intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Truy hồi chéo mô hình cho nhạc và lời bài hát

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
28
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Truy hồi chéo mô hình cho nhạc và lời bài hát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm bốn chương nội dung được mô tả sơ bộ như sau: Chương 1. Giới thiệu truy hồi thông tin trình bày dữ liệu đa phương thức, truy hồi thông tin nói chung và truy hồi chéo mô hình nói riêng. Chương 2. Các phương pháp truy hồi chéo mô hình trình bày hai phương pháp chính. Chương 3. Mô hình đề xuất trình bày phương pháp tiếp cận bài toán và đưa ra quy trình xây dựng mô hình và các chi tiết từng pha. Chương 4. Thực nghiệm và đánh giá mô tả dữ liệu, trích xuất đặc trưng cho từng kiểu dữ liệu, môi trường và công cụ thực nghiệm. Đồng thời chương 4 mô tả kịch bản thực nghiệm, đưa ra kết quả và đánh giá mô hình đề xuất. Cuối cùng, phần kết luận đưa ra nhận xét và đánh giá chung về kết quả đạt được của luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Truy hồi chéo mô hình cho nhạc và lời bài hát

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> VƢƠNG THỊ HỒNG<br /> <br /> TRUY HỒI CHÉO MÔ HÌNH<br /> CHO NHẠC VÀ LỜI BÀI HÁT<br /> <br /> Ngành: Hệ thống thông tin<br /> Chuyên ngành: Hệ thống thông tin<br /> Mã Số: 8480104.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. HÀ QUANG THỤY<br /> <br /> Hà nội – 12/2018<br /> <br /> i<br /> <br /> Mục lục<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................ii<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................... iii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ .................................................................................. iv<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ v<br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: Giới thiệu truy hồi thông tin .......................................................... 3<br /> 1.1<br /> 1.2<br /> 1.3<br /> <br /> Dữ liệu đa phƣơng thức và truy hồi thông tin .............................. 3<br /> Phân loại truy hồi chéo mô hình .................................................. 5<br /> Phát biểu bài toán ......................................................................... 7<br /> <br /> Chƣơng 2: Các phƣơng pháp truy hồi chéo mô hình........................................ 9<br /> 2. 1<br /> 2. 2<br /> 2. 3<br /> <br /> Phƣơng pháp học không gian con ................................................ 9<br /> Phƣơng pháp học sâu ................................................................. 13<br /> Một số phƣơng pháp khác .......................................................... 17<br /> <br /> Chƣơng 3: Mô hình đề xuất ............................................................................ 18<br /> 3.1<br /> 3.2<br /> 3.3<br /> 3.4<br /> <br /> Trích chọn đặc trƣng .................................................................. 19<br /> Học sâu ....................................................................................... 21<br /> Phân tích tƣơng quan chính tắc .................................................. 24<br /> Truy hồi chéo mô hình ............................................................... 26<br /> <br /> Chƣơng 4: Thực nghiệm và đánh giá ............................................................. 27<br /> 4.1<br /> 4.2<br /> 4.3<br /> 4.4<br /> <br /> Dữ liệu và trích xuất đặc trƣng................................................... 27<br /> Môi trƣờng và các công cụ thực nghiệm.................................... 27<br /> Kịch bản thực nghiệm ................................................................ 28<br /> Kết quả thực nghiệm và đánh giá ............................................... 28<br /> <br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 40<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 41<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc tiên tôi xin dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy giáo<br /> PGS. TS. Hà Quang Thụy – ngƣời đã hƣớng dẫn, khuyến khích, chỉ bảo và<br /> tạo cho tôi những điều kiện tốt nhất từ khi bắt đầu cho tới khi hoàn thành<br /> công việc của mình.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn TS. Yi Yu – giảng viên Viện tin học<br /> quốc gia, Nhật Bản đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành chƣơng trình<br /> thực tập cao học. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô và anh chị<br /> Phòng thí nghiệm Công nghệ và tri thức đã giúp đỡ, động viên tôi trong thời<br /> gian học tập và công tác.<br /> Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Công<br /> nghệ thông tin, trƣờng Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã tận tình đào tạo,<br /> cung cấp cho tôi những kiến thức vô cùng quý giá và đã tạo điều kiện tốt nhất<br /> cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trƣờng.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những ngƣời thân yêu trong gia đình<br /> tôi cùng toàn thể bạn bè những ngƣời đã luôn giúp đỡ, động viên tôi học tập<br /> và nghiên cứu chƣơng trình thạc sĩ tại Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin “Truy hồi<br /> chéo mô hình cho nhạc và lời bài hát” là công trình nghiên cứu của riêng tôi,<br /> không sao chép lại của ngƣời khác. Trong toàn bộ nội dung của luận văn,<br /> những điều đã đƣợc trình bày hoặc là của chính cá nhân tôi hoặc là đƣợc tổng<br /> hợp từ nhiều nguồn tài liệu. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đều có xuất<br /> xứ rõ ràng và hợp pháp.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật theo<br /> quy định cho lời cam đoan này.<br /> Hà Nội, ngày …. tháng 12 năm 2018<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> Hình 1.1: Quy trình truy hồi chéo mô hình cho dữ liệu đa phương tiện ........ 7<br /> Hình 2.1: Minh họa học sâu cho học biểu diễn kết hợp cho ảnh và văn bản 14<br /> Hình 3.1: Quy trình truy hồi chéo mô hình cho nhạc và lời bài hát ............. 19<br /> Hình 4. 1: Biểu đồ đường so sánh phương pháp đề xuất với các phương pháp<br /> khác trên độ đo MRR mức độ thực thể ........................................................... 33<br /> Hình 4. 2: Biểu đồ đường so sánh phương pháp đề xuất với các phương<br /> pháp khác trên độ đo MRR mức độ nhãn ....................................................... 36<br /> Hình 4. 3 : Biểu đồ đường so sánh phương pháp đề xuất với các phương<br /> pháp khác trên độ đo R@1 và R@5 ............................................................... 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2