intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông - công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
92
lượt xem
16
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông - công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông - công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình trình bày những lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán, phân tích đánh giá hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông - công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông - công nghệ thông tin tại viễn thông Quảng Bình

 1. -1- -2- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG ***** Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Nguy n Công Phương TRƯƠNG THÙY VÂN XÂY D NG H TH NG THÔNG TIN K TOÁN PH C V Ph n bi n 1:......................................................................... QU N TR CƯ C VI N THÔNG - CÔNG NGH THÔNG TIN T I VI N THÔNG QU NG BÌNH Ph n bi n 2:......................................................................... Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày ... tháng .... năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. Đà N ng - Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. -3- -4- M Đ U 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài V lý lu n: H th ng l i cơ s lý lu n v qu n tr doanh thu - các 1. Lý do ch n ñ tài kho n ph i thu khách hàng và h th ng thông tin ph c v qu n tr Trong b i c nh toàn c u hóa hi n nay, thông tin là v n ñ ñư c doanh thu - các kho n ph i thu khách hàng trong Doanh nghi p Vi n quan tâm hàng ñ u. góc ñ doanh nghi p, vi c thi t l p m t h thông. th ng thông tin ñ m b o ph c v cho qu n tr doanh nghi p là c n V th c ti n: Thi t l p l i quy trình qu n lý CVT - CNTT h p lý thi t nh m góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý trong môi trư ng cho Vi n thông Qu ng Bình trên cơ s quy trình qu n lý hi n có và c nh tranh. xây d ng l i h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr CVT - Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c vi n thông CNTT t i Vi n thông Qu ng Bình. như VNPT thì công tác qu n lý doanh thu, cư c phát sinh và thu n 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u sao cho có hi u qu , gi m t l n ph i thu khó ñòi...là m t trong Đ i tư ng nghiên c u: H th ng thông tin k toán ph c v công tác nh ng v n ñ mà nhà qu n tr quan tâm hàng ñ u. Do xu t phát t qu n tr CVT - CNTT. m t doanh nghi p Nhà nư c ñ c quy n trong lĩnh v c vi n thông, t Ph m vi nghiên c u: Ph m vi nghiên c u là nh ng v n ñ liên quan ch c qu n lý và t ch c kinh doanh vi n thông Qu ng Bình v n ñ n h th ng thông tin cho qu n lý và k toán CVT - CNTT t i Vi n còn lưu l i ít nhi u cơ ch hành chính. "B máy qu n lý v CVT - thông Qu ng Bình th i gian nghiên c u t năm 2008 ñ n 9 tháng ñ u CNTT còn c ng k nh (t t nh xu ng huy n và các trung tâm), vi c năm 2010. qu n lý cư c phát sinh không linh ho t, gây th t thoát m t lư ng ti n 4. Phương pháp nghiên c u l n hàng năm do không thu h i ñư c n ph i thu" (K toán ph trách Lu n văn này s d ng phương pháp nghiên c u trư ng h p mô t qu n lý CVT - CNTT c a VNPT Qu ng Bình). Th c t này, như k t h p gi i thích. Nghiên c u ñư c th c hi n thông qua vi c tìm nh n xét c a nhân viên ph trách qu n lý cư c, làm gi m hi u qu hi u th c t t i Công ty. Qua ñó, Lu n văn ñ xu t hư ng gi i quy t kinh doanh, gi m s c c nh tranh c a doanh nghi p trên th trư ng có phù h p nh m nâng cao năng l c qu n lý ñi u hành doanh thu cư c nhi u công ty m i n i nhưng tăng trư ng nhanh chóng (ch ng h n Công ty. Viettel). 5. Đóng góp c a lu n văn T nh ng l p lu n trên, xét th y vi c tìm hi u c n k th c t Lu n văn ñã ñánh giá th c tr ng công tác qu n lý CVT - CNTT và công tác qu n lý cư c VNPT Qu ng Bình ñ nh n di n nh ng b t h th ng thông tin k toán cung c p ph c v qu n tr CVT - CNTT c p, qua ñó thi t l p l i quy trình qu n lý CVT - CNTT và xây d ng t i Vi n thông Qu ng Bình, ch ra nh ng t n t i, h n ch ñ i v i quy h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr CVT - CNTT t i Vi n trình qu n lý và h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr CVT - thông Qu ng Bình h p lý hơn là th t s c n thi t. CNTT. T ñó ñ ra các gi i pháp ñ ng b nh m ñ i m i quy trình
 3. -5- -6- qu n lý và xây d ng l i h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr 1.1.5. Đ c ñi m CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c CVT - CNTT t i Vi n thông Qu ng Bình. VNPT 6. K t c u c a lu n văn - CVT - CNTT là nh ng d ch v tr sau, ngư i s d ng sau khi ñã s Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c t ch c thành 3 d ng d ch v thì cu i tháng m i nh n thông báo cư c d ch v . chương. Chương 1, bàn v cơ s lý thuy t v h th ng thông tin k - Khó theo dõi khách hàng n u không c p nh p thông tin thư ng toán ph c v qu n tr doanh thu và thu ti n cư c vi n thông - công xuyên. ngh thông tin trong doanh nghi p nói chung, có lưu ý ñ n ñ c thù t - Thái ñ làm vi c và k năng làm vi c c a ngư i thu cư c cũng là ch c qu n lý và kinh doanh T p ñoàn Bưu chính Vi n thông Vi t m t nhân t quy t ñ nh ñ n vi c thu cư c ñúng th i h n. Nam. Chương 2, nêu lên th c tr ng công tác t ch c h th ng thông - CVT - CNTT d phát sinh n x u, n ph i thu khó ñòi do không thu tin k toán ph c v qu n tr CVT - CNTT t i Vi n thông Qu ng ñư c ti n cư c. Bình. Chương 3 trình bày nh ng ñ nh hư ng xây d ng h th ng - Doanh thu CVT - CNTT tuỳ thu c vào t l phân chia doanh thu. thông tin k toán h p lý nh m ph c v t t qu n tr CVT - CNTT t i 1.1.6. Đ c ñi m t ch c s n xu t kinh doanh và t ch c qu n Vi n thông Qu ng Bình. lý VNPT 1.2. H TH NG THÔNG TIN K TOÁN VÀ CÔNG TÁC CHƯƠNG 1 QU N TR DOANH THU VÀ N PH I THU TRONG DOANH CƠ S LÝ LU N V H TH NG THÔNG TIN K TOÁN NGHI P VI N THÔNG PH C V QU N TR DOANH THU VÀ THU TI N CƯ C 1.2.1. H th ng thông tin k toán VI N THÔNG - CÔNG NGH THÔNG TIN (CVT - CNTT) 1.2.2.Ch c năng cơ b n c a qu n tr doanh nghi p và m i liên TRONG CÁC DOANH NGHI P VI N THÔNG h gi a h th ng thông tin k toán v i các ch c năng c a qu n tr 1.1. VÀI NÉT V D CH V VI N THÔNG doanh nghi p 1.1.1. Khái ni m d ch v vi n thông 1.2.3 N i dung c a thông tin k toán ph c v cho qu n tr 1.1.2. Đ c ñi m d ch v vi n thông doanh thu và n ph i thu trong doanh nghi p 1.1.3. Các lo i hình d ch v vi n thông 1.3. H TH NG THÔNG TIN K TOÁN PH C V QU N 1.1.4. Đ c ñi m doanh thu và thu ti n d ch v vi n thông TR CVT - CNTT TRONG CÁC ĐƠN V TR C THU C a. Đ c ñi m doanh thu d ch v vi n thông VNPT b. Đ c ñi m n ph i thu d ch v vi n thông 1.3.1. M c tiêu và yêu c u c a qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c VNPT
 4. -7- -8- 1.3.1.1. M c tiêu và yêu c u c a qu n tr doanh thu CVT - Qu n tr thu ti n cư c vi n thông ñ i v i các ñơn v thu c CNTT trong các ñơn v tr c thu c VNPT T p ñoàn Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam a. M c tiêu qu n tr doanh thu b. T ch c cung c p thông tin cho quá trình t ch c th c hi n b. Yêu c u qu n tr doanh thu Thông tin v tình hình tài chính chung c a toàn doanh nghi p 1.3.1.2. M c tiêu và yêu c u qu n tr thu ti n CVT - CNTT thông qua các báo cáo tài chính; Thông tin v hình hình thu cư c s trong các ñơn v tr c thu c VNPT d ng d ch v vi n thông thông qua Báo cáo tình hình thu cư c s a. M c tiêu qu n tr thu ti n cư c d ng d ch v vi n thông c a khách hàng, báo cáo theo tu n, theo b. Yêu c u tháng; Thông tin v vi c xác ñ nh doanh thu phân chia v i các ñơn v 1.3.2. T ch c t o l p thông tin k toán ph c v qu n tr khác thông qua báo cáo tình hình thanh toán cư c k t n i v i doanh doanh thu và thu ti n CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c nghi p Vi n thông khác; Thông tin c n thi t v vi c ra quy t ñ nh VNPT nhanh v doanh thu và thu ti n CVT - CNTT; Thông tin v tình hình 1.3.3. T ch c cung c p thông tin k toán ph c v qu n tr n CVT - CNTT th c t hàng tháng t i các TTVT th hi n thông qua doanh thu và thu ti n CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c Báo cáo ki m kê n ph i thu khách hàng s d ng d ch v Vi n thông VNPT - Công ngh thông tin. 1.3.3.1. T ch c cung c p thông tin cho công tác d toán 1.3.3.3. T ch c cung c p thông tin cho công tác ki m soát doanh thu và thu ti n CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c VNPT VNPT a. Công tác ki m soát CVT - CNTT 1.3.3.2. T ch c cung c p thông tin cho qu n tr doanh thu và Ki m soát doanh thu CVT - CNTT thu ti n CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c VNPT Ki m soát thu ti n CVT - CNTT a. Qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT b. Cung c p thông tin cho công tác ki m soát CVT - CNTT Phân chia doanh thu cư c vi n thông các ñơn v thu c T p ñoàn t ch c ki m soát thông qua quy ñ nh chung v cơ T p ñoàn Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam [11] c u t ch c b máy qu n lý trong các VTT, quy ñ nh nh ng m u báo Các công ty VNP, VTN, VDC, VASC, VTI c a T p ñoàn cáo ñ nh kỳ ñ t ñó ki m soát ho t ñ ng kinh doanh c a các VTT. công b lưu lư ng, t ng h p s li u, phân chia doanh thu trư c ngày B ph n ki m toán n i b c a T p ñoàn hàng tháng s làm nhi m v 8 c a tháng ti p theo cho các VTT làm cơ s h ch toán doanh thu, ki m toán tài chính t i các VTT. thanh toán gi a các ñơn v . Trên cơ s ñó, vi c phân chia doanh thu 1.3.3.4. T ch c cung c p thông tin cho công tác ñánh giá ñư c th c hi n d a vào lưu lư ng tín hi u truy n ñưa c a m i công CVT - CNTT trong các ñơn v tr c thu c VNPT ty th ng kê ñư c trong quá trình th c hi n d ch v . a. Công tác ñánh giá doanh thu và thu ti n CVT - CNTT
 5. -9- - 10 - VNPT quy ñ nh các ñơn v ph i tri t ñ áp d ng các hình th c thu 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC T CH C H TH NG cư c. Hàng tháng k t qu thu n ph i ñ t >=96% trên t ng n cư c THÔNG TIN K TOÁN PH C V QU N TR CƯ C VI N phát sinh. Hàng năm t l thu n ñ t >98%. THÔNG - CÔNG NGH THÔNG TIN T I VI N THÔNG b. Cung c p thông tin cho vi c ñánh giá CVT - CNTT QU NG BÌNH Các ñơn v tuỳ t ng ñi u ki n và yêu c u qu n tr c a ñơn v 2.2.1. Các chính sách liên quan ñ n qu n tr doanh thu và thu mình ñ t ch c ñánh giá theo nh ng phương pháp nh t ñ nh và vi c ti n CVT - CNTT t i Vi n thông Qu ng Bình t ch c cung c p thông tin cho vi c ñánh giá hi u qu ho t ñ ng 2.2.2. Nh ng công c ph n ánh thông tin và cung c p thông cũng ñư c t ch c sao cho phù h p v i ñơn v mình. tin k toán cho qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT a. Công c ph n ánh thông tin CHƯƠNG 2 b. Công c cung c p thông tin cho qu n tr CVT - CNTT CÔNG TÁC T CH C H TH NG THÔNG TIN B ng 2.6: Báo cáo cung c p thông tin cho qu n tr CVT - CNTT BP K TOÁN PH C V QU N TR CƯ C VI N THÔNG - Lo i báo cáo Th i cung C p QT ti p M c ñích thu nh n TT gian nh n TT CÔNG NGH THÔNG TIN T I VI N THÔNG c p TT 1.Báo cáo CVT -CNTT tu n TTVT P.KT-TK-TC T ng h p ñ báo cáo QU NG BÌNH 2.BC nhanh m t s ch Tháng TTVT P.KT-TK-TC T ng h p ñ báo cáo 2.1. KHÁI QUÁT V VI N THÔNG QU NG BÌNH tiêu 3.Báo cáo doanh thu Tháng TTVT P.KT-TK-TC T ng h p ñ báo cáo 2.1.1. Gi i thi u v Vi n thông Qu ng Bình 4.BC doanh thu CVT- Tháng P. KT- - GĐ VTT - Ra quy t ñ nh v DT CNTT theo tháng, ư c TK-TC - P.KH-KD - Đi u ch nh KH 2.1.2. T ch c s n xu t kinh doanh t i công ty tính c năm 2.1.2.1. Đ c ñi m s n xu t kinh doanh t i VTQB 5.BC tình hình thu cư c Năm P. KT- Giám ñ c Ra quy t ñ nh v t l gi a BĐT v i VTT TK-TC VTT thanh toán v i BĐT 2.1.2.2. T ch c SXKD và cung c p d ch v vi n thông t i 6.BC tình hình SXKD, Năm P. KT- Giám ñ c Ra QĐ thanh toán v i VTQB thu n BĐP, thanh toán TK-TC VTT TĐ, x lý thu n v i T p ñoàn a. Các d ch v cung c p t i Vi n thông Qu ng Bình 7.BC doanh thu các Khi P. KT- Giám ñ c Ra quy t ñ nh b t DVVT c n TK-TC VTT thư ng b. T ch c m ng lư i kinh doanh c a công ty 8.BC tình hình thu cư c Năm P. KT- - P.TCCBLĐ -Đ xu t thư ng /ph t 2.1.3. Đ c ñi m t ch c b máy qu n lý t i Vi n thông Qu ng s d ng DVVT c a KH TK-TC - GĐ VTT -Ra QĐ thư ng/ph t 9.Báo cáo v t l thu Tháng P. KT- - P.KH - KD -Đ xu t P/A thu n Bình CVT - CNTT TK-TC - P. TCCBLĐ -Đ xu t thư ng /ph t 2.1.4. Ch ñ k toán áp d ng t i Vi n thông Qu ng Bình - GĐ VTT -Ra quy t ñ nh 10.B ng ki m kê NPT Năm ki m Giám ñ c Có quy t ñ nh khi x y 2.1.5. Tình hình doanh thu và n ph i thu CVT - CNTT c a KH s d ng d ch v VT kê VTT ra sai l ch VTQB năm 2010 so v i năm 2009 Công c cung c p thông tin cho qu n tr CVT - CNTT tương ñ i ñ y ñ . Tuy nhiên các báo cáo chưa ñi sâu phân tích, ñánh giá
 6. - 11 - - 12 - thông tin, chưa ñưa ra ñư c nh ng ñánh giá cho các phương án kinh * Quy trình l p d phòng n ph i thu và xóa s n khó ñòi doanh. Nh ng h n ch trên có th do b ph n qu n lý chưa th t s Vi c l p d phòng di n ra vào cu i kỳ ch không ph i ñ u kỳ. Có n m b t ñư c các k năng ñi u hành, Trư ng phòng KH - KD không s trái ngư c ñó là do h ch toán n ph i thu ñư c th c hi n các có kinh nghi m qu n lý các phương án kinh doanh, ch n ng v hình trung tâm còn d phòng n ph i thu khó ñòi th c hi n VTT, do v y th c, t ch c th c hi n nhưng không ñánh giá. Phòng k toán không VTT không d tính ñư c n ph i thu khó ñòi phát sinh. có b ph n k toán qu n tr ñ ñánh giá l i ích - chi phí c a các 2.2.3.3. H th ng thông tin k toán ph c v công tác ki m soát phương án ñ tham mưu v tài chính. doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB 2.2.3. T ch c h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr a. Các th t c ki m soát ñư c thi t l p CVT - CNTT t i Vi n thông Qu ng Bình B ng 2.8: Các th t c ki m soát CVT - CNTT 2.2.3.1. H th ng thông tin k toán ph c v công tác l p d TT Th t c ki m soát M c tiêu ki m soát toán doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB 1 Mã hoá khách hàng ngay khi ký HĐ Không b sót HĐ Công tác l p k ho ch th c hi n ch y u phòng K ho ch - 2 KH ñư c phân theo nhóm và th i gian Theo dõi ch t ch DT và NPT Kinh doanh c a VTQB. K ho ch mà VTQB l p ch ñơn thu n nh m 3 Khách hàng ñư c phân theo tuy n và Tính toán doanh s và thư ng ph t cung c p thông tin k ho ch c a VTQB c n thi t cho công tác qu n thu n cũng theo tuy n theo tuy n lý cho T p ñoàn và ph c v cho vi c xin c p phát kinh phí ho t ñ ng 4 T ñ i soát cư c ghép cư c ñ in HĐ Đ m b o hoá ñơn in ra chính xác trong năm ch chưa ph c v ñ c l c cho công tác qu n lý t i ñơn v . 5 Nhân viên t k thu t báo cáo lưu Đ i chi u v i s li u phân chia DT 2.2.3.2. H th ng thông tin k toán ph c v qu n tr doanh lư ng c a các tr m BTS hàng tháng c a các ñơn v khác g i ñ n thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB 6 Yêu c u b ph n thu cư c l p 1 b n xác Đ i chi u v i Hoá ñơn ñã thu c a a. T ch c cung c p thông tin cho qu n tr doanh thu CVT - CNTT nh n n p ti n c a khách hàng KH D li u v doanh thu ñư c các trung tâm chuy n v cho 7 Nhân viên thu cư c c a các tuy n ñ c Tránh tình tr ng gian l n có ch phòng KT - TK - TC c a VTT, VTT s ghi nh n toàn b doanh thu l p v i k toán và ngư i g ch n ñích v ti n cư c thu ñư c phát sinh. Khi có thông báo c a VTN v cư c phân chia, k toán 8 K toán Doanh thu ñ c l p v i n ph i Tránh x y ra sai sót và ñ i chi u VTT s ti n hành h ch toán ghi gi m doanh thu v i nh ng ph n thu CVT - CNTT khi c n thi t doanh thu c a các ñơn v khác. 9 Khi ghi nh n n khó ñòi ph i có xác Ch c ch n tình tr ng n c a KH, b. T ch c cung c p thông tin cho qu n tr thu ti n CVT - CNTT nh n c a chính quy n v KH gi m s gian l n c a nhân viên * Công tác thu ti n: Qu n lý vi c thu cư c ñư c bàn giao hoàn toàn 10 Ph m m m tính cư c ñ c l p v i PM Ki m tra khi c n thi t, phát hi n cho các trung tâm, VTT giám sát và ñôn ñ c. k toán nhanh sai sót trong d li u cư c * Quy trình ghi nh n n quá h n và x lý n khó ñòi
 7. - 13 - - 14 - b. Thông tin cho các b ph n có trách nhi m ki m soát ho t ñ ng Ch ng t ph n ánh thông c a các b ph n liên quan ñ n qu n tr CVT - CNTT B ph n tin v NPT CVT - CNTT B ph n Trình t luân chuy n ch ng t liên quan ñ n CVT - CNTT Đ i v i d li u liên quan ñ n tăng doanh thu CVT - CNTT Đơn v in Các tuy n TT tăng NPT TT gi m NPT thu, P. Thu Ch ng t ph n ánh thông tin HĐ, TTDVKH n TT B ph n v DT CVT - CNTT B ph n Phòng k Ki m tra, ghi s T ng h p, x lý, P. Thu n TT toán TTVT Đơn v in HĐ, Công ty báo cáo Thông tin tăng DT Thông tin gi m Thanh kho n TTDVKH l p DT l p B ph n thu X lý, b trí nhân KTT, GĐ TT viên thu cư c Ki m tra, ký cư c T ñ i soát, Phòng k toán duy t Ki m tra, ký X lý, ghi s , báo VTT GĐ VTT duy t cáo, lưu tr Báo cáo, Lưu tr Ghi s , x lý, báo P. K toán P. K toán TT TTVT cáo, gacgh n , lưu P.DVKH T ng h p s li u, tr TTVT x lý Sơ ñ 2.4: Trình t luân chuy n ch ng t ghi nh n n ph i thu P. K toán Ghi s , lưu tr , báo cáo s li u CVT - CNTT TTVT Đ i v i d li u liên quan ñ n tăng n ph i thu CVT - CNTT Sơ ñ 2.3: Trình t luân chuy n ch ng t doanh thu CVT - CNTT Đ i v i d li u liên quan ñ n gi m n ph i thu CVT - CNTT Đ i v i d li u liên quan ñ n gi m doanh thu CVT - CNTT Ghi nh n gi m n ph i thu CVT - CNTT ph thu c nhi u vào b Căn c vào báo cáo phân chia doanh thu c a các doanh ph n thu cư c, ña s là thuê thu bưu ñi n t nh và nhân viên thu cư c nghi p khác tr c thu c T p ñoàn, b ph n k toán ñ i chi u s li u tr lương theo s lư ng hoá ñơn thu ñư c do v y khó qu n lý ñư c v i báo cáo lưu lư ng do b ph n k thu t ñ trình giám ñ c VTT ñ nhân s làm cho lu ng thông tin b gi i h n. có quy t ñ nh h ch toán tăng, gi m doanh thu theo doanh thu phân Quy trình ki m tra k toán CVT - CNTT chia. Hàng quý ho c hàng tháng hay nh ng lúc k toán Vi n thông t nh Quy trình ghi nh n tăng, gi m doanh thu CVT - CNTT tương phát hi n ra có s b t thư ng khi ki m tra s li u k toán trên ph n ñ i g n nh , ñ m b o cung c p thông tin nhanh chóng, chính xác m m k toán l p m t t Ki m tra k toán do K toán trư ng yêu c u. thông qua h th ng báo cáo và m ng Internet. Thông tin cung c p cho vi c ra quy t ñ nh ki m tra k toán CVT - CNTT
 8. - 15 - - 16 - 3. T l thu róc n hàng tháng K toán trư ng ra quy t ñ nh ki m tra k toán trong các trư ng h p: - Cư c phát sinh trên ph n m m tính cư c NEO và thông tin v T l thu róc n S BĐP thu ñư c trong tháng = x 100% (2.4) trong tháng S BĐP phát sinh trong tháng doanh thu và ghi n ph i thu CVT - CNTT do các trung tâm báo cáo Kh i lư ng công vi c c a phòng KT - TK - TC quá l n, các nhân v cho phòng KT - TK - TC hàng tháng có s chênh l ch v s ti n. viên k toán trong phòng ñ m nh n các ph n hành k toán mà ñ m - T l thu n tháng >= 99%, t l thu n tháng chênh l ch quá nh n thêm công tác ñánh giá phân tích t ng h p s li u ñ ñánh giá là cao so v i tháng trư c li n k . quá n ng, làm cho công tác ñánh giá không sâu. - Ki m tra k toán ñ nh kỳ hàng quý. 2.2.4. Đánh giá m c ñ ñáp ng c a thông tin k toán CVT - 2.2.3.4. H th ng thông tin k toán ph c v vi c ñánh giá CNTT ñ i v i nhu c u thông tin cho qu n tr CVT - CNTT công tác qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB a. M c ñ ñáp ng c a thông tin k toán cho công tác l p k ho ch Đ i v i công tác ñánh giá th c hi n k ho ch doanh thu CVT - doanh thu và thu n CVT - CNTT CNTT: Hàng quý, P. K ho ch - Kinh doanh thu nh n d li u v K ho ch chưa ñánh giá ñư c kh năng tăng trư ng th c t t i doanh thu phát sinh do P. KT - TK - TC cung c p v doanh thu th c ñơn v , th ñ ng theo t p ñoàn cũng như chưa th hi n ñư c chi n hi n lu k t ñ u năm ñ n th i ñi m quý hi n t i, sau ñó ti n hành lư c c a nhà qu n tr trong vi c ñ ra k ho ch. t p h p d li u, tính ra lu k doanh thu, chi phí ñã th c hi n. b. M c ñ ñáp ng c a thông tin k toán cho công tác th c hi n qu n Đ i v i công tác ñánh giá th c hi n k ho ch thu ti n CVT - CNTT tr CVT - CNTT Theo hư ng d n c a T p ñoàn, VTQB ñưa ra các ch tiêu Tính c p nh p v th i gian và s th ng nh t gi a các trung tâm ñánh giá công tác thu n CVT - CNTT qua các công th c (2.1), (2.2), chưa t t, chưa ñáp ng ñư c nhu c u thông tin cho vi c ra quy t ñ nh (2.3) và (2.4). kh n c p, công tác ho ch ñ nh chưa ñư c c th các trung tâm. 1. Quy ñ nh v t l tháng n (t l n ñ ng) S ph i thu khách hàng lu k t i th i ñi m cu i c. M c ñ ñáp ng c a thông tin k toán cho vi c ki m soát CVT - T l tháng n tháng CNTT ═ (t l n ñ ng) S ph i thu khách hàng phát sinh trong tháng (2.5) Vi c ki m tra không thư ng xuyên do không có k ho ch trư c, 2. Quy ñ nh v t l thu n ñ ng th i thông tin trong quá trình th c hi n chưa có h th ng. S thu ñư c c a các kho n thu phát sinh tháng T l thu n 100% d. M c ñ ñáp ng c a thông tin k toán cho vi c ñánh giá vi c th c = x tháng (n - 1) (2.2) T ng s ph i thu phát sinh tháng (n-1) hi n k ho ch CVT - CNTT S thu ñư c lu k các kho n ph i thu 12 T l thu 12 tháng 100% Vi c ñánh giá th c hi n k ho ch ch mang tính ñánh giá chung, = x tháng S ph i thu lu k các kho n thu phát sinh 12 (2.3) chưa c th , chưa th t s c n thi t cho vi c ñưa ra các quy t ñ nh tác tháng nghi p th hi n khâu l p và ñánh giá th c hi n k ho ch sơ sài.
 9. - 17 - - 18 - Vi c s d ng thông tin k toán c a các phòng ban chưa tri t ñ , ñánh Phòng K toán - Th ng kê - Tài chính giá còn h i h t, chưa ñi vào phân tích. Vi c qu n lý CVT - CNTT (1) ch y u do phòng KT - TK - TC ch ñ ng th c hi n và ch y u là Doanh thu hàng năm, t ng TT BP KT Qu n tr ki m tra v h ch toán và ghi nh n s li u, chưa ñánh giá v hi u qu (3) (có th b trí nhân viên kiêm và m c ñ s d ng ngu n l c. (2) T l tăng trư ng nhi m) DT t p ñoàn giao K toán DT CHƯƠNG 3 và NPT CVT S lư ng thuê bao Thông tin - CNTT t ng năm c n cho l p XÂY D NG H TH NG THÔNG TIN K TOÁN PH C d toán V QU N TR CƯ C VI N THÔNG - CÔNG NGH S ph i thu, ñã thu, còn ph i thu THÔNG TIN T I VI N THÔNG QU NG BÌNH 3.1. S C N THI T VÀ CƠ S XÂY D NG H TH NG N khó ñòi ñã D toán x lý THÔNG TIN K TOÁN PH C V CÔNG TÁC QU N TR Sơ ñ 3.1: Quy trình t o l p thông tin cho l p d toán doanh thu và CƯ C VI N THÔNG - CÔNG NGH THÔNG TIN T I VI N thu ti n CVT - CNTT THÔNG QU NG BÌNH 3.2.1.2. Xây d ng quá trình cung c p thông tin d toán cho Cơ s 1: Tư duy ñ i m i trong b ph n qu n lý t i VTQB nhà qu n tr Cơ s 2: V n ñ nhân s c a b máy qu n lý và b máy k toán t i Phòng Phòng Giám ñ c 3.2. XÂY D NG H TH NG THÔNG TIN K TOÁN PH C KT - TK - TC KH - KD VTT V QU N TR CƯ C VI N THÔNG - CÔNG NGH THÔNG (2 D báo doanh ) (3 TIN T I VI N THÔNG QU NG BÌNH thu năm t i, chi Đưa ra k (1 ho ch năm ) ti t t ng tháng 3.2.1. Xây d ng h th ng thông tin k toán ph c v công tác ) Duy t K Đ xu t ho ch, d l p d toán doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB phương án toán, M c ñ tăng phương án KD 3.2.1.1. Xây d ng quá trình t o l p thông tin cho công tác l p thuê bao hàng KD D toán năm d toán D báo n khó ñòi c n x lý Giao b ph n th c hi n, năm t i ki m soát Sơ ñ 3.2: Quy trình cung c p thông tin d toán doanh thu và thu ti n CVT - CNTT
 10. - 19 - - 20 - * Tính kh thi c a h th ng thông tin ph c v l p d toán và k ho ch doanh thu và n ph i thu CVT - CNTT * Tính kh thi c a h th ng thông tin trong quá trình th c Đ th c hi n c n ñào t o l i nhân viên c a phòng KH - KD hi n ghi nh n doanh thu và n ph i thu CVT - CNTT v công tác d báo, t ch c l p và ñánh giá th c hi n k ho ch kinh Đ th c hi n ñư c nh ng ñ xu t ñưa ra thì ñi u ki n doanh. c n ñã có ñó là ñ xu t ñưa ra d a trên quy trình luân chuy n 3.2.2. Xây d ng h th ng thông tin k toán ph c v công tác t thông tin s n có t i ñơn v , nhân s và h th ng công c ghi ch c th c hi n qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i nh n và t ng h p thông tin s n có. VTQB 3.2.3. Xây d ng h th ng thông tin k toán ph c v công tác 3.2.2.1. Xây d ng quá trình t o l p và cung c p thông tin cho ki m soát doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i VTQB công tác th c hi n Yêu c u ñ t ra cho BP ki m soát c a Giám ñ c VTT VTQB c n b trí nhân viên ñ m nhi m công tác thu (1) nh n ch ng t ñ nh kỳ t các trung tâm chuy n v , ñ ng th i (3) P. KT - TK - TC yêu c u các trung tâm chuy n d li u lên m ng n i b c a Thông VTQB ñ ti n theo dõi công tác th c hi n các trung tâm. tin tác Các th t c ki m Thông tin v DT 3.2.2.2. Xây d ng quá trình cung c p thông tin cho các tình nghi p soát CVT - CNTT t các Phân hu ng b t thư ng TT tích, báo B ph n Tác Trư ng b Phòng KT - PGĐ, Giám Thông tin liên Thông cáo, th c nghi p ph n TK - TC ñ c VTT t c trong giai Quy ñ nh, ch ñ , tin b t hi n ño n th c hi n D toán, k ho ch… thư ng theo yêu Thông Ra Quy t Nh n thông Báo cáo KTQT tin tác c uc a Thông tin b t (2) ñ nh ngay tin b t nghi p GĐ VTT thư ng n u thu c thư ng t các th m quy n Thông tin v NPT Ra Quy t phòng ñ nh l a ch n ban CVT - CNTT Phân tích phương án Chuy n Chi phí - gi i quy t c p trên L i nhu n c a t ng T thu n x lý phương án Báo cáo KTQT Yêu c u ñ t ra cho BP ki m soát c a Giám ñ c VTT Sơ ñ 3.4: Lưu ñ quy trình x lý các trư ng h p b t thư ng liên Sơ ñ 3.5: Quy trình thu nh n và cung c p thông tin cho ki m soát quan ñ n CVT - CNTT CVT - CNTT
 11. - 21 - - 22 - 3.2.3.1. Xây d ng quá trình t o l p thông tin cho công tác ki m Nhân viên thu c t thu n các trung tâm g m 2 ngư i, m t soát ngư i ph trách giao nh n hoá ñơn, ki m soát s lư ng hoá ñơn, s - Các th t c ki m soát ñư c thi t l p ti n ph i thu, ñã thu c a t ng ngư i thu n theo mã s ; nhân viên còn Các sai ph m ch y u t p trung công ño n th c hi n thu n l i s ph trách vi c thu ti n và nh n báo cáo xác nh n n p ti n c a và g ch n , s li u 2 ph n m m thư ng không kh p v i nhau, các khách hàng t ng ngày, t ng nhân viên theo mã s ; ñ nh kỳ 3 ñ n 5 trung tâm không tr c ti p ki m tra, ñ i chi u mà ñ i ñ n lúc VTT ngày 2 nhân viên này dư i s giám sát c a t trư ng s ñ i chi u s ki m tra k toán m i phát hi n ra và x lý. li u v i nhau và báo cáo lên Giám ñ c TT, t thu n . B ng 3.3: Các th t c ki m soát tăng cư ng ñ i v i CVT - CNTT - Quy trình ki m tra k toán CVT - CNTT TT Sai ph m Th t c ki m soát Vi c ki m tra k toán s ñư c rút g n l i nh các th t c ki m soát 1 L ch s li u gi a NEO và Đ nh kỳ 3-5 ngày TT (2 b ph n ñ c l p) báo ph n m m k toán v s ti n s li u g ch n và s ti n thu ñư c c a KH ñư c thi t l p và trình t ki m soát rút g n do v y ki m tra k toán thu ñư c c a khách hàng cho t thu n qua email 2 L ch s li u gi a NEO và N p báo cáo cân ñ i gi a NEO và ph n m m ch th c hi n khi t thu n ho c P. KT - TK - TC phát hi n x y ra sai ph n m m k toán v s ti n KT t i TT cho Giám ñ c TT và VTT hàng ph m nghiêm tr ng các Trung tâm ho c các trung tâm th hi n s thu ñư c c a khách hàng tu n 3 Doanh thu phân chia do ñơn Lưu lư ng qua các tr m BTS ph i ñư c t p y u kém hơn h n so v i các trung tâm khác và so v i các năm trư c. v khác chuy n ñ n sai so h p và báo cáo cho P. KT - TK - TC ñ tính v i lưu lư ng qua các tr m doanh thu phân chia nh m ñ i chi u v i s 3.2.3.2. Xây d ng quá trình cung c p thông tin cho công tác BTS li u do VTN cung c p ki m soát 4 Các trung tâm không th c Các TT báo cáo t l thu n và th c hi n hi n ñúng v i k ho ch doanh thu cho t thu n và p. KT - TK - TC Căn c vào sơ ñ 3.5, ta th y ñ i v i VTQB có 2 b ph n liên 5 Theo dõi nhân viên thu n C p mã s cho nhân viên thu n các trung quan ñ n vi c ki m soát doanh thu và n ph i thu CVT - CNTT là l n x n, không th ng nh t tâm ñ i v i t ng tuy n thu phòng KT - TK - TC c a VTT và T thu n c a VTT, hai b ph n - Trình t ki m soát vi c ghi nh n tăng doanh thu và n ph i thu này s th c hi n giám sát, và th c hi n ki m soát quá trình th c hi n CVT - CNTT ñ i v i CVT - CNTT. T i các trung tâm Giám ñ c trung tâm, trư ng Đ i v i các TT, vi c ghi nh n doanh thu và n ph i thu s căn c b ph n tác nghi p s là nh ng ngư i có nhi m v giám sát, ki m tra vào ph n m m NEO, hoá ñơn giao nh n gi a VTT v i TT, có ñ y ñ quá trình th c hi n t ng trung tâm. ch ký c a các b ph n liên quan. * Tính kh thi c a h th ng thông tin ph c v ki m soát CVT - - Trình t ki m soát vi c ghi nh n gi m doanh thu và n ph i thu CNTT: Đ th c hi n ñ xu t nêu ra m c 3.2.3 trư c h t c n có 2 b CVT - CNTT ph n thư ng xuyên ph i h p ki m soát ñó là T thu n và phòng KT Căn c vào báo cáo phân chia doanh thu c a các ñơn v có trách - TK - TC, hai phòng này s b trí nhân viên giám sát quá trình th c nhi m tr c thu c t p ñoàn, b ph n k toán ñ i chi u s li u v i báo hi n vi c ghi nh n thông tin. Ti p ñ n, thành viên c a t thu n là cáo lưu lư ng do b ph n k thu t ñ trình giám ñ c VTT ñ có quy t ñ nh x lý.
 12. - 23 - - 24 - nh ng nhân viên ñư c t p h p t các phòng ban, các trung tâm, t ñó B ng 3.5: B ng ñánh giá thư ng xuyên c a trung tâm DVKH v tr c ti p giám sát, không ñ x y ra sai ph m. CVT - CNTT - Quý III/ 2010 3.2.4. Xây d ng h th ng thông tin k toán ph c v vi c ñánh ĐVT: Tri u ñ ng giá công tác qu n tr doanh thu và thu ti n CVT - CNTT t i TT so v i KH K Th c Ghi Ch tiêu ñánh giá Giá ho ch t T l chú VTQB tr I. Đánh giá v doanh thu CVT - CNTT 3.2.4.1. Xây d ng quá trình t o l p thông tin cho công tác - - 1.1. Doanh thu CVT - CNTT 43.604 37.056 ñánh giá toàn VTT 6.548 17,67% 1.2. DT t i TTDVKH 13.616 15.840 2.224 14,04% Lu n văn ñ xu t vi c ñánh giá ñư c th c hi n g m 2 khâu: ñánh 1.3. T tr ng doanh thu 31,23% 42,75% giá thư ng xuyên và ñánh giá gi a niên ñ và cu i niên ñ . II. Đánh giá v công tác thu n CVT - CNTT 1.1. N ph i thu phát sinh 37.350 33.912 - Đánh giá thư ng xuyên v CVT - CNTT g m: ñánh giá hi u qu c a -3.438 -9,20% VTT phương án kinh doanh; hi u qu c a h th ng ki m soát n i b ; ñánh 1.2. N ph i thu phát sinh t i 12.100 16.204 4.104 33,92% TT giá m c ñ hoàn thành k ho ch tháng, quý v doanh thu và thu n 1.3. T tr ng NPT 32,40% 47,78% CVT - CNTT ñ ñi u ch nh k ho ch khi c n thi t. 1.4. N ph i thu ghi gi m 35.980 33.131 -2.849 -7,92% VTT - Đánh giá gi a niên ñ và cu i niên ñ v CVT - CNTT g m: ñánh 1.5. N ph i thu ghi gi m c a 11.950 15.882 3.932 32,90% TT giá m c ñ hoàn thành k ho ch và d toán, ñánh giá kh năng kinh 1.6. T l thu n c a TT 98,76% 98,01% doanh c a m i TT ñ ph c v cho vi c l p k ho ch năm t i, ñánh (1.6 =1.5/1.2) 1.7. Ti n thu ngay trong quý 32.090 30.760 giá hi u qu c a t ng phương án kinh doanh áp d ng trong năm -1.330 -4,14% VTT thông qua các ch tiêu phân tích; ñưa ra ưu ñi m, t n t i c a các b 1.8. Ti n thu ngay trong quý 9.867 13.040 3.173 32,16% TT ph n nh m phát huy ưu ñi m, h n ch t n t i cho năm ti p theo. 1.9. T tr ng thu n quý c a 30,75% 42,39% TT Cu i năm, căn c các báo cáo liên quan, ñánh giá c a các trung tâm, VTT s h p ñánh giá tình hình th c hi n k ho ch toàn VTT và ñưa ra các k t lu n c n thi t. Căn c trên các b ng ñánh giá c th c a t ng trung tâm ñ nhà qu n tr có nh ng quy t ñ nh tăng cư ng công tác thu n nh ng b ph n nào, trung tâm nào là h p lý và hi u qu nh t.
 13. - 25 - - 26 - 3.2.4.2. Xây d ng quá trình cung c p thông tin cho công tác K T LU N ñánh giá Đ i v i m t doanh nghi p kinh doanh d ch v vi n thông V i nh ng thông tin ñư c t o l p và cung c p cho quá trình như Vi n thông Qu ng Bình thì doanh thu và thu ti n cư c d ch v t l p k ho ch, d toán, t ch c th c hi n và ki m soát s ñư c thu phát sinh ñ m b o ñúng h n, không th t thoát, h n ch n x u, tăng nh n, t ng h p ñ ph c v cho vi c ñánh giá k t qu th c hi n v t l thu cư c…là m t v n ñ khó khăn, nh t là ñ i v i yêu c u cung CVT - CNTT, giúp cho nhà qu n tr nh n bi t ñư c m t cách t ng c p thông tin cho qu n lý trong ñi u ki n ñ a bàn phân tán và r ng quan v nh ng vi c ñã, ñang và s c n ph i th c hi n trong tương lai. kh p như v i ñ c thù ngành vi n thông. Do v y, v i khuôn kh ph m vi và m c ñích nghiên c u, Thông B ph n D TT ñ l p d lu n văn ñ t ra và gi i quy t các v n ñ sau ñây: tin K B ph n ñánh giá k t toán toán năm t i ho ch, qu th c hi n Lu n văn trình bày m t cách có h th ng cơ s lý thuy t v d toán (3) Rút kinh h th ng thông tin k toán và qu n tr doanh thu, các kho n ph i thu nghi m, kh c Phân tích, tính B ph n tác ph c như c trong doanh nghi p vi n thông. Lu n văn còn ñi sâu nghiên c u th c Thông toán, so sánh th c nghi p Báo ñi m tin t ti n v i KH, DT, cáo k t ti n công tác qu n lý và h th ng thông tin ph c v qu n lý ñ i v i BP th c ñánh giá ưu, hi n qu CVT - CNTT t i VTQB, t ñó ñưa ra nh ng ưu ñi m và t n t i, ñánh như c … ñánh Đ xu t giá B ph n Ki m TTKS h n ch giá ñư c m c ñ ñáp ng c a thông tin cung c p và nhu c u thông tin soát y u kém (1) (2) Thông ph c v qu n lý c a ñơn v ñ i v i CVT - CNTT. Lu n văn ñưa ra tin t b ph n P. KT - TK - TC ñư c nh ng nhân t c n thi t ñ xây d ng l i h th ng thông tin k ki m Giám ñ c Ra quy t soát toán ph c v qu n tr CVT - CNTT t i VTQB. Đ ng th i ñi vào xây VTQB ñ nh d ng h th ng thông tin k toán ph c v qu n tr CVT - CNTT t i Sơ ñ 3.6: Quy trình thu nh n và cung c p thông tin cho ñánh giá VTQB theo t ng khâu t l p k ho ch, d toán, t ch c th c hi n, k t qu th c hi n v CVT - CNTT ki m soát và ñánh giá th c hi n. Đ th c hi n ñ xu t trong m c 3.2.4 VTQB ch c n m t V i gi i h n v th i gian và khuôn kh lu n văn th c s , nhân viên chuyên t ng h p thông tin ñ phân tích, ñưa ra s li u c n lu n văn không tránh kh i thi u sót do v y r t mong ngư i ñ c và thi t cho vi c ñánh giá. B ph n qu n lý c n ñưa ra nh ng yêu c u c ngư i hư ng d n khoa h c góp ý thêm ñ t o ti n ñ cho các nghiên th ñ b ph n phân tích, ñánh giá thông tin cung c p d a trên nh ng c u ti p theo./. thông tin ñã có s n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2