intTypePromotion=3

Luận văn:Nghiên cứu chế tạo rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn trên máy CNC

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
37
lượt xem
10
download

Luận văn:Nghiên cứu chế tạo rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn trên máy CNC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng 1 bơm áp suất vận hành bằng tay lắp vào bình nước phụ , không thể theo dõi được lỗ rò trong hệ thống làm mát. Đau đầu . Vậy đổ nước hàng ngày và theo dõi xem sao. Kết quả khoảng 3 ngày 1 lít nước bay hơi không rõ nguyên do. Sau khi rửa sạch máy ( em tự rửa chứ không tin tưởng các điểm rửa xe-hơn nữa cách theo dõi chính xác nhất là tự rửa và tự theo dõi) ,em phát hiện các lỗ hở rất nhỏ trên các cút nước được làm bằng nhựa ,nơi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu chế tạo rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn trên máy CNC

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ĐOÀN KIM SƯƠNG NGHIÊN C U CH T O RÔ-TUYN TAY LÁI C A XE T I 2,5 T N TRÊN MÁY CNC Chuyên ngành: CÔNG NGH CH T O MÁY Mã s : 60.52.04 TÓM T T LU N VĂN TH C S K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS TR N XUÂN TÙY Ph n bi n 1:…………………………………… Ph n bi n 2:…………………………………… Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày …. tháng …. năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI Năm 2004, th tư ng phê quy t ñ nh 177/2004/QĐ-TTg v “Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ôtô Vi t Nam ñ n năm 2010, t m nhìn 2020” v i m c tiêu hàng ñ u là tăng giá tr s n xu t trong nư c , ti n ñ n phát tri n thương hi u Vi t. Tuy nhiên h u h t các m c tiêu ñ t ra ñ u không ñ t yêu c u, trong ñó m c tiêu chính c a k ho ch phát tri n l i tr thành ñi m y u nh t c a ngành công nghi p ôtô Vi t Nam. Vi c ñ u tư ho c kêu g i ñ u tư s n xu t ph tùng, linh ki n ph c v s n xu t, l p ráp ô tô không h p d n do không th mang l i hi u qu . Ngay c xu t kh u ph tùng sang các nư c trong khu v c, các doanh nghi p ñ u tư t i Vi t Nam cũng ít có l i th c nh tranh vì không có chuy n giao công ngh tiên ti n t nư c ngoài (là chuy n giao v m t lý thuy t, nguyên lý ch t o và ho t ñ ng), làm th nào ñ làm ñư c lo i chi ti t ñó, vì sao ph i làm b ng lo i v t li u này mà không làm b ng v t li u khác, thi t k như th nào ñ có công su t ñ ng cơ là ng n này, thi t k như th nào ñ d b o dư ng và s a ch a trư c khi tính ñ n thi t k n i th t và thi t k ki u dáng, sâu hơn n a là v t li u ch t o ñư c làm như th nào. Vì v y, ñ tăng t l n i ñ a hóa, Nhà nư c ph i có ñi u ki n ưu ñãi v i nhà ñ u tư ñ ñ i l i vi c h chuy n giao công ngh hi n t i cho Vi t Nam. Đ n th i ñi m hi n t i, t l giá tr s n xu t trong nư c ñ t con s r t th p, ñ c bi t là nh ng chi ti t và linh ki n quan tr ng h u như không làm ñư c mà ph i nh p kh u t nư c ngoài và rô-tuyn tay lái cũng là m t trong nh ng linh ki n ñó. Rô-tuyn hay còn g i là kh p c u, là m i ghép quan tr ng nh t trong d n ñ ng lái. Các ñ u
 4. 4 tr c rô-tuyn có m t kh p n i c u m t ñ u tr c và ñ u còn l i có ren. Các rô-tuyn này có kh năng xoay t do theo b t kì hư ng nào và trong h th ng lái rô-tuyn dùng ñ thay ñ i hư ng chuy n ñ ng ho c gi cho ôtô chuy n ñ ng theo m t qu ñ o xác ñ nh nào ñó. Khi kh p n i c u b mòn ( b rơ) thì ph i thay m i hoàn toàn mà không th s a ch a ñư c. Do ñó ñòi h i b m t làm vi c c a kh p c u ph i ñ t tiêu chu n và ñư c làm b ng kim lo i có ñ b n cao. Ngày nay, v i s ti n b c a khoa h c k thu t, ngành công nghi p Vi t Nam ñã thay ñ i m t cách nhanh chóng. Công ngh và thi t b hi n ñ i d n thay th công ngh l c h u và thi t b cũ. S xu t hi n c a các máy CNC (Computer-Numerical-Control: ñi u khi n b ng máy tính) ñã nhanh chóng thay ñ i vi c s n xu t công nghi p. Các ñư ng cong ñư c th c hi n d dàng như ñư ng th ng, các c u trúc ph c t p 3 chi u cũng d dàng th c hi n, nh ñó m t lư ng l n các thao tác do con ngư i th c hi n ñã ñư c gi m thi u. Vì th vi c s n xu t các linh ki n ô tô góp ph n n i ñ a hóa linh ki n ô tô trong nư c trong tương lai không còn là v n ñ khó khăn n a. Vi c gia tăng t ñ ng hóa trong quá trình s n xu t v i máy CNC t o nên s phát tri n ñáng k v chính xác và ch t lư ng. K thu t t ñ ng c a CNC gi m thi u các sai sót và giúp ngư i thao tác có th i gian cho các công vi c khác. Ngoài ra còn cho phép linh ho t trong thao tác các s n ph m và th i gian c n thi t cho thay ñ i máy móc ñ s n xu t các linh ki n khác. Máy CNC ngày nay ñư c ñi u khi n tr c ti p t các b n v do ph n m m CAM, vì th m t b ph n hay l p ráp có th tr c ti p t thi t k sang s n xu t mà không c n các b n v in c a t ng chi ti t. Có th nói CNC là các phân ño n c a các h th ng robot công
 5. 5 nghi p, t c là chúng ñư c thi t k ñ th c hi n nhi u thao các s n xu t (trong t m gi i h n). Vì v y vi c nghiên c u ch t o ra m t rô-tuyn trên máy CNC ñ ñ t ñ chính xác cao là m t công vi c c n thi t và ñây cũng là n i dung nghiên c u c a ñ tài này. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u và ch t o m t rô-tuyn tay lái c a xe t i 2,5 t n - Góp ph n n i ñ a hóa rô-tuyn tay lái. 3. Đ I TƯ NG, PH M VI VÀ N I DUNG NGHIÊN C U - Đ i tư ng nghiên c u: Rô-tuyn trong h th ng lái c a xe t i 2,5 t n - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u gia công biên d ng rô-tuyn. - N i dung nghiên c u: T ng quan v rô-tuyn tay lái, cơ s lý thuy t tái t o ngư c, qui trình công ngh ch t o rô-tuyn . 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U K t h p gi a lý thuy t ñ tính toán rô-tuyn tay lái và ch t o th c nghi m m t rô-tuyn tay lái c a xe t i 2,5 t n trên máy CNC. 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI - Đ tài ng d ng công ngh l p trình và gia công trên máy CNC, góp ph n phát tri n vi c ch t o ph tùng và chi ti t thay th có ñ chính xác cao. - Đ tài góp m t ph n nh vào lý thuy t tính toán các ph n l c c a rô-tuyn, có th ng d ng vào s n xu t cũng như có th ng d ng
 6. 6 làm thi t b d ng c cho h c sinh, sinh viên th c hành và h c t p 6. D KI N K T QU Đ T ĐƯ C - T ng quan v rô-tuyn tay lái - L p trình và gia công m t rô-tuyn tay lái c a xe t i 2,5 t n trên máy CNC. 7. C U TRÚC LU N VĂN Lu n văn d ki n g m các ph n chính sau ñây: Chương 1: T ng quan v rô-tuyn trong h th ng Chương 2: Phương pháp tính toán k t c u c a rô-tuyn Chương 3: L p trình và gia công m t rô-tuyn trên máy CNC Chương 1 T NG QUAN V RÔ-TUYN TRONG H TH NG LÁI 1.1 Gi i thi u h th ng lái 1.1.1 Nhi m v H th ng lái dùng ñ gi ñúng hư ng chuy n ñ ng ho c thay ñ i hư ng chuy n ñ ng c a ô tô khi c n thi t. Có th thay ñ i hư ng chuy n ñ ng b ng cách: - Thay ñ i phương chuy n ñ ng c a bánh xe d n hư ng. - Thay ñ i mômen xo n bánh sau ch ñ ng (ñ i v i xe xích) - K t h p c hai phương pháp
 7. 7 Theo quan ñi m v an toàn chuy n ñ ng thì h th ng lái là h th ng quan tr ng nh t. K t c u chung nh t c a h th ng lái bao g m: cơ c u lái, d n ñ ng lái, tr l c lái (có m t s xe). 1.1.2 Yêu c u c a h th ng lái 1.1.3 C u t o chung c a h th ng lái Sơ ñ k t c u c a h th ng lái ñư c trình bày trên sơ ñ hình 1.1 là lo i lái cơ khí ñơn gi n. 9 6 8 10 4 11 5 7 3 2 1 6 9 8 Hình 1.1 Sơ ñ c u t o chung c a h th ng lái 1- Vành tay lái (vô lăng), 2 – Tr c lái, 3- ng b c tr c lái, 4 – Cơ c u lái, 5 – Tay biên (ñòn quay ñ ng), 6 – Tr ñ ng (ch t chuy n hư ng), 7 – Đòn quay cam quay, 8 – Thanh bên c a hình thang lái, 9 – Kh p c u n i, 10 – Đòn ngang (thanh ngang) c a hình thang lái, 11 – Đòn kéo d c. 1.1.4 Phân lo i h th ng lái 1.1.5 M t s cơ c u lái thư ng dùng trên ô tô 1.1.5.1 Cơ c u lái ki u thanh răng bánh răng 1.1.5.2 Cơ c u lái ki u tr c vít con lăn
 8. 8 1.1.5.3 Cơ c u lái ki u tr c vít ê-cu bi thanh răng bánh răng 1.1.5.4 Cơ c u lái ki u tr c vít ch t kh p 1.1.6 Cơ c u d n ñ ng lái 1.1.6.1 Cơ c u d n ñ ng lái dùng ñòn kéo gi a 1.1.6.2 Cơ c u d n ñ ng lái lo i thanh răng bánh răng 1.1.6.3 Cơ c u d n ñ ng lo i hình bình hành 1.2 C u t o và ñi u ki n làm vi c c a rô-tuyn 1.2.1 Công d ng c a rô-tuyn Rô-tuyn (kh p c u n i) là m t chi ti t trong h th ng lái c a ô tô dùng ñ thay ñ i hư ng chuy n ñ ng ho c gi cho ô tô chuy n ñ ng theo m t qu ñ o xác ñ nh nào ñó. Nó là cơ c u n i và truy n momen, ñư c s d ng ñ truy n momen gi a các c m không c ñ nh trên cùng m t ñư ng tr c và các c m này có th b thay ñ i v trí tương ñ i trong quá trình làm vi c. Hình 1.12 C u t o c a rô-tuyn trên xe t i 2,5 t n 1 – Ch t, 2 – V , 3- G i ñ ch t c u, 4 – N p v n ñi u ch nh ñ rơ , 5 – Lò xo, 6 – Đ lò xo, 7 – Ch t c u, 8 – Vòng ch n b i, 9 – T m ch n, 10 - c v n.
 9. 9 1.2.2 C u t o các lo i kh p c u 1.2.3 Đi u ki n làm vi c c a rô-tuyn 1.3 K t lu n hình 1.16 là h th ng lái cân b ng xe, các rô-tuyn ñóng vai trò h t s c quan tr ng là n i các tr c càng và thanh gi ng v i nhau, nh v y: - Gi xe chuy n ñ ng n ñ nh theo yêu c u c a ngư i lái. - Bánh xe không b trư t, văng xe. - L c trên tay lái h p lý và t o c m giác ñánh lái phù h p, d dàng. - Đ m b o ô tô có kh năng t tr v tr ng thái chuy n ñ ng th ng. - Gi m các tr n ñ ng, va ñ p t m t ñư ng lên tay lái t o ñi u ki n thu n l i cho vi c ñi u khi n chính xác hư ng chuy n ñ ng. Hình 1.16 H th ng lái cân b ng xe
 10. 10 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN K T C U C A RÔ-TUYN 2.1 Đo s li u rô-tuyn t máy chi u biên d ng Áp d ng phương pháp tái t o ngư c, th c hi n ño ñ l y s li u rô tuyn d a trên rô tuyn c a xe t i 2,5 t n ñã có s n. Sau ñó s d ng máy chi u biên d ng TESA-SCOPE II, ñ chính xác 0.001mm ño và l y s li u. 2.1.1 K thu t tái t o ngư c T nh ng năm 90 c a th k trư c, k thu t tái t o ngư c ñã ñư c nghiên c u áp d ng trong lĩnh v c phát tri n s n ph m, ñ c bi t là trong lĩnh v c thi t k các mô hình 3D t mô hình cũ ñã có s tr giúp c a máy tính. K thu t tái t o ngư c ngày càng phát tri n theo s phát tri n c a máy quét hình, máy ño 3 chi u và các ph n m m CAD/CAM. Ngày nay ngư i ta ñã s d ng máy ño 3 chi u CMM ho c máy quét hình ñ quét hình dáng c a chi ti t sau ñó nh các ph n m m CAD/CAM chuyên d ng ñ x lý d li u quét và cu i cùng s t o ñư c mô hình CAD 3D dư i d ng kh i ho c b m t v i ñ chính xác cao. Mô hình 3D này có th ñư c ch nh s a n u c n. Ngoài vi c ch t o chi ti t, k thu t tái t o ngư c còn có m t s ng d ng sau: - Ki m tra ch t lư ng s n ph m b ng cách so sánh mô hình CAD và s n ph m, t ñó ñi u ch nh mô hình ho c các thông s công ngh ñ t o ra s n ph m theo yêu c u.
 11. 11 - Mô hình CAD ñư c s d ng như là mô hình trung gian trong quá trình thi t k b ng cách t o s n ph m th công trên ñ t sét, th ch cao, sáp ho c cao hơn là t o hình trên các máy t o m u nhanh…, r i sau ñó quét hình ñ t o mô hình CAD, mô hình CAD này có th ch nh s a theo ý mu n. 2.1.2 Các phương pháp quét hình 2.1.3 Gi i thi u máy chi u biên d ng Tesa-Scope II Tesa-Scope II là m t máy chi u biên d ng ñư c s d ng cho các phép ño chính xác. Thi t b này có m t ánh sáng v i b l c màu xanh lá cây ñ tăng ñ tương ph n hình nh. Ưu ñi m c a Tesa- Scope II là ch t lư ng ñ phân gi i hình nh, ñ chính xác lên ñ n 0,001 mm. Máy Tesa-Scope II h u ích cho vi c ki m tra và ño lư ng các b ph n v i các b m t ph ng và các thành ph n cơ khí chính xác. M c ñ ño lư ng chính xác liên quan ñ n các thành ph n c a các ngành công nghi p hàng không, quân s , ô tô, ñư ng s t và y t . Máy có th ño v t li u ch nh hơn 10 kg. Hình 2.3 Máy Tesa- Scope II
 12. 12 Th c hi n ño chi ti t như sau: - M máy ño biên d ng Tesa-Scope II. - Đ t chi ti t lên bàn ño, ñi u ch nh sao cho tâm c a t a ñ trên màn b l c màu xanh lá cây trùng v i tr c tâm c a chi ti t (ño ñ i x ng). Hình 2.5 Đ t chi ti t lên bàn ño - T nh ng núm v n trên bàn ño, ñi u ch nh bàn ño sao cho chi ti t trên bàn ño ñư c ñưa ñ n v trí ñi m c n ño. - Màn hình có b l c màu xanh lá cây s ph n chi u v trí c a ñi m c n ño. - Đi u ch nh bàn ñi u khi n ñ xác ñ nh t a ñ X, Y c a ñi m. Hình 2.6 Xác ñ nh t a ñ ñi m c n ño
 13. 13 2.2 L p b n v chi ti t c a rô-tuyn 2.2.1 Gi i thi u v CAD/CAM 2.2.2 B n v chi ti t c a rô-tuyn T s li u ño ñư c l p b n v chi ti t, ñây ch th c hi n gia công chi ti t v rô-tuyn, ch t c u và g i ñ ch t c u. Ø43 ±0,01 65 5 2 lô Ø4 M16x1.25 34 M8 39 3 10 2 Ø27 ±0,01 8 Yêu c u k thu t: Ø30 ±0,001 Ø20 - Gia công chi ti t v rô-tuyn ñúng kích thư c như hình v . - Gia công l Ø30 có ñ bóng Ra = 1,6µm. Hình 2.7 Hình v chi ti t v rô-tuyn R1 R4 1 -0 .0 1 Ø 17.8 ±0.01 Yêu c u k thu t: M 14x1.5 Ø 15.5 Ø 10 Ø 13 - Gia công hình c u 5 ñúng kích thư c. - Gia công hình c u có 16±0.05 11 20±0.05 22 ñ bóng Ra = 1,6µm. 2.5 1.5 Hình 2.8 Hình v chi ti t ch t c u
 14. 14 Ø30-0.01 Ø23±0.01 R1 1 ±0 .0 1 8.5 3 Ø18 Hình 2.9 Hình v chi ti t g i ñ ch t c u 2.3 K t lu n V i phương pháp ño quang h c ta th c hi n nhanh chóng vi c ño ñ t và kích thư c tương ñ i chính xác, ñ chính xác lên ñ n 0,001mm giúp cho công vi c th c hi n nh ng hình v chi ti t có hi u qu . Vi c s d ng ph n m m CAD giúp cho vi c t o, s a ñ i, phân tích và t i ưu hóa thi t k ñ t k t qu cao. Chương 3 L P TRÌNH VÀ GIA CÔNG M T RÔ-TUYN TRÊN MÁY CNC 3.1 T ng quan v CNC 3.1.1 Đ nh nghĩa CNC 3.1.2 Gi i thi u v CNC 3.1.2.1 Gi i thi u máy CNC 3.1.2.2 Đ c ñi m c u trúc c a máy công c ñi u khi n CNC 3.1.2.3 H t a ñ trong máy CNC
 15. 15 3.1.2.4 Các d ng ñi u khi n c a máy công c CNC 3.1.2.5 Ưu và như c ñi m c a máy công c CNC 3.2 ng d ng ph n m m pro/ENGINEER ñ gia công chi ti t rô- tuyn 3.2.1 Gi i thi u ph n m m pro/ENGINEER 3.2.2 Thi t l p b n v chi ti t rô-tuyn trên pro/ENGINEER 3.3 L p trình 3.3.1 Gi i thi u máy phay Mill 155 3.3.2 Gi i thi u máy ti n Turn 250 3.3.3 Qui trình công ngh 3.3.3.1 Gia công v rô-tuyn Chu n b phôi thanh 50x50x134 - Trình t gia công: Bư c 1: Phay thô biên d ng A Bư c 2: Quay tr c 1800 ñ phay thô biên d ng B Bư c 3: Quay tr c 1800 ñ phay tinh biên d ng A Bư c 4: Quay tr c 1800 ñ phay tinh biên d ng B Bư c 5: Phay l ø20 Bư c 6: Phay l ø30 v i chi u sâu l 34mm Bư c 7: Quay tr c 1800 ñ phay l ø27 v i chi u sâu l 3mm Bư c 8: Vát c nh
 16. 16 Bư c 9: Quay tr c 900 ñ khoan l ch t ø4 th 1 Bư c 10: Quay tr c -900 ñ khoan l ch t th 2, khoan l ø6,8, taro M8 Bư c 11: Ti n ren ngoài M16x1.25 Bư c 12: Ti n ren trong M30x1.5 3.3.3.2 Gia công ch t c u Chu n b phôi tr ø25x100 - Trình t gia công Bư c 1: Gia công biên d ng l n lư t t ø14 ñ n R4 dùng dao ti n biên d ng trái Bư c 2: Gia công ch m c u R11 dùng dao ti n biên d ng ph i Bư c 3: Ti n ren M14x1.5 Bư c 4: C t ñ t 73mm 3.3.3.3 Gia công g i ñ ch t c u Chu n b phôi tr ø35x20 - Trình t gia công Bư c 1: Ti n ngoài ñ n ø30 Bư c 2: Khoan l ø18 Bư c 3: Khoan l ø23 sâu 5,5mm Bư c 4: Bo cung R11 Bư c 5: Vát c nh
 17. 17 Bư c 6: C t ñ t 8,5mm 3.3.3.4 Chương trình gia công * Chương trình gia công phay thô biên d ng A O771 (BD1_THO_Q0) N20 G90 G54 N30 T1 M06 N35 S2000 M03 N36 G0 Q0 N40 G0 G43 Z25. H1 N45 X-32.458 Y-6.652 N50 G1 Z24.5 F2540. N55 Z18.5 F100. N60 G3 X-26.58 Y-.533 I-.121 J5.999 F400. N65 G2 X26.58 Y.533 I26.58 J.533 N70 X-26.58 Y-.533 I-26.58 J-.533 N75 G3 X-32.699 Y5.346 I-5.999 J-.12 N80 G1 X-32.558 Y-6.572 N85 Z17.5 F100. N90 G3 X-26.664 Y-.468 I-.105 J5.999 F400. N95 G2 X26.664 Y.468 I26.664 J.468 N100 X-26.664 Y-.468 I-26.664 J-.468
 18. 18 N105 G3 X-32.769 Y5.426 I-5.999 J-.105 N110 G1 X-32.658 Y-6.493 N115 Z16.5 F100. N120 G3 X-26.749 Y-.403 I-.09 J5.999 F400. N125 G2 X26.749 Y.403 I26.749 J.403 N130 X-26.749 Y-.403 I-26.749 J-.403 N135 G3 X-32.838 Y5.506 I-5.999 J-.091 N140 G1 X-32.757 Y-6.413 N145 Z15.5 F100. N150 G3 X-26.833 Y-.338 I-.075 J5.999 F400. N155 G2 X26.833 Y.338 I26.833 J.338 N160 X-26.833 Y-.338 I-26.833 J-.338 N165 G3 X-32.908 Y5.586 I-5.999 J-.076 N170 G1 X-32.856 Y-6.334 N175 Z14.5 F100. N180 G3 X-26.917 Y-.273 I-.061 J6. F400. N185 G2 X26.917 Y.273 I26.917 J.273 N190 X-26.917 Y-.273 I-26.917 J-.273 N195 G3 X-32.978 Y5.665 I-6. J-.061 N200 G1 X-32.954 Y-6.254 N205 Z13.5 F100.
 19. 19 N210 G3 X-27.001 Y-.208 I-.047 J5.999 F400. N215 G2 X27.001 Y.208 I27.001 J.208 N220 X-27.001 Y-.208 I-27.001 J-.208 N225 G3 X-33.047 Y5.745 I-6. J-.047 N230 G1 X-33.053 Y-6.175 N235 Z12.5 F100. N240 G3 X-27.085 Y-.143 I-.032 J6. F400. N245 G2 X27.085 Y.143 I27.085 J.143 N250 X-27.085 Y-.143 I-27.085 J-.143 N255 G3 X-33.116 Y5.825 I-6. J-.032 N260 G1 X-33.151 Y-6.095 N265 Z11.5 F100. N270 G3 X-27.168 Y-.078 I-.017 J6. F400. N275 G2 X27.168 Y.078 I27.168 J.078 N280 X-27.168 Y-.078 I-27.168 J-.078 N285 G3 X-33.185 Y5.905 I-6. J-.017 N290 G1 X-33.249 Y-6.015 N295 Z10.5 F100. N300 G3 X-27.252 Y-.012 I-.003 J6. F400. N305 G2 X27.252 Y.012 I27.252 J.012 N310 X-27.252 Y-.012 I-27.252 J-.012
 20. 20 N315 G3 X-33.254 Y5.985 I-6. J-.003 N320 G1 X-33.347 Y-5.935 N325 Z9.5 F100. N330 G3 X-27.335 Y.053 I.012 J6. F400. N335 G2 X27.335 Y-.053 I27.335 J-.053 N340 X-27.335 Y.053 I-27.335 J.053 N345 G3 X-33.323 Y6.065 I-6. J.012 N350 G1 X-33.444 Y-5.855 N355 Z8.5 F100. N360 G3 X-27.418 Y.119 I.026 J6. F400. N365 G2 X27.418 Y-.119 I27.418 J-.119 N370 X-27.418 Y.119 I-27.418 J.119 N375 G3 X-33.392 Y6.145 I-6. J.026 N380 G1 Z25. N385 G0 X-25.62 Y9.999 N390 Z13.5 N395 G1 Z7.5 F100. N400 G2 X25.62 Y-9.999 I25.62 J-9.999 F400. N405 X-25.62 Y-9.999 I-25.62 J9.999 N410 G1 Z25. N415 G0 X-25.084 Y11.477

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản