intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Anh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Kế toán "Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh" được nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường dịch vụ góp phần đưa thị trường dịch vụ kế toán phát triển đồng thời mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như bên cung cấp dịch vụ trong sự phát triển chung của nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ------------------------------ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2021
 2. TÓM TẮT Hầu hết những người mới bắt đầu sự nghiệp, mới thành lập công ty đều thất bại nhanh chóng vì họ không nắm bắt được tầm quan trọng của kế toán, thuế và pháp luật. Chi phí chi trả cho một kế toán trưởng là rất cao. Họ không thể chi trả. Hoặc có thể họ không tin tưởng vào một kế toán khi mới bắt đầu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể bị phạt với số tiền lớn, gấp nhiều lần nếu làm sai lệch sổ sách, chứng từ liên quan đến kế toán. Trong nghiên cứu này, mục tiêu của tác giả là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán cũng như đánh giá thực trạng hiện nay về chất lượng dịch vụ kế toán xác định những chỉ tiêu nào đo lường khi chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất định hướng một số kiến nghị giúp doanh nghiệp có quyết định đúng đắn nhất. Nghiên cứu này sẽ trả lời các câu hỏi: “Các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh?” và “Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh?”. Tổng hợp các lý luận, thừa kế kết quả từ các nghiên cứu trước đây có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên các thang đo chất lượng dịch vụ kế toán; 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán: lợi ích, trình độ chuyên môn, giá phí, thương hiệu, độ tin cậy đều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là khi lợi ích, trình độ chuyên môn, giá phí, thương hiệu, độ tin cậy càng cao thì chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh càng cao. Trong 5 nhân tố này thì nhân tố có sự ảnh hưởng mạnh nhất đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh là giá phí ( =0,487), tiếp đến là nhân tố độ tin cậy ( =0,253), thương hiệu (  =0,16), trình độ chuyên môn ( =0,116), và cuối cùng là lợi ích ( =0,089). Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm có quyết định tối ưu nhất trong việc lựa chọn dịch
 3. vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện ở một nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất cả các các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn nhiều hạn chế về thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao của đề tài.
 4. ABSTRACT Most beginners career, start-up companies fail because they do not quickly grasp the importance of accounting, taxation and law. Expenses paid to a chief accountant is very high. They can not pay. Or maybe they do not believe in a new start when accounting for the business. Businesses can be fined with large sums of money, many times if falsifying books and documents related to accounting. In the era of market competition you only have two choices. Backwards: you'll be the other companies in the sector overtake and occupy the market quickly, revenue decreased until bankruptcy. Development: Your revenues increased strongly sustained by the development of the market. For peace of mind development company, enterprise, must have accounting staff knowledgeable and aware of the decree, the latest circular on tax - law. That was the main reason why most enterprises choose accounting services. In this study, the author's aim is to study the factors affecting the decision to select accounting services as well as assessing the current situation on the choice of accounting services identify any measurable targets when deciding the choice of accounting services firms in HCM City. From the research results, proposed a number of recommendations to help guide businesses have decided the best course. This study will answer the question: "The factors that influence the choice of the accounting services business at Ho Chi Minh City? "And" The degree of influence of these factors to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City? ". Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale option accounting services; 05 factors that affect the choice of accounting services: benefits, qualifications, fees, branding, reliability have influence proportional to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City. That is when the benefits, qualifications, fees, branding, higher reliability, the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City higher. In 5 of these factors, the
 5. factors that most strongly influence the selection of the accounting services business at HCM is the cost (= 0.487), followed by the reliability factor (= .253), brand (= 0.16), qualification (= 0.116), and finally the benefits (= 0.089) . From the results of the study, the authors have proposed a number of measures have a direct impact to the factors that have the most optimal decisions in the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City. However, this study is only done in a sample group, are not representative of all for all businesses in Ho Chi Minh City, in addition to many restrictions of time, small sample size limits the overall height of the subject.
 6. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii TÓM TẮT ............................................................................................................... iii ABSTRACT ..............................................................................................................v MỤC LỤC .............................................................................................................. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ xi DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. xii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ............................................................................... xiii DANH MỤC PHỤ LỤC ....................................................................................... xiv PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................1 1. Lý do hình thành đề tài .....................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................1 3. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................2 4. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu ....................................................2 4.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................2 4.2 Phạm vi và thời gian nghiên cứu ..................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................2 6. Ý nghĩa khoa học của đề tài ..............................................................................3 7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu ...........................................................................3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .................................5 1.1 Đề tài nghiên cứu nước ngoài ............................................................................5 1.2 Đề tài nghiên cứu trong nước ............................................................................6 1.3 Nhận xét về các công trình nghiên cứu ...........................................................10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ......................................................................................12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..........................................................................13 2.1 Tổng quan dịch vụ kế toán ..............................................................................13 2.1.1 Khái niệm dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ.................................................13 2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ .....................................................................................13 2.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ .......................................................................................14 2.1.2 Chất lượng dịch vụ .......................................................................................15
 7. 2.1.3 Dịch vụ kế toán .............................................................................................16 2.1.3.1 Khái niệm dịch vụ kế toán .........................................................................16 2.1.3.2 Các sản phẩm của dịch vụ kế toán.............................................................18 2.1.3.3 Điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán ........................................................19 2.1.3.4 Vai trò của dịch vụ kế toán ........................................................................20 2.2 Quyết định lựa chọn dịch vụ............................................................................22 2.2.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng .............................................................22 2.2.2 Thuyết hành động hợp lý (TRA) ...............................................................24 2.2.3 Thuyết hành vi dự định (TPB) ..................................................................25 2.2.4 Quy trình lựa chọn dịch vụ ........................................................................26 2.2.4.1 Đánh giá trước khi mua .............................................................................27 2.2.4.2 Quá trình mua và sử dụng dịch vụ.............................................................28 2.2.4.3 Đánh giá sau khi mua ................................................................................28 2.2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng ...........................................29 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán ..................................33 2.3.1 Lợi ích...........................................................................................................33 2.3.2 Trình độ chuyên môn....................................................................................34 2.3.3 Giá phí ..........................................................................................................34 2.3.4 Thương hiệu .................................................................................................35 2.3.5 Sự giới thiệu ................................................................................................35 2.3.6 Thái độ .........................................................................................................35 2.3.7 Độ tin cậy ....................................................................................................35 2.4 Mô hình nghiên cứu ..........................................................................................36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ......................................................................................38 CHUƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................39 3.1 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................39 3.1.1 Phương pháp chung ......................................................................................39 3.1.2 Phương pháp cụ thể ......................................................................................40 3.1.3 Khung nghiên cứu của luận văn ...................................................................40 3.2 Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................42 3.2.1 Xây dựng thang đo .......................................................................................42
