intTypePromotion=1

luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
466
lượt xem
160
download

luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện yên dũng – tỉnh bắc giang', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Th c tr ng và gi i pháp nh m y nhanh công tác gi i phóng m t b ng t i huy n Yên Dũng – t nh B c Giang.”
 2. L IM U t nư c ta ang trong quá tình CNH-H H t nư c, nhu c u s d ng t ai cho các m c ích m mang phát tri n ô th , xây d ng các khu công nghi p, khu du l ch - d ch v , khu dân cư, các công trình cơ s h t ng k thu t và các công trình khác ph c v cho s phát tri n kinh t –xã h i cũng như m b o qu c phòng, an ninh và nâng cao i s ng nhân dân ngày càng tăng. Vi c thu h i, b trí,s p x p l i t ai áp ng cho nh ng nhu c u trên m t cách khoa h c, t o i u ki n cho s phát tri n lâu dài và b n v ng là m t v n l n và c p thi t. th c hi n các d án mang l i l i ích công c ng, l i ích qu c gia thì c n ph i có a i m xây d ng i u này g n li n v i công tác gi i phóng m t b ng (GPMB). ây là m t khâu quan tr ng trong quá trình th c hi n m t công trình hay m t d án u tư xây d ng. Công tác gi i phóng m t b ng nh hư ng r t l n t i ti n th c hi n c a d án và s phát tri n kinh t ô th . Tuy nhiên, công tác gi i phóng m t b ng t i Vi t Nam còn ang g p nhi u khó khăn ph c t p òi h i ph i có nh ng bi n pháp nh m thúc y công tác gi i phóng m t b ng. Vì v y, sau m t th i gian th c t p t i phòng Tài nguyên Môi trư ng huy n Yên Dũng, em quy t nh ch n tài: “Th c tr ng và gi i pháp nh m y nhanh công tác gi i phóng m t b ng t i huy n Yên Dũng – t nh B c Giang” nghiên c u. M c tiêu nghiên c u: - Nghiên c u cơ s lý lu n v GPMB. - Tìm hi u th c tr ng nh giá t và n bù thi t h i GPMB t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang. - xu t nh ng gi i pháp nh m y nhanh công tác GPMB c a huy n.
 3. - Ph m vi nghiên c u: Chuyên nghiên c u th c tr ng v GPMB t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang trong nh ng năm 2006, 2007, 2008. Phương pháp nghiên c u: - Duy v t bi n ch ng. - i u tra thu th p s li u. - Th ng kê toán h c. - Phân tích so sánh. - Phân tích t ng h p. K t c u n i dung c a báo cáo chuyên : Ngoài l i m u, k t lu n chung, danh m c b ng bi u, danh m c vi t t t và tài li u tham kh o, chuyên có k t c u n i dung như sau: Chương I: Cơ s khoa h c v gi i phóng m t b ng. Chương II: Th c tr ng v công tác gi i phóng m t b ng t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang. Chương III: Gi i pháp nh m y nhanh công tác gi i phóng m t b ng t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang.
 4. CHƯƠNG I: CƠ S KHOA H C V GI I PHÓNG M T B NG 1.1. Khái ni m và c i m c a GPMB: 1.1.1. Khái ni m: Gi i phóng m t b ng là m t quá trình t ch c th c hi n các công vi c liên quan n di d i nhà c a, cây c i các công trình xây d ng và m t b ph n dân cư trên ph n t nh t nh ư c quy ho ch cho vi c c i t o, m r ng ho c xây d ng m t công trình m i trên ó. Công tác gi i phóng m t b ng ư c th c hi n t khi thành l p H i ng gi i phóng m t b ng Qu n, Huy n c a d án cho t i khi giao m t b ng cho ch u tư. 1.1.2. c i m: -Là quá trình th c hi n a d ng: M i m t d án ư c ti n hành trên m t vùng nh t nh v i m i m t quy mô th c hi n khác nhau, do ó vi c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng cũng th hi n khác nhau tuỳ thu c vào t ng d án. Công tác gi i phóng m t b ng cũng ph i g n v i c trưng c a t ng vùng như: Khu v c n i thành dân s cao, t ai l i có giá tr c bi t th c hi n gi i phóng m t b ng không ph i là i u d dàng. i u này khác h n v i khu v c ven ô hay ngo i thành thì công vi c th c hi n có ơn gi n hơn. -Tính ph c t p: t ai nhà có vai trò c bi t quan tr ng nên khi gi i phóng m t b ng cũng g p ph i nhi u khó khăn. các khu ô th l n do t có giá tr kinh t cao ph n nào d n t i tình tr ng ngư i dân không mu n di chuy n ch do b m t m t s các i u ki n thu n l i khi ph i nơi khác. M t khác do s hình thành lâu ic a t ai nó ư c s h u do nhi u ch nhi u ch s h u vi c xác nh rõ c i m c a t ng th a t r t khó cho công tác khê khai, ph n khác nó cũng nh hư ng b i Lu t t ai và các chính sách ư c th c hi n trong công tác gi i phóng m t b ng t trư c không ư c ng b c bi t là công tác xác nh giá n bù không tho áng cho ngư i dân trong di n c n gi i phóng m t b ng d n t i tình tr ng chây lì không ch u di chuy n. Khi th c hi n di d i i u quan tr ng là b
 5. trí t cho khu v c tái nh cư thì l i chưa ư c m b o do các nguyên nhân khác nhau như không có t, thi u các i u ki n sinh ho t. Gi i phóng m t b ng ư c th c hi n ch y u các khu v c dân cư có i s ng kinh t th p ch y u là buôn bán nh do v y h s không mu n di chuy n ch i u ó ng nghĩa v i vi c h l i ph i tìm m t công vi c khác cho thích h p v i nơi m i. 1.2. S c n thi t c a công tác GPMB: Khi nhà nư c ra quy t nh thu h i t s d ng vào m c ích an ninh qu c phòng l i ích công c ng thì Nhà nư c ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i dân. Theo lu t t ai năm 1993, i u 1 " t ai thu c s h u toàn dân do Nhà nư c th ng nh t qu n lý”. Theo i u 5 c a ngh nh 22/CP ngày 24/4/1998 "Khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào các m c ích quy nh t i i u 1 c a ngh nh này, tuỳ t ng trư ng h p c th , ngư i có t b thu h i ư c n bù b ng ti n, nhà ho c b ng t." Như v y trong các văn b n pháp lu t ã quy nh t ai thu c s h u toàn dân do Nhà nư c th ng nh t qu n lý và Nhà nư c giao cho các t ch c, h gia ình, các nhân s d ng n nh lâu lâu dài. Do ó khi Nhà nư c th c hi n thu h i t ph c v l i ích qu c gia l i ích công c ng thì Nhà nư c ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i dân vì t ai nh hư ng tr c ti p t i i s ng sinh ho t c a ngư i dân nh hư ng t i l i ích kinh t c a h . Theo i u 27 c a Lu t t ai thì "Trong trư ng h p th t c n thi t Nhà nư c thu h i t ang s d ng c a ngư i s d ng s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng thì ngư i b thu h i t ư c b i thư ng ho c h tr . Vi c b i thư ng ho c h tr ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph ". t ai nhà là m t tài s n vô cùng quý giá quan tr ng nó có m t v trí c bi t quan tr ng g n li n v i cu c s ng c a con ngư i. Không nh ng th nó ánh d u m c gi i c a lãnh th là tài s n c a qu c gia. t ai v a là s n ph m c a t nhiên v a là s n ph m c a lao ng. Là i u ki n t n t i c a b t kỳ m t sinh v t nào s ng trên trái t, tr i qua nhi u th i gian cùng v i s chuy n mình c a n n kinh t thì t ai tr thành m t tài s n vô cùng quan tr ng.
 6. t ai Vi t Nam ch y u là ât s n xu t nông nghi p nhưng theo th i gian và xu th chung c a th gi i. Xã h i ngày càng phát tri n, dân s ngày càng cao c ng v i nó là xu th ô th hoá ang di n ra m nh m thì nhu c u v t ai tr nên ngày càng khan hi m và quan tr ng hơn. c bi t trong quá trình công nghi p hoá cùng v i quá trình ô th hoá thì nhu c u t ai dành cho xây d ng các công trình cơ s h t ng, các khu dân cư ang là nhu c u c p bách c a ô th làm au u các nhà qu n lý. Theo lu t t ai Vi t Nam t ai thu c quy n s h u c a nhà nư c nhưng ư c trao quy n s d ng cho ngư i dân. Khi Nhà nư c c n t xây d ng các công trình công c ng cơ s h t ng, an ninh qu c phòng, văn hoá th thao, ư ng xá giao thông thì ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i dân theo các quy t nh c a Nhà nư c.Và khi ã ư c n bù v m t v t ch t thì ngư i dân cũng ph i trao tr t ai cho nhà nư c th c hi n xay d ng các d án,các khu ô th các công trình phúc l i xã h i. Nư c ta sau hơn mư i năm năm i m i, t nư c ã t ư c nh ng m c tiêu quan tr ng v kinh t , văn hoá, xã h i c bi t là s thay i nhanh chóng v kinh t ã ưa t nư c ta v ng bư c trên con ư ng công nghi p hoá hi n i hoá, trên con ư ng h i nh p và phát tri n. S phát tri n ó ư c th hi n thông qua t ng khía c nh c a i s ng xã h i như: Trình dân trí ngày càng cao, s phát tri n m t cách ng b cơ s h t ng, các trung tâm thương m i dich v , khu th thao vui chơi gi i trí ngày càng phát tri n m nh m . G n li n v i m r ng quy mô xây d ng cơ s h t ng thì nhu c u v t ai ngày càng cao nó cũng t o ra m t s c ép l n i v i toàn xã h i như: Dân s ngày càng tăng nhu c u v ch ngày càng nhi u c bi t là nhu c u ch c a dân cư ô th do qua trình ô th hoá cùng v i s di dân t nông thôn ra thành th tìm ki m vi c làm ngày càng nhi u. S phát tri n c a kinh t kéo theo nó là ho t ng m r ng s n xu t thì nhu c uv t xây d ng cao th c hi n xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t cao, các trung tâm thương m i d ch v .
