intTypePromotion=1

Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ khôi phục tuyến và triển khai đa dịch vụ trên mạng IP/MPLS

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
75
lượt xem
9
download

Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ khôi phục tuyến và triển khai đa dịch vụ trên mạng IP/MPLS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu các giải pháp bảo vệ khôi phục tuyến và triển khai đa dịch vụ trên mạng ip/mpls', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ khôi phục tuyến và triển khai đa dịch vụ trên mạng IP/MPLS

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ NG VĨNH PHÚC NGHIÊN C U CÁC GI I PHÁP B O V KHÔI PH C TUY N VÀ TRI N KHAI ĐA D CH V TRÊN M NG IP/MPLS Chuyên ngành : K THU T ĐI N T Mã s : 60.52.70 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N VĂN CƯ NG Ph n bi n 1: TS. NGÔ VĂN S Ph n bi n 2: TS. LƯƠNG H NG KHANH Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s K thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 03 tháng 12 năm 2011 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài : Trong nh ng năm g n ñây, m ng vi n thông phát tri n m t cách m nh m . Xu hư ng phát tri n là ti n t i h i t v m ng và d ch v , hi n nay NGN là m c tiêu cu i cùng mà t t c các nhà cung c p d ch v ñ u mong mu n ñ t ñư c. Công ngh chuy n m ch nhãn MPLS ra ñ i trong b i c nh này, không nh ng mang l i các l i ích thi t th c mà còn ñánh d u m t bư c phát tri n m i c a m ng Internet trư c xu th tích h p công ngh thông tin và vi n thông trong th i kỳ m i. Công ngh MPLS ñang ñư c s d ng h u h t trong m ng lõi IP c a các nhà cung c p d ch v vi n thông hi n nay. Nhưng v n ñ ñ t ra là làm th nào tri n khai ñư c ña lo i hình d ch v trên 1 h t ng chung duy nh t ñ có th ñ m b o tính linh ho t và kh năng ñáp ng các công ngh tương lai v i chi phí th p nh t. Bên c nh ñó ñ ñ m b o an toàn m ng lư i và ch t lư ng d ch v cho khách hàng, v n ñ b o v khôi ph c tuy n trên m ng truy n t i IP/MPLS c n ñư c quan tâm v i m c tiêu thi t l p s n các ñư ng b o v và các cơ ch ñưa ra ph i ñ m b o t i ưu kh năng chuy n m ch lưu lư ng v i th i gian nh nh t có th . Hi n nay, công ty VTN là ñơn v qu n lý m ng IP/MPLS l n nh t t i Vi t Nam bao g m c ñư ng tr c liên t nh cho ñ n các VNPT t nh, thành ph . Sau khi xây d ng m ng IP/MPLS m t ph ng 2 (vi t t t VN2), t p ñoàn VNPT d ki n tích h p toàn b các m ng và d ch v c a các công ty d c khác g m VDC, VNP, VMS, VTI lên m ng này. Do ñó m ng VN2 s ñóng vai trò c c kỳ quan tr ng n u ñ nh hư ng ñư c duy t và ti n trình tích h p m ng hoàn t t.
 4. 4 Xu t phát t tính c p thi t trên, tác gi ch n hư ng nghiên c u vi c tri n khai các lo i hình d ch v t lý thuy t ñ n th c t trên m ng VN2, ñ t ñó ñ xu t áp d ng mô hình b o v khôi ph c nh m ñáp ng kh năng an toàn cho m ng lư i và ñ m b o ch t lư ng d ch v . 2. M c ñích c a ñ tài : − Nghiên c u các k thu t tri n khai ña d ch v trên m ng IP/MPLS. − Nghiên c u các mô hình b o v khôi ph c tuy n. − Nghiên c u vi c tri n khai ña d ch v trên m ng VN2 c a công ty VTN. − Nghiên c u ñ xu t, th nghi m và tri n khai cơ ch b o v khôi ph c trên m ng VN2 khu v c Đà N ng. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u : − Các giao th c và cơ ch tri n khai d ch v VPN và Multicast trên h t ng m ng IP/MPLS. − Các mô hình b o v khôi ph c d a vào k thu t chuy n m ch nhãn MPLS. − C u hình các ch ng lo i thi t b và vi c tri n khai ña d ch v trên m ng VN2. − Các kh năng gây m t lưu lư ng nh hư ng ch t lư ng d ch v do m t k t n i ho c h ng thi t b trên m ng VN2 khu v c Đà N ng ñ ñ xu t và ng d ng cơ ch b o v khôi ph c cho phù h p.
 5. 5 4. Phương pháp nghiên c u : − Nghiên c u lý thuy t k t h p v i th c t tri n khai ña d ch v trên m ng VN2. − Đánh giá, phân tích các mô hình b o v khôi ph c tuy n trong mi n MPLS. − Nghiên c u c u hình các thi t b trong m ng VN2 ñ ñ xu t và ng d ng k thu t b o v khôi ph c. − Đo ki m k t qu ñ t ñư c thông qua m t lo i hình d ch v hi n có trên m ng VN2 sau khi áp d ng k thu t b o v khôi ph c. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài : − Hi n nay nhi u hãng s n xu t thi t b vi n thông không ng ng t p trung nghiên c u các k thu t ñ c i ti n các tính năng c a công ngh MPLS như h tr LSP cho lưu lư ng multicast, ñ nh tuy n multicast thông qua d ch v VPRN .v.v.v. V n ñ không ñơn gi n ch d ng l i vi c tri n khai mà còn t i ưu ñư c tài nguyên h th ng, do ñó vi c nghiên c u các giao th c, k thu t cung c p d ch v trên m ng IP/MPLS r t ñư c quan tâm. − Song song v i vi c xây d ng m ng IP/MPLS, nhà cung c p d ch v ph i có các gi i pháp ñ ñ m b o an toàn cho m ng lư i và cam k t d ch v c a khách hàng. Do ñó v n ñ nghiên c u các mô hình b o v khôi ph c ñ ng d ng cho m i mô hình m ng khác nhau cũng r t c n thi t. 6. K t c u c a lu n văn : Lu n văn có c u trúc g m 4 chương:
 6. 6 − Chương 1 – K thu t chuy n m ch nhãn MPLS và cơ ch b o v khôi ph c. − Chương 2 – Các k thu t tri n khai d ch v trên n n IP/MPLS. − Chương 3 – Tri n khai ña d ch v trên m ng VN2 c a công ty VTN. − Chương 4 – Đ xu t, th nghi m và tri n khai cơ ch b o v khôi ph c trên m ng VN2 khu v c Đà N ng.
 7. 7 CHƯƠNG 1 K THU T CHUY N M CH NHÃN MPLS VÀ CƠ CH B O V KHÔI PH C 1.1. Gi i thi u chương Chương này trình bày t ng quan các khái ni m cơ b n v k thu t chuy n m ch nhãn MPLS và t p trung nghiên c u các mô hình, gi i pháp b o v khôi ph c tuy n nh m nâng cao ñ n ñ nh, h i t khi có s c trên m ng IP/MPLS. 1.2. T ng quan v MPLS 1.2.1. Gi i thi u k thu t chuy n m ch nhãn MPLS 1.2.2. MPLS và mô hình tham chi u OSI 1.2.3. Các khái ni m cơ b n trong MPLS 1.2.4. M t ph ng ñi u khi n và m t ph ng d li u 1.3. K thu t lưu lư ng trong MPLS 1.3.1. K thu t lưu lư ng là gì K thu t lưu lư ng là quá trình ñi u khi n cách th c các lu ng lưu lư ng ñi qua m ng sao cho t i ưu hóa vi c s d ng tài nguyên và hi u năng c a m ng. 1.3.2. Trung k lưu lư ng trong MPLS 1.3.2.1. Khái ni m Trung k lưu lư ng trong MPLS là m t t p h p các ñ c tính c a lu ng d li u trong m ng như t c ñ c c ñ i, t c ñ trung bình và kích thư c c m. 1.3.2.2. Các ho t ñ ng cơ b n c a trung k lưu lư ng 1.3.2.3. Các thu c tính c a trung k lưu lư ng 1.3.3. Các phương pháp ñ nh tuy n lưu lư ng trong MPLS 1.3.3.1. Yêu c u ñ i v i các thu t toán ñ nh tuy n
 8. 8 Yêu c u cho vi c phát tri n các thu t toán ñ nh tuy n cao c p là ph i ñ m b o nhi u yêu c u LSP cho ñ nh tuy n ñ ng trong MPLS. Trong khi ñó, thu t toán ñ nh tuy n c a giao th c IP ñ m b o gi i pháp t i ưu t i th i ñi m hi n t i nhưng không ñ m b o v kh năng t c ngh n trong tương lai, do dó r t nhi u yêu c u LSP trong tương lai không th ñư c ñ m b o. Nhà qu n tr m ng thư ng tính toán gi i pháp t i ưu cho v n ñ trên và c u hình tĩnh trên router ch y MPLS. Nhưng gi i pháp này không hi u qu v i các m ng l n v i mô hình ñ nh tuy n ñ ng. Giao th c ñ nh tuy n nâng cao yêu c u ph i có giao th c qu ng bá m i ñ qu ng bá không ch thông tin v metric, s hop, ñ tr .v.v.v. mà còn bao g m các thông tin v tài nguyên d tr c a m ng. 1.3.3.2. Đ nh tuy n d a trên ch t lư ng d ch v QoS 1.3.3.3. Đ nh tuy n d a trên lưu lư ng 1.4. B o v và khôi ph c tuy n trong MPLS N u m t s c x y ra t i m t nơi nào ñó trong m ng, lu ng d li u s chuy n t nơi có s c trong m ng sang m t v trí khác. Ba ràng bu c chính ñ i v i vi c này là th i gian khôi ph c, ñ m b o t i ưu m ng và tính n ñ nh c a lu ng d li u. Đ khôi ph c thành công khi x y ra s c , m ng c n ph i có các kh năng sau. Trư c tiên m ng ph i có kh năng phát hi n l i. Th hai, nút trong m ng phát hi n l i ph i thông báo s c ñ n m t nút nào ñó trong m ng. Nút nào ñư c thông báo còn tuỳ thu c vào mô hình khôi ph c ñư c ng d ng. Th ba, m ng ph i tính toán l i ñư ng ñi t i nút ñư c thông báo. Và th tư là lu ng d li u ph i ñư c chuy n qua ñư ng m i ñư c tính l i thay vì ñư ng cũ ñã b hư. Khi m ng có s c và ñư c khôi ph c s x y ra hi n tư ng lu ng d li u b gián ño n. S gián ño n này ñư c gây ra b i th i
 9. 9 gian phát hi n l i, th i gian thông báo l i cho nút c n thi t, th i gian tính ñư ng khôi ph c. 1.4.1. Phát hi n l i 1.4.2. Các thu t ng s d ng trong b o v khôi ph c tuy n 1.4.3. Phân lo i các cơ ch b o v và khôi ph c 1.4.3.1. S a ch a toàn c c và s a ch a c c b S a ch a toàn c c là b o v khi có s c b t kỳ v trí nào trên tuy n làm vi c. Đi m s a ch a POR thư ng cách xa v trí l i và c n ñư c thông báo b ng tín hi u FIS. Vi c khôi ph c tuy n là end-to- end, trong ñó ñư ng làm vi c và b o v tách r i nhau hoàn toàn. Hình 1.8 S a ch a toàn c c S a ch a c c b cũng nh m b o v khi có s c k t n i ho c nút nhưng khôi ph c nhanh hơn do vi c s a ch a ñư c th c hi n c c b t i thi t b phát hi n s c . Nút n m k tr c ti p trư c v trí l i s ñóng vai trò là PSL kh i t o vi c khôi ph c.
 10. 10 Hình 1.10 Khôi ph c nút c c b 1.4.3.2. Tái ñ nh tuy n và chuy n m ch b o v Tái ñ nh tuy n b o v là ch ñ mà khi phát hi n ñư c l i x y ra nh vào FIS, POR s tìm ñư ng m i nh vào các giao th c ñ nh tuy n. Sau khi tìm ñư c ñư ng ñi, PSL s chuy n sang ñư ng m i. Chuy n m ch b o v có cơ ch ho t ñ ng g n gi ng v i tái ñ nh tuy n b o v ch khác ch ñư ng b o v ñã ñư c tính toán trư c ñó. Chính vì ñi u này làm cho phương pháp t n ít th i gian ñ khôi ph c hơn phương pháp tái ñ nh tuy n b o v . 1.4.4. Các mô hình b o v và khôi ph c trong MPLS 1.4.4.1. Mô hình Makam Hình 1.11 Mô hình Makam 1.4.4.2. Mô hình Haskin
 11. 11 Hình 1.12 Mô hình Haskin 1.4.4.3. Mô hình Hundessa Mô hình này kh c ph c như c ñi m c a mô hình Haskin thông qua vi c ki m soát s th t các gói g i v t ñư ng d phòng ñ o. 1.4.4.4. Mô hình Simple Dynamic Hình 1.13 Mô hình Simple Dynamic 1.4.4.5. Mô hình Shortest Dynamic Hình 1.14 Mô hình Shortest Dynamic 1.4.4.6. Tái ñ nh tuy n nhanh
 12. 12 K thu t thi t l p trư c các ñư ng khôi ph c ñư c s d ng ñ s a ch a c c b g i là tái ñ nh tuy n nhanh FRR. K thu t tái ñ nh tuy n nhanh s d ng cơ ch b o v k t n i và nút b ng vi c thi t l p ñư ng khôi ph c ñ chuy n m ch b o v ñi vòng sang ñi m ho c k t n i b l i. Theo khuy n ngh (RFC4105), th i gian khôi ph c yêu c u t i ña là 50ms và ñây là th i gian ñư c ch p nh n dài nh t ñ i v i gói tin tho i thư ng ñư c dùng trong các m ng SONET/SDH. Hình 1.16 Mô hình b o v 1-1 Hình 1.18 Mô hình b o v linh ho t 1.5. K t lu n chương Như ñã trình bày trên, hai mô hình Simple Dynamic và Shortest Dynamic cung c p kh năng chuy n m ch b o v nhanh hơn so v i các mô hình khác. Bên c nh ñó, vi c s d ng cơ ch b o v Simple Dynamic ch áp d ng cho nh ng m ng nh , khi nhà qu n tr
 13. 13 có th thi t l p s n các ñư ng b o v t ñi m l i ñ n ñích cu i cùng và xác xu t kh năng l n chi m tài nguyên cao hơn so v i cơ ch Shortest Dynamic. Trong ph n sau cùng, tác gi trình bày cơ ch b o v khôi ph c Fast Reroute là m t d ng m r ng c a hai cơ ch trên, các ñư ng b o v ñư c thi t l p s n nhưng không nh t thi t ph i theo m t quy lu t nh t ñ nh nh m ñ m b o th i gian chuy n m ch b o v là t i ưu.
 14. 14 CHƯƠNG 2 CÁC K THU T TRI N KHAI D CH V TRÊN N N IP/MPLS 2.1. Gi i thi u chương Chương 2 ñ c p các cơ ch ñ thi t l p m ng riêng o VPN d a trên cơ s trao ñ i nhãn MPLS k t h p v i thu c tính m r ng c a giao th c MP-BGP và các k thu t ñ nh tuy n IP multicast. 2.2. M ng riêng o VPN/MPLS 2.2.1. Khái ni m m ng riêng o VPN 2.2.2. Phân lo i các mô hình VPN 2.2.2.1. Mô hình ch ng l p 2.2.2.2. Mô hình ngang hàng 2.2.3. M ng riêng o VPN/MPLS 2.2.3.1. Các khái ni m và thu t ng trong VPN/MPLS 2.2.3.2. Các k thu t trong VPN/MPLS Vi c phân tách lưu lư ng khách hàng ñư c th c hi n b ng cách s d ng m t b ng chuy n ti p và ñ nh tuy n riêng g i là b ng VRF. Các thông tin v ñ a ch m ng trong VRF c a các khách hàng khác nhau ñư c phân bi t thông qua ñ a ch VPNv4 b ng cách k t h p 32 bit IPv4 v i 64 bit RD và ñư c trao ñ i thông qua giao th c MP- BGP. 2.2.3.3. X lý thông tin ñ nh tuy n trong VPN/MPLS 2.2.3.4. Quá trình chuy n ti p gói tin trong VPN/MPLS Hình 2.8 Quá trình chuy n ti p gói d li u
 15. 15 2.2.3.5. M t ph ng ñi u khi n và d li u trong VPN/MPLS 2.3. K thu t multicast trên n n IP/MPLS 2.3.1. Gi i thi u v multicast 2.3.2. Đ a ch multicast 2.3.3. Chuy n ti p lưu lư ng multicast 2.3.3.1. Cây ngu n D ng ñơn gi n nh t c a cây phân ph i multicast là cây ngu n có g c là ngu n multicast và các nhánh c a nó có d ng cây m r ng d c theo m ng ñ n các ñi m thu. Nó là m t cây ñư c xây d ng d a trên ñư ng ñi ng n nh t. 2.3.3.2. Cây chia s Phương pháp cây chia s s d ng m t router trung tâm ñư c g i là RP. Các máy ngu n multicast g i các gói multicast c a chúng t i RP và l n lư t chuy n ti p các gói qua cây chia s ñ n các thành viên c a nhóm. 2.3.4. Đ nh tuy n IP Multicast 2.3.4.1. Giao th c ñ nh tuy n multicast DVMRP 2.3.4.2. Giao th c ñ nh tuy n multicast PIM-DM 2.3.4.3. Giao th c ñ nh tuy n multicast PIM-SM 2.3.5. Giao th c qu n lý nhóm internet IGMP 2.3.5.1. IGMP phiên b n 1 2.3.5.2. IGMP phiên b n 2 2.3.5.3. IGMP phiên b n 3 2.3.6. Truy n t i lưu lư ng multicast trong mi n MPLS 2.3.6.1. Ki n trúc m t ph ng chuy n ti p 2.3.6.2. Ki n trúc m t ph ng ñi u khi n 2.4. K t lu n chương B ng cách k t h p giao th c ñ nh tuy n MP-BGP v i cơ ch
 16. 16 báo hi u nhãn MPLS cho phép t n d ng t i ña tài nguyên m ng trong vi c tri n khai d ch v kênh thuê riêng o và là n n t ng h t ng cho các d ch v m ng khác. Thông qua m ng riêng o VPN, nhà cung c p d ch v có th s d ng h t ng m ng c a mình ñ chuy n t i cho các nhà cung c p d ch v khác. Bên c nh ñó v i k thu t multicast, các d ch v truy n hình cũng ñư c cung c p khá r ng rãi như IPTV, truy n hình qu ng bá .v.v.v.
 17. 17 CHƯƠNG 3 TRI N KHAI ĐA D CH V TRÊN M NG VN2 C A CÔNG TY VTN 3.1. Gi i thi u chương Chương này t p trung trình bày c u trúc m ng lõi và các mô hình cung c p d ch v th c t trên n n m ng IP/MPLS m t ph ng 2 c a công ty VTN. 3.2. Ki n trúc m ng VN2 3.2.1. Ki n trúc m ng v t lý Hình 3.1 Mô hình m ng IP/MPLS m t ph ng 2 3.2.2. Ki n trúc m ng logic 3.2.2.1. Đ a ch IP và cách ñ t tên 3.2.2.2. Các giao th c ñi u khi n trong m ng VN2 3.3. Tri n khai ña d ch v trên m ng VN2 3.3.1. D ch v m ng riêng o l p 2 L2VPN 3.3.1.1. D ch v kênh thuê riêng o VLL D ch v kênh thuê riêng o VLL là d ch v k t n i ñi m - ñi m ñư c tri n khai trên h t ng m ng IP ñ cung c p kênh gi a hai ñi m
 18. 18 ñ u cu i, m ng c a khách hàng hoàn toàn trong su t v i nhà cung c p d ch v . 3.3.1.2. D ch v kênh thuê riêng o VPLS D ch v VPLS là d ch v k t n i ñi m - ña ñi m l p 2 b ng cách t o ra m t m ng n i b o trong mi n nhà cung c p d ch v gi ng như các thi t b chuy n m ch l p 2 truy n th ng. 3.3.2. D ch v m ng riêng o l p 3 VPRN D ch v m ng riêng o l p 3 VPRN cho phép k t n i các m ng khác hàng t i nhi u v trí khác nhau theo mô hình ñi m – ña ñi m, trong ñó nhà cung c p d ch v can thi p vào v n ñ ñ nh tuy n v i khách hàng ñ cung c p ñư ng ñi t i ưu. 3.3.3. D ch v truy c p internet HSI 3.3.4. D ch v truy n hình qu ng bá IPTV IPTV là công ngh truy n hình qua giao th c Internet . IPTV là m t ñ nh nghĩa chung cho vi c áp d ng ñ phân ph i các kênh truy n hình truy n th ng, phim truy n và n i dung video theo yêu c u trên m t m ng riêng. 3.4. K t lu n chương Đ cung c p m t d ch v cho khách hàng ñ u cu i – ñ u cu i, tùy theo ch c năng c a m i mi n m ng IP/MPLS mà các thi t b tham gia có th k t h p nhi u k thu t khác nhau ñ t n d ng t i ưu tài nguyên m ng.
 19. 19 CHƯƠNG 4 Đ XU T, TH NGHI M VÀ TRI N KHAI CƠ CH B O V KHÔI PH C TRÊN M NG VN2 KHU V C ĐÀ N NG 4.1. Gi i thi u chương Hi n nay m ng VN2 c a công ty VTN ñư c tri n khai v i vai trò là m ng tr c IP/MPLS c a c t p ñoàn VNPT cung c p nhi u lo i hình d ch v cho nhi u khách hàng khác nhau. Khác v i m ng IP/MPLS cũ trư c ñây VN1, các cơ ch ñ m b o QoS ñã ñư c tri n khai ñ n t n ñ u cu i c a khách hàng nhưng m t v n ñ còn t n t i là m ng VN2 chưa có cơ ch t i ưu th i gian chuy n m ch lưu lư ng khi có s c k t n i ho c nút m ng. Hi n nay th i gian chuy n m ch lưu lư ng t hư ng này sang hư ng khác d a trên cơ s MPLS trong m ng VN2 hoàn toàn ph thu c vào th i gian h i t c a giao th c ñ nh tuy n n i IS-IS. Tùy thu c vào năng l c và t i x lý c a thi t b ñ nh tuy n mà th i gian m t lưu lư ng có th lên ñ n vài trăm mili giây ho c vài giây. Xu t phát t lý do ñó, tác gi sau khi tìm hi u lý thuy t ñã nghiên c u, ñánh giá m ng VN2 hi n nay và tìm cách v n d ng k thu t b o v khôi ph c nh m tăng cư ng th i gian h i t m ng. Trong khuôn kh lu n văn, tác gi t p trung nghiên c u ñ xu t, th nghi m k thu t b o v khôi ph c trên m ng lõi IP/MPLS khu v c Đà N ng do VTN3 qu n lý ñ ñưa vào tri n khai th c t . 4.2. Tính c p thi t c a vi c b o v lưu lư ng khu v c Đà N ng 4.2.1. C u hình m ng lõi IP/MPLS khu v c Đà N ng
 20. 20 Hình 4.1 Sơ ñ k t n i m ng MANE và VN2 khu v c Đà N ng 4.2.2. Đánh giá các kh năng gây m t lưu lư ng K t n i gi a PE1 – P1 s d ng 2 giao ti p 10GE ñ chia t i v i lưu lư ng gi cao ñi m trên m i k t n t ñ t 3Gbps cho m i hư ng. Do ñó trong trư ng h p m t m t k t n i thì băng thông d tr c a k t n i 10GE còn l i hoàn toàn có th ñ m b o. N u 2 k t n i 10GE gi a PE1 – P1 b m t hoàn toàn, lưu lư ng ph i ñư c chuy n m ch sang k t n i 10GE còn l i gi a PE1 – PE2 ñ lên P2. N u k t n i 10GE gi a PE2 – P2 b m t, lưu lư ng ph i ñư c chuy n m ch sang k t n i 10GE còn l i gi a PE2 – PE1 ñ lên P1. N u k t n i 10GE gi a P1 - P2 b m t, do lưu lư ng ñi qua k t n i này khá l n, x p x 4Gbps vào gi cao ñi m chưa tính ñ n trư ng h p lưu lư ng ñ t bi n. Do ñó vi c s d ng ñư ng vòng b o v P1/ĐNG – PE1/ĐNG – PE2/ĐNG –
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2