Luận văn truy cập CSDL bằng Web

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
221
lượt xem
140
download

Luận văn truy cập CSDL bằng Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời kỳ của kỷ nguyên thông tin hiện nay, vấn đề trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng. Nhu cầu trao đổi thông tin gia tăng khi nền kinh tế ngàu càng phát triển. Do sự bùng nổ về thông tin như vậy người ta đã và đang rất quan tâm sử dụng công nghệ tin học đặc biệt là công nghệ Internet, Intranet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn truy cập CSDL bằng Web

 1. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- MôC LôC PhÇn I Tæng quan vÒ hÖ thèng Web Ch−¬ng i HÖ thèng Web I Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng Web ................................................ 1 I.1 Nguån gèc cña World Wide Web ....................................................... 1 I.2 Kh¸i niÖm vÒ Web ............................................................................... 1 I.3 Siªu liªn kÕt.......................................................................................... 2 I.4 §Þa chØ cña Web................................................................................... 2 I.5 M« h×nh Web Client_Server ................................................................ 2 I.5.1 Web Browser................................................................................. 2 I.5.2 Web Server.................................................................................... 3 I.5.3 Web Client-Server......................................................................... 4 I.6 Giao thøc HTTP (Hypertext Transfer Protocol) .................................. 5 I.7 Ph©n lo¹i Web ...................................................................................... 6 I.7.1 Trang Web tÜnh (Static Web Pages): ............................................ 6 I.7.2 Form Pages ................................................................................... 6 I.7.3 Web ®éng:..................................................................................... 8 Ch−¬ng II Ng«n ng÷ siªu v¨n b¶n (HTML) I Kh¸i niÖm chung....................................................................................... 11 II §Æc t¶ vÒ HTML...................................................................................... 11 II.1 C¸c tõ kho¸ ®Þnh d¹ng cÊu tróc t i liÖu............................................ 12 II.2 §iÓm mãc nèi . . . ............................................................. 13 II.3 C¸c tõ kho¸ ®Þnh d¹ng khèi.............................................................. 14 II.4 C¸c tõ kho¸ khai b¸o danh s¸ch ....................................................... 16 II.5 C¸c tõ kho¸ khai b¸o lo¹i th«ng tin v ®Þnh d¹ng mÉu ch÷............. 17 II.5.1 Khai b¸o lo¹i th«ng tin.............................................................. 17 Trang 2 Ebook Team
 2. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- II.5.2 §Þnh d¹ng mÉu ký tù ................................................................. 18 II.6 Lång h×nh ¶nh ................................................................ 18 II.7 C¸c tõ khãa lËp mÉu biÓu b¶ng (Forms) .......................................... 19 II.8 LËp b¶ng ........................................................................................... 23 III. C¸c −u nh−îc ®iÓm cña HTML.......................................................26 PhÇn II Truy nhËp C¬ Së d÷ liÖu theo giao diÖn CGI Ch−¬ng I giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh CGI I C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n............................................................................27 I.1 T i liÖu tÜnh (Static Doccuments) ...................................................... 27 I.2 T i liÖu ®éng (Dynamic doccuments - Doccument on the fly)......... 28 I.3 Mét c¸ch tiÕp cËn tíi t i liÖu ®éng: C«ng nghÖ Server-side include 28 II CGI (Common Gateway Interface) ......................................................... 29 II.1 CGI l g×: .......................................................................................... 29 II.2 Môc tiªu cña CGI (The goal of CGI) ............................................... 30 II.3 C¸ch thøc ho¹t ®éng cña mét ch−¬ng tr×nh CGI.............................. 31 III ChuÈn CGI.............................................................................................. 32 III.1 Ph−¬ng ph¸p GET ........................................................................... 32 III.2 Ph−¬ng ph¸p POST ........................................................................ 33 III.3 Sù kh¸c nhau gi÷a ph−¬ng ph¸p GET & POST .............................. 33 III.4 Dßng v o chuÈn (Standard Input) ................................................... 33 III.5 Dßng ra chuÈn (CGI Standard Output) ........................................... 33 Ch−¬ng II X©y dùng ch−¬ng tr×nh CGI trªn C I TruyÒn sè liÖu cho CGI gateway .............................................................. 34 I.1 TruyÒn th«ng tin qua tham sè dßng lÖnh........................................... 34 I.2 TruyÒn th«ng tin qua biÕn m«i tr−êng............................................... 34 I.3 TruyÒn th«ng tin qua dßng nhËp chuÈn............................................. 36 II Xö lý c¸c FORM ..................................................................................... 36 Trang 3 Ebook Team
 3. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- II.1 Truy cËp d÷ liÖu tõ Form.................................................................. 36 II.1.1 C¸c x©u query ............................................................................ 36 II.1.2 Ch−¬ng tr×nh xö lý Form........................................................... 37 II.2 Ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh CGI ..................................................... 38 II.2.1 LÊy d÷ liÖu tõ Form v xö lý d÷ liÖu......................................... 38 II.2.2 §−a kÕt qu¶ ®−a ra tõ CGI Gateway.......................................... 41 II.2.3 Th«ng tin kÕt qu¶ tõ ch−¬ng tr×nh CGI:.................................... 41 II.2.4 C¸c Header CGI......................................................................... 42 ch−¬ng iii oracle WebServer v x©y dùng ch−¬ng tr×nh CGI truy nhËp CSDL oracle A ORACLE WEB SERVER I KiÕn tróc cña Oracle Web Server ............................................................. 45 I.1 Web Listener...................................................................................... 45 I.2 Web Request Broker:......................................................................... 45 I.3 Sercure Sockets Layer........................................................................ 46 I.4 Qu¶n trÞ Web Server .......................................................................... 46 I.5 Giao diÖn CGI .................................................................................... 46 I.6 PL/SQL Agent.................................................................................... 46 II Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña Oracle Web Server ....................................... 47 II.1 The Web Listener (OWL) ................................................................ 49 II.1.1 Authentication Scheme.............................................................. 50 II.1.2 Restriction Scheme.................................................................... 50 II.2 The Web Request Broker (WRB)..................................................... 51 II.2.1 WRB Dispatcher:....................................................................... 52 II.2.2 WRB Service ............................................................................. 52 II.2.3 WRB Cartridges ........................................................................ 52 II.3 Sercure Socket Layer (SSL) .............................................................. 54 Trang 4 Ebook Team
 4. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- II.4 Qu¶n lý Web Server.......................................................................... 56 II.4.1 Listener Pages............................................................................ 56 II.4.2 WRB Pages................................................................................ 56 II.4.3 PL/SQL Agent Pages................................................................. 57 II.4.4 Oracle7 Server Manager............................................................ 57 II.5 Giao diÖn CGI................................................................................... 57 II.6 PL/SQL Agent .................................................................................. 58 II.7 X¸c ®Þnh v Sö dông PL/SQL........................................................... 58 B. X©y dùng ch−¬ng tr×nh truy nhËp c¬ së d÷ liÖu theo giao diÖn CGI I OWA - ORACLE WEB AGENT.............................................................. 59 I.1 Oracle Web Agent l g× ..................................................................... 59 I.2 Hypertext Procedure (HTP) ............................................................... 59 I.3 Hypertext Function ............................................................................ 59 I.4 C¸c OWA c¬ b¶n ............................................................................... 60 I.4.1 OWA_UTIL (owa_utilities) ....................................................... 60 I.4.2 OWA_PATTERN (Pattern Matching Utilities) ......................... 60 I.4.3 OWA_COOKIE (Cookie Utilities)............................................. 61 I.4.4 OWA_INIT ................................................................................. 61 I.5 X©y dùng ch−¬ng tr×nh ...................................................................... 62 KÕt LuËn.............................................................................................68 PhôLôc................................................................................................69 Trang 5 Ebook Team
 5. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Lêi Giíi thiÖu Trong thêi kú cña kû nguyªn th«ng tin hiÖn nay, vÊn ®Ò trao ®æi th«ng tin l v« cïng quan träng. Nhu cÇu trao ®æi th«ng tin gia t¨ng khi nÒn kinh tÕ ng y c ng ph¸t triÓn. Do sù bïng næ vÒ th«ng tin nh− vËy ng−êi ta ® v ®ang rÊt quan t©m sö dông c«ng nghÖ tin häc ®Æc biÖt l c«ng nghÖ Internet, Intranet. C¸c c«ng nghÖ n y t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc trao ®æi v phæ biÕn th«ng tin dÔ d ng kh«ng phô thuéc v o vÞ trÝ ®Þa lÝ. C«ng nghÖ Internet, Intranet ban ®Çu chñ yÕu phôc vô cho gi¸o dôc, v nghiªn cøu, nay ® më réng ra c¸c lÜnh vùc kh¸c (th−¬ng m¹i, gi¶i trÝ, ...). Cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p trao ®æi th«ng tin (WWW, FTP-truyÒn file, EMAIL- th− ®iÖn tö, TELNET, RLOGIN - l m viÖc víi m¸y tÝnh tõ xa, NEW-th¶o luËn, GOPHER - t×m kiÕm file,...), trong ®ã dÞch vô WWW (World Wide Web) l mét trong nh÷ng dÞch vô ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt. LuËn v¨n ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu dÞch vô World Wide Web trªn m¹ng, v ®Æc biÖt l t×m hiÓu ph−¬ng ph¸p khai th¸c c¬ së d÷ liÖu th«ng qua Web. LuËn v¨n ®−îc chia th nh 2 phÇn: Trang 6 Ebook Team
 6. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- PhÇn I: Víi tiªu ®Ò Tæng quan vÒ hÖ thèng Web, phÇn n y cña luËn v¨n tr×nh b y nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ Web, Web Client-Server. Trong phÇn n y còng tr×nh b y nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ ng«n ng÷ HTML ®Ó x©y dùng trang Web. PhÇn II: Tr×nh b y vÒ c¸c c¸ch thøc truy nhËp c¬ së d÷ liÖu b»ng ch−¬ng tr×nh ngo i, ®Æc biÖt l qua giao diÖn CGI (Common Gateway Interface), c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n trong CGI. Trong phÇn n y luËn v¨n ®−a ra hai ph−¬ng thøc truy nhËp CSDL b»ng CGI: Truy nhËp kh«ng hç trî c¸c c«ng cô cña hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. Theo d¹ng n y, luËn v¨n chó träng v o c¸ch thøc trao ®æi th«ng tin theo dßng v o chuÈn v dßng ra chuÈn, luËn v¨n ph©n tÝch sù ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh CGI ®−îc viÕt trªn C ®Ó thÊy râ c¸ch thøc trao ®æi n y. Truy nhËp nhê c«ng cô hç trî cña hÖ qu¶n trÞ CSDL m ë ®©y l hÖ qu¶n trÞ CSDL ORACLE. LuËn v¨n tr×nh b y ho¹t ®éng Oracle Web Server víi c¸c thuéc tÝnh më réng so víi c¸c Web Server th«ng th−êng, c¸c më réng n y t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi ph¸t triÓn x©y dùng c¸c øng dông víi giao diÖn Web. Cuèi cïng l x©y dùng mét ch−¬ng tr×nh vÝ dô minh ho¹ viÖc Oracle Web Server thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu. Em xin ch©n th nh c¶m ¬n to n thÓ c¸c th y c« gi¸o Khoa CNTT, ®Æc biÖt c¸c th y gi¸o tæ bé m«n C¸c hÖ thèng th«ng tin, th y H Quang Thuþ. V c¸c th y TrÇn Xu©n ThuËn, Lª Huy (Liªn HiÖp Khoa häc v s¶n xuÊt PhÇn MÒm - CSE) v to n thÓ c¸c anh chÞ ë CSE; nh÷ng ng−êi ® cung cÊp t i liÖu, chØnh söa v ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quý gi¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng luËn v¨n n y. H Néi ng y 26-5-98 Trang 7 Ebook Team
 7. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Tiªu ThÞ Dù K39KTT-CNTT PhÇn I Tæng quan vÒ Web ch−¬ng I HÖ thèng Web I Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng Web I.1 Nguån gèc cña World Wide Web N¨m 1990 nhãm nghiªn cøu do Tim Berners-Lee ®øng ®Çu l m viÖc t¹i phßng thÝ nghiÖm vËt lý h¹t nh©n ch©u ¢u ® ®−a ra mét bé giao thøc míi phôc vô cho viÖc truyÒn v nhËn c¸c tÖp siªu v¨n b¶n (Hypertext) trªn m¹ng Internet. Bé giao thøc n y chñ yÕu dùa trªn ng«n ng÷ HTML (Hypertext Markup Language) ®Ó liªn kÕt, trao ®æi th«ng tin v gäi t¾t l HTTP (Hypertext Tranfer Protocol). Ngay sau ®ã, c¸c tæ chøc v tËp ®o n kh¸c ® c«ng nhËn bé giao thøc HTTP, v th nh lËp mét tæ chøc gäi l W3 Consortium ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn v chuÈn ho¸ bé giao thøc n y. W3 Consortium ® ph¸t triÓn thªm c¸c tÝnh n¨ng míi cña HTML v c¸c møc (Level) còng nh− c¸c chuÈn ®Ó thùc hiÖn c¸c phÇn mÒm ®i kÌm. Tõ ®ã thuËt ng÷ Worl Wide Web ra ®êi v ®−îc c«ng bè réng r i trªn Internet. I.2 Kh¸i niÖm vÒ Web World Wide Web (viÕt t¾t l WWW hay cßn ®−îc gäi l Web) cã cÊu tróc thÓ hiÖn nh− mét trang v¨n b¶n v ®å ho¹ cã c¸c siªu liªn kÕt Trang 8 Ebook Team
 8. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- (Hyperlinks) m theo ®ã ta cã thÓ lùa chän. Nh÷ng siªu liªn kÕt n y sÏ ®−a chóng ta ®Õn c¸c t i nguyªn kh¸c trªn m¹ng víi ®Çy ®ñ tÝnh n¨ng ®éc ®¸o nh− c¸c h×nh ¶nh, ®å ho¹, ©m thanh. . .Web gióp con ng−êi thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc trªn m¹ng mét c¸ch dÔ d ng. I.3 Siªu liªn kÕt Siªu liªn kÕt l mét tõ hay mét côm tõ trªn trang Web dïng ®Ó “chØ” ®Õn mét trang Web kh¸c. Khi nhÊn chuét lªn mét siªu liªn kÕt, tr×nh duyÖt sÏ ®−a chóng ta ®Õn mét trang Web kh¸c. V× nh÷ng liªn kÕt siªu v¨n b¶n n y thËt sù l tÝnh n¨ng ®Æc tr−ng cña Worl Wide Web, nªn c¸c trang Web th−êng ®−îc biÕt ®Õn nh− l nh÷ng t i liÖu siªu v¨n b¶n. I.4 §Þa chØ cña Web §Þa chØ cña Web ®−îc biÕt ®Õn nhê c¸c URL (Uniform Resource Locator -Bé ®Þnh vÞ t i nguyªn ®ång nhÊt). NÕu c¸c trang Web ®−îc ghi lång v o s©u hÕt môc n y ®Õn môc kh¸c th× ®Þa chØ cña Web sÏ hÕt søc d i. Nã th−êng ®−îc coi l mét URL kh«ng bao giê chÊm døt (liªn kÕt víi nhiÒu liªn kÕt). Mét URL th−êng cã cÊu tróc nh− sau: Protocol://host.domain/directory/file.name + Protocol: Nghi thøc TCP/IP sö dông ®Ó t×m t i nguyªn (HTTP hay FTP) + Host.domain : Tªn m¸y chñ n¬i trang Web l−u tró + Directory : Th− môc chñ chøa t i liÖu ®ã + File.name : Tªn chÝnh x¸c cña tËp t i liÖu ®ã URL ®−îc sö dông tÊt c¶ c¸c dÞch vô th«ng tin trªn m¹ng. Mçi mét trang Web cã mét URL duy nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh trang Web ®ã. Qua ph©n tÝch cÊu tróc cña mét URL, ta thÊy r»ng th«ng qua URL cã thÓ truy cËp bÊt cø mét t i nguyªn th«ng tin d÷ liÖu cña bÊt kú dÞch vô n o cña bÊt kú m¸y tÝnh n o trªn m¹ng. Trang 9 Ebook Team
 9. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- I.5 M« h×nh Web Client- Server I.5.1 Web Browser Web Browser l c«ng cô truy xuÊt d÷ liÖu trªn m¹ng, l phÇn mÒm giao diÖn trùc tiÕp víi ng−êi sö dông. Nã cã kh¶ n¨ng yªu cÇu th«ng tin tõ Web Server v c¸c dÞch vô kh¸c nhau theo nhu cÇu cña ng−êi sö dông. Sau ®ã Web Browser sÏ ®îi th«ng tin tõ Web Server hay c¸c m¸y phôc vô cña c¸c dÞch vô th«ng tin kh¸c v hiÓn thÞ th«ng tin cho ng−êi sö dông. Th«ng tin hiÓn thÞ cã thÓ ®−îc l−u tr÷ trªn nh÷ng trang Web riªng, ®−îc t¹o ra tr−íc khi cã yªu cÇu (®ã l trang Web tÜnh) hoÆc th«ng tin cã thÓ ®−îc t¹o ra tõ trong c¸c c¬ së d÷ liÖu dùa trªn yªu cÇu (®ã l trang Web ®éng). Cã nhiÒu Web Browser kh¸c nhau nh−: + Mosaic + Netscape Navigator + Microsoft Internet Explorer + Lynx trong Unix PhÇn lín c¸c Browser hç trî mét danh s¸ch c¸c ®Æc tr−ng víi kh¶ n¨ng xö lý file nh− files HTML, Files GIF, Files JPEG. NhiÒu Browser míi cßn cã kh¶ n¨ng hç trî mét danh s¸ch c¸c ®Æc tr−ng më réng cã kh¶ n¨ng xö lý Java v JavaScpript. NhiÒu Browser l m viÖc víi file phô thuéc v o Header kiÓu MIME (Multipurpose Internet Mail Extentions). C¸c Browser nh− thÕ cã thÓ tù xö lý files, v yªu cÇu sù gióp ®ì cña nh÷ng øng dông, hay ®¬n gi¶n l Save file v o ®Üa. I.5.2 Web Server Web Server l mét phÇn mÒm ®ãng vai trß phôc vô. Khi ®−îc khëi ®éng, nã ®−îc n¹p v o bé nhí v ®îi c¸c yªu cÇu tõ n¬i kh¸c ®Õn. C¸c yªu cÇu cã thÓ ®Õn tõ mét ng−êi sö dông dïng phÇn mÒm Web Browser hoÆc còng cã thÓ ®Õn tõ mét Web Server kh¸c. Trong c¶ hai tr−êng hîp trªn ®èi t−îng Trang 10 Ebook Team
 10. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- ®−a ra yªu cÇu gäi l kh¸ch h ng (Client). C¸c yªu cÇu ®èi víi Web Server th−êng l ®ßi hái vÒ mét t− liÖu hay th«ng tin n o ®ã. Khi nhËn ®−îc yªu cÇu, nã ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh xem t− liÖu, th«ng tin kh¸ch h ng muèn l g×. Sau ®ã nã t×m lÊy t− liÖu v göi cho kh¸ch h ng. ViÖc phôc vô phÇn lín nhê dÞch vô HTTP truy nhËp ®Õn t i liÖu HTML hay nh÷ng øng dông cña CGI. Còng cã thÓ phôc vô th«ng qua c¸c giao thøc kh¸c nh−: FTP, Gopher hay dÞch vô Telnet (minh ho¹ h×nh 1.1) Gopher Server Gopher HT TP W eb Browser Web Server Gateway O ther Server F TP FTP Server H×nh 1.1 Trao ®æi th«ng tin Web Browser - Server NhiÖm vô chÝnh cña Web Server l : + “TiÕp nhËn“ yªu cÇu ®−a v o tõ trªn m¹ng + Cung cÊp nh÷ng trang HTML + Cung cÊp v ph¸t triÓn øng dông trªn Web + T×m kiÕm file tõ mét “Vitual root” + Phôc vô yªu cÇu file tíi Client I.5.3 Web Client-Server World Wide Web ®−îc x©y dùng v ho¹t ®éng theo m« h×nh Client/Server. C¸c Client dïng mét phÇn mÒm gäi l Web Browser. Web Browser tiÕp nhËn th«ng tin yªu cÇu tõ ng−êi dïng sau ®ã göi c¸c yªu cÇu tíi m¸y Server xö lý. Trang 11 Ebook Team
 11. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Web Server còng l mét phÇn mÒm ch¹y trªn c¸c m¸y phôc vô, nhËn Request thùc hiÖn theo yªu cÇu råi tr¶ th«ng tin (Response) cho ng−êi sö dông. Web Client Web Server HTTP Network H×nh 1.1 Web Client- Server Paradigm I.6 Giao thøc HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP l giao thøc truyÒn th«ng m Client sö dông ®Ó liªn l¹c víi Server. Mäi giao thøc truyÒn th«ng ®Òu ®ßi hái mét ch−¬ng tr×nh t−¬ng øng trªn Server ®Ó “nghe” yªu cÇu ®−a v o tõ trªn m¹ng. VÝ dô FPT cã mét FPT daemon, Telnet cã mét Telnet daemon gièng nh− HTTP còng cã mét HTTP daemon. Bëi vËy khi m¸y Server ho¹t ®éng ® cã nh÷ng daemon ch¹y trªn Server, vÝ dô nh− Web Listener trªn Oracle Web Server còng l mét Server daemon t−¬ng øng. HTTP còng t−¬ng tù nh− Telnet. Tuy nhiªn cã mét sù kh¸c biÖt quan träng gi÷a HTTP v Telnet ®ã l HTTP kh«ng duy tr× kÕt nèi víi Server. Sau khi Server phôc vô mét file tíi Client, nã chÊm døt sù kÕt nèi víi tr¹m cuèi. Trong thêi gian sau ®ã nÕu Client yªu cÇu mét file tõ Server, th× khi mét trang th«ng tin míi ®−îc t¶i xuèng th× mét kÕt nèi míi míi ®−îc x©y dùng víi Server. Trang 12 Ebook Team
 12. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Kh«ng cã mét tr¹ng th¸i th«ng tin n o cã thÓ duy tr× l©u d i gi÷a Client v Server v yªu cÇu kÕt nèi. NÕu th«ng tin ® yªu cÇu m Client ph¶i b¶o vÖ nã hay n¾m gi÷ nã, th«ng tin yªu cÇu ®ã tr×nh diÖn l¹i víi kÕt nèi sau. I.7 Ph©n lo¹i Web Theo quan ®iÓm cña Martin Rennhackkawp ( T¹p chÝ DBMS 5/97) cho r»ng cã hÓ ph©n lo¹i Web th nh 3 lo¹i l : Trang Web tÜnh, Form page v trang Web ®éng. I.7.1 Trang Web tÜnh (Static Web Pages): Trang Web tÜnh l t i liÖu ®−îc ph©n ph¸t rÊt ®¬n gi¶n tõ hÖ thèng file cña Server. PhÇn mÒm Web Server sÏ tiÕn h nh t×m kiÕm v x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ file ®ã v göi tr¶ kÕt qu¶ cho Client (Browser). ViÖc sö dông trang Web tÜnh cã nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm râ r ng. + ¦u ®iÓm: Khi c¬ së d÷ liÖu l nhá th× viÖc ph©n ph¸t d÷ liÖu cã hiÖu qu¶, Server cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña Client mét c¸ch nhanh chãng. KiÓu Web tÜnh sÏ l tèt nhÊt ®Ó sö dông khi th«ng tin cã s½n trªn æ ®Üa cøng, v kh«ng thay ®æi. + Nh−îc ®iÓm: Kh«ng n¨ng ®éng, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin v× vËy kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p cña ng−êi sö dông. Qu¸ tr×nh ph©n ph¸t t i liÖu tÜnh ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: Trang 13 Ebook Team
 13. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Browser ph¸t tÝn hiÖu yªu cÇu Server Browser Server göi tr¶ t i liÖu H×nh I.2 Ph©n Ph¸t t i liÖu I.7.2 Form Pages VÒ mÆt b¶n chÊt Form Pages l tr−êng hîp ®Æc biÖt cña trang Web tÜnh. Nã cho phÐp nhËn ®−îc ph¶n håi tõ phÝa ng−êi sö dông th«ng qua form. Form pages ®−îc x©y dùng dùa trªn ng«n ng÷ HTML. VÝ dô VÝ dô vÒ form pages PhiÕu ®iÒu tra Xin mêi ng i tr¶ lêi v i c©u hái sau Tªn cña b¹n: Nam N÷ Gia ®×nh: Th nh Phè: Trang 14 Ebook Team
 14. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- H néi
 15. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Trong vÝ dô trªn, c¸c th nh phÇn v ®−îc dïng ®Ó bè trÝ c¸c tr−êng ký tù v nhËn sè liÖu. NhiÒu bé duyÖt quy −íc dïng c¸c phÝm Tab v Shift ®Ó chuyÓn dÞch gi÷a c¸c tr−êng v ENTER ®Ó SUBMIT, nghÜa l kÕt thóc qu¸ tr×nh v o sè liÖu v göi ®i. Nót SUBMIT dïng ®Ó E_Mail hay göi th¼ng néi dung cña b¶ng ®Õn Server, tuú thuéc v o thuéc tÝnh ACTION. Nót RESET tr¶ c¸c tr−êng nhËn vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. I.7.3 Web ®éng: Trang Web lo¹i n y cã thÓ thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu phøc t¹p cña ng−êi sö dông. Ch¼ng h¹n nh− khi ng−êi sö dông cÇn cã nh÷ng th«ng tin thay ®æi h ng ng y th× viÖc ph¶i thao t¸c víi c¬ së d÷ liÖu bªn ngo i l cÇn thiÕt. Cã nhiÒu c¸ch thøc cã thÓ truy nhËp ®Õn c¬ së d÷ liÖu bªn ngo i vÝ nh− ISAPI (Internet Server Application Programming Interface), ASP (Active Server Pages) hay JAVA v ®iÓn h×nh l dïng ch−¬ng tr×nh ch¹y ngo i CGI (Common GateWay Interface -SÏ ®−îc tr×nh b y kü phÇn sau). C¬ chÕ ho¹t ®éng ®−îc thÓ hiÖn nh− h×nh vÏ1.3: Y ªu cÇu URL Web Server CGI Forms HTML Web Browser Return Data Connect DBMS H×nh I.3 C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Web Server Khi Client göi yªu cÇu tíi Server th«ng qua CGI, ch−¬ng tr×nh CGI sÏ Trang 16 Ebook Team
 16. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- mãc nèi víi C¬ së d÷ liÖu bªn ngo i, thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh sau ®ã göi tr¶ kÕt qu¶ d−íi d¹ng HTML v hiÓn thÞ trªn trang Web. Nh−ng viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh CGI cã vÊn ®Ò vÒ thêi gian tøc l viÖc t¶i files sÏ diÔn ra chËm bëi vËy ng−êi ta ®−a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc l dïng phÇn mÒm trung gian (MiddleWare) - ODBC (Open Database Connectivity). ODBC l mét ch−¬ng tr×nh øng dông chuÈn ®Ó truy nhËp d÷ liÖu. PhÇn mÒm ODBC cã chøc n¨ng kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu (Connection Managenal), v do chØ hiÓu ®−îc c©u lÖnh SQL nªn nã cßn gi÷ vai trß th«ng dÞch. ViÖc dïng ODBC còng cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm nh− sau: + ¦u ®iÓm: kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng qu¸ t¶i trªn Web Server v cã thÓ l m viÖc ®−îc víi nhiÒu c¬ së d÷ liÖu cïng mét thêi ®iÓm, tèt ®èi víi m¹ng LAN. V do ®−îc ra ®êi kh¸ sím v quen thuéc nªn c¸c c«ng ty s¶n xuÊt m¸y tÜnh còng chó ý hç trî ODBC . + Nh−îc ®iÓm: Ph¶i c i ®Æt tõng ODBC Driver t−¬ng øng víi phÇn mÒm CSDL trªn Clients nÕu muèn ch¹y CSDL ®ã. MÆt kh¸c ODBC l¹i kh«ng phï hîp ®èi víi m¹ng diÖn réng. H×nh I.4 thÓ hiÖn c¸ch thøc ODBC trong ®ã: + Odbc Manager : Göi ®i c¸c cuéc gäi tõ nh÷ng øng dông kh¸c ®Õn nh÷ng thiÕt bÞ chuÈn . + Driver: Xö lý c¸c chøc n¨ng ODBC, tr×nh diÖn c©u lÖnh SQL tíi BDMS x¸c ®Þnh, v tr¶ l¹i kÕt qu¶. + DBMSs: Xö lý yªu cÇu tõ ODBC Driver v tr¶ l¹i kÕt qu¶. Trang 17 Ebook Team
 17. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- ODBC Driver Manager Oracle ODBC MS SQL ODBC DB2 ODBC Driver Driver Driver SQL-Net Net-Librery Net-Library Microsoft ORACL SQL Server IBM E for DB2 for Windows UNIX NT H×nh I.4 C¸ch thøc ODBC Ch−¬ng II ng«n ng÷ siªu v¨n b¶n (HTML) I Kh¸i niÖm chung Ng«n ng÷ siªu v¨n b¶n HTML (Hypertext Markup Langure) l mét c¸ch ®−a v o v¨n b¶n nhiÒu thuéc tÝnh cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ truyÒn th«ng qu¶ng Trang 18 Ebook Team
 18. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- b¸ trªn m¹ng to n cÇu WWW (World Wide Web). HTML cho phÐp ®−a h×nh ¶nh ®å ho¹ v o v¨n b¶n, v t¹o nh÷ng t i liÖu siªu v¨n b¶n cã kh¶ n¨ng ®èi tho¹i t−¬ng t¸c víi ng−êi dïng. HTML chñ yÕu xoay quanh kh¸i niÖm “tiªu thøc” (tag) l m nÒn t¶ng. §Ó t¹o mét siªu v¨n b¶n, ta cã thÓ dïng bÊt cø mét ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o n o vÝ dô nh− NC, EDIT cña DOS, NotePad hay Write cña Windows 3.x, WordPad cña Win95. . . V chØ cÇn n¾m v÷ng c¸c tiªu thøc cña HTML, v chó ý khi cÊt lªn ®Üa th× cÇn l−u d−íi d¹ng TXT. Song cã mét h¹n chÕ l d¹ng v¨n b¶n khi so¹n víi khi xem sau n y trªn WWW l kh«ng gièng nhau. Ng y nay do sù ph¸t triÓn cña m¹ng to n cÇu, HTML còng ng y c ng trë nªn phøc t¹p v ho n thiÖn h¬n ®Ó ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã (nh− ©m thanh, h×nh ¶nh ®éng, hay ®iÒu khiÓn tõ xa, hiÖn thùc ¶o. . . ). Ng−êi ta gäi ®ã l nh÷ng phiªn b¶n cña HTML v ®¸nh sè ®Ó biÓu thÞ. Mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña HTML l mét v¨n b¶n bÊt kú nÕu tu©n thñ tiªu chuÈn HTML ®Òu cã thÓ hiÖn ®−îc lªn m n h×nh hay in ra, tãm l¹i l hiÓu ®−îc, bëi bÊt kú lo¹i phÇn mÒm hay m¸y tÝnh n o m ng−êi dïng cã, kh«ng ph©n biÖt Netscape trªn Windows, hay Lynx trªn Unix, thËm chÝ cho ng−êi khiÕm thÞ b»ng phÇn mÒm ®Æc biÖt. II §Æc t¶ vÒ HTML To n bé c¸c thÎ cña HTML ®−îc chia ra th nh 7 nhãm th nh phÇn nh− sau v ®−îc gäi l tõ kho¸ : • Tõ kho¸ x¸c lËp cÊu tróc t i liÖu • Tõ kho¸ t¹o ®iÓm mãc nèi • Tõ kho¸ ®Þnh d¹ng khèi Trang 19 Ebook Team
 19. www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- • Tõ kho¸ khai b¸o danh s¸ch • Tõ kho¸ khai b¸o lo¹i th«ng tin v ®Þnh d¹ng mÉu ch÷ • Tõ kho¸ ®−a h×nh ¶nh v o t i liÖu • Tõ kho¸ lËp mÉu biÓu b¶ng II.1 C¸c tõ kho¸ ®Þnh d¹ng cÊu tróc t i liÖu C¸c th nh phÇn x¸c ®Þnh cÊu tróc t i liÖu l b¾t buéc ph¶i cã trong t i liÖu HTML. Ngo i phÇn më ®Çu x¸c ®Þnh tªn v mét sè thuéc tÝnh ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c t i liÖu, chØ cã nh÷ng th nh phÇn sau l b¾t buéc ph¶i cã trong mét t i liÖu HTML ®Ó phï hîp víi chuÈn. Sau ®©y l cÊu tróc c¬ së cña trang Web ®−îc x©y dùng b»ng HTML Nh÷ng tõ kho¸ thiÕt yÕu ®ã v tr×nh tù xuÊt hiÖn cña chóng ®−îc s¬ bé liÖt kª nh− sau: . . . ........ • . . . CÆp tõ kho¸ n y gióp nhËn d¹ng t i liÖu cã chøa c¸c th nh phÇn tu©n thñ theo chuÈn vÒ ng«n ng÷ HTML • . . . Th nh phÇn më ®Çu cña mét t i liÖu HTML chøa c¸c th«ng tin vÒ t i liÖu ®ã. Trong ®ã cÆp tõ kho¸ ®Æt tiªu ®Ò còng l b¾t buéc: Trang 20 Ebook Team

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản