Luật 75/2006/QH11

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
94
lượt xem
7
download

Luật 75/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 75/2006/QH11 về việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật 75/2006/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ************ Lu t s : 75/2006/QH 11 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa XI, kỳ h p th 10 (T ngày 17 tháng 10 n ngày 29 tháng 11 năm 2006) LU T HI N, L Y, GHÉP MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I VÀ HI N, L Y XÁC Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Lu t này quy nh v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác; t ch c, ho t ng c a ngân hàng mô và Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. 2. Vi c truy n máu, ghép t y không thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t này. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài có liên quan n hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Mô là t p h p các t bào cùng m t lo i hay nhi u lo i khác nhau th c hi n các ch c năng nh t nh c a cơ th ngư i. 2. B ph n cơ th ngư i là m t ph n c a cơ th ư c hình thành t nhi u lo i mô khác nhau th c hi n các ch c năng sinh lý nh t nh. 3. Noãn là t bào tr ng.
 2. 4. Phôi là s n phNm c a quá trình phát tri n do s k t h p gi a noãn và tinh trùng. 5. B ph n cơ th không tái sinh là b ph n sau khi l y ra kh i cơ th ngư i thì cơ th không th s n sinh ho c phát tri n thêm b ph n khác thay th b ph n ã l y. 6. Hi n mô, b ph n cơ th ngư i là vi c cá nhân t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng ho c sau khi ch t. 7. L y mô, b ph n cơ th ngư i là vi c tách mô, b ph n t cơ th ngư i hi n khi còn s ng ho c sau khi ch t. 8. Ghép mô, b ph n cơ th ngư i là vi c c y ghép mô, b ph n tương ng c a cơ th ngư i hi n vào cơ th c a ngư i ư c ghép. 9. Ch t não là tình tr ng toàn não b b t n thương n ng, ch c năng c a não ã ng ng ho t ng và ngư i ch t não không th s ng l i ư c. 10. Ngân hàng mô là cơ s y t ti p nh n, b o qu n, lưu gi , v n chuy n và cung ng mô. i u 4. Các nguyên t c trong vi c hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác 1. T nguy n i v i ngư i hi n, ngư i ư c ghép. 2. Vì m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y ho c nghiên c u khoa h c. 3. Không nh m m c ích thương m i. 4. Gi bí m t v các thông tin có liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép, tr trư ng h p các bên có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 5. Quy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i và hi n xác Ngư i t mư i tám tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y có quy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình khi còn s ng, sau khi ch t và hi n xác. i u 6. Quy n hi n, nh n tinh trùng, noãn, phôi trong th tinh nhân t o 1. Nam t hai mươi tu i tr lên, n t mư i tám tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y có quy n hi n, nh n tinh trùng, noãn, phôi trong th tinh nhân t o theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c hi n, nh n tinh trùng, noãn, phôi trong th tinh nhân t o ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 7. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác
 3. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 2. B Y t ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác trong ph m vi c nư c. 3. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Y t trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 4. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác t i a phương. i u 8. N i dung qu n lý nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác 1. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 2. Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 3. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 4. T ch c và ch o vi c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý và chuyên môn v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 5. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c cho ho t ng hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 6. T ch c và qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 7. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 9. H p tác qu c t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. i u 9. Thông tin, tuyên truy n v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác 1. Cơ quan nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, t ch c xã h i, t ch c kinh t và ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m thông tin, tuyên truy n v m c ích nhân o, ch a
 4. b nh, gi ng d y, nghiên c u khoa h c và ý nghĩa c a vi c hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 2. B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin cung c p cho các cơ quan thông tin i chúng n i dung thông tin, tuyên truy n v m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y, nghiên c u khoa h c và ý nghĩa c a vi c hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 3. B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch o các cơ quan thông tin i chúng thư ng xuyên thông tin, tuyên truy n v m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y, nghiên c u khoa h c và ý nghĩa c a vi c hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 4. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t ch c th c hi n công tác thông tin, tuyên truy n v m c ích nhân o, ch a b nh, gi ng d y, nghiên c u khoa h c và ý nghĩa c a vi c hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác t i a phương. i u 10. Chính sách c a Nhà nư c v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác 1. u tư ho c h tr u tư cho cơ s y t th c hi n vi c nghiên c u, l y, ghép, b o qu n, lưu gi mô, b ph n cơ th ngư i. 2. H tr vi c nghiên c u và ng d ng các thành t u khoa h c - công ngh tiên ti n, ào t o, trao i chuyên gia, chuy n giao k thu t trong vi c l y, ghép, b o qu n, lưu gi mô, b ph n cơ th ngư i. 3. Khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư, h p tác trong vi c nghiên c u, l y, ghép, b o qu n, lưu gi mô, b ph n cơ th ngư i. 4. H tr vi c thông tin, tuyên truy n v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 5. H tr ngu n l c ph c v vi c nghiên c u, nuôi c y và ghép mô, b ph n cơ th ngư i nhân t o. 6. Chăm sóc s c kho cho ngư i ã t nguy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i theo quy nh c a pháp lu t. 7. Tôn vinh ngư i t nguy n hi n b ph n cơ th ngư i và ngư i t nguy n hi n xác. i u 11. Các hành vi b nghiêm c m 1. L y tr m mô, b ph n cơ th ngư i; l y tr m xác. 2. Ép bu c ngư i khác ph i cho mô, b ph n cơ th ngư i ho c l y mô, b ph n cơ th c a ngư i không t nguy n hi n. 3. Mua, bán mô, b ph n cơ th ngư i; mua, bán xác.
 5. 4. L y, ghép, s d ng, lưu gi mô, b ph n cơ th ngư i vì m c ích thương m i. 5. L y mô, b ph n cơ th ngư i s ng dư i mư i tám tu i. 6. Ghép mô, b ph n cơ th c a ngư i b nhi m b nh theo danh m c do B trư ng B Y t quy nh. 7. C y tinh trùng, noãn, phôi gi a nh ng ngư i cùng dòng máu v tr c h và gi a nh ng ngư i khác gi i có h trong ph m vi ba i. 8. Qu ng cáo, môi gi i vi c hi n, nh n b ph n cơ th ngư i vì m c ích thương m i. 9. Ti t l thông tin, bí m t v ngư i hi n và ngư i ư c ghép trái v i quy nh c a pháp lu t. 10. L i d ng ch c v , quy n h n làm sai l ch k t qu xác nh ch t não. Chương II HI N, L Y MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG M c1 ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG i u 12. Th t c ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng 1. Ngư i có i u ki n quy nh t i i u 5 c a Lu t này có quy n bày t nguy n v ng hi n mô, b ph n cơ th c a mình v i cơ s y t . 2. Khi nh n ư c thông tin c a ngư i có nguy n v ng hi n mô, b ph n cơ th ngư i, cơ s y t có trách nhi m thông báo cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. 3. Khi nh n ư c thông báo v trư ng h p hi n mô, b ph n cơ th ngư i, Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i có trách nhi m thông báo cho cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này ti n hành các th t c ăng ký cho ngư i hi n. 4. Khi nh n ư c thông báo c a Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i, cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này có trách nhi m sau ây: a) Tr c ti p g p ngư i hi n tư v n v các thông tin có liên quan n hi n, l y mô, b ph n cơ th ngư i; b) Hư ng d n vi c ăng ký hi n theo m u ơn; th c hi n vi c ki m tra s c kh e cho ngư i hi n; c) Báo cáo danh sách ngư i ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i.
