intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Cải tiến công cụ seo panel

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
15
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Cải tiến công cụ seo panel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn sẽ được tổ chức như sau: Chương 1/ Giới thiệu tổng quan về tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO), qui trình tiến hành SEO hiện nay. Chương 2/ Trình bày các công cụ SEO phổ biến hiện nay để thấy được điểm mạnh và hạn chế của các công cụ đó. Chương 3/ Trình bày những về công cụ Seo panel, các chức năng SEO của nó; rút ra những điểm mạnh và hạn chế của Seo panel; cải tiến, nâng cấp thêm một số tính năng cho Seo panel; thực nghiệm thực tiễn và đánh giá kết quả đạt được qua thử nghiệm Seo panel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Cải tiến công cụ seo panel

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN VĂN CHUNG<br /> <br /> CẢI TIẾN CÔNG CỤ SEO PANEL<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN VĂN CHUNG<br /> <br /> CẢI TIẾN CÔNG CỤ SEO PANEL<br /> Ngành: Hệ thống thông tin<br /> Chuyên ngành: Hệ thống thông tin<br /> Mã số: 60480104<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Văn Nam<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để có thể hoàn thiện đƣợc luận văn thạc sỹ của mình, trƣớc tiên, tôi xin bày<br /> tỏ lòng biết ơn sâu nhất tới thầy –TS. Nguyễn Văn Nam (bộ môn Mạng và Truyền<br /> thông máy tính – trƣờng Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội). Sự gần<br /> gũi, khích lệ và nhiệt tình hƣớng dẫn của thầy là nguồn động lực rất lớn đối với tôi<br /> trong suốt thời gian thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các thầy, cô<br /> trong bộ môn Các hệ thống thông tin, cũng nhƣ các thầy, cô trong khoa Công nghệ<br /> thông tin – trƣờng Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình<br /> giảng dạy, cung cấp cho chúng tôi những kiến thức, kinh nghiệm không chỉ trong<br /> học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, ngƣời thân trong<br /> gia đình, các bạn học viên, đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện tốt<br /> nhất cho tôi trong suốt khóa học tại Trƣờng Đại học Công nghệ – Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội để tôi có thể hoàn thiện tốt luận văn thạc sỹ của mình.<br /> Hà Nội, tháng 05 năm 2017<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Văn Chung<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Cải tiến công cụ Seo Panel” là công<br /> trình nghiên cứu thực sự của bản thân, đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý<br /> thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dƣới sự<br /> hƣớng dẫn khoa học củaTS. Nguyễn Văn Nam. Toàn bộ nội dung nghiên cứu của<br /> luận văn, các vấn đề đƣợc trình bày đều là những tìm hiểu và nghiên cứu của cá<br /> nhân tôi hoặc là trích dẫn các nguồn tài liệu và một số trang Web đƣợc đƣa ra ở<br /> phần Tài liệu tham khảo. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi<br /> kỷ luật của khoa và nhà trƣờng đề ra.<br /> Hà Nội, tháng 04 năm 2017<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Văn Chung<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i<br /> LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC... ............................................................................................................. iii<br /> DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............................................. v<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................... vi<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ…....................................................................................................... 1<br /> 1. Bối cảnh .......................................................................................................... 1<br /> 2. Một số giải pháp phổ biến hiện nay................................................................ 1<br /> 3. Giải pháp đề xuất ............................................................................................ 2<br /> 4. Đóng góp của đề tài ........................................................................................ 3<br /> 5. Tổ chức luận văn ............................................................................................ 3<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ SEO WEB ................................................................ 4<br /> 1.1. Khái niệm về SEO Web .............................................................................. 4<br /> 1.2. Quy trình tiến hànhSEO Web ...................................................................... 4<br /> 1.3. Tổng kết chƣơng ........................................................................................ 11<br /> Chƣơng 2: MỘT SỐ CÔNG CỤ SEOPHỔ BIẾN.................................................. 12<br /> 2.1. Công cụ nghiên cứu từ khoá ...................................................................... 12<br /> 2.1.1. Công cụ Longtail Pro .......................................................................... 12<br /> 2.1.2. Công cụ Adwords Keyword Planner .................................................. 14<br /> 2.2. Công cụ SEO Onpage ................................................................................ 17<br /> 2.2.1. Công cụ Seo Doctor................................................................................ 17<br /> 2.2.2. Công cụ SEO Quake ........................................................................... 19<br /> 2.3. Công cụ SEO Offpage ............................................................................... 23<br /> 2.3.1. Công cụ Ahrefs ................................................................................... 23<br /> 2.3.2. Công cụ Open Site Explore ................................................................ 27<br /> 2.4. Tổng kết chƣơng ........................................................................................ 29<br /> Chƣơng 3: CÔNG CỤ SEO PANEL, CẢI TIẾN VÀ THỰC NGHIỆM ............... 31<br /> 3.1. Công cụ SEO Panel ................................................................................... 31<br /> 3.1.1. Tổng quan về công cụ SEO Panel ...................................................... 31<br /> 3.1.2. Cài đặt SEO Panel............................................................................... 32<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2