 7. Cùng v i s phát tri n c a kinh t th trư ng h th ng ư ng xá dành cho giao thông v n t i c n ph i m r ng. Khi mà ô th hoá cao thì nhu c u v n chuy n và i l i c a dân cư ngày càng tăng vi c s a ch a nâng c p các tuy n ư ng hay làm tuy n ư ng m i là r t quan tr ng, nó s gi i quy t trư c m t ư c nhu c u v n chuy n i l i c a xã h i. Nhu c u vui chơi gi i trí c a i b ph n các t ng l p xã h i ang tăng cao i u ó c n ph i m r ng các khu vui chơi là nhu c u c p thi t không ch trư c m t mà c lâu dài như: Xây d ng các trung tâm th thao, câu l c b văn hoá ph c v cho các nhu c u trên áp ng ư c các nhu c u ang tr thành m i b c xúc mà toàn xã h i ang quan tâm thì vi c gi i phóng m t b ng là m t t t y u khách quan. ây là m t bi n pháp quan tr ng thúc y vi c xây d ng các công trình ph c v cho phát tri n xã h i cũng như quá trình ô th hoá ang di n ra m nh m các ô th trong c nư c. 1.3. Các nhân t nh hư ng t i công tác gi i phóng m t b ng: 1.3.1. Giá c t ai: - M t khu t ban u có th giá tr không quá l n nhưng khi có thông tin v vi c quy ho ch cho r ng khu t s có giá s làm cho giá t hoàn toàn thay i và làm thay i toàn b k ho ch gi i phóng m t b ng. ó là y u t tâm lí c a con ngư i và r t khó nh n bi t và xác nh giá tr . -Cung c u t trên th trư ng là m t nhân t có nh hư ng l n n giá t. N u cung t mà l n hơn c u v t ai, thì giá c t ai có xu hư ng gi m xu ng; còn n uc uv t l n hơn cung v t thì giá c có xu hư ng tăng lên. Trong th c t hi n nay, giá t thư ng có xu hư ng tăng lên c bi t là các ô th , giá t tăng 2 lên r t cao có nơi giá t lên t i 15-23cây/m do di n tích t ai có h n mà c u v t ai tăng lên r t nhi u so v i cung t. -Giá c t ai ph thu c vào hai nhân t là m c a tô thu ư c trên m nh t hàng năm ( a tô chênh l ch I do phì nhiêu c a t mang l i và a tô chênh l ch II do kh năng u tư c i t o trên t ng m nh t c a nhà kinh doanh t o ra ). Giá t còn ph thu c vào t su t l i t c ti n g i ngân hàng tính theo năm.
 8. 1.3.2. Tính ch t c a t ai: -Do tính ch t c a t ai, v trí c a t ai kh năng s d ng nhi u m c ích như t nông nghi p có phì nhiêu cao, t có v trí g n ư ng giao thông, g n khu trung tâm thương m i ho c t có th s d ng v i nhi u kh năng áp ng ư c nhi u nhu c u khác nhau … làm cho giá tr c a t ư c tăng lên, giá t ư c nâng lên. 1.3.3. Kh năng sinh l i c a t ai: -Do kh năng mang l i l i nhu n su t cao t vi c u tư buôn bán t; do tâm lí mu n có t l i cho i sau c bi t do tâm lí gi t o khi giá t lên cao mà ngày nay ngày càng nhi u doanh nghi p trung tâm kinh doanh nhà t; các nhà u cơ t ai xu t hi n làm cho th trư ng t ai ngày càng tr lên sôi ng, ym c giá lên cao và còn lên r t cao t o lên nh ng ts t t kéo dài. 1.3.4. M c hoàn thiên c a cơ s h t ng: -M c hoàn thi n c a cơ s h t ng như h th ng giao thông hoàn ch nh n m c nào; h th ng d ch v ư c xây d ng ra sao? H th ng d ch v i n sinh ho t và chi u sáng ư c s p t quy mô lo i gì ? H th ng thông tin liên l c ang ư c trang b hi n i n kh năng nào? S là nhân t tr c ti p c a nhi u giá tr s d ng c a v trí t t i khu v c ó, làm cho giá t tăng lên ho c gi m xu ng. 1.3.5. Y u t chính tr : -Bên c nh ó, các y u t chính tr cũng nh hư ng l n n giá t. Trư c ây, m c s ng c a ngư i dân còn th p, thu nh p h u như ch ăn m c lo sinh ho t cu c s ng hàng ngày mà m i ngư i ít nghĩ n vi c mua bán t. Nhưng do thu nh p ư c nâng cao, dân s tăng nhanh, nhu c u c n ch r ng rãi tho i mái ang là m t nhu c u b c thi t c bi t trong quá trình ô th hoá chóng m t, ngư i dân t ra các Thành ph mua t làm cho t ai nói chung, t ô th nói riêng có giá r t cao. Tuy th i gian qua giá t trung bình c a Hà N i lên n 10 lư ng/m2 M i m t qu c gia công nh n m t ch s h u khác nhau như s h u tư nhân, s h u t p th ; s công nh n th trư ng b t ng s n; s công b quy ho ch r ng rãi; m c tác ng c a Nhà nư c vào quan h t ai như th nào; s g n
 9. nh c a công tác hành chính; s i u ti t vi mô c a Nhà nư c và ư ng l i lãnh o c a ng là m t ng l c làm nâng cao hay h th p giá tr c a t, làm cho giá t lên cao hay xu ng th p; bi n ng l n hay là n nh. 1.3.6. Nh ng quy nh c a pháp lu t: -Nh ng quy nh pháp lu t hi n hành luôn là y u t nh hư ng khá l n n công tác gi i phóng m t b ng, có th t i 1 th i i m trư c ó các tiêu chí áp d ng cho vi c gi i phóng m t b ng cho 1 khu v c c th là h p lí nhưng 1 th i i m khác ho c 1 khu v c ăc bi t khác tiêu chí ánh giá ó l i ko h p lí và không phù h p v i quy nh c a pháp lu t. B i v y c n nghiên c u chi ti t v các văn b n quy ph m pháp lu t t i th i i m hi n hành áp d ng sao cho h p lí nh t. 1.3.6. Trình i ngũ th c hi n công tác gi i phóng m t b ng: 1 nhân t kh ch quan trong công tác gi i phóng m t b ng ó chính là trình c a i ngũ qu n lí và th c hiên công tác gi i phóng m t b ng.Vi c gi i phóng di n ra 1 cách nhanh chóng và thu n l i hay không ph thu c vào năng l c v n ng cũng như th c hi n c a cá nhân nh ng ngư i qu n lí. 1.4. Các bư c th c hi n gi i phóng m t b ng và n bù thi t h i: Bư c 1: Th ng nh t th c hi n công tác b i thư ng. - Ch u tư liên h T ch c th c hi n công tác B i thư ng ký k t h p ng kinh t v vi c b i thư ng, GPMB (Ban B i thư ng các d án ho c Ban B i thư ng huy n Yên Dũng). - Các lo i gi y t ph i có trư c khi ký k t h p ng: văn b n ch p thu n a i m, ch trương u tư và gi y ch ng nh n u tư (có trong h sơ d án u tư); trích l c b n a chính khu t; bàn giao m c gi i th c a. Bư c 2: Chu n b h sơ a chính cho khu t b thu h i. - Ch u tư liên phòng tài nguyên môi trư ng huy n Yên Dũng trích l c b n a chính khu t thu h i; trích sao h sơ a chính; l p danh sách các th a t b thu h i (s hi u th a, tên ngư i s d ng, di n tích th a, m c ích s d ng) cung c p cho T ch c th c hi n b i thư ng.
 10. - Kinh phí chi cho vi c ch nh lý b n a chính, trích l c b n a chính, trích sao h sơ a chính do ch u tư d án chi tr . Bư c 3: Xác nh và công b ch trương thu h i t. - Sau khi ký k t h p ng kinh t , T ch c th c hi n b i thư ng công b ch trương thu h i t và chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư. - UBND các xã có d án niêm y t ch trương thu h i t và b n qui ho ch khu t b thu h i. Bư c 4: L p phương án t ng th và xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. - Trên cơ s s li u, tài li u do cơ phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Yên Dũng cung c p, T ch c th c hi n b i thư ng ti n hành th ng kê v tài s n thi t h i, s h kh u, nhân kh u, s lao ng ph i chuy n i ngành ngh , s h ph i tái nh cư l p phương án t ng th . - Th i gian không quá 15 ngày k t ngày nh n phương án Ban th m nh ra thông báo th m nh phương án t ng th . - Th i gian không quá 07 ngày k t ngày nh n t trình c a Ban th m nh c p th m quy n phê duy t phương án b i thư ng t ng th . Bư c 5: Thông báo v vi c thu h i t. - Sau khi phương án b i thư ng t ng th ư c duy t, cơ quan l p phương án b i thư ng thông báo cho ngư i b thu h i t bi t lý do thu h i t, d ki n v m c b i thư ng, h tr , tái nh cư. - Trên cơ s phương án b i thư ng t ng th ư c duy t ch u tư ra văn b n ngh phòng Tài nguyên và Môi trư ng Yên Dũng làm th t c ngh UBND huy n ra quy t nh thu h i t cho t ng th a t. Bư c 6: Quy t nh thu h i t. - Trên cơ s phương án b i thư ng t ng th ư c duy t, UBND t nh ra quy t nh thu h i t t ng th c a khu t b thu h i.
 11. - Sau 20 ngày có quy t nh thu h i t, phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Yên Dũng có trách nhi m trình UBND huy n ra quy t nh thu h i t cho t ng th a t - Trong th i gian không quá 05 ngày k t ngày nh n ư c t trình c a cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng, UBND huy n có trách nhi m ký quy t nh thu h i t. Bư c 7: Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh thu h i t. - Sau khi T ch c th c hi n b i thư ng nh n ư c quy t nh thu h i tc a t ng th a t thì ti n hành niêm y t công khai quy t nh thu h i t - T ch c th c hi n b i thư ng ti p nh n ý ki n óng góp, gi i quy t th c m c; t p h p nh ng khi u n i v quy t nh thu h i t ngh phòng Tài nguyên và Môi trư ng Yên Dũng làm th t c ngh UBND huy n i u ch nh quy t nh thu h i t - Ch u tư ph i làm th t c giao t, thuê t (do phòng Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th ). Bư c 8: Kê khai, ki m kê tài s n thi t h i và xác nh ngu n g c t ai. - T ch c th c hi n b i thư ng ra thông báo v k ho ch th c hi n công tác kê khai, ki m kê g i ch u tư, UBND huy n, UBND c p xã có t b thu h i và thông báo cho các h dân trong vùng d án bi t thưc hi n ki m kê. - UBND c p xã ra quy t nh thành l p t tham gia công tác b i thư ng thu c d án - N i dung ki m kê: phát t khai theo m u, l p biên b n ki m kê. Làm vi c v i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t và y ban nhân dân c p xã nơi có t b thu h i xác nh ngu n g c s d ng t; xác nh các trư ng h p ư c b i thư ng, ư c h tr , ư c tái nh cư . Bư c 9: L p phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư trình c p th m quy n th m nh.
 12. - Trong th i h n không quá sáu mươi (60) ngày, k t ngày hoàn thành vi c o c, ki m m, T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng có trách nhi m l p phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư - Th i gian th m nh thu c th m quy n phê duy t c a UBND huy n không quá 10 ngày k t ngày nh n phương án b i thư ng - Th i gian th m nh thu c th m quy n phê duy t c a UBND t nh không quá 15 ngày k t ngày nh n phương án b i thư ng. Bư c 10: Niêm y t công khai giá tr b i thư ng, h tr , tái nh cư. - Trong th i gian 20 ngày ra thông báo niêm y t, T ch c th c hi n b i thư ng ti p nh n ý ki n óng góp, gi i quy t th c m c; t p h p nh ng khi u n i v giá tr b i thư ng i u ch nh, b sung vào phương án - L p biên b n k t thúc niêm y t, ph i có s ng tình c a UBND xã, y ban M t tr n, i di n c a nh ng h có tài s n thi t h i. Bư c 11: Hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư trình c p th m quy n phê duy t. - Th i gian không quá 5 ngày k t ngày nh n phương án; Ban th m nh l p báo cáo th m nh, có t trình và óng d u phương án ã th m nh, trình phê duy t - Th i gian không quá 3 ngày k t ngày nh n t trình c a Ban th m nh, c p th m quy n phê duy t phương án b i thư ng. Bư c 12: Niêm y t công khai giá tr b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c duy t và thông báo chi tr ti n. Trong th i gian không quá 3 ngày nh n ư c Quy t nh phê duy t phương án, T ch c th c hi n b i thư ng ph i h p v i UBND xã niêm y t k t qu phê duy t; ra quy t nh v giá tr (v t ng lo i c th ) ư c b i thư ng, h tr và tái nh cư cho t ng h và ra thư m i nh n ti n b i thư ng Bu c 13: Gi i quy t khi u n i tranh ch p phát sinh sau phương án phê duy t và gi i phóng m t b ng.
 13. Trong th i gian 20 ngày k t ngày chi tr ti n T ch c th c hi n b i thư ng ph i h p v i UBND xã gi i quy t nh ng th c m c phát sinh và ti n hành gi i phóng m t b ng ( n ch t cây c i hoa màu, tháo d nhà c a và các công trình khác). Bư c 14: L p biên b n bàn giao m t b ng cho ch u tư t i th c a. T ch c th c hi n b i thư ng m i ch u tư, i di n UBND huy n, xã n t i th c a l p biên b n bàn giao m t b ng D án cho ch u tư. Bư c 15: Cư ng ch thu h i t (n u có). - ã quá 30 ngày, k t th i i m ph i bàn giao t quy nh t i bư c 13 mà ngư i có t b thu h i không bàn giao t thì T ch c th c hi n b i thư ng l p th t c cư ng ch thu h i t. - Sau khi có ngh c a T ch c th c hi n b i thư ng, y ban nhân dân c p có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t ra quy t nh cư ng ch . - Giao quy t nh cư ng ch và niêm y t công khai quy t nh cư ng ch t i tr s y ban nhân dân c p xã. - Sau 15 ngày, k t ngày giao quy t nh cư ng ch mà ngư i b cư ng ch không bàn giao t thì UBND c p huy n ch o, t ch c l c lư ng cư ng ch thu h i t theo quy nh c a pháp lu t. Bư c 16: Thanh quy t toán các kho n chi phí. T ch c th c hi n b i thư ng ph i h p v i ch u tư rà soát toàn b s li u chi tr làm biên b n thanh quy t toán d án. 1.5 . Nh ng quy nh c a pháp lu t v gi i phóng m t b ng: Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t. Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 197/2004/N -CP c a Chính ph . Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai…
 14. -Cùng v i ó là các quy t nh v vi c quy ho ch gi i phóng m t b ng n bù và các d án tái nh cư c a UBND t nh B c Giang cũng như UBND huy n Yên Dũng. Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t, Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 197/2004/N -CP c a Chính ph ; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai.
 15. CHƯƠNG II: TH C TR NG V CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG VÀ N BÙ THI T H I T I HUY N YÊN DŨNG T NH B C GIANG 2.1. i u ki n t nhiên, kinh t xã h i c a huy n Yên Dũng – B c Giang: 2.1.1. V trí a lí : Huy n Yên Dũng n m phía nam t nh B c Giang , Yên Dũng có núi Nham Bi n ch y theo hư ng ông-Tây. Phía Nam giáp t nh B c Ninh v i ranh gi i là sông C u, phía ông giáp t nh H i Dương v i ranh gi i là sông L c u, phía B c giáp huy n L c Nam và phía Tây giáp thành ph B c Giang. Ph n l n di n tích là i núi .. c i m ch y u c a a hình mi n núi (chi m 72% di n tích toàn t nh) là chia c t m nh, ph c t p chênh l ch v cao l n. Nhi u vùng t ai còn t t, c bi t khu v c còn r ng t nhiên. Vùng i núi th p có th tr ng ư c nhi u cây ăn qu , cây công nghi p như v i thi u, cam, chanh, na, h ng, u tương, chè...; chăn nuôi các lo i gia súc, gia c m, thu s n. c i m ch y u c a a hình mi n trung du (chi m 28% di n tích toàn t nh) là t gò, i xen l n ng b ng r ng, h p tùy theo t ng khu v c. Vùng trung du có kh năng tr ng nhi u lo i cây lương th c, th c ph m, cây ăn qu , cây công nghi p, chăn nuôi các lo i gia súc, gia c m, cá và nhi u lo i thu s n khác. 2.1.2. Di n tích, dân cư, giao thông: Huy n Yên Dũng có di n tích 213km2 và dân s là 163.000 ngư i (năm 2004). Huy n ly là th tr n Neo cách thành ph B c Giang kho ng 15km v hư ng ông nam. Ch y xuyên qua huy n Yên Dũng là con sông Thương u n lư n cung c p phù sa cho các xã Tân Ti n, Xuân Phú, Tân Li u, Ti n Dũng, Chí Yên, Lão H . T nh B c Giang n i ti ng v i ba con sông l n ch y xuyên qua t nh là sông L c Nam sông Thương, và sông C u. C ba con sông này u ch y qua huy n Yên Dũng và h i t t i Ki p B c t nh H i Dương..
 16. 2.1.3. Các ơn v hành chính: • Th tr n : Th tr n Neo (huy n l ), th tr n Tân Dân. • Các xã (23 xã): ng Phúc, ng Vi t, Tư M i, c Giang, Ti n Dũng, C nh Th y, Lãng Sơn, Trí Yên, Lão H , Tân An, Xuân Phú, Tân Ti n, Tân Li u, Ti n Phong, Yên Lư, Hương Gián, Quỳnh Sơn, Tân M , Song Khê, N i Hoàng, ng Sơn, Nham Sơn, Th ng Cương 2.1.4. Khí h u: -Yên Dũng B c Giang n m trong vùng khí h u nhi t i gió mùa vùng ông b c. M t năm có b n mùa rõ r t. Mùa ông l nh, mùa hè nóng m, mùa xuân, thu khí h u ôn hòa. Nhi t trung bình 22 - 23oC, m dao ng l n, t 73 - 87%. -Lư ng mưa hàng năm áp ng nhu c u nư c cho s n xu t và i s ng. -N ng trung bình hàng năm t 1.500 - 1.700 gi , thu n l i cho phát tri n các cây tr ng nhi t i, á nhi t i. 2.1.5. Tài nguyên thiên nhiên: -Tài nguyên t -B c Giang có 382.200 ha t t nhiên, bao g m 123 nghìn ha t nông nghi p, 110 nghìn ha t lâm nghi p, 66,5 nghìn ha t ô th , t chuyên dùng và t , còn l i là các lo i t khác. Nhìn chung, t nh B c Giang có nhi u i u ki n thu n l i phát tri n công nghi p, nông nghi p, lâm nghi p và thu s n. Qu c l 1A m i hoàn thành t o ra qu t l n có nhi u l i th cho phát tri n công nghi p - d ch v . t nông nghi p c a t nh, ngoài thâm canh lúa còn thích h p phát tri n rau, c , qu cung c p cho Th ô Hà N i và các t nh lân c n. T nh ã có k ho ch chuy n hàng ch c nghìn ha tr ng lúa sang phát tri n cây ăn qu , cây công nghi p và nuôi tr ng thu s n có giá tr kinh t cao. Hơn 20 nghìn ha t i núi chưa s d ng là m t ti m năng l n cho các doanh nghi p, nhà u tư doanh, liên k t tr ng r ng, ch bi n lâm s n và nuôi tr ng thu s n. - Tài nguyên r ng - n h t năm 2005 B c Giang có 129.164 ha t lâm nghi p ã có r ng, và g n 30.000 ha t núi i có th phát tri n lâm nghi p. Tr lư ng g có kho ng 3,5
 17. tr.m3, tre n a kho ng g n 500 tri u cây. Ngoài tác d ng tàn che, cung c p g , c i, dư c li u, ngu n sinh thu , r ng B c Giang còn có nhi u sông, su i, h p, cây r ng nguyên sinh phong phú... t o c nh quan, môi sinh p và h p d n. -Tài nguyên khoáng s n - n h t năm 2005 B c Giang ã phát hi n và ăng ký ư c 63 m v i 15 lo i khoáng s n khác nhau bao g m : than, kim lo i, khoáng ch t công nghi p, khoáng s n, v t li u xây d ng. Ph n l n các khoáng s n này ã ư c ánh giá tr lư ng ho c xác nh ti m năng d báo. -Tuy không có nhi u m khoáng s n l n nhưng l i có m t s lo i là ngu n nguyên li u quan tr ng phát tri n công nghi p c a t nh như m than á Yên Th , L c Ng n, Sơn ng có tr lư ng kho ng hơn 114 tri u t n, g m các lo i than: antraxit, than g y, than bùn. Trong ó m than ng Rì có tr lư ng l n (107,3 tri u t n) ph c v phát tri n quy mô công nghi p trung ương. Qu ng s t ư c kho ng 0,5 tri u t n Yên Th . Ngoài ra g n 100 nghìn t n qu ng ng L c Ng n, Sơn ng; 3 tri u t n cao lanh Yên Dũng. Khoáng s n sét cũng có ti m năng l n, s d ng làm g ch ngói, v i 16 m và i m m , t ng tr lư ng kho ng 360 tri u m3, ch y u các huy n: Vi t Yên, L ng Giang, L c Nam, Yên Th , Hi p Hoà. Trong ó có 100 m3 sét làm g ch ch u l a Tân Yên, Vi t Yên; s i, cu i k t Hi p Hoà, L c Nam. -Tài nguyên nư c -Trên lãnh th B c Giang có 3 con sông l n ch y qua, v i t ng chi u dai 347 km, lưu lư ng l n và có nư c quanh năm. Ngoài ra còn có h th ng ao ,h , m, m ch nư c ng m. Lư ng nư c m t, nư c mưa, nư c ng m kh năng cung c p nư c cho các ngành kinh t và sinh ho t. 2.1.6. Môi trư ng u tư: Cùng v i s thông thoáng, c i m c a Lu t u tư (chung) và Lu t Doanh nghi p (th ng nh t) có hi u l c t ngày 1-7-2006 , t nh B c Giang nói chung và huy n Yên Dũng nói riêng ang y m nh c i cách hành chính, nh m t o ra môi trư ng u tư minh b ch, h p d n . Lãnh o t nh có ch trương "tr i th m "m i
 18. g i các nhà u tư t i làm ăn lâu dài a bàn t nh. n v i B c Giang các nhà u tư s ư c ti p ón tr ng th , ư c tư v n, hư ng d n mi n phí, ư c cung c p thông tin y rõ ràng. Th t c u tư và thành l p doanh nghi p s ư c gi i quy t nhanh g n theo cơ ch "1 c a", nghĩa là nhà u tư ch ti p xúc làm vi c v i 1 cơ quan và nh n ư c k t qu t i ó. Nhà u tư không ph i m t thêm các chi phí khác ngoài các chi phí theo quy nh chung c a nhà nư c Vi t Nam và s ti t ki m ư c th i gian, công s c i l i. u tư vào B c Giang trong khu công nghi p, a bàn khó khăn và lĩnh v c khuy n khích u tư, nhà u tư còn ư c hư ng nhi u ưu ãi như: gi m thu thu nh p doanh nghi p, gi m ti n thuê t, ư c h tr ào t o ngh … Ngư i Vi t Nam có câu: " t lành, chim u". V i l i th và ti m năng n i tr i, tình hình chính tr xã h i n nh, con ngư i giàu truy n th ng văn hoá, c n cù lao ng, m t chính quy n c i m , thân thi n v i nh ng chính sách minh b ch, nh t quán, B c Giang th t s s là i m h n, là m nh t lành cho các nhà u tư 2.2. Th c tr ng v công tác gi i phóng m t b ng và n bù thi t h i t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang. 2.2.1 Nh ng quy nh c a UBND t nh B c Giang và UBND huy n Yên Dũng v quy ho ch gi i phóng m t b ng: Ch y u d a vào các quy ph m pháp lu t ư c quy nh t i lu t t ai 2003 và các văn b n pháp lu t liên quan như: Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t, Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 197/2004/N -CP c a Chính ph ; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n
 19. s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Quy t nh s 06/2005/Q -UB ngày 31/01/2005 c a UBND t nh B c giang V/v Ban hành Quy nh chính sách b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t áp d ng th ng nh t trên a bàn t nh B c Giang; Hư ng d n s 01/HDLN ngày 11/5/2005 c a Liên ngành S Tài chính, s Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 06/2005/Q -UB c a UBND t nh B c Giang; Quy t nh s 70/2007/Q -UBND ngày 21/8/2007 c a UBND t nh B c Giang V/v s a i, b sung ơn giá BT thi t h i tài s n là nhà c a, v t ki n trúc; Hư ng d n s :952/HDLN ngày 12/9/2007 c a liên s Tài chính-Xây d ng th c hi n quy t ng s 70/2007/Q -NBND ngày 21/8/2007; Quy t nh s 85/2006/Q -UBND ngày 22/12/2006 c a UBND t nh B c Giang v vi c Ban hành b ng m c giá các lo i t áp d ng trên a bàn t nh B c Giang; Hư ng d n s 01/HDLN-TC-TN&MT ngày 27/12/2006 c a S Tài chính, s TN&MT V/v th c hi n Quy t nh s 85/2006/Q -UBND c a UBND t nh B c Giang; Quy t nh s 71/2007/Q -UBND ngày 24/8/2007 c a UBND t nh B c Giang v vi c Ban hành quy nh b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t xây d ng Khu CN. - i v i t khu dân cư nông thôn vi c xác nh t và t vư n chưa quy nh rõ ràng d n n vi c x lý khác nhau gi a các nơi gây th c m c trong nhân dân, ng th i khung giá t quá th p, cao nh t là 38.000 /m 2 th p nh t là 10.000 /m 2 chưa tái t o ch m i. - Theo thông tư 145 c a B tài chính, giá n bù thi t h i t nông, lâm nghi p tính trên cơ s giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t và kh năng sinh l i trong s n xu t nông, lâm nghi p nhưng khi th c hi n thì chưa chó th trư ng chuy n như ng t nông, lâm nghi p vi c xác nh kh năng sinh l i trong s n xu t nông, lâm nghi p trên cơ s giá tr s n lư ng, l i nhu n, lãi su t ngân hàng còn nhi u khó khăn ph c t p. Th c t
 20. ch y u là vi c chuy n i, chuy n như ng quy n s d ng t nông, lâm nghi p b t h p pháp sang m c ích s d ng khác nh t là khu v c ven ô th và các khu t nông nghi p trong ô th . c bi t, có khu t nông nghi p không giao s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p, nên không ư c quy n chuy n như ng. Vì v y, không th có cơ s xác nh giá n bù thi t h i theo giá chuy n như ng th c t . Trên a bàn huy n Yên Dũng nhà nư c thu h i ch y u là t nông nghi p, vi c h tr ào t o ngh theo hư ng d n c a B tài chính theo su t và t l (%) di n tích t nông nghi p b thu h i, không quan tâm n di n tích th c t (s lư ng) là không kh thi. - iv i t u th u, t t m giao nông thôn vi c xác nh chi phí u tư khó khăn, ngư i dân b thu h i t òi h i m c n bù cao. - Vi c áp d ng cơ ch , chính sách c a m t s ngành vào th c ti n trên a bàn còn ch m và lúng túng, c bi t th i i m chính sách Nhà nư c có i u ch nh, thay i, gây th c m c khi u ki n c a ngư i s d ng t b thu h i. - Chính sách giao t, bán nhà tái nh cư chưa có s th ng nh t trên a bàn và khu v c d n n nghi ng th c m c trong nhân dân. - Các d án s d ng v n vay và v n ngoài ngân sách ã áp d ng các m c h tr thêm trên cùng a bàn gây không ít khó khăn cho vi c gi i thích và t ch c th c hi n. - Vi c n bù thi t h i v t theo giá th trư ng t i th i i m n bù r t khó th c hi n, vì m c giá này luôn thay i và trên th c t không có s li u th ng kê c p nh t. Khi l p phương án n bù m c giá này d a trên các s li u i u tra không chính xác nên khó th ng nh t. M c giá th trư ng này có th tăng t ng t do các y u t quy ho ch (nh t là các tuy n ư ng chính, kh năng sinh l i cao), có chênh l ch r t l n so v i m c giá tr t i th i i m l p phương án n bù thi t h i, gây khó khăn cho vi c n bù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2