 6. 5. Vi c ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng có hi u l c k t khi cơ s y t nh n ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 6. B trư ng B Y t quy nh m u ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng; vi c tư v n, ki m tra s c kh e cho ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. i u 13. Th t c thay i, h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng 1. Trư ng h p mu n thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng thì ngư i ã ăng ký hi n g i ơn ngh thay i ho c h y b n cơ s y t ã ti p nh n ơn ăng ký hi n. 2. Cơ s y t quy nh t i kho n 1 i u này có trách nhi m sau ây: a) Ti p nh n ơn thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng c a ngư i ã ăng ký hi n; b) Trong th i gian hai ngày làm vi c k t ngày ti p nh n ơn, thông báo cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i v vi c thay i, h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 3. Vi c thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng có hi u l c k t khi cơ s y t nh n ơn thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 4. B trư ng B Y t quy nh m u ơn thay i, hu b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. M c2 L Y MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG i u 14. i u ki n, th t c l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng 1. Ch cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này m i ư c ti n hành l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng. 2. Ch l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng ã ăng ký hi n. Trong trư ng h p c p c u mà c n ph i ghép mô ho c c n ghép mô cho cha, m , anh, ch , em ru t thì ư c phép l y mô c a ngư i chưa ăng ký hi n n u có s ng ý c a ngư i ó. 3. Cơ s y t trư c khi ti n hành l y mô, b ph n cơ th ngư i s ng có trách nhi m sau ây: a) Tư v n v s c kh e, tâm lý xã h i cho ngư i hi n; b) Ki m tra các thông s sinh h c c a ngư i hi n.
 7. 4. B trư ng B Y t quy nh c th vi c tư v n, ki m tra các thông s sinh h c c a ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng. i u 15. i u ki n, th t c l y b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng 1. Vi c l y b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng ph i tuân theo quy nh t i i u 14 c a Lu t này và ch ư c ti n hành sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i. 2. H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i do cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này thành l p. Thành ph n c a H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i ph i có ít nh t là năm ngư i, bao g m các chuyên gia v y t , pháp lu t và tâm lý. 3. B trư ng B Y t quy nh c th v t ch c và ho t ng c a H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i. i u 16. i u ki n i v i cơ s y t l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i 1. Cơ s y t l y, ghép b ph n cơ th ngư i ph i có các i u ki n sau ây: a) Có i ngũ cán b y t có năng l c, trình chuyên môn v l y, ghép b ph n cơ th ngư i, gây mê, h i s c sau ghép ư c cơ s y t ho c cơ s ào t o c p gi y ch ng nh n ho c văn b ng chuyên khoa; b) Có trư ng kíp ghép b ph n cơ th ngư i là ngư i ã tr c ti p th c hi n ca ghép trên ngư i; c) Có ít nh t ba phòng liên hoàn khép kín, b trí m t chi u, b o m vô trùng, bao g m phòng l y, x lý và b o qu n b ph n cơ th ngư i, phòng ghép và phòng h i s c sau ghép; d) Có phòng k thu t dành riêng cho vi c theo dõi, chăm sóc liên t c ngư i hi n ho c ngư i ư c ghép; ) Có ơn v ghép th c nghi m; e) Có phòng xét nghi m; g) Có ơn v l c máu, ch y th n nhân t o i v i trư ng h p ghép th n; h) Có trang thi t b , d ng c y t v thăm dò ch c năng, huy t h c, hóa sinh, vi sinh, mi n d ch, gi i ph u b nh, chNn oán hình nh, nh lư ng n ng thu c ch ng th i ghép b o m vi c chNn oán và theo dõi ngư i hi n, ngư i ư c ghép trư c, trong và sau khi ghép; i) Có cơ s thu c c n thi t áp ng yêu c u th c hi n quá trình l y, ghép và ph c h i sau khi ghép.
 8. 2. B trư ng B Y t quy nh c th các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này; i u ki n c a cơ s y t l y, ghép mô; trình t , th t c cho phép cơ s y t l y, ghép b ph n cơ th ngư i, cơ s y t l y, ghép mô ho t ng. i u 17. Quy n l i c a ngư i ã hi n mô, b ph n cơ th ngư i 1. Ngư i ã hi n mô ư c chăm sóc, ph c h i s c kho mi n phí ngay sau khi th c hi n vi c hi n mô t i cơ s y t . 2. Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i có các quy n l i sau ây: a) ư c chăm sóc, ph c h i s c kho mi n phí ngay sau khi th c hi n vi c hi n b ph n cơ th ngư i t i cơ s y t và ư c khám s c kh e nh kỳ mi n phí; b) ư c c p th b o hi m y t mi n phí; c) ư c ưu tiên ghép mô, b ph n cơ th ngư i khi có ch nh ghép c a cơ s y t ; d) ư c t ng K ni m chương vì s c kh e nhân dân theo quy nh c a B trư ng B Yt . 3. B trư ng B Tài chính quy nh c th ch tài chính v khám s c kh e nh kỳ và c p th b o hi m y t cho ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i. Chương III HI N, L Y MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ HI N, L Y XÁC M c1 ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ HI N XÁC i u 18. Th t c ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t 1. Ngư i có i u ki n quy nh t i i u 5 c a Lu t này có quy n bày t nguy n v ng hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi ch t v i cơ s y t . 2. Khi nh n ư c thông tin c a ngư i có nguy n v ng hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, cơ s y t có trách nhi m thông báo cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. 3. Khi nh n ư c thông báo v trư ng h p hi n mô, b ph n cơ th ngư i, Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i có trách nhi m thông báo cho cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này ti n hành các th t c ăng ký cho ngư i hi n. 4. Khi nh n ư c thông báo c a Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i, cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này có trách nhi m sau ây:
 9. a) Tr c ti p g p ngư i hi n tư v n v các thông tin có liên quan n hi n, l y mô, b ph n cơ th ngư i; b) Hư ng d n vi c ăng ký hi n theo m u ơn; th c hi n vi c ki m tra s c kh e cho ngư i hi n; c) C p th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t cho ngư i hi n; d) Báo cáo danh sách ngư i ăng ký hi n ã ư c c p th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. 5. Vi c ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t có hi u l c k t khi ngư i ăng ký ư c c p th ăng ký hi n. 6. B trư ng B Y t quy nh m u ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t; vi c tư v n, ki m tra s c kh e cho ngư i hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t. i u 19. Th t c ăng ký hi n xác 1. Ngư i có i u ki n quy nh t i i u 5 c a Lu t này có quy n bày t nguy n v ng hi n xác v i cơ s y t . 2. Khi nh n ư c thông tin c a ngư i có nguy n v ng hi n xác, cơ s y t có trách nhi m thông báo cho cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n quy nh t i i u 23 c a Lu t này. 3. Khi nh n ư c thông báo v trư ng h p hi n xác, cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n có trách nhi m sau ây: a) Tr c ti p g p ngư i hi n tư v n v các thông tin có liên quan v hi n xác; b) Hư ng d n vi c ăng ký hi n theo m u ơn; c) C p th ăng ký hi n xác cho ngư i hi n. 4. Vi c ăng ký hi n xác có hi u l c k t khi ngư i ăng ký ư c c p th ăng ký hi n. 5. B trư ng B Y t quy nh m u ơn ăng ký hi n xác; vi c tư v n cho ngư i hi n xác. i u 20. Th t c thay i, h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và hi n xác 1. Trư ng h p mu n thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ho c hi n xác thì ngư i ã ăng ký hi n g i ơn ngh thay i ho c h y b n cơ s y t ho c cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n ã ti p nh n ơn ăng ký hi n.
 10. 2. Cơ s y t ho c cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n quy nh t i kho n 1 i u này có trách nhi m sau ây: a) Ti p nh n ơn thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác c a ngư i ã ăng ký hi n; b) C p l i th ho c thu h i th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác cho ngư i ăng ký hi n n u ngư i ó ã ư c c p th ; c) Trong th i gian hai ngày làm vi c k t ngày ti p nh n ơn, thông báo cho Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i v vi c thay i, h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t. 3. Vi c thay i ho c h y b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác có hi u l c k t khi cơ s y t ho c cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n nh n ơn thay i ho c h y b ơn ăng ký. 4. B trư ng B Y t ban hành m u ơn thay i, hu b ơn ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác. M c2 L Y MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T, L Y XÁC i u 21. i u ki n l y mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t 1. Ch cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này m i ư c ti n hành l y mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t. 2. Vi c l y mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Có th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t; b) Có th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và ã ư c công b là ch t não theo quy nh t i kho n 5 i u 27 c a Lu t này; c) Trư ng h p không có th hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t thì vi c l y ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó ho c v , ch ng ho c i di n các con ã thành niên c a ngư i ó. i u 22. i u ki n l y xác 1. Ch cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n quy nh t i i u 23 c a Lu t này m i ư c ti n hành l y xác. 2. Vi c l y xác ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Ngư i ch t có th ăng ký hi n xác;
 11. b) Trư ng h p ngư i ch t không có th ăng ký hi n xác thì ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó ho c v , ch ng ho c i di n các con ã thành niên c a ngư i ó; c) Ngư i ch t không xác nh ư c nơi cư trú cu i cùng và có gi y ch ng t do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó ch t c p. i u 23. i u ki n i v i cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n Cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n là cơ s nghiên c u, ào t o y h c có i u ki n v cơ s v t ch t b o qu n xác, trang thi t b , nhân s và có phòng tư ng ni m theo quy nh c a B trư ng B Y t . i u 24. Trách nhi m c a cơ s y t , cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n trong vi c l y b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, l y xác 1. Cơ s y t , cơ s ti p nh n và b o qu n xác c a ngư i hi n có trách nhi m sau ây: a) n nơi có xác l y b ph n cơ th ngư i ho c l y xác; b) Ph i h p v i gia ình t ch c l truy i u; c) Khôi ph c v m t thNm m thi th sau khi l y b ph n cơ th ngư i ho c khi không còn nhu c u s d ng xác; d) T ch c mai táng di hài sau khi không còn nhu c u s d ng. 2. Kinh phí t ch c tang l và mai táng di hài do ngân sách nhà nư c chi tr theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. i u 25. Tôn vinh ngư i hi n b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác ư c truy t ng K ni m chương vì s c kh e nhân dân theo quy nh c a B trư ng B Y t . M c3 CH T NÃO i u 26. M c ích và i u ki n xác nh ch t não 1. Vi c xác nh ch t não là cơ s pháp lý ti n hành l y mô, b ph n cơ th c a ngư i có th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t. 2. i u ki n xác nh là ch t não bao g m: a) Có tiêu chuNn v ch t não theo quy nh t i i u 28 và i u 29 c a Lu t này; b) ư c ba chuyên gia quy nh t i kho n 3 i u 27 c a Lu t này tr c ti p khám và k t lu n là ch t não;
 12. c) Vi c chNn oán ch t não ch ư c th c hi n các cơ s y t có khoa h i s c c p c u, có máy th , máy phân tích khí, máu và các i u ki n khác theo quy nh t i i u 16 c a Lu t này. i u 27. Th t c và th m quy n xác nh ch t não 1. Ngư i ng u cơ s y t quy nh t i i m c kho n 2 i u 26 c a Lu t này ra quy t nh phê duy t danh sách chuyên gia tham gia xác nh ch t não. 2. Danh sách chuyên gia xác nh ch t não là các chuyên gia thu c các lĩnh v c sau ây: a) H i s c c p c u; b) Th n kinh ho c ph u thu t th n kinh; c) Giám nh pháp y. 3. Khi c n xác nh ch t não, ngư i ng u c a cơ s y t quy nh t i kho n 1 i u này ch nh nhóm chuyên gia g m ba ngư i thu c danh sách chuyên gia tham gia xác nh ch t não và thu c ba lĩnh v c theo quy nh t i kho n 2 i u này. Bác s tr c ti p tham gia ghép mô, b ph n cơ th ngư i và bác sĩ ang tr c ti p i u tr cho ngư i ch t não không ư c tham gia nhóm chuyên gia xác nh ch t não. 4. K t lu n ch t não c a nhóm chuyên gia xác nh ch t não ch ư c công b khi có k t lu n ch t não b ng văn b n c a c ba thành viên. Thành viên nhóm chuyên gia xác nh ch t não ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính khoa h c, chính xác trong k t lu n ch t não c a mình. 5. Ngư i ng u c a cơ s y t quy nh t i kho n 1 i u này công b k t lu n ch t não b ng văn b n. i u 28. Tiêu chu n lâm sàng và tiêu chu n th i gian xác nh ch t não 1. Tiêu chuNn lâm sàng xác nh ch t não bao g m: a) Hôn mê sâu (thang i m hôn mê Glasgow b ng 3 i m); b) ng t c nh ( ư ng kính ng t hai bên giãn trên 4 mm); c) ng t m t ph n x v i ánh sáng; d) M t ph n x giác m c; ) M t ph n x ho khi kích thích ph qu n; e) Không có ph n x u - m t; g) M t không quay khi bơm 50ml nư c l nh vào tai;
 13. h) M t kh năng t th khi b máy th . 2. Tiêu chuNn th i gian xác nh ch t não ít nh t là 12 gi , k t khi ngư i b nh có các tiêu chuNn lâm sàng theo quy nh t i kho n 1 i u này và không h i ph c m i ư c chNn oán ch t não. 3. B Y t quy nh c th các trư ng h p không áp d ng các tiêu chuNn lâm sàng quy nh t i kho n 1 i u này xác nh ch t não. i u 29. Tiêu chu n c n lâm sàng xác nh ch t não 1. xác nh tiêu chuNn c n lâm sàng xác nh ch t não, ph i s d ng m t trong các k thu t chuyên môn sau ây: a) Ghi i n não; b) Ch p c t l p vi tính xuyên não; c) Ch p siêu âm Doppler xuyên s ; d) Ch p X quang ng m ch não; ) Ch p ng v phóng x . 2. B trư ng B Y t quy nh tiêu chuNn c n lâm sàng xác nh ch t não và vi c áp d ng các k thu t chuyên môn quy nh t i kho n 1 i u này. Chương IV GHÉP MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I i u 30. i u ki n i v i ngư i ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i 1. Có ch nh ghép c a cơ s y t ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i. 2. Có ơn t nguy n xin ghép. i v i ngư i dư i mư i tám tu i ph i có s ng ý b ng văn b n c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. 3. i v i trư ng h p ghép b ph n cơ th không tái sinh ngư i s ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a H i ng tư v n l y, ghép b ph n cơ th ngư i quy nh t i i u 15 c a Lu t này. i u 31. i u ki n i v i cơ s y t ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i Ch cơ s y t quy nh t i i u 16 c a Lu t này m i ư c th c hi n k thu t ghép mô, b ph n cơ th ngư i. i u 32. Chăm sóc s c kh e sau khi ghép mô, b ph n cơ th ngư i
 14. 1. Ngư i ã ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i ư c chăm sóc y t sau khi ghép; ư c theo dõi s c kho và khám s c kh e nh kỳ t i cơ s y t ã ghép ho c cơ s y t ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i. 2. Ngư i ã ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i nư c ngoài n u mu n ư c chăm sóc s c kho sau khi ghép t i Vi t Nam ph i ăng ký v i cơ s y t ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i. 3. Cơ s y t ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i có trách nhi m chăm sóc s c kho cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. 4. B trư ng B Y t quy nh c th quy trình chuyên môn chăm sóc s c kho i v i ngư i ã ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i. i u 33. Ch b o hi m y t và vi n phí i v i ngư i ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i 1. Ngư i ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i có th b o hi m y t ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán vi n phí v vi c ghép theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t . 2. Ngư i ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i không có th b o hi m y t ph i thanh toán vi n phí. i u 34. Ghép b ph n cơ th ngư i có liên quan n ngư i nư c ngoài 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c ghép b ph n cơ th c a ngư i Vi t Nam t i Vi t Nam trong trư ng h p có cùng dòng máu v tr c h ho c có h trong ph m vi ba i v i ngư i hi n ho c trong trư ng h p ngư i hi n ã có ơn t nguy n hi n mà không nêu ích danh ngư i ư c ghép. 2. Ngư i Vi t Nam ch ư c ra nư c ngoài hi n b ph n cơ th ngư i trong trư ng h p có cùng dòng máu v tr c h ho c có h trong ph m vi ba i v i ngư i ư c ghép. Chương V NGÂN HÀNG MÔ VÀ TRUNG TÂM I U PH I QU C GIA V GHÉP B PH N CƠ TH NGƯ I i u 35. Ngân hàng mô 1. Ngân hàng mô là cơ s y t do cơ quan, t ch c, cá nhân thành l p. 2. Ngân hàng mô ư c ti p nh n, b o qu n, lưu gi , v n chuy n mô; cung ng mô cho các cơ s y t ho c cơ s nghiên c u, ào t o y h c và h p tác qu c t trong vi c trao i mô. 3. i u ki n thành l p c a ngân hàng mô:
 15. a) Có các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân s theo quy nh t i kho n 6 i u này; b) Ngư i qu n lý chuyên môn c a ngân hàng mô ph i có các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 4 i u này. 4. Tiêu chuNn c a ngư i qu n lý chuyên môn ngân hàng mô: a) Có b ng t t nghi p i h c y, dư c ho c chuyên ngành sinh h c, hóa h c; b) Có th i gian công tác t ba năm tr lên t i các cơ s y t ho c chuyên ngành sinh h c, hoá h c; c) Có o c ngh nghi p; d) Có s c kh e hành ngh ; ) Không ang trong th i gian b c m hành ngh , c m làm công vi c liên quan n chuyên môn theo b n án, quy t nh c a Toà án; ang b truy c u trách nhi m hình s ; ang trong th i gian ch p hành b n án hình s c a tòa án ho c quy t nh áp d ng bi n pháp hành chính ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh; ang trong th i gian b k lu t t c nh cáo tr lên có liên quan tr c ti p n ho t ng chuyên môn; m t ho c h n ch năng l c hành vi dân s . 5. Ngân hàng mô có tư cách pháp nhân và ch ư c ho t ng sau khi có gi y phép c aB Yt . 6. B trư ng B Y t quy nh v cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân s , h sơ, th t c c p gi y phép ho t ng c a ngân hàng mô. 7. Ngân hàng mô ho t ng không nh m m c ích thương m i. Chính ph quy nh c th lo i hình t ch c ho t ng c a ngân hàng mô phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i. i u 36. Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i 1. Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i là t ch c s nghi p, có tư cách pháp nhân, tr c thu c B Y t . 2. Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i có ch c năng, nhi m v sau ây: a) Ti p nh n và x lý thông tin v vi c hi n, thay i ho c hu b vi c hi n mô, b ph n cơ th ngư i; b) Qu n lý danh sách ch ghép mô, b ph n cơ th ngư i c a qu c gia; c) Qu n lý vi c c p th hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t, hi n xác;
 16. d) Qu n lý các thông tin liên quan n ngư i hi n, ngư i ư c ghép mô, b ph n cơ th ngư i; ) i u ph i vi c l y, ghép, b o qu n, lưu gi , v n chuy n mô, b ph n cơ th ngư i; e) H p tác qu c t trong vi c i u ph i l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i. 3. Chính ph quy t nh thành l p và quy nh c th v t ch c và ho t ng c a Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. i u 37. Nguyên t c i u ph i ghép mô, b ph n cơ th ngư i 1. Vi c i u ph i ghép mô, b ph n cơ th ngư i ph i b o m nguyên t c hòa h p gi a ngư i hi n và ngư i ư c ghép và b o m công b ng gi a nh ng ngư i ư c ghép. 2. Th t ưu tiên ghép mô, b ph n cơ th ngư i ư c quy nh như sau: a) Tr em; b) Trư ng h p c p c u; c) Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i khi có ch nh ghép ho c ngư i có tên u tiên trong danh sách ch ghép c a Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i ho c trong danh sách ch ghép c a cơ s y t l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i; d) Trư ng h p nhi u ngư i có cùng thông s sinh h c v i ngư i hi n thì ưu tiên i v i ngư i có tên trong danh sách ch ghép c a cơ s y t ã l y b ph n cơ th c a ngư i hi n ó. i u 38. Mã hóa thông tin 1. M i thông tin v ngư i hi n, ngư i ư c ghép b ph n cơ th ngư i ph i ư c mã hóa thông tin và b o m t. 2. Trong trư ng h p công b thông tin quy nh t i kho n 1 i u này thì ph i b o m tính vô danh không xác nh ư c ngư i hi n và ngư i ư c ghép, tr trư ng h p ngư i hi n và ngư i ư c ghép là ngư i có cùng dòng máu v tr c h ho c có h trong ph m vi ba i. 3. Trong trư ng h p c bi t vì m c ích ch a b nh theo yêu c u c a ngư i ng u cơ s y t ho c theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng thì cơ s lưu gi thông tin m i ư c phép cung c p thông tin. 4. H sơ v ngư i hi n và ngư i ư c ghép ph i ư c lưu gi , b o qu n trong ba mươi năm. Chương VI
 17. I U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2007. i u 40. Hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản