intTypePromotion=1

Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
805
lượt xem
115
download

Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  s è  07/1997/Q H X §Ó  b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông  îc lµnh  ¹nh, an   ® ho   c c¸c tæ  td ®  m   toµn  µ  ã  Öu  v c hi qu¶; b¶o  Ö   î Ých  ña  µ   íc,quyÒn  µ  î Ých  îp ph¸p    v l i c Nh n   v l  i h  cña  chøc  µ    ©n;  ãp  Çn  ùc hiÖn  Ýnh  tæ  v c¸ nh g ph th   ch s¸ch tiÒn  Ö  èc      t qu gia, ph¸ttr Ón n Òn   i   kinh tÕ  µng    Òu  µnh  Çn   h ho¸ nhi th ph theo  ¬  Õ   Þ  êng  ã  c ch th tr c sù qu¶n  ýcña  µ   íc,theo ®Þnh  íng x∙héichñ  Üa; l  Nh n     h      ngh C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông   ®Þ v tæ  v ho   c c¸ctæ  td vµ  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc  ho   ng h c c¸ctæ  kh¸c. C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  § Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh LuËt  µy  n quy  nh  chøc, ho¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông  µ  ®Þ tæ      c c¸c tæ  td v ho¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc    ng h c c¸ctæ  kh¸c ë  ícCéng  µ    éichñ  Üa   n   ho x∙h   ngh ViÖtNam.   §i Ò u   p  ông  Ët c¸ctæ  2. ¸ d Lu     chøc  Ýn  ông  µ    Ëtcã  ªnquan td v c¸clu   li   ViÖc  chøc  µ  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn  ông, ho¹t®éng  ©n  tæ  v ho   c c¸c tæ  td    ng hµng  ña    chøc  c c¸c tæ  kh¸c ph¶itu©n      theo    c¸c quy  nh  ña  Ët nµy  µ    ®Þ c Lu   v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  Ët.ChÝnh  ñ  lu   ph quy  nh  ô  Ó  Ò   ®Þ c th v ho¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc    ng h c c¸ctæ  kh¸c. §i Ò u  3. ¸ dông  iÒu   c quèc  Õ  µ  Ëp  p  ® í  t v t qu¸n  èc  Õ  qu t trong  ¹t ho   ®éng  ©n  µng  íi ícngoµi ng h v    n 1. Trong  êng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt   tr h  í  tm C ho x∙h   ngh Vi   Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸cvíi   quy  nh  ña  Ët nµy,th× ®Þ c Lu      ¸p dông    quy  nh  ña  iÒu  cquèc  Õ  . ®Þ c® í  t ®ã 2. C¸c    bªn tham    ¹t®éng  ©n  µng  ã  Ó  gia ho   ng h c th tho¶  Ën  dông  thu ¸p  tËp  qu¸n  èc  Õ,n Õu  Ëp  qu t   t qu¸n    ®ã kh«ng    íiph¸p  Ëtcña  ícCéng  µ  tr¸v   i lu   n  ho x∙héichñ  Üa  ÖtNam.    ngh Vi   §i Ò u    Ýnh    ña  µ   ícvÒ   ©y  ùng    ¹i ×nh  chøc  4. Ch s¸ch c Nh n   x d c¸c lo   h tæ  tÝn  ông d 1. Thèng  Êt    nh qu¶n  ým äi  ¹t®éng  ©n  µng, x©y  ùng  Ö   èng  l  ho   ng h   d h th c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  Ön  i,®ñ   td hi ®¹   søc  ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  µ  Þch  ô  c v vd v ng©n  µng  h cho  Òn  n kinh tÕ  µ  ©n  ,gãp  Çn  ùc hiÖn  Ýnh    vd c  ph th   ch s¸ch tiÒn    
 2. 2 tÖ  èc    qu gia,b¶o  ¶m   toµn  Ö   èng    chøc  Ýn  ông,b¶o  Ö   îÝch  ® an  h th c¸ctæ  td   v l  i hîp ph¸p cña  êigöitiÒn.     ng     2. §Çu   èn  µ    ån  ùc kh¸c ®Ó     iÓn c¸c tæ    tv v c¸c ngu l     ph¸ttr     chøc  Ýn  ông  td nhµ  íc,t¹o®iÒu  Ön  n   ki cho    chøc  µy  ÷vaitrßchñ  o  µ  ñ  ùctrªn c¸ctæ  n gi       ®¹ v ch l     thÞ  êng  Òn tÖ. tr ti   3. Ph¸ttr Ón c¸c ng©n  µng  Ýnh     i     h ch s¸ch ho¹t®éng     kh«ng  ×  ôc  ch  vm ®Ý lînhuËn  ôc  ô  êinghÌo vµ    i t ng chÝnh    i ph v ng     c¸c ®è  î   s¸ch kh¸cnh»m   ùc hiÖn      th   c¸cchÝnh    s¸ch kinh tÕ     éicña  µ   íc.     ­x∙h   Nh n 4.B¶o  é  Òn  ë  ÷u,quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p kh¸ctrong ho¹t®éng    h quy sh   v l  i h         cña    chøc  Ýn  ông  îp t¸cnh»m   ¹o®iÒu  Ön  c¸ctæ  td h   t  ki cho  êilao ®éng ¬ng  ng     t trî  nhau trongs¶n  Êtvµ  i sèng.   xu   ®ê   5. X ©y  ùng    ©n  µng  ôc  ô    iÓn n«ng    d c¸c ng h ph v ph¸ttr   nghiÖp,n«ng    th«n  vµ n«ng  ©n  íic¸c chÝnh  d v    s¸ch  ®∙ivÒ   èn, l∙ suÊt vµ    iÒu  Ön    u    v     i   c¸c ® ki vay vèn. §i Ò u    Ýnh    Ýn  ông 5. Ch s¸ch t d Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch  ng      ån  ùc trong níc lµ chÝnh  µ  ®é viªn c¸c ngu l        v tranh thñ tèi®a  ån  ùcngoµiníc;m ë   éng  u    Ýn  ông,gãp  Çn          ngu l     r ®Ç tt d   ph gi¶i phãng  äi  m n¨ng  ùc s¶n  Êt,ph¸thuy  äi  Òm  l  xu     m ti n¨ng  ña    µnh  Çn   c c¸c th ph kinh  Õ, b¶o  ¶m   t  ® cho doanh  nghiÖp  µ  íc gi÷ vai trß chñ  o; gi÷ v÷ng  nh n         ®¹     ®Þnh   íng    éi chñ  h x∙ h   nghÜa,  ñ  ch quyÒn  èc    qu gia;b¶o  ¶m   toµn  Ö   ® an  h thèng  µichÝnh,tiÒn tÖ  èc    ë   éng  îp t¸cvµ  éinhËp  èc  Õ;thùc t      qu gia;m r h   h  qu t     hiÖn c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc;gãp  Çn  ¸p  ho¸,hi ®¹     n  ph ® øng  cÇu    yªu  ph¸t tr Ón kinh tÕ      éi,b¶o  ¶m   èc  i    ­ x∙ h   ® qu phßng, an   ninh  µ  ©ng  vn cao  i  èng  ®ê s cña  ©n  ©n. nh d §i Ò u    Ýnh    Ýn  ông  i víi 6. Ch s¸ch t d ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc nh n Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch  Ýn  ông  Ò   èn, ®iÒu  Ön  td vv  ki vay  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ  íc,t¹o®iÒu  Ön      nh n     ki ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  µy  æi  íi thiÕtbÞ,  n® m    hiÖn  iho¸ c«ng  Ö,  ë   éng  ®¹     ngh m r quy    m« s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶,   gi÷vaitrßchñ  o      ®¹ trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n, gãp  Çn    iÓnkinh tÕ      qu d   ph ph¸ttr    ­ x∙héicña  t  íc.    ®Ê n §i Ò u    Ýnh    Ýn  ông  i víihîp t¸cx∙vµ    ×nh  7. Ch s¸ch t d ®è           c¸c h thøc kinh     tÕ  îp t¸ckh¸c h   Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch tÝn  ông  ¹o®iÒu  Ön  Ò   èn, ®iÒu  Ön      d t  ki v v   ki vay nh»m   ç  îcho  îp      µ    ×nh  h tr  h t¸cx∙ v c¸c h thøc kinh tÕ  îp      h t¸ckh¸c ® æi  íi vµ    m  ph¸ttr Ón;b¶o  ¶m    i   ® kinh tÕ  µ  íccïng víi   nh n      kinh tÕ  îp t¸ctrëthµnh  Òn   h    n t¶ng  cña  Òn  n kinh tÕ  èc  ©n.   qu d §i Ò u  8. ChÝnh s¸ch  Ýn  ông  i  íin«ng  td ®è v   nghiÖp, n«ng    th«n  µ  v n«ng  ©n d Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch tÝn  ông  ®∙ivÒ   èn, l∙ suÊt,®iÒu  Ön,thêi   d u    v     i   ki     h¹n vay  èn  i  íin«ng  v ®è v   nghiÖp, n«ng    th«n  µ  v n«ng  ©n  d nh»m   ãp  Çn  g ph
 3. 3 x©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,kÕt  Êu  ¹  Çng, thóc  y  d csv    c ht   ®È chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d cc kinh  Õ  t trong n«ng nghiÖp, ph¸t tr Ón      i s¶n  Êt  µng  xu h ho¸, thùc  Ön    hi c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ n«ng  ho¸,hi ®¹     nghiÖp  µ  v n«ng  th«n. §i Ò u    Ýnh  9. Ch s¸ch tÝn  ông  i  íimiÒn  ói,h¶i®¶o, vïng s©u,   d ®è v   n         vïng xa,vïng cã  iÒu  Ön      ® ki kinhtÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch tÝn  ông  ®∙ivÒ   èn, l∙ suÊt,®iÒu  Ön,thêi   d u    v     i   ki     h¹n  vay  èn,m ë   éng  u      iÓn kinh tÕ  µng    v r ®Ç tph¸ttr    h ho¸,giao l kinh tÕ  Òn   u    mi nói,h¶i ®¶o,  ïng  ©u,  ïng  vµ  ïng  ã  iÒu  Ön     v s v xa  v c® ki kinh  Õ  x∙ héi khã  t ­      kh¨n. §i Ò u 10. Ýnh   Ch s¸ch  Ýn  ông  i  íingêi nghÌo  µ  td ®è v     v c¸c  i  îng ®è t   chÝnh  s¸ch kh¸c   1. Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch tÝn  ông  ®∙ivÒ   èn,l∙suÊt,®iÒu  Ön  µ    d u    v     i   ki v thêih¹n vay  i víi êinghÌo,c¸c®èi t ng chÝnh     ®è    ng        î   s¸ch kh¸c®Ó   ã  iÒu  Ön      c® ki ph¸ttr Óns¶n  Êt,kinh doanh.  i   xu     2. Nhµ   íc cã  Ýnh    n   ch s¸ch tÝn  ông  ®∙ivÒ     Êt,®iÒu  Ön  µ  êi   d u    l∙ su   i ki v th   h¹n vay  Òn ®èi víi äc    ti       h sinh nghÌo ®Ó   ã  iÒu  Ön  äc  Ëp.     c® ki h t §i Ò u    îp    èc  Õ  11. H t¸cqu t tronglÜnh  ùc  ©n  µng   v ng h Nhµ   íc thèng  Êt  n  nh qu¶n  ý,cã  Ýnh  l   ch s¸ch  ë   éng  îp    èc  Õ  mr h t¸c qu t trong  Ünh  ùc  ©n  µng    ¬  ë  l v ng h trªn c s t«n  äng  c  Ëp, chñ  tr ®é l   quyÒn,  ×nh  b ®¼ ng,  ïng  ã  î theo  íng  a   ¬ng    a   ¹ng    c c l i h ® ph ho¸,® d ho¸;khuyÕn  Ých  Öc  kh vi huy  ng    ån  èn  Ýn  ông  õ  íc ngoµi ®Ç u    vµo  ®é c¸c ngu v t d tn    t c«ng  éc    cu ph¸t tr Ón kinh tÕ    Öt Nam;  ¹o®iÒu  Ön      chøc  Ýn  ông    êng  i    ë Vi   t  ki ®Ó c¸c tæ  td t¨ng c hîp t¸cvíi ícngoµinh»m   ©ng        n   n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    chøc  µy. ho   c c¸ctæ  n §i Ò u    lo¹i ×nh  chøc  Ýn  ông 12. C¸c    h tæ  td 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  Öt Nam   å m   ã:tæ    tæ  td Vi   g c   chøc  Ýn  ông  µ  íc, td nh n   tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n, tæ  td cæ ph c Nh n   nh d   chøc  Ýn  ông  îp td h  t¸c. 2.Theo    nhu  Çu  Çn  Õtcho  ù    iÓnkinh tÕ     éicña  t  íc, c c thi   s ph¸ttr     ­x∙h   ®Ê n   Nhµ   íccho  Ðp  µnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  ªndoanh,tæ  n  ph th l tæ  td li     chøc  Ýn  ông  td phing©n  µng    h 100%   èn  ícngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam;  v n     ti Vi   cho  Ðp  ë   ¹ ph m t  i ViÖtNam       chinh¸nh  ña  ©n  µng  ícngoµi. c ng h n  Tæ  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi cã  Ó   ë   td n    th m v¨n  phßng  i diÖn  ¹  Öt ®¹   t iVi   Nam. V¨n phßng  idiÖn  ®¹   kh«ng  îcthùc hiÖn  ¹t®éng  ®    ho   kinh doanh  ¹  Öt   ti Vi   Nam. 3. ChØ     chøc  Ýn  ông  ã    iÒu  Ön    c¸ctæ  td c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtmíi ® îc phÐp  ùc  Ön  y           th hi ®Ç ®ñ c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  Òn  Ö  µ  ti t v dÞch  ô  ©n  µng,phôc  ô  a  Ünh  ùc  ¹t®éng  v ng h   v® l v ho   kinhtÕ     éi.   ­x∙h
 4. 4 §i Ò u 13. Ho¹t ®éng  ©n  µng  ña    chøc      ng h c c¸c tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ     chøc  Ýn  ông td 1. C¸c  chøc    tæ  kh«ng ph¶ilµ tæ      chøc  Ýn  ông  ã  Ó  îcNg ©n   µng  td c th ®   h Nhµ   íc cho  Ðp  ùc hiÖn  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng    ¸p  n  ph th   m s ho   ng h khi® øng  y   ®Ç ®ñ     c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy. ®Þ t  i 2  22  Lu   2. C¸c  chøc  tæ  kh«ng  ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  ã  ¹t ®éng  ©n   td c ho   ng hµng ph¶i tu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ët  µy  ã  ªnquan  n     ¹t ®Þ c Lu n c li   ®Õ c¸c ho   ®éng  ©n  µng  îcphÐp. ng h ®  §i Ò u    Òn  ¹t®éng  ©n  µng 14. Quy ho   Ng h M äi  chøc  ã    iÒu  Ön  tæ  c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ña  Ët nµy  µ      ®Þ c Lu   v c¸c quy ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p  Ët® îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  lu     h Nh n   gi ph ho   th×  îc thùc  Ön  ét  Çn  ®  hi m ph hoÆc   µn  é  ¹t ®éng  ©n  µng  ¹  Öt to b ho   ng h t iVi   Nam. §i Ò u    Òn  ùchñ    15. Quy t  kinhdoanh C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  tæ  td c quyÒn  ù  ñ  t ch kinh  doanh  µ  ù  Þu  v t ch tr¸ch  nhiÖ m   Ò   Õt  v k qu¶  kinh doanh  ña  × nh.    cm Kh«ng  ét  chøc,c¸ nh©n  µo  m tæ     n ® îccan  Öp tr¸ph¸p luËtvµo  Òn  ùchñ    thi     i    quy t  kinh doanh  ña    chøc  Ýn    c c¸ctæ  t dông. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  õ chèiyªu  Çu  Êp  Ýn  ông, gãp  èn, td c quy t    c ctd   v  cung  øng    Þch  ô  ©n  µng, n Õu  Êy  c¸c d v ng h   th kh«ng    iÒu  Ön,kh«ng  ã  ®ñ ® ki   c hiÖu  qu¶,kh«ng  ïhîp víi   ph       ph¸p luËt.   §i Ò u    îp    µ  ¹nh  16. H t¸cv c tranh trongho¹t®éng  ©n  µng      ng h 1.C¸c  chøc  ¹t®éng  ©n  µng  îchîp t¸cvµ  ¹nh tranh hîp ph¸p.   tæ  ho   ng h ®     c      2. Nghiªm  Ê m     µnh    ¹nh    c c¸c h vi c tranh  Êt  îp  b h ph¸p,g©y    tæn  ¹i®Õ n   h  viÖc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn  Ö  èc    toµn  Ö   èng    chøc    t qu gia,an  h th c¸c tæ  tÝn  ông  µ  îÝch  îp ph¸p cña    d v l  i h    c¸cbªn. 3.Hµnh    ¹nh tranh bÊt hîp ph¸p bao  å m:   vic         g a) KhuyÕn  ¹ibÊt hîp ph¸p;   m      b) Th«ng      ù  Ëtlµm  tinsais th   tæn  ¹ilî Ých  ña  chøc  Ýn  ông  h   i c tæ  td kh¸c  vµ  ña  c kh¸ch hµng;   c)§Çu  ¬  òng ®o¹n  Þ  êng  Òn tÖ,vµng,ngo¹itÖ;   cl   th tr ti         d) C¸c  µnh    ¹nh tranh bÊt hîp ph¸p kh¸c.   h vic         §i Ò u    17. B¶o  Ö   Òn  îcña  êigöitiÒn v quy l   i ng     Tæ   chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m:   1. Tham     chøc    gia tæ  b¶o  µn  to hoÆc  b¶o  Ó m   Òn  öi;møc   hi ti g   b¶o  µn  to hoÆc   b¶o  Ó m   Ch Ýnh  ñ  hi do  ph quy  nh; ®Þ 2. T¹o  Ën  î cho    thu l   i kh¸ch hµng  öi vµ  óttiÒn    g  r  theo yªu  Çu; b¶o  ¶m   c  ® tr¶®Çy  ,  ng  ¹n gèc  µ    ña  äi    ®ñ ®ó h   v l∙c m kho¶n  Òn göi; i ti  
 5. 5 3.B¶o  ¶m   Ý  Ët  è    Òn göicña    ® b m s d ti     kh¸ch hµng;tõchèiviÖc  iÒu           ® tra, phong    Ç m   ÷,trÝch chuyÓn  Òn göim µ   to¶,c gi     ti     kh«ng  ã  ù  ng    ña  c s ®å ý c kh¸ch  hµng,trõtr ng  îp ph¸p luËtcã     ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c; 4.Th«ng  c«ng    b¸o  khaimøc    ÊttiÒn göi.   l∙su   i   §i Ò u    êigian giao dÞch 18. Th       Tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶ic«ng  è  êigian    b th   giao  Þch  µ  d v kh«ng  îc tù ý  ®    ngõng  giao dÞch  µo  êigian ®∙    v th     c«ng  è.Trong  êng  îp ngõng  b  tr h  giao dÞch,     tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶iniªm  Õt  ¹ n¬igiao dÞch  Ë m   Êt lµ24  êtr cthêi   y t   i   ch nh     gi   í     ®iÓ m   õng  ng giao dÞch.   §i Ò u 19. Tr¸ch nhiÖm   i  íic¸c kho¶n  Òn  ã  ån  èc  Êt  îp     ®è v     ti c ngu g b h   ph¸p. 1.    Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v c¸c  chøc  tæ  kh¸c  ã  ¹t ®éng  ©n  µng  c ho   ng h kh«ng  îcche  Êu,thùc hiÖn  Êt kú  Þch  ô  µo  ªnquan  n   ®  gi     b d v n li   ®Õ kho¶n  Òn ti   ®∙  ã  c b»ng  chøng  Ò   ån  èc  Êt hîp ph¸p. v ngu g b     2. Trong  êng  îp    tr h ph¸thiÖn      c¸c kho¶n  Òn  ã  Êu  Öu  Êt  îp  ti c d hi b h ph¸p,   tæ chøc  Ýn  ông  µ    chøc  td v c¸c tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng    ho   ng h ph¶ith«ng    b¸o ngay    cho  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy §i Ò u      Ých  õng÷ 20. Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  µdoanh  td l  nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ña  ®  l    ®Þ c LuËt nµy  µ      v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët®Ó   ¹t®éng  lu   ho   kinh doanh  Òn   ti   tÖ, lµm  Þch  ô  ©n  µng  íinéi dung  Ën  Òn  öi vµ  ö  ông  Òn  öi   d v ng h v    nh ti g   s d ti g   ®Ó   Êp  Ýn  ông,cung  ctd   øng    Þch  ô  c¸cd v thanh to¸n. 2. Ng ©n  µng  µlo¹  ×nh  chøc  Ýn  ông  îcthùc hiÖn  µn  é  ¹t   h l  i h tæ  td ®    to b ho   ®éng  ©n  µng  µ    ¹t®éng  ng h v c¸c ho   kinh doanh    kh¸c cã  ªnquan. Theo  Ýnh    li     t chÊt vµ  ôc    ¹t®éng, c¸c lo¹  ×nh  ©n  µng  å m   ©n  µng  ¬ng   m tiªuho     i h ng h g ng h th m¹i,ng©n  µng    iÓn,ng©n  µng  u  , ng©n  µng  Ýnh    h ph¸ttr   h ®Ç t  h ch s¸ch,ng©n    hµng  îp t¸cvµ    ¹ h×nh  ©n  µng  h     c¸clo i   ng h kh¸c. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  µlo¹  ×nh  chøc  Ýn  ông  îc td phing h l  i h tæ  td ®  thùc  Ön  ét  è  ¹t ®éng  ©n   µng   lµ néi dung  hi m s ho   ng h nh     kinh doanh  êng  th xuyªn,nhng    kh«ng  îcnhËn  Òn göikh«ng  ú  ¹n,kh«ng  µm  Þch  ô  ®  ti     kh   ld v thanh  to¸n.Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  å m   td phi ng h g c«ng    µichÝnh, c«ng      ty t     ty cho thuªtµichÝnh  µ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng     v c¸ctæ  td phing h kh¸c. 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµilµtæ  td n      chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp  td ®  l theo  ph¸p luËtnícngoµi.      5. Tæ     chøc  Ýn  ông  îp t¸clµtæ  td h       chøc  kinh doanh  Òn tÖ  µ  µm  Þch    ti   v l d vô  ©n  µng,do    chøc,c¸ nh©n  µ  é    nh  ù nguyÖn  µnh  Ëp ng h   c¸c tæ     v h gia ®× t  th l  ®Ó   ¹t®éng  ©n  µng  ho   ng h theo LuËt nµy  µ  Ët hîp t¸cx∙nh»m   ôc    ñ      v Lu         m tiªuch yÕu  µ t ng  înhau  l  ¬ tr  ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh  µ  i  èng. Tæ    i   xu     v ®ê s   chøc  tÝn  ông  îp    å m   ©n  µng  îp t¸c,quü  Ýn  ông  ©n  ©n,  îp      d h t¸cg ng h h    td nh d h t¸cx∙ tÝn  ông  µ    ×nh  d v c¸ch thøc kh¸c.  
 6. 6 6. Cæ   «ng  ínlµc¸ nh©n    ® l    hoÆc   chøc  ë  ÷u    tæ  s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc   ¾ m   ÷ trªn10%   èn    Çn  ã  Òn  á  Õu  ña  ét  chøc  n gi     v cæ ph c quy b phi c m tæ  tÝn  ông. d 7. Ho¹t ®éng  ©n  µng  µ ho¹t®éng      ng h l    kinh doanh  Òn  Ö  µ  Þch  ô    ti t v d v ng©n  µng  íinéi dung  êng  h v    th xuyªn  µ nhËn  Òn  öi,sö  ông  è  Òn  µy  l  ti g   d s ti n ®Ó   Êp  Ýn  ông  µ  ctd v cung øng    Þch  ô  c¸cd v thanh to¸n. 8. Ho¹t®éng  Ýn  ông  µviÖc  chøc  Ýn  ông  ö  ông  ån  èn  ù     td l  tæ  td sd ngu v t   cã,nguån  èn    v huy  ng    Êp  Ýn  ông. ®é ®Ó c t d 9. TiÒn  öilµ sè  Òn cña    g     ti   kh¸ch hµng  öit¹  chøc  Ýn  ông  íih×nh    g  i tæ  td d  thøc tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göicã  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm  µ    ×nh       kh       kh       v c¸ch thøc kh¸c.TiÒn  öi® îchëng        g    l∙hoÆc   i kh«ng  ëng    µ  h l∙v ph¶i® îchoµn      i    tr¶cho ngêigöitiÒn.    10. C Êp  Ýn  ông  µviÖc  chøc  Ýn  ông    td l  tæ  td tho¶  Ën    thu ®Ó kh¸ch hµng    sö  ông  ét  d m kho¶n  Òn  íinguyªn  ¾c  ã  µn    ti v   t c ho tr¶b»ng    c¸c nghiÖp  ô    v cho vay, chiÕt khÊu, cho        thuª tµichÝnh, b¶o    ©n  µng  µ         l∙nh ng h v c¸c nghiÖp  ô  v kh¸c. 11. Cho    thuªtµichÝnh  µ ho¹t®éng  Ýn  ông     l    td trung h¹n,dµih¹n    ¬       trªnc së  îp ®ång  h  cho    µis¶n  ÷a bªn  thuªt   gi   cho thuªlµtæ      chøc  Ýn  ông  íikh¸ch td v    hµng  thuª.Khi kÕt  óc thêih¹n     th     thuª,kh¸ch hµng      mua   ¹ hoÆc   Õp  ôc thuª l i ti t     tµis¶n      ®ã theo    iÒu  Ön  ∙  c¸c ® ki ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång     thuª.Trong  êi   th   h¹n cho    thuª,   kh«ng  îc®¬n  ¬ng  û  á  îp ®ång.   bªn  c¸c ®  ph hu b h   12.B¶o    ©n  µng  µcam   Õt    l∙nhng h l  k b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td víi   cã  Òn  Ò   Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  bªn  quy v vi th   ngh v t  thay cho    kh¸ch hµng    khikh¸ch hµng      kh«ng  ùc hiÖn  ng  Üa  ô  ∙  th   ®ó ngh v ® cam   Õt;kh¸ch hµng  k    ph¶i   nhËn  îvµ  µn    n   ho tr¶cho  chøc  Ýn  ông  è  Òn ®∙  îctr¶thay. tæ  td s ti   ®     13. Vèn  ù cã  å m     Þ thùc cã  ña  èn  iÒu  Ö,c¸c quü  ù  ÷,m ét    t  g gi¸tr    cv® l    d tr   sè  µis¶n  î"kh¸c cña  chøc  Ýn  ông  t  "N     tæ  td theo quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc.Vèn  ù cã  µ c¨n  ®Ó   Ýnh      û lÖ  n  t   l   cø  t to¸n c¸c t   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ho¹t®éng  ©n  µng. 14. ChiÕt khÊu  µ viÖc  chøc  Ýn  ông    ng h      l  tæ  td mua   ¬ng  th phiÕu,giÊy tê cã    ¾n  ¹n        gi¸ng h kh¸c cña  êithô hëng  íckhi®Õ n   ¹n    ng     tr     h thanh  to¸n. 15. T¸ichiÕtkhÊu  µ viÖc       l  mua   ¹ th ng  Õu,giÊy  ê cã    ¾n   ¹n l   ¬ phi   i t   gi¸ng h  kh¸c®∙  îcchiÕtkhÊu  íckhi®Õ n   ¹n thanh   ®    tr     h  to¸n. C h ¬ n g  II T æ  c h ø c v µ  ® i Ò u  h µ n h  c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g M ô c  1 C Ê p   Ê y ph Ð p  th µ nh lË p v µ   ¹t ® é n g gi ho   §i Ò u    È m   Òn  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng 21. Th quy c gi   th l v ho   Ng ©n   µng  µ   íc lµ c¬  h Nh n     quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  µnh  c th quy c gi ph th lËp  µ  ¹t®éng  v ho   cho  chøc  Ýn  ông  µ  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ©n   tæ  td v c gi ph ho   ng hµng  cho    chøc  c¸c tæ  kh¸c theo    quy  nh  ña  Ët  µy  µ    ®Þ c Lu n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.  
 7. 7 §i Ò u    Òu  Ön    îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng 22. §i ki ®Ó ®   gi ph th l v ho   1. C¸c  iÒu  Ön    îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ©n     ® ki ®Ó ®   gi ph th l v ho   ng hµng  i víi chøc  Ýn  ông  å m   ã: ®è     tæ  td g c a) Cã     nhu  Çu  ¹t®éng  ©n  µng    a  µn    ¹t®éng; c ho   ng h trªn®Þ b xinho   b) Cã   èn    v quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy; ®Þ t  i 83  Lu   c) Thµnh      viªn s¸ng  Ëp  µ tæ  l l   chøc, c¸ nh©n  ã  tÝn  µ     c uy  v n¨ng  ùc tµi l   chÝnh; d)  êi qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  ã  Ng   tr   h c n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  y     µ  l  vi d s ®Ç ®ñ v tr×nh ®é     chuyªn m«n  ïhîp víi õng lo¹ h×nh  chøc  Ýn  ông;   ph      t    i tæ  td ®)  ã   iÒu  Ö  chøc,ho¹t®éng  ïhîp víi C® l tæ     ph       quy  nh  ña  Ët nµy  µ  ®Þ c Lu   v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt;   e) Cã   ¬ng      ph ¸n kinh doanh    kh¶  . thi 2. C¸c  iÒu  Ön    îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ©n  µng  i  íi   ® ki ®Ó ®   gi ph ho   ng h ®è v   tæ  chøc  kh«ng ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  å m   ã: td g c a)  ¹t®éng  ©n  µng  µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan  Ho   ng h l  thi   c li   chÆt  Ï víiho¹t ch       ®éng  Ýnh; ch b)  ã     èn, ®iÒu  Ön  Ët chÊt  ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ¹t®éng  C ®ñ v   ki v   ph   v  c c ho   ng©n  µng; h c)Cã   i ngò    é    Óu  ¹t®éng  ©n  µng;   ®é   c¸n b am hi ho   ng h d) Cã   ¬ng      ph ¸n kinh doanh    kh¶    Ò   ¹t®éng  ©n  µng. thi ho   v ng h §i Ò u    å   ¬    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng 23. H s xinc gi ph th l v ho   1. Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  i víi chøc  Ýn    s xinc gi ph th l v ho   ®è     tæ  t dông  å m   ã: g c a) §¬n    Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng;   xinc gi   th l   ho   b) Dù     th¶o ®iÒu  Ö;   l c) Ph¬ng  ho¹t®éng  n¨m  u,    ¸n    3  ®Ç trong ®ã     nªu  â  Öu  r hi qu¶  µ  î Ých  v l  i kinhtÕ  ña  ¹t®éng  ©n  µng;   c ho   ng h d) Danh  s¸ch, lý lÞch, c¸c       v¨n b»ng chøng minh n¨ng  ùc, tr×nh    l  ®é chuyªn m«n  ña  µnh      c th viªns¸ng  Ëp,thµnh    éi ®ång  l  viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸tvµ    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c); ®è ®) Møc   èn  ãp, ph¬ng  gãp  èn  µ  vg  ¸n  v v danh s¸ch  ÷ng    ©n,    nh c¸ nh tæ chøc  ãp  èn; gv e)  ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  ÷ng  T h t  v nh th«ng    ªnquan  tinli   kh¸c vÒ         c¸c cæ ®«ng  ín; l g) ChÊp  Ën  ña  û     thu c U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   ¬i® Æt   nh d c c th quy vn  trôsë  ña  chøc  Ýn  ông.   c tæ  td 2.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng  i víi chøc    s xinc gi   ho   ng h ®è     tæ  kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  å m   ã: td g c
 8. 8 a) §¬n    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng;   xinc gi   ho   ng h b) Quy Õt  nh  ®Þ hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp,giÊy  gi ph th l  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  µnh  Ò   Ön  ¹ ;   ng ngh hi t i c)§iÒu  Ö;   l d) Danh    s¸ch,lýlÞch  ña    µnh    éi ®ång     c c¸c th viªnH   qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c),Ban  Óm    Õu  ã); ®è   ki so¸t(n c ®)  ×nh  ×nh  µi Ýnh  n¨m  Çn  Êt; T h t  ch 3  g nh e) Ph¬ng    ¹t®éng  ©n  µng.   ¸n ho   ng h §i Ò u    êih¹n  Êp  Êy  Ðp 24. Th   c gi ph Trong  êih¹n 90  µy  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    Êp  Êy th     ng k t   nh ®   ®ñ h s xinc gi   phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  i víi chøc  Ýn  ông,giÊy phÐp  ¹t®éng   th l v ho   ®è    tæ  td     ho   ng©n  µng  i víic¸c tæ  h ®è       chøc  kh«ng ph¶ilµ tæ      chøc  Ýn  ông, Ng ©n   µng  td   h Nhµ   íc ph¶icÊp  n    hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp.  t    gi ph Trong  êng  îp  õ chèicÊp  tr h t    giÊy phÐp, Ng ©n  µng  µ   ícph¶icã        h Nh n     v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  §i Ò u    Ö   Ý  Êp  Êy  Ðp 25. L ph c gi ph Tæ  chøc  îccÊp  Êy phÐp  ®  gi   ph¶inép  ét    m kho¶n  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp  l ph c gi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ö  ông  Êy  Ðp 26. S d gi ph 1.    Tæ chøc  îc cÊp  Êy  Ðp  ®  gi ph ph¶i sö  ông  ng    µ  ¹t®éng   d ®ó tªn v ho   ®óng  éidung  n  quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp.     2.C Ê m   µm    Èy xo¸,chuyÓn  îng,cho    l gi¶,t     nh   thuª,  cho  îngiÊy phÐp. m    §i Ò u    27. §¨ng  ý    k kinhdoanh Sau    îccÊp  Êy  Ðp, tæ  khi®   gi ph   chøc  Ýn  ông  td ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òu  Ön  ¹t®éng 28. §i ki ho   1. § Ó   Õn  µnh    ¹t®éng  ©n  µng, tæ    ti h c¸c ho   ng h   chøc  Ýn  ông  îc cÊp  td ®  giÊy phÐp    ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© a) Cã   iÒu  Ö  îcNg ©n  µng  µ   ícchuÈn   ® l®   h Nh n   y; b) Cã   Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    gi   nh ® k kinhdoanh,cã    èn      ®ñ v ph¸p ®Þnh  µ  ã    vc trôsë  ïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ©n  µng;   ph       c ho   yªu ng h c)Ph Çn  èn    v ph¸p ®Þnh  ãp    g b»ng  Òn ph¶i® îcgöivµo  µikho¶n  ti       t  phong  to¶ kh«ng  îchëng    ë   ¹  ©n   µng  µ   íctr ckhiho¹t®éng  èithiÓu    ®  l∙ m t i i Ng h Nh n   í       t  30  µy.Sè  èn  µy  ng   v n chØ  îcgi¶i   ®     sau    chøc  Ýn  ông  ¹t®éng; to¶ khitæ  td ho   d) §¨ng b¸o trung  ng,  a   ¬ng  ¬ ®Þ ph theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   nh÷ng  éidung  n  quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp.    
 9. 9 2. § Ó   Õn  µnh    ¹t®éng  ©n  µng, tæ    ti h c¸c ho   ng h   chøc kh«ng ph¶i lµ tæ     chøc  Ýn  ông  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng  td ®  gi   ho   ng h ph¶icã      iÒu    ®ñ c¸c® kiÖn  sau  y: ®© a)  ã   Êy  C gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, cã  ô së      tr   kinh doanh  ï   ph   hîp víi   Çu  ¹t®éng  ©n  µng;     c ho   yªu ng h b) §¨ng b¸o trung  ng,  a   ¬ng  ¬ ®Þ ph theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   nh÷ng  éidung  n  quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp.     3. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp, tæ    th   12    t  ®  gi ph   chøc  îc ®  Ng ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  h Nh n   gi   ph¶iho¹t®éng.    §i Ò u    29. Thu  åigiÊy  Ðp h  ph 1. Tæ     chøc  îccÊp  Êy  Ðp  ã  Ó  Þ     åigiÊy  Ðp    ®  gi ph c th b thu h   ph khix¶y    ra m ét  trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© a) Cã     chøng  lµtrong hå  ¬    Êp  Êy phÐp  ã  ÷ng  cø      s xinc gi   c nh th«ng    è  tinc ý  µm    ù  Ët; l sais th b) Sau  êih¹n quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  µ     th     ®Þ t  i 28  Lu   m kh«ng  ¹t®éng; ho   c) Tù    nguyÖn  hoÆc   Þ   ¬  b c quan  µ  íccã  Èm  Òn  éc  nh n   th quy bu ph¶igi¶i    thÓ; d) Chia,s¸p nhËp,hîp nhÊt,ph¸ s¶n;            ®)  ¹t®éng    ôc  ch; Ho   saim ®Ý e) Kh«ng  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c ® ki quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu    c¸c 1  2  28 cña  Ët nµy. Lu   2. Sau    Þ     khib thu  åi giÊy  Ðp,    chøc  h  ph c¸c tæ  ph¶ichÊ m       døt ngay    c¸c ho¹t®éng  ©n  µng.   ng h 3. Quy Õt  nh    åigiÊy  Ðp  îcNg ©n   µng  µ   ícc«ng  è      ®Þ thu h   ph ®  h Nh n   b trªn c¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng.   ti   tin®¹   §i Ò u    Òu  Ö 30. §i l 1. §iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông    l c tæ  td ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu      nh n  ch y sau ®©y: a) Tªn  µ  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh;   vn  tr   ch b) Néi dung  µ  ¹m    ¹t®éng;    v ph viho   c)Thêih¹n  ¹t®éng;     ho   d) Vèn  iÒu  Ö  µ  ¬ng    ® l v ph thøc gãp  èn;   v ®)  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång  Nhi v  hc H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) vµ    Ban  Óm  ki so¸t; e) Th Ó     thøc  Çu, bæ   Ö m   µ  Ôn  Ö m   µnh    éi ®ång  b   nhi v mi nhi th viªnH   qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) vµ  ®è   Ban  Óm  ki so¸t; g) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    «ng;   v ngh v c cæ ® h) C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh,kÕ     t    to¸n, Óm    µ  Óm    éibé;  ki trav ki to¸nn  
 10. 10 i)  C¸c  êng  îp gi¶i Ó,thñ tôcgi¶i Ó; tr h    th         th k)Thñ  ôcsöa  æi  iÒu  Ö.   t  ® ® l 2. §iÒu  Ö  ña  chøc  Ýn  ông    l c tæ  td chØ  îc thùc hiÖn  ®    sau    îc Ng ©n   khi®   hµng  µ   ícchuÈn    õtr ng  îp ph¸p luËtcã  Nh n   y,tr   ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    ÷ng    æi    îcchÊp  Ën 31. Nh thay ® ph¶i®   thu 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithay ® æi  ét  tr       m trong nh÷ng  iÓ m     ® sau  y: ®© a) Tªn  ña  chøc  Ýn  ông;   c tæ  td b) Møc  èn  iÒu  Ö,møc  èn  îccÊp;   v® l  v ®  c) §Þa  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh, së    ® ® tr   ch   giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  i         ®¹   diÖn; d) Néi dung,ph¹m    µ  êih¹n ho¹t®éng;      viv th       ®) ChuyÓn   îng    Çn  ã      nh cæ ph c ghi tªn qu¸  û lÖ  t   quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc; Nh n e) Tû  Ö    Çn  ña      «ng  ín;   l cæ ph c c¸ccæ ® l g)  µnh    éi ®ång  Th viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  µnh  ®è v th viªnBan  Óm    ki so¸t. 2. Sau    îcNg ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën,tæ    khi®   h Nh n   thu   chøc  Ýn  ông  td ph¶i   ®¨ng  ý  íi ¬  k v   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   ÷ng  c nh n   th quy v nh thay ® æi    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  µ  1  n v ph¶i ®¨ng    b¸o trung  ng, ®Þa   ¬ng  ¬  ph theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   M ô c  2 C ¬  c Ê u t æ  chøc c ñ a  æ  chøc t Ý n d ô ng t §i Ò u    ë   ë    Þch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;thµnh  Ëp  32. M s giao d       ®¹     l c«ng    n  Þ  ù  ty,®¬ v s nghiÖp Tæ   chøc  Ýn  ông  îcphÐp: td ®  1. M ë   ë    s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹ c¸c®Þa  µn          ®¹   ti     b trong   níc,ngoµinícn¬icã          nhu  Çu  ¹t®éng, kÓ   n¬i® Æt  ôsë  Ýnh,sau    c ho     c¶    tr   ch   khi ® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën    h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n; 2. Thµnh  Ëp    l c«ng    ùcthuéc  ã   tytr   c t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch    c  Ëp    nh h to¸n®é l b»ng  èn  ù cã    ¹t®éng    ét  è  Ünh  ùc  µichÝnh, ng©n  µng, v t   ®Ó ho   trªnm s l v t    h   b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph 3.  µnh  Ëp    n   Þ   ù  Th l c¸c ®¬ v s nghiÖp sau    îc Ng ©n   µng  µ   íc khi ®   h Nh n   chÊp  Ën. thu
 11. 11 §i Ò u    Òu  Ön,hå  ¬, thñ  ôc m ë   ë  33. §i ki   s   t   s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n d       phßng  idiÖn,thµnh  Ëp c«ng  ®¹     l  ty 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Ó  îcm ë   ë  td c th ®   s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng          ®¹idiÖn,thµnh  Ëp c«ng        l  tytheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy    ã      ®Þ t i 32  Lu   khic ®ñ c¸c®iÒu  Ön    ki sau  y: ®© a) Cã   êigian ho¹t®éng  èithiÓu    th      t  theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ng h Nh níc; b) Ho¹t®éng      kinh doanh  ã  it×nh  ×nh  µichÝnh  µnh m¹nh;   c l∙  ; h t  l  c) Bé     m¸y qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Ö   èng  Óm     éibé  ¹t®éng  tr   h v h th ki tran   ho   cã  Öu  hi qu¶; d) H Ö   èng    th th«ng    ¸p  tin® øng    Çu  yªu c qu¶n  ý; l ®)  Kh«ng    ¹m    viph c¸c quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trong ho¹t®éng  ©n  µng     ng h vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   2. Hå   ¬, thñ  ôc xin m ë   ë    s  t    s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  i diÖn, ®¹     thµnh  Ëp  l c«ng    ña  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  tyc tæ  td th   theo quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    34. Chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp,mua  ¹    Ó           l igi¶i , th ViÖc chia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, mua   ¹     Ó  chøc  Ýn  ông      nh   nh   l igi¶ith tæ  , td ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u      Õt  ÷a c¸ctæ  35. Liªnk gi     chøc  Ýn  ông  îp t¸c td h  C¸c  chøc  Ýn  ông  îp    îc quyÒn  ªnkÕt  íinhau  tæ  td h t¸c ®   li   v  trong  Öc  vi ®iÒu  µ  µ  ç  î µichÝnh      êng  ho v h tr    t ®Ó t¨ng c kh¶  n¨ng ¬ng  î t tr nh»m  b¶o  ¶m   ® an  µn  µ  Öu  to v hi qu¶  trong ho¹t®éng  ña  õng tæ     c t   chøc. M ô c  3 Q u ¶ n  trÞ, ® i Ò u h µ nh v µ ki Ó m  so¸t   §i Ò u    36. Qu¶n  Þ,®iÒu  µnh,kiÓm  tr   h   so¸t 1. ViÖc  Çu,    Ö m,  Ôn  Ö m   ñ   Þch  µ    µnh      b bæ nhi mi nhi Ch t v c¸c th viªnkh¸c  trong Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  µ    µnh    v c¸c th viªnkh¸c trong Ban  Óm       ki so¸t,Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña  chøc  Ýn  ông  îc thùc hiÖn  ®è c tæ  td ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ,Trëng    tr   ban vµ  µnh    th viªnkh¸c trong Ban  Óm       ki so¸t,Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña    ®è c tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i® îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chuÈn  hoÆc   îc    ®è Ng h Nh n   y  ®  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícuû  Òn  Èn    õtr ng  îp do  ñ íng ®è Ng h Nh n   quy chu y,tr   ê h   Th t   ChÝnh  ñ    Öm. ph bæ nhi §i Ò u    éi ®ång  37. H   qu¶n  Þ tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þcã  tr   chøc  n¨ng qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  Ýn  ông  td theo    quy ®Þnh  ña  Ët nµy  µ    c Lu   v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.  
 12. 12 2.Héi ®ång     qu¶n  Þcã  è  µnh    èi Óu lµ3  êi,gå m   ÷ng  ­ tr   s th viªnt   thi     ng   nh ng êicã  tÝn,®¹o  øc  Ò     uy    ® ngh nghiÖp  µ  Óu  ÕtvÒ   ¹t®éng  ©n  µng. v hi bi   ho   ng h 3. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc tr   ®  uû  Òn  quy cho  ÷ng  êi kh«ng  nh ng   ph¶ilµ thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ thùc tr     hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh. nhi v  h  m 4. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  îc®ång  êilµ Tæng  tr   ®  th     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) hoÆc   ã  ®è   Ph Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông,trõ td    tr ng  îp ph¸p luËtcã  ê h      quy  nh  ®Þ kh¸c. 5. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ cña  chøc  Ýn  ông  µy  tr   tæ  td n kh«ng  îc ®  phÐp tham    éi  ng  gia H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham    iÒu  µnh  chøc  Ýn  gia ® h tæ  t dông  kh¸c,trõtr ng  îp tæ      ê h   chøc    µc«ng    ña  chøc  Ýn  ông. ®ã l   tyc tæ  td §i Ò u    38. Ban  Óm  ki so¸t 1. Ban  Óm     ña  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng    ki so¸tc tæ  td ho   theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt nµy  µ      v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   2. Ban  Óm   ki so¸tcã  Öm   ô  Óm     ¹t®éng  µichÝnh  ña      nhi v ki tra ho   t  c tæ chøc  Ýn  ông;gi¸m    Öc  Êp  µnh  Õ     ¹ch  td   s¸tvi ch h ch ®é h to¸n,ho¹t®éng  ña  Ö      ch thèng  Óm    µ  Óm    éibé  ña  chøc  Ýn  ông. ki trav ki to¸nn   c tæ  td 3. Ban  Óm    ña  chøc  Ýn  ông  ã  èithiÓu  µ3  êi,trong ®ã     ki so¸tc tæ  td c t  l   ng     cã  ét  êilµTrëng  m ng     ban  µ  t  Êt ph¶icã  ét  öa  è  µnh    µchuyªn v Ý nh     m n s th viªnl     tr¸ch. 4. Thµnh      viªnBan  Óm    ki so¸tph¶i®¸p    øng  îcc¸c yªu  Çu  Ò   ×nh ®é   ®     c v tr   chuyªn m«n  µ  o  øc  Ò     v ®¹ ® ngh nghiÖp  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. do  h Nh n   ®Þ 5. Ban  Óm     îc sö  ông  Ö   èng  Óm     µ  Óm     ki so¸t®   d h th ki tra v ki to¸n néi bé     cña  chøc  Ýn  ông    ùc hiÖn    Ö m  ô  ña  ×nh. tæ  td ®Ó th   c¸cnhi vc m §i Ò u    39. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è 1. Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ña  chøc  Ýn  ông  µ ngêichÞu  ®è c tæ  td l    tr¸ch   nhiÖ m   íc Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ ®iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  tr   h ho   h ng theo  Ö m   nhi vô, quyÒn  ¹n  ï hîp  íic¸c quy  nh  ña  Ët nµy  µ      h ph   v     ®Þ c Lu   v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËt.   2. Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  ña  ®è c tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶icã      Èn    c¸ctiªuchu sau  y: ®© a) Ph¶ic  ót¹ ViÖtNam       tr     i   trongthêigian ® ¬ng  Ö m;      nhi b) Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n,    n¨ng  ùc®iÒu  µnh  ét  chøc  Ýn  ông  l  h m tæ  td theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u 40. ÷ng  êi kh«ng  îc lµ thµnh    éi  ng   Nh ng   ®    viªn H ®å qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm  ki so¸t, êi®iÒu  µnh  ng   h 1.  ÷ng  êi sau  y   Nh ng   ®© kh«ng  îc bÇu  µo  éi  ng  ®  v H ®å qu¶n  Þ,Ban  tr   kiÓm    so¸thoÆc     Ö m   µm  bæ nhi l Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng gi¸m  ®èc  ã  (Ph Gi¸m  c): ®è
 13. 13 a) §ang  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s b) §∙ bÞ   Õt    Ò     éinghiªm  äng x© m   ¹m  ninh quèc          k ¸n v c¸c t   tr   ph an    gia,c¸c téinghiªm  äng x© m   ¹m  ë  ÷u    éi chñ  Üa, së  ÷u  ña    tr   ph s h x∙ h   ngh   h c c«ng  ©n;  d c¸ctéi    nghiªm  äng vÒ   tr   kinhtÕ;   c)§∙bÞ  Õt    Ò     éi ¹m      k ¸n v c¸ct   ph kh¸cm µ   a  îcxo¸¸n;   ch ®     d) §∙ tõng  µ thµnh    éi ®ång     l  viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  ña  ét  c m c«ng    ∙  Þ     ty ® b ph¸ s¶n, trõc¸c tr ng  îp        ê h quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    2 §iÒu  cña  Ët ph¸ s¶n  50  Lu     doanh  nghiÖp; ®)    õng  µ®¹idiÖn  §∙ t l    theo  ph¸p  Ëtcña  ét  lu   m c«ng    Þ   nh  tyb ®× chØ  ¹t ho   ®éng  viph¹m  do    ph¸p luËtnghiªm  äng.    tr 2. Bè,  Ñ,  î,chång, con, anh, chÞ, em   étcña  µnh    éi  ng    m v          ru   th viªnH ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è kh«ng  îclµthµnh    ®    viªnBan  Óm  ki so¸t,   K Õ     ëng  ña  ïng m ét  chøc  Ýn  ông. to¸ntr cc  tæ  td M ô c  4 H Ö  th è ng Ki Ó m  tra , ki Ó m  to¸n éi b é    n   §i Ò u    Ö   èng  Óm    Óm    éibé 41. H th ki tra,ki to¸nn   Tæ   chøc  Ýn  ông  td ph¶ilËp  Ö   èng  Óm     Óm     éibé  éc   h th ki tra,ki to¸nn   thu   bé m¸y  iÒu  µnh, gióp  ® h   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  iÒu  µnh  ®è ® h th«ng  èt, su   an  µn  µ  ng  to v ®ó ph¸p luËtm äi  ¹t®éng     ho   nghiÖp  ô  ña  chøc  Ýn  ông. v c tæ  td §i Ò u    Ó m     éibé 42. Ki tran   C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm     Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p  luËtvµ      c¸c quy  nh  éibé; trùctiÕp kiÓm       ¹t®éng  ®Þ n        trac¸c ho   nghiÖp  ô    v trªn tÊt c¶    Ünh  ùc  ¹  ë    c¸c l v t is giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn  µ    ®¹   v c¸c c«ng    ùcthuéc. tytr   §i Ò u    Ó m     éibé 43. Ki to¸nn   Tæ   chøc  Ýn  ông  td ph¶i kiÓm     to¸n ho¹t®éng      nghiÖp  ô  õng  êikú, vt th     tõng  Ünh  ùc  l v nh»m   ¸nh    Ýnh    Õt  ® gi¸ch x¸c k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ  v thùc tr¹ngtµichÝnh  ña  ×nh.      cm §i Ò u    c¸o kiÓm    Óm    éibé 44. B¸o    tra,ki to¸nn   K Õt qu¶  Óm     Óm     éibé  ki tra,ki to¸n n   ph¶i® îc b¸o  kÞp  êivíiTæng      c¸o  th     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Héi ®ång  ®è     qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t. C h ¬ n g  III H o ¹t ® é n g  c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g
 14. 14 M ô c  1 H uy ® é n g  v è n §i Ò u    Ën  Òn göi 45. Nh ti   1. Ng ©n   µng  îc nhËn  Òn  öicña  chøc,c¸ nh©n  µ    chøc    h ®  ti g   tæ     v c¸c tæ  tÝn  ông  d kh¸c díic¸c h×nh       thøc  Òn  öikh«ng  ú  ¹n,tiÒn  öicã  ú  ¹n  µ  ti g   kh   g  kh v c¸clo¹ tiÒn göikh¸c.    i    2. Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  îcnhËn  Òn göicã  ú  ¹n  õm ét  td phing h ®  ti     k h t   n¨m  ëlªncña  chøc,c¸nh©n  tr     tæ     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u      µnh  Êy têcã  46. Ph¸th gi     gi¸ Khi ® îcThèng  c  ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën,tæ     ®è Ng h Nh n   thu   chøc  Ýn  ông  td ® îc ph¸thµnh      chøng chØ   Òn  öi,tr¸ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ti g     i v gi t   gi¸kh¸c ®Ó       huy ®éng  èn  ña  chøc,c¸nh©n  v c tæ     trongnícvµ  µiníc.     ngo   §i Ò u    47. Vay  èn  ÷a c¸ctæ  v gi     chøc  Ýn  ông td C¸c  chøc  Ýn  ông  îc vay  èn  ña  tæ  td ®  v c nhau  µ  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td nícngoµi.   §i Ò u    48. Vay  èn  ña  ©n  µng  µ   íc v c Ng h Nh n Tæ  chøc  Ýn  ông  µng©n  µng  îcvay  èn  ¾n  ¹n  ña  ©n  µng  td l  h ®  v ng h c Ng h Nhµ   íc díih×nh  n   thøc  i Êp  èn  t¸ c v theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët Ng ©n   ®Þ ti§i 30  Lu   hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     M ô c  2 H o ¹t ® é n g  t Ý n d ô ng   §i Ò u    Êp  Ýn  ông 49. C t d Tæ   chøc  Ýn  ông  îccÊp  Ýn  ông  td ®  td cho  chøc,c¸ nh©n  íi   ×nh  tæ     d  h c¸c thøc cho vay, chiÕt khÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã        th phi v gi t   gi¸kh¸c,b¶o   l∙nh,cho    thuªtµichÝnh  µ    ×nh     v c¸ch thøc kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.       ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    ¹icho  50. Lo   vay 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho    chøc,c¸ nh©n  c¸ctæ     vay  ¾n  ¹n  ng h nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho  s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi sèng. xu       v    2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     vay trung h¹n,dµi h¹n       nh»m   ùc hiÖn    ù    u      iÓns¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô,®êi th   c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr   xu       v    sèng.
 15. 15 §i Ò u    îp  ng  Ýn  ông 51. H ®å t d ViÖc  cho vay ph¶i® îclËp thµnh  îp ®ång  Ýn  ông.Hîp  ng  Ýn  ông      h  td   ®å t d ph¶icã  éidung  Ò   iÒu  Ön    n  v® ki vay,m ôc  ch  ö  ông  Òn vay,h×nh    ®Ý sd ti     thøc  vay,sè  Òn vay,l∙suÊt,thêih¹n    ti      i     vay,h×nh    thøc b¶o  ¶m,    Þtµis¶n      ® gi¸tr     b¶o ®¶m,  ¬ng  ph thøc tr¶nîvµ  ÷ng        nh cam   Õt  k kh¸c® îcc¸cbªn        tho¶ thuËn.   §i Ò u    52. B¶o  ¶m   Òn vay ® ti   1.    Tæ chøc  Ýn  ông  ñ  ng  ×m  Õm   td ch ®é t ki c¸c  ù   s¶n  Êt, kinh d ¸n  xu     doanh  kh¶  , ã  Öu  thi c hi qu¶  µ  ã    v c kh¶ n¨ng  µn    î®Ó   ho tr¶n   cho  vay. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay    ¬  ë  ã  trªnc s c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  Ç m   t  c cè,thÕ  Êp  ña    ch c kh¸ch hµng    vay,b¶o    ña  thø      l∙nhc bªn  ba;kh«ng  îccho    ®  vay trªnc¬  ë  Ç m   è    sc c b»ng    Õu  ña  Ýnh  chøc  Ýn  ông  cæ phi c ch tæ  td cho  vay. 3.  Öc  Vi cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ  èn  t  h th t v vay  µ v viÖc cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikh¸ch  µng  îc thùc t  ®è v   h ®    hiÖn theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc® îccho  td nh n     vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo chØ   ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. Tæn   Êtdo  c Ch ph   th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  ña      c c¸c kho¶n  cho  vay  µy  îcCh Ýnh  ñ  ö  ý. n ®  ph x l §i Ò u    Ðt  Öt  vay,kiÓm    Öc  ö  ông  Òn vay 53. X duy cho    travi s d ti   1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îc yªu  Çu  td ®  c kh¸ch hµng    cung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ¬ng    ph ¸n kinh doanh    kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  × nh  µ  ña  êi t  cm v c ng   b¶o    íckhiquyÕt ®Þnh  l∙nhtr       cho vay. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶itæ    chøc  Öc  Ðt duyÖt  vi x   cho vay  theo  nguyªn  t¾c  ©n  nh  ph ®Þ tr¸chnhiÖ m   ÷a c¸c kh©u  Èm   nh  µ  Õt  nh      gi     th ®Þ v quy ®Þ cho vay. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ikiÓm      tra,gi¸m      ×nh vay  èn,sö  ông  s¸tqu¸ tr   v d vèn  vay  µ    îcña  v tr¶n   kh¸ch hµng.   §i Ò u    Ê m     vay,xö  ýnî,®iÒu  54. Ch døtcho    l    chØnh    Êt l∙su i 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  Ê m     Öc  td c quy ch døt vi cho vay,thu  åi nî tr c   h     í  h¹n khiph¸thiÖn       kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång   tinsais th   ph h   vi tÝn  ông. d 2. Trong  êng  îp    tr h kh¸ch  µng  h kh«ng    îc nî ®Õ n   ¹n,n Õu       tr¶®     h  c¸c bªn kh«ng  ã  c tho¶ thuËn    kh¸cth× tæ      chøc  Ýn  ông  ã  Òn: td c quy a) B¸n  µis¶n  Ç m   è    t  c c ®Ó thu  åi nî;chuyÓn  îng,b¸n  µis¶n  Õ  h   nh   t  th chÊp      åivèn  ®Ó thu h   trong m ét  êih¹n  Êt ®Þnh    th   nh   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; b) Yªu  Çu  êib¶o    ùc hiÖn  Üa  ô    c ng   l∙nhth   ngh v b¶o  l∙nh; c) Khëi kiÖn      kh¸ch  µng    ¹m  îp  ng  Ýn  ông  µ  êi b¶o    h vi ph h ®å td v ng   l∙nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 16. 16 3. Trong  êng  îp kh¸ch hµng    tr h    vay hoÆc   êib¶o    ng   l∙nhkh«ng    îcnî tr¶®     do  Þ     b ph¸ s¶n,viÖc    åinî cña  chøc  Ýn  ông  îcthùc hiÖn    thu h     tæ  td ®    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  îc miÔn,  td ®  gi¶m    Êt,phÝ; gia h¹n  î;mua     l∙ su   i    n  b¸n nî theo    quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc.ViÖc  ¶o  î ® îc thùc hiÖn  ®Þ c Ng h Nh n   ® n      theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph §i Ò u    u  ÷hå  ¬  Ýn  ông 55. L gi   s t d 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶il gi÷hå  ¬  Ýn  ông   u    s t d bao  å m: g a) Hîp  ng  Ýn  ông  µ  µiliÖu ghirâ m ôc  ch  ö  ông  èn,c¨n cø    ®å td v t       ®Ý sd v   ph¸p lývÒ   µis¶n     t  b¶o  ¶m   Õu  ã); ® (n c b) B¸o    ùc tr¹ngtµi Ýnh  ña    c¸o th      ch c kh¸ch hµng,cña  êib¶o      ng   l∙nh; c) Quy Õt  nh  Êp  Ýn  ông  ã  ÷  ý  ña  êicã  Èm  Òn; trong   ®Þ ctd c ch k c ng   th quy     tr ng  îp quyÕt ®Þnh  Ëp  Ó,ph¶icã    ê h    t th     biªnb¶n,ghirâ quyÕt ®Þnh  îcth«ng         ®  qua; d) Nh÷ng  µiliÖu ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh sö  ông    t           d kho¶n vay  ªnquan  li   ®Õ n   îp ®ång  Ýn  ông. h  td 2. Thêih¹n u  ÷hå  ¬  Ýn  ông  îcthùc hiÖn      l tr   s t d ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  56. Quy v ngh v c kh¸ch hµng    vay 1.Kh¸ch  µng    h vay  ã  ÷ng  Òn  c nh quy sau  y: ®© a)  õ   èic¸c yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ông  T ch     c c tæ  td kh«ng  ng  íic¸c tho¶ ®ó v      thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td b)  Õu  ¹i  ëikiÖn  Öc  õ chèicho  Khi n , kh   vi t     vay kh«ng  ã  cø  µ      c c¨n  v c¸c vi ph¹m  îp ®ång  Ýn  ông  h  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.Kh¸ch  µng    h vay  ã  ÷ng  Üa  ô  c nh ngh v sau  y: ®© a) Cung  Êp  y   ,  c ®Ç ®ñ trung  ùc    th c¸c th«ng    µiliÖu  ªnquan  n   tin,t   li   ®Õ viÖc  vay  èn  µ  Þu  v v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña      vt ch x¸c c c¸c th«ng    µi tin,t   liÖu nµy;   b)  ö   ông  Òn  Sd ti vay  ng  ôc  ch  µ  ùc hiÖn  ng    éi dung  ®ó m ®Ý v th   ®ó c¸c n   kh¸c®∙    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td c)Tr¶  îgèc  µ    Òn vay    n  v l∙ti   i theo tho¶ thuËn      trong hîp ®ång  Ýn  ông;    td d)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ëtkhikh«ng  ùc hiÖn  ng  îp ®ång    tr   lu     th   ®ó h  tÝn  ông. d
 17. 17 §i Ò u  57. ChiÕt  Êu,  ichiÕt khÊu,  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    kh t¸    c c th phi v c¸c giÊy têcã    ¾n  ¹n      gi¸ng h kh¸c 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îccÊp  Ýn  ông  íi ×nh  td ®  td d  h thøc  ÕtkhÊu  ¬ng  chi   th phiÕu  µ    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  v c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c.Ng êi chñ  ë  ÷u  ¬ng  Õu  µ      s h th phi v c¸c giÊy  ê cã    ¾n   ¹n    t   gi¸ng h kh¸c ph¶ichuyÓn      giao ngay  äi  Òn,  î Ých  m quy l i hîp ph¸p ph¸tsinhtõc¸cgiÊy tê®ã                 cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td 2.    Tæ chøc  Ýn  ông  îc cÊp  Ýn  ông  íih×nh  td ®  td d  thøc  Ç m   è  ¬ng  c c th phiÕu  µ    Êy  ê cã    ¾n  ¹n  v c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcthùc hiÖn  td ®    c¸c quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p      v l  i h  ph¸tsinh trong tr ng  îp chñ  ë  ÷u    Êy  ê    ê h   s h c¸c gi t   ®ã   kh«ng  ùc hiÖn  y    ÷ng  th   ®Ç ®ñ nh cam   Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông.    td 3. C¸c  chøc  Ýn  ông  îct¸  ÕtkhÊu, cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ      tæ  td ®  i chi     c th phi v c¸c giÊy têcã    ¾n  ¹n      gi¸ng h kh¸ccho    nhau. 4. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ ng©n  µng  ã  Ó  îc Ng ©n   µng  µ   íc t¸ td l  h c th ®   h Nh n     i chiÕt khÊu  µ    v cho  vay    ¬  ë  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    trªnc s c c th phi v c¸c gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n kh¸c®∙  îcchiÕtkhÊu. h   ®    5. ViÖc  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu, cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê   chi    i chi     c th phi v c¸c gi t   cã    ¾n  ¹n  gi¸ng h kh¸c ®Ó   Êp  Ýn  ông    ctd trong h Ö   èng    chøc  Ýn  ông    th c¸c tæ  td do  ©n  µng  µ   ícquy  nh. Ng h Nh n   ®Þ §i Ò u    58. B¶o    ©n  µng l∙nhng h 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îc b¶o    td ®  l∙nh b»ng  tÝn  µ  uy  v kh¶ n¨ng  µichÝnh  t  cña  × nh  i víi êinhËn  m ®è     ng   b¶o l∙nh. 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcb¶o    td ®  l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh to¸n,b¶o    ùc   l∙nhth   hiÖn  îp  ng, b¶o    ù  Çu  µ    ×nh  h ®å   l∙nhd th v c¸c h thøc b¶o    ©n  µng  l∙nhng h kh¸c  cho    chøc,c¸nh©n. c¸ctæ     3. ChØ     ©n  µng  îc phÐp  ùc hiÖn    c¸c ng h ®  th   thanh    èc  Õ  íi® îc to¸n qu t m     thùc hiÖn    b¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh to¸n vµ    ×nh    c¸c h thøc b¶o    ©n   l∙nhng hµng  kh¸cm µ   êinhËn    ng   b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc,c¸nh©n  ícngoµi.    n  §i Ò u 59. Quy Òn, nghÜa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön    v c tæ  td th hi b¶o l∙nh 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   b¶o    ã  ÷ng  Òn  l∙nhc nh quy sau  y: ®© a) Yªu  Çu  c kh¸ch hµng    cung  Êp    µiliÖu vÒ   c c¸c t     kh¶ n¨ng  µichÝnh  µ  t  v nh÷ng  µiliÖu li   t     ªnquan  n   ®Õ giao dÞch  îcb¶o    ®  l∙nh; b) Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    ph¶icã    b¶o  ¶m   ® cho  Öc  vi b¶o    ña  ×nh; c) l∙nhc m    Thu  Ý  Þch  ô  ph d v b¶o    l∙nhtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n d) KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  ña  êi® îcb¶o    so¸tvi th   ngh v c ng     l∙nh; ®)  õ  èib¶o    i víi   T ch   l∙nh®è     kh¸ch hµng  c¸c   kh«ng    tÝn. ®ñ uy  2. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi b¶o    ã  Üa  ô  ùc  Ön  l∙nh c ngh v th hi cam   kÕt  i  íingêi nhËn  ®è v     b¶o      êi ® îc b¶o    l∙nhkhing     l∙nhkh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  y    Üa  ô. ®Ç ®ñ ngh v
 18. 18 §i Ò u    Üa  ô  ña  êi® îcb¶o  60. Ngh v c ng     l∙nh Ng êi® îcb¶o    ã  ÷ng  Üa  ô     l∙nhc nh ngh v sau  y: ®© 1. Cung  Êp  y  ,  Ýnh        c ®Ç ®ñ ch x¸c c¸c th«ng    µ  µiliÖu li   tinv t     ªnquan  n   ®Õ viÖc  b¶o    l∙nhtheo yªu cÇu  ña  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn     c tæ  td th   b¶o l∙nh; 2. Thùc  Ön  ng    hi ®ó cam   Õt  ña  ×nh  i víi êinhËn  kcm ®è     ng   b¶o    µ    l∙nhv tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   b¶o l∙nh; 3. ChÞu  ù  Óm     ña  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    s ki so¸tc tæ  td th   b¶o    i  íi l∙nh®è v   m äi  ¹t®éng  ªnquan  n   Üa  ô  îcb¶o  ho   li   ®Õ ngh v ®   l∙nh; 4. Nh Ën  î vµ  µn    èc, l∙ cïng    Ý     n   ho tr¶g     i chiph ph¸tsinh m µ   chøc  Ýn      tæ  t dông  ùc hiÖn  th   b¶o    ∙    l∙nh® tr¶thay theo cam   Õt      k b¶o l∙nh. §i Ò u    61. Cho    µichÝnh thuªt   1. Ho¹t®éng      cho    µichÝnh  i víitæ  thuªt   ®è     chøc,c¸ nh©n  îcthùc hiÖn     ®    qua  c«ng    tycho    µichÝnh. thuªt   2. C«ng      ty cho thuªtµichÝnh     (sau  y   äi lµ bªn  ®© g     cho thuª)së  ÷u  µi   h t  s¶n cho  thuª.Khi kÕt  óc  îp  ng,     th h ®å bªn thuª ® îc quyÒn  ùa chän     l  mua   µi t  s¶n    thuªhoÆc   Õp tôcthuªtheo tho¶ thuËn  ti           tronghîp ®ång     cho  thuª. 3. Bªn thuª vµ    bªn cho thuª kh«ng  îc ®¬n   ¬ng  û  îp  ng      ®  ph hu h ®å cho thuª. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  cho  62. Quy v ngh v c bªn  thuª 1.Bªn    cho    ã  ÷ng  Òn  thuªc nh quy sau  y: ®© a) Mua,  Ëp  Èu  ùctiÕp tµis¶n    nh kh tr      theo yªu cÇu  ña  thuª;    c bªn  b) Yªu  Çu    c bªn    åith ng  äi  Öth¹ido  thuªb   ê m thi     kh«ng  ùc hiÖn  y    th   ®Ç ®ñ nghÜa  ô  v b¶o  qu¶n, söa  ÷a, thanh    ch   to¸n tiÒn    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  thuª trong     thêih¹n cho     thuª; c) Thu  åi tµis¶n  h   cho thuª vµ    yªu  Çu  c bªn thuª ph¶i thanh      to¸n ngay    toµn  é  è  Òn thuªkhiviph¹m  îp ®ång  b s ti         h  cho  thuª. 2.Bªn    cho    ã  ÷ng  Üa  ô  thuªc nh ngh v sau  y: ®© a)  ý   îp  ng  K h ®å mua   µis¶n, hoµn  Êt c¸c thñ  ôc nhËp  Èu  µis¶n, t    t    t  kh t    thanh    µn  é  Òn mua  µis¶n  to¸nto b ti   t  cho  thuª; b)  åi th ng  Öth¹icho  B   ê thi     bªn thuªtrong tr ng  îp      ê h bªn  cho thuªviph¹m     hîp ®ång    cho  thuª. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  thuª 63. Quy v ngh v c bªn  1.Bªn    ã  ÷ng  Òn    thuªc nh quy sau  y: ®© a)  ùa  än, th ng îng  µ  L ch   ¬ l v tho¶  Ën  íingêi b¸n  Ò   Æc   Ýnh  ü  thu v     v® t k thuËt,chñng  ¹       Öc    lo igi¸c¶,vi b¶o  Ó m,  , hi c¸ch thøc  µ  êih¹n    v th   giao nhËn, l¾p      ® Æt  µ  v b¶o  µnh  µis¶n  h t  thuª;
 19. 19 b)  ùc  Õp  Ën  µis¶n  Tr ti nh t  thuª tõ  êi b¸n    ng   theo tho¶  Ën  thu trong  îp h  ®ång mua  µis¶n; t  c) Lùa  än  Öc  Õp  ôc thuªhoÆc     ch vi ti t     mua   µis¶n  t  thuªkhikÕt  óc hîp     th   ®ång cho thuª. 2.Bªn    ã  ÷ng  Üa  ô    thuªc nh ngh v sau  y: ®© a)  ö   ông  µis¶n  Sd t  thuª®óng  ôc  ch  ∙    m ®Ý ® tho¶  Ën  thu trong hîp  ng    ®å cho thuª;kh«ng  îc chuyÓn    ®  quyÒn  ö  ông  µis¶n  sd t  thuª cho  nh©n,      c¸  tæ chøc kh¸cn Õu    kh«ng  îcbªn  ®   cho    ng    thuª®å ý b»ng    v¨n b¶n; b) Tr¶  Òn  ti thuª theo    quy  nh  ®Þ trong hîp  ng    ®å cho thuª vµ    thanh    to¸n c¸c chiphÝ   ªnquan  n   Öc  Ëp  Èu, thuÕ, b¶o  Ó m   i  íitµis¶n     li   ®Õ vi nh kh     hi ®è v     thuª; c)Ch Þu  äi  ñiro vÒ   Öc  Êt      áng  i víi µis¶n    µ  ÷ng    m r     vi m m¸t,h h ®è       t thuªv nh rñiro m µ   µis¶n    ©y    i víi chøc,c¸nh©n     t  thuªg ra ®è     tæ     kh¸c; d) B¶o  ìng,söa  ÷a  µis¶n      d   ch t   thuªtrongthêih¹n      thuª; ®)    Õt  ¹n  Khih h thuª,   thuªmua  ¹tµis¶n    bªn    l    i thuªhoÆc   Õp tôcthuªtheo  ti       tho¶ thuËn    trong hîp ®ång     cho  thuª; e) Bªn      thuªkh«ng  îcdïng tµis¶n      Ç m   è,thÕ  Êp  ®     thuª®Ó c c  ch hoÆc     ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Êt kú  ét  Üa  ô  µichÝnh  µo. b   m ngh v t   n §i Ò u    ¹t®éng  Ýn  ông  ña  chøc  Ýn  ông  îp t¸c 64. Ho   td c tæ  td h  Tæ   chøc  Ýn  ông  îp t¸c® îc huy  ng  èn  ña    µnh    µ  ña  td h     ®é v c c¸c th viªnv c c¸ctæ    chøc,c¸ nh©n       ®Ó cho    µnh    c¸c th viªnvay.ViÖc    cho    i t ng kh«ng  c¸c®è  î   ph¶ilµ thµnh       viªnvay ph¶i® îc§¹ihéithµnh          viªnhoÆc   ¹ihéi®¹ibiÓu  Êp  §      ch thuËn  µ  v kh«ng  îcvît   ûlÖ  èi a  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. ®     t   t   do  qu¸ ® h Nh n   ®Þ M ô c  3 D Þ c h  v ô thanh to¸n µ ng © n  qu ü  v §i Ò u    ë   µikho¶n 65. M t   1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcm ë   µikho¶n  Òn göit¹  ©n   µng  µ   íc, td ®   t  ti     i Ng h Nh n   t¹ c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  i td kh¸c. 2.    Tæ chøc  Ýn  ông  ã  Ën  Òn  öi ph¶i m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹ td c nh ti g     t  ti g     i Ng ©n   µng  µ   íc vµ  h Nh n   duy  ×t¹    è    ×nh  ©n  tr   i s d b ®ã qu kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   dù  ÷b ¾t  éc  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. tr   bu do  h Nh n   ®Þ 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ ng©n  µng  îc m ë   µikho¶n  td l  h ®  t  cho kh¸ch  µng  h trong  íc vµ  n   ngoµi níc.Kh¸ch  µng  îc chän  ét  ©n   µng    ë   µi     h ®  m ng h ®Ó m t   kho¶n giao dÞch  Ýnh.   ch §i Ò u    Þch  ô  66. D v thanh  to¸n Tæ  chøc  Ýn  ông  µ ng©n  µng  îc thùc hiÖn    Þch  ô  td l  h ®    c¸c d v thanh    to¸n sau  y: ®© 1.Cung    øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n;
 20. 20 2.Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh    to¸ntrong níccho     kh¸ch hµng;   3. Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh to¸n quèc  Õ    îc Ng ©n   µng  µ   íc   t khi®   h Nh n   cho  Ðp; ph 4.Thùc  Ön    Þch  ô    é  µ    é;   hi c¸cd v thu h v chih 5. Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸c d v thanh to¸n kh¸c do  ©n   µng  µ   íc quy      Ng h Nh n   ®Þnh. §i Ò u    Þch  ô  ©n  ü 67. D v ng qu Tæ   chøc  Ýn  ông  îc thùc  Ön  Þch  ô  td ®  hi d v thu  µ  v ph¸ttiÒn  Æt       m cho kh¸ch hµng.   §i Ò u      68. Tæ chøc  µ  v tham      Ö   èng  giac¸ch th thanh  to¸n Ng ©n   µng  îc tæ  h ®   chøc  Ö   èng  h th thanh to¸n néi bé  µ      v tham  gia  Ö   h thèng  thanh    ªnng©n  µng  to¸nli   h trong níc.ViÖc     tham      Ö   èng  gia c¸c h th thanh  to¸nquèc  Õ    t ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.    h Nh n   ph M ô c  4 C¸c ho¹t ® é n g     kh¸c §i Ò u    ãp  èn,mua    Çn 69. G v   cæ ph Tæ  chøc  Ýn  ông  îc dïng  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷ ®Ó   ãp  èn, td ®  v® l v qu d tr   gv  mua    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    70. Tham     Þ  êng  Òn tÖ giath tr ti   Tæ  chøc  Ýn  ông  îctham    Þ  êng  Òn tÖ  Ng ©n  µng  µ   ­ td ®  giath tr ti   do  h Nh n íctæ    chøc,bao  å m   Þ  êng  u    Ýn  Õu    g th tr ®Ê gi¸t phi kho  ¹c,thÞ  êng  éitÖ  µ  b   tr n  v ngo¹itÖ  ªnng©n  µng, thÞ  êng  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n    li   h   tr gi t c gi¸ng h kh¸c  theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n §i Ò u    71. Kinh  doanh  ¹ihèivµ  µng ngo     v Tæ   chøc  Ýn  ông  îckinh doanh  ¹ihèivµ  µng    Þ  êng  td ®    ngo     v trªnth tr trong  nícvµ  Þ  êng  èc  Õ    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   th tr qu t khi®   h Nh n   ph §i Ò u    72. NghiÖp  ô  û    µ  ilý v u th¸cv ®¹   Tæ   chøc  Ýn  ông  îcquyÒn  û  td ®  u th¸c, Ën  û   nh u th¸c, µm  ilýtrong c¸c  l ®¹        lÜnh  ùc  ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng, kÓ   viÖc  v li   ®Õ ho   ng h   c¶  qu¶n  ý tµis¶n, l      vèn  u    ña  chøc,c¸nh©n  ®Ç tc tæ     theo hîp ®ång.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2