 8. 3.2.1.1 Thang đo các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kế toán .......................42 3.2.1.2 Thang đo Chất lượng dịch vụ kế toán .........................................................44 3.2.2 Xây dựng giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh ..............................................45 3.2.2.1 Lợi ích .........................................................................................................45 3.2.2.2 Trình độ chuyên môn...................................................................................45 3.2.2.3 Giá phí .........................................................................................................45 3.2.2.4 Thương hiệu.......................................................................................................................... 46 3.2.2.5 Sự giới thiệu ................................................................................................46 3.2.2.6 Thái độ .........................................................................................................46 3.2.2.7 Độ tin cậy ....................................................................................................47 3.2.3 Mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch kế toán của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ............................................47 3.2.4 Mô tả dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu ..............................................48 3.2.4.1 Phương pháp chọn mẫu và đối tượng điều tra .............................................48 3.2.4.2 Kích thước mẫu khảo sát ..............................................................................49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .......................................................................................50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................51 4.1 Phân tích và đánh giá độ tin cậy của thang đo ...................................................51 4.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's alpha ............................51 4.1.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Lợi ích” .....52 4.1.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Trình độ chuyên môn” ...............................................................................................52 4.1.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Giá phí” ...53 4.1.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Thương hiệu”…. ............................................................................................................... 54 4.1.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Sự giới thiệu”. ................................................................................................................ 54 4.1.1.6 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Thái độ” ...55
 9. 4.1.1.7 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Độ tin cậy”56 4.1.1.8 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “chất lượng dịch vụ kế toán” ..........................................................................................56 4.1.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA ...................................................................57 4.1.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập ..................................................57 4.1.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “chất lượng dịch vụ kế toán” ....................................................................................................................61 4.2 Phân tích tương quan Pearson ............................................................................62 4.3 Phân tích hồi quy ...............................................................................................63 4.4 Kiểm định các giả thiết cần thiết trong mô hình phân tích hồi quy ...................66 4.4.1 Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của các hệ số hồi quy ................................66 4.4.2 Kiểm định giả thuyết về phương sai của sai số không đổi ............................66 4.4.3 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .............................................................68 4.4.4 Kiểm định về phân phối chuẩn của phần dư..............................................68 4.4.5 Kiểm định về tính độc lập của phần dư ....................................................68 4.5 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy bội........................................................69 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi ......................69 4.5.2 Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn.........................................70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .......................................................................................73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................74 5.1. Kết luận ............................................................................................................74 5.2. Kiến nghị ..........................................................................................................74 5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu mở rộng ............................................80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 .......................................................................................81 KẾT LUẬN CHUNG.............................................................................................82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 10. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐTC : Độ tin cậy EFA : Exploratory Factor Analysis - phân tích thống kê GP : Giá phí KMO : Kaiser-Meyer-Olkin - hệ số sự thích hợp của phân tích nhân tố LI : Lợi ích LCDVKT : Chất lượng dịch vụ kế toán SGT : Sự giới thiệu TĐCM : Trình độ chuyên môn TH : Thương hiệu TĐ : Thái độ TRA : Thuyết hành động hợp lý TPB : Thuyết hành vi dự định VIF : Variance Inflation Factor - hệ số phòng đại phương sai
 11. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do hình thành đề tài Việc doanh nghiệp quyết định lựa chọn thuê một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế để thực hiện công việc kế toán thuế trong khi đội ngũ nhân sự kế toán hiện tại vẫn đang thực hiện tốt công việc của mình là một thực tế đang diễn ra không chỉ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn là ở rất nhiều doanh nghiệp lớn. Đặc biệt là hiện nay, chế độ chính sách thuế và các luật chuyên ngành đang được áp dụng mạnh mẽ trong công tác thanh kiểm tra quyết toán thuế, đòi hỏi mỗi một cán bộ kế toán thuế phải có kiến thức rất sâu và rộng. Mục đích lớn nhất của việc thuê ngoài dịch vụ kế toán là làm sao tiết kiệm tối đa chi phí đồng thời nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Nếu như chi phí thuê ngoài để thực hiện công việc thấp hơn chi phí duy trì đội ngũ nhân sự nội bộ thì không có lý do gì doanh nghiệp không tính tới việc thuê ngoài. Điều này đúng cho mọi lĩnh vực không chỉ giới hạn ở kế toán doanh nghiệp. Điều đó cũng thể hiện được tính chuyên môn hóa trong công việc. Về lâu dài, việc sử dụng các dịch vụ ngoài trong quá trình kinh doanh là một hình thức mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế, vì mọi thứ sẽ được tiết kiệm và chi phí làm việc rẻ hơn rất nhiều. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên thì việc chất lượng dịch vụ kế toán như đã nêu trên là vô cùng bức bách và tối quan trọng cho mọi tổ chức nên tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh” làm mục tiêu nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực hiện nhằm: Mục tiêu chung: Tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường dịch vụ góp phần đưa thị trường dịch vụ kế toán phát triển đồng thời mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như bên cung cấp dịch vụ trong sự phát triển chung của nền kinh tế.
 12. Mục tiêu cụ thể: - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Đo lường mức độ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. 3. Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh? 4. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là sự chất lượng dịch vụ kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. 4.2 Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu: Tác giả chỉ nghiên cứu đến 251 doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu nghiên cứu, khảo sát được tiến hành năm 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của luận văn là phương pháp hỗn hợp, bao gồm phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính: - Khảo sát sơ bộ, tổng hợp, so sánh, đối chiếu để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng bảng câu hỏi khảo sát để phỏng vấn nhà quản lý, lãnh đạo,
 13. trưởng phòng ban, tập thể nhân viên kế toán công tác tại các đơn vị này, đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Nghiên cứu định lượng - Khảo sát các cấp tại doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức độ nhằm đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”. - Đánh giá giá trị và độ tin cậy bằng việc ứng dụng hệ số Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). - Đánh giá và kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy. 6. Ý nghĩa khoa học của đề tài Vận dụng được cơ sở lý thuyết về dịch vụ kế toán và kết quả khảo sát để phát triển mô hình chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vận dụng được phương pháp kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính bội để đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn đã xây dựng được thang đo, đã kiểm định sự phù hợp cũng như độ tin cậy của chúng. Xác định được nhân tố nào của ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán có ảnh hưởng mạnh nhất tới chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán nhằm góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường dịch vụ kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung 7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Luận văn bao gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
 14. Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kiến nghị và kết luận
 15. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Chương này trình bày các nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được thực hiện trên Thế giới và Việt Nam từ đó đưa ra những nhận xét và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. 1.1 Đề tài nghiên cứu nước ngoài Janelle và John (1994), “Choice criteria for selecting an external auditor by Listed Australian Public Companies” được thực hiện tại Úc với mục đích nghiên cứu là xác định tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán. Kết quả nghiên cứu đưa ra 8 tiêu chí đó là trình độ chuyên môn, độ tin cậy, thương hiệu, thái độ, vị trí địa lý, giá phí, danh mục sản phẩm, hình ảnh. Scott và Walt (1995), “Choice criteria in the selection of international accounting firms” được thực hiện tại New Zealand với tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ của Parasuraman et al, Robert et al,…Nghiên cứu đã xác định 5 nhân tố có ảnh hưởng là dịch vụ cá nhân, thương hiệu, danh mục sản phẩm, sự giới thiệu từ bên ngoài, lợi thế cạnh tranh. Hunt et al (1999), Hunt và cộng sự 1999 đã thực hiện một nghiên cứu để xác định các tiêu chí lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán của hai nhóm khách hàng các chuyên gia và chủ doanh nghiệp nhỏ dựa trên cuộc khảo sát mẫu 500 doanh nghiệp, có 81 câu trả lời được sử dụng để phân tích. Theo nghiên cứu này có 13 tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp của hai nhóm khách hàng này: có mối quan hệ cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ, nhận thức được chuyên môn của nhà cung cấp, giá phí đề xuất, kiến thức của nhà cung cấp về ngành nghề của khách hàng, đa dạng loại hình dịch vụ cung cấp, quy mô của nhà cung cấp, trình bày bằng miệng của nhà cung cấp, trình bày bằng văn bản của nhà cung cấp, sự giới thiệu từ các khách hàng của nhà cung cấp, quen biết từ trước với nhà cung cấp, vị trí, cung cấp các dịch vụ quốc tế. Lee (2009), “How buyers buy” trong nghiên cứu đối với những dịch vụ chuyên nghiệp để tìm hiểu những động lực của quá trình ra quyết định. Lee đã đưa ra 30 tiêu chí khác nhau được gom tập trung vào 11 nhóm: chuyên môn/kỹ năng
 16. chuyên môn, nhóm dự án, kinh nghiệm của nhà cung cấp, kiến thức về ngành tình hình của khách hàng, danh tiếng, quy mô doanh nghiệp và phạm vi, sẵn sàng linh hoạt, mối quan hệ cá nhân, giá phí, phương pháp quản lý công ty, nguồn lực của công ty. 1.2 Đề tài nghiên cứu trong nước Mai Thị Hoàng Minh (2010), “Kế toán và dịch vụ kế toán Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”: Đề tài đánh giá tác động của cam kết quốc tế về dịch vụ kế toán tại Việt Nam khi hội nhập, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán và dịch vụ kế toán theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Điều đó là một yêu cầu, một cơ hội cho sự phát triển. Tuy nhiên thực trạng dịch vụ kế toán Việt Nam vẫn có những hạn chế: phần lớn các doanh nghiệp kế toán còn nhỏ, mới thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, kinh nghiệm quản trị còn ít; dịch vụ kế toán có quá nhiều lực lượng cạnh tranh không lành mạnh; quản lý về đạo đức của người hành nghề đang bị bỏ lỡ trong công tác quản lý nhà nước; bất cập về trình độ... Từ đó tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán và tăng cường công tác quản lý hành nghề, xây dựng hồ sơ quản lý trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, xây dựng đội ngũ nhân viên trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Hồ Nam Đông (2013), “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán DTL”: Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu, khảo sát những đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán DTL. Từ kết quả khảo sát được, căn cứ vào tình hình hoạt động, điều kiện thực tế và chiến lược phát triển của DTL để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kiểm toán của Công ty. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm toán tại DTL và ảnh hưởng của các yếu tố trong thành phần chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng. Ý nghĩa của đề tài: (1) Về mặt lý thuyết đề tài đã hệ thống hóa và bổ sung phát triển lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
 17. của khách hàng trong dịch vụ kiểm toán. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã nêu được những cơ sở lý thuyết cơ bản về sản phẩm dịch vụ, chất lượng dịch vụ, một số mô hình chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, mối quan hệ sự giữa chất lượng dịch vụ với sự hài lòng của khách hàng và mô hình nghiên cứu lý thuyết các yếu tố tác động của chất lượng dịch vụ kiểm toán đến sự hài lòng của khách hàng, (2) Về mặt thực tiễn đề tài đã giúp cho các nhà nghiên cứu, nhà quản trị tại DTL thấy được hiện trạng chất lượng dịch vụ kiểm toán và mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Đặt cơ sở cho việc hoạch định quản trị chất lượng dịch vụ kiểm toán. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vai trò của các yếu tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Trần Khánh Ly (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu đề tài tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giúp cho nhà cung cấp dịch vụ hiểu được những vấn đề quan tâm của khách hàng khi chất lượng dịch vụ kế toán và những mong muốn của khách hàng về lợi ích mà dịch vụ kế toán có thể đem lại cho họ để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường dịch vụ góp phần đưa thị trường dịch vụ kế toán phát triển sâu và rộng trở thành ngành dịch vụ mang lại thu nhập cao và đóng góp đáng kể vào GDP của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu cụ thể: (1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, (3) Đánh giá sự khác nhau về giới tính, chức vụ, đối tượng cung cấp dịch vụ, đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là sự kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Quá trình nghiên cứu được tiến hành theo hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong đó, nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực
 18. tiếp với những giám đốc, kế toán trưởng của các doanh nghiệp đã hoặc đang sử dụng dịch vụ kế toán dựa trên bảng câu hỏi sơ bộ ban đầu. Nội dung và kết quả phỏng vấn được dùng làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh và bổ sung các biến quan sát để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kế toán. Kết quả nghiên cứu sơ bộ là bảng câu hỏi hoàn chỉnh cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Tiến hành khảo sát mẫu lựa chọn theo phương pháp thuận tiện phi xác suất thông qua bảng câu hỏi. Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua khảo sát sẽ được xử lý phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả qua phần mềm SPSS. Công cụ hệ số Cronbachalpha được sử dụng nhằm đánh giá độ tin cậy của thang đo, nhân tố khám phá được sẽ dùng để xác định các nhân tố và phân tích hồi quy bội để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định lựa chọn đó của các doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu về chất lượng dịch vụ kế toán. Ngành kế toán – người học kế toán cũng có thể là người làm kế toán, người cung cấp dịch vụ kế toán, người kinh doanh dịch vụ kế toán. Thị trường dịch vụ kế toán rất tiềm năng, nhưng lựa chọn dịch vụ đang gây có khăn cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán. Đề tài cũng làm rõ những vấn đề về dịch vụ kế toán và chất lượng dịch vụ kế toán – đây cũng là vấn đề mà người nghiên cứu kế toán, người làm kế toán và cơ quan ban hành chính sách quan tâm. Và đề tài cũng đã nêu lên những lợi ích kinh tế to lớn mà dịch vụ kế toán mang lại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu của tác giả có mô hình như sau : Chất lượng dịch vụ kế toán = 0.233 lợi ích chuyên môn + 0.156 lợi ích tâm lý + 0.263 giá phí dịch vụ + 0.248 khả năng đáp ứng + 0.209 sự giới thiệu. Nguyễn Vũ Việt (2013), “Nhân tố môi trường và tiêu chí đánh giá ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán”. Tác giả xác định các yếu tố thuộc về môi trường và các tiêu chí đánh giá các yếu tố ảnh hưởng là kinh tế, pháp lý và văn hóa xã hội. Các tiêu chí đo lường và đánh giá trình độ phát triển của nền kinh tế thị
 19. trường là cơ sở để đánh giá yếu tố môi trường kinh tế ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ kế toán. Các quy định khung pháp lý về quản lý kinh tế tài chính và về lĩnh vực kế toán gắn liền với sự tồn tại và phát triển của thị trường dịch vụ kế toán. Những khía cạnh của văn hóa xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán gồm: quan điểm của xã hội về nghĩa của thông tin tài chính và tính minh bạch của thông tin, thói quen và phương thức truyền thống ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ chấp nhận dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp. Dương Thị Hương Liên (2013), “Xây dựng thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh và đồng bộ”. Tác giả đã nghiên cứu chiến lược này với 2 mục tiêu: mục tiêu thứ nhất là tạo lập được môi trường pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, hoàn chỉnh và đồng bộ đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng nghề nghiệp cũng như vai trò và năng lực quản lý nhà nước; mục tiêu thứ hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như là số lượng các doanh nghiệp. Đỗ Thị Hải Minh (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách nghiên cứu trường hợp của Công ty vận tải Anh Khoa”. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các mục tiêu sau: Phân tích lý thuyết hành vi tiêu dùng và các nhân tố có tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách, xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết nhằm xác định các yếu tố có tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách của Công ty Anh Khoa trên tuyến đường Thành phố Buôn Ma Thuột - Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra một số hàm ý, kiến nghị dựa trên các kết quả nghiên cứu thu được, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tính cạnh tranh trong ngành. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng các phương pháp: phương pháp nghiên cứu định tính cùng với kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu nhằm khám phá ra các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách, phương pháp định lượng với các kỹ thuật Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS, nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo và hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu. Phương pháp phân tích mô măng bậc hai thông qua phần mềm AMOS được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết. Kết quả của nghiên cứu góp phần
 20. nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn dịch vụ vận tải hành khách của công ty Anh Khoa trên tuyến đường Thành phố Buôn Ma Thuột – Thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho nhà quản trị của Anh Khoa có cách nhìn toàn diện hơn, từ đó có thể xây dựng các chiến lược marketing phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh trong ngành cung cấp dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh. Đồng thời, về phía khách hàng cũng sẽ được cung cấp một dịch vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu còn là cơ sở để các nhà lãnh đạo hoạch định các chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu trong ngành vận tải. Từ những kết quả của nghiên cứu, các thương hiệu vận tải khác có thể dùng để tham khảo và đưa ra chiến lược phù hợp với đặc điểm và khả năng của doanh nghiệp mình. 1.3 Nhận xét về các công trình nghiên cứu Sau khi tìm hiểu những công trình nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước liên quan tương đối đến đề tài của luận văn, tác giả có một số nhận xét cơ bản như sau: Tại Việt Nam, hiện nay, các đề tài nghiên cứu kể cả trong nước và nước ngoài có liên quan đều phần lớn chỉ tập trung nghiên cứu tiếp cận trên khía cạnh nhằm thực hiện các cam kết quốc tế và gia nhập tổ chức thế giới (Mai Thị Hoàng Minh, 2010). Ngoài ra có các bài viết chủ yếu liên quan đến chiến lược phát triển và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến dịch vụ kế toán (Dương Thị Hương Liên và Nguyễn Vũ Việt, 2013). Trên thế giới các nhà nghiên cứu Scott and Walt (1995), Hunt et al (1999) và Lee (2009) cũng đã thực hiện các đề tài về các tiêu chí lựa chọn và duy trì dịch vụ kế toán. Tuy nhiên các nghiên cứu này đều tiếp cận từ khía cạnh dựa trên các tiêu chí của các nhà cung cấp dịch vụ, những nghiên cứu này chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo do thị trường nước ngoài và thị trường trong nước có nhiều khác biệt về văn hoá, kinh tế, xã hội…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2