Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 140

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

59
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 140:Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên Ả cung nữ nói: - Bao tiên sinh thật là người mau lẹ. Công chúa nương nương có ba vấn đề thỉnh giáo: Một là trong đời Bao tiên sinh cho nơi nào là nơi khoái lạc hơn hết? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 140

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI TRUÙNG ÑEÀ THI HÖ TRUÙC NEÂN DUYEÂN ¶ cung n÷ nãi: -Bao tiªn sinh thËt lµ ngöêi mau lÑ. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã ba vaán ®Ò thØnh gi¸o: Mét lµ trong ®êi Bao tiªn sinh cho n¬i nµo lµ n¬i kho¸i l¹c h¬n hÕt? -T¹i h¹ thÝch thó nhaát lµ khi cßn häc nghÒ n¾n ®å sø trong mét tiÖm kia. Laõo chñ suèt ngµy c¸u kØnh ®¸nh m¾ng t¹i h¹. Mét h«m t¹i h¹ ®iªn tiÕt lªn, bao nhiªu bình trµ chÐn uèng nöíc, cho chÝ lä hoa töîng phËt, t¹i h¹ ®Ëp vì tan tµnh kh«ng cßn mét c¸i nµo nguyªn vÑn, råi bá ®i. §ã lµ mét viÖc thÝch thó nhaát trong ®êi t¹i h¹. Cung n÷ c« nö¬ng! T¹i h¹ tr¶ lêi nhö vËy cã tróng tuyÓn ch¨ng? Cung n÷ ®¸p: -Tróng hay kh«ng tú tö ch¼ng biÕt. C¸i ®ã ph¶i do c«ng chóa nö¬ng nö¬ng quyÕt ®ònh. Baây giê ®Õn vaán ®Ò thø hai: Bao tiªn sinh bình sinh yªu ai nhaát, ngöêi ®ã tªn lµ gì? Bao Baát §ång kh«ng suy nghÜ gì ®¸p ngay: -T¹i h¹ yªu nhaát lµ Bao Baát Tònh. Cung n÷ hái: -§iÒu thø ba lµ töíng m¹o ngöêi mµ Bao tiªn sinh yªu ®ã ra sao? Bao Baát §ång ®¸p: -Ngöêi nµy míi lªn ba tuæi. Mét m¾t nhá, mòi hÕch lªn trêi, vµnh tai v¶nh ra. Bao mç b¶o gì y còng nhaát quyÕt ph¶n ®èi, b¶o y khãc thì y cöêi, b¶o y cöêi thì y l¹i khãc. Y thöêng khãc ®Õn hai giê kh«ng nÝn. Y chÝnh lµ ®øa con g¸i cña Bao mç tªn gäi lµ Bao Baát Tònh. ¶ cung n÷ cöêi khì mét tiÕng. C¸c hµo kh¸ch thì cöêi å c¶ lªn vµ ®Òu cho Bao Baát §ång mau måm lÑ miÖng. ¶ cung n÷ l¹i nãi: -Xin Bao tiªn sinh haõy qua mÐ bªn nghØ ng¬i vµ xin mêi vò thø hai. §oµn Dù chØ nãng lßng ®öîc ra ngoµi thñ thØ víi Vö¬ng Ngäc YÕn, cßn chuyÖn thaáy hay kh«ng thaáy c«ng chóa chµng ch¼ng laáy chi lµm quan hÖ. Chµng liÒn tiÕn lªn x¸ dµi nãi: -T¹i h¹ lµ §oµn Dù ë nöíc §¹i Lý kÝnh cÈn daâng lêi vaán an c«ng chóa nö¬ng nö¬ng. T¹i h¹ ë n¬i heûo l¸nh tËn biªn cö¬ng miÒn Nam b÷a nay ®öîc ®Õn thöîng quèc vµ ®öîc hËu ®aõi, raát c¸m ¬n thònh tình. Cung n÷ nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -TÐ ra ®iÖn h¹ lµ Traán Nam vö¬ng thÕ tö nöíc §¹i Lý. §iÖn h¹ baát taát ph¶i qu¸ khiªm nhöîng. Nay ®iÖn h¹ ®Õn ®aây lµ mét n¬i hñ lËu kh«ng ®ñ lÔ cung nghinh quý kh¸ch raát laáy lµm ¸y n¸y. §oµn Dù nãi: -Tû tû thiÖt lµ qu¸ kh¸ch khÝ! B÷a nay c«ng chóa kh«ng nöíc nhµn rçi xiin ®Ó ngµy kh¸c l¹i tö¬ng kiÕn còng kh«ng sao. ¶ cung n÷ nãi ngay: -§iÖn h¹ ®aõ ch¼ng qu¶n xa x«i tíi ®aây. Xin tr¶ lêi cho caâu hái thø nhaát lµ ®iÖn h¹ cho n¬i nµo lµ n¬i kho¸i l¹c nhaát? §oµn Dù buét miÖng ®¸p ngay: -N¬i kho¸i l¹c nhaát cña t¹i h¹ lµ c¸i giÕng kh« bïn lÇy. Mäi ngöêi kh«ng nhòn ®öîc cöêi å c¶ lªn. §oµn Dù còng kh«ng gi¶i thÝch. Ngoµi Mé Dung Phôc ra kh«ng ai hay vÒ caâu chuyÖn kho¸i l¹c cña chµng trong giÕng kh«. Cã ngöêi khÏ lªn tiÕng chª bai: -Ch¼ng lÏ gaõ nµy lµ con rïa nªn míi thÝch chui xuèng ®èng bïn lÇy trong giÕng kh«? ¶ cung n÷ l¹i lªn tiÕng hái: -Bình sinh ®iÖn h¹ yªu ai h¬n hÕt, ngöêi ®ã tªn lµ gì? §oµn Dù toan më miÖng tr¶ lêi thì ®ét nhiªn bªn ph¶i kÐo tay, bªn tr¸i cã ngöêi giËt ¸o. Ba Thiªn Th¹ch ®øng mét bªn chµng, khÏ rØ tai: -C«ng tö nãi lµ Traán Nam vö¬ng. Chu §an ThÇn ë bªn kia nh¾c chµng: -C«ng tö nãi lµ Traán Nam vö¬ng phi. Nguyªn hai gaõ nµy ®øng bªn §oµn Dù thaáy chµng tr¶ lêi caâu hái thø nhaát raát lµ thaát lÔ, ®Õn caâu hái thø hai l¹i khiÕn cho ngöêi ta chª cöêi. Chµng ®Õn ®aây cÇu h«n cïng c«ng chóa mµ l¹i nãi ra yªu mét vò c« nö¬ng kh¸c, thì khi nµo c«ng chóa cßn öng thuËn laáy chµng? Nªn mét gaõ m¸ch chµng tr¶ lêi ngöêi yªu thø nhaát lµ phô thaân, ®Ó tá lßng trung quªn hiÕu phô. §ã lµ ý nghÜ cña Tam c«ng trong triÒu Ba Thiªn Th¹ch. Cßn keû m¸ch ngöêi yªu nhaát ®êi lµ mÉu thaân thì chÝnh lµ ý kiÕn dòu dµng tõ ¸i cña keû sÜ v¨n nho Chu §an ThÇn. §oµn Dù nghe cung n÷ hái ngöêi yªu nhaát ®êi lµ ai, toan buét miÖng nãi ®Õn Vö¬ng Ngäc YÕn, nhöng thaáy Chu, §an hai ngöêi kÐo tay giËt ¸o chµng nghÜ ngay tíi mình lµ Traán Nam vö¬ng thÕ tö nöíc §¹i Lý, qua Taây H¹ thì lêi ¨n tiÕng nãi cïng c¸ch cö ®éng cã quan hÖ ®Õn phong thÓ b¶n quèc. Chµng cho lµ mình maát mÆt thì ch¼ng hÒ gì nhöng kh«ng thÓ ®Ó cho nöíc §¹i Lý vì mình mµ h¹i ®Õn quèc thÓ. Chµng liÒn ®¸p: -T¹i h¹ yªu nhaát dÜ nhiªn lµ phô thaân vµ mÉu thaân. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Caâu nãi nµy, chµng liÒn ®em so s¸nh tình yªu song thaân víi tình yªu Vö¬ng Ngäc YÕn, thaáy kh¸c nhau xa mµ kh«ng thÓ phaân biÖt ®öîc bªn nµo nÆng bªn nµo nhÑ. Nhöng chµng còng tù biÕt r»ng caâu mình tr¶ lêi yªu nhaát song thaân kh«ng ph¶i lµ gi¶ tr¸. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Töíng m¹o lÖnh t«n cïng lÖnh ®öêng thÕ nµo? Cã gièng ®iÖn h¹ kh«ng? §oµn Dù ®¸p: -Gia phô mÆt vu«ng, mµy rËm m¾t to. Töíng m¹o cùc kú uy vâ mµ tÝnh nÕt l¹i «n hoµ... Chµng nãi ®Õn ®aây bçng giËt mình tù nhñ: -TÐ ra töíng m¹o mình chØ gièng mÉu thaân chø kh«ng gièng phô thaân. VÒ ®iÓm nµy tröíc nay chöa bao giê mình nghÜ tíi. ¶ cung n÷ thaáy §oµn Dù chØ tr¶ lêi mét nöa, råi kh«ng nãi n÷a thì cho r»ng mÉu thaân chµng lµ bËc Vö¬ng phi cao quý, nªn chµng kh«ng muèn nãi râ töíng m¹o tröíc mÆt mäi ngöêi. ¶ nghÜ vËy liÒn nãi: -§a t¹ ®iÖn h¹. Xin mêi ®iÖn h¹ qua bªn nghØ ng¬i. T«n T¸n Vö¬ng tö nghe giäng nãi ¶ cung n÷ ®èi víi §oµn Dù ra chiÒu võa träng väng võa thaân mËt, trong lßng ngaám ngÇm næi ghen, lÈm bÈm: -Ngö¬i lµ Vö¬ng tö ta ®aây còng lµ Vö¬ng tö pháng cã kÐm gì? Huèng chi nöíc Thæ Phån ta võa lín, võa m¹nh h¬n nöíc §¹i Lý nhiÒu. Ch¼ng lÏ c¸i bé mÆt tr¾ng treûo cña ngö¬i l¹i chiÕm ®öîc tiÖn nghi h¬n ta? Gaõ nghÜ vËy råi kh«ng chê ®öîc n÷a saán sæ tiÕn lªn nãi: -Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån lµ T«n T¸n xin héi diÖn cïng c«ng chóa. ¶ cung n÷ nãi: -Vö¬ng tö ®iÖn h¹ quang laâm, tÖ quèc raát laáy lµm vinh h¹nh. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng tÖ quèc cã ba vaán ®Ò... T«n T¸n cã tÝnh nãng n¶y kh«ng chê cung n÷ nãi hÕt, liÒn cöêi ®¸p: -Ba vaán ®Ò cña c«ng chóa ta ®aõ nghe râ råi. Ngö¬i baát taát ph¶i nh¾c l¹i vµ ta còng tr¶ lêi lu«n mét lóc, ch¼ng cÇn ph¶i nãi tõng caâu mét. Chç kho¸i l¹c nhaát trong ®êi ta lµ chèn ®éng phßng sau khi ®öîc lµm phß maõ, kÕt nghÜa phu thª víi c«ng chóa. Ngöêi ta yªu nhaát ®êi lµ V¨n Nghi c«ng chóa. §ö¬ng nhiªn nµng hä Lý cßn khuª danh nµng dÜ nhiªn ta ch¼ng hay. Sau nµy lªn ®¹o vî chång nhaát ®ònh nµng sÏ cho ta râ. Cßn töíng m¹o c«ng chóa thËt gièng nhö thÇn tiªn trªn trêi cã mét döíi ®aát kh«ng hai. Ha ha! Ngö¬i töëng ta tr¶ lêi nhö vËy cã tróng tuyÓn ch¨ng? Trong ®¸m ®«ng cã ®Õn qu¸ nöa cã cïng mét ý nghÜ gièng T«n T¸n vµ ®Òu ®ònh tr¶ lêi nhö vËy. Hä nghe T«n T¸n nãi ra råi ®Òu ngÇm hèi hËn, tù nghÜ: -BiÕt thÕ mình tiÕn lªn tr¶ lêi tröíc ®i cã ph¶i hay h¬n kh«ng. Baây giê mình còng ®¸p nhö vËy ch¼ng ho¸ ra häc mãt ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tiªu Phong nghe ¶ cung n÷ hái nh÷ng ngöêi tr¶ lêi víi taác d¹ lo aâu ch¼ng hiÓu mình cã tróng tuyÓn hay kh«ng? NhiÒu ngöêi hÕt søc nònh hãt ®Ó laáy lßng c«ng chóa, cã ngöêi tù cao tù ®¹i, ra chuyÖn ta ®aây ch¼ng ai b»ng. ¤ng nghe nhiÒu qu¸ thaáy nhµm tai, kh«ng cã ý muèn ë l¹i chê xem caâu chuyÖn ®i ®Õn ®aâu vµ toan bá ®i ngay. Gi÷a lóc «ng ®ang ch¸n n¶n, bçng nghe Mé Dung Phôc lªn tiÕng: -T¹i h¹ lµ C« T« Mé Dung Phôc ë YÕn Tö æ, tõng nghe phö¬ng danh c«ng chóa ®aõ laâu. B÷a nay ®Õn xin b¸i yÕt! ¶ cung n÷ nãi: -TÐ ra lµ Mé Dung c«ng tö ë C« T« chuyªn vÒ tuyÖt kü "gËy «ng ®Ëp löng «ng". Tú n÷ tuy ë trong thaâm cung nhöng còng ®öîc nghe tiÕng lín vÒ c«ng tö. Mé Dung Phôc mõng thÇm nghÜ bông: -¶ cung n÷ cßn biÕt tªn tuæi ta thì dÜ nhiªn c«ng chóa ph¶i biÕt nhiÒu h¬n. Kh«ng chõng hä thöêng bµn b¹c víi nhau vÒ ta råi. Y l¹i nãi: -T¹i h¹ kh«ng d¸m. TiÖn danh sî lµm nh¬ tai c« nö¬ng! ¶ cung n÷ nãi: -TÖ quèc tuy ë chèn biªn cö¬ng heûo l¸nh, nhöng còng tõng ®öîc nghe thanh danh "B¾c KiÒu Phong, Nam Mé Dung". Tú n÷ ®öîc nghe B¾c KiÒu Phong ®¹i hiÖp ®aõ ®æi hä Tiªu vµ hiÖn lµ mét vò cao quan nöíc §¹i Liªu. Ch¼ng hiÓu vô ®ã cã ®óng kh«ng? Mé Dung Phôc ®¸p: -§óng thÕ! Y ®aõ nhìn thaáy Tiªu Phong cïng ®i vµo Thanh Phông C¸c råi, nhöng kh«ng muèn nãi toÑt ra. ¶ cung n÷ l¹i hái: -C«ng tö cïng Tiªu ®¹i hiÖp næi danh ngang nhau, ch¾c lµ quen biÕt nhau? Ch¼ng hiÓu nhaân phÈm Tiªu ®¹i hiÖp thÕ nµo? Vâ c«ng y so víi c«ng tö ai cao ai thaáp? Caâu hái nµy khiÕn cho Mé Dung Phôc bÏn lÏn v« cïng. Y ®aõ cïng Tiªu Phong tû ®aáu ë chïa ThiÕu Laâm vµ bò thaát b¹i, quÇn hïng ®Òu biÕt râ. NÕu y phñ nhËn, taát sÏ bò thiªn h¹ hµo kiÖt chª cöêi. Nhöng y còng kh«ng muèn nãi th¼ng lµ mình thua Tiªu Phong. Y liÒn ®¸nh trèng l¶ng: -Lêi c« nö¬ng hái ®aây ph¶i ch¨ng lµ mét trong ba vaán ®Ò cña c«ng chóa ®öa ra? ¶ cung n÷ véi ®¸p: -Kh«ng ph¶i ®aâu! Xin c«ng tö miÔn tr¸ch. Maáy n¨m nay tú n÷ nghe ngöêi ta nãi ®Õn danh väng cña Tiªu ®¹i hiÖp nhiÒu l¾m, nªn trong lßng ngöìng mé, hái vËy mµ th«i. Mé Dung Phôc nãi: -Tiªu quan hiÖn giê ë ngay bªn c« nö¬ng. NÕu c« nö¬ng cao høng thì cø hái ngay y biÕt. Mé Dung Phôc võa thèt ra caâu nµy, mäi ngöêi nhèn nh¸o c¶ lªn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng oai danh Tiªu Phong ®ån ®¹i xa gÇn, nhaân sÜ vâ laâm nghe ®Õn tªn y ch¼ng ai lµ kh«ng chaán ®éng. ¶ cung n÷ trong lßng xóc ®éng v« cïng giäng nµng run run nãi: -TÐ ra Tiªu ®¹i hiÖp còng h¹ cè ®Õn tÖ quèc thùc tình ch¼ng ai biÕt gì thËt lµ ng¹o m¹n. Tiªu ®¹i hiÖp lµ bËc ®¹i nhaân réng löîng xin réng löîng khoan thø cho. Tiªu Phong chØ khòt mòi mét tiÕng, chø kh«ng tr¶ lêi. Mé Dung Phôc nghe giäng nãi cña ¶ cung n÷ ®èi víi Tiªu Phong cã veû träng h¬n mình nhiÒu thì kh«ng khái ngaám ngÇm kinh haõi nghÜ thÇm: -Th»ng cha Tiªu Phong nµy còng chöa laáy vî, mµ y l¹i ë ng«i cao lµm ®Õn chøc Nam ViÖn ®¹i vö¬ng nöíc §¹i Liªu, trong tay n¾m gi÷ binh quyÒn, ®aâu cã ph¶i lµ mét gaõ b¹ch ®inh nhö mình. NÕu c«ng chóa nöíc Taây H¹ tuyÓn y vµo lµm phß maõ, thì biÕt lµm thÕ nµo ®aây? ¶ cung n÷ nãi: -§Ó tú tö hái Mé Dung c«ng tö tröíc, cßn Tiªu ®¹i hiÖp xin chê cho mét chót vµ xin miÔn téi cho tú tö. Råi ¶ quay l¹i hái Mé Dung Phôc: -Xin hái c«ng tö: §èi víi c«ng tö thì ®òa phö¬ng nµo kho¸i l¹c nhaát? Vaán ®Ò nµy Mé Dung Phôc ®aõ nghe ¶ hái raát nhiÒu ngöêi, thÕ mµ lóc ¶ hái ®Õn y, y còng cøng löìi kh«ng biÕt tr¶ lêi ra sao. Nguyªn y suèt ®êi bËn bòu lo l¾ng b«n tÈu vÒ c«ng cuéc phôc quèc, chöa cã mét lóc nµo kho¸i l¹c c¶. Ngöêi ngoµi thaáy y lµ mét chµng thiÕu niªn anh tuaán, vâ c«ng cao cöêng lõng danh thiªn h¹, kh¸ch giang hå ai còng kinh sî. Tr«ng bÒ ngoµi töëng y ®aõ tho¶ maõn l¾m råi, mµ thùc ra trong lßng y chöa bao giê c¶m thaáy mét mèi kho¸i l¹c chaân chÝnh. Mé Dung Phôc ngÈn ngöêi mét lóc, råi nãi: -T«i chØ tìm thaáy sù kho¸i l¹c chaân chÝnh sau nµy, chø kh«ng ph¶i hiÖn t¹i, mµ còng kh«ng ph¶i ë qu¸ khø. ¶ cung n÷ còng töëng caâu tr¶ lêi cña y tö¬ng tù nhö T«n T¸n nghÜa lµ chê khi nµo ®öîc lµm phß maõ cïng c«ng chóa thµnh thaân baáy giê míi lµ lóc kho¸i l¹c chaân chÝnh. Sù thùc c¸i kho¸i l¹c mµ Mé Dung Phôc nãi ®aây lµ y hy väng sau nµy sÏ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Yªn lóc trung höng phôc quèc. ¶ cung n÷ l¹i tñm tØm cöêi hái: -Bình sinh c«ng tö yªu ai nhaát? Tªn ngöêi ®ã lµ gì? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -T¹i h¹ kh«ng cã ai lµ ngöêi yªu nhaát ®êi. ¶ cung n÷ nãi: -VËy thì vaán ®Ò thø ba tú n÷ kh«ng hái n÷a. Mé Dung Phôc nãi: -T¹i h¹ mong r»ng sau khi ®öîc gÆp c«ng chóa sÏ tr¶ lêi c« nö¬ng vÒ vaán ®Ò nµy. ¶ cung n÷ nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin Mé Dung c«ng tö qua bªn nghØ ng¬i. Tiªu ®¹i hiÖp! §¹i hiÖp ®aõ ®Õn tÖ quèc, tú tö tuaân lÖnh c«ng chóa còng xin ®öa ba vaán ®Ò ®ã ra dï biÕt lµ m¹o ph¹m oai hïm. ¶ hái lu«n maáy lÇn mµ vÉn kh«ng cã tiÕng ngöêi ®¸p l¹i. Hö Tróc liÒn lªn tiÕng: -§¹i ca t¹i h¹ bá ®i råi! Xin c« nö¬ng miÔn tr¸ch! Cung n÷ c¶ kinh hái: -Tiªu ®¹i hiÖp ®i råi ö? Hö Tróc ®¸p: -§óng thÕ! Nguyªn Tiªu Phong thaáy V¨n Nghi c«ng chóa sai cung n÷ ®öa vaán ®Ò ra hái mäi ngöêi, «ng thaáy nh÷ng caâu hái nµy tuy cã thaâm ý mµ râ rµng kh«ng muèn gia h¹i ai liÒn nghÜ bông: -Khi ba caâu hái kia ®öa ra hái mình thì mình biÕt tr¶ lêi thÕ nµo? ¤ng chît nhí tíi A Chaâu, lßng ®au nhö c¾t, nhöng kh«ng muèn tiÕt lé taâm tình tröíc mÆt mäi ngöêi, liÒn trë gãt ra khái nhµ th¹ch thaát. Lóc nµy cöa nhµ th¹ch thaát ®aõ më s½n, «ng nhÑ böíc ra ®i, kh«ng mét ai hay biÕt. ¶ cung n÷ ra chiÒu lo l¾ng hái: -Kh«ng hiÓu Tiªu ®¹i hiÖp sao l¹i bá ®i? Hay lµ ®¹i hiÖp tr¸ch bän tú tö v« lÔ ch¨ng? Hö Tróc ®¸p: -§¹i ca t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ ngöêi khÝ ®é hÑp hßi, ch¼ng khi nµo vì nh÷ng tiÓu tiÕt mµ tr¸ch ai. Hõ! Ch¾c y l¹i bò nh÷ng cßn saâu röîu nã ®ßi hái nªn ra ngoµi ®¸nh chÐn víi taân kh¸ch råi. ¶ cung n÷ nãi: -Ph¶i råi! Tú n÷ ®aõ ®öîc nghe Tiªu ®¹i hiÖp töu löîng thiªn h¹ v« song, thÕ mµ bän tú tö kh«ng chuÈn bò s½n röîu n¬i ®aây ®Ó kÝnh kh¸ch thËt lµ cã lçi. Lóc tiªn sinh gÆp Tiªu ®¹i hiÖp xin chuyÓn lêi cña c«ng chóa nö¬ng nö¬ng c¸o lçi cïng ®¹i hiÖp. ¶ cung n÷ nµy nãi n¨ng ho¹t b¸t vµ dÔ nghe, so víi ¶ cung n÷ mêi röîu bªn ngoµi chØ hay thÑn thß, thì ¶ nµy thËt lanh lîi h¬n nhiÒu. Hö Tróc nãi: -Khi nµo gÆp ®¹i ca, t¹i h¹ xin nh¾c l¹i nh÷ng lêi c« nö¬ng. ¶ cung n÷ hái l¹i: -T«n tÝnh ®¹i danh tiªn sinh lµ gì? Hö Tróc aáp óng ®¸p: -T¹i h¹ ö?... T¹i h¹... ®¹o hiÖu lµ Hö Tróc Tö. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Bình sinh tiªn sinh thÝch n¬i nµo nhaát? Hö Tróc buét miÖng thë dµi ®¸p: -ë trong hÇm nöíc ®¸ tèi om. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Y võa nãi ®Õn hÇm nöíc ®¸ bçng cã tiÕng thanh aâm thiÕu n÷ khÏ "å" lªn mét tiÕng. TiÕp theo lµ tiÕng lo¹ng cho¹ng, råi mét c¸i chÐn rít xuèng ®aát vì tan. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Bình sinh tiªn sinh yªu ngöêi nµo nhaát vµ tªn lµ gì? Hö Tróc ®¸p: -T¹i h¹... kh«ng hiÓu tªn vò c« nö¬ng ®ã lµ gì. Mäi ngöêi nghe y ®¸p nhö vËy thì cöêi "å" c¶ lªn. Ai naáy ®Òu cho y lµ mét gaõ si cuång. ë ®êi khi nµo l¹i cã ngöêi mình vÉn yªu mµ kh«ng biÕt tªn? ¶ cung n÷ nãi: -Tiªn sinh kh«ng biÕt tªn hä vò c« nö¬ng ®ã còng ch¼ng cã chi lµ kú. Ngµy xöa, hiÕu tö §ång VÜnh thaáy tiªn n÷ h¹ phµm, còng ch¼ng biÕt ngöêi tiªn tªn hä lµ gì, gèc g¸c ra sao, mµ hai ngöêi vÉn yªu nhau. Hö Tróc Tö tiªn sinh! Ch¾c lµ dong m¹o vò c« nö¬ng ®ã xinh ®Ñp phi thöêng ph¶i kh«ng? Hö Tróc ®¸p: -Dung m¹o nµng thÕ nµo t¹i h¹ còng kh«ng biÕt nèt. Trong nhµ th¹ch thaát tiÕng cöêi næi dËy nhö saám vang. Ai còng laáy lµm kú, mét kú v¨n trong thiªn h¹, cã ngöêi l¹i cho lµ Hö Tróc cè ý bµy trß cöêi. Mäi ngöêi ®ang cöêi Çm lªn, bçng nghe thanh aâm mét thiÕu n÷ khÏ hái: -Chµng... cã ph¶i lµ "Méng lang" ch¨ng? Hö Tróc giËt mình kinh haõi, run lªn hái: -Nµng... lµ "Méng c«" ®aáy ö? T¹i h¹ töëng chÕt vÒ nµng. Y gi¬ tay ra ®öa vÒ phÝa tröíc tiÕn lªn maáy böíc. Bçng ngöi thaáy mét mïi hö¬ng ngµo ng¹t. Råi mét bµn tay mÒm m¹i n¾m tