Luận văn thạc sĩ Luật hoc: Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện

Chia sẻ: Làu Chỉ Quay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
71
lượt xem
14
download

Luận văn thạc sĩ Luật hoc: Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Luật hoc: Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện trình bày nội dung: Những vấn đề chung về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện, thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện theo pháp luật hiện hành, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Luật hoc: Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ MINH TRANG<br /> <br /> THẨM QUYỀN SƠ THẨM DÂN SỰ<br /> CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ MINH TRANG<br /> <br /> THẨM QUYỀN SƠ THẨM DÂN SỰ<br /> CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN<br /> Chuyên ngành: Luật dân sự<br /> Mã số: 60 38 01 03<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> TS. Lê Thu Hà<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM QUYỀN GIẢI<br /> QUYẾT SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN<br /> CẤP HUYỆN ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân<br /> sự của Tòa án nhân dân cấp huyện.................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về thẩm quyền giải quyết<br /> sơ thẩm các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân cấp huyệnError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.3. Lược sử các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về thẩm<br /> quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân cấp huyện<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN<br /> DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THEO PHÁP LUẬT<br /> HIỆN HÀNH.................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân<br /> cấp huyện theo loại việc .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân<br /> cấp huyện theo lãnh thổ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN<br /> PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SƠ THẨM CÁC VỤ<br /> ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định của<br /> <br /> 3<br /> <br /> pháp luật về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự của Tòa án nhân<br /> dân cấp huyện .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Nguyên nhân của những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các<br /> quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án dân sự<br /> của Tòa án nhân dân cấp huyện ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm<br /> các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân cấp huyệnError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của Đề tài<br /> Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng đã và đang được tiến hành<br /> một cách toàn diện, sâu sắc. Những thành tựu to lớn do quá trình đổi mới đã<br /> tạo ra những tiền đề cần thiết đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển<br /> mới. Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, Nhà nước ta đã tiến hành cải cách hệ<br /> thống pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp và sự phát triển của xã hội, trong<br /> đó có việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Bộ luật tố tụng dân sự<br /> ra đời đã đánh dấu một bước phát triển lớn của pháp luật tố tụng dân sự Việt<br /> Nam. Đặc biệt, đối với các quy định về thẩm quyền sơ thẩm dân sự của Tòa<br /> án nhân dân cấp huyện đã được nghiên cứu, tập hợp thành một hệ thống thống<br /> nhất. Sau hơn 5 năm thi hành, Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung<br /> năm 2011, trong đó việc mở rộng thẩm quyền của Tòa án thể hiện tính phù<br /> hợp với xu thế tất yếu của sự phát triển kinh tế xã hội, tạo những tiền đề căn<br /> bản để người dân có cơ hội tiếp cận được với pháp luật và hiện nay, trên cơ sở<br /> những quy định mới của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân<br /> (sửa đổi) năm 2014, trong thời gian tới, Bộ luật tố tụng dân sự cũng đang<br /> được nghiên cứu để tiếp tục có những sửa đổi phù hợp.<br /> Bên cạnh những điểm hợp lý và tiến bộ của những quy định về thẩm<br /> quyền sơ thẩm dân sự chung của Tòa án nhân dân cấp huyện đã được quy<br /> định tại Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 thì các quy định hiện hành<br /> về vấn đề này, đặc biệt là những quy định về thẩm quyền giải quyết sơ thẩm<br /> các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân cấp huyện vẫn còn những bất cập nhất<br /> định khi áp dụng trên thực tế. Sự thiếu cụ thể, rõ ràng trong các quy định của<br /> pháp luật khiến đương sự lúng túng trong việc xác định Tòa án cấp nào mà họ<br /> có thể nộp đơn khởi kiện giải quyết vụ án; và trong thực tiễn xét xử, Tòa án<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản