intTypePromotion=1

Luận văn: Thực trạng và giải pháp mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kong

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
164
lượt xem
45
download

Luận văn: Thực trạng và giải pháp mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán mê kong', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng và giải pháp mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kong

 1. Luận văn Thực trạng và giải pháp mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kong  
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Lêi më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y nghiÖp vô t­ vÊn cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô mang l¹i doanh thu lín cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n.V× vËy, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng ngµy cµng quyÕt liÖt. HiÖn nay, kh«ng chØ nhê c¸c mèi quan hÖ, hay møc phÝ mµ viÖc c¹nh tranh chñ yÕu dùa trªn c¸c dÞch vô cung cÊp. Qu¸ tr×nh t­ vÊn cæ phÇn bao gåm nhiÒu c«ng viÖc ®­îc c«ng ty chøng kho¸n chia thµnh c¸c giai ®o¹n (c¸c kh©u) trong ®ã kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän mua tõng phÇn, hoÆc mua trän gãi. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn bé tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸, kh©u nµy th­êng chiÕm mét thêi gian lín trong toµn bé tiÕn tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô t­ vÊn cæ phÇn ho¸ ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n. §Ó gi¶m bít thêi gian trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i lùa chän ®­îc ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®ång thêi víi mçi ph­¬ng ph¸p cÇn ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông tõng ph­¬ng ph¸p, tÝnh kh¶ thi khi ¸p dông ë ViÖt Nam. NghÞ ®Þnh 187/N§- CP ra ®êi thay thÕ nghÞ ®Þnh 64 ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý quan träng cho viÖc s¾p xÕp ®æi míi h×nh thøc së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp.Theo ®ã qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12/2004 ®· cã h¬n 2500 doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tuy nhiªn sè l­îng ®ã míi chØ chiÕm kho¶ng 25% sè doanh nghiÖp hiÖn cã ë n­íc ta. Trong n¨m 2005 chÝnh phñ vµ bé tµi chÝnh ®· ®Ò ra môc tiªu ph¶i cæ phÇn ho¸ ®­îc 750 doanh nghiÖp. §Ó hoµn thµnh môc tiªu nµy th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i ®­îc rót ng¾n thêi gian nh­ng chÊt l­îng vÉn ®­îc n©ng cao tr¸nh thÊt tho¸t nguån vèn cña nhµ n­íc, ®ång thêi thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 2. Ph¹m vi nghiªn cøu Chuyªn ®Ò thùc tËp chñ yÕu nghiªn cøu vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®ang ®­îc ¸p dông t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ­u nh­îc ®iÓm cña tõng ph­¬ng ph¸p. TÝnh kh¶ thi khi ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi. 3. KÕt cÊu chuyªn ®Ò : Chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ t­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty chøng kho¸n. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty chøng kho¸n Mª K«ng. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn ®Ó më réng t­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty chøng kho¸n Mª K«ng. KÕt luËn .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ t­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cña c«ng ty chøng kho¸n 1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty chøng kho¸n. C«ng ty chøng kho¸n lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt. Ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n kh¸c h¼n víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i th«ng th­êng. S¶n phÈm cña c«ng ty chøng kho¸n th­êng lµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh. Kh¸i niÖm c«ng ty chøng kho¸n. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ c«ng ty chøng kho¸n do nhiÒu tæ chøc ®Æt ra. C¸c kh¸i niÖm ®Òu nªu bËt ®­îc vÞ trÝ vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n. Theo gi¸o tr×nh “ThÞ tr­êng chøng kho¸n” cña khoa ng©n hµng tµi chÝnh tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n th× : ‘c«ng ty chøng kho¸n lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n’. C«ng ty chøng kho¸n chÝnh lµ mét trung gian tµi chÝnh. Ph©n lo¹i c«ng ty chøng kho¸n. Theo m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng th× c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ chia thµnh nhiÒu lo¹i: C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. C«ng ty hîp danh: Lµ lo¹i h×nh kinh doanh cã tõ hai chñ së h÷u trë lªn, thµnh viªn cña c«ng ty chøng kho¸n hîp danh bao gåm: Thµnh viªn gãp vèn vµ thµnh viªn hîp danh. C¸c thµnh viªn hîp danh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ nghÜa vô thanh to¸n cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn gãp vèn kh«ng tham gia ®iÒu hµnh c«ng ty, hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong phÇn vèn gãp cña m×nh ®èi víi nh÷ng kho¶n nî cña c«ng ty. C«ng ty hîp danh kh«ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh bÊt cø mét lo¹i chøng kho¸n nµo.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 C«ng ty cæ phÇn: C«ng ty cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp víi c¸c chñ së h÷u c«ng ty lµ c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Thµnh viªn cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu. Do c¸c ­u ®iÓm cña lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n so víi c«ng ty hîp danh, v× vËy hiÖn nay chñ yÕu c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®­îc tæ chøc d­íi h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn. HiÖn nay ë n­íc ta theo quyÕt ®Þnh sè 03/1998/Q§-UBCK3 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1998 cña UBCK, CTCK lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thµnh lËp hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, ®­îc uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn mét hoÆc mét sè lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n. Theo c¸ch ph©n lo¹i dùa vµo c¸c nghiÖp vô thùc hiÖn cña c«ng ty chøng kho¸n th× c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i nh­ sau: C«ng ty m«i giíi chøng kho¸n: lµ c«ng ty chØ thùc hiÖn viÖc trung gian, mua b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. C«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n: lµ c«ng ty chøng kho¸n cã lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®Ó h­ëng phÝ hoÆc chªnh lÖch gi¸.s C«ng ty kinh doanh chøng kho¸n: lµ c«ng ty chøng kho¸n chñ yÕu thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, cã nghÜa lµ tù bá vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty tr¸i phiÕu: lµ c«ng ty chøng kho¸n chuyªn mua b¸n c¸c lo¹i tr¸i phiÕu.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 C«ng ty chøng kho¸n phi tËp trung: lµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng OTC vµ hä ®ãng vai trß lµ c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng b»ng c¸c dÞch vô cung cÊp. §èi víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn th× vai trß cña c¸c c«ng ty nµy lµ rÊt lín. Cßn ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng míi ph¸t triÓn nh­ n­íc ta th× tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty nµy lµ rÊt lín. 1.2. C¸c nghiÖp vô chÝnh cña c«ng ty chøng kho¸n. NghiÖp vô m«i giíi: M«i giíi chøng kho¸n lµ ho¹t ®éng trung gian hoÆc ®¹i diÖn mua, b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. C«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i SGDCK hoÆc thÞ tr­êng OTC. V× c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ do chÝnh kh¸ch hµng ®­a ra nªn hä sÏ ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶. HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë n­íc ta ®Òu ®ang thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. Nh©n viªn phßng m«i giíi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n sÏ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c c«ng ty niªm yÕt, c¸c th«ng tin thÞ tr­êng cho kh¸ch hµng bªn c¹nh ®ã hä sÏ ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng trong viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch.Tuy nhiªn ®ã míi chØ lµ "m«i giíi giao dÞch" khi thÞ tr­êng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng m«i giíi ph¶i ®ãng vai trß lµ cÇu nèi gi÷a nhµ ®Çu t­ b¸n chøng kho¸n vµ nhµ ®Çu t­ mua chøng kho¸n, th«ng qua ho¹t ®éng m«i giíi nhµ m«i giíi chøng kho¸n sÏ trë thµnh ng­êi b¹n, ng­êi chia sÎ nh÷ng lo ©u, c¨ng th¼ng vµ ®­a ra nh÷ng lêi ®éng viªn kÞp thêi cho nhµ ®Çu t­, gióp nhµ ®Çu t­ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tØnh t¸o. NghiÖp vô tù doanh: Ho¹t ®éng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n lµ qu¸ tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c giao dÞch mua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh. §©y ®­îc coi lµ mét kho¶n ®Çu t­ cña c«ng ty bëi v× ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn cho chÝnh c«ng ty th«ng qua hµnh vi mua b¸n chøng kho¸n víi kh¸ch hµng. NghiÖp vô nµy ho¹t ®éng song hµnh víi nghiÖp vô m«i giíi, võa phôc vô lÖnh giao dÞch cho kh¸ch hµng ®ång thêi còng phôc vô cho chÝnh c«ng ty.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Ho¹t ®éng tù doanh ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch trªn SGCK hoÆc thÞ tr­êng OTC. Trªn thÞ tr­êng OTC ho¹t ®éng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng t¹o lËp thÞ tr­êng. Lóc nµy, c«ng ty chøng kho¸n ®ãng vai trß lµ nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng, n¾m gi÷ mét sè l­îng chøng kho¸n nhÊt ®Þnh cña mét sè lo¹i chøng kho¸n vµ thùc hiÖn mua b¸n chøng kho¸n víi kh¸ch hµng ®Ó h­ëng chªnh lÖch gi¸. §èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë n­íc ta hiÖn nay th× chØ cã mét sè c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy bëi v× theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× muèn thùc hiÖn nghiÖp vô nµy th× c«ng ty chøng kho¸n cÇn ®¸p øng ®­îc mét sè yªu cÇu mµ ®Çu tiªn lµ ph¶i cã vèn ®iÒu lÖ 12 tû. §©y còng lµ mét ®iÒu bÊt lîi ®èi víi mét sè c«ng ty chøng kho¸n khi kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn trong khi ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng ph©n tÝch. NghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh: NghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh cña c«ng ty chøng kho¸n lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ®ît chµo b¸n vµ ph©n phèi chøng kho¸n cho c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ra c«ng chóng vµ thùc hiÖn b¶o l·nh. Cã thÓ nãi nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô phæ biÕn ë c¸c c«ng ty chøng kho¸n, nã gióp cho tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n chøng kho¸n, tæ chøc viÖc ph©n phèi chøng kho¸n vµ gióp b×nh æn gi¸ chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu sau khi ph¸t hµnh. Tuy nhiªn ë n­íc ta hiÖn nay th× míi chØ cã mét sè c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, ®ã lµ nh÷ng c«ng ty cã ng©n hµng mÑ hç trî rÊt nhiÒu vÒ n¨ng lùc, vèn, c¸c quan hÖ s½n cã. NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­: NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ lµ viÖc thùc hiÖn qu¶n lý vèn uû th¸c cña kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t­ vµo chøng kho¸n th«ng qua danh môc ®Çu t­ nh»m sinh lîi cho kh¸ch hµng trªn c¬ së t¨ng lîi nhuËn vµ b¶o toµn nguån vèn cho kh¸ch hµng. ViÖc lËp vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®Çu t­ tµi chÝnh. ChÝnh v× vËy ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng tèt t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng ®ång thêi thu ®­îc nguån lîi nhuËn trong
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 t­¬ng lai cho c«ng ty th× cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô nµy. NghiÖp vô t­ vÊn cña c«ng ty chøng kho¸n. NghiÖp vô t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n: Dùa trªn ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Ó ®­a ra c¸c lêi khuyªn, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng vµ cã thÓ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ph¸t hµnh, ®Çu t­ vµ c¬ cÊu tµi chÝnh cho kh¸ch hµng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. Ho¹t ®éng t­ vÊn lµ viÖc ng­êi t­ vÊn sö dông kiÕn thøc, ®ã chÝnh lµ vèn chÊt x¸m mµ hä ®· bá ra ®Ó kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c¶ c«ng ty chøng kho¸n lÉn kh¸ch hµng. Nhµ t­ vÊn ®ßi hái ph¶i hÕt søc thËn träng trong viÖc ®­a ra c¸c lêi khuyªn ®èi víi kh¸ch hµng, v× víi lêi khuyªn ®ã kh¸ch hµng cã thÓ thu vÒ lîi nhuËn lín hoÆc thua lç, thËm chÝ ph¸ s¶n, cßn ng­êi t­ vÊn thu vÒ cho m×nh kho¶n thu vÒ dÞch vô t­ vÊn bÊt kÓ ho¹t ®éng ®ã thµnh c«ng hay kh«ng. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn vÒ ®Çu t­ chøng kho¸n c¸c c«ng ty chøng kho¸n cßn thùc hiÖn mét m¶ng t­ vÊn rÊt lín ®ã lµ m¶ng t­ vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong m¶ng t­ vÊn vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp c¸c c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng: T­ vÊn cæ phÇn ho¸, t­ vÊn niªm yÕt, t­ vÊn t¸i cÊu tróc doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, t­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, chia t¸ch, s¸t nhËp…Nh÷ng m¶ng ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn t­ vÊn cña c«ng ty chøng kho¸n cÇn ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh doanh nghiÖp mét c¸ch chuyªn s©u. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong viÖc s¾p xÕp ®æi míi h×nh thøc së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp, tÊt c¶ 13 c«ng ty chøng kho¸n ®Òu ®· thùc hiÖn rÊt tèt m¶ng ho¹t ®éng nµy. C«ng ty chøng kho¸n Mª K«ng tuy ra ®êi muén h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c nh­ng ho¹t ®éng t­ vÊn doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng m¹nh cña c«ng ty kh«ng thua kÐm g× so víi nh÷ng c«ng ty chøng kho¸n kh¸c.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Trong n¨m 2003 vµ n¨m 2004 sè l­îng hîp ®ång t­ vÊn cæ phÇn ho¸ vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ 40. §©y cã thÓ coi lµ mét thµnh tÝch ®¸ng khen ®èi víi mét c«ng ty chøng kho¸n víi sè vèn chØ cã 6 tû ®ång vµ cßn non trÎ trªn thÞ tr­êng. 1.3. Lý luËn chung vÒ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Theo luËt doanh nghiÖp n¨m 1999 ®­îc söa ®æi vµ bæ sung n¨m 2004 cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: “Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®­îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh”. Ban ®Çu khi míi h×nh thµnh thÞ tr­êng doanh nghiÖp chØ ®­îc coi lµ mét tæ chøc kinh tÕ th«ng th­êng chø ch­a ®­îc coi lµ mét hµng ho¸ cña nÒn kinh tÕ bëi nã ch­a thùc sù ®­îc ®em ra trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng. ChØ ®Õn khi thÞ tr­êng ph¸t triÓn ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh, lóc nµy doanh nghiÖp míi thùc sù lµ mét hµng ho¸. Khi ®· trë thµnh hµng ho¸ th× ng­êi ta b¾t ®Çu quan t©m tíi gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. C©u hái ®­îc ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ doanh nghiÖp? Vµ liÖu gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp cã ®ång nghÜa víi gi¸ c¶ cña nã kh«ng? Theo C.M¸c th× gi¸ trÞ lµ sù kÕt tinh cña lao ®éng x· héi cÇn thiÕt trong hµng ho¸, cßn gi¸ c¶ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ trªn thÞ tr­êng nh­ng phô thuéc vµo quy luËt cung cÇu. Gi¸ c¶ cã thÓ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ. §èi víi mét doanh nghiÖp còng vËy, gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp chÝnh lµ sù kÕt tinh cña lao ®éng x· héi cÇn thiÕt trong b¶n th©n doanh nghiÖp ®ã. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i nh­ c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng mµ doanh nghiÖp lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, mét c¬ cÊu phøc t¹p cña nhiÒu yÕu tè vµ c¸c mèi liªn hÖ gi÷a chóng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp cã c¸c mèi quan hÖ víi c¸c chñ thÓ trªn thÞ tr­êng. ChÝnh c¸c yÕu tè bªn trong, bªn ngoµi doanh nghiÖp gãp phÇn t¹o nªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Qua viÖc ph©n tÝch vµ nhËn ®Þnh trªn ta cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn riªng vÒ gi¸ trÞ doanh nghiÖp nh­ sau: Mét lµ: gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ c¸ biÖt, ®­îc x©y dùng trªn c¬ së møc hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cña doanh nghiÖp t¹o nªn, mçi mét doanh nghiÖp cã mét ®Æc thï, mét gi¸ trÞ riªng vµ kh«ng mét doanh nghiÖp nµo gièng doanh nghiÖp nµo. Hai lµ: gi¸ trÞ doanh nghiÖp kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gi¸ trÞ ghi trªn sæ s¸ch mµ lµ gi¸ trÞ ®­îc mäi ng­êi quan t©m ®ã chÝnh lµ gi¸ trÞ kinh tÕ. Nhµ ®Çu t­ khi tiÕn hµnh xem xÐt gi¸ trÞ doanh nghiÖp chñ yÕu quan t©m tíi kh¶ n¨ng thu ®­îc lîi nhuËn trong t­¬ng lai. Ba lµ: gi¸ trÞ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ cuèi cïng vµ duy nhÊt, nã cã thÓ thay ®æi theo thêi gian, theo cung cÇu vµ theo c¸c biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. 1.3.1. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp. HiÖn nay cã nhiÒu quan niÖm vÒ gi¸ trÞ. Mçi quan niÖm ®­îc tiÕp cËn ë nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau. Tuy nhiªn tùu chung l¹i th× cã hai kh¸i niÖm ®­îc phæ biÕn hiÖn nay ®ã lµ: Theo gi¸o s­ W. SEABROKE Vµ N.WALKER, viÖn ®¹i häc PORTSMOUTH, v­¬ng quèc Anh: “§Þnh gi¸ ®­îc hiÓu lµ sù ­íc tÝnh vÒ gi¸ trÞ cña c¸c quyÒn së h÷u tµi s¶n cô thÓ b»ng h×nh th¸i tiÒn tÖ cho mét môc ®Ých ®· ®­îc x¸c ®Þnh râ”. Cßn theo gi¸o s­ Lim Lan Yuan, tr­êng x©y dùng vµ bÊt ®éng s¶n, ®¹i häc quèc gia Singapore th×: “§Þnh gi¸ ®­îc quan niÖm lµ mét nghÖ thuËt hay khoa häc vÒ ­íc tÝnh gi¸ trÞ cho mét môc ®Ých cô thÓ cña mét tµi s¶n t¹i mét thêi ®iÓm, cã c©n nh¾c ®Õn tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n vµ còng nh­ xem xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c yÕu tè kinh tÕ c¨n b¶n cña thÞ tr­êng bao gåm c¸c lo¹i ®Çu t­ lùa chän”. VËy víi hai kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ hiÓu ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp theo hai c¸ch nh­ sau: Thø nhÊt, ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp lµ sù ­íc tÝnh vÒ gi¸ trÞ cña c¸c quyÒn së h÷u tµi s¶n cô thÓ b»ng h×nh th¸i tiÒn tÖ cho mét môc ®Ých ®· ®­îc
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 x¸c ®Þnh râ, ®ã lµ ®Ó ®­a doanh nghiÖp ra mua b¸n, hoÆc ®Ó ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp…Thø hai, ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt hay khoa häc vÒ ­íc tÝnh gi¸ trÞ cho mét môc ®Ých cô thÓ cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm ®ã lµ thêi ®iÓm ®Þnh gi¸, mµ cã c©n nh¾c ®Õn tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp vµ còng nh­ xem xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c yÕu tè kinh tÕ c¨n b¶n cña thÞ tr­êng. 1.3.2. Vai trß cña viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp §èi víi mçi chñ thÓ kh¸c nhau trªn thÞ tr­êng th× viÖc tiÕp cËn gi¸ trÞ doanh nghiÖp còng víi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau. §èi víi chñ së h÷u: ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp sÏ gióp chñ së h÷u biÕt râ ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp, tõ ®ã hä cã thÓ lËp c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cho doanh nghiÖp VÊn ®Ò chia t¸ch s¸t nhËp cæ phÇn ho¸ hoÆc huy ®éng vèn còng trë lªn thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu. §èi víi nhµ ®Çu t­: Víi bÊt kú mét nhµ ®Çu t­ nµo trªn thÞ tr­êng hä lu«n mong muèn ®ång vèn ®Çu t­ cña m×nh kh«ng nh÷ng ®­îc b¶o toµn mµ cßn ph¶i cã l·i víi tõng møc ®é chÊp nhËn rñi ro kh¸c nhau. T¹i cïng mét møc rñi ro hä lu«n muèn nhËn ®­îc møc lîi nhuËn cao nhÊt. Do ®ã, viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp lµ mét c¬ së quan träng cho nhµ ®Çu t­ ra c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Nhµ ®Çu t­ sÏ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái : Cã nªn ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp nµy hay kh«ng? Møc gi¸ lµ bao nhiªu th× phï hîp? Bªn c¹nh ®ã nh÷ng th«ng tin nhËn ®­îc trong qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ sÏ gióp nhµ ®Çu t­ dù ®o¸n ®­îc mét phÇn tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai. §èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian trªn thÞ tr­êng: Mét trong nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian trªn thÞ tr­êng hay c¸c chñ nî, b¹n hµng cña doanh nghiÖp cho doanh nghiÖp vay vèn hoÆc hîp t¸c lµm ¨n, ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp lµ: xem xÐt kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp trong tu¬ng lai còng nh­ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp sÏ cung cÊp rÊt nhiÒu th«ng
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 tin vÒ doanh nghiÖp. Qua ®ã hä cã thÓ dÔ dµng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong mèi quan hÖ víi doanh nghiÖp. §èi víi nhµ n­íc: Qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn cho ta thÊy vai trß næi bËt cña viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp lµ : Mét lµ: ®èi víi viÖc chuyÓn nh­îng mua b¸n, s¸t nhËp th«n tÝnh doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp sÏ gióp cho ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®­a ra møc gi¸ hîp lý, t¹o c¬ së cho viÖc mua b¸n mét c¸ch c«ng b»ng chÝnh x¸c vµ nhanh gän gi¶m chi phÝ giao dÞch. Qu¸ tr×nh mua b¸n th­êng bÞ kÐo dµi do møc gi¸ mµ hai bªn ®­a ra th­êng chªnh lÖch nhau qu¸ lín. ViÖc ®Þnh gi¸ lµ c¬ së v÷ng ch¾c thu hÑp kho¶ng c¸ch møc gi¸ gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n. Do ®ã kho¶ng thêi gian ®µm ph¸n ®­îc rót ng¾n, chi phÝ nhê ®ã còng ®­îc rót ng¾n. Hai lµ: víi môc ®Ých cæ phÇn ho¸, t­ nh©n ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®­îc phÇn vèn cña nhµ n­íc trong doanh nghiÖp vµ gi¸ c¶ hîp lý cña cæ phiÕu b¸n ra, ®ång thêi ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu nhµ n­íc cã nªn n¾m gi÷ cæ phÇn cña doanh nghiÖp n÷a hay kh«ng vµ tû lÖ n¾m gi÷ lµ bao nhiªu cho phï hîp. 1.3.3. Nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña ho¹t ®éng ®Þnh gi¸. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp còng cã nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c riªng. ViÖc thùc hiÖn tèt c¸c nguyªn t¾c vµ ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã sÏ gióp cho ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ cã hiÖu qu¶ h¬n. Nguyªn t¾c: §Þnh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña thÞ tr­êng, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ quy luËt thÞ tr­êng. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp chÝnh lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ­íc tÝnh cña doanh nghiÖp theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng. V× vËy, cÇn ph¶i ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ kh¸ch quan doanh nghiÖp theo sù chÊp nhËn cña thÞ tr­êng. NÕu kh«ng, doanh nghiÖp sÏ bÞ ®Þnh gi¸ cao hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc cña nã.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 §Þnh gi¸ cho tõng doanh nghiÖp theo tõng ph­¬ng ph¸p cô thÓ cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c nhãm nghµnh kh¸c nhau, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau theo ®óng gi¸ hiÖn hµnh. Kh«ng ¸p dông dËp khu«n mét m« h×nh, mét kiÓu ®Þnh gi¸ cho mäi doanh nghiÖp. Bëi v×, mçi mét doanh nghiÖp lµ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt cña thÞ tr­êng, nã cã sù kh¸c biÖt vÒ nguån lùc, vÒ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp xÐt d­íi c¸c gãc ®é kh¸c nhau, chóng cã nh÷ng yÕu tè ®Æc tr­ng riªng biÖt. Khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa trªn nh÷ng hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ tõng doanh nghiÖp tõ ®ã cã thÓ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch lµm cho phï hîp. §Þnh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c quy luËt kinh tÕ nh­ quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ. Ngoµi ra ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cÇn ph¶i linh ho¹t trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh, ph¶i ®Æt doanh nghiÖp trong tæng thÓ ph¸t triÓn chung cña toµn thÞ tr­êng, cña nghµnh nghÒ mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh. Khi ®ã ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp sÏ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n triÓn väng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. Yªu cÇu: §Þnh gi¸ doanh nghiÖp còng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: TÝnh chuÈn x¸c: ChuÈn x¸c võa lµ yªu cÇu, võa lµ môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp. Bëi vËy, tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp mµ ph¶i lùa chän tõng ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cho phï hîp. Trong toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kh©u cña ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ c¸c vÊn ®Ò vÒ kiÓm kª tµi s¶n, xö lý tµi chÝnh ph¶i thËt chuÈn x¸c vµ cÈn träng. DÔ dµng trong viÖc tÝnh to¸n: §Þnh gi¸ doanh nghiÖp cã thÓ dùa vµo rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, song ®èi víi doanh nghiÖp lµ ph¶i chän ®­îc ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ sao cho phï hîp víi doanh nghiÖp võa ®¬n gi¶n võa dÔ thùc hiÖn, phï hîp víi n¨ng lùc cña ng­êi ®Þnh gi¸. Bëi xÐt cho cïng nÕu c¸c c«ng thøc sö dông trong qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ qu¸ phøc t¹p sÏ dÉn ®Õn sai lÇm vµ mÊt ®i tÝnh chuÈn x¸c. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn v× ®iÒu nµy mµ lµm Èu. ViÖc ®Þnh gi¸ cÇn ph¶i do nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh ®¶m nhiÖm.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Nguyªn t¾c lùa chän tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ë n­íc ta thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 23 nghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP. Doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ tµi s¶n theo sæ kÕ to¸n d­íi 30 tû ®ång doanh nghiÖp tù tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp hoÆc thuª tæ chøc t­ vÊn ®Þnh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ tµi s¶n theo sæ kÕ to¸n tõ 30 tû ®ång trë lªn, v¨n phßng tæng c«ng ty (nÕu cæ phÇn ho¸ toµn bé c«ng ty) ph¶i thuª tæ chøc ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Thuª tæ chøc ®Þnh gi¸. Tæ chøc ®Þnh gi¸ gåm c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, c«ng ty chøng kho¸n, tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸, ng©n hµng ®Çu t­ cã chøc n¨ng vµ n¨ng lùc ®Þnh gi¸… Tæ chøc ®Þnh gi¸ ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau: Cã chøc n¨ng ®Þnh gi¸ trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t­. Tuú theo ngµnh nghÒ kinh doanh, ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Kh«ng cïng chñ së h÷u, kh«ng cã mèi quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh gi¸ nh­ hïn vèn, gãp vèn liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn. Kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn kiÓm to¸n cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh gi¸. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng cã vi ph¹m ph¸p luËt vÒ nghÒ nghiÖp. HiÖn nay ë n­íc ta cã 28 tæ chøc ®­îc thùc hiÖn ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp bao gåm 13 c«ng ty chøng kho¸n, mét c«ng ty liªn doanh qu¶n lý quü ®Çu t­ chøng kho¸n ViÖt Nam, 14 c«ng ty kiÓm to¸n. Hµng n¨m, tr­íc ngµy 31 th¸ng 12, Bé tµi chÝnh c«ng bè c«ng khai danh s¸ch c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cña n¨m sau. Chi phÝ ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp thÊp: Chi phÝ ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp lµ mét kho¶n chi cña doanh nghiÖp thuª tæ chøc ®Þnh gi¸. HiÖn nay ë n­íc ta nhµ n­íc ®· quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 187 rÊt râ nh­ sau:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Kh«ng qu¸ 200 triÖu ®ång víi doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ d­íi 30 tû ®ång. Kh«ng qu¸ 300 triÖu ®ång ®èi víi doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ tõ 30 tû ®Õn 50 tû ®ång. Kh«ng qu¸ 400 triÖu ®ång víi doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ trªn 50 tû ®ång. Cho nªn viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i cã chi phÝ sao cho võa víi c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®­îc phÐp bá ra theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc ®¬n gi¶n vµ dÔ lµm, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®­îc vµi trß còng nh­ ý nghÜa cña ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ th× khi tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ cÇn ph¶i kÕt hîp c¶ ba yªu cÇu vµ nguyªn t¾c trªn mét c¸ch tèt nhÊt. ChØ cã nh­ vËy gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh míi lµ gi¸ trÞ thùc cña nã. 1.4. C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp Mçi mét doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ riªng biÖt, cã mét ®Æc ®iÓm vµ cÊu tróc kh¸c nhau, h¬n n÷a tuú thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, mçi khu vùc, còng nh­ tuú thuéc vµo ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò chuyªn viªn ®Þnh gi¸ mµ ng­êi ta cã thÓ chän vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ kh¸c nhau sao cho phï hîp. Mçi ph­¬ng ph¸p ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c c¬ së, c¨c cø vµ phôc vô cho c¸c ®èi t­îng víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. Cã hai ph­¬ng ph¸p hay ®­îc sö dông ®ã lµ ph­¬ng ph¸p tµi s¶n vµ ph­¬ng ph¸p chiÕt khÊu dßng tiÒn. 1.4.1. Ph­¬ng ph¸p tµi s¶n. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p tµi s¶n: Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n cho r»ng gi¸ trÞ cña mét doanh nghiÖp b»ng tæng gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n riªng trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trõ ®i c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®­îc ®o b»ng hiÖu qu¶ sö dông vµ khai th¸c chóng nh»m t¹o ra nh÷ng lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n mµ doanh nghiÖp qu¶n lý. Kh¶ n¨ng mang l¹i thu nhËp tõ c¸c tµi s¶n ®ã.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 XÐt cho cïng ph­¬ng ph¸p tµi s¶n còng dùa trªn gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång thu nhËp trong t­¬ng lai song qu·ng thêi gian thu håi tiÒn ë ph­¬ng ph¸p nµy th­êng rÊt ng¾n. C¶ hai néi dung trªn cña ph­¬ng ph¸p tµi s¶n ®Òu ph¶i ®­îc tÝnh ®Õn cïng mét lóc chóng kh«ng t¸ch rêi nhau mµ ng­îc l¹i, chóng lu«n phô thuéc vµo nhau, t­¬ng t¸c lÉn nhau. Kh¶ n¨ng mang l¹i thu nhËp trong t­¬ng lai phô thuéc hoµn toµn vµo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp, trong khi ®ã gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp còng cã thÓ ®­îc ®Þnh gi¸ cao khi kh¶ n¨ng mang l¹i thu nhËp trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp lµ râ rµng vµ cã ®é chÝnh x¸c cao. Tuy nhiªn, khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ta còng cÇn ph¶i xem xÐt tíi nh÷ng yÕu tè cña thÞ tr­êng cã ¶nh h­ëng tíi hai néi dung trªn. §èi t­îng ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo tµi s¶n chñ yÕu ®­îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cã quy m« vÒ tµi s¶n hîp lý, chñ yÕu vÉn lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp mµ tµi s¶n nh­ : nh­ m¸y mãc, nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, trang thiÕt bÞ … ®ãng vµi trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn nãi chung cña doanh nghiÖp. Riªng c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghÖ, hoÆc c¸c tæ chøc kinh doanh tµi chÝnh th× viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp th­êng ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph­¬ng ph¸p chiÕt khÊu dßng tiÒn. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp dùa trªn gi¸ trÞ tæng tµi s¶n: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp chÝnh lµ viÖc tÝnh to¸n gi¸ trÞ c¸c lo¹i tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Bao gåm nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ…TÊt c¶ cÇn ®­îc x¸c ®Þnh l¹i nguyªn gi¸ vµ tû lÖ % gi¸ trÞ cßn l¹i. Tû lÖ % gi¸ trÞ cßn l¹i ®­îc x¸c ®Þnh theo hai ph­¬ng ph¸p lµ ph©n tÝch kü thuËt vµ thèng kª kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kü thuËt dùa trªn viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c bé phËn cña tµi s¶n. TÝnh tû lÖ % gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng bé
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 phËn sau ®ã dùa trªn møc tû träng cña bé phËn ®ã trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®Ó tÝnh ra tû lÖ % cßn l¹i cña tµi s¶n ®ã. Trong khi ®ã ph­¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm l¹i dùa trªn thêi gian sö dông dù tÝnh chÝnh v× vËy ph­¬ng ph¸p nµy th­êng kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tû lÖ % gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy l¹i cã ­u ®iÓm lµ dÔ dµng trong viÖc tÝnh to¸n. Sau khi tÝnh to¸n ®­îc tû lÖ % gi¸ trÞ cßn l¹i ta dÔ dµng tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. §èi víi c¸c tµi s¶n v« h×nh viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lµ rÊt khã kh¨n ë nh÷ng n­íc mµ thÞ tr­êng tµi s¶n v« h×nh ch­a ph¸t triÓn. Ch­a cã nh÷ng tæ chøc uy tÝn ®øng ra x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña lo¹i tµi s¶n nµy. Gi¸ trÞ lîi thÕ cña doanh nghiÖp lµ mét lo¹i tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp, nã lµ mét yÕu tè phi vËt chÊt cÊu thµnh nªn tõ c¸c tµi s¶n v« h×nh kh¸c nhau, nh­ vÞ thÕ kinh doanh, th­¬ng hiÖu, chÊt l­îng, ®Þa ®iÓm kinh doanh… Gi¸ trÞ v« h×nh thÓ hiÖn ë chç doanh nghiÖp nhê cã gi¸ trÞ nµy mµ cã ®­îc møc lîi nhuËn cao h¬n b×nh th­êng so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ho¹t ®éng trong cïng lÜnh vùc kinh doanh hay nãi c¸ch kh¸c chÝnh lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp kh«ng cã ®­îc gi¸ trÞ lîi thÕ nµy. §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp næi tiÕng nh­ h·ng ®iÖn tho¹i SamSung, Nokia Cã thÓ nãi, gi¸ trÞ lîi thÕ th­êng ®­îc tÝnh to¸n tuú theo kh¶ n¨ng sinh lêi trong qu¸ khø vµ c¶ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Gi¸ trÞ lîi thÕ ®­îc cÊu thµnh c¬ b¶n xuÊt ph¸t tõ c¸c yÕu tè sau: VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi trong trong s¶n xuÊt kinh doanh Uy tÝn, mÉu m·, th­¬ng hiÖu vµ nh·n hiÖu s¶n phÈm C¸c tiÒm n¨ng, nguån lùc cña doanh nghiÖp BÝ quyÕt kinh doanh ®éc ®¸o riªng cã ë doanh nghiÖp hoÆc c¸c b»ng s¸ng chÕ ph¸t minh chØ cã ë doanh nghiÖp nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh c¶i tiÕn më réng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc qu¶n lý doanh nghiÖp hay c¸c s¶n phÈm ®éc quyÒn mµ doanh nghiÖp ph¸t minh ra.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 C¸c gi¸ trÞ lîi thÕ kh¸c: ®Æc quyÒn kinh doanh, khai th¸c mµ nhµ n­íc cho phÐp… T¹i ViÖt Nam theo nghÞ ®Þnh sè 187 vµ th«ng t­ 126 h­íng dÉn kÌm theo th× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã lîi thÕ kinh doanh nh­ vÞ trÝ ®Þa lý, uy tÝn cña doanh nghiÖp, tÝnh chÊt vÒ ®éc quyÒn cña s¶n phÈm, mÉu m· th­¬ng hiÖu (nÕu cã) vµ cã tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ cao h¬n l·i suÊt tr¸i phiÕu chÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc khi ®Þnh gi¸ th× ph¶i tÝnh thªm gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. Tr­êng hîp doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu ®· ®­îc x¸c ®Þnh hoÆc ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn cao h¬n gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trªn th× c¨n cø vµo gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu ®· ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n hoÆc gi¸ trÞ ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn ®Ó tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Tr­êng hîp thÊp h¬n th× tÝnh thªm phÇn chªnh lÖch vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp th× gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ phÇn vèn Tû suÊt lîi Gi¸ trÞ lîi L·i suÊt tr¸i nhµ n­íc t¹i nhuËn sau thuÕ phiÕu chÝnh thÕ kinh doanh nghiÖp trªn vèn nhµ = x - doanh cña phñ kú h¹n theo sæ kÕ to¸n n­íc b×nh 10 n¨m t¹i doanh t¹i thêi ®iÓm qu©n trong 3 nghiÖp thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ n¨m tr­íc khi gÇn nhÊt cæ phÇn ho¸ Tû suÊt lîi Lîi nhuËn sau thuÕ b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ tr­íc khi cæ phÇn ho¸ nhuËn b×nh = qu©n trªn vèn Vèn nhµ n­íc theo sæ s¸ch kÕ nhµ n­íc b×nh qu©n trong 3 to¸n b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ 100 x tr­íc khi cæ phÇn ho¸ n¨m tr­íc khi cæ phÇn ho¸ ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n sÏ xem xÐt tíi gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh cña doanh nghiÖp t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c tõ khi thµnh
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 lËp cho ®Õn thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. Gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh sÏ dùa trªn c¸c biªn b¶n ®· ký gi÷a hai bªn. Ngoµi ra chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang, c¸c kho¶n ký quü, ký c­îc cña doanh nghiÖp còng chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong kho¶n môc nµy. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n. Tµi s¶n l­u ®éng trong doanh nghiÖp bao gåm c¸c lo¹i nh­: tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n nh­: ®Çu t­ chøng kho¸n…Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i thu, hµng ho¸ vËt t­ tån kho, c¸c tµi s¶n l­u ®éng kh¸c vµ chi phÝ sù nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhÒu so víi viÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n lµ dùa trªn c¸c giÊy tê, b¶ng kª cã x¸c nhËn cña bªn cã liªn quan. Tæng gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp sÏ lµ gi¸ trÞ cña toµn bé tµi s¶n hiÖn cã trong doanh nghiÖp, c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp theo tµi s¶n cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, kh«ng phøc t¹p trong viÖc xö lý vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n. C¸c c«ng thøc ®­îc sö dông ®Òu ®¬n gi¶n. Ph­¬ng ph¸p nµy ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ vµ trùc quan gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ hoÆc theo gi¸ trÞ sæ s¸ch mµ doanh nghiÖp ®· ghi chÐp. Nã lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cho viÖc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp khi mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ph¸t triÓn, tr×nh ®é cña ®éi ngò chuyªn gia ®Þnh gi¸ ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c«ng t¸c ®Þnh gi¸ theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c. Nh­îc ®iÓm Thø nhÊt, ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn quan ®iÓm cho r»ng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ngang b»ng víi mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, cã thÓ sö dông ngay ®­îc mµ kh«ng hÒ tÝnh ®Õn sù ¶nh h­ëng bëi c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ cã liªn quan ®Õn gi¸ trÞ tµi s¶n.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Hoµ-TTCK43 Thø hai, ph­¬ng ph¸p nµy x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp chØ dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n ®Õn gi¸ trÞ doanh nghiÖp ë tr¹ng th¸i tÜnh, mµ ch­a hÒ tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng kÕt hîp cña c¸c tµi s¶n nµy ®Ó t¹o ra kh¶ n¨ng sinh lîi trong t­¬ng lai, ch­a tÝnh ®Õn tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ møc ®é rñi ro cña doanh nghiÖp.ViÖc tÝnh to¸n kho¶n môc vèn gãp liªn doanh ®­îc x¸c ®Þnh theo biªn b¶n ®· ký gi÷a hai bªn mµ ch­a tÝnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng liªn doanh. Thø ba, riªng ë ViÖt Nam c¸ch tÝnh to¸n gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu bÊt cËp. Bëi thêi gian ®Ó tÝnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cßn qu¸ ng¾n lµ 3 n¨m thêi gian nµy ch­a ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh hÕt c¸c biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, vµ còng nh­ ch­a cho thÊy ®­îc møc ®é ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp, do vËy sÏ kh«ng thÓ ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã trong thêi gian qua c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®em ra x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chñ yÕu víi môc ®Ých cæ phÇn ho¸. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc chÊt lµ ®Ó x¸c ®Þnh phÇn vèn nhµ n­íc, nªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp th­êng bÞ ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ hiÖn cã cña nã. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm nµy c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ cÇn ph¶i ®­îc minh b¹ch ho¸ vµ ®­îc gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n bëi ban chØ ®¹o cæ phÇn ho¸. Tuy nhiªn, ë c¸c n­íc cã thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn th× ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ tµi s¶n nãi chung lµ Ýt ®­îc sö dông nguyªn nh©n lµ v× ph­¬ng ph¸p nµy cã mét sè h¹n chÕ chung nh­ sau: §Þnh gi¸ doanh nghiÖp theo ph­¬ng ph¸p tµi s¶n khã ®¹t ®­îc tÝnh chÝnh x¸c bëi viÖc x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c tµi s¶n lµ khã kh¨n, trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®· kh«ng tÝnh ®Õn thêi gian, c¸c chi phÝ vµ thuÕ ph¶i tr¶ khi thanh lý tµi s¶n còng nh­ viÖc ph©n phèi sè tiÒn thu ®­îc mét c¸ch hîp lý. Nh×n chung lµ ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p nµy th­êng hay bÞ ¶nh h­ëng bëi ý muèn chñ quan cña ng­êi ®Þnh gi¸.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2