intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ môi trường: Nghiên cứu, xử lý nước thải sản xuất mì ăn liền thu biogas và thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty Acecook Việt Nam

Chia sẻ: Sơ Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

19
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu, xử lý nước thải sản xuất mì ăn liền thu biogas và thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty Acecook Việt Nam" không chỉ cải thiện chất lượng môi trường mà còn tạo ra một nguồn năng lượng sạch có giá trị cho sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty đồng thời cải thiện môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ môi trường: Nghiên cứu, xử lý nước thải sản xuất mì ăn liền thu biogas và thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sản xuất Công ty Acecook Việt Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ******************************** LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU, XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN THU BIOGAS VÀ THIẾT KẾ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM NGHÀNH: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.85.06 TRẦN HỮU HIỂN Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGUYỄN THỊ SƠN Hà Nội 2005
 2. MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN .... 3 I.1. NGUỒN GỐC, TÌNH HÌNH TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG KHU VỰC................................................................................................................ 3 I.1.1. Nguồn gốc của Mì ăn liền ........................................................................................ 3 I.1.2. Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ mì ăn liền trên thế giới và trong khu vực. ........ 4 I. 2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN Ở VIỆT NAM ............................... 8 I.2.1. Tình hình sản xuất tại phía Bắc ............................................................................ 10 I.2.2. Tình hình sản xuất ở phía Nam............................................................................. 11 I.2.3. Tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp mì ăn liền .................................. 13 I.3. TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU MÌ ĂN LIỀN Ở VIỆT NAM .......................... 16 I.3.1. Xuất khẩu ................................................................................................................ 16 I.3.2. Nhập khẩu ............................................................................................................... 19 CHƯƠNG II CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ................................................................................................ 20 II.1. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN ................................................................. 20 II.1.1. Nguyên liệu trong sản xuất mì ăn liền ................................................................ 20 II.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền ............................................................ 28 II.2. CÁC CHẤT THẢI TRONG SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN .......................................... 31 II.2.1. Chất thải rắn ......................................................................................................... 31 II.2.2. Khí thải và bụi....................................................................................................... 31 II.3. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TỚI MÔI TRƯỜNG .......................................... 32 II.3.1. Chất thải rắn (CRT) ............................................................................................. 32 II.3.2. Khí thải .................................................................................................................. 33 II.3.3. Nước thải ............................................................................................................... 33 CHƯƠNG III CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG BBBBBBBBPHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ....................................................... 35 III.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRONG XỬ LÝ SINH HỌC ............................................... 35 III.1.1. Vi sinh vật trong xử lý sinh học ......................................................................... 35 III.1.1.1. Quy luật phát triển của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy ...... 36 III.1.1.2. Động học phát triển của VSV .......................................................... 37 III.2. XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN NHÂN TẠO ............... 39 III.2.1. Các quá trình xử lý hiếu khí............................................................................... 39 III.2.1.1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................. 39 III.2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng ..................................................................... 41 1
 3. III.2.1.3. Các dạng xử lý hiếu khí ................................................................... 43 III.2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí .................................................... 51 III.2.2.1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................. 51 III.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân hủy yếm khí ................... 55 III.2.2.3. Các dạng thiết bị xử lý .................................................................... 59 CHƯƠNG IV GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM ................... 66 IV.1. GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................................................ 66 IV.2. SẢN PHẨM, THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY .............................................................................................................................. 66 IV.2.1. Sản phẩm, thị trường tiêu thụ ............................................................................ 66 IV.2.2. Tình hình kinh doanh và xu thế phát triển ....................................................... 68 IV.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT........................................................................................ 68 IV.3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền tại VIFON - ACECOOK ..... 68 IV.3.2. Giải trình công nghệ ............................................................................................ 69 IV.3.3. Định mức vật tư, nguyên liệu cho sản xuất mì ăn liền tại Vifon-Acecook. .... 71 CHƯƠNG V KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .................................... 73 V.1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 73 V.1.1. Mục đích ................................................................................................................ 73 V.1.2. Nội dung ................................................................................................................. 73 V.1.3. Đối tượng ............................................................................................................... 73 V.1.4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 74 V.1.4.1. Mô tả thiết bị pilot sử dụng trong thí nghiệm ................................... 74 V.1.4.2. Các phương pháp phân tích ............................................................. 75 V.1.4.3. Các thông số đánh giá hiệu quả quá trình xử lý yếm khí ................. 76 V.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................................................... 78 V.2.1. Kết quả khảo sát chất lượng nước thải sản xuất mì ăn liền Công ty Acecook Việt Nam. .......................................................................................................................... 78 V.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu quả xử lý. .......................... 79 V.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của COD dòng vào đến hiệu quả khử COD và hiệu quả thu khí Biogas. .......................................................................................................... 80 V.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải lượng COD tới hiệu quả xử lý COD và hiệu quả thu khí Biogas. .......................................................................................................... 81 V.2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của Nồng độ muối đến quá trình xử lý COD và hiệu quả thu khí Biogas. .......................................................................................................... 82 V.2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tuần hoàn đến quá trình xử lý COD và hiệu quả thu khí Biogas. .......................................................................................................... 84 CHƯƠNG VI NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2
 4. BBBBBBBB CÔNG TY ACECOOK............................................................... 86 VI.1. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY.................. 86 VI.2. PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN................................................................................... 87 VI.2.1. Phương án hoàn thiện công nghệ ....................................................................... 87 VI.2.2. Tính toán, thiết kế hoàn thiện hệ thống xử lý ................................................... 91 VI.2.2.1. Lựa chọn song chắn rác .................................................................. 91 VI.2.2.2. Tính toán bể điều hoà lưu lượng ..................................................... 93 VI.2.2.3. Tính toán thiết kế bể UASB ............................................................. 94 VI.2.2.4. Tính toán thiết kế bể Aeroten .......................................................... 97 VI.3. TÍNH TOÁN CHI PHÍ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ............................................................................................................................................... 105 VI.3.1. So sánh nhu cầu và chi phí cấp khí. ................................................................. 105 VI.3.2. Tính toán chi phí để cải tạo hệ thống xử lý nước thải .................................... 106 KẾT LUẬN .................................................................................................... 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 112 Phụ lục ................................................................ Error! Bookmark not defined. 3
 5. Các kí hiệu và chữ viết tắt CTR : Chất thải rắn N : Tổng Nitơ P : Tổng photpho BOD : Nhu cầu oxy sinh hoá COD : Nhu cầu oxy hoá học FAO : Tổ chức Lương thực thế giới TS : Hàm lượng chất rắn tổng cộng SS : Hàm lượng chất rắn lơ lửng VSS : Hàm lượng chất rắn lơ lửng dễ bay hơi UASB : Upflow Anaerobic Sludge Blanket Dd : dung dịch Cty : Công ty VSV : Vi sinh vật ngđ : Ngày đêm Trc xlý : Trước xử lý S xlý : sau xử lý TP. HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 4
 6. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi Më ®Çu Sau m-êi n¨m n¨m chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× kinh tÕ n-íc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ tõng b-íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc, còng nh- nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn ®ã kÐo theo vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr-êng ngµy cµng trÇm träng thªm. BiÖn ph¸p ®ãng cöa tøc thêi c¸c Nhµ m¸y g©y « nhiÔm nghiªm träng do kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý « nhiÔm m«i tr-êng lµ gi¶i ph¸p kh«ng kh¶ thi, ¶nh h-ëng lín tíi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, ë Trung quèc, c¸c nhµ qu¶n lý tÇm vÜ m« ®· hy sinh sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Ó b¶o vÖ m«i tr-êng b»ng c¸ch gi¶m sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ hµng n¨m tõ 8-9% xuèng cßn 4-5% do kinh tÕ ph¸t triÓn qu¸ nãng. Tuy nhiªn ë ViÖt Nam biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµ thuyÕt phôc, tõng b-íc hoµn thiÖn c¸c c«ng nghÖ xö lý kh¶ thi vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy buéc ng-êi g©y « nhiÔm ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý h÷u hiÖu nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt mét c¸ch bÒn v÷ng vµ thùc thi nghiªm chØnh luËt b¶o vÖ m«i tr-êng. Tuy nhiªn cho ®Õn nay hÇu hÕt c¸c Nhµ m¸y, xÝ nghiÖp chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn mµ ch-a quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò m«i tr-êng. Còng kh«ng ngoµi quy luËt trªn tõ khi ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhanh t¹i ViÖt Nam. ®Õn nay ®· cã hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt m× ¨n liÒn, trong ®ã kho¶ng 50 doanh nghiÖp cã c«ng suÊt thiÕt kÕ tõ 5000 tÊn ®Õn 35000 tÊn/n¨m, cßn l¹i lµ c¸c c¬ së nhá víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ kho¶ng 300.000 tÊn/n¨m vÉn ch-a quan t©m ®óng møc tíi m«i tr-êng. Nguån g©y « nhiÔm chÝnh t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt m× ¨n liÒn lµ n-íc th¶i rÊt giµu c¸c chÊt h÷u c¬ dÔ ph©n hñy ph¸t sinh tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ë hÇu hÕt c¸c c¬ së nguån n-íc th¶i nµy kh«ng ®-îc xö lý hoÆc cã xö lý nh-ng ch-a ®¹t tiªu chuÈn th¶i ®· gãp phÇn g©y « nhiÔm m«i tr-êng ngµy cµng nghiªm träng. TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 1
 7. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi Nhµ m¸y s¶n xuÊt m× ¨n liÒn t¹i H-ng yªn cña C«ng ty Vifon Acecook lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cung cÊp khèi l-îng lín m× ¨n liÒn cho thÞ tr-êng miÒn B¾c. Nhµ m¸y n»m t¹i thÞ trÊn Nh- quúnh huyÖn V¨n L©m tØnh H-ng yªn. HiÖn nhµ m¸y ®· cã hÖ thèng xö lý n-íc th¶i nh-ng c¸c th«ng sè ®Çu ra cña n-íc th¶i sau xö lý cßn cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp cña ViÖt nam vÒ n-íc th¶i c«ng nghiÖp tõ 2-3 lÇn. V× vËy viÖc nghiªn cøu, hoµn thiÖn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ xö lý n-íc th¶i s¶n xuÊt C«ng ty acecook ViÖt nam lµ cÊp thiÕt. §Ò tµi “Nghiªn cøu xö lý n-íc th¶i s¶n xuÊt m× ¨n liÒn thu biogas vµ thiÕt kÕ hoµn thiÖn hÖ thèng xö lý n-íc th¶i s¶n xuÊt C«ng ty Acecook ViÖt nam” kh«ng chØ c¶i thiÖn chÊt l-îng m«i tr-êng mµ cßn t¹o ra mét nguån n¨ng l-îng s¹ch cã gi¸ trÞ cho s¶n xuÊt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ång thêi c¶i thiÖn m«i tr-êng. Néi dung luËn v¨n gåm: Ch-¬ng I: HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô m× ¨n liÒn Ch-¬ng II: C«ng nghÖ s¶n xuÊt m× ¨n liÒn vµ vÊn ®Ò m«i tr-êng Ch-¬ng III: C¬ së lý thuyÕt qu¸ tr×nh xö lý n-íc th¶i b»ng ph-¬ng ph¸p sinh häc Ch-¬ng IV: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Acecook ViÖt nam Ch-¬ng V: KÕt qu¶ nghiªn cøu xö lý yÕm khÝ n-íc th¶i s¶n xuÊt m× ¨n liÒn vµ th¶o luËn Ch-¬ng VI: TÝnh to¸n thiÕt kÕ hoµn thiÖn hÖ thèng xö lý n-íc th¶i C«ng ty Acecook ViÖt Nam KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 2
 8. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi CHƯƠNG I HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN I.1. NGUỒN GỐC, TÌNH HÌNH TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG KHU VỰC I.1.1. Nguån gèc cña M× ¨n liÒn Trong khi mäi ng-êi trong chóng ta ®Òu Ýt nhiÒu biÕt tíi m× ¨n liÒn th× nguån gèc cña nã vÉn lµ ®Ò tµi g©y nhiÒu tranh c·i. Ng-êi ta cho r»ng ¤ng Momokufu Ando (ng-êi NhËt), nhµ s¸ng lËp C«ng ty Nissin Food, chÝnh lµ ng-êi ®· ph¸t minh s¶n phÈm m× ¨n liÒn vµo n¨m 1958. ThÕ nh-ng mét gi¸o s- cña Tr-êng §¹i Häc B¾c Kinh nãi m× ¨n liÒn lµ s¶n phÈm cña ng-êi Trung Quèc ®Ó phôc vô khÈu phÇn ¨n cña binh lÝnh trong cuéc chiÕn ë TriÒu Tiªn. Tuy nhiªn häc gi¶ nµy còng thõa nhËn r»ng Ng-êi NhËt cã c«ng th-¬ng m¹i hãa m× ¨n liÒn [4]. KÕt qu¶ cña cuéc tranh luËn nµy kh«ng mÊy ng-êi quan t©m, chØ biÕt r»ng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn ngµy cµng ph¸t triÓn vµ s¶n phÈm m× ¨n liÒn ngµy cµng trë nªn th«ng dông, tiÖn Ých kh«ng chØ víi ng-êi Ch©u ¸ mµ c¶ ë nhiÒu quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi. Nh÷ng tÝnh chÊt -u viÖt cña m× ¨n liÒn - TiÖn lîi, tiÕt kiÖm thêi gian - Gi¸ trÞ dinh d-ìng cao. - §¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Cã thÓ nãi m× ¨n liÒn cã gi¸ trÞ dinh d-ìng cao h¬n c¬m do nguyªn liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt m× cã gi¸ trÞ dinh d-ìng cao h¬n so víi g¹o. B¶ng I.1: Gi¸ trÞ dinh d-ìng cña m× so s¸nh víi g¹o [14] S¶n Thµnh phÇn chÝnh (%) §éKcalo/100g sinh n¨ng l-îng s¶n §é tiªu ho¸ (%) ChÊt phÈm Protein Gluxit ChÊt bÐo Protein Gluxit phÈm bÐo M× 10,88 75,55 0,62 360,13 85 98 85 G¹o 8,13 75,5 1,29 354,88 80 95 90 TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 3
 9. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi I.1.2. HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt vµ tiªu thô m× ¨n liÒn trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc. Vµo n¨m 1958 sè l-îng m× ¨n liÒn ®-îc tiªu thô trªn toµn thÕ giíi lµ 13 triÖu gãi, n¨m 1969 lµ 4 tû gãi vµ n¨m 1990 lµ 4,5 tû gãi. §Æc biÖt nh÷ng n¨m qua nhu cÇu m× ¨n liÒn t¨ng nhanh, hµng n¨m t¨ng kho¶ng 4% [12]. §Õn nay ngµnh c«ng nghiÖp m× ¨n liÒn trªn toµn cÇu cã doanh sè kho¶ng 65 tØ USD mçi n¨m. [4, 13] Møc tiªu thô m× ¨n liÒn b×nh qu©n cao nhÊt thÕ giíi ph¶i kÓ ®Õn NhËt b¶n, Indonesia, Hµn quèc, Trung quèc. Trong nh÷ng n¨m míi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn ch-a ®a d¹ng nh- ngµy nay. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë quy m« nhá. Tuy nhiªn trong 2 thËp kØ gÇn ®©y, c¬ cÊu c«ng nghiÖp ®· thay ®æi nhanh chãng. C¸c h·ng s¶n xuÊt lín ®· chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ ho¹t ®éng víi sè vèn ®Õn hµng triÖu USD. Mét sè h·ng s¶n xuÊt lín ph¶i kÓ ®Õn lµ President Enterprises, Ting Hsin cña §µi loan, In®o food cña Indonesia, Nissin food cña NhËt b¶n, Wong Shin cña Hµn quèc víi m¹ng l-íi s¶n xuÊt réng kh¾p Ch©u ¸. B¶ng 1.2. ThÞ tr-êng m× ¨n liÒn trªn thÕ giíi n¨m 2003 [16] Tæng s¶n l-îng (triÖu tÊn) Asian 56.630 B¾c Mü 3.930 MÜ la tinh 1.880 Ch©u ¢u 730 C¸c vïng kh¸c 2.080 Tæng sè 65.250 C¸c sè liÖu trªn cho thÊy thÞ tr-êng Ch©u ¸ tiªu thô mét s¶n l-îng m× ¨n liÒn b»ng 6,57 lÇn tæng s¶n l-îng m× ¨n liÒn cña c¸c khu vùc cßn l¹i. TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 4
 10. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi B¶ng 1.3. S¶n l-îng m× ¨n liÒn cña mét sè quèc gia [6] Trung Hµn ViÖt Th¸i §µi NhËt Indonesia Philipin Quèc Quèc Nam Lan Loan S¶n l-îng 1.000 700 500 270 200 80 50 40 (ngh×n tÊn) C¸c sè liÖu trªn còng cho thÊy Trung quèc lµ n-íc cã s¶n l-îng m× ¨n liÒn lín nhÊt, nh-ng NhËt l¹i lµ n-íc ®øng ®Çu vÒ xuÊt khÈu m× (5,3 tû gãi n¨m 2001), tiÕp ®ã lµ Hµn Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan, Indonesia. M× ¨n liÒn th-¬ng m¹i xuÊt ph¸t ®Çu tiªn ë NhËt nªn ë ®©y còng chÝnh lµ c¸i n«i cña sù ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l-îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm. [26] Cã thÓ nãi Ch©u ¸ chÝnh lµ khu vùc s¶n xuÊt m× ¨n liÒn lín nhÊt trªn thÕ giíi, v× vËy ngµy nay m× ¨n liÒn Ch©u ¸ ®· ®¸nh b¹i hÇu nh- hoµn toµn c¸c s¶n phÈm m× sîi Ch©u ©u. M× ¨n liÒn ®-îc tiªu thô réng r·i ë Ch©u ¸, møc tiªu thô hiÖn nay cña khu vùc Ch©u ¸ vµo kho¶ng 1,5 triÖu tÊn/n¨m. M× ¨n liÒn lµ mãn ¨n hÊp dÉn ®èi víi ng-êi Ch©u ¸ bëi mïi vÞ, gi¸ c¶ vµ tÝnh tiÖn Ých. + T¹i Th¸i Lan: M× ¨n liÒn b¾t ®Çu cã t¹i Th¸i lan c¸ch ®©y 25 n¨m, chóng ®-îc b¸n d-íi d¹ng gãi ¨n s½n vµ ®-îc coi lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm phæ biÕn. HiÖn t¹i n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t 6 triÖu gãi/ngµy, 80% sè l-îng nµy ®-îc s¶n xuÊt tõ 3 C«ng ty lín vµ chñ yÕu ®-îc tiªu thô ë trong n-íc, mét phÇn xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng m× ¨n liÒn ë Th¸i lan cã gi¸ trÞ kho¶ng 8,5 tØ b¹t (hµng n¨m xuÊt khÈu kho¶ng 2 tØ b¹t), hiÖn t¹i ®· b·o hoµ vµ ®ang trë nªn ph©n ho¸ cao víi c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau bëi: - H-¬ng vÞ: phôc vÞ cho c¸c nhãm v¨n ho¸, vÝ dô mang ®Ëm h-¬ng vÞ truyÒn thèng cña Th¸i Lan hoÆc mang h-¬ng vÞ nhÑ Ch©u ©u. TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 5
 11. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi - Theo t«n gi¸o: C¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn hiÖu Halal ®-îc s¶n xuÊt tõ hÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. - M× ¨n liÒn ®ùng trong cèc: lo¹i nµy chiÕm phÇn lín thÞ tr-êng m× ¨n liÒn hiÖn nay ë Th¸i. - M× ¨n liÒn bao gãi dµnh cho trÎ em - M× ¨n liÒn ®ùng trong c¸c tói nhá hoÆc hép. - M× ¨n liÒn ®ùng trong tói cong. V× vËy hiÖn nay c¸c C«ng ty s¶n xuÊt m× ¨n liÒn cña Th¸i lan ®ang t×m kiÕm thÞ tr-êng cho xuÊt khÈu. L-îng m× xuÊt khÈu cña Th¸i lan kho¶ng 10- 15% ®-îc xuÊt khÈu ®i c¸c n-íc óc, Ph¸p, Cana®a, §øc, Hång k«ng, Newzealand, Singapore, Anh vµ Mü (m× ¨n liÒn hiÖu Mama lµ lo¹i m× ®-îc -a chuéng nhÊt cña thÞ tr-êng xuÊt khÈu). [21] + T¹i Trung Quèc ë Trung quèc, ®èi t-îng tiªu dïng c¸c s¶n phÈm ngò cèc vµ m× ¨n liÒn chñ yÕu lµ trÎ em. TrÎ em th-êng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn quyÕt ®Þnh mua m× ¨n liÒn cña bè mÑ chóng. B¶ng I.4. TÇn suÊt sö dông m× ¨n liÒn t¹i Trung quèc TÇn suÊt % tiªu dïng Hµng ngµy 5 Trªn 3 lÇn/tuÇn 15 1-2 lÇn/tuÇn 37 2-3 lÇn/tuÇn 20 1 lÇn/tuÇn hoÆc Ýt h¬n 5 Kh«ng bao giê 18 æ è Do nÒn kinh tÕ Trung quèc ph¸t triÓn nhanh, thu nhËp cña ng-êi d©n t¨ng nhanh lµm cho nhu cÇu vÒ thùc phÈm cña n-íc nµy t¨ng lªn nhanh chãng. Trong ®ã, riªng n¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 20% vµ dù ®o¸n tõ nay ®Õn n¨m 2010 thÞ tr-êng m× ¨n liÒn sÏ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é kho¶ng tõ 20-25%. [21] TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 6
 12. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi + T¹i NhËt b¶n Cïng víi Hµn quèc, NhËt b¶n lµ n-íc nhËp khÈu bét m× lín ë Ch©u ¸. N¨m 1996-1998 NhËt b¶n nhËp khÈu tíi 6,2 triÖu tÊn, tû lÖ t¨ng tr-ëng dµnh cho s¶n xuÊt b¸nh m× tõ n¨m 1994-1997 lµ 0%, trong khi tû lÖ t¨ng tr-ëng dµnh cho s¶n xuÊt m× ¨n liÒn lµ 1,8-3,3%. ë NhËt b¶n cã ®Õn 80 % d©n sè tiªu thô m× ¨n liÒn trong ®ã nhãm tiªu thô chÝnh ë ®é tuæi tõ 12-25 tuæi. [21] B¶ng I.5. Tiªu thô m× b×nh qu©n ®Çu ng-êi ë mét sè n-íc Ch©u ¸ (kg/ng-êi/n¨m) [6] N-íc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Hµn Quèc 4,016 4,137 4,266 4,965 5,213 5,385 5,537 NhËt 5,649 5,681 5,610 5,507 5,496 5,507 5,586 Indonesia 2,543 2,823 3,078 2,901 3,095 3,219 3,363 ViÖt Nam 0,956 1,043 1,187 1,394 1,690 2,074 2,550 §µi Loan 1,880 1,942 2,004 2,004 2,040 2,004 2,058 Th¸i Lan 0,758 0,849 0,994 1.042 1,138 1,244 1,362 Trung Quèc 0,512 0,534 0,577 0,692 0,822 0,898 0,988 Philippin 0,278 0,316 0,358 0,403 0,452 0,506 0,570 Sè liÖu trong B¶ng I.5 cho thÊy NhËt vµ Hµn Quèc lµ hai n-íc tiªu thô tÝnh theo ®Çu ng-êi cao nhÊt, tõ n¨m 19952001 t¨ng 37,8%, trung b×nh 5,4%/n¨m (NhËt: 5,586 kg/ng-êi, Hµn Quèc 5,537 kg/ng-êi). ViÖt Nam ®øng thø t- víi 2,55 kg/ ng-êi. Tuy nhiªn tiªu thô m× b×nh qu©n ®Çu ng-êi ë ViÖt Nam t¨ng nhanh nhÊt, tèc ®é trung b×nh tíi 23,8%/n¨m. §iÒu ®ã chøng tá ViÖt nam ®· vµ ®ang lµ mét thÞ tr-êng tiªu thô giµu tiÒm n¨ng. Trong nh÷ng n¨m qua, tiªu thô m× ¨n liÒn trong khu vùc t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh. §¸ng chó ý lµ tiªu thô m× b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña Philippin tõ n¨m 1995-2001 t¨ng gÊp h¬n 2 lÇn. [21] Cho ®Õn nay c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn kh¸ ®a d¹ng, hiÖn cã hµng tr¨m th-¬ng hiÖu vµ hµng ngµn lo¹i s¶n phÈm ®· ®-îc tung ra thÞ tr-êng ®¸p øng TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 7
 13. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi mäi yªu cÇu cña ng-êi tiªu dïng cña nhiÒu Quèc gia, nhiÒu D©n téc víi nh÷ng khÈu vÞ rÊt kh¸c nhau. C¸c yÕu tè dÉn ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh tiªu dïng m× ¨n liÒn trªn thÕ giíi ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau [21]: Tiªu chÝ % ng-êi chän c©u hái lùa chän Mïi vÞ 73 Gi¸ c¶ 43 Th-¬ng hiÖu 31 ThuËn tiÖn 30 Ngµy s¶n xuÊt 19 Mua l¹i 8 KhuyÕn m¹i 5 ¶nh h-ëng cña qu¶ng c¸o 3 KiÓu d¸ng bao b× 2 H-íng dÉn dÔ ®äc 1 NhiÖt t×nh cña ng-êi b¸n 0,5 N¬i ®Ó hµng ho¸ 0,5 I. 2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÌ ĂN LIỀN Ở VIỆT NAM M× ¨n liÒn ®-îc du nhËp vµo ViÖt nam vµo nh÷ng n¨m 70 do mét th-¬ng nh©n ng-êi miÒn Nam. Ban ®Çu chØ lµ x-ëng nhá, sau do nhu cÇu ngµy cµng t¨ng nªn s¶n xuÊt m× ¨n liÒn ®· ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng. C¬ së s¶n xuÊt m× ¨n liÒn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam chÝnh lµ x-ëng m× ¨n liÒn B×nh T©y b©y giê. M× ¨n liÒn xuÊt hiÖn lµm thay ®æi mét chót thãi quen cña ng-êi ViÖt Nam trong ¨n uèng. KÕt qu¶ ®iÒu tra kh¶o s¸t cña c«ng ty Olilvy vµ Marther Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng vÒ chÕ ®é ¨n uèng cña 14 quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam ®· ®-a ra nhËn ®Þnh: Thãi quen ¨n uèng cña ng-êi tiªu dïng ®ang dÇn thay ®æi cã xu h-íng thÝch sö dông ®å hép, thùc phÈm chÕ biÕn s½n, c¸c lo¹i thøc ¨n nhanh. Thùc tÕ ë n-íc ta ngµy cµng nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt m× TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 8
 14. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi ¨n liÒn víi c«ng suÊt t¨ng dÇn. N¨m 1975 míi cã 5 c¬ së víi tæng c«ng suÊt kho¶ng 10.000 tÊn/n¨m. §Õn n¨m 1992 trªn toµn quèc ®· cã h¬n 30 c¬ së víi c«ng suÊt 80.000 tÊn/n¨m. Trong ®ã cã 12 nhµ m¸y cña nhµ n-íc, 7 nhµ m¸y trùc thuéc bé c«ng nghiÖp nhÑ, 2 nhµ m¸y lµ m× H¶i Ch©u vµ m× S«ng Hång do bé n«ng nghiÖp qu¶n lý [15]. HiÖn nay ViÖt nam cã hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt m× ¨n liÒn trong ®ã nÕu tÝnh c¬ së cã c«ng suÊt thiÕt kÕ tõ 5000 tÊn ®Õn 35000 tÊn/ n¨m cã gÇn 50 doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn, cßn l¹i lµ c¸c c¬ së nhá víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 300.000 tÊn/n¨m. M× ¨n liÒn ®-îc s¶n xuÊt tËp trung ë phÝa nam víi n¨ng lùc s¶n xuÊt chiÕm ®Õn 85% tæng s¶n l-îng c¶ n-íc. [22] Theo sè liÖu cña Tæng côc thèng kª, s¶n l-îng m× cña c¶ n-íc tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2002 t¨ng 35,7%. B¶ng I.6. S¶n l-îng s¶n xuÊt m× ¨n liÒn cña c¶ n-íc tõ 1999-2002 [22] S¶n l-îng (tÊn) 1999 2000 2001 2002 C¶ n-íc 173.727 200.950 224.471 235.825 Tæng s¶n l-îng m× miÒn B¾c 5.173 14.895 23.421 20.333 Tû träng so c¶ n-íc (%) 2,98 6,91 10,43 8,62 Tæng s¶n l-îng m× miÒn Nam 168.544 186.055 201.050 215.492 Tû träng so c¶ n-íc (%) 97,02 93,09 89,57 91,38 TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 9
 15. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi I.2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i phÝa B¾c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn bao gåm 2 lo¹i h×nh Quèc doanh vµ liªn doanh víi n-íc ngoµi. S¶n l-îng khu vùc phÝa B¾c chØ chiÕm 10-15% tæng s¶n l-îng c¶ n-íc. Trong ®ã C«ng ty Vifon Acecook ViÖt Nam cã s¶n l-îng lín nhÊt lµ 4212 tÊn/n¨m. TiÕp ®Õn lµ Cty TNHH th-¬ng m¹i H-¬ng sen víi s¶n l-îng 3.106 tÊn/n¨m (B 1.6) B¶ng I.7. S¶n l-îng m× ¨n liÒn cña c¸c doanh nghiÖp phÝa b¾c [22] C«ng suÊt thiÕt kÕ vµ c«ng suÊt thùc Tªn doanh nghiÖp C«ng suÊt 1998 1999 2000 2001 2002 thiÕt kÕ 1 2 3 4 5 6 7 Cty liªn doanh 10.000 - - 8119 8640 4212 Vifon Acecook Cty TNHH TM & s¶n xuÊt Nh©n 7000 - - - 60 273 B¸ch Cty KD & CBLT 3000 - - - 3000 1635 ViÖt TiÕn Cty TNHH th-¬ng 3000 - - - 3000 3106 m¹i H-¬ng sen Cty Kinh doanh chÕ biÕn l-¬ng 3000 - 1893 2337 2499 1915 thùc Cty cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm 2500 - 382 397 467 501 Th¸i Minh Cty TNHH TP 2000 913 804 1587 1593 1642 C«ng nghiÖp C&E XÝ nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc, 2000 400 320 86,2 359 321 thùc phÈm Vinh Cty kü nghÖ Thùc 1600 140 552 596 650 2660 phÈm Hµ Néi Cty TNHH TP 1500 0 0 0 1100 1984 Phó C-êng TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 10
 16. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi 1 2 3 4 5 6 7 Hîp t¸c x· chÕ biÕn 1365 - 876 915 920 990 TP xuÊt khÈu Cty XNK Nam S¬n 700 242 248 477 780 726 Cty TNHH TP C«ng nghÖ ViÖt 500 22 98 381 343 368 Hoµng Tæng 38165 1.717 5.173 6.776,2 14.771 20.333 C¸c sè liÖu trªn cho thÊy C«ng suÊt thùc cña c¸c c¬ së phÝa B¾c chØ ®¹t tèi ®a 53,28% c«ng suÊt thiÕt kÕ (n¨m 2002). HÇu nh- c¸c s¶n phÈm cña c¸c c¬ së phÝa B¾c khã c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp phÝa Nam cã th-¬ng hiÖu trªn thÞ tr-êng néi ®Þa nh- Miliket, Vifon, Colusa… I.2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt ë phÝa Nam HiÖn nay ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 3 doanh nghiÖp Nhµ n-íc s¶n xuÊt m× ¨n liÒn lín, 2 Cty cæ phÇn, 2 h·ng n-íc ngoµi vµ trªn 20 Cty t- nh©n cïng tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng s¶n xuÊt vµ kinh doanh m× ¨n liÒn. ThÞ tr-êng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n do c¸c h·ng lín n-íc ngoµi cã hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm vµ qu¶ng c¸o th-¬ng hiÖu tèt nh- Unilever vµ Uni-President ®· chiÕm ®-îc phÇn lín thÞ phÇn tèt vµ do vËy hä ®· thu ®-îc lîi nhuËn kh¸ lín. C¬ së cã s¶n l-îng lín nhÊt lµ C«ng ty kü nghÖ thùc phÈm ViÖt Nam víi s¶n l-îng 34.423 tÊn/n¨m. TiÕp ®Õn lµ C«ng ty c«ng nghiÖp thùc phÈm ¸ Ch©u (24.644 tÊn/n¨m), C«ng ty l-¬ng thùc TPHCM ®¹t 21.468 tÊn/n¨m… (B¶ng. 1.7) TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 11
 17. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi B¶ng I.8. S¶n l-îng m× ¨n liÒn cña c¸c doanh nghiÖp phÝa Nam C«ng suÊt thiÕt kÕ vµ c«ng suÊt thùc Tªn doanh nghiÖp C«ng suÊt 1998 1999 2000 2001 2002 thiÕt kÕ 1 2 3 4 5 6 7 Cty l-¬ng thùc TPHCM 35.420 21.355 20.331 22.005 25.791 21.468 Cty c«ng nghiÖp thùc 25.000 15.230 14.799 15.621 15.881 24.644 phÈm ¸ Ch©u Cty kü nghÖ thùc phÈm 23.560 19.865 16.789 20.554 26.094 34.423 ViÖt Nam Nhµ m¸y m× ¨n liÒn Thiªn 23.560 15.997 14.591 17.865 19.562 21.474 H-¬ng Nhµ m¸y m× Miliket 20.000 19.868 18.119 20.151 21.260 22.414 Nhµ m¸y m× ¨n liÒn Colusa 20.000 19.499 19.850 19.952 19.987 20.016 Nhµ m¸y m× ¨n liÒn A-Chai 20.000 13.965 11.205 14.556 15.004 16.124 C«ng ty TNHH chÕ biÕn 16.580 11.349 10.437 11.676 12.119 6.907 thùc phÈm Phó C-êng Nhµ m¸y m× ¨n liÒn 10.000 6.500 6.756 7.250 7.895 7.588 Acecook Cty c«ng nghiÖp thùc 9.351 7.921 8.436 8.975 8.220 10.367 phÈm ViÖt H-ng XÝ nghiÖp liªn doanh Sµi 8.756 5.002 5.474 5.351 5.967 6.734 gßn Ve Wong Cty TNHH Thµnh T©m 4.198 2.139 2.004 2.974 3.664 4.208 Doanh nghiÖp t- nh©n 3.185 2.561 2.472 2.448 3.007 3.122 Liªn Ph¸t Cty TNHH ViÖt Thèng 3.000 1.551 1.720 1.638 1.965 2.041 NhÊt Cty TNHH Phóc H¶o 2.876 1.256 1.279 1.452 1.668 147 Cty TNHH ChÕ biÕn thùc 2.645 1.558 2.061 2.843 2.417 2.653 phÈm vµ bao b× Ph-¬ng §«ng Cty cæ phÇn thùc phÈm 2.546 2.893 2.924 2.049 2.702 1.868 B×nh T©y Cty TNHH CÇn Th¬ 2.000 1.946 1.793 1.544 1.900 1.842 TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 12
 18. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi 1 2 3 4 5 6 7 Cty Cæ phÇn chÕ biÕn thùc 2.000 1.523 1.906 1.961 1.492 1.641 phÈm CÇn Th¬ XN chÕ biÕn thùc phÈm 1.997 983 1.674 1.652 1.077 1.165 CÇn Th¬ Cty XNK Sa Giang 1.997 1.237 1.850 1.523 1.229 1.320 Cty BÝch Chi 1.000 459 953 832 899 529 Cty cæ phÇn XNK T©n 914 901 892 845 921 1.008 §Þnh Cty TNHH th-¬ng m¹i vµ 365 204 239 338 329 319 chÕ biÕn thùc phÈm Hoµ Hîp Tæng 240.950 175.762 168.554 186.055 201.050 215.492 C¸c sè liÖu trªn cho thÊy: C«ng suÊt thiÕt kÕ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn khu vùc phÝa Nam lµ 240.950 tÊn/n¨m, thùc tÕ s¶n xuÊt hiÖn nay ®¹t 77% n¨m 1999 vµ n¨m 2002 ®· t¨ng lªn 89,43%. Nh- vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn phÝa Nam ®· ho¹t ®éng kh¸ tèt. Quy m« cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn cña khu vùc phÝa Nam lín h¬n khu vùc phÝa B¾c (c«ng suÊt thiÕt kÕ b×nh qu©n cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt m× ¨n liÒn phÝa Nam lµ 10.039,58 tÊn/n¨m, trong khi ®ã c«ng suÊt thiÕt kÕ b×nh qu©n cña c¸c doanh nghiÖp phÝa B¾c chØ lµ 2.935,769 tÊn/n¨m). N¨m 2002 s¶n l-îng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp khu vùc phÝa Nam ®¹t 89,43% c«ng suÊt thiÕt kÕ th× c¸c doanh nghiÖp phÝa B¾c chØ ®¹t 53,28%. I.2.3. T×nh h×nh kinh doanh cña ngµnh c«ng nghiÖp m× ¨n liÒn T×nh h×nh tiªu thô m× ¨n liÒn trong c¶ n-íc mÊy n¨m gÇn ®©y nh×n chung t¨ng kh¸ nhanh: n¨m 1999, tæng nhu cÇu m× ¨n liÒn c¶ n-íc ®¹t 91.602 tÊn, ®Õn n¨m 2000 t¨ng lªn 96.509 tÊn, t¨ng 5,36% so víi n¨m 1999; n¨m 2001 ®¹t 102.164 tÊn, t¨ng 5,86% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 ®¹t 108.335 tÊn, t¨ng 6,05% so víi n¨m 2001. TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 13
 19. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi B¶ng I.9. T×nh h×nh tiªu thô m× ¨n liÒn c¶ n-íc [22] 1999 2000 2001 2002 Nhu cÇu thÞ tr-êng néi ®Þa (tÊn) 91.602 96.509 102.164 108.335 Møc t¨ng tuyÖt ®èi n¨m tr-íc (tÊn) 4.502 4.907 5.655 6.171 Møc t¨ng t-¬ng ®èi so víi n¨m 5,17 5,36 5,86 6,05 tr-íc (%) Riªng liªn doanh Vifon-Acecook n¨m 2002 s¶n l-îng tiªu thô trªn thÞ tr-êng trong n-íc chiÕm ®Õn 94,66% tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm, trÞ gi¸ 38.789,2 ngh×n USD. B¶ng I.10. C¬ cÊu thÞ tr-êng m× ¨n liÒn néi ®Þa [22] Møc b¸n lÎ Nhµ cung cÊp Lo¹i h-¬ng vÞ TÇng líp tiªu thô Dung l-îng thÞ tr-êng D-íi 800 ®/gãi Colusa, Vifon T«m, chay Thu nhËp thÊp, Kh¸ lín vµ m× x¸ (to) c¸c qu¸n ¨n Tõ 800-1.900 C¸c nhµ s¶n T«m, bß, gµ, ThÊp, trung b×nh Lín nhÊt ®/gãi xuÊt trong cua, lîn, ngò vµ trung b×nh kh¸ n-íc vÞ, chay Tõ 2000-3.000 C¸c nhµ s¶n M× t«, cèc, Thu nhËp kh¸ vµ ThÊp ®/gãi xuÊt trong n-íc c¸c d¹ng m× cao cã thÞt gãi Trªn 3.000 NhËp tõ Hµn Chay, cari, Thu nhËp cao RÊt thÊp ®/gãi quèc, §µi loan, tæng hîp Hång k«ng B¶ng I.11. ThÞ phÇn cña mét sè Cty theo vïng l·nh thæ (n¨m 2002) [23] ThÞ phÇn (%) Vïng l·nh thæ Vifon Miliket Thiªn H-¬ng Colusa Kh¸c MiÒn B¾c 28 27 12 - 33 TP. Hå ChÝ Mi nh 30 30 7 7 26 MiÒn Trung 30 25 10 7 28 MiÒn §«ng 33 30 8 6 23 MiÒn T©y 7 10 33 30 20 TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 14
 20. Luậnn văn thạc sỹ khoa học Lu Vi ViÖn Ön KH&CNMT- §H B¸ch Khoa Hµ Néi Qua b¶ng trªn ta thÊy ngoµi thÞ tr-êng miÒn T©y, ë c¸c vïng cßn l¹i s¶n phÈm cña Vifon vµ Miliket chiÕm 55-70% thÞ phÇn m× ¨n liÒn trong n-íc. §iÒu ®ã cho thÊy chÊt l-îng vµ th-¬ng hiÖu cña s¶n phÈm quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh m× ¨n liÒn. Sù ph©n chia thÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cung cÊp m× ¨n liÒn trªn ph¹m vi c¶ n-íc nh- sau: + T¹i thÞ tr-êng miÒn B¾c, m× Vifon chiÕm tØ träng lín nhÊt víi 28%, tiÕp ®Õn lµ m× Miliket 27% vµ Thiªn H-¬ng chiÕm 12%. + T¹i thÞ tr-êng Thµnh phè Hå ChÝ Minh, m× Vifon vµ m× Miliket cã thÞ phÇn t-¬ng ®-¬ng nhau, mçi lo¹i chiÕm 30% thÞ phÇn, tiÕp ®Õn lµ m× Thiªn H-¬ng 7%. + T¹i thÞ tr-êng miÒn Trung m× Vifon chiÕm 33%, Miliket 30% vµ Thiªn H-¬ng 8%. + T¹i thÞ tr-êng miÒn T©y m× Thiªn H-¬ng ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng nªn thÞ phÇn chiÕm tíi 33%, tiÕp ®Õn lµ Colusa 30%, Miliket 10% vµ Vifon 7%. Nh×n chung, c¬ cÊu c¸c lo¹i m× ¨n liÒn tiªu thô trªn thÞ tr-êng c¶ n-íc th× m× Vifon vÉn lµ s¶n phÈm cã tØ träng lín nhÊt, tiÕp ®Õn lµ Miliket vµ Thiªn H-¬ng. C¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn kh¸c chiÕm tû träng t-¬ng ®èi nhá. M× ¨n liÒn lµ mét s¶n phÈm rÊt quen thuéc trong khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cña ng-êi d©n. HiÖn nay, Nhµ n-íc ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n nh»m n©ng cao thu nhËp vµ møc sèng cho n«ng d©n. Do ®ã, dù b¸o nhu cÇu c¸c s¶n phÈm tiªu dïng ë khu vùc thÞ tr-êng n«ng th«n trong 5 n¨m ®Õn 10 n¨m sÏ t¨ng nhanh. Do ®ã m× ¨n liÒn sÏ ®-îc tiªu thô m¹nh t¹i thÞ tr-êng n«ng th«n. MÆt kh¸c c¸c khu c«ng nghiÖp míi trong 5-10 n¨m tíi còng sÏ t¹o ra mét thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng cho s¶n phÈm m× ¨n liÒn. Dù b¸o thÞ tr-êng m× ¨n liÒn trong n-íc sÏ t¨ng kho¶ng 5-7% trong vßng 10 n¨m tíi. TrÇn H÷u HiÓn Líp CHCNMT 2003-2005 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2