mÆt x· héi. Th«ng qua viÖc cho vay më réng s¶n xuÊt ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. §ã lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay ë n-íc ta. Cã v iÖc lµm, ng-êi lao ®éng cã thu nhËp sÏ h¹n chÕ ®-îc nh÷ng tiªu cùc x· héi. TÝn dông Ng©n hµng thóc ®Èy c¸c ngµnh nghÒ ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng thõa ë n«ng th«n, h¹n chÕ nh÷ng luång di d©n vµo thµnh phè. Thùc hiÖn ®-îc vÊn ®Ò nµy lµ do c¸c ngµnh nghÒ ph¸t triÓn sÏ lµm t¨ng thu nhËp cho n«ng d©n, ®êi sèng v¨n ho¸, kinh tÕ, x· héi t¨ng lªn, kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ cµng xÝch l¹i gÇn nhau h¬n, h¹n chÕ bít sù ph©n ho¸ bÊt hîp lý trong x· héi , gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ x· héi. Ngoµi ra tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, ®iÓn h×nh lµ chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. TÝn dông Ng©n hµng thóc ®Èy c¸c hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh lµm thay ®æi bé 13 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 16. Kho¸ luËn tèt nghiÖp mÆt n«ng th«n, c¸c hé nghÌo trë lªn kh¸ h¬n, hé kh¸ trë lªn giÇu h¬n. ChÝnh v× lÏ ®ã c¸c tÖ n¹n x· héi dÇn dÇn ®-îc xo¸ bá nh- : R-îu chÌ, cê b¹c, mª tÝn dÞ ®oan... n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é chuyªn m«n cña lùc l-îng lao ®éng. Qua ®©y chóng ta thÊy ®-îc vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong viÖc cñng cè lßng tin cña n«ng d©n nãi chung vµ cña hé s¶n xuÊt nãi riªng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n-íc Tãm l¹i: TÝn dông Ng©n hµng ®· ®¸p øng nhu cÇu vèn cho kinh tÕ hé më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, më réng thªm ngµnh nghÒ. Khai th¸c c¸c tiÒ m n¨ng vÒ lao ®éng, ®Êt ®ai, mÆt n-íc vµ c¸c nguån lùc vµo s¶n xuÊt. T¨ng s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng thu nhËp cho hé s¶n xuÊt. T¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé s¶n xuÊt tiÕp cËn vµ ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕp cËn víi c¬ c hÕ thÞ tr-êng vµ tõng b-íc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt phï hîp víi tÝn hiÖu cña thÞ tr-êng. Thóc ®Èy kinh tÕ hé s¶n xuÊt chuyÓn tõ s¶n xuÊt tù cÊp, tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸, gãp ph©n thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Thóc ®Èy c¸c hé gia ®×nh tÝnh to¸n, h¹ch to¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n lùa chän ®èi t-îng ®Çu t- ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. T¹o nhiÒu viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. H¹n chÕ t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i trong n«ng th«n, h¹n chÕ t×nh tr¹ng b¸n lóa non... Gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, t¨ng tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng XHCN. Ng©n hµng thùc hiÖn më réng ®Çu t- kinh tÕ hé gia ®×nh, thùc hiÖn môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. Tuy nhiªn, trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cho vay cho thÊy c¬ chÕ hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp nh- quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh vay vèn, c¸ch xö lý tµi s¶n thÕ chÊp gi¶i quyÕt nh- thÕ nµo ? ®Êu mèi víi c¸c ngµnh ra sao ?, sù kh«ng ®ång 14 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 17. Kho¸ luËn tèt nghiÖp bé ë c¸c v¨n b¶n d-íi luËt ®· lµm cho hµnh hanh ph¸p lý do ho¹t ®éng Ng©n hµng vÉn cßn khã kh¨n, ch-a më ra ®-îc, viÖc cho vay tÝn chÊp ng-êi vay kh«ng tr¶ ®-îc th× c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÞu ®Õn ®©u ? thùc tÕ hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm cßn rñi ro, tæn thÊt vÉn lµ Ng©n hµng ph¶i chÞu. NÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì th× Ng©n hµng kh«ng thÓ më réng ®Çu t- vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ hé. 1.2.2 HiÖu qu¶ cña tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt. 1.2.2.1 Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ tÝn dông. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng bÊt kú mét lo¹i s¶n phÈm nµo s¶n xuÊt ra còng ph¶i lµ s¶n phÈm mang tÝnh c¹nh tranh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mäi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ph¶i cã chÊt l­îng. C²c nh¯ kinh tÕ ®± nhËn xÐt: ‚ ChÊt l-îng lµ sù phï hîp môc ®Ých cña ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi sö dông vÒ mét lo³i h¯ng ho² n¯o ®ã‛. Danh tõ ‚TÝn dông‛ xuÊt ph²t tõ gèc la tinh ‚Credium‛ cã nghÜa l¯ sù tin t-ëng tÝn nhiÖm. TÝn dông lµ ph¹m trï kinh tÕ mang tÝnh lÞch sö, ra ®êi vµ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. Nã lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña Ng©n hµng. §©y lµ h×nh thøc s¶n phÈm mang h×nh th¸i phi vËt chÊt lµ dÞch vô ®Æc biÖt. S¶n phÈm nµy chØ cã kh¶ n¨ng ® ¸nh gi¸ ®-îc sau khi kh¸ch hµng ®· sö dông. Do vËy cã thÓ quan niÖm chÊt l-îng tÝn dông Ng©n hµng lµ viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn Ng©n hµng vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ... Nh- vËy, chÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c quan ®iÓm sau:  §èi víi kh¸ch hµng: TÝn dông Ng©n hµng ®-a ra ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ l·i xuÊt ( gi¸ s¶n phÈm), kú h¹n, ph-¬ng thøc thanh to¸n, h×nh thøc thanh to¸n, thñ tôc ®¬n gi¶n thuËn tiÖn tuy nhiªn vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông Ng©n hµng.  §èi víi Ng©n hµng: Ng©n hnµg ®-a ra c¸c h×nh thøc cho vay phï hîp voÝ ph¹m vi, møc ®é, giíi h¹n cña b¶n th©n Ng©n hµng ®Ó lu«n ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh, an toµn, sinh lêi theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vµ cã 15 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 18. Kho¸ luËn tèt nghiÖp lîi nhuËn. 1.2.2.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tÝn dông. HiÖn nay, tÝn dông vÉn chiÓm kho¶ng 60% - 70% trong tæng tµi s¶n cã cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i. V× thÕ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c Ng©n hµng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tÝn dông vµ chÊt l-îng tÝn dông. ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dung ë c¸c Ng©n hµng hiÖn nay th«ng qua c¸c chØ tiªu c¬ b¶n sau: a) ChØ tiªu ®Þnh tÝnh §¶m b¶o nguyªn t¾c cho vay: Mäi tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng ®Òu dùa trªn c¸c nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Do ®Æc thï cña Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æ c biÖt, ho¹t ®éng cña nã ¶nh h-ëng s©u s¾c ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt n-íc, do vËy cã c¸c nguyªn t¾c kh¸c nhau. Trong ®ã nguyªn t¾c cho vay lµ mét nguyªn t¾c quan träng ®è víi mçi Ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng mét kho¶n cho vay, ®iÒu ®Çu tiªn ph¶i xem xÐt lµ kho¶n vay ®ã cã ®¶m b¶o nguyªn t¾c cho vay hay kh«ng ? Trong ‘Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh²ch h¯ng’ Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè:1627/2001/Q§ - NHNN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc. T¹i §iÒu 6. Nguyªn t¾c cho vay. Quy ®Þnh râ: ‚ Kh²ch h¯ng vay vèn cña tæ chøc tÝn dông ph°i ®°m b°o: 1. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 2. Hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i vèn vay ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.‛ Hai nguyªn t¾c cho vay trªn lµ nguyªn t¾c tèi thiÓu mµ bÊt cø mét kho¶n cho vay nµo còng ph¶i ®¶m b¶o. Cho vay ®¶m b¶o cã ®iÒu kiÖn: §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng tÝn dông Ng©n hµng ®ã lµ cho vay cã ®¶m b¶o ®óng ®iÒu kiÖn hay kh«ng? 16 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 19. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong ‘Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh²ch h¯ng’ Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè:1627/2001/Q§ - NHNN ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n-íc. T¹i §iÒu 7. §iÒu kiÖn vay vèn. Quy ®Þnh râ: ‚Tæ chøc tÝn dông xem xÐt v¯ quyÕt ®Þnh cho vay k hi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:: 1. Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. a) Víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n ViÖt Nam. - Ph¸p nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù; - C¸ nh©n vµ chñ doanh nghiÖp t- nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; - §¹i diÖn cña hé gia ®×nh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; - §¹i diÖn cña tæ hîp t¸c ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; - Thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; b) §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n n-íc ngoµi ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña n-íc mµ ph¸p nh©n ®ã cã quèc tÞch hoÆc c¸ nh©n ®ã lµ c«ng d©n, nÕu ph¸p luËt n-íc ngoµi ®ã ®-îc Bé LuËt D©n sù cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ NghÜa ViÖt Nam, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña ViÖt Nam quy ®Þnh hoÆc ®-îc ®iÒu -íc quèc tÕ mµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia quy ®Þnh. 2. Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p. 3. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. 4. Cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶; hoÆc cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 17 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
 20. Kho¸ luËn tèt nghiÖp 5. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ v¯ h­íng dÉn cña Ng©n h¯ng nh¯ n­íc ViÖt Nam.‛ Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh: ThÈm ®Þnh cho vay lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng, lµ tiÒn ®Ò quyÕt ®Þnh viÖc cho vay vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t-. ThÈm ®Þnh lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc, nh»m rót ra nh÷ng kÕt luËn lµm c¨n cø cho ®-a ra quyÕt ®Þnh cho vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó Ng©n hµng n¾m ®-îc th«ng tin vÒ n¨ng lùc ph¸p luËt, ®¹o ®øc, t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng … §©y lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh cho vay vµ theo dâi kho¶n vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c, c¸c c¨n cø, c¸c quy tr×nh vµ néi dung thÈm ®Þnh cña tõng Ng©n hµng. Mét kh¶n vay cã chÊt l-îng lµ kho¶n vay ®· ®-îc thÈm ®Þnh vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c b-íc cña qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh mét kho¶n vay cho hé s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña hé s¶n xuÊt lµ kinh doanh tæng hîp. V× vËy ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh ph¶i tinh th«ng nghiÖp vô, hiÓu biÕt ph¸p luËt, n¾m b¾t kÞp thêi nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú, c¸c th«ng tin dù b¸o, th«ng tin kinh tÕ kü thuËt, thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh cã nh- v¹y míi cã thÓ gióp l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh cho vay mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng mét kho¶n vay. b) ChØ tiªu ®Þnh l-îng ChØ tiªu ®Þnh l-îng gióp cho Ng©n hµng cã c¸ch ®¸nh gi¸ cô thÓ h¬n vÒ mÆt chÊt l-îng tÝn dông, gióp c¸c Ng©n hµng cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nh÷ng kho¶n vay kÐm chÊt l-îng. C¸c chØ tiªu cô thÓ mµ c¸c Ng©n hµng th-êng dïng lµ: Doanh sè cho vay hé s¶n xuÊt. Doanh sè cho vay hé s¶n xuÊt lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh tæng thÓ sè tiÒn Ng©n hµng cho hé s¶n xuÊt vay trong thêi kú nhÊt ®Þnh th-êng lµ mét n¨m. 18 Ph¹m Thanh Trang Líp : TC2 - K6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2