intTypePromotion=1

Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
405
lượt xem
98
download

Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Ngân hàng Nhà nước số 06/1997/QH10

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  06/1997/Q H X s § Ó   ©y  ùng  µ  ùc thicã  Öu  xd v th     hi qu¶  Ýnh ch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia;t¨ng  cêng  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng; gãp  Çn  l  n   ti t v ho   ng h   ph ph¸t  tr Ón n Òn  i  kinh tÕ  µng    Òu  µnh  Çn   h ho¸ nhi th ph theo  ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù  c ch th tr cs qu¶n  ýcña  µ   íc,theo  nh  íng    éi chñ  Üa;  l  Nh n   ®Þ h x∙ h   ngh b¶o  Ö   î Ých  ña  v l  i c Nhµ   íc,quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  chøc  µ    ©n; n  v l  i h    tæ  v c¸nh C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt nµy    quy  nh  Ò   ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ v Ng h Nh n     C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Þ   Ý,chøc  1. V tr   n¨ng  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam c Ng h Nh n     1. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     (sau  y   äilµ Ng ©n   µng  µ   íc) ®© g     h Nh n   lµ c¬    quan  ña  Ýnh  ñ  µ  µ ng©n  µng  c Ch ph v l   h trung  ng  ña  íc Céng  µ    ¬ c n  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam.   ngh Vi   2. Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn    h Nh n     chøc n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Òn tÖ  l  n   ti   vµ  ¹t®éng  ©n  µng; lµ ng©n  µng  ho   ng h    h ph¸thµnh  Òn,ng©n  µng  ña      ti   h c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  ©n  µng  µm  Þch  ô  Òn tÖ  td v ng h ld v ti   cho  Ýnh  ñ. Ch ph 3.Ho¹t®éng  ña  ©n  µng  µ   ícnh»m     nh    Þ®ång  Òn,     c Ng h Nh n   æn ®Þ gi¸tr   ti   gãp  Çn  ph b¶o  ¶m   toµn  ¹t®éng  ©n  µng  µ  Ö   èng    chøc  ® an  ho   ng h v h th c¸c tæ  tÝn  ông, thóc  y   d   ®È ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi theo  nh   íng    éi chñ  t ­      ®Þ h x∙ h   nghÜa. 4. Ng ©n   µng  µ   íc lµ m ét    h Nh n     ph¸p  ©n,  ã  èn  nh c v ph¸p  nh  éc  ë  ®Þ thu s h÷u  µ  íc;cã  ôsë  Ýnh  ¹ Thñ  «  µ   éi. nh n   tr   ch t i ®HN §i Ò u    Ýnh    Òn tÖ  èc  2. Ch s¸ch ti   qu gia Ch Ýnh s¸ch  Òn  Ö  èc    µ m ét  é  Ën  ña  Ýnh  ti t qu gia l   b ph c ch s¸ch kinh tÕ     ­ tµichÝnh  ña  µ   ícnh»m     nh    Þ ®ång  Òn,kiÒm  Õ   ¹m    c Nh n   æn ®Þ gi¸tr   ti   ch l ph¸t,   gãp  Çn  óc ®Èy    iÓn kinh tÕ      éi,b¶o  ¶m   èc  ph th   ph¸ttr     ­ x∙h   ® qu phßng, an    ninh  vµ  ©ng  n cao  i sèng  ña  ©n  ©n. ®ê   c nh d Nhµ   íc thèng  Êt  n  nh qu¶n  ým äi  ¹t®éng  ©n  µng; cã  Ýnh  l  ho   ng h   ch s¸ch  ®Ó   ng      ån  ùc trong níc lµ chÝnh, tranh thñ  èi®a   ån  ùc ®é viªn c¸c ngu l            t   ngu l   ngoµiníc,ph¸thuy      søc  ¹nh  m tæng  îp cña    µnh  Çn  h  c¸c th ph kinh tÕ;b¶o  ¶m      ® vaitrß chñ  o  µ  ñ  ùc cña    chøc  Ýn  ông  µ  íctrong lÜnh  ùc     ®¹ v ch l   c¸c tæ  td nh n     v tiÒn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng; gi÷ v÷ng  nh  íng x∙héichñ  Üa, chñ  t v ho   ng h    ®Þ h      ngh   quyÒn  èc    ë   éng  îp t¸cvµ  éinhËp  èc  Õ;®¸p  qu gia;m r h   h  qu t   øng  cÇu    yªu  ph¸t tr Ón kinh tÕ      éi,gãp  Çn  ùc hiÖn  i    ­ x∙h   ph th   c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  ho¸,hi ®¹     níc.
 2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µ  chøc  ùc hiÖn  Ýnh    Òn  Ö  èc  3. Quy ®Þ v tæ  th   ch s¸ch ti t qu gia 1. Quèc  éiquyÕt  nh  µ    h  ®Þ v gi¸m    Öc  ùc hiÖn  Ýnh  s¸tvi th   ch s¸ch tiÒn tÖ      quèc    gia,møc   ¹m  l ph¸tdù  Õn  µng    ki h n¨m  trong  èi  ¬ng  mt quan  íic©n  i v  ®è   ng©n s¸ch nhµ  ícvµ    n   møc    ëng  t¨ngtr kinh tÕ.   2. Chñ  Þch  ícthùc hiÖn  ÷ng  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  HiÕn    t n    nh nhi v  h do  ph¸p vµ    ph¸p luËtquy  nh     ®Þ trong viÖc  m     ®µ ph¸n,ký  Õt,tham      Èn  iÒu   k  gia,phª chu ® ­ íc quèc  Õ, tho¶  Ën  èc  Õ  ©n     t  thu qu t nh danh  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Nh n   ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam   Ò   Ünh  ùc  µichÝnh,tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng. Vi   vl v t      v ho   ng h 3. Ch Ýnh  ñ  ©y  ùng  ù  chÝnh    ph x d d ¸n  s¸ch  Òn  Ö  èc    ti t qu gia,møc   ¹m l ph¸tdù  Õn  µng    ki h n¨m  ×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh; tæ  tr   h      chøc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    Õt  nh îng tiÒn cung      qu gia;quy ®Þ l    øng    bæ sung  cho u  l th«ng  hµng  n¨m, m ôc  ch  ö  ông  è  Òn nµy  µ  nh  ú  c¸o Uû     ®Ý sd s ti   v ®Þ k b¸o    ban  êng  th vô  èc  éi;quyÕt  nh    Ýnh  Qu h  ®Þ c¸c ch s¸ch  ô  Ó  c th kh¸c vµ        c¸c gi¶iph¸p  ùc  th hiÖn. §i Ò u    éi ®ång   Ên  Ýnh    Òn tÖ  èc  4. H   tv ch s¸ch ti   qu gia 1. Ch Ýnh  ñ  µnh  Ëp  éi  ng    Ên  Ýnh    ph th l H ®å tv ch s¸ch  Òn  Ö  èc    ti t qu gia ®Ó    vÊn  t cho  Ýnh   ñ   Ch ph trong  Öc  vi quyÕt  nh   ÷ng  Ên    éc  ®Þ nh v ®Ò thu nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  v  h  Ch ph v ch s¸ch tiÒn tÖ.     2. Héi  ng   Ên  Ýnh    ®å t v ch s¸ch  Òn  Ö  èc    å m:  ñ   Þch  µ m ét  ti t qu gia g Ch t l  Phã  ñ íng Ch Ýnh  ñ,Uû     êng  ùclµThèng  c  ©n  µng  µ   ­ Th t   ph   viªnth tr     ®è Ng h Nh n íc,c¸c uû        viªnkh¸c lµ ®¹idiÖn  é   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,c¸c bé,      BT    K ho v§ t      ngµnh  ÷u  h quan  kh¸cvµ      c¸cchuyªn giavÒ   Ünh  ùc  ©n  µng.   l v ng h 3.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång   Ên  Ýnh    v v quy hc H  tv ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu giado  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ©n  µng  µ  íc 5. Nhi v v quy h c Ng h Nh n Ng ©n  µng  µ   íccã  ÷ng  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau  y: h Nh n   nh nhi v v quy h   ®© 1.Trong  Öc  ùc hiÖn    vi th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  íc: l  n a) Tham     ©y  ùng  Õn îc vµ  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi gia x d chi l   k ho ph¸ttr     ­ x∙ h   cña  µ   íc; Nh n b) X ©y  ùng  ù    Ýnh    d d ¸n ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      Ýnh  ñ      qu gia ®Ó Ch ph xem   Ðt x  tr×nh Quèc  éiquyÕt  nh  µ  chøc  ùc hiÖn  Ýnh    h  ®Þ v tæ  th   ch s¸ch nµy;x©y  ùng      d chiÕn îcph¸ttr Ónh Ö   èng  ©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông  ÖtNam; l     i   th ng h v c¸ctæ  td Vi   c) X ©y  ùng    ù  luËt,ph¸p  Önh  µ    ù  kh¸c vÒ   Òn  Ö  µ    d c¸c d ¸n    l v c¸c d ¸n    ti t v ho¹t®éng  ©n  µng; ban  µnh    b¶n    ng h   h c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  lu   ti t vµ  ¹t®éng  ©n  µng  ho   ng h theo thÈm  Òn;   quy d) C Êp,    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn    thu h   ph th l v ho   c c¸c tæ  t dông, trõ tr ng  îp  Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh;  Êp, thu  åi giÊy     ê h do  t Ch ph quy ®Þ c  h    phÐp  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc  ho   ng h c c¸ctæ  kh¸c;quyÕt ®Þnh    Ó,chÊp      gi¶ith   thuËn  chia,t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp    chøc  Ýn  ông       h    c¸ctæ  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;  
 3. 3 ®)  Ó m     Ki tra,thanh    ¹t®éng  ©n  µng;kiÓm     Ýn  ông;xö  ý traho   ng h   so¸tt d   l  c¸c viph¹m     ph¸p  Ëttrong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng  lu     v ti t v ho   ng h theo  thÈm  Òn; quy e) Qu¶n  ý viÖc  l  vay, tr¶ nî níc ngoµi cña             c¸c doanh nghiÖp theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph g)  ñ   × lËp  µ  Ch tr   v theo  âi kÕt  d  qu¶  ùc hiÖn  c©n  th   c¸n  thanh to¸n quèc    tÕ; h) Qu¶n  ýho¹t®éng  ¹ihèivµ    l    ngo     qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinhdoanh  µng;   v i)Ký  Õt,tham    iÒu  cquèc  Õ  Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng   k  gia ® í  t v ti   v ho   ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   k) §¹idiÖn     cho  éng  µ    éi chñ  C ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   ¹    chøc  Vi   ti c¸c tæ  tiÒn  Ö  µ  ©n   µng  èc  Õ  t v ng h qu t trong  ÷ng  êng  îp  îc Chñ   Þch  íc, nh tr h®  t n  ChÝnh  ñ  û  Òn; ph u quy l)Tæ     chøc  o   ¹o,båi dìng  ®µ t     nghiÖp  ô  ©n  µng; nghiªn cøu, øng  v ng h       dông  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ©n  µng. ngh ng h 2.Trong  Öc  ùc hiÖn    vi th   chøc  n¨ng  ©n  µng  ng h trung ¬ng:   a)    Tæ chøc    c, b¶o  in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  Òn;thùc hiÖn  ti     nghiÖp  ô  v ph¸thµnh,thu håi,       thay thÕ  µ    û  Òn;   v tiªuhu ti b)  ùc  Ön  i Êp  èn  Th hi t¸  c v nh»m  cung øng  Ýn  ông  ¾n  ¹n  µ  ¬ng  td ng h v ph tiÖn thanh      to¸ncho  Òn  n kinh tÕ;   c)§iÒu  µnh  Þ  êng  Òn tÖ;thùc hiÖn    h th tr ti       nghiÖp  ô  Þ  êng  ë; v th tr m d) KiÓ m     ù   ÷quèc  Õ;qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc;   so¸tD tr   t  l   tr      n ®)    Tæ chøc  Ö   èng  h th thanh to¸n qua  ©n  µng, lµm  Þch  ô    ng h   d v thanh  to¸n,  qu¶n  ýviÖc  l  cung  øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n; e) Lµ m   ilývµ  ùc hiÖn    Þch  ô  ©n  µng    ®¹     th   c¸cd v ng h cho  Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n g) Tæ     chøc  Ö   èng  h th th«ng    µ  µm    Þch  ô  tinv l c¸cd v th«ng    ©n  µng. tinng h 3. Thùc  Ön    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    hi c¸c nhi v v quy h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 6. Tr¸ch nhiÖm   ña    é, c¬    c c¸c b   quan ngang  é, c¬  b   quan  éc  thu ChÝnh  ñ,c¸cc¬  ph     quan  kh¸ccña  µ   ícë    Nh n   trung ¬ng  i víi ¹t®éng  ©n    ®è       ho ng hµng 1. C¸c  é, c¬    b   quan ngang  é, c¬  b   quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c c¬  thu Ch ph     quan  kh¸c cña  µ   ícë    Nh n   trung  ng  ¬ trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh     vinhi v  hcm phèihîp víi ©n  µng  µ   íctrong viÖc       Ng h Nh n     qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t l  n   ti   v ho   ®éng  ©n  µng. ng h 2. Bé   µi chÝnh  èi hîp  íiNg ©n   µng  µ   íc trong viÖc  ©y  ùng    T  ph   v  h Nh n     x d chÝnh s¸ch tµichÝnh,tiÒn tÖ  èc    ù  Õn         qu gia,d ki tæng  møc  ¹m  t øng  cho  ©n  ng s¸ch  µ  íc trong n¨m  Õp  nh n     ti theo  µ  ùc hiÖn    v th   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña  Ët    Lu nµy  Ò   v quan  Ö   ÷a Bé  µichÝnh  íi ©n  µng  µ   íc. h gi   T   v  Ng h Nh n
 4. 4 §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång  ©n  ©n, Uû     c H  nh d   ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  trongviÖc    µnh    thih ph¸p luËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng     ti   v ho   ng h Héi  ng  ©n  ©n,  û   ®å nh d U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong  ¹m    Ö m   ph vi nhi vô,quyÒn  ¹n cña  × nh    h  m gi¸m    Óm    Öc    µnh  s¸t,ki travi thi h ph¸p luËtvÒ   Òn tÖ      ti   vµ  ¹t®éng  ©n  µng  ¹ ®Þa  ¬ng. ho   ng h t i ph §i Ò u 8.      ña  Æt   Ën    èc  Öt Nam   µ    chøc  Vai trß c M tr Tæ qu Vi   v c¸c tæ  thµnh    i víi ¹t®éng  ©n  µng viªn®è       ho ng h M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  µnh    tr   qu Vi   v c¸c tæ  th viªntham    íi   gia v   c¸c c¬ quan  µ  íc trong  Öc  nh n   vi gi¸m      µnh  s¸tthih ph¸p  Ët vÒ   Òn  Ö  µ  ¹t lu   ti t v ho   ®éng  ©n  µng;tuyªntruyÒn,vËn  ng    chøc,c¸nh©n  ùc hiÖn    ng h       ®é c¸ctæ     th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.     ti   v ho   ng h §i Ò u      Ých  õng÷ 9. Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1. TiÒn  Ö  µph¬ng  Ön thanh    t l  ti   to¸n,bao  å m   Òn giÊy,tiÒn kim  ¹  µ    g ti       lo iv c¸cgiÊy têcã      Òn.       gi¸nh ti 2.ThÞ   êng  Òn tÖ  µthÞ  êng  èn  ¾n  ¹n,n¬imua,  c¸cgiÊy tê   tr ti   l   tr v ng h   b¸n       cã    ¾n  ¹n,bao  å m   Ýn  Õu  gi¸ng h  g t phi kho  ¹c,tÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc, b   phi Ng h Nh n   chøng chØ  Òn  öi vµ    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  ti g   c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c.3. Ho¹t®éng  ©n       ng hµng  µho¹t®éng  l    kinh doanh  Òn tÖ  µ  Þch  ô  ©n  µng  íi éidung  ­   ti   v d v ng h v   n th êng xuyªn lµ nhËn  Òn  öi vµ  ö  ông  è  Òn  µy    Êp  Ýn  ông, cung     ti g   s d s ti n ®Ó c t d   øng    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n. 4. NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ nghiÖp  ô  v th tr m l  v mua,  b¸n c¸c  Êy  ê  ã    gi t c gi¸ ng ¾n  ¹n  Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn    Þ  êng  Òn tÖ  h do  h Nh n     trªnth tr ti   nh»m   ùc th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 5. Dù   ÷b ¾t  éc  µ sè  Òn  µ   chøc  Ýn  ông    tr   bu l   ti m tæ  td ph¶i göi t¹  ©n      i Ng hµng  µ   íc®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  Nh n   th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 6.Ngo¹ihèilµtiÒn nícngoµi, µng    Èn  èc  Õ,c¸cgiÊy têcã               v tiªuchu qu t         gi¸ vµ    c¸cc«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  Òn nícngoµi. ti     7. Ho¹t ®éng  ¹ihèi lµ c¸c ho¹t®éng  u   , vay, cho      ngo           ®Ç t     vay, b¶o    l∙nh,   mua,    µ    b¸n v c¸cgiao dÞch    kh¸cvÒ   ¹ihèi.   ngo   8. Tû    èi®o¸ilµtû lÖ  ÷a gi¸trÞ cña  ng  Öt Nam   íigi¸trÞ cña    gi¸h         gi       ®å Vi   v      ®ång  Òn nícngoµi. ti     9. Dù   ÷ quèc  Õ  µ Dù   ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc do  ©n   µng  µ   íc   tr   t l   tr      n   Ng h Nh n   qu¶n  ý vµ  ù   ÷ngo¹ihèi cña    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  l   D tr      c¸c tæ  td ®  ho   ngo¹ihèi.   10.T¸icÊp  èn  µh×nh     v l  thøc cÊp  Ýn  ông  ã    td c b¶o  ¶m   ña  ©n  µng  ® c Ng h Nhµ   íc nh»m   n  cung øng  èn  ¾n   ¹n  µ  ¬ng  Ön  v ng h v ph ti thanh to¸n cho      c¸c ng©n  µng. h 11. Cho    vay  ¹ theo  å  ¬  Ýn  ông  µ h×nh  l i hst d l  thøc  i Êp  èn  ña  ©n   t¸ c v c Ng hµng  µ   íccho    ©n  µng  ∙  Nh n   c¸cng h ® cho vay  i víi ®è    kh¸ch hµng.  
 5. 5 12.L∙isuÊt c¬       b¶n  µl∙suÊt do  ©n  µng  µ   ícc«ng  è  µm  ¬  ë  l    i   Ng h Nh n   bl cs cho    chøc  Ýn  ông  n  nh    Êtkinhdoanh. c¸ctæ  td Ê ®Þ l∙su   i   13. L∙isuÊt t¸  Êp  èn  µ l∙suÊt do  ©n   µng  µ   íc¸p dông          i c v l    i   Ng h Nh n     khit¸i cÊp  èn. v 14. L∙isuÊt t¸  ÕtkhÊu  µ h×nh      i chi   l  thøc    Êt t¸  Êp  èn  îc ¸p  ông  l∙ su   i i c v ® d khiNg ©n  µng  µ   íct¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã    ¾n     h Nh n     i   th phi v c¸cgi     gi¸ng h¹n kh¸ccho    chøc  Ýn  ông.     c¸ctæ  td 15.GiÊy  êcã    ¾n  ¹n lµgiÊy têcã    ã  êih¹n díi ét    t   gi¸ng h        gi¸c th       m n¨m. C h ¬ n g  II T æ  c h ø c  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c §i Ò u      10. Tæ chøc  é  b m¸y 1.  ©n   µng  µ   íc ® îc tæ  Ng h Nh n     chøc  µnh  Ö   èng  Ëp  th h th t trung,thèng    nhÊt gå m   é    b m¸y  iÒu  µnh  µ  ¹t®éng  ® h v ho   nghiÖp  ô  ¹ trôsë  Ýnh,c¸c chi v t i   ch       nh¸nh      ë c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng, c¸c v¨n  ¬     phßng  idiÖn    ®¹   ë trongníc,ë  µinícvµ    n  Þ  ùcthuéc.     ngo     c¸c®¬ v tr   2.    Tæ chøc, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  é    v  h c b m¸y  iÒu  µnh  ña  ©n   ® h c Ng hµng  µ   ícdo  Ýnh  ñ  Nh n   Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u    11. L∙nh  o  µ  iÒu  µnh  ©n  µng  µ  íc ®¹ v ® h Ng h Nh n 1. Thèng  c  ©n  µng  µ   íc(sau  y  äilµThèng  c)  µthµnh    ®è Ng h Nh n   ®© g     ®è l   viªnChÝnh  ñ,chÞu    ph   tr¸chnhiÖ m     o  µ  iÒu  µnh  ©n  µng  µ   ­   l∙nh®¹ v ® h Ng h Nh n íc. 2.Thèng  c  ã  ÷ng  Öm  ô  µ  Òn  ¹n sau  y:   ®è c nh nhi v v quy h  ®© a) ChØ   o, tæ  ®¹   chøc  ùc  Ön    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ©n   th hi c¸c nhi v  h c Ng hµng  µ   ícquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  µ    Nh n   ®Þ t i 5  Lu   v c¸cquy  nh  ña  Ët tæ  ®Þ c Lu   chøc  Ýnh  ñ; Ch ph b) Ch Þu    tr¸chnhiÖ m  ícThñ íng Ch Ýnh  ñ,tr cQuèc  éivÒ   Ünh  ùc    tr   t  ph   í   h  l v m × nh  ô  ph tr¸ch; c)§¹idiÖn     ph¸p nh©n  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n §i Ò u      12. Chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn    ®¹   1. Chi nh¸nh  µ®¬n  Þ  ô  éc cña  ©n  µng  µ   íc,chÞu  ù       l  v ph thu   Ng h Nh n   s l∙nh ®¹o  µ  iÒu  µnh  Ëp  v® h t trung,thèng  Êt cña  èng  c.   nh   Th ®è Chi nh¸nh  îc thùc hiÖn    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    ®    c¸c nhi v v quy h sau  y   ®© theo  û  u quyÒn  ña  èng  c: c Th ®è a)  Ó m     Ki tra,thanh    ¹t®éng  ©n  µng    a   µn  îc ph©n  tra ho   ng h trªn ®Þ b ®  c«ng; b)  Êp,  C thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña    h  ph th l v ho   ng h c tæ chøc  Ýn  ông  µ  Êy  Ðp  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc  td v gi ph ho   ng h c c¸c tæ  kh¸c;  
 6. 6 quyÕt  nh    Ó, chÊp  Ën  ®Þ gi¶ith   thu chia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp    chøc      nh   nh c¸c tæ  tÝn  ông    a  µn; d trªn®Þ b c)Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô    Êp  èn  µ  v t¸ c v v cho  i vay  thanh  to¸n; d) Cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,ng©n  ü  µ    Þch  ô  ©n  µng    qu v c¸c d v ng h kh¸ccho    chøc  Ýn  ông  µ    c¸ctæ  td v Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n ®)  ùc  Ön    û  Òn  Th hi c¸cu quy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. V¨n    phßng  idiÖn  µ®¬n  Þ  ô  éc cña  ©n  µng  µ   íc,cã  ®¹   l  v ph thu   Ng h Nh n   nhiÖ m   ô  i diÖn  v ®¹   theo  ù  û  Òn  ña  èng  c.  s u quy c Th ®è V¨n phßng  i diÖn  ®¹   kh«ng  îctiÕn hµnh  ¹t®éng  ®    ho   nghiÖp  ô  ©n  µng. v ng h 3. Thèng  c    ®è quy  nh  chøc,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  ô  Ó  ña    ®Þ tæ    v  h c th c chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ©n  µng  µ   íc.    ®¹   c Ng h Nh n §i Ò u    ®¬n  Þ  ùcthuéc 13. C¸c  v tr   1.  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp    ùc  Ön    ®Ó th hi c¸c nhiÖ m   ô  o  ¹o,nghiªncøu  v ®µ t     khoa  äc,cung  h  øng  Þch  ô    äc,th«ng    d v tinh   tin vµ    Ý  b¸o ch chuyªn ngµnh  ©n  µng.   ng h 2. Thñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp      t Ch ph quy ®Þ th l c¸c doanh  nghiÖp  ùc tr   thuéc Ng ©n   µng  µ   íc®Ó     h Nh n   cung  Êp  c s¶n  È m   ph chuyªn dïng  ôc  ô  ¹t   ph v ho   ®éng  ©n  µng. ng h §i Ò u    14. Tr¸chnhiÖm  ña    é,c«ng    c c¸n b   chøc  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n C¸n  é, c«ng  b  chøc  ©n   µng  µ   íc ph¶i thùc  Ön    Ng h Nh n     hi c¸c quy  nh   ®Þ sau  y: ®© 1.  ÷  Ý   Ët  ¹t®éng  Gi b m ho   nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ  v c Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  µ  Ý   Ët  Òn  öicña  td vbm ti g   kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 2. Kh«ng  îc lµm   Ên, ®¹i diÖn    ®  tv     hoÆc   éng      c t¸cviªn cho    chøc  c¸c tæ  tiÒn tÖ,tÝn  ông,th ng  ¹i,tµichÝnh     d  ¬ m     hoÆc   chøc  tæ  kinh doanh    kh¸c,trõtr    ­ êng  îp ph¸p luËtcã  h      quy  nh  ®Þ kh¸c; 3. Kh«ng  îc lî dông    ®    i chøc  ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh    Ën  èi lé, v  hcm ®Ó nh h   s¸ch nhiÔu,m u  îc¸nh©n;     l   i 4.Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ccña    é,c«ng    c¸n b   chøc  µ  íctheo quy  nh n     ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  III H o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c M ô c  1 Th ù c hi Ö n ch Ý nh s¸ch tiÒ n t Ö  qu è c gia
 7. 7 §i Ò u    15. Tr¸ch nhiÖm   ña  ©n  µng  µ   íctrong viÖc  ùc hiÖn    c Ng h Nh n     th   chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia Trong  Öc  ùc hiÖn  Ýnh  vi th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    ©n   µng  µ   íc     qu gia,Ng h Nh n   cã  tr¸chnhiÖ m:   1. Chñ   ×x©y  ùng  ù    Ýnh    tr   d d ¸n ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    Õ   ¹ch      qu gia,k ho cung  øng îng tiÒn bæ   l    sung  cho u  l th«ng  µng  h n¨m  ×nh ChÝnh  ñ; tr   ph 2. §iÒu  µnh      h c¸c c«ng  ô  ùc hiÖn  Ýnh  c th   ch s¸ch  Òn  Ö  èc    ùc ti t qu gia;th   hiÖn  Öc  a  Òn ra u  vi ® ti   l th«ng,róttiÒn  õ l th«ng  Ò      t  u  v theo  Ýn  Öu  ña  Þ  t hi c th tr ng  ê trong ph¹m   îng tiÒn cung    vil     øng  ∙  îcCh Ýnh  ñ    Öt; ®®   ph phª duy 3. B¸o    Ýnh  ñ, Quèc  éikÕt    c¸o Ch ph   h  qu¶  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn  Ö    t quèc  gia. §i Ò u    16. C«ng  ô  ùchiÖn  Ýnh    Òn tÖ  èc  c th   ch s¸ch ti   qu gia § Ó   ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    ©n  µng  µ   ícsö  ông      qu gia,Ng h Nh n   d c¸c c«ng  ô  i Êp  èn, l∙ suÊt,tû gi¸hèi ®o¸i,dù  ÷b ¾t  éc, nghiÖp  ô    c t¸ c v    i          tr   bu   v thÞ  êng  ë   µ    tr m v c¸cc«ng  ô  c kh¸cdo  èng  c  Õt ®Þnh.   Th ®è quy   §i Ò u    ×nh  17. H thøc t¸ cÊp  èn    i v Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn  Öc  i Êp  èn  h Nh n     vi t¸ c v cho    ©n  µng    c¸c ng h theo  nh÷ng  ×nh  h thøc sau  y:   ®© 1.Cho    vay  ¹theo hå  ¬  Ýn  ông; l  i   st d 2.ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã    ¾n  ¹n       i   th phi v c¸cgi     gi¸ng h  kh¸c; 3. Cho    vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    c c th phi v c¸c gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n kh¸c. h  §i Ò u      Êt 18. L∙isu Ng ©n   µng  µ   íc x¸c ®Þnh  µ  h Nh n     v c«ng  è    Êt c¬  b l∙ su   b¶n  µ    Êt t¸ i v l∙ su     i i cÊp  èn. v §i Ò u    û    èi®o¸i 19. T gi¸h   1. Tû     èi ®o¸icña  ng  Öt Nam   îc h×nh  µnh    ¬  ë    gi¸h     ®å Vi   ®  th trªnc s cung  cÇu  ¹itÖ    Þ  êng  ã  ù  iÒu  Õtcña  µ   íc. ngo   trªnth tr cs® ti   Nh n 2. Ng ©n   µng  µ   íc x¸c ®Þnh  µ    h Nh n     v c«ng  è  û gi¸hèi ®o¸icña  ng  b t        ®å ViÖtNam.   §i Ò u    ù   ÷b ¾t  éc 20. D tr   bu 1. Ng ©n   µng  µ   ícquy  nh  û lÖ  ù  ÷b ¾t  éc  i víitõng  ¹    h Nh n   ®Þ t   d tr   bu ®è     lo i h×nh  chøc  Ýn  ông  µ  õng  ¹ tiÒn göivíi tæ  td vt lo i        møc  õ 0%   n   t   ®Õ 20%  tæng  è  s d  Òn göit¹ m çi tæ  ti         chøc  Ýn  ông  i td trong tõng thêikú.      2.ViÖc      i víi Òn göidù  ÷b ¾t  éc  ña  õng lo¹ h×nh  chøc    tr¶l∙®è     i ti     tr   bu c t   i   tæ  tÝn  ông,tõng lo¹ tiÒn göitrong tõng thêikú  ChÝnh  ñ  d    i            do  ph quy  nh. ®Þ
 8. 8 §i Ò u    21. NghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  h Nh n     nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m th«ng qua  Öc  vi mua,  tÝn  Õu  b¸n  phi kho  ¹c,chøng  b  chØ  Òn göi,tÝn  Õu  ©n   µng  µ   ti     phi Ng h Nh níc vµ    ¹  Êy  ê cã    ¾n   ¹n    c¸c lo igi t   gi¸ng h kh¸c trªnthÞ  êng  Òn  Ö    ùc    tr ti t ®Ó th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. M ô c  2 P h¸t h µ nh  Ò n gi Ê y v µ tiÒ n kim  ¹i   ti lo §i Ò u    ¬n  Þ  Òn tÖ 22. § v ti   §¬n  Þ  Òn tÖ  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   µ"®ång", v ti   c n   ho x∙h   ngh Vi   l    ký  Öu  èc    µ"®",ký  Öu  èc  Õ  µ"VND";m ét  ng  hi qu gia l     hi qu t l     ®å b»ng  êihµo, m    m ét  µo  h b»ng  êixu. m  §i Ò u      µnh  Òn 23. Ph¸th ti 1.Ng ©n  µng  µ   íclµc¬    h Nh n     quan  duy  Êt ph¸thµnh  Òn cña  ícCéng  nh     ti   n  hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam,  x∙h   ngh Vi   bao  å m   Òn giÊy vµ  Òn kim  ¹ . g ti     ti   lo i 2. TiÒn  Êy  µ  Òn kim  ¹  Ng ©n   µng  µ   ícph¸thµnh  îcdïng   gi v ti   lo ido  h Nh n     ®    lµm  ¬ng  Ön  ph ti thanh to¸n kh«ng  ¹n  Õ         h ch trªnl∙nhthæ  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam. ngh Vi   3. Ng ©n  µng  µ   ícqu¶n  ýtiÒn dù  ÷ph¸thµnh    h Nh n   l    tr     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph 4. Ng ©n   µng  µ   íc b¶o  ¶m     h Nh n   ® cung øng    è îng  µ  ¬  Êu  Òn ®ñ s l v c c ti   giÊy,tiÒn kim  ¹ cho  Òn      lo i   n kinhtÕ.   5. TiÒn    µnh  µo u    ph¸th v l th«ng  µtµis¶n  î"®èi víi Òn  l    "N       n kinh tÕ  µ  îc   v®  c©n  i b»ng  µis¶n  ã"cña  ©n  µng  µ   íc. ®è   t  "C   Ng h Nh n §i Ò u      c,b¶o  24. In,®ó   qu¶n,vËn    chuyÓn, ph¸thµnh,tiªuhuû  Òn       ti 1. Ng ©n  µng  µ   ícthiÕtkÕ   Ö nh     Ých  íc,träng l ng,h×nh  Ï,   h Nh n    m gi¸,k th    î   v  hoa v¨n  µ    Æc   iÓ m   v c¸c ® ® kh¸c cña  Òn  Êy,tiÒn    ti gi   kim  ¹  ×nh  ñ  íng lo itr Th t   ChÝnh  ñ    Öt. ph phª duy 2. Ng ©n   µng  µ   íc tæ    h Nh n   chøc  ùc hiÖn  Öc    c, b¶o  th   vi in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn, ph¸thµnh,tiªuhuû  Òn.       ti §i Ò u    ö  ýtiÒn r¸chn¸t,   áng 25. X l         h h Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh    Èn  ©n  ¹ tiÒn r¸chn¸t,   áng; h Nh n   ®Þ tiªuchu ph lo i        h h   ® æi, thu  åi c¸c lo¹  Òn    h    i ti r¸ch n¸t,h  áng  qu¸  ×nh u     h do  tr l th«ng;kh«ng  æi    ® nh÷ng  ng  Òn r¸chn¸t,   áng  hµnh      ¹i. ®å ti       h h do  viph¸ ho §i Ò u    26. Thu  åi,thaythÕ  Òn h    ti
 9. 9 Ng ©n   µng  µ   ícthu håivµ  ótkháil th«ng    ¹  Òn  h Nh n       r    u  c¸c lo iti kh«ng    cßn thÝch  îp  µ  h v ph¸thµnh    ¹  Òn    c¸c lo iti kh¸c thay  Õ. C¸c  ¹  Òn    th   lo iti thu  åi ® îc h    ® æi  Êy c¸c lo¹  Òn  l   i ti kh¸c víigi¸trÞ t ng  ¬ng         ¬ ® trong thêih¹n  Ng ©n   µng     do  h Nhµ   íc quy  nh.  n  ®Þ Sau  êih¹n  ® æi, c¸c lo¹  Òn  håi kh«ng  th   thu    i ti thu    cßn    gi¸ trÞl hµnh.  u  §i Ò u    Òn  É u,  Òn l niÖm 27. Ti m ti  u  Ng ©n   µng  µ   íctæ  h Nh n   chøc  ùc hiÖn  Öc    c, b¸n    th   vi in,®ó   ë trong nícvµ     ngoµinícc¸clo¹  Òn m É u,  Òn l niÖ m   îcthiÕtkÕ   ôc  ô     i ti   ti  u  ®    ph v cho  ôc  ch  m ®Ý su  Ëp  t hoÆc   ôc  ch  m ®Ý kh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph §i Ò u    28. Ban  µnh  µ  Óm    h v ki tra,gi¸m    ùc hiÖn  s¸tth   quy  Õ   ch nghiÖp  vô    µnh  Òn ph¸th ti 1. ChÝnh  ñ    ph ban  µnh  h quy  Õ   ch nghiÖp  ô    µnh  Òn bao  å m     v ph¸th ti   g c¸c quy  nh  Ò   Öc    c, b¶o  ®Þ v vi in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn, ph¸thµnh, thu  åi,thay       h    thÕ,tiªuhuû  Òn vµ    Ý     ti   chiph cho    ¹t®éng  c¸cho   nghiÖp  ô    µnh  Òn. v ph¸th ti 2. Bé   µi chÝnh  Óm     Öc  ùc hiÖn    T  ki travi th   quy  Õ   ch nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th tiÒn;Bé  µichÝnh,Bé  éi vô    T    N   gi¸m      ×nh in,®óc, tiªuhuû  Òn. s¸tqu¸ tr        ti §i Ò u    hµnh    Þ  29. C¸c  vib nghiªm  Ê m c Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1.Lµ m   Òn gi¶;vËn    ti     chuyÓn, tµng  ÷,u  µnh  Òn gi¶;   tr   h l ti   2.Huû  ¹i®ång  Òn;   ho   ti 3.Tõ  èinhËn,l hµnh  ng  Òn do  ©n  µng  µ   ícph¸thµnh.   ch    u  ®å ti   Ng h Nh n     M ô c  3 H o ¹t ® é n g  t Ý n d ô ng   §i Ò u    30. Cho  vay 1.  ©n   µng  µ   íc cho  Ng h Nh n   c¸c  chøc  Ýn  ông  µ ng©n  µng    tæ  td l  h vay ng ¾n  ¹n díi ×nh  h   h thøc t¸ cÊp  èn     i v theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy.   ®Þ t  i 17  Lu   2. Trong  êng  îp ® Æc   Öt,khi® îc Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Êp  Ën,   tr h  bi       t  ph ch thu   Ng ©n   µng  µ   íccho  h Nh n   vay  i víitæ  ®è     chøc  Ýn  ông  ¹m  êim Êt  td t th   kh¶ n¨ng  chitr¶, ã      nguy  ¬  ©y  Êt  toµn  c c g m an  cho  Ö   èng    chøc  Ýn  ông. h th c¸ctæ  td 3. Ng ©n  µng  µ   íckh«ng    h Nh n   cho  vay  i víi   ©n  µ  chøc  ®è     nh c¸ v tæ  kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Þ t    i 1  2  n §i Ò u    31. B¶o  l∙nh Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  h Nh n   b¶o    l∙nhcho  chøc, c¸ nh©n  tæ     vay  èn, trõ v    tr ng  îp  ã  ê h c chØ   nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ®Þ c Th t Ch ph v vi b¶o    l∙nh cho    tæ chøc  Ýn  ông  td vay  èn  ícngoµi. v n 
 10. 10 §i Ò u    ¹m  32. T øng  ng©n    µ  íc cho  s¸ch nh n Ng ©n   µng  µ   íc t¹m  h Nh n   øng cho  ©n  ng s¸ch trung  ng    ö  ýthiÕu ¬ ®Ó x l     hôt t¹m  êiquü  ©n    th   ng s¸ch  µ  íc theo  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  nh n   quy ®Þ c Th t Ch phñ.Kho¶n  ¹m    t øng  µy  n ph¶i® îchoµn       tr¶trong n¨m  ©n    ng s¸ch,trõtr ng  îp    ê h   ® Æc   Ötdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. bi   Th t   ph quy   §i Ò u    ãp  èn,mua    Çn 33. G v   cæ ph Ng ©n  µng  µ   íckh«ng  îcgãp  èn,mua    Çn  ña  chøc  Ýn  h Nh n   ®  v  cæ ph c tæ  t dông  µ    v c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c. M ô c  4 M ë  tµi  kho¶n, ho¹t ® é n g  thanh to¸n µ ng © n  qu ü    v §i Ò u    ë   µikho¶n 34. M t   1.  ©n   µng  µ   íc ® îc m ë   µikho¶n    ©n  µng  íc ngoµi,tæ  Ng h Nh n     t  ë ng h n    chøc  Òn tÖ,ng©n  µng  èc  Õ. ti     h qu t 2. Ng ©n  µng  µ   ícm ë   µikho¶n  µ  ùc hiÖn      h Nh n   t   v th   c¸c giao dÞch    cho    c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td trong  íc,c¸c ng©n  µng  íc ngoµi vµ  chøc  Òn  Ö, n   h n    tæ  ti t   ng©n  µng  èc  Õ. h qu t 3.  ©n   µng  µ   íc m ë   µikho¶n  µ  ùc  Ön    Ng h Nh n   t  v th hi c¸c giao  Þch    d cho Kho  ¹c Nhµ   íc.ë  Ön, thÞ    b  n   huy   x∙kh«ng  ph¶ilµtØnh  þ,Kho  ¹c Nhµ   ícm ë      l  b  n  tµikho¶n  ¹ m ét  ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc.   t i ng h th m  n §i Ò u    ¹t®éng  35. Ho   thanh    µ  ©n  ü to¸nv ng qu 1. Ng ©n   µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc  Ö   èng  h th thanh    ªnng©n  µng  µ  to¸nli   h v cung  Êp    Þch  ô  c c¸cd v thanh to¸n. 2. Ng ©n   µng  µ   íc lµm  Þch  ô  ©n  ü    h Nh n   d v ng qu th«ng qua  Öc  vi thu  µ  v ph¸ttiÒn m Æt       cho kh¸ch hµng.   3. Ng ©n   µng  µ   íc ph¶ithùc hiÖn  y   ,  Þp  êic¸c giao  Þch    h Nh n       ®Ç ®ñ k th     d thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt   µ  ti   v kh«ng  ïng  Òn m Æt   d ti   theo  cÇu  ña  ñ  µi yªu  c ch t   kho¶n. 4.Ng ©n  µng  µ   ícký  Õt  µ  ùc hiÖn      h Nh n   k v th   c¸ctho¶ thuËn  Ò     v thanh    to¸n víing©n  µng  íc ngoµi vµ  chøc  Òn  Ö, ng©n  µng  èc  Õ    h n    tæ  ti t   h qu t theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¹ilýcho  36. §     Kho  ¹cNhµ  íc b  n Ng ©n   µng  µ   íclµm  ilýcho  h Nh n   ®¹     Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc  chøc  b  n    tæ  ®Êu  Çu,ph¸thµnh  µ  th     v thanh    Ýn  Õu,tr¸phiÕu  to¸nt phi     i kho  ¹c. b
 11. 11 M ô c  5 Q u¶n  ý l  ngo¹i èi µ   ¹t ® é n g  ngo¹i h èi  h  v ho     §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   37. Nhi v v quy h c Ng h Nh n   qu¶n  lýngo¹ihèi     Trong  Öc  vi qu¶n  ýngo¹ihèi,Ng ©n   µng  µ   íc cã  ÷ng  Ö m   ô  l     h Nh n   nh nhi v vµ  Òn  ¹n sau  y: quy h  ®© 1.X ©y  ùng    ù    Ët,   d c¸cd ¸n lu  ph¸p lÖnh  µ    ù      v c¸cd ¸n kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹i l    hèi;ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýngo¹ihèitheo  Èm   l     th quyÒn; 2.C Êp,    åigiÊy phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi;   thu h     ho   ngo   3. Tæ     chøc,®iÒu  µnh  Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  µ  Þ  êng    h th tr ngo   li   h v th tr ngo¹ihèitrongníc;      4. KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýngo¹ihèi; Óm    Öc  Êt,nhËp  ¹ihèi; l     ki so¸tvi xu   ngo   5.KiÓ m     ¹t®éng  ¹ihèicña    chøc  Ýn  ông;   so¸tho   ngo     c¸ctæ  td 6. Thùc  Ön    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    hi c¸cnhi v v quy h kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèitheo  l     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    38. Qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc l   tr      n 1.Dù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícbao  å m:   tr      n  g a) Ngo¹itÖ  Òn m Æt,  è    ¹itÖ    µikho¶n  Òn göië  ícngoµi;     ti   s d ngo   trªnt   ti     n   b) Hèi phiÕu  µ    Êy nhËn  îcña  ícngoµib»ng  ¹itÖ;    v c¸cgi   n  n    ngo   c) C¸c    chøng kho¸n  î do  Ýnh  ñ, ng©n  µng  íc ngoµi,tæ  n   Ch ph   h n    chøc  tiÒn tÖ    hoÆc   ©n  µng  èc  Õ    µnh,b¶o  ng h qu t ph¸th   l∙nh; d) Vµng;   ®)  C¸c  ¹ ngo¹ihèikh¸ccña  µ   íc. lo i        Nh n 2. Ng ©n   µng  µ   íc qu¶n  ý Dù   ÷ ngo¹ihèi nhµ  íc cña  íc Céng    h Nh n   l   tr      n  n  hoµ    éi chñ  Üa  Öt Nam   x∙ h   ngh Vi   theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph nh»m   ùc th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia,b¶o  ¶m   ® kh¶ n¨ng  thanh    èc  Õ,b¶o  to¸nqu t   toµn  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc. D tr      n 3. ViÖc  ö  ông  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íccho      sd D tr      n  c¸cnhu  Çu  t  Êt,cÊp  c ®é xu   b¸ch cña  µ   ícdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Nh n   Th t   ph quy   4.Ng ©n  µng  µ   ícb¸o    Ýnh  ñ  µ  û     h Nh n   c¸o Ch ph v U ban  êng  ô  èc  éi th v Qu h   vÒ   ×nh  ×nh  Õn  ng  ù   ÷ngo¹ihèinhµ  íc. t h bi ®é D tr      n 5.Bé  µichÝnh  Óm    Öc    T  ki travi qu¶n  ýDù   ÷ngo¹ihèinhµ  ícdo  ©n   l   tr      n   Ng hµng  µ   ícthùc hiÖn  Nh n     theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u    ¹t®éng  ¹ihèicña  ©n  µng  µ  íc 39. Ho   ngo     Ng h Nh n Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Öc  h Nh n   hi vi mua,  b¸n  ¹ihèi trªnthÞ  êng  ngo       tr trong nícv×  ôc    Ýnh    m tiªuch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia;mua,  ngo¹ihèitrªnthÞ  b¸n     
 12. 12 tr ng  èc  Õ  µ  ùc hiÖn    ê qu t v th   c¸c giao  Þch  ¹ihèikh¸c theo  d ngo       quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph M ô c  6 H o ¹t ® é n g     th«ng tin §i Ò u    40. Thu  Ën  µ  nh v cung  Êp  c th«ng  tin 1.Ng ©n  µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc    Ën, ph©n  Ých  µ  ù  th«ng    thu nh   t v d b¸o  tin trong nícvµ  µinícvÒ       ngo     kinh tÕ,tµichÝnh,tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng           v ho   ng h nh»m   ôc  ô  Öc  ©y  ùng  µ  iÒu  µnh  Ýnh  ph v vi x d v® h ch s¸ch tiÒn tÖ  èc          qu gia.Tæ chøc  ÷u  h quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  Õtcho  ©n   tinc thi   Ng hµng  µ   íctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. Nh n     ®Þ c Ch ph 2. Ng ©n   µng  µ   íc trao ® æi  µ  µm  Þch  ô    h Nh n     vl d v th«ng    Ò   Òn  Ö, tinv ti t   ho¹t ®éng  ©n   µng    ng h cho c¸c  chøc  Ýn  ông, c¸c  chøc  tæ  td   tæ  kh¸c  µ    v c¸ nh©n. §i Ò u    41. C«ng  è  b th«ng  tin Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  h Nh n   b th«ng    Ò   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  tinv ti t v ho   ng hµng. Thèng  c    ®è quy  nh  ¹m    ×nh  ®Þ ph vi,h thøc  µ  êi®iÓ m   v th   c«ng  è    b c¸c th«ng    µy. tinn §i Ò u    42. B¶o  Ö   Ý  Ët  v b m th«ng  tin Ng ©n   µng  µ   íc cã  h Nh n   tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng  µ  ×nh  Ýnh   ñ    x d v tr Ch ph quyÕt  nh  ®Þ danh  ôc  µiliÖu m Ët  Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng;b¶o  m t    v ti   v ho   ng h   vÖ   Ý  Ët  µ  íc,bÝ  Ët  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ña  b m nh n   m c Ng h Nh n   c kh¸ch hµng    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n k Õ  to¸n v µ  b¸o c¸o c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c §i Ò u    èn  43. V ph¸p  nh ®Þ Vèn  ph¸p  nh   ña  ©n   µng  µ   íc do  ©n  ®Þ c Ng h Nh n   ng s¸ch  µ  íc cÊp. nh n     Møc   èn  v ph¸p  nh  ña  ©n   µng  µ   íc do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  ®Þ c Ng h Nh n   Th t   ph quy ®Þnh. §i Ò u    44. Thu,chitµichÝnh     Thu, chi tµichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ       c Ng h Nh n   nguyªn  ¾c  ùc  Ön  t th hi theo  quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc.Ch Ýnh  ñ    n  ph quy  nh  ÷ng  éi ®Þ nh n  dung      µichÝnh  Æc   ïphï hîp  íiho¹t®éng  thu,chit   ® th     v     nghiÖp  ô  ña  ©n   v c Ng hµng  µ   íc. Nh n
 13. 13 §i Ò u    45. Chªnh  Öch      ña  ©n  µng  µ  íc l thu,chic Ng h Nh n Chªnh  Öch      µng  l thu,chih n¨m  ña  ©n   µng  µ   íc® îcx¸c ®Þnh  õ c Ng h Nh n       t  nguån    Ò   ¹t®éng  thu v ho   nghiÖp  ô  ©n  µng  µ    ån    v ng h v c¸cngu thu kh¸c,sau      khi trõchiphÝ  ¹t®éng  µ     ho   v kho¶n  ù  d phßng  ñiro. r  §i Ò u    Ëp  ü 46. L qu Ng ©n   µng  µ   íctrÝch tõ chªnh  Öch        Ëp  ü  ùc hiÖn  h Nh n      l thu,chi®Ó l qu th   chÝnh s¸ch  Òn  Ö  èc    ti t qu gia theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ; sè  ®Þ c Ch ph   cßn  ¹ ph¶i li    nép  µo  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    ¹ch    Õ     ña  ©n  µng  µ   íc 47. H to¸nk to¸nc Ng h Nh n Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  ¹ch  h Nh n   hi h to¸n theo  Ö   èng  µikho¶n  Õ     h th t  k to¸nvµ  Õ       ch ®é chøng  õtheo quy  nh  ña  t    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ       k to¸n, èng    th kª. §i Ò u    Ó m   48. Ki to¸n B¸o    µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íchµng  c¸o t   c Ng h Nh n   n¨m  ph¶i® îcKiÓ m        to¸n Nhµ   íckiÓm    µ    Ën. n  to¸nv x¸cnh §i Ò u    49. N¨m  µichÝnh,b¸o    µichÝnh t    c¸o t   1.N¨m   µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   ícb ¾t  u   µy  th¸ng01  µ    t  c Ng h Nh n   ®Ç ng 01   v kÕt  óc vµo  µy  th¸ng12  th   ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l 2. Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Õ       h Nh n   hi ch ®é b¸o c¸o  µichÝnh  t  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V T h a n h  tra n g © n  h µ n g, t æ n g  ki Ó m  s o¸t ñ a  c N g © n  h µ n g  N h µ  n í c §i Ò u    50. Thanh    ©n  µng trang h 1.  Thanh    ©n   µng  µ  tra ng h l thanh    tra chuyªn  µnh  Ò   ©n   µng, ng v ng h   thuéc bé    m¸y  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 2. Quan  Ö   ÷a    h gi Thanh    ©n  µng  µ  tra ng h v Thanh    µ  íc do  tra nh n   ph¸p  luËtvÒ     thanh    traquy  nh. ®Þ 3. Tæ     chøc,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ô  Ó  ña    v v quy h c th c Thanh    ©n  µng  trang h do  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh. ®Þ §i Ò u    èit ng,m ôc  ch  ña  51. §  î   ®Ý c Thanh    ©n  µng trang h 1. §èi t ng  ña     î c Thanh    ©n  µng  µ tæ  tra ng h l   chøc  µ  ¹t®éng  ña    v ho   c tæ chøc  Ýn  ông  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc  td v ho   ng h c c¸ctæ  kh¸c.
 14. 14 2. M ôc  ch  ña    ®Ý c Thanh    ©n  µng  µ gãp  Çn  trang h l  ph b¶o  ¶m   toµn  ® an  h Ö   èng    chøc  Ýn  ông, b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp  th c¸c tæ  td   v quy v l  i h ph¸p  ña  êi c ng   göitiÒn,phôc  ô  Öc  ùc hiÖn  Ýnh      v vi th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  52. N   ho   c Thanh    ©n  µng trang h Néi dung  ¹t®éng  ña    ho   c Thanh    ©n  µng  å m   ã: trang h g c 1. Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  lu   ti t v ho   ng hµng,viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng;     ho   ng h 2. Ph¸thiÖn, ng¨n        chÆn   µ  ö  ýtheo  Èm   Òn;  Õn  Þ     ¬  v x l  th quy ki ngh c¸c c quan  ã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  c th quy x l    ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n   lu   ti t v ho   ng hµng; 3. KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m     µnh  ® thih ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  lu   ti t v ho¹t®éng  ©n  µng.   ng h §i Ò u    Òn  ¹n  ña  53. Quy h c Thanh    ©n  µng trang h Khi tiÕn hµnh      thanh    tra,Thanh    ©n  µng  ã  ÷ng  Òn  ¹n    trang h c nh quy h sau ®©y: 1. Yªu  Çu  i îng  Þ     c ®è t b thanh    µ    tra v c¸c bªn  ã  ªnquan  c li   cung  Êp  µi c t  liÖu,chøng  vµ    êi ÷ng  Ên    ªnquan  n   éidung    cø  tr¶l  nh v ®Ò li   ®Õ n   thanh  tra; 2.LËp      biªnb¶n  thanh    µ  Õn  Þ  Ön  trav ki ngh bi ph¸p gi¶i     Õt; quy 3. p  ông  Ön  ¸d bi ph¸p ng¨n chÆn   µ  ö  ý vi ph¹m  v x l    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    54. Tr¸chnhiÖm  ña    c Thanh    ©n  µng trang h KhitiÕn hµnh      thanh    tra,Thanh    ©n  µng  ã  trang h c tr¸chnhiÖm:   1.XuÊt  ×nh quyÕt ®Þnh    tr     thanh    µ  ÎThanh    trav th  traviªn; 2.Thùc  Ön  ng  ×nh tù,thñ tôcthanh      hi ®ó tr         tra,kh«ng  ©y  Òn  µ,s¸ch g phi h     nhiÔu  µm  l c¶n  ëho¹t®éng  ©n  µng  ×nh  êng  µ  ©y  Öth¹i®Õ n   î tr     ng h b th vg thi     l  i Ých  îp ph¸p  ña  chøc  Ýn  ông  µ    chøc  h  c tæ  td v c¸c tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n    ho   ng hµng; 3. B¸o    èng  c  Ò   Õt    c¸o Th ®è v k qu¶  thanh    µ  Õn  Þ  Ön  trav ki ngh bi ph¸p gi¶i    quyÕt; 4.Tu ©n  ñ ph¸p luËt, Þu    th      ch tr¸chnhiÖ m  ícThèng  c  µ  ícph¸p luËt   tr   ®è v tr      vÒ   Õt  Ën  k lu thanh    µ  äi  µnh    Õt ®Þnh  ña  ×nh. trav m h vi,quy   cm §i Ò u 55. Quy Òn   ña  chøc  Ýn  ông, c¸c tæ  c tæ  td     chøc kh¸c cã  ¹t   ho   ®éng  ©n  µng    ng h khiThanh    ©n  µng  ùc hiÖn  Öc  trang h th   vi thanh  tra Khi Thanh    ©n  µng  ùc hiÖn  Öc    trang h th   vi thanh    chøc  Ýn  ông, tra,tæ  td   c¸ctæ    chøc kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng  ã  ÷ng  Òn    ho   ng h c nh quy sau  y: ®© 1. Yªu  Çu    c Thanh      Êt tr×nh  Õt  nh  traviªnxu   quy ®Þ thanh    ÎThanh  tra,th   traviªnvµ  ùc hiÖn  ng      th   ®ó ph¸p luËtvÒ       thanh tra;
 15. 15 2. KhiÕu  ¹i,tè c¸o,khëikiÖn  íic¬    n        v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v hµnh    ña  vi c Thanh      µ  Õt  Ën, quyÕt  nh   ña  tra viªn v k lu   ®Þ c Thanh    ©n   tra ng hµng  µ   × nh  mm cho  µkh«ng  ng; l  ®ó 3.Yªu  Çu  åith ng  Öth¹ido  µnh    Õt ®Þnh  ö  ýkh«ng  ng    c b   ê thi     h vi,quy   x l  ®ó ph¸p luËtcña     Thanh    ©n  µng  ©y  trang h g ra. §i Ò u    Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông,c¸c tæ  56. Ngh v c tæ  td     chøc  kh¸c cã  ¹t   ho   ®éng  ©n  µng    ng h khiThanh    ©n  µng  ùc hiÖn  Öc  trang h th   vi thanh  tra Khi Thanh    ©n  µng  ùc hiÖn  Öc    trang h th   vi thanh    chøc  Ýn  ông, tra,tæ  td   c¸ctæ    chøc kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng  ã  ÷ng  Üa  ô    ho   ng h c nh ngh v sau  y: ®© 1. Thùc  Ön    cÇu  ña    hi c¸c yªu  c Thanh    ©n  µng  Ò   éidung  trang h v n  thanh  tra; 2.ChÊp  µnh    Õt ®Þnh  ö  ýcña    h c¸cquy   x l  Thanh    ©n  µng. trang h §i Ò u    57. Tæng  Óm  ki so¸t 1. Tæng  Óm    µ®¬n  Þ  éc bé    ki so¸tl   v thu   m¸y  ña  ©n  µng  µ   íc,cã  c Ng h Nh n   nh÷ng  Ö m  ô  nhi v sau  y: ®© a) KiÓ m     ¹t®éng  ña    n  Þ  éc h Ö   èng  ©n  µng  µ     so¸tho   c c¸c®¬ v thu   th Ng h Nh níc; b) KiÓ m     éibé  i víi   n  Þ  ùc hiÖn    to¸nn   ®è     ®¬ v th   c¸c nghiÖp  ô  ©n  µng  v ng h trung¬ng.   2. Tæ     chøc, nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ô  Ó  ña    v v quy h c th c Tæng   Óm       ki so¸tdo Thèng  c  ®è quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  VI K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    58. Khen  ëng th Tæ   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong ho¹t®éng  ©n  µng,gãp  Çn      ng h   ph thóc  y   ®È ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi,b¶o  ¶m   toµn  ¹t ®éng  ña  Ö   t ­      ® an  ho   ch thèng    chøc  Ýn  ông, th×  îc khen  ëng  c¸c tæ  td   ®  th theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    èit ng vµ  µnh      ¹m 59. §  î   h viviph 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m       ch viviph c¸c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 29  LuËt nµy;ho¹t®éng  ©n  µng       ng h kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   ¹t®éng  µi ho   ngo   ph¹m    îcquy  nh  vi®   ®Þ trong giÊy phÐp; c¶n  ë,g©y  ã        tr   kh kh¨n cho  Öc  Óm     vi ki tra,thanh    ña  ©n   µng  µ   íc;viph¹m      trac Ng h Nh n     c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña  Ët   Lu   nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng,     ti   v ho   ng h   th×  ú  tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  t ch   ®é vi ph m b x l   lu   l   chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 16. 16 2. C¸n  é, c«ng    b  chøc  ©n   µng  µ   íc cã  µnh      ¹m      Ng h Nh n   h vi vi ph c¸c quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  Ët  µy; thiÕu  ti §i 14  Lu n   tr¸chnhiÖm     trong khithihµnh  Ö m       nhi vô,bao    che cho  chøc,c¸ nh©n    ¹m    tæ     viph c¸cquy  nh  ña  Ët nµy  µ    ®Þ c Lu   v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng, th×  ú lu   ti t v ho   ng h   tu   theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët hoÆc     t ch   ®é vi ph m b x l   lu   truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc,c¸ nh©n  ã    µnh      ¹m     c c¸ch viviph quy  nh  ¹ ®Þ ti   c¸c kho¶n  vµ  §iÒu  µy,g©y  Öth¹i®Õ n   î Ých  ña  µ   íchoÆc   ña    1  2  n  thi     l i c Nh n   c tæ chøc,c¸nh©n  × ph¶ibåith ng     th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 60.  È m   Òn  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ö  ý vi ph¹m  Th quy c Ng h Nh n   x l     hµnh  Ýnh  ©n   µng  µ   íc cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ch Ng h Nh n   th quy x l    h ch cña  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti t v ho   ng h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 61. KhiÕu  ¹i,khëi kiÖn  Ò   Õt  nh  ö  ý vi ph¹m  µnh  n    v quy ®Þ x l    h chÝnh 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh     b x l    h ch trong lÜnh  ùc  Òn   v ti   tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ã  Òn  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh  ö  ývi v ho   ng h c quy khi n   v  ®Þ x l    ph¹m  µnh  Ýnh  n   ¬  h ch ®Õ c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy hoÆc   ëikiÖn  ¹ kh   ti  Toµ    Öc  Õu  ¹i, ëikiÖn  îcthùc hiÖn  ¸n.Vi khi n   kh   ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Trong  êigian khiÕu  ¹ihoÆc   ëikiÖn,tæ    th     n  kh     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ý    b x l  viph¹m  µnh  Ýnh  Én    h ch v ph¶ithi µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.    h quy   x l    h ch   Khi cã  Õt  nh    Õt  Õu  ¹icña  ¬    quy ®Þ gi¶iquy khi n   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy hoÆc  b¶n    Õt  nh  ña  µ    ∙  ã  Öu  ùcph¸p  Ët,th×    µnh  ¸n,quy ®Þ c To ¸n ® c hi l   lu   thih theo  Õt  nh    Õt  Õu  ¹icña  ¬  quy ®Þ gi¶iquy khi n   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy hoÆc  theo b¶n    Õt ®Þnh  ña  µ    ¸n,quy   c To ¸n. C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 62. Hi l     1. LuËt  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 10    n c hi l     k t  01    n¨m 1998. 2.    Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy  th¸ng5  l Ng h Nh n     ng 23    n¨m  1990  Õt  Öu  h hi lùcthi µnh  Ó   õngµy  Ët nµy  ã  Öu  ùc.    h k t  Lu   c hi l 3. ChÝnh  ñ, Toµ   nh©n  ©n  èicao, ViÖn  Óm     ©n  ©n  èi   ph   ¸n  d t    ki s¸tnh d t  cao  trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  chøc  Öc  µ        vinhi v  hcm tæ  vi r so¸tc¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng    ù m × nh   lu   ti t v ho   ng h ®Ó t   huû  á, söa  æi, bæ   b  ®   sung, ban  µnh  íi hoÆc     Þ   û     h m  ®Ò ngh U ban  êng  ô  th v Quèc  éi,Quèc  éihuû  á, söa  æi, bæ   h  h  b  ®   sung,ban  µnh  íicho  ï hîp víi   h m  ph       c¸cquy  nh  ña  Ët nµy.   ®Þ c Lu  
 17. 17 §i Ò u    íng dÉn    µnh 63. H   thih Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët nµy. ®Þ chiti   h   thih Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸X, kú  äp  haith«ng      h thø    qua  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2