intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luật đầu tư SỐ 18/2000/QH10

Chia sẻ: Nguyễn Phương Thảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
95
lượt xem
13
download

Luật đầu tư SỐ 18/2000/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 1996 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (SỐ 18/2000/QH10) NĂM 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật đầu tư SỐ 18/2000/QH10

 1. LuËt ®Çu t níc ngoµi n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sè 18/2000/QH10) n¨m 2000 §Ó më réng hîp t¸c kinh tÕ víi níc ngoµi, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n trªn c¬ së khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña ®Êt níc; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ tu©n thñ ph¸p luËt cña ViÖt Nam, b×nh ®¼ng vµ c¸c bªn cïng cã lîi. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam b¶o hé quyÒn së h÷u ®èi víi vèn ®Çu t vµ c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ quy ®Þnh thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam. §iÒu 2. Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. "§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi" lµ viÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi ®a vµo ViÖt Nam vèn b»ng tiÒn hoÆc bÊt kú tµi s¶n nµo ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. “Nhµ ®Çu t níc ngoµi" lµ tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam. 3. "Bªn níc ngoµi" lµ mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi. 4. "Bªn ViÖt Nam" lµ mét bªn gåm mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. 5. "Hai bªn" lµ Bªn ViÖt Nam vµ Bªn níc ngoµi.
 2. "NhiÒu bªn" lµ Bªn ViÖt Nam vµ c¸c Bªn níc ngoµi hoÆc Bªn níc ngoµi vµ c¸c Bªn ViÖt Nam hoÆc c¸c Bªn ViÖt Nam vµ c¸c Bªn níc ngoµi. 6. "Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi" gåm doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi. 7. " Doanh nghiÖp liªn doanh" lµ doanh nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªn hîp t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh ký gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ngoµi hoÆc lµ doanh nghiÖp do doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hîp t¸c víi doanh nghiÖp ViÖt Nam hoÆc do doanh nghiÖp liªn doanh hîp t¸c víi nhµ ®Çu t níc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. 8. "Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi" lµ doanh nghiÖp do nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t 100% vèn t¹i ViÖt Nam. 9. "Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh" lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a hai bªn hoÆc nhiÒu bªn ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t mµ kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n. 10. "Hîp ®ång liªn doanh" lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¸c bªn nãi t¹i ®iÓm 7 §iÒu nµy ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh t¹i ViÖt Nam. 11. "Hîp ®ång x©y dùng- kinh doanh- chuyÓn giao" lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Ó x©y dùng, kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh; hÕt thêi h¹n, nhµ ®Çu t níc ngoµi chuyÓn giao kh«ng båi hoµn c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc ViÖt Nam. 12. “Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh” lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng; sau khi x©y dùng xong, nhµ ®Çu t níc ngoµi chuyÓn giao c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam dµnh cho nhµ ®Çu t quyÒn kinh doanh c«ng tr×nh ®ã trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó thu håi vèn ®Çu t vµ lîi nhuËn hîp lý . 13. “Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao” lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng; sau khi x©y dùng xong, nhµ ®Çu t níc ngoµi chuyÓn giao c«ng tr×nh ®ã cho Nhµ níc
 3. ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn dù ¸n kh¸c ®Ó thu håi vèn ®Çu t vµ lîi nhuËn hîp lý. 14. "Khu chÕ xuÊt" lµ khu c«ng nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, do ChÝnh phñ thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp. 15. "Doanh nghiÖp chÕ xuÊt" lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp chÕ xuÊt. 16. "Khu c«ng nghiÖp" lµ khu chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, do ChÝnh phñ thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp. 17. “Doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp” lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong Khu c«ng nghiÖp. 18. "Vèn ®Çu t" lµ vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, bao gåm vèn ph¸p ®Þnh vµ vèn vay. 19. "Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ møc vèn ph¶i cã ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp ®îc ghi trong ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. 20. "PhÇn vèn gãp “ lµ phÇn vèn cña mçi bªn gãp vµo vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp. 21. "T¸i ®Çu t" lµ viÖc dïng lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu hîp ph¸p kh¸c tõ ho¹t ®éng ®Çu t ë ViÖt Nam ®Ó ®Çu t vµo dù ¸n ®ang thùc hiÖn hoÆc ®Ó ®Çu t míi ë ViÖt Nam theo c¸c h×nh thøc ®Çu t quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. §iÒu 3. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc ®Çu t vµo ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhµ níc ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo nh÷ng lÜnh vùc vµ ®Þa bµn sau ®©y: 1- LÜnh vùc: a) S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu;
 4. b) Nu«i, trång, chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n; c) Sö dông c«ng nghÖ cao, kü thuËt hiÖn ®¹i, b¶o vÖ m«i tr- êng sinh th¸i, ®Çu t vµo nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn; d) Sö dông nhiÒu lao ®éng, chÕ biÕn nguyªn liÖu vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn ë ViÖt Nam; ®) X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quan träng. 2. §Þa bµn: a) §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n; b) §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. Nhµ níc ViÖt Nam kh«ng cÊp phÐp ®Çu t níc ngoµi vµo c¸c lÜnh vùc vµ ®Þa bµn g©y thiÖt h¹i ®Õn quèc phßng, an ninh quèc gia, di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, thuÇn phong mü tôc vµ m«i trêng sinh th¸i. C¨n cø vµo quy ho¹ch, ®Þnh híng ph¸t triÓn trong tõng thêi kú, ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t, ban hµnh danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch, ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t, danh môc c¸c lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn, danh môc c¸c lÜnh vùc kh«ng cÊp phÐp ®Çu t. C¸c tæ chøc kinh tÕ t nh©n ViÖt Nam ®îc hîp t¸c ®Çu t víi nhµ ®Çu t níc ngoµi trong lÜnh vùc vµ ®iÒu kiÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Ch¬ng II H×nh thøc ®Çu t §iÒu 4. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc ®Çu t vµo ViÖt Nam díi c¸c h×nh thøc sau ®©y: 1. Hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh; 2. Doanh nghiÖp liªn doanh; 3. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi. §iÒu 5. Hai bªn hoÆc nhiÒu bªn ®îc hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh nh hîp t¸c s¶n xuÊt ph©n chia lîi nhuËn, ph©n chia s¶n phÈm vµ c¸c h×nh thøc hîp t¸c kinh doanh kh¸c.
 5. §èi tîng, néi dung, thêi h¹n kinh doanh, quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn, quan hÖ gi÷a c¸c bªn do c¸c bªn tho¶ thuËn vµ ghi trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. §iÒu 6. Hai bªn hoÆc nhiÒu bªn ®îc hîp t¸c víi nhau ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc hîp t¸c víi nhµ ®Çu t níc ngoµi hoÆc víi doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh míi t¹i ViÖt Nam. Doanh nghiÖp liªn doanh ®îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cã t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 7 1. Bªn níc ngoµi tham gia doanh nghiÖp liªn doanh gãp vèn ph¸p ®Þnh b»ng: a) TiÒn níc ngoµi, tiÒn ViÖt Nam cã nguån gèc tõ ®Çu t t¹i ViÖt Nam; b) ThiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c; c) Gi¸ trÞ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt. 2. Bªn ViÖt Nam tham gia doanh nghiÖp liªn doanh gãp vèn ph¸p ®Þnh b»ng: a) TiÒn ViÖt Nam, tiÒn níc ngoµi; b) Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; c) C¸c nguån tµi nguyªn, gi¸ trÞ quyÒn sö dông mÆt níc, mÆt biÓn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) ThiÕt bÞ, m¸y mãc, nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c; ®) Gi¸ trÞ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ, dÞch vô kü thuËt. 3. ViÖc c¸c bªn gãp vèn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c víi c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy ph¶i ®îc ChÝnh phñ chÊp thuËn.
 6. §iÒu 8. PhÇn vèn gãp cña Bªn níc ngoµi hoÆc c¸c Bªn níc ngoµi vµo vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ møc cao nhÊt theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn, nhng kh«ng díi 30% vèn ph¸p ®Þnh, trõ nh÷ng trêng hîp do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §èi víi doanh nghiÖp liªn doanh nhiÒu bªn, tû lÖ gãp vèn tèi thiÓu cña mçi Bªn ViÖt Nam do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §èi víi c¬ së kinh tÕ quan träng do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, c¸c bªn tho¶ thuËn t¨ng dÇn tû träng gãp vèn cña Bªn ViÖt Nam trong vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 9. Gi¸ trÞ phÇn vèn gãp cña mçi bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm gãp vèn. TiÕn ®é gãp vèn do c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång liªn doanh vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi chÊp thuËn. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ, m¸y mãc dïng ®Ó gãp vèn ph¶i ®îc tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éc lËp cÊp chøng chi gi¸m ®Þnh. C¸c bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c ®èi víi gi¸ trÞ phÇn vèn gãp cña m×nh. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi cã quyÒn chØ ®Þnh tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Ó gi¸m ®Þnh l¹i gi¸ trÞ c¸c kho¶n vèn gãp cña c¸c bªn. §iÒu 10. C¸c bªn chia lîi nhuËn vµ chÞu rñi ro cña doanh nghiÖp liªn doanh theo tû lÖ gãp vèn cña mçi bªn, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång liªn doanh. §iÒu 11. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp liªn doanh, gåm ®¹i diÖn cña c¸c bªn tham gia doanh nghiÖp liªn doanh. C¸c bªn chi ®Þnh ngêi cña m×nh tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ theo tû lÖ t¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµo vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp liªn doanh. Trong trêng hîp liªn doanh hai bªn, th× mçi bªn cã Ýt nhÊt hai thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong trêng hîp liªn doanh nhiÒu bªn, th× mçi bªn cã Ýt nhÊt mét thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ.
 7. NÕu doanh nghiÖp liªn doanh cã mét Bªn ViÖt Nam vµ nhiÒu Bªn níc ngoµi hoÆc mét Bªn níc ngoµi vµ nhiÒu Bªn ViÖt Nam, th× Bªn ViÖt Nam hoÆc Bªn níc ngoµi ®ã cã quyÒn cö Ýt nhÊt hai thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong Héi ®ång qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp liªn doanh ®îc thµnh lËp gi÷a doanh nghiÖp liªn doanh ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam víi nhµ ®Çu t níc ngoµi hoÆc víi doanh nghiÖp ViÖt Nam, doanh nghiÖp liªn doanh ®ang ho¹t ®éng cã Ýt nhÊt hai thµnh viªn, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét thµnh viªn lµ Bªn ViÖt Nam. §iÒu 12. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp liªn doanh do c¸c bªn liªn doanh tho¶ thuËn cö ra. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm triÖu tËp, chñ tr× c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tríc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tæng Gi¸m ®èc hoÆc Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt lµ c«ng d©n ViÖt Nam. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt ®îc ghi trong §iÒu lÖ doanh nghiÖp. §iÒu 13. C¸c cuéc häp thêng kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ häp bÊt th- êng theo yªu cÇu cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cña hai phÇn ba thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cña Tæng Gi¸m ®èc hoÆc Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt. C¸c cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp. Cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cã Ýt nhÊt hai phÇn ba thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®¹i diÖn cña c¸c bªn liªn doanh tham gia. §iÒu 14 1. Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp liªn doanh gåm: bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Tæng
 8. Gi¸m ®èc, Phã Tæng Gi¸m ®èc thø nhÊt; söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ doanh nghiÖp do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ gi÷a c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mÆt t¹i cuéc häp. C¸c bªn liªn doanh cã thÓ tho¶ thuËn trong ®iÒu lÖ doanh nghiÖp c¸c vÊn ®Ò kh¸c cÇn ®îc quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. 2. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c biÓu quyÕt qu¸ b¸n sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mÆt t¹i cuéc häp. §iÒu 15. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cã t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc hîp t¸c víi doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh. §èi víi c¬ së kinh tÕ quan träng do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn c¬ së tho¶ thuËn víi chñ doanh nghiÖp, ®îc mua l¹i mét phÇn vèn cña doanh nghiÖp ®Ó h×nh thµnh doanh nghiÖp liªn doanh. §iÒu 16. Vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi Ýt nhÊt ph¶i b»ng 30% vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, tû lÖ nµy cã thÓ thÊp h¬n 30%, nhng ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi chÊp thuËn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng ®îc gi¶m vèn ph¸p ®Þnh. §iÒu 17. Thêi h¹n ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ thêi h¹n cña hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi tõng dù ¸n theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, nhng kh«ng qu¸ 50 n¨m. C¨n cø vµo quy ®Þnh cña Uû ban thêng vô Quèc héi, ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thêi h¹n dµi h¬n ®èi víi tõng dù ¸n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 70 n¨m.
 9. §iÒu 18. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc ®Çu t vµo Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt díi c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña LuËt nµy. Doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc hîp t¸c víi nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt díi h×nh thøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 §iÒu 4 cña LuËt nµy hoÆc thµnh lËp doanh nghiÖp 100% vèn cña m×nh. Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong thÞ trêng ViÖt Nam víi c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc coi lµ quan hÖ xuÊt nhËp khÈu vµ ph¶i theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt xuÊt nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc mua nguyªn liÖu, vËt t, hµng ho¸ tõ thÞ trêng néi ®Þa vµo Khu chÕ xuÊt theo thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt. §iÒu 19. Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng cã thÓ ký kÕt víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam hîp ®ång x©y dùng- kinh doanh- chuyÓn giao, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao. Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc hëng quyÒn lîi vµ thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång . ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®Çu t theo hîp ®ång x©y dùng- kinh doanh- chuyÓn giao, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao. §iÒu 19a. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®îc phÐp chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t, chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t, chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp. Ch¬ng iii BiÖn ph¸p b¶o ®¶m ®Çu t §iÒu 20. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam b¶o ®¶m ®èi xö c«ng b»ng vµ tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam.
 10. §iÒu 21. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµo ViÖt Nam, vèn vµ tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t níc ngoµi kh«ng bÞ trng dông hoÆc tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng bÞ quèc h÷u ho¸. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi trong ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ t¹i ViÖt Nam. §iÒu 21a 1. Trong trêng hîp do thay ®æi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, th× doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tiÕp tôc ®îc hëng c¸c u ®·i ®· ®îc quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t vµ LuËt nµy hoÆc ®îc Nhµ níc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng theo c¸c biÖn ph¸p sau: a) Thay ®æi môc tiªu ho¹t ®éng cña dù ¸n; b) MiÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) ThiÖt h¹i cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc khÊu trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp; d) §îc xem xÐt båi thêng tho¶ ®¸ng trong mét sè trêng hîp cÇn thiÕt. 2. C¸c quy ®Þnh míi u ®·i h¬n ®îc ban hµnh sau khi ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t sÏ ®îc ¸p dông cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. §iÒu 22. C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam ®îc chuyÓn ra níc ngoµi: 1. Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh; 2. Nh÷ng kho¶n tiÒn tr¶ cho viÖc cung cÊp kü thuËt, dÞch vô; 3- TiÒn gèc vµ l·i cña c¸c kho¶n vay níc ngoµi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; 4. Vèn ®Çu t;
 11. 5. C¸c kho¶n tiÒn vµ tµi s¶n kh¸c thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña m×nh. §iÒu 23. Ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc lµm viÖc cho c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, sau khi nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc chuyÓn ra níc ngoµi thu nhËp hîp ph¸p cña m×nh. §iÒu 24. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc gi÷a c¸c bªn liªn doanh còng nh c¸c tranh chÊp gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc hÕt ph¶i ®îc gi¶i quyÕt th«ng qua th¬ng lîng, hoµ gi¶i. Trong trêng hîp c¸c bªn kh«ng hoµ gi¶i ®îc th× vô tranh chÊp ®îc ®a ra gi¶i quyÕt t¹i tæ chøc träng tµi hoÆc Toµ ¸n ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam. §èi víi tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn trong hîp ®ång viÖc lùa chän mét tæ chøc träng tµi kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt vô tranh chÊp. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn ph¸t sinh tõ hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh vµ hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao ®îc gi¶i quyÕt theo ph¬ng thøc do c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång. ch¬ng IV QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi §iÒu 25. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc tuyÓn dông lao ®éng theo nhu cÇu kinh doanh vµ ph¶i u tiªn tuyÓn dông c«ng d©n ViÖt Nam; chØ ®îc tuyÓn dông ngêi níc ngoµi lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt vµ qu¶n lý mµ ViÖt Nam cha ®¸p øng ®îc, nhng ph¶i ®µo t¹o lao ®éng ViÖt Nam thay thÕ. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc b¶o ®¶m b»ng hîp ®ång lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng.
 12. §iÒu 26. Ngêi sö dông lao ®éng, ngêi lao ®éng ViÖt Nam vµ ngêi lao ®éng níc ngoµi ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ ph¸p luËt cã liªn quan; t«n träng danh dù, nh©n phÈm vµ phong tôc cña nhau. §iÒu 27. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i t«n träng quyÒn cña ngêi lao ®éng ViÖt Nam tham gia tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 28. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh b¶o hiÓm tµi s¶n vµ tr¸ch nhiÖm d©n sù t¹i c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam hoÆc t¹i c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. §iÒu 29. ViÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ níc ngoµi vµo ViÖt Nam trong c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ®îc thùc hiÖn díi d¹ng gãp vèn b»ng gi¸ trÞ c«ng nghÖ hoÆc mua c«ng nghÖ trªn c¬ së hîp ®ång, phï hîp víi ph¸p luËt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ. ChÝnh phñ ViÖt Nam khuyÕn khÝch viÖc chuyÓn giao nhanh c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §iÒu 30. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh sau khi hoµn thµnh x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh doanh nghiÖp ph¶i nghiÖm thu, quyÕt to¸n c«ng tr×nh, cã x¸c nhËn cña tæ chøc gi¸m ®Þnh. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh thùc hiÖn ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. §iÒu 31. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo môc tiªu quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t; ®îc nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i; trùc tiÕp hoÆc uû quyÒn xuÊt khÈu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ph¶i u tiªn mua s¾m thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¹i ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn kü thuËt, th- ¬ng m¹i nh nhau.
 13. §iÒu 32. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc më chi nh¸nh ngoµi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi, môc tiªu quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t vµ ph¶i ®uîc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, n¬i më chi nh¸nh chÊp thuËn. §iÒu 33. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc mua ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó ®¸p øng cho c¸c giao dÞch v·ng lai vµ c¸c giao dÞch ®îc phÐp kh¸c theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m c©n ®èi ngo¹i tÖ cho nh÷ng dù ¸n ®Æc biÖt quan träng ®Çu t theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ trong tõng thêi kú. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m viÖc hç trî c©n ®èi ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ mét sè dù ¸n quan träng kh¸c. §iÒu 34. C¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh cã quyÒn chuyÓn nhîng gi¸ trÞ phÇn vèn cña m×nh trong doanh nghiÖp liªn doanh, nhng ph¶i u tiªn chuyÓn nhîng cho c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh. Trong trêng hîp chuyÓn nhîng cho doanh nghiÖp ngoµi liªn doanh th× ®iÒu kiÖn chuyÓn nhîng kh«ng ®îc thuËn lîi h¬n so víi ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ra cho c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh. ViÖc chuyÓn nhîng vèn ph¶i ®îc c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh tho¶ thuËn. Nh÷ng quy ®Þnh nµy còng ®îc ¸p dông ®èi víi viÖc chuyÓn nhîng quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Nhµ ®Çu t níc ngoµi trong doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi cã quyÒn chuyÓn nhîng vèn cña m×nh. Trong trêng hîp chuyÓn nhîng vèn cã ph¸t sinh lîi nhuËn th× bªn chuyÓn nhîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt lµ 25%. §iÒu 35. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi më tµi kho¶n b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ tiÒn níc ngoµi t¹i Ng©n hµng ViÖt Nam hoÆc t¹i Ng©n hµng liªn doanh hoÆc t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam.
 14. Trong trêng hîp ®Æc biÖt ®îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chÊp thuËn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc phÐp më tµi kho¶n ë níc ngoµi. §iÒu 36. ViÖc chuyÓn ®æi gi÷a tiÒn ViÖt Nam vµ tiÒn níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ®æi. §iÒu 37. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam. Trêng hîp cÇn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n th«ng dông kh¸c th× ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn. ChÕ ®é khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc kiÓm to¸n bëi mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp cña ViÖt nam hoÆc c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp kh¸c ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ph¶i göi cho c¬ quan tµi chÝnh vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi. §iÒu 38. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% lîi nhuËn thu ®îc; trong trêng hîp khuyÕn khÝch ®Çu t, møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 20% lîi nhuËn thu ®îc; trêng hîp cã nhiÒu tiªu chuÈn khuyÕn khÝch ®Çu t, th× møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 15% lîi nhuËn thu ®îc; trêng hîp ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t th× møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% lîi nhuËn thu ®îc. §èi víi lÜnh vùc dÇu khÝ vµ mét sè tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c th× møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ vµ ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 39. Tuú thuéc vµo lÜnh vùc ®Çu t, ®Þa bµn ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña LuËt nµy, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã thÓ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong mét thêi gian tèi ®a lµ 2 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu kinh doanh cã l·i vµ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong mét thêi gian tèi ®a lµ 2 n¨m tiÕp theo.
 15. Trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh thùc hiÖn dù ¸n cã nhiÒu tiªu chuÈn khuyÕn khÝch ®Çu t, th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong mét thêi gian tèi ®a lµ 4 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu kinh doanh cã l·i vµ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong mét thêi gian tèi ®a lµ 4 n¨m tiÕp theo. §èi víi nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t, thêi gian miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tèi ®a lµ 8 n¨m. §iÒu 40. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh sau khi quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn lç sang n¨m sau, sè lç nµy ®îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi h¹n ®îc chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m. §iÒu 41. Sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c, viÖc trÝch thu nhËp cßn l¹i ®Ó l¹p c¸c quü dù phßng, quü phóc lîi, quü më réng s¶n xuÊt vµ c¸c quü kh¸c do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. §iÒu 42. Trêng hîp t¸i ®Çu t vµo c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t sÏ ®îc hoµn l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép cho sè lîi nhuËn t¸i ®Çu t. ChÝnh phñ quy ®Þnh tû lÖ hoµn thuÕ tuú thuéc vµo lÜnh vùc, ®Þa bµn, h×nh thøc vµ thêi h¹n t¸i ®Çu t. §iÒu 43. Khi chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi, nhµ ®Çu t níc ngoµi ph¶i nép mét kho¶n thuÕ lµ 3%, 5%, 7% sè lîi nhuËn chuyÓn ra níc ngoµi, tïy thuéc vµo møc vèn gãp cña nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc vèn thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. §iÒu 44. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy ®îc gi¶m 20% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp so víi c¸c dù ¸n cïng lo¹i, trõ trêng hîp ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10%; ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi lµ 3% sè lîi nhuËn chuyÓn ra níc ngoµi. §iÒu 45. C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi theo quy
 16. ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 38, 39, 43 vµ 44 cña LuËt nµy. ThuÕ suÊt, thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ ®îc ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, nÕu cã thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn ®Çu t th× viÖc miÔn, gi¶m thuÕ cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh do Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. §iÒu 46 1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh sö dông mÆt ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ph¶i tr¶ tiÒn thuª; trong trêng hîp khai th¸c tµi nguyªn ph¶i nép thuÕ tµi nguyªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc miÔn hoÆc gi¶m tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao, x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, x©y dùng - chuyÓn giao; dù ¸n ®Çu t vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n vµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 2. Trêng hîp Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ hoµn thµnh c¸c thñ tôc ®Ó ®îc quyÒn sö dông ®Êt. Trong trêng hîp Nhµ níc ViÖt Nam cho thuª ®Êt th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè thuéc trung ¬ng n¬i cã dù ¸n ®Çu t tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, hoµn thµnh c¸c thñ tôc cho thuª ®Êt. 3. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thÕ chÊp tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt vµ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó b¶o ®¶m vay vèn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thÕ chÊp vµ gi¶i chÊp quyÒn sö dông ®Êt. §iÒu 47 1. ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc ¸p dông theo LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu.
 17. 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh, bao gåm: a) ThiÕt bÞ, m¸y mãc; b) Ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn dïng ®Ó ®a ®ãn c«ng nh©n; c) Linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, g¾ l¾p, khu«n mÉu, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy; d) Nguyªn liÖu, vËt t dïng ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ, m¸y mãc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®Ó chÕ t¹o linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tõng, g¾ l¾p, khu«n mÉu, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc; ®) VËt t x©y dùng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®îc ¸p dông cho c¶ trêng hîp më réng quy m« dù ¸n, thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ. 3. Nguyªn liÖu, vËt t, linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt cña c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t hoÆc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu trong thêi h¹n 5 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. 4. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c hµng ho¸ ®Æc biÖt cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t kh¸c. §iÒu 48. Doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ tõ Khu chÕ xuÊt xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo Khu chÕ xuÊt. Doanh nghiÖp chÕ xuÊt, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi trong Khu c«ng nghiÖp ®îc hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi tr- êng hîp khuyÕn khÝch, ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 38, 39, 43 vµ 44 cña LuËt nµy. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ møc thuÕ u ®·i ®èi víi tõng lo¹i doanh nghiÖp chÕ xuÊt, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi trong Khu c«ng nghiÖp. §iÒu 49. Ngoµi c¸c lo¹i thuÕ quy ®Þnh t¹i LuËt nµy, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång
 18. hîp t¸c kinh doanh ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 50. Ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc lµm viÖc cho c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 51. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng. §iÒu 52. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh chÊm døt ho¹t ®éng trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1. HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t; 2. Theo c¸c ®iÒu kiÖn chÊm døt ho¹t ®éng ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång, ®iÒu lÖ doanh nghiÖp hoÆc tho¶ thuËn cña c¸c bªn; 3. Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi do vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt hoÆc quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t; 4. Do bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n. §iÒu 53 1. Khi chÊm døt ho¹t ®éng trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 52 cña LuËt nµy, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n doanh nghiÖp, thanh lý hîp ®ång. 2. Trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n doanh nghiÖp, nÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n th× viÖc gi¶i quyÕt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo thñ tôc quy ®Þnh trong ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 3. ViÖc gi¶i quyÕt ph¸ s¶n doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n- íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp.
 19. 4. Trong trêng hîp Bªn ViÖt Nam tham gia doanh nghiÖp liªn doanh gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt mµ doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n th× gi¸ trÞ cßn l¹i cña quyÒn sö dông ®Êt ®· gãp vèn thuéc tµi s¶n thanh lý cña doanh nghiÖp. Ch¬ng V qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi §iÒu 54. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi bao gåm: 1. X©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ®Çu t níc ngoµi; 2. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi; 3. Híng dÉn c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi hîp t¸c ®Çu t níc ngoµi; 4. CÊp, thu håi GiÊy phÐp ®Çu t; 5. Quy ®Þnh viÖc phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan nhµ níc trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi; 6. KiÓm tra, thanh tra vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. §iÒu 55. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc thÈm ®Þnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, viÖc ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t; c¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lÜnh vùc, tÝnh chÊt, quy m« cña dù ¸n ®Çu t, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n cÊp cÊp GiÊy phÐp ®Çu t cho Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; quy ®Þnh viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt. §iÒu 56. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi, gióp ChÝnh phñ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
 20. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y : 1. Chñ tr× x©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ chiÕn lîc, quy ho¹ch thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi; so¹n th¶o c¸c dù ¸n ph¸p luËt , chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t níc ngoµi; phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi; híng dÉn Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt, chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t níc ngoµi; 2. X©y dùng, tæng hîp danh môc dù ¸n ®Çu t; híng dÉn vÒ thñ tôc ®Çu t; qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ t vÊn ®Çu t; 3. TiÕp nhËn dù ¸n ®Çu t vµ chñ tr× thÈm ®Þnh, cÊp GiÊy phÐp ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn; 4. Lµm ®Çu mèi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ; 5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi; 6. KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 57. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi theo chøc n¨ng vµ thÈm quyÒn: 1. Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t trong viÖc x©y dùng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi; 2. X©y dùng kÕ ho¹ch, danh môc dù ¸n thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi cña ngµnh; tæ chøc vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t; 3. Tham gia thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t; 4. Híng dÉn, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn triÓn khai, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t; 5. KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản