Luận văn: Mạng máy tính truy cập từ xa

Chia sẻ: Vu Duc Doanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
126
lượt xem
34
download

Luận văn: Mạng máy tính truy cập từ xa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, do qui mô và nhu cầu của nó đã nảy sinh ra nền kinh tế mạng. Các hệ thống mạng hiện nay ở nước ta và trên thế giới ngày càng trở nên không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh tế. Nó đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu, thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Mạng máy tính truy cập từ xa

 1. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Luận văn Truy cập mạng máy tính từ xa Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 1
 2. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi   Môc lôc Lêi giíi thiÖu ...................................................................................3 Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh ...................................5 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn. ................................................................5 1.2. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh. ...........................................6 1.3. ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh .....................................................7 1.4. C¸c thiÕt bÞ ghÐp nèi m¹ng ................................................10 Ch­¬ng 2: Tæng quan vÒ DÞch vô truy cËp tõ xa Remote Access Service ...........................................................................................19 2.1. Tæng quan vÒ m¹ng truy nhËp tõ xa. ................................ 19 2.2. M¹ng quay sè sö dông modem (Dial-up Networking) .....22 2.3.M¹ng dÞch vô tÝch hîp sè (Intergrated Services Digital Network - ISDN) .......................................................................22 Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 2
 3. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Lêi giíi thiÖu HiÖn nay ë n­íc ta nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi chung cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin diÔn ra rÊt s«i ®éng. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ s©u s¾c ®Õn mäi mÆt ho¹t kinh tÕ còng nh­ ®êi sèng x· héi. Cïng víi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, do qui m« vµ nhu cÇu cña nã ®· n¶y sinh ra nÒn kinh tÕ m¹ng. C¸c hÖ thèng m¹ng hiÖn nay ë n­íc ta vµ trªn thÕ giíi ngµy cµng trë nªn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Nã ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu, th«ng tin...vµ cïng víi m¸y tÝnh, hÖ thèng m¹ng ®· phôc vô ®¾c lùc cho con ng­êi trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi. Sù qu¸ t¶i cña c¸c hÖ thèng m¹ng hiÖn nay lµ rÊt lín. Nh÷ng nhµ qu¶n lý m¹ng ph¶i tiÕp tôc t×m kiÕm nh÷ng c¸ch ®Ó kÕt nèi c¸c nhãm lµm viÖc ph©n t¸n vÒ ®Þa lý theo mét ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm kinh phÝ nhÊt. Sù gia t¨ng nhu cÇu tõ c¸c øng dông “feat-rich ®­îc sö dông bëi mét lùc l­îng lao ®éng ph©n bè réng kh¾p ®ang g©y ra nh÷ng khã kh¨n lµm hä ph¶i c©n nh¾c l¹i chiÕn l­îc ph¸t triÓn m¹ng cña m×nh. Khi c¸c c«ng ty më réng m¹ng cña hä ®Ó liªn l¹c víi c¸c ®èi t¸c vµ khi sè l­îng nh÷ng ng­ßi lµm viÖc tõ xa “telecomputer and remote remote“ tiÕp tôc t¨ng nhanh, viÖc x©y dùng mét hÖ thèng kinh doanh ph©n bè ®· trë thµnh mét th¸ch thøc lín. §ång thêi, nh÷ng søc Ðp vÒ c¹nh tranh trong mäi ngµnh c«ng nghiÖp ®· n¶y sinh ra c¸c khèi liªn minh vµ c¸c hiÖp héi trong kinh doanh. Nh÷ng sù ph¸t triÓn nµy ®· lµm t¨ng n¨ng xuÊt vµ lîi nhuËn cho nhiÒu c«ng ty, chóng còng t¹o ra nh÷ng yªu cÇu míi vÒ hÖ thèng m¹ng. Mét m¹ng mµ chØ tËp trung duy nhÊt vµo viÖc kÕt nèi c¸c ®iÓm cè ®Þnh sÏ kh«ng cßn kh¶ thi cho nhiÒu c«ng ty. Nh÷ng m¹ng diÖn réng kinh ®iÓn (WAN ) ph¶i ®­îc më réng ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng ng­êi sö dông nµy. Mäi ng­êi lµm viÖc ë xa ph¶i truy cËp ®­îc vµo m¹ng trung t©m mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt, nhanh nhÊt ®Ó cïng lµm viÖc. §ã lµ nguyªn nh©n ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô truy cËp m¹ng tõ xa, vµ ®©y còng chÝnh lµ môc ®Ých cña kho¸ luËn nµy. Trong kho¸ luËn nµy t«i xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 3
 4. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ mét m¹ng m¸y tÝnh Trong phÇn nµy t«i sÏ giíi thiÖu mét c¸ch ng¾n gän mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan ®Õn m¹ng m¸y tÝnh gióp cho mäi ng­êi cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ m¹ng. §ång thêi tr×nh c¸c m« h×nh m¹ng, c¸c ph­¬ng ph¸p truy cËp ®­êng truyÒn, c¸c thiÕt bÞ ghÐp nèi m¹ng ®Ó tõ ®ã ta cã c¬ së ®Ó thiÕt kÕ mét m¹ng truy cËp tõ xa. Ch­¬ng 2: Nguyªn lý m¹ng truy cËp tõ xa. PhÇn nµy t«i sÏ tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm chÝnh, c¸c giao thøc, thiÕt bÞ thiÕt lËp m¹ng truy cËp tõ xa. Ch­¬ng 3: Bµi to¸n øng dông. Bµi to¸n mµ t«i ®­a ra ë ®©y lµ thiÕt lËp mét m¹ng truy cËp tõ xa cho Toµ b¸o Thanh niªn. Bµi to¸n nµy còng chØ lµ mét bµi to¸n nhá trong lÜnh vùc øng dông tin häc vµo cuéc sèng. Hy väng qua ®©y chóng ta sÏ cã mét sè kiÕn thøc trùc quan h¬n vÒ ph­¬ng ph¸p truy cËp th«ng tin cho ng­êi sö dông tõ xa trªn m¹ng m¸y tÝnh. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 4
 5. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh Tin häc vµ viÔn th«ng lµ hai thµnh phÇn cèt lâi cña c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi còng nh­ ë n­íc ta hiÖn nay. M¹ng m¸y tÝnh lµ tæ chøc hÖ thèng lµm viÖc cho phÐp c¸c m¸y tr¹m cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu víi nhau vµ sö dông chung tµi nguyªn. ThiÕt bÞ tham gia vµo viÖc x©y dùng m¹ng bao gåm c¸c m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y ®o tÝn hiÖu, c¸c bé ghÐp nèi, c¸c thiÕt bÞ chuyÓn t¶i ph©n phèi th«ng tin, thiÕt bÞ l­u tr÷ th«ng tin, thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn vµ b¶o mËt th«ng tin, c¸c phÇn mÒm hÖ thèng vµ øng dông... Theo xu h­íng héi nhËp chung, ngµy cµng nhiÒu thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ theo c¸c chuÈn chung ®Ó ghÐp nèi thµnh mét hÖ thèng chung. Sù kÕt hîp cña m¸y tÝnh víi c¸c hÖ thèng truyÒn th«ng ®Æc biÖt lµ viÔn th«ng ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn cã tÝnh c¸ch m¹ng trong vÊn ®Ò tæ chøc khai th¸c vµ sö dông c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c. M¹ng m¸y tÝnh ngµy nay trë thµnh mét lÜnh vùc nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ øng dông cèt lâi trong c«ng ngÖ th«ng tin, bao gåm rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, tõ kiÕn tróc ®Õn c¸c nguyªn lý thiÕt kÕ cµi ®Æt vµ m« h×nh øng dông. ViÖc x©y dùng h¹ tÇng c¬ së cho c«ng nghÖ th«ng tin, ®ßi hái tèc ®é ngµy mét nhanh h¬n, tÝnh s½n sµng truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu cao h¬n vµ nhiÒu øng dông míi dùa trªn m¹ng, dùa trªn th«ng tin ®a ph­¬ng tiÖn nh­ ©m thanh, d÷ liÖu, h×nh ¶nh Sù c¹nh tranh trong giíi kinh doanh thÕ giíi lµ ®éng lùc chÝnh cho sù ph¸t triÓn v« cïng nhanh chãng cña c«ng nghÖ. Chóng ta ®· chuyÓn sang thêi kú hµng tû bit d÷ liÖu, ©m thanh, h×nh ¶nh ®­îc sö lý víi thêi gian thùc. NhiÒu øng dông míi ®· sö dông c¸c c«ng nghÖ võa míi ra ®êi nh­ ATM, Frame Relay... H¬n n÷a, m«i tr­êng lµm viÖc cña m¹ng hiÖn nay rÊt phong phó. ViÖc truyÒn tin sö dông nhiÒu giao thøc kh¸c nhau, víi nhiÒu tèc ®é kh¸c nhau trªn nhiÒu lo¹i ®­êng truyÒn vËt lý vµ b¶n th©n c¸c thiÕt bÞ m¹ng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn theo nh÷ng c«ng nghÖ míi. 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn. Tõ nh÷ng n¨m 60 ®· xuÊt hiÖn c¸c m¹ng sö lý trong ®ã c¸c tr¹m cuèi (terminal) thô ®éng ®­îc nèi vµo mét m¸y trung t©m. M¸y sö lý trung t©m lµm tÊt c¶ mäi viÖc, tõ c¸c thñ tôc truyÒn d÷ liÖu, qu¶n lý sù ®ång bé cña c¸c tr¹m Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 5
 6. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi cuèi, qu¶n lý hµng ®îi... cho ®Õn sö lý c¸c ng¾t tõ tr¹m cuèi. §Ó gi¶m nhÑ nhiÖm vô cña m¸y trung t©m, ng­êi ta thªm vµo bé tiÒn sö lý (preprocesor) ®Ó nèi thµnh mét m¹ng truyÒn tin. §Õn nh÷ng n¨m 70, c¸c m¸y tÝnh ®­îc nèi víi nhau mét c¸ch trùc tiÕp ®Ó t¹o thµnh mét m¹ng m¸y tÝnh nh»m ph©n t¸n t¶i cña hÖ thèng vµ t¨ng ®é tin cËy. Còng trong nh÷ng n¨m 70, còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn kh¸i niÖm m¹ng truyÒn th«ng, trong ®ã c¸c thµnh phÇn cña nã lµ c¸c nót m¹ng, ®­îc gäi lµ bé chuyÓn m¹ch (switching unit) ®Ó h­íng th«ng tin tíi ®Ých cña nã. HiÖn nay, kh¸i niÖm m¹ng truyÒn th«ng lµ rÊt quen thuéc, c«ng nghÖ m¹ng còng ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín vµ trî gióp cùc kú h÷u hiÖu trong mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ x· héi. 1.2. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh. 1.2.1. §­êng truyÒn vËt lý. §­êng truyÒn vËt lý dïng ®Ó chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö gi÷a c¸c m¸y tÝnh. C¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö ®ã biÓu thÞ c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu d­íi d¹ng xung nhÞ ph©n. TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®­îc truyÒn ®Òu thuéc mét d¹ng sãng ®iÖn tõ nµo ®ã, cã gi¶i tÇn tõ sãng ra®io ®Õn sãng cùc ng¾n vµ tia hång ngo¹i. Tuú theo tÇn sè cña sãng ®iÖn tõ ta cã thÓ dïng c¸c ®­êng truyÒn vËt lý kh¸c nhau. Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu trªn ®­êng truyÒn ®­îc gäi lµ th«ng l­îng cña ®­êng truyÒn th­êng ®­îc tÝnh b»ng l­îng bÝt truyÒn trong mét gi©y. Khi nãi ®Õn ®­êng truyÒn vËt lý, ng­êi ta cßn quan t©m ®Õn ®é suy hao. §é suy hao lµ ®é ®o sù yÕu ®i cña tÝn hiÖu trªn ®­êng truyÒn. Cßn dé nhiÔu tõ g©y ra bëi tiÕng ån ®iÖn tõ bªn ngoµi lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝn hiÖu ®­êng truyÒn. HiÖn nay, ®­êng truyÒn h÷u tuyÕn vµ ®­êng truyÒn v« tuyÕn ®Òu ®­îc sö dông ®Ó kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh.  §­êng truyÒn h÷u tuyÕn gåm cã: C¸p ®ång trôc (coaxial cable). - C¸p ®«i xo¾n (twisted- pair cable ), gåm hai lo¹i: cã bäc kim vµ kh«ng - bäc kim. C¸p sîi quang (fiber-optic cable ). -  §­êng truyÒn v« tuyÕn gåm cã: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 6
 7. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi - Radio Sãng cùc ng¾n (viba). - Tia hång ngo¹i(infrared). - 1.2.2.KiÕn tróc m¹ng. KiÕn tróc m¹ng m¸y tÝnh thÓ hiÖn c¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh víi nhau ra sao vµ tËp hîp c¸c quy t¾c, quy ­íc mµ tÊt c¶ c¸c thùc thÓ tham gia truyÒn th«ng ®Òu ph¶i tu©n theo ®Ó b¶o ®¶m cho m¹ng ho¹t ®éng tèt. C¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh ®­îc gäi lµ cÊu h×nh cña m¹ng. TËp hîp c¸c quy t¾c, quy ­íc truyÒn th«ng ®­îc gäi lµ giao thøc cña m¹ng.  T«p« m¹ng: Cã hai kiÓu nèi m¹ng chñ yÕu lµ ®iÓm-®iÓm (point to point) vµ qu¶ng b¸. - Theo kiÓu ®iÓm-®iÓm, c¸c ®­êng truyÒn nèi tõng cÆp nót víi nhau vµ mçi nót ®Òu cã tr¸ch nhiÖm l­u gi÷ t¹m thêi sau ®ã chuyÓn tiÕp d÷ liÖu ®i tíi ®Ých. - Theo kiÓu qu¶ng b¸, tÊt c¶ c¸c nót ph©n chia chung mét ®­êng truyÒn vËt lý. D÷ liÖu ®­îc göi ®i tõ mét nót nµo ®ã cã thÓ ®­îc tiÕp nhËn bëi tÊt c¶ c¸c nót cßn l¹i, bëi vËy chØ cÇn chØ ra ®Þa chØ ®Ých cña d÷ liÖu ®Ó mçi nót c¨n cø vµo ®ã kiÓm tra xem d÷ liÖu ®ã cã dµnh cho m×nh hay kh«ng ?  Giao thøc m¹ng: ViÖc trao ®æi th«ng tin, dï cho lµ ®¬n gi¶n nhÊt, còng ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Trong viÖc truyÒn tÝn hiÖu trªn m¹ng, cÇn ph¶i cã nh÷ng quy t¾c, quy ­íc vÒ nhiÒu mÆt, tõ khu«n d¹ng (có ph¸p, ng÷ nghÜa) cña d÷ liÖu cho tíi c¸c thñ tôc göi, nhËn d÷ liÖu, kiÓm so¸t hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng chuyÓn tin vµ xö lý c¸c lçi, c¸c sù cè. Yªu cÇu cña ng­êi dïng cµng cao th× c¸c quy t¾c, quy ­íc cµng nhiÒu, cµng phøc t¹p h¬n. TËp hîp nh÷ng quy t¾c, quy ­íc ®ã ®­îc gäi lµ giao thøc cña m¹ng. C¸c m¹ng cã thÓ dïng c¸c giao thøc kh¸c nhau tuú theo sù lùa chän cña ng­êi thiÕt kÕ. 1.3. ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh kh¸c nhau tuú thuéc vµo yÕu tè chÝnh ®­îc chän lµm chØ tiªu ph©n lo¹i, ch¼ng h¹n ®ã lµ kho¶ng c¸ch ®Þa lý , “kü thuËt chuyÓn m¹ch“ hay “kiÕn tróc m¹ng“. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 7
 8. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  NÕu lÊy kho¶ng c¸ch ®Þa lý lµm yÕu tè chÝnh ®Ó ph©n lo¹i th× ta cã m¹ng côc bé, m¹ng ®« thÞ, m¹ng diÖn réng. - M¹ng côc bé (LAN): lµ m¹ng ®­îc cµi ®Æt trong mét ph¹m vi t­¬ng ®èi nhá víi kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c m¸y tÝnh nót m¹ng chØ trong vßng vµi chôc km trë l¹i. - M¹ng ®« thÞ (MAN): lµ m¹ng ®­îc cµi ®Æt trong ph¹m vi mét ®« thÞ hoÆc mét trung t©m kinh tÕ x· héi, cã b¸n kÝnh kho¶ng 100km trë l¹i. - M¹ng diÖn réng (WAN): ph¹m vi cña m¹ng cã thÓ v­ît qua biªn giíi quèc gia vµ lôc ®Þa. - M¹ng toµn cÇu (GAN): Ph¹m vi cña m¹ng tr¶i kh¾p c¸c lôc ®Þa trªn tr¸i ®Êt. Chóng ta cÇn l­u ý r»ng: kho¶ng c¸ch ®Þa lý dïng lµm mèc chØ cã tÝnh chÊt t­¬ng ®èi. Nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®­êng dÉn vµ qu¶n trÞ m¹ng mµ nh÷ng danh giíi ®ã ngµy cµng mê nh¹t ®i.  NÕu lÊy kü thuËt chuyÓn m¹ch lµm yÕu tè ®Ó ph©n lo¹i th× ta cã m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o vµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. - M¹ng chuyÓn m¹ch kªnh: trong tr­êng hîp nµy c¶ hai thùc thÓ cÇn trao ®æi th«ng tin víi nhau th× gi÷a chóng sÏ ®­îc thiÕt lËp mét kªnh cè ®Þnh vµ ®­îc duy tr× cho ®Õn khi mét trong hai bªn ng¾t liªn l¹c. C¸c d÷ liÖu chØ ®­îc truyÒn theo con ®­êng cè ®Þnh ®ã. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch kªnh cã hai nh­îc ®iÓm chñ yÕu: mét lµ ph¶i tiªu tèn thêi gian ®Ó thiÕt lËp con ®­êng (kªnh) cè ®Þnh gi÷a hai thùc thÓ; hai lµ hiÖu xuÊt sö dông ®­êng truyÒn kh«ng cao v× cã lóc kªnh bÞ bá do c¶ hai bªn ®Òu hÕt th«ng tin cÇn truyÒn trong khi c¸c thùc thÓ kh¸c l¹i kh«ng ®­îc phÐp sö dông ®­êng truyÒn nµy. m¹ng ®iÖn tho¹i lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. - M¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o: Th«ng b¸o lµ mét ®¬n vÞ th«ng tin cña ng­êi sö dông cã khu«n d¹ng tr­íc. Mçi th«ng b¸o ®Òu cã chøa th«ng tin ®iÒu khiÓn trong ®ã chØ ®Þnh râ ®Ých cña th«ng b¹o c¨n cø vµo th«ng tin nµy mµ mçi nót trung gian cã thÓ chuyÓn c¸c th«ng b¸o tíi nót kÕ tiÕp theo ®­êng dÉn tíi ®Ých cña nã. Nh­ vËy Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 8
 9. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi mçi nót cÇn ph¶i l­u tr÷ t¹m thêi ®Ó ®äc th«ng tin ®iÒu khiÓn trªn th«ng b¸o ®Ó råi sau ®ã chuyÓn tiÕp th«ng b¸o ®i. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña m¹ng, c¸c th«ng b¸o kh¸c nhau cã thÓ ®­îc göi ®i trªn c¸c con ®­êng kh¸c nhau. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o cã ­u ®iÓm so víi ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch kªnh, cô thÓ lµ: + HiÖu suÊt sö dông ®­êng truyÒn cao v× kh«ng bÞ chiÕm dông ®éc quyÒn mµ ®­îc ph©n chia gi÷a nhiÒu thùc thÓ. + Mçi nót m¹ng (hay nót chuyÓn m¹ch th«ng b¸o) cã thÓ l­u tr÷ th«ng b¸o cho tíi khi kªnh truyÒn rçi míi göi th«ng b¸o ®i, do ®ã gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng t¾c nghÏn m¹ng. + Cã thÓ ®iÒu khiÓn viÖc chuyÓn tin b»ng c¸ch s¾p xÕp ®é ­u tiªn cho c¸c th«ng b¸o. + Cã thÓ t¨ng hiÖu suÊt sö dông gi¶i th«ng cña m¹ng b»ng c¸ch g¸n ®Þa chØ qu¶ng b¸ ®Ó göi th«ng b¸o ®ång thêi ®Õn nhiÒu ®Ých. Nh­îc ®iÓm chñ yÕu cña ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o lµ kh«ng h¹n chÕ kÝch th­íc cña th«ng b¸o, cã thÓ dÉn ®Õn chi phÝ l­u gi÷ t¹m thêi cao vµ ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian ®¸p l¹i vµ chÊt l­îng truyÒn ®i. Râ rµng lµ m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o thÝch hîp víi c¸c dÞch vô th«ng tin nh­ th­ ®iÖn tö h¬n lµ c¸c øng dông cã tÝnh chÊt thêi gian thùc v× tån t¹i ®é trÔ nhÊt ®Þnh do l­u tr÷ vµ sö lý th«ng tin ®iÒu khiÓn t¹i mçi nót. - M¹ng chuyÓn m¹ch gãi: Trong tr­êng hîp nµy, mçi th«ng b¸o ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn nhá h¬n gäi lµ c¸c gãi tin cã khu«n d¹ng quy ®Þnh tr­íc. Mçi gãi tin còng ®Òu chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn, trong ®ã cã ®Þa chØ nguån vµ ®Ých cña gãi tin. C¸c gãi tin thuéc vÒ th«ng b¸o nµo ®ã cã thÓ ®­îc göi ®i qua m¹ng ®Ó tíi ®Ých b»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau. Chóng ta thÊy c¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o vµ chuyÓn m¹ch gãi lµ gÇn gièng nhau. §iÓm kh¸c biÖt lµ c¸c gãi tin ®­îc giíi h¹n kÝch th­íc tèi ®a sao cho c¸c nót m¹ng cã thÓ sö lý toµn bé gãi tin trong bé nhí mµ kh«ng cÇn l­u tr÷ t¹m thêi trªn ®Üa. Bëi thÕ nªn m¹ng chuyÓn m¹ch gãi truyÒn c¸c gãi tin qua m¹ng nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n so víi m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 9
 10. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi VÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt cña m¹ng nµy lµ viÖc tËp hîp l¹i c¸c gãi tin ®Ó t¹o thµnh th«ng b¸o ban ®Çu cña ng­êi sö dông, ®Æc biÖt trong tr­êng hîp gãi tin ®­îc truyÒn theo nhiÒu ®­êng kh¸c nhau. CÇn ph¶i cµi ®Æt c¬ chÕ ®¸nh dÊu gãi tin vµ phôc håi c¸c gãi tin bÞ thÊt l¹c hoÆc truyÒn lçi trªn m¹ng. ViÖc tÝch hîp c¶ hai kü thuËt chuyÓn m¹ch (kªnh vµ gãi) trong mét m¹ng thèng nhÊt (gäi lµ m¹ng dÞch vô tÝch hîp sè). 1.4. C¸c thiÕt bÞ ghÐp nèi m¹ng ®Ó thiÕt lËp mét m¹ng hoÆc mét liªn m¹ng ta cã thÓ sö dông nhiÒu thiÕt bÞ ghÐp nèi kh¸c nhau tuú thuéc vµo yªu cÇu cña m¹ng ®ã. D­íi ®©y chØ lµ nh÷ng tr×nh bµy c¬ b¶n nhÊt cña mét sè thiÕt bÞ cã thÓ dïng cho viÖc thiÕt lËp m¹ng . 1.4.1. Hub Hub lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó më réng m¹ng, ho¹t ®éng ë tÇng vËt lý trong m« h×nh OSI. Qua Hub, chóng ta cã thÓ nèi c¸c m¸y tÝnh thµnh mét m¹ng còng nh­ liªn kÕt c¸c m¹ng cã cïng giao thøc truyÒn th«ng ë tÇng liªn kÕt gi÷ liÖu thµnh mét m¹ng lín h¬n theo quy t¾c më réng m¹ng. H×nh 1: Më réng m¹ng nhê Hub Cã ba lo¹i Hub c¬ b¶n:  Hub chñ ®éng: Cã thÓ khÕch ®¹i vµ xö lý c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö truyÒn gi÷a c¸c thiÕt bÞ m¹ng.  Hub bÞ ®éng: kh«ng sö lý c¸c tÝn hiÖu.  Hup th«ng ming: Lµ Hub chñ ®éng nh­ng thªm mét sè chøc n¨ng sau: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 10
 11. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Qu¶n trÞ Hub: cho phÐp göi th«ng tin vÒ tr¹m trung t©m vµ cho phÐp - tr¹m trung t©m qu¶n lý Hub. Switching Hub: NhËn biÕt ®­îc d÷ liÖu göi lµ côc bé hay diÖn réng ®Ó - göi d÷ liÖu theo ®­êng nhanh nhÊt. 1.4.2. Bridge Bridge lµ thiÕt bÞ lµm viÖc ë tÇng thø hai cña m« h×nh OSI: tÇng liªn kÕt gi÷ liÖu. Nã ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã kh¶ n¨ng nhËn tÝn hiÖu vËt lý, chuyÓn vÒ d¹ng d÷ liÖu vµ chuyÓn tiÕp d÷ liÖu. Bridge cã hai cæng. Sau khi nhËn tÝn hiÖu vËt lý vµ chuyÓn vÒ d¹ng d÷ liÖu tõ mét cæng, bridge kiÓm tra c¸c ®Þa chØ ®Ých, nÕu ®Þa chØ nµy lµ cña mét node liªn kÕt víi chÝnh cæng nhËn tÝn hiÖu, nã bá qua viÖc xö lý. Trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, d÷ liÖu ®­îc chuyÓn tíi cæng cßn l¹i, t¹i cæng nµy d÷ liÖu ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu vËt lý vµ göi ®i. §Ó kiÓm tra mét node ®­îc liªn kÕt víi cæng nµo cña nã, bridge dïng mét b¶ng ®Þa chØ cËp nhËt ®éng. V× nguyªn lý ho¹t ®éng nãi trªn mµ tèc ®é truyÒn th«ng qua hai cæng cña bridge lµ chËm h¬n so víi repeater. H×nh 2: Nèi hai m¹ng côc bé b»ng bridge bridge 1.4.3. Switch Switch lµm viÖc nh­ mét bridge nhiÒu cæng. Kh¸c víi Hub - nhËn tÝn hiÖu tõ mét cæng råi chuyÓn tiÕp tíi tÊt c¶ c¸c cæng cßn l¹i, switch nhËn tÝn hiÖu vËt lý, chuyÓn ®æi thµnh d÷ liÖu, tõ mét cæng, kiÓm tra ®Þa chØ ®Ých råi göi tíi mét cæng t­¬ng øng. Víi nguyªn lý nµy nhiÒu node cã thÓ ®ång thêi göi th«ng tin ®Õn cïng mét node kh¸c t¹i cïng mét thêi ®iÓm. Vµ nh­ vËy switch d­êng nh­ d· më réng b¨ng th«ng cña LAN. Thùc tÕ th× switch ®­îc thiÕt kÕ Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp 3: Nèi hai m¹ng côc bé b»ng switch NguyÔn Xu©n T×nh H×nh 11
 12. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi ®Ó liªn kÕt c¸c cæng cña nã víi b¨ng th«ng rÊt lín ( hµng tr¨m Mbps ®Õn hµng Gbps ). 1.4.4. Router Router lµ mét thiÕt bÞ thùc hiÖn ë tÇng thø 3 (tÇng m¹ng ) cña m« h×nh OSI. Nã x¸c ®Þnh tuyÕn ®­êng tèi ­u vµ vËn t¶i c¸c nhãm th«ng tin trong mét liªn m¹ng sau khi hiÓu ®­îc giao thøc m¹ng. Nã dïng mét b¶ng ®Þnh ®­êng (rounting table) ®Ó l­u tr÷ c¸c ¸nh x¹ cæng - ®Þa chØ m¹ng. Router lµ thiÕt bÞ phô thuéc vµo c¸c giao thøc cña m¹ng kÕt nèi. H×nh 4: Dïng Router trong liªn m¹ng M¹ng 1 M¹ng 2 M¹ng 3 1.4.5. Modem (Bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ) Modem lµ thiÕt bÞ trî gióp c¸c m¸y tÝnh kÕt nèi ®­îc víi nhau qua ®­êng ®iÖn tho¹i. Chóng thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn ®æi tÝn hiÖu sè (TÝn hiÖu Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 12
 13. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi m¸y tÝnh hiÓu ®­îc) thµnh tÝn hiÖu t­¬ng tù (TÝn hiÖu truyÒn ®­îc trªn ®­êng ®iÖn tho¹i) råi göi lªn ®­êng ®iÖn tho¹i. Vµ ng­îc l¹i, chóng l¹i chuyÓn ®æi tÝn hiÖu t­¬ng tù nhËn ®­îc trªn ®­êng truyÒn thµnh tÝn hiÖu sè ®Ó m¸y tÝnh xö lý. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 13
 14. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh 5: Dïng modem ®Ó nèi c¸c m¸y tÝnh qua ®­êng ®iÖn tho¹i Dial-up internet Connection Dial-up E-mail vÇ internet 1.4.5.1. Modem trong m¹ng truyÒn th«ng: Modem lµ thiÕt bÞ lµm cho m¸y tÝnh cã thÓ truyÒn th«ng qua ®­êng ®iÖn tho¹i. Trong m«i tr­êng m¹ng modem phôc vô nh­ mét ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¹ng hoÆc kÕt nèi c¸c m¹ng côc bé trªn toµn thÕ giíi. PhÇn nµy ta nghiªn cøu toµn bé c«ng nghÖ cña modem, «n l¹i c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n, c¸c chuÈn cña modem vµ m« t¶ nh÷ng lo¹i modem truyÒn th«ng chÝnh. a. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña modem . C¸c m¸y tÝnh kh«ng thÓ kÕt nèi ®¬n gi¶n qua ®­êng ®iÖn tho¹i bëi v× c¸c m¸y tÝnh truyÒn th«ng b»ng c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö sè (d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tö), cßn c¸c ®­êng ®iÖn tho¹i chØ cã thÓ göi c¸c xung nhÞp t­¬ng tù (d¹ng ©m thanh). Mét tÝn hiÖu sè gièng nh­ tÝn hiÖu nhÞ ph©n, nã chØ nhËn gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. Mét tÝn hiÖu t­¬ng tù gièng nh­ c¸c ®­êng cong tr¬n cã thÓ m« t¶ nh­ mét d·y v« h¹n c¸c gi¸ trÞ. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 14
 15. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Mét modem göi c¸c ®Þnh d¹ng tÝn hiÖu sè cña m¸y tÝnh sang tÝn hiÖu t­¬ng tù råi truyÒn chóng lªn ®­êng ®iÖn tho¹i. Modem ë phÝa bªn kia nhËn vµ ®Þnh d¹ng ng­îc l¹i c¸c tÝn hiÖu míi ®Õn tõ t­¬ng tù sang sè cho m¸y tÝnh xö lý. Chó ý: viÖc sö dông c¸c ®­êng truyÒn sè yªu cÇu ph¶i cã mét card sè ®Æc biÖt ®­îc cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh. b. PhÇn cøng modem. Modem ®­îc biÕt nh­ mét thiÕt bÞ truyÒn th«ng d÷ liÖu (DCE) vµ cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - Lµ giao thøc truyÒn th«ng chuçi (RS-232). - Lµ giao thøc truyÒn th«ng ®iÖn tho¹i (RJ-11). Cã hai lo¹i modem: modem trong vµ modem ngoµi. + Modem trong lµ lo¹i ®­îc ®Æt ngay trong mainboard hoÆc c¾m trªn khe c¾m më réng. + Lo¹i modem ngoµi lµ mét hép nhá ®­îc kÕt nèi víi m¸y tÝnh b»ng c¸p chuçi (RS-323) ch¹y tõ cæng modem ®Õn cæng m¸y tÝnh. PhÇn cßn l¹i lµ mét sîi c¸p víi ®Çu nèi RJ-11 ®Ó nèi vµo nguån. c. C¸c chuÈn modem. Cã c¸c chuÈn c«ng nghiÖp cho c¸c vïng m¹ng kh¸c nhau. Vµ c¸c modem còng kh«ng tr¸nh khái ®iÒu ®ã. ViÖc ®­a ra c¸c chuÈn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó cho c¸c modem cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau cã thÓ truyÒn th«ng ®­îc víi nhau. PhÇn d­íi ®©y gi¶i thÝch mét vµi chuÈn chung cña c¸c modem.  Hayes. Vµo ®Çu n¨m 1980, mét c«ng ty cã tªn lµ Hayes ph¸t triÓn mét modem cã tªn gäi Hayes Microcomputer ®­a ra mét modem víi tªn gäi Hayes Smart Modem. Smart Modem ®Çu tiªn göi vµ nhËn d÷ liÖu víi tèc ®é 300Bps. Sau nµy tèc ®é ®­îc c¶i tiÕn t¨ng lªn nhiÒu.  C¸c chuÈn quèc tÕ. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 15
 16. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Sau n¨m 1980, tæ chøc chuÈn truyÒn th«ng quèc tÕ ®· ®­a ra c¸c chuÈn cho c¸c modem. Víi ®Æc ®iÓm kü thuËt K_sè bao gåm mét sè cho biÕt c¸c chuÈn kh¸c nhau. B¶ng1: C¸c chuÈn modem Tªn chuÈn Tèc ®é N¨m s¶n (Bps) xuÊt 2400 1984 V.22 bis 14400 1991 V.32 bis 19200 1993 V32 terbo Vfastclass (V.FC) 28800 1993 V.34 28800 1994 V.42 57600 1995 V.32 9600 1984 d. Sù thùc hiÖn cña c¸c modem. §¬n vÞ ®o tèc ®é lµm viÖc cña mét modem lµ bit/gi©y (bps), ngoµi ra cßn dïng mét ®¬n vÞ n÷a ®Ó ®o tèc ®é lµ baud. KiÓu thùc hiÖn cña modem: Cã nhiÒu kiÓu thùc hiÖn kh¸c nhau cña modem bëi v× cã nhiÒu kiÓu kh¸c nhau cña m«i tr­êng truyÒn th«ng, ®iÒu nµy yªu cÇu nhiÒu kiÓu kh¸c nhau vÒ ph­¬ng ph¸p truy cËp d÷ liÖu. Cã nh÷ng m«i tr­êng cã thÓ ph©n biÖt sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ ®Þa ®iÓm cña hai vïng truyÒn th«ng còng nh­ thêi gian cña truyÒn th«ng. Ta t¹m thêi chia ra hai kiÓu thùc hiÖn cña modem: . Modem truyÒn th«ng kh«ng ®ång bé. . Modem truyÒn th«ng ®ång bé. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 16
 17. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi ViÖc sö dông kiÓu cña c¸c modem trong mét m«i tr­êng m¹ng phô thuéc vµo cÊu h×nh, giao thøc vµ môc ®Ých cña m¹ng ®ã lµm g×. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 17
 18. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 1.4.6. CSU/DSU (Channel Service Unit/Digital Service Unit) §©y lµ lo¹i thiÕt bÞ dïng ®Ó nèi c¸c m¹ng LAN thµnh m¹ng WAN th«ng qua ®­êng ®iÖn tho¹i c«ng céng. CSU/DSU cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi c¸c tÝn hiÖu LAN thµnh c¸c tÝn hiÖu ®ßi hái bëi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng c«ng céng. CSU/DSU còng lµm c« lËp m¹ng côc bé ®èi víi m¹ng c«ng céng ®Ó b¶o vÖ cho m¹ng côc bé tr¸nh ®­îc nhiÔu ©m vµ sù giao ®éng ®iÖn thÕ cña m¹ng c«ng céng. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 18
 19. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch­¬ng 2: Tæng quan vÒ DÞch vô truy cËp tõ xa Remote Access Service 2.1. Tæng quan vÒ m¹ng truy nhËp tõ xa. M¹ng m¸y tÝnh ®· kh«ng cßn lµ kh¸i niÖm xa l¹ ®èi víi tÊt c¶ chóng ta. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ, viÖc chia sÎ tµi nguyªn trªn m¹ng ®· gióp chóng ta cã rÊt nhiÒu tiÖn dông trong viÖc sö dông chung tµi nguyªn còng nh­ tiÕt kiÖm ®­îc mét phÇn lín nguån vèn h¹n hÑp. C¸c v¨n phßng lµm viÖc th× kh«ng ph¶i lóc nµo còng chØ tËp trung t¹i mét vÞ trÝ mµ chóng lu«n lu«n ph©n bè ë kh¾p mäi n¬i. §iÒu nµy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nh÷ng nhµ thiÕt kÕ m¹ng khi muèn më réng m¹ng. ThÕ kû 21 lµ thÕ kû mµ c¸c ®Þa ®iÓm lµm viÖc sÏ ®­îc ph©n bè mäi n¬i, mäi lóc nªn c¸c c«ng ty ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô lµm viÖc tõ xa ®Ó gióp ng­êi sö dông tõ xa vµ ng­êi sö dông di ®éng truy cËp th­ ®iÖn tö vµ c¸c tµi nguyªn trªn m¹ng kh¸c. MÆt kh¸c, viÖc dÔ dµng kÕt nèi vµ tÝnh kiªn ®Þnh lµ ®iÒu cèt yÕu ®Ó c¸c c«ng ty dùa vµo m¹ng truy cËp tõ xa.. C¸c lo¹i m¹ng truy cËp tõ xa vµ ng­êi sö dông di ®éng ®ang ph¸t triÓn ngµy mét nhiÒu. Chóng ®ang dÇn ®­îc thèng nhÊt vµ më réng tõ c¸c m¹ng Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 19
 20. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi dÞch vô tÝch hîp sè ( ISDN ) vµ tõ c¸c modem kÕt nèi d÷ liÖu, ©m thanh vµ fax. TruyÒn th«ng hîp nhÊt vµ truy cËp tõ xa sÏ cho phÐp ng­êi sö dông kh«ng ph¶i phô thuéc vµo v¨n phßng lµm viÖc vµ ®ång thêi lµm gia t¨ng s¶n phÈm. §Ó hiÓu h¬n vÒ m¹ng truy cËp tõ xa chóng ta ®i kh¶o s¸t c¸c thµnh phÇn cña nã. 2.1.1.C¸c gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa vµ ng­êi sö dông tõ xa. §Ó trî gióp cho ng­êi sö dông tõ xa tiÕp cËn víi c«ng nghÖ vµ c¸c gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa, chóng ta cÇn:  KÕt nèi c¸c m¹ng quay sè tÝch hîp víi c¸c m¹ng truyÒn thèng, cho phÐp ng­êi sö dông tõ xa truy cËp tíi LAN.  Trî gióp c¸c yªu cÇu thùc hiÖn víi c¸c øng dông míi nh­ truy cËp Internet, truyÒn th«ng Intranet, vµ truyÒn th«ng ®a ph­¬ng tiÖn.  B¶o ®¶m an toµn hÖ thèng vµ b¶o mËt d÷ liÖu, tÝnh hiÖu lùc cho nhiÒu ng­êi sö dông kÕt nèi tõ c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau nh­ c¸c nh¸nh c¬ quan, nhµ riªng, c¸c vÞ trÝ l­u ®éng.  C¸c s¶n phÈm tÝch hîp ®­îc l¾p ®Æt ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó n¾m b¾t c¸c c«ng nghÖ sÏ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. 2.1.2.T×m hiÓu vÒ lµm viÖc tõ xa vµ ng­êi sö dông tõ xa. a. VÊn ®Ò më réng: khi l¾p ®Æt mét m¹ng m¸y tÝnh th× viÖc tÝnh to¸n cho vÊn ®Ò më réng m¹ng sau nµy lu«n ®­îc quan t©m ®Çu tiªn.  NÕu mét c«ng ty muèn l¾p ®Æt m¹ng truy cËp tõ xa th× hä sÏ ®Çu t­ vµo c¸c thiÕt bÞ hiÖn t¹i ®ang sö dông nªn vÊn ®Ò më réng (scalability) vµ ®iÒu chØnh (modularity) lµ hai yªu cÇu chÝnh.  VÊn ®Ò thø hai lµ, nÕu lµm viÖc theo m« h×nh m¹ng tËp trung nh­ tr­íc ®©y,viÖc qu¶n trÞ hÖ thèng sÏ tèt h¬n. Cßn lµm viÖc theo m« h×nh m¹ng truy cËp tõ xa th× vÊn ®Ò qu¶n trÞ m¹ng sÏ bÞ h¹n chÕ. b. VÊn ®Ò an toµn: Khi mµ gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa vµ ng­êi sö dông tõ xa ®ùoc thùc thi th× tÝnh an toµn cña m¹ng trung t©m còng nh­ hÖ thèng sÏ bÞ gi¶m nhiÒu so víi m¹ng côc bé. Bëi vËy, ta ph¶i cµi ®Æt hÖ thèng yªu cÇu ng­êi sö dông x¸c thùc Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản