intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Anh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Kế toán "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh" có mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng mô hình nghiên cứu và đo lường mức độ ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các kiến nghị và hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán và sự lựa chọn dịch vụ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Tp.HCM, tháng....... năm 2021
 2. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM TẮT ......................................................................................................................iii ABSTRACT ................................................................................................................v MỤC LỤC .....................................................................................................................vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................xii DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ xiii DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................xv PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1 1 Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2 2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................3 3.1 1 Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................3 3.2 2 Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................3 4.1. Nghiên cứu định tính ..........................................................................................3 4.2. Nghiên cứu định lượng .......................................................................................... 4 5. Dự kiến kết quả của đề tài .....................................................................................4 6. Kết cấu của đề tài...................................................................................................5 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ..........................6 1.1. Nghiên cứu ngoài nước ......................................................................................6 1.2. Nghiên cứu trong nước .......................................................................................7 1.3. Nhận xét các công trình nghiên cứu và điểm mới của đề tài nghiên cứu ...........13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..........................................................................................15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..............................................................................16 2.1. Tổng quan dịch vụ kế toán .................................................................................16
 3. 2.1.1 Khái niệm dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ ........................................................ 16 2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ ............................................................................................................... 16 2.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ................................................................................................................. 17 2.1.2 Chất lượng dịch vụ ................................................................................................ 18 2.1.3 Dịch vụ kế toán ..................................................................................................18 2.1.3.1 Khái niệm dịch vụ kế toán.............................................................................................18 2.1.3.2 Các sản phẩm của dịch vụ kế toán ..............................................................................20 2.1.3.3 Điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán .........................................................................22 2.1.3.4 Vai trò của dịch vụ kế toán ...........................................................................................23 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toánError! Bookmark not defined. 2.3.1 Lợi ích................................................................................................................25 2.3.2 Trình độ chuyên môn ............................................................................................ 26 2.3.3 Chi phí ...............................................................................................................26 2.3.4 Nguồn nhân lực ..................................................................................................... 26 2.3.5 Sự giới thiệu ......................................................................................................27 2.3.6 Độ tin cậy ..........................................................................................................27 2.3.7 Cơ sở vật chất ....................................................................................................28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..........................................................................................28 CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 30 3.1 1 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................30 3.1.1 hương pháp nghiên cứu ....................................................................................30 3.1.1.1 ghiên cứu định tính ........................................................................................................30 3.1.1.2 ghiên cứu định lượng ........................................................................................................ 31 3.2 .Mô hình nghiên cứu 32 3.2.1 ây dựng giả thuyết ............................................................................................34 3.2.1.1 Lợi ích ...............................................................................................................................34
 4. 3.2.1.2 Trình độ chuyên môn ........................................................................................................ 34 3.2.1.3 Chi phí...............................................................................................................................34 3.2.1.4 guồn nhân lực ...................................................................................................................... 35 3.2.1.5 giới thiệu...........................................................................................................................35 3.2.1.6 tin cậy ..............................................................................................................................35 3.2.1.7 Cơ sở vật chất ................................................................................................................36 3.1.2 uy trình nghiên cứu...........................................................................................37 3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi .......................................................................................37 3.2 2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .................................................................38 3.2.1 hương pháp chọn mẫu.......................................................................................... 38 3.2.2 Thu thập dữ liệu ................................................................................................... 39 3.2.3 lý và phân tích dữ liệu ......................................................................................... 39 3.3. Kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo ........................................40 3.4 4 Nghiên cứu định lượng ........................................................................................ 44 3.4.1 nh hình thu thập dữ liệu nghiên cứu .................................................................44 3.4.2 điểm của mẫu nghiên cứu .................................................................................45 3.4.2.1 ẫu dựa trên loại hình công ty.......................................................................................45 3.4.2.2 ẫu dựa trên đặc điểm theo phân loại tài chính ........................................................46 3.4.2.3 ẫu dựa trên thời gian hoạt động ..................................................................................46 3.4.3 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu ................................................................47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ..........................................................................................49 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................50 4.1. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 ....... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Tình hình kinh tế xã hội Quận 12 .................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2.Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận 12Error! Bookmark not defined.
 5. 4.1.3.Thực trạng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toánError! Bookmark not defined. 4.2. Phân tích và đánh giá độ tin cậy của thang đo ....................................................50 4.2.1 .Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha:.............................50 4.2.1.1. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Lợi ích”.........51 4.2.1.2. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Trình độ chuyên môn” ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................51 4.2.1.3. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chi phí” ........52 4.2.1.4. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Nguồn nhân lực” 53 4.2.1.5. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Sự giới thiệu” ........................................................................................................................................................53 4.2.1.6. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Độ tin cậy” ........................................................................................................................................................54 4.2.1.7. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Cơ sở vật chất” 55 4.2.1.8. Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Sự lựa chọn dịch vụ kế toán” ............................................................................................................................56 4.1.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA ..........................................................56 4.1.2.1. Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập ................................................................ 56 4.1.2.2. Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Sự lựa chọn dịch vụ kế toán” ........................................................................................................................................................60 4.3. Phân tích tương quan Pearson .............................................................................61 4.4. Phân tích hồi quy .................................................................................................63 4.4.1.Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy ......................................................63 4.4.2. Kiểm định giả thiết về ý nghĩa của hệ số hồi quy.............................................66 4.4.3. Kết quả phân tích hồi quy bội ...........................................................................66 4.4.4. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy ......................................................67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ..........................................................................................70
 6. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý....................................................................71 5.1. Kết luận ...............................................................................................................71 5.2. Kiến nghị .............................................................................................................71 5.2.1 .................................................................................................................. Đ ối với các đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán ...................................................72 5.2.1.1 ............................................................................................................... G ia tăng độ tin cậy .............................................................................................................72 5.2.1.2 ............................................................................................................... G ia tăng chất lượng nguồn nhân lực ..............................................................................73 5.2.1.3 ............................................................................................................... N âng cao trình độ chuyên môn........................................................................................... 74 5.2.1.4 Gia tăng sự giới thiệu...................................................................................................75 5.2.1.5 Gia tăng lợi ích ..............................................................................................................76 5.2.1.6 Gia tăng sự lợi ích từ chi phí dịch vụ ......................................................................... 77 5.2.2 .................................................................................................................. . Đối với nhà nước................................................................................................78 5.2.3 .................................................................................................................. . Đối với hội nghề nghiệp ....................................................................................79 5.2.4 .................................................................................................................. . Đối với các cơ sở đào tạo kế toán viên ..............................................................79 5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu mở rộng ..............................................79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................81
 7. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐTC : Độ tin cậy EFA : Exploratory Factor Analysis - phân tích thống kê CP : Chi phí KMO : Kaiser-Meyer-Olkin - hệ số sự thích hợp của phân tích nhân tố LI : Lợi ích SGT : Sự giới thiệu TDCM : Trình độ chuyên môn NNL : Nguồn nhân lực CSVC : Cơ sở vật chất TRA : Thuyết hành động hợp lý TPB : Thuyết hành vi dự định VIF : Variance Inflation Factor - hệ số phòng đại phương sai
 8. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các sản phẩm của dịch vụ kế toán ............................................................21 Bảng 2.2 Diễn giải các biến độc lập trong mô hình .................................................33 Bảng 3.1: Thành phẩn tham gia thảo luận nhóm .......................................................31 Bảng 3.2: Mã hóa biến ..............................................................................................40 Bảng 3.3: Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng ..................................... 45 Bảng 3.4 Thống kê mẫu và đăc điểm công ty ...........................................................45 Bảng 3.5 Thống kê mẫu về đặc đểm ngành nghề kinh doanh ...................................46 Bảng 3.6 Thống kê mẫu về đặc điểm thời gian hoạt động ........................................46 Bảng 3.7 Thống kê mô tả các biên nghiên cứu .........................................................47 Bảng 4.1: So sánh lợi ích của dịch vụ kế toán và thuê nhân viên kế toán tại công ty .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4.2. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Lợi ích”...............................................51 Bảng 4.3. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Trình độ chuyên môn” ........................ 52 Bảng 4.4. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Chi phí” ..............................................52 Bảng 4.5 Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Nguồn nhân lực”................................... 53 Bảng 4.6. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Sự giới thiệu” .....................................54 Bảng 4.7. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Độ tin cậy” .........................................55 Bảng 4.8. Kết quả độ tin cậy thang đo biến “Cơ sở vật chất” ...................................55 Bảng 4.9. Kết quả độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc “Sự lựa chọn dịch vụ kế toán” .....................................................................................................................................56 Bảng 4.10:Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần ..................................57 Bảng 4.11:Bảng phương sai trích ..............................................................................58 Bảng 4.12: Bảng ma trận xoay ..................................................................................59 Bảng 4.13:Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần ..................................60 Bảng 4.14: Phương sai trích ......................................................................................61 Bảng 4.15: Kết quả phân tích tương quan Pearson giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc ..........................................................................................................................62 Bảng 4.16: Kiểm tra độ phù hợp của mô hình...........................................................64 Bảng 4.17: Bảng phân tích ANOVA .........................................................................64
 9. Bảng 4.18: Bảng kết quả hồi quy ..............................................................................66 Bảng 5.1: Bảng xắp sếp thứ tự quan trọng theo hệ số Beta của các nhân tố .............72 Bảng 5.2: Biện pháp gia tăng chất lượng nguồn nhân lực .......................................... 74 Bảng 5.3: Biện pháp để Gia tăng sự giới thiệu ..........................................................76 Bảng 5.4: Biện pháp để gia tăng lợi ích ....................................................................77 Bảng 5.5: Biện pháp gia tăng sự lợi ích từ chi phí dịch vụ ......................................... 78
 10. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán ..........................................................................................................11 Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán ..........................................................................................................13 Hình 2.1. Thuyết hành động hợp lý (TRA) .............. Error! Bookmark not defined. Hình 2.3: Quy trình lựa chọn dịch vụ ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.4: Các yếu tố chọn lựa giá trị dành cho khách hàngError! Bookmark not defined. Hình 2.5: Mối quan hệ giữa hành vi tiêu dùng với các yếu tố tiềm năng ......... Error! Bookmark not defined. Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu đề xuất ......................................................................33 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp tại quận 12 ....................................................................................37 Hình 4.1: Số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh năm 2011 và năm 2015 .. Error! Bookmark not defined. Hình 4.2: Biểu đồ Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới qua các năm ........ Error! Bookmark not defined. Hình 4.1: Đồ thị Histogram của phần dư chuẩn hóa .................................................68 Hình 4.2: Đồ thị P-P plot ...........................................................................................68 Hình 4.3: Đồ thị phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dư từ hồi qui .......................69 Hình 5.1: Sơ đồ các biện pháp để gia tăng độ tin cậy ...............................................73
 11. PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Việc doanh nghiệp lựa chọn thuê một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế để thực hiện công việc kế toán thuế,khi đội ngũ nhân sự kế toán hiện tại vẫn đang thực hiện tốt công việc của mình là một thực tế đang diễn ra ở các doanh nghiệp. Đặc biệt là hiện nay, chế độ chính sách thuế và các luật chuyên ngành đang được áp dụng mạnh mẽ trong công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế, đòi hỏi mỗi một kế toán thuế phải có kiến thức sâu và rộng. Mục đích lớn nhất của việc thuê ngoài dịch vụ kế toán là làm sao tiết kiệm tối đa chi phí đồng thời nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Bất kể doanh nghiệp nào cũng nhận thấy rằng cho phí khi sử dụng dịch vụ kế toán thường thấp hơn so với chi phí doanh nghiệp bỏ ra để xây dựng một cơ cấu, bộ phận kế toán làm việc trực tiếp trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải chi trả thêm khoản thuế thu nhập cá nhân cho từng nhân viên đó trong khi chưa kể đến các khoản đóng cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thêm vào đó, chắc chắn chất lượng dịch vụ kế toán, từ các công ty cung cấp dịch vụ sẽ tốt hơn hẳn một nhân viên kế toán nội bộ của công ty. Thực tế cho thấy, ở các DNNVV của Việt Nam, nhân viên kế toán được tuyển dụng chưa đủ sức để đảm nhiệm toàn bộ công tác kế toán. Trong khi đó, kiểm toán và các công cụ quản lý tài chính chỉ có thể có tác dụng hữu hiệu khi nó được thực hiện trên một nền tảng là công tác kế toán doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Điều này chỉ thực hiện được nếu có bộ máy kế toán chuyên nghiệp. Với những lý do trên thì sự ra đời và phát triển của dịch vụ kế toán là xu hướng tất yếu và phù hợp. Kế toán không chỉ là công cụ quản lý tài chính, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp được xã hội thừa nhận trong nền kinh tế thị trường mở cửa. Tại Việt Nam có rất ít nghiên cứu về dịch vụ kế toán, nghiên cứu nổi bật là nghiên cứu của Mai Thị Hoàng Minh (2010), nghiên cứu này đánh giá thực trạng kế toán và dịch vụ kế toán, tuy nhiên nghiên cứu tiếp cận từ khía cạnh dựa trên tiêu chí của các nhà cung cấp dịch vụ, những nghiên cứu này chỉ có thể làm tài liệu tham khảo do thị trường nước ngoài và thị trường trong nước có
 12. nhiều khác biệt về văn hóa, kinh tế, xã hội Theo thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận 12 chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn tìm cách để giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro về thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động, vì vậy nếu thuê hẳn kế toán hoặc kế toán trưởng về làm cho công ty thì chi phí cao, còn chưa biết được hiệu quả công việc mang lại như thế nào. Có những doanh nghiệp hằng năm phải tuyển khá nhiều kế toán, có nhiều nhân viên vào làm được vài tháng là xin nghĩ rồi lại tuyển người mới vào làm. Làm cho sổ sách của công ty không thống nhất, dễ bị sai sót xảy ra. Nhiều nhân viên không có nhiều kinh nghiệm, không cập nhật các thông tư, nghị định kịp thời có thể dẫn đến nhiều sai sót có thể xảy ra. Những nhân viên mới vào làm công ty phải đào tạo lại từ đầu, chỉ dẫn những công việc của công ty,.. làm mất thời gian cho doanh nghiệp. Chính vì vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 TP.HCM tìm đến dịch vụ kế toán trọn gói của công ty kế toán. Tuy nhiên, việc chọn lựa dịch vụ kế toán của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đạt hiệu quả cao do có quá nhiều công ty cung cấp dịch vụ kế toán với giá thành khác nhau, công ty nào cũng giới thiệu tốt về mình. Trong khi đó chưa có đầy đủ thông tin cũng như chưa xây dựng được các tiêu chí để đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty này, làm cho các doanh nghiệp cần dịch vụ khó lựa chọn. Từ những vấn đề nêu trên tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “ các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dich vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” để góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường dịch vụ kế toán tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, từ đó nâng cao việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp này. 2.2. Mục tiêu cụ thể
 13. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. - Xây dựng mô hình nghiên cứu và đo lường mức độ ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Đưa ra các kiến nghị và hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán và sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quận 12, Tp.HCM - Đối tượng khảo sát là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng ban, nhân viên kế toán của doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang sử dụng dịch vụ kế toán tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.2 2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu: 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ có sử dụng dịch vụ kế toán tại quận 12  Thời gian nghiên cứu: + Số liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2013 – 2016. + Khảo sát được tiến hành từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2021. 4. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng. 4.1. Nghiên cứu định tính Phỏng vấn giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng ban, nhân viên kế toán của doanh nghiệp nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Nghiên cứu
 14. sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng và đồng thời thẩm định lại các câu hỏi trong bảng câu hỏi phỏng vấn thông qua quá trình phỏng vấn thử. Mục đích của nghiên cứu này dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo yếu tố ảnh hưởng sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 4.2. Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu chính thức là nghiên cứu định lượng với kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn qua bảng câu hỏi đóng dựa trên quan điểm, ý kiến đánh giá sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22.0. Thông tin thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tương quan được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu. 5. Dự kiến kết quả của đề tài - Vận dụng được cơ sở lý thuyết về dịch vụ kế toán và kết quả khảo sát để phát triển mô hình lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quận 12.Thị trường dịch vụ kế toán đang tiềm năng nhưng lựa chọn dịch vụ đang rất nhiều gây kho khắn cho đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - Vận dụng được phương pháp kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính bội để đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quận 12 - Xây dựng được thang đo, kiểm định sự phù hợp cũng như độ tin cậy của chúng. Xác định được nhân tố nào có ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán nhằm góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng thị truờng dịch vụ kế toán tại quận 12 hành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung
 15. 6. Kết cấu của đề tài Luận văn bao gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kiến nghị và kết luận
 16. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY Chương này trình bày các nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được thực hiện trên Thế giới và Việt Nam từ đó đưa ra những nhận xét và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. 1.1. Nghiên cứu ngoài nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu ngoài nước liên qua đến việc các khía cạnh của kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới. Nghiên cứu của Howard M. Armitage và Alan Webb (2013) thuộc đại học Waterloo khi nghiên cứu về việc sử dụng công cụ kế toán quản trị tại 11 DNVVN ở Canada đã giải quyết được 2 vấn đề lớn: (1) xác định mức độ áp dụng các công cụ kế toán quản trị tại các doanh nghiệp có quy mô khác nhau và hoạt động trong những ngành nghề khác nhau, (2) giải thích lý do tại sao một số công cụ kế toán quản trị cụ thể không được sử dụng. Nghiên cứu của Grusd, Neville (2006) đã đề xuất giải pháp cải thiện báo cáo tài chính cho các công ty tư nhân, công ty vừa và nhỏ, nghiên cứu đã chỉ ra những vấn đề mà các công ty tư nhân đang gặp phải khi lập báo cáo tài chính và đưa ra giải pháp cần thay đổi nguyên tắc kế toán (GAAP) cho các công ty tư nhân trong việc trình bày báo cáo tài chính đơn giản hơn. Riêng các nghiên cứu về việc lựa chọn dịch vụ kế toán thì cũng có nhiều nghiên cứu đề cập đến. Nghiên cứu của Janelle và John (1994), “Choice criteria for selecting an external auditor by Listed Australian Public Companies” được thực hiện tại Úc với mục đích nghiên cứu là xác định tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán. Kết quả nghiên cứu đưa ra 8 tiêu chí đó là trình độ chuyên môn, độ tin cậy, thương hiệu, thái độ, vị trí địa lý, giá phí, danh mục sản phẩm, hình ảnh. Trong nghiên cứu của Alkinson, Kaplan & Young, (2008) “Management accounting”, bên cạnh việc đề cập đến công tác quản lý kế toán, kế tóan trách nhiệm. TRong đó, kế toán trách nhiệm được gồm: Trách nhiệm thu thập thông tin, lập báo cáo và đánh giá hệ thống thông tin mang nội bộ và cung cấp cho các cấp quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này cũng đã chỉ ra việc thực hiện dịch vụ kế toán đối với công ty vừa và nhỏ chủ yếu dựa vào các yếu tố chi phí, dịch vụ sự tin cậy. Scott và Walt (1995), “Choice criteria in the selection of international
 17. accounting firms” được thực hiện tại New Zealand với tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ của Parasuraman et al, Robert et al,…Nghiên cứu đã xác định 5 nhân tố có ảnh hưởng là dịch vụ cá nhân, thương hiệu, danh mục sản phẩm, sự giới thiệu từ bên ngoài, lợi thế cạnh tranh. Hunt et al (1999), Hunt và cộng sự 1999 đã thực hiện một nghiên cứu để xác định các tiêu chí lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán của hai nhóm khách hàng các chuyên gia và chủ doanh nghiệp nhỏ dựa trên cuộc khảo sát mẫu 500 doanh nghiệp, có 81 câu trả lời được sử dụng để phân tích. Theo nghiên cứu này có 13 tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp của hai nhóm khách hàng này: có mối quan hệ cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ, nhận thức được chuyên môn của nhà cung cấp, chi phí đề xuất, kiến thức của nhà cung cấp về ngành nghề của khách hàng, đa dạng loại hình dịch vụ cung cấp, quy mô của nhà cung cấp, trình bày bằng miệng của nhà cung cấp, trình bày bằng văn bản của nhà cung cấp, sự giới thiệu từ các khách hàng của nhà cung cấp, quen biết từ trước với nhà cung cấp, vị trí, cung cấp các dịch vụ quốc tế. Lee (2009), “How buyers buy” trong nghiên cứu đối với những dịch vụ chuyên nghiệp để tìm hiểu những động lực của quá trình ra quyết định. Lee đã đưa ra 30 tiêu chí khác nhau được gom tập trung vào 11 nhóm: chuyên môn/kỹ năng chuyên môn, nhóm dự án, kinh nghiệm của nhà cung cấp, kiến thức về ngành tình hình của khách hàng, danh tiếng, quy mô doanh nghiệp và phạm vi, sẵn sàng linh hoạt, mối quan hệ cá nhân, giá phí, phương pháp quản lý công ty, nguồn lực của công ty. 1.2. Nghiên cứu trong nước Dương Thị Hương Liên (2013), “Xây dựng thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh và đồng bộ”. Tác giả đã nghiên cứu chiến lược này với 2 mục tiêu: mục tiêu thứ nhất là tạo lập được môi trường pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, hoàn chỉnh và đồng bộ đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng nghề nghiệp cũng như vai trò và năng lực quản lý nhà nước; mục tiêu thứ hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như là số lượng các doanh nghiệp. Đỗ Thị Hải Minh (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách nghiên cứu trường hợp của Công ty vận tải Anh
 18. Khoa”. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các mục tiêu sau: Phân tích lý thuyết hành vi tiêu dùng và các nhân tố có tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách, xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết nhằm xác định các yếu tố có tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách của Công ty Anh Khoa trên tuyến đường Thành phố Buôn Ma Thuột - Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra một số hàm ý, kiến nghị dựa trên các kết quả nghiên cứu thu được, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tính cạnh tranh trong ngành. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng các phương pháp: phương pháp nghiên cứu định tính cùng với kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu nhằm khám phá ra các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách, phương pháp định lượng với các kỹ thuật Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS, nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo và hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu. Phương pháp phân tích mô măng bậc hai thông qua phần mềm AMOS được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết. Kết quả của nghiên cứu góp phần nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách của công ty Anh Khoa trên tuyến đường Thành phố Buôn Ma Thuột – Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho nhà quản trị của Anh Khoa có cách nhìn toàn diện hơn, từ đó có thể xây dựng các chiến lược marketing phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh trong ngành cung cấp dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh. Đồng thời, về phía khách hàng cũng sẽ được cung cấp một dịch vụ tốt hơn. Mai Thị Hoàng Minh (2010), “Kế toán và dịch vụ kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”: Đề tài đánh giá tác động của cam kết quốc tế về dịch vụ kế toán tại Việt Nam khi hội nhập, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán và dịch vụ kế toán theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Điều đó là một yêu cầu, một cơ hội cho sự phát triển. Tuy nhiên thực trạng dịch vụ kế toán Việt Nam vẫn có những hạn chế: phần lớn các doanh nghiệp kế toán còn nhỏ, mới thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, kinh nghiệm quản trị còn ít; dịch vụ kế toán có quá nhiều lực lượng cạnh tranh không lành mạnh; quản lý về đạo đức của người hành nghề đang bị bỏ lỡ trong công tác quản lý nhà nước; bất cập về trình độ... Từ đó tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm
 19. hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán và tăng cường công tác quản lý hành nghề, xây dựng hồ sơ quản lý trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, xây dựng đội ngũ nhân viên trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Hồ Nam Đông (2013), “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán DTL”: Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu, khảo sát những đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán DTL. Từ kết quả khảo sát được, căn cứ vào tình hình hoạt động, điều kiện thực tế và chiến lược phát triển của DTL để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kiểm toán của Công ty. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm toán tại DTL và ảnh hưởng của các yếu tố trong thành phần chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng. Ý nghĩa của đề tài: (1) Về mặt lý thuyết đề tài đã hệ thống hóa và bổ sung phát triển lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ kiểm toán. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã nêu được những cơ sở lý thuyết cơ bản về sản phẩm dịch vụ, chất lượng dịch vụ, một số mô hình chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, mối quan hệ sự giữa chất lượng dịch vụ với sự hài lòng của khách hàng và mô hình nghiên cứu lý thuyết các yếu tố tác động của chất lượng dịch vụ kiểm toán đến sự hài lòng của khách hàng, (2) Về mặt thực tiễn đề tài đã giúp cho các nhà nghiên cứu, nhà quản trị tại DTL thấy được hiện trạng chất lượng dịch vụ kiểm toán và mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Đặt cơ sở cho việc hoạch định quản trị chất lượng dịch vụ kiểm toán. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vai trò của các yếu tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Trần Khánh Ly (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu đề tài tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giúp cho nhà cung cấp dịch vụ hiểu được những vấn đề quan tâm của khách hàng khi quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán và những mong muốn của khách hàng về lợi ích mà
 20. dịch vụ kế toán có thể đem lại cho họ để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường dịch vụ góp phần đưa thị trường dịch vụ kế toán phát triển sâu và rộng trở thành ngành dịch vụ mang lại thu nhập cao và đóng góp đáng kể vào GDP của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu cụ thể: (1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, (3) Đánh giá sự khác nhau về giới tính, chức vụ, đối tượng cung cấp dịch vụ, đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là sự kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Quá trình nghiên cứu được tiến hành theo hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong đó, nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp với những giám đốc, kế toán trưởng của các doanh nghiệp đã hoặc đang sử dụng dịch vụ kế toán dựa trên bảng câu hỏi sơ bộ ban đầu. Nội dung và kết quả phỏng vấn được dùng làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh và bổ sung các biến quan sát để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán. Kết quả nghiên cứu sơ bộ là bảng câu hỏi hoàn chỉnh cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Tiến hành khảo sát mẫu lựa chọn theo phương pháp thuận tiện phi xác suất thông qua bảng câu hỏi. Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua khảo sát sẽ được xử lý phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả qua phần mềm SPSS. Công cụ hệ số Cronbachalpha được sử dụng nhằm đánh giá độ tin cậy của thang đo, nhân tố khám phá được sẽ dùng để xác định các nhân tố và phân tích hồi quy bội để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định lựa chọn đó của các doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu về lựa chọn dịch vụ kế toán. Ngành kế toán – người học kế toán cũng có thể là người làm kế toán, người cung cấp dịch vụ kế toán, người kinh doanh dịch vụ kế toán. Thị trường dịch vụ kế toán rất tiềm năng, nhưng lựa chọn dịch vụ đang gây có khăn cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán. Đề tài cũng làm rõ những vấn đề về dịch vụ kế toán và chất lượng dịch vụ kế
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2