intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

92
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu:Thông qua phân tích các vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng tạo động lực tại Công ty Cổ Phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị TP. Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ Phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị TP. Ninh Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ<br /> ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ<br /> ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI QUỐC CHÁNH<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các<br /> số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và<br /> đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hương<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... IV<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................... V<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ............................................................... VI<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG................7<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm ................................................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm động lực lao động ................................................................ 7<br /> 1.1.2. Tạo động lực lao động .......................................................................... 8<br /> 1.2. Các học thuyết liên quan đến tạo động lực cho người lao động .......... 9<br /> 1.2.1. Lý thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow ............................................... 9<br /> 1.2.2. Học thuyết về Hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg .................. 11<br /> 1.2.3. Thuyết kỳ vọng của Victor-Vroom ..................................................... 12<br /> 1.2.4. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams .................................... 13<br /> 1.2.5. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của Skinner .............................. 16<br /> 1.3.Nội dung tạo động lực lao động ........................................................... 17<br /> 1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động ................................................. 17<br /> 1.3.2. Các biện pháp tạo động lực cho người lao động ................................. 18<br /> 1.3.2.1. Các giải pháp khuyến khích vật chất ......................................................... 18<br /> 1.3.2.2. Các giải pháp khuyến khích tinh thần ........................................................ 20<br /> <br /> 1.3.3. Đánh giá mức độ tạo động lực cho người lao động ............................. 25<br /> 1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động .. 28<br /> 1.4.1. Nhân tố bên trong tổ chức: ................................................................. 28<br /> 1.4.1.1. Người lao động ........................................................................................ 28<br /> 1.4.1.2. Nhân tố tổ chức ......................................................................................... 31<br /> <br /> 1.4.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức ............................................................ 33<br /> 1.4.2.1. Thị trường lao động................................................................................... 33<br /> 1.4.2.2. Cạnh tranh ................................................................................................. 33<br /> 1.4.2.3. Chính sách, luật pháp về lao động ............................................................. 33<br /> 1.4.2.4. Một số yếu tố khác .................................................................................... 34<br /> <br /> II<br /> <br /> 1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động của một số đơn vị ................. 34<br /> 1.5.1. Kinh nghiệm của Công ty Thoát nước Hải Phòng ............................... 34<br /> 1.5.2. Kinh nghiệm của Công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng ................. 36<br /> 1.5.3. Bài học rút ra cho Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị TP.<br /> Ninh Bình..................................................................................................... 36<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH<br /> …………………………………………………………………………………….. .38<br /> <br /> 2.1. Những đặc điểm của Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ Đô thị<br /> TP. Ninh Bình ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động38<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 38<br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành.................................................................................. 38<br /> 2.1.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm ................................. 39<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động................. 39<br /> 2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm ................................................................................... 39<br /> 2.1.2.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật .......................................................... 40<br /> <br /> 2.2. Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ<br /> phần Môi trường & DVĐT TP. Ninh Bình ............................................... 45<br /> 2.2.1. Phân tích thực trạng xác định nhu cầu của NLĐ trong Công ty .......... 45<br /> 2.2.2. Phân tích thực trạng giải pháp tạo động thông qua hệ thống khuyến<br /> khích vật chất và tinh thần ............................................................................ 51<br /> 2.2.2.1.Hệ thống khuyến khích vật chất ................................................................. 51<br /> 2.2.2.2. HÖ thèng khuyÕn khÝch tinh thÇn…………………………………………….<br /> <br /> 2.2.3. Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu cho NLĐ ở Công ty Cổ phần Môi<br /> trường và DVĐT TP. Ninh Bình .................................................................. 66<br /> 2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực cho người lao động<br /> tại Công ty trong những năm qua. ............................................................ 67<br /> 2.3.1. Các nhân tố bên trong tổ chức ............................................................ 67<br /> 2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức: ........................................................... 70<br /> 2.4. Đánh giá chung thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động<br /> tại Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị TP. Ninh Bình ....................... 71<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2