intTypePromotion=1

Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
84
lượt xem
16
download

Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SGDCKTPHCM đã ra đời và đi vào hoạt động cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Với vai trò là một trong những cơ quan trực tiếp quản lý và điều hành thị trường chứng khoán tại Việt Nam, SGDCKTPHCM đã từng bước xây dựng bộ máy quản lý cả về cơ sở vật chất và con người phục vụ cho nhu cầu phát triển của TTCK Việt Nam. Nếu năm 2006, quy mô TTCK còn nhỏ bé chỉ với 106 công ty thì sang đến năm 2008 số lượng các công ty niêm yết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ

 1. Luận văn Hoạch định chiến lược phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đến 2015
 2. 1 M ðU 1. Lý do ch n ñ tài: SGDCKTPHCM ñã ra ñ i và ñi vào ho t ñ ng cùng v i s phát tri n c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. V i vai trò là m t trong nh ng cơ quan tr c ti p qu n lý và ñi u hành th trư ng ch ng khoán t i Vi t Nam, SGDCKTPHCM ñã t ng bư c xây d ng b máy qu n lý c v cơ s v t ch t và con ngư i ph c v cho nhu c u phát tri n c a TTCK Vi t Nam. N u năm 2006, quy mô TTCK còn nh bé ch v i 106 công ty thì sang ñ n năm 2008 s lư ng các công ty niêm y t t i SGDCKTPHCM là 170. ð ñ m b o công tác qu n lý, ñi u hành m t cách hi u qu , không kìm hãm s phát tri n c a TTCK, SGDCKTPHCM c n có s chu n b dài h n cho các ngu n l c bên trong. S suy thoái c a n n kinh t th gi i trong năm 2008 ñang ti p t c nh hư ng ñ n các qu c gia trong ñó có Vi t Nam. ðây là nguyên nhân khi n TTCK Vi t Nam trong th i gian v a qua tr i qua nhi u bi n ñ ng, làm cho môi trư ng ñ u tư có ph n kém h p d n các nhà ñ u tư. Chính vì v y, nh ng gi i pháp ñ thu hút s quan tâm c a công chúng ñ u tư trong th i gian t i là h t s c c n thi t. TTCK Vi t Nam còn r t nh bé so v i các TTCK trong khu v c và trên th gi i. ð h n ch nh ng ñi m y u thông qua vi c tăng cư ng quan h h p tác v i các SGDCK trong khu v c là m t trong nh ng gi i pháp mà SGDCKTPHCM c n quan tâm. Trong chi n lư c phát tri n th trư ng ch ng khoán, cũng như th trư ng v n c a Chính ph ñ ra, TTCK s ñóng vai trò h t s c quan tr ng là kênh huy ñ ng v n cho n n kinh t . Giá tr v n hóa c a TTCK vào năm 2020 s ñ t 70% GDP. Trên cơ s nh ng ñ nh hư ng phát tri n chung cho toàn b th trư ng, các SGDCK và TTGDCK t i Vi t Nam c n ph i ñ ra nh ng chi n lư c c th ñ th c hi n. 2. M c tiêu nghiên c u Tác gi nghiên c u nh ng v n ñ sau: Nghiên c u nh ng lý lu n cơ b n v ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n t - ch c và ch n l c n n lý thuy t phù h p ñ ng d ng vào nghiên c u.
 3. 2 Phân tích các quan ñi m và chính sách c a chính ph v phát tri n TTCK t i - Vi t Nam, ñ ng th i phân tích tình hình ho t ñ ng t i SGDCK.TPHCM ñ t ñó th y ñư c nh ng ñi m m nh, ñi m y u, nh ng th i cơ và thách th c tác ñ ng tr c ti p và gián ti p ñ n SGDCKTPHCM. Trên cơ s nghiên c u nh ng v n ñ trên tác gi s Ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n SGDCKTPHCM trong giai ño n t khi SGDCKTPHCM ñư c thành l p (5/2007 – chuy n t TTGDCK.TPHCM thành SGDCKTPHCM) ñ n 2015 và ñưa ra m t s gi i pháp th c hi n. 3. ð i tư ng, ph m vi nghiên c u. Ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n SGDCKTPHCM. 4. Phương pháp nghiên c u; Tác gi áp d ng các bư c sau ñ th c hi n nghiên c u: B t ñ u t nghiên c u n n lý thuy t c a ñ tài, tác gi nghiên c u t ng quan - các lý thuy t v ho ch ñ nh chi n lư c và qu n tr chi n lư c, t ñó ch n cách ti p c n v lý thuy t phù h p v i ñ tài. Ph n nghiên c u th c tr ng ho t ñ ng c a SGDCKTPHCM ñư c th c hi n - b ng phương pháp thu th p các s li u th c p t tài li u c a SGDCKTPHCM, báo chí và x lý chúng b ng các phương pháp phân tích, t ng h p, th ng kê. Ph n ñ xu t chi n lư c ñư c th c hi n b ng phương pháp ñi u tra, x lý - thông tin v nh hư ng c a môi trư ng ñ n h at ñ ng c a SGDCKTPHCM, ph ng v n chuyên gia ñ có thêm d li u c n cho vi c ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n SGDCK TP HCM 5. K t c u ñ tài nghiên c u: K t c u c a ñ tài nghiên c u ngoài ph n m ñ u và ph n k t lu n, g m 3 chương: Chương I: Cơ s lý lu n v ho ch ñ nh chi n lư c doanh nghi p -
 4. 3 ð c p ñ n nh ng lý thuy t cơ b n ph c v cho vi c nghiên c u Chương II: Phân tích tình hình ho t ñ ng c a SGDCKTPHCM - Trong chương này, tác gi ñ c p ñ n mô hình t ch c, ñi m m nh, ñi m y u, cơ h i, nguy cơ mà SGDCKTPHCM ñang g p ph i. Chương III: Chi n lư c phát tri n SGDCKTPHCM ñ n năm 2015. - Trong chương này, tác gi ñ c p ñ n chi n lư c phát tri n SGDCKTPHCM ñ n năm 2015 và m t s gi i pháp th c hi n.
 5. 4 CHƯƠNG I. CƠ S LÝ LU N V HO CH ð NH CHI N LƯ C 1.1 Các khái ni m căn b n 1.1.1. Chi n lư c. Có nhi u ñ nh nghĩa v chi n lư c, m i ñ nh nghĩa có ít nhi u ñi m khác nhau, tuỳ vào quan ni m c a m i tác gi . Theo cu n sách Qu n tr Chi n Lư c c a Lê Th Gi i và các tác gi (2007) ñã t ng k t các ñ nh nghĩa sau: (4, trang10) Năm 1962 chi n lư c ñư c Chanler ñ nh nghĩa như là “vi c xác ñ nh các m c tiêu, m c ñích cơ b n dài h n c a doanh nghi p và vi c áp d ng m t chu i các hành ñ ng cũng như s phân b các ngu n l c c n thi t ñ th c hi n m c tiêu”. Năm 1980 khi môn qu n tr chi n lư c tr nên chín mu i, Quinn ñã ñưa ra ñ nh nghĩa mang tính khái quát cao hơn: “Chi n lư c là mô th c hay k ho ch tích h p các m c tiêu chính, các chính sách, và chu i hành ñ ng vào m t t ng th ñư c c k t m t cách ch t ch ”. Johnson và Scholes ñ nh nghĩa l i chi n lư c trong ñi u ki n môi trư ng có nhi u bi n ñ i nhanh chóng: “Chi n lư c là ñ nh hư ng và ph m vi c a m t t ch c v dài h n nh m giành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c ñ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi trư ng thay ñ i, ñ ñáp ng nhu c u và tho mãn mong ñ i c a các bên h u quan”. Theo tác gi thì chi n lư c c a doanh nghi p là ñ nh hư ng phát tri n dài h n c a doanh nghi p, trong ñó ch a ñ ng nh ng m c tiêu, chính sách c a doanh nghi p ñư c xây d ng trên cơ s phân tích nh ng ngu n l c t bên trong và bên ngoài doanh nghi p. Chi n lư c không ch giúp doanh nghi p xác ñ nh ñư c v trí c a mình trên th trư ng, kh năng c nh tranh v i các doanh nghi p khác mà còn giúp doanh nghi p có nh ng bư c ñi c th hơn nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu trong tương lai. 1.1.2.Qu n tr chi n lư c Qu n tr chi n lư c có th ñư c ñ nh nghĩa như là m t ngh thu t và khoa h c thi t l p, th c hi n và ñánh giá các quy t ñ nh liên quan nhi u ch c năng cho phép m t t ch c ñ t ñư c nh ng m c tiêu ñ ra.
 6. 5 Theo Nguy n Th Liên Di p và Ph m Văn Nam (2008) “Qu n tr chi n lư c là quá trình nghiên c u các môi trư ng hi n t i cũng như tương lai, ho ch ñ nh các m c tiêu c a t ch c; ñ ra, th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t ñ nh ñ ñ t ñư c các m c tiêu ñó trong môi trư ng hi n t i cũng như tương lai nh m tăng th l c cho doanh nghi p”, (7, trang15). Theo tác gi thì qu n tr chi n lư c là quá trình bao g m các ho t ñ ng liên t c t soát xét môi trư ng bên trong và bên ngoài doanh nghi p, ñ n ho ch ñ nh các m c tiêu, chi n lư c c a doanh nghi p, th c thi chi n lư c, ñánh giá và ki m soát chi n lư c. Quá trình qu n tr chi n lư c g m có ba giai ño n: thi t l p chi n lư c, th c hi n chi n lư c và ñánh giá chi n lư c. L i ích c a qu n tr chi n lư c: Các nghiên c u cho th y các t ch c áp d ng qu n tr chi n lư c s ñ t hi u su t cao hơn so v i các t ch c không th c hi n quá trình này. Greenley nh n m nh ñ n nh ng l i ích c a qu n tr chi n lư c như sau: • Nó cho phép s nh n bi t, ưu tiên và t n d ng các cơ h i. • Nó cho ta cái nhìn khách quan v nh ng v n ñ qu n tr . • Nó bi u hi n cơ c u c a vi c h p tác và ki m soát ñư c c i thi n ñ i v i các ho t ñ ng. • Nó t i thi u hoá tác ñ ng c a nh ng ñi u ki n và nh ng thay ñ i có h i • Nó cho phép có nh ng quy t ñ nh chính y u trong vi c h tr t t hơn các m c tiêu ñã thi t l p. • Nó th hi n s phân ph i hi u qu th i gian và các ngu n tài nguyên cho các cơ h i ñã xác ñ nh. • Nó cũng cho phép t n ít tài nguyên và th i gian hơn dành cho vi c ñi u ch nh l i các quy t ñ nh sai sót ho c các quy t ñ nh ñ c bi t, • Nó t o ra cơ c u cho vi c thông tin liên l c n i b trong b ph n nhân s . • Nó giúp hoà h p ng x c a các cá nhân vào trong n l c chung. • Nó cung c p cơ s cho s làm rõ trách nhi m cá nhân. • Nó khuy n khích suy nghĩ v tương lai.
 7. 6 • Nó cho ta m t phương cách h p tác, hoà h p và nhi t tình ñ x trí các v n ñ và cơ h i phát sinh. • Nó khuy n khích thái ñ tích c c ñ i v i s ñ i m i. • Nó cho ta m t m c ñ k lu t và quy cách qu n tr doanh nghi p. V i nh ng l i ích trên, cho ñ n nay h u h t các doanh nghi p thành công trên th gi i ñã áp d ng qu n tr chi n lư c trong quá trình ho t ñ ng và ñã ñem l i nh ng hi u qu rõ r t. V i nh ng cơ s lý lu n cơ b n trên, tác gi xin gi i thi u sơ ñ t ng th mô hình qu n tr chi n lư c. Th c hi n vi c ki m soát bên Thi t l p các Thi t l p ngoài ñ xác m c tiêu dài nh ng m c ñ nh các cơ h i hn tiêu hàng và nguy cơ ch năm yu Xác ñ nh Xét l i nhi m v ðo lư ng Phân ph i m c tiêu và và ñánh mc các ngu n các chi n giá thành lc tiêu lư c hi n tích ti Th c hi n vi c L a ch n ð ra các ki m soát n i chi n lư c chính sách b , nh n di n ñ theo ñu i ñi m m nh và ñi n y u Hình 1.1 Mô hình qu n tr chi n lư c c a Fred R.David. Ngu n: Nhóm d ch: Trương Công Minh, Tr n Tu n Th c, Tr n Th Tư ng Như (2006), Khái lu n v qu n tr chi n lư c, NXB Th ng kê (2, trang 187). - Ho ch ñ nh chi n lư c Qua sơ ñ trên cho th y ho ch ñ nh chi n lư c là ph n n i dung r t quan tr ng c a qu n tr chi n lư c, bao g m các n i dung công vi c là xác ñ nh vi n c nh và s m nh c a t ch c, phân tích môi trư ng bên trong ñ nh n d ng các ñi m m nh và
 8. 7 ñi m y u c a t ch c; phân tích môi trư ng bên ngoài ñ nh n d ng các cơ h i và ñe do qua ñó xem xét l i các m c tiêu; L a ch n các chi n lư c. Bài lu n văn này t p trung vào vi c ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n c a SGDCKTPHCM (m t trong nh ng cơ quan tr c ti p ñi u hành TTCK t i Vi t Nam). 1.2. Qui trình ho ch ñ nh chi n lư c. 1.2.1. Xác ñ nh vi n c nh và s m ng c a doanh nghi p: Vi n c nh c a doanh nghi p hay còn g i là t m nhìn c a doanh nghi p th hi n các m c ñích mong mu n cao nh t và khái quát nh t c a t ch c. Vi n c nh mô t khát v ng, tương lai c a t ch c v nh ng gì t ch c ñang vươn t i. Vi n c nh s t p trung s tư ng tư ng c a m i ngư i trong t ch c và là ngu n ñ ng l c ñ hư ng m i ngu n l c trong t ch c th c hi n ñư c các m c ñích, ý tư ng. Vì v y, Vi n c nh không th hi n các chi n lư c bư c ñi, hay phương pháp mà t ch c dùng ñ theo ñu i m c ñích c th . Nhưng nó cung c p cho nhà qu n tr cái nhìn bao quát ñ th y hư ng ñi c a doanh nghi p ñã ñúng chưa. Vi n c nh c a doanh nghi p cũng là ti n ñ ñ nhà qu n tr s xác ñ nh s m ng c a doanh nghi p. S m ng c a doanh nghi p là m t phát bi u có ý nghĩa lâu dài th hi n trách nhi m, ni m tin và ý tư ng c a nh ng ngư i tham gia trong t ch c ñó. Vi c xác ñ nh s m ng là h t s c c n thi t ñ thi t l p m c tiêu và so n th o chi n lư c m t cách có hi u qu . Do v y, nhi m v c a doanh nghi p ph i phát bi u m t cách rõ ràng nh m ñ t ñư c các yêu c u sau: • ð m b o ñư c s nh t trí v m c ñích bên trong c a t ch c • Cung c p cơ s ho c tiêu chu n ñ phân ph i ngu n l c c a t ch c • T o m t tiêu chu n ñ nh hư ng chung cho các cá nhân trong t ch c, t o s ñ ng c m v i m c ñích và phương hư ng t ch c. • ð nh rõ m c ñích c a t ch c và ñưa m c ñích này vào các m c tiêu c th c a doanh nghi p thông qua các giá tr có th ñ nh lư ng và ñánh giá ñư c. • T o ñi u ki n chuy n hoá m c tiêu thành các chi n lư c và các bi n pháp ho t ñ ng c th khác.
 9. 8 Trên cơ s s m ng ñư c xác ñ nh, b ph n ho ch ñ nh s tri n khai các bư c ti p theo c a quá trình ho ch ñ nh chi n lư c. 1.2.2. Phân tích môi trư ng tác ñ ng ñ n doanh nghi p 1.2.2.1. Phân tích môi trư ng n i b Môi trư ng n i b c a doanh nghi p chính là ngu n l c bên trong cũng như toàn b ho t ñ ng di n ra trong n i t i doanh nghi p. Vi c phân tích môi trư ng n i b nh m ki m tra s c kho c a doanh nghi p, giúp doanh nghi p phát huy ñi m m nh và h n ch nh ng ñi m y u có th . Các ngu n l c trong doanh nghi p: - • Ngu n l c h u hình là nh ng th d dàng xác ñ nh và ñánh giá như ngu n l c tài chính và tài s n h u hình mà doanh nghi p s h u. Vi c phân tích và ñánh giá ñúng m c các ngu n l c h u hình chính là cơ s quan tr ng, giúp các nhà qu n tr hi u ñư c các ngu n l c ti m tàng, nh ng h n ch …ñ t ñó có các quy t ñ nh qu n tr thích nghi v i th c t . • Ngu n l c vô hình: Bao g m nhân s , kh năng c i ti n, danh ti ng, thương hi u, công ngh , văn hoá t ch c…ðây là nh ng ngu n l c không th y ñư c nhưng ñóng vai trò quan tr ng giúp doanh nghi p xác ñ nh và duy trì ñư c l i th c nh tranh, uy tín trên th trư ng. Kh năng: - B n thân các ngu n l c vô hình, h u hình t nó không th t o ra ñư c l i th c nh tranh, cũng như s c m nh cho doanh nghi p n u không ñư c s d ng và qu n tr có hi u qu nh m ñ t ñư c m c tiêu ñ t ra. Kh năng ti m tàng c a công ty có th xác ñ nh thông qua các khu v c ch c năng trong m i liên h gi a các khu v c ch c năng trong công ty v i nhau như: qu n tr , marketing, tài chính – k toán, s n xu t, nghiên c u và phát tri n s n ph m, xây d ng các h th ng thông tin. Ma tr n ñánh giá các y u t bên trong(IFE) - Bư c cu i trong phân tích tình hình n i b c a doanh nghi p là xây d ng ma tr n ñánh giá các y u t bên trong IFE nh m ñánh giá nh ng m t m nh, m t y u
 10. 9 c a các b ph n ch c năng trong doanh nghi p. Ma tr n này ñư c th c hi n thông qua 5 bư c • Bư c 1: Li t kê các y u t then ch t như ñã xác ñ nh trong quá trình ñánh giá n i b . Danh m c này bao g m t 10 ñ n 20 y u t , bao g m nh ng ñi m m nh và ñi m y u. • Bư c 2: Phân lo i t m quan tr ng t 0,0 (không quan tr ng) ñ n 1,0(r t quan tr ng) cho m i y u t . S phân lo i này cho th y t m quan tr ng tương ñ i c a y u t ñó ñ i v i s thành công c a công ty trong ngành. T ng các m c ñ quan tr ng b ng 1,0. • Bư c 3: Phân lo i t 1 ñ n 4 cho m i y u t , trong ñó:1 ñ i di n cho ñi m y u l n nh t, 2 là ñi m y u nh nh t, 3 là ñi m m nh nh nh t, 4 là ñi m m nh l n nh t. • Bư c 4: Nhân m c ñ quan tr ng c a m i y u t v i phân lo i c a nó (= bư c 2 x bư c 3) ñ xác ñ nh s ñi m v t m quan tr ng. • Bư c 5: C ng t ng s ñi m v t m quan tr ng cho m i y u t ñ xác ñ nh t ng s ñi m quan tr ng cho t ch c. • B t k ma tr n IEF có bao nhiêu y u t , t ng s ñi m quan tr ng cao nh t mà m t công ty có th có là 4 và th p nh t là1,0 và trung bình là 2,5. T ng s ñi m l n hơn 2,5 cho th y công ty m nh v n i b , nh hơn 2,5 cho th y công ty y u . 1.2.2.2. Phân tích môi trư ng bên ngoài. Môi trư ng ho t ñ ng c a doanh nghi p luôn ch a ñ ng nh ng y u t khách quan tác ñ ng tr c ti p ho c gián ti p ñ n k t qu ho t ñ ng c a doanh nghi p. Nh ng tác ñ ng này v n ñ ng liên t c và luôn t o nên nh ng cơ h i, cũng như nguy cơ cho doanh nghi p. Vi c d ñoán, am hi u nh ng y u t c a môi trư ng bên ngoài s giúp cho các nhà qu n tr ñưa ra ñư c nh ng quy t sách nhanh chóng, k p th i t n d ng ñư c nh ng cơ h i trên th trư ng. a) Môi trư ng vĩ mô.
 11. 10 nh hư ng kinh t : Các y u t nh hư ng v kinh t bao g m: t l l m + phát, lãi su t ngân hàng, giai ño n chu kỳ kinh t , cán cân thanh toán, chính sách tài chính ti n t . nh hư ng lu t pháp, chính tr : Các y u t lu t pháp chính tr , chính ph + có nh hư ng ngày càng l n ñ n ho t ñ ng c a các doanh nghi p. M i lĩnh v c ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p ph i n m trong khuôn kh pháp lu t cho phép. Chính tr n ñ nh luôn là ñ ng l c giúp cho các doanh nghi p yên tâm t p trung vào s n xu t kinh doanh. nh hư ng xã h i: Các nh hư ng xã h i ch y u bao g m xu hư ng + nhân ch ng h c, s thích, chu n m c ñ o ñ c, quan ñi m v m c s ng…Nh ng thay ñ i v các y u t xã h i thư ng ch m nên khó nh n ra. nh hư ng t nhiên: ðây là nh ng y u t liên quan ñ n môi trư ng, h + sinh thái, năng lư ng, tài nguyên. Nhu c u con ngư i ngày càng tăng, trong khi ngu n l c l i có h n. nh hư ng c a công ngh : Công ngh liên t c thay ñ i, ngày càng nhi u + công ngh tiên ti n h tr doanh nghi p s n xu t ra nh ng s n ph m m i v i th i gian nhanh hơn, ti t ki m nguyên li u hơn, công tác qu n lý, giám sát chính xác và hi u qu hơn và vòng ñ i s n ph m ngày càng ng n. b) Môi trư ng vi mô + Khách hàng: Nhu c u c a khách hàng v s n ph m c v v t ch t và d ch v ngày càng tăng lên, ñi u này t o nên áp l c cho doanh nghi p ph i liên t c nghiên c u, c i ti n s n ph m, ñưa ra nh ng s n ph m m i tho mãn nhu c u khách hàng. M t khác, v i vai trò là ngư i mua, khách hàng luôn mu n ñưa ra nh ng m c giá th p cho s n ph m làm cho l i nhu n doanh nghi p b s t gi m. + Nhà cung c p: Nhà cung c p bao g m nh ng ñ i tư ng cung c p nh ng y u t ñ u vào cho doanh nghi p ho t ñ ng như cung c p nguyên li u, cung c p máy móc thi t b …Khi nhà cung c p có ưu th h có th gây áp l c, t o b t l i cho doanh nghi p.
 12. 11 + ð i th c nh tranh: Là nh ng ñơn v kinh doanh nh ng s n ph m tương t c a doanh nghi p, ñang tìm cách chi m lĩnh th ph n c a doanh nghi p. Khi phân tích ñ i th c nh tranh, ta x lý các thông tin qua ma tr n hình nh c nh tranh. Trong ma tr n hình nh c nh tranh, các ñ i th c nh tranh cũng ñư c phân lo i thông quan vi c tính t ng s ñi m quan tr ng c a t ng công ty. T ñó cho th y v th c a công ty so v i các ñ i th c nh tranh. + S n ph m thay th : S n ph m này có th thay th m t ph n ho c toàn b s n ph m c a doanh nghi p trong vi c ñáp ng nhu c u th trư ng, làm h n ch ti m năng l i nhu n c a doanh nghi p. Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài (EFE) - + Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài (EFE) giúp ta tóm t t và lư ng hoá nh ng nh hư ng c a các y u t môi trư ng bên ngoài doanh nghi p. Xây d ng ma tr n g m các bư c sau; + L p danh m c các y u t có vai trò quy t ñ nh ñ i v i s thành công như ñã nh n di n trong quá trình ki m tra các y u t bên ngoài. + Phân lo i t m quan tr ng t 0,0 (không quan tr ng) ñ n 1,0 (r t quan tr ng) cho m i y u t . S phân lo i th y t m quan tr ng tương ng c a y u t ñó ñ i v i s thành công c a công ty trong ngành. T ng s các m c phân lo i b ng 1,0. + Phân lo i t 1 ñ n 4 cho m i y u t quy t ñ nh s thành công ñ cho th y cách th c mà các chi n lư c hi n t i c a công ty ph n ng v i y u t này, v i m c 4 là ph n ng t t nh t, 3 và 2 là m c g n trung bình và 1 là kém. Các m c này d a trên hi u qu c a chi n lư c công ty. Như v y, s phân lo i này d a trên công ty. + Nhân t m quan tr ng c a m i bi n s v i phân lo i c a nó ñ xác ñ nh s ñi m v t m quan tr ng. + C ng t ng s ñi m v t m quan tr ng cho m i bi n s ñ xác ñ nh t ng s ñi m quan tr ng cho t ch c. B t k s các cơ h i và m i ñe do , t ng s ñi m quan tr ng cao nh t mà m t t ch c có th có là 4,0, th p nh t là 1,0 và trung bình là 2,5. T ng s ñi m quan
 13. 12 tr ng l n nh t b ng 4 cho th y t ch c ph n ng r t t t v i các cơ h i và m i ñe do hi n t i trong môi trư ng c a h . • Ma tr n hình nh c nh tranh. Ma tr n hình nh c nh tranh nh n di n nh ng ñ i th c nh tranh cùng nh ng ưu th và khuy t ñi m ñ c bi t c a h . Ma tr n c nh tranh là s m r ng c a ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài vì nó bao g m c nh ng y u t bên ngoài l n bên trong quy t ñ nh s thành công cho doanh nghi p. Ngoài ra trong ma tr n hình nh c nh tranh các ñ i th c nh tranh cũng ñư c phân lo i thông qua vi c tính t ng s ñi m quan tr ng c a t ng công ty. T ng s ñi m ñư c ñánh giá c a các công ty c nh tranh ñem ra so sánh v i công ty ñang nghiên c u. 1.2.3 Xác ñ nh m c tiêu. Trên cơ s phân tích môi trư ng ho t ñ ng bên trong và bên ngoài doanh nghi p s nh n th y ñư c nh ng cơ h i và nguy cơ t môi trư ng ho t ñ ng, ñ ng th i th y ñư c ñi m y u và ñi m m nh c a doanh nghi p. D a trên tham v ng trong tương lai và k t qu phân tích th c tr ng, doanh nghi p s thi t l p, ñi u ch nh các m c tiêu dài h n và ng n h n khác nhau. 1.2.4. L a ch n chi n lư c bư c này c n xây d ng ma tr n SWOT, ñây là công c quan tr ng có th giúp các nhà qu n tr phát tri n b n lo i chi n lư c: + Chi n lư c ñi m m nh – cơ h i (SO): Chi n lư c này nh m s d ng nh ng ñi m m nh bên trong c a doanh nghi p ñ t n d ng nh ng cơ h i bên ngoài. + Chi n lư c ñi m y u – cơ h i (WO): Chi n lư c này nh m c i thi n nh ng ñi m y u bên tr ng ñ t n d ng cơ h i bên ngoài doanh nghi p. + Chi n lư c ñi m m nh - nguy cơ (ST): Chi n lư c này nh m s d ng các ñi m m nh bên trong c a doanh nghi p ñ tránh kh i ho c h n ch nh hư ng c a nh ng ñe do t môi trư ng bên ngoài.
 14. 13 + Chi n lư c ñi m y u – nguy cơ (WT): Chi n lư c này nh m c i thi n ñi m y u bên trong và h n ch nh ng nh hư ng t m i ñe do c a môi trư ng bên ngoài. + Các bư c xây d ng ma tr n SWOT: • Li t kê ñi m m nh ch y u bên tr ng c a doanh nghi p • Li t kê nh ng ñi m y u ch y u bên trong c a doanh nghi p • Li t kê nh ng cơ h i l n bên ngoài doanh nghi p • Li t kê nh ng m i ñe do l n bên ngoài doanh nghi p • K t h p ñi m m nh bên trong v i các cơ h i bên ngoài và ghi k t qu c a chi n lư c SO vào ô thích h p. • K t h p nh ng ñi m y u kém bên trong v i nh ng cơ h i bên ngoài và ghi k t qu c a chi n lư c WO. • K t h p nh ng ñi m m nh bên trong v i m i ñe do bên ngoài và ghi k t qu vào ô thích h p • K t h p ñi m y u bên trong v i nguy cơ bên ngoài và ghi k t vào ô thích h p. Các nhà qu n tr s d ng ma tr n SWOT nh m ñưa ra các g i ý chi n lư c kh thi có th l a ch n. Tóm t t chương I: Trong chương I, tác gi ñã nêu nh ng cơ s lý thuy t v ho ch ñ nh chi n lư c và vai trò qu n tr chi n lư c ñ i v i ho t ñ ng c a m t doanh nghi p. Vi c ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n s giúp cho doanh nghi p xác ñ nh ñư c nh ng m c tiêu c n ph i ñ t ñư c trong tương lai, cách th c ñ t ñư c nh ng m c tiêu này. Có chi n lư c, doanh nghi p s ch ñ ng hơn trong vi c t n d ng nh ng cơ h i, cũng như ñ i phó v i nh ng nguy cơ có th x y ra cho doanh nghi p. ð ho ch ñ nh chi n lư c cho m t t ch c, nhà ho ch ñ nh ph i tr i qua giai ño n xác ñ nh m c tiêu hi n t i c a doanh nghi p, phân tích môi trư ng bên trong, bên ngoài ñ th y ñư c nh ng ñi m m nh, ñi m y u, cơ h i và thách th c mà m t
 15. 14 doanh nghi p ñang g p ph i, trên cơ s ñó s xác ñ nh m c tiêu, chi n lư c và gi i pháp th c hi n. Trên n n t ng lý thuy t c th , tác gi s tri n khai nghiên c u vi c ho ch ñ nh chi n lư c phát tri n cho SGDCKTPHCM trong các chương ti p theo. SGDCKTPHCM và TTGDCKHN hi n là hai ñơn v ñi u hành tr c ti p TTCK t p trung t i Vi t Nam, ñ ng th i ch u s ch ñ o c a b tài chính, U ban Ch ng khoán nhà nư c nên trong ñ tài tác gi cũng không chú tr ng nhi u ñ n s c nh tranh gi a hai ñơn v này.Theo ñ nh hư ng phát tri n TTCK Vi t Nam mà Chính ph ñưa ra, trong tương lai, TTGDCKHN s t p trung ch y u vào th trư ng OTC và SGDCKTPHCM s t p trung cho th trư ng niêm y t c phi u có ñi u ki n cao. Vì v y, tác gi s v n d ng lý thuy t m t cách có ch n l c, phù h p ñ ng d ng vào nghiên c u th c ti n
 16. 15 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HO T ð NG C A SGDCKTPHCM 2.1. T ng quan th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. 2.1.1 Gi i thi u khái quát TTCK Vi t Nam. TTCK Vi t Nam m i ñư c hình thành và phát tri n trong m t s năm g n ñây khi n n kinh t Vi t Nam chuy n d n t kinh t bao c p sang n n kinh t th trư ng và bư c vào th i kỳ h i nh p. Nói ñ n TTCK Vi t Nam hi n nay không th không nói ñ n hai ñơn v ñ i di n: SGDCKTPHCM và TTGDCKHN. ð gi i thi u v TTCK Vi t Nam, tác gi lu n văn xin gi i thi u v hai ñơn v này. a) S giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh S giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh, ti n thân là Trung tâm giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh (TTGDCKTPHCM) ñư c thành l p theo quy t ñ nh s 127/1998/Qð-TTg ngày 11/7/1998 c a Th tư ng Chính ph . Ngày 20/7/2000 TTGDCKTPHCM khai trương và t ch c phiên giao d ch ñ u tiên t i Thành ph H Chí Minh vào ngày 28/7/2000. Sau m t th i gian ho t ñ ng, ngày 11/05/2007 Th tư ng Chính ph có quy t ñ nh s 599/Qð-TTg chuy n TTGDCKTPHCM thành S giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh Khi m i thành l p, TTGDCKTPHCM là ñơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, kinh phí ho t ñ ng t ngân sách nhà nư c và tr c thu c U ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN). Khi chuy n thành S giao d ch, SGDCKTPHCM là pháp nhân thu c s h u Nhà nư c, t ch c theo mô hình công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, ho t ñ ng theo Lu t Ch ng khoán, Lu t Doanh nghi p. Ngu n: SGDCKTPHCM(2008), L ch s hình thành phát tri n, http://www.hsx.vn. (10) TTGDCKTPHCM khai trương v i s tham gia c a hai công ty niêm y t ñ u tiên là Công ty c ph n Cáp và V t li u Vi n thông (mã ch ng khoán SAM) và Công ty c ph n Cơ ñi n l nh (mã ch ng khoán REE). K t ñó, quy mô th trư ng niêm y t liên t c ñư c m r ng. ð n cu i năm 2007, SGDCKTPHCM ñã có 138 lo i c phi u, 3 ch ng ch qu và 366 trái phi u ñư c niêm y t ñ t giá tr v n hoá 365 ngàn t ñ ng. D tính trong th i gian t i, s lư ng c phi u s tăng m nh do Chính ph có ch trương ñưa
 17. 16 c phi u c a m t s t ng công ty, ngân hàng thương m i qu c doanh c ph n hoá và niêm y t trên TTCK. Trư c s tăng trư ng c a TTCK, s lư ng các công ty ch ng khoán thành viên c a SGDCKTPHCM không ng ng tăng lên c s lư ng, quy mô và ch t lư ng d ch v . Tính ñ n h t ngày 31/12/2007, toàn th trư ng ñã có 62 công ty ch ng khoán ñăng ký làm thành viên c a S v i t ng s v n ñăng ký 9.960 t ñ ng. S gia tăng nhanh lư ng c phi u trên th trư ng ñã thu hút ñư c s tham gia c a ñông ñ o các nhà ñ u tư trong và ngoài nư c. N u như ñ n năm 2006 ch có 106.000 tài kho n ñư c m t i các công ty ch ng khoán thì ñ n cu i năm 2007, con s này ñã tăng là 349.402, trong ñó hơn 8.441 tài kho n c a các nhà ñ u tư nư c ngoài. Ngu n: SGDCKTPHCM (2008), Báo cáo thư ng niên năm 2007, (8, trang 69). S ra ñ i và ñi vào ho t ñ ng c a SGDCKTPHCM ñã ñánh d u m t bư c ti n quan tr ng trong quá trình xây d ng ñ ng b và hoàn thi n th trư ng tài chính Vi t Nam. ði u này có ý nghĩa to l n ñ i v i n n kinh t Vi t Nam. Nó m ra các kênh huy ñ ng v n dài h n cho các doanh nghi p nói riêng và n n kinh t nói chung góp ph n th c hi n th ng l i công cu c công nghi p hoá, hi n ñ i hoá ñ t nư c. Cơ c u t ch c: Hi n t i, cơ c u t ch c c a SGDCKTPHCM g m 13 phòng: phòng Hành chính t ng h p; phòng Tài chính k toán; phòng Công ngh thông tin; phòng ð u giá; phòng Giám sát giao d ch; phòng Qu n lý và Th m ñ nh niêm y t; phòng Qu n lý thành viên; phòng Thông tin th trư ng; phòng Nghiên c u phát tri n; phòng Nhân s và ñào t o; phòng H p tác qu c t ; phòng Ti p th và Quan h công chúng; phòng Ki m soát n i b . T t c các phòng ñang cùng nhau k t h p ch t ch t o nên s c m nh cho SGDCKTPHCM.
 18. 17 H i ñ ng qu n tr Ban ki m soát T ng Giám ð c Phó T ng Giám ð c Phó T ng Giám ð c Phó T ng Giám ð c Phó T ng Giám ð c P. Qu n P. Qu n P.Thông P. Công P.Tài P.Giám lý và lý thành tin th ngh chính k sát giao th m viên trư ng thông tin toán d ch ñ nh niêm y t P. H p P.Ki m P.Nhân s P. Nghiên P.ð u giá P. Ti p th P.Hành tác qu c soát n i b c u và và ñào t o và quan chính t phát tri n h công t ng h p chúng Hình 2.1. Cơ c u t ch c SGDCKTPHCM Ngu n:SGDCK.TPHCM(2008), Báo cáo thư ng niên 2007, (8, trang 15). Ch c năng nhi m v : • H i ñ ng qu n tr : ðưa ra ñ nh hư ng phát tri n cho SGDCKTPHCM trong tương lai. • Ban ki m soát: Giám sát tình hình ñi u hành, qu n lý c a H i ñ ng qu n tr , ban lãnh ñ o công ty. • Ban giám ñ c: Tr c ti p qu n lý, ñi u hành doanh nghi p ñ th c hi n nh ng chính sách, m c tiêu mà H i ñ ng qu n tr ñã ñ xu t. • Phòng Qu n lý và th m ñ nh niêm y t: g m m t giám ñ c, hai phó giám ñ c và 18 chuyên viên. Phòng có ch c năng th m ñ nh h sơ các công ty ñăng ký niêm y t trên SGDCKTPHCM, ñ ng th i qu n lý, giám sát và hư ng d n các công ty th c hi n nh ng quy ñ nh khi niêm y t t i SGDCKTPHCM như công b thông tin, th c hi n quy n, x lý các vi ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán c a t ch c niêm y t.
 19. 18 • Phòng Giám sát giao d ch: G m m t giám ñ c và m t phó giám ñ c và 10 chuyên viên. Phòng có ch c năng giám sát các ho t ñ ng giao d ch trên th trư ng như giao d ch c a các công ty ch ng khoán thành viên, các giao d ch c a c ñông n i b , ngư i có liên quan ñ n các c ñông n i b và c ñông l n c a t ch c niêm y t. Phát hi n và x lý nh ng vi ph m trên th trư ng ch ng khoán. • Phòng Thông tin th trư ng: G m m t giám ñ c, m t phó giám ñ c và 16 chuyên viên. Phòng có ch c năng lưu tr và cung c p thông tin ra th trư ng ch ng khoán ñ các t ch c cá nhân tham kh o thông qua website c a SGDCKTPHCM và n ph m b n tin ch ng khoán hàng ngày ho c cung c p thông tin cho các t ch c trong và ngoài nư c có nhu c u. • Phòng Công ngh thông tin: G m m t giám ñ c, hai phó giám ñ c và 30 chuyên viên. Phòng có ch ng năng xây d ng và qu n lý h th ng công ngh thông tin c a SGDCKTPHCM, ñ m b o v m t k thu t c a h th ng giao d ch ch ng khoán và h th ng m ng thông tin n i b ho t ñ ng an toàn, n ñ nh và chính xác. Phòng tham mưu cho lãnh ñ o nh ng v n ñ khác liên quan ñ n công ngh thông tin. • Phòng Tài chính k toán: g m m t k toán trư ng và 15 nhân viên. Phòng có ch c năng th c hi n nh ng công tác v tài chính k toán, ñ m b o vi c qu n lý, h ch toán thu chi và s d ng các ngu n v n m t cách có hi u qu và tuân th nh ng ñúng nh ng quy ñ nh pháp lu t v ch ñ k toán hi n hành. • Phòng H p tác qu c t : G m m t Phó giám ñ c và 3 chuyên viên. Phòng có ch c năng xây d ng và ph i h p th c hi n các chương trình h p tác gi a SGDCKTPHCM v i các t ch c qu c t , các S giao d ch ch ng khoán nư c ngoài. • Phòng Ti p th và quan h công chúng: G m 1 giám ñ c và 5 chuyên viên. Phòng có nhi m v t ch c các s ki n do SGDCKTPHCM t ch c. Là c u n i thông tin gi a SGDCKTPHCM v i các nhà ñ u tư, các doanh nghi p.
 20. 19 • Phòng Hành chính t ng h p: G m 1 Phó giám ñ c và 42 chuyên viên. Phòng có ch c năng qu n lý toàn b ho t ñ ng hành chính t i SGDCKTPHCM • Phòng nhân s : G m 1 Phó giám ñ c và 4 chuyên viên. Phòng có ch c năng qu n lý ho t ñ ng nhân s c a SGDCKTPHCM như tuy n d ng, ph i h p v i các phòng nghi p v xây d ng các chương trình ñào t o cho cán b công nhân viên. • Phòng Nghiên c u và phát tri n: G m 1 Giám ñ c và 3 chuyên viên. Phòng có ch c năng nghiên c u, phát tri n các s n ph m m i cho TTCK, các nghiên c u nh m h tr cho công tác qu n lý hàng hoá niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. • Phòng Qu n lý thành viên: G m 1 giám ñ c, 1 phó giám ñ c và 15 chuyên viên. Phòng có ch c năng qu n lý, giám sát ho t ñ ng c a các công ty ch ng khoán thành viên ñ m b o các công ty ch ng khoán th c hi n nghiêm các quy ñ nh trên TTCK, qu n lý và v n hành h th ng giao d ch. • Phòng ñ u giá: G m 1 Phó giám ñ c, 2 chuyên viên. Phòng có ch c năng hư ng d n và t ch c các cu c ñ u giá c phi u, trái phi u c a các công ty th c hi n t i SGDCKTPHCM. • Phòng Ki m soát n i b : G m 1 Phó giám ñ c và 3 chuyên viên. Phòng có ch c năng ki m soát, ñánh giá các phòng ban c a S trong vi c tuân th các quy ñ nh c a Pháp lu t và quy ch c a S ban hành. Do m i chuy n ñ i t mô hình TTGDCK sang SGDCK, nên SGDCKTPHCM v n ñang trong quá trình xây d ng và ki n toàn cơ c u b máy làm vi c, ñ m b o các b ph n ho t ñ ng m t cách linh ho t và hi u qu . b) Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà n i Trên cơ s Quy t ñ nh s 127/1998/Qð-TTg ngày 11/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v v vi c thành l p hai TTGDCK Hà N i và TpHCM tr c thu c UBCKNN, ngày 8/3/2005 Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà n i (TTGDCKHN) ñi vào ho t ñ ng chính th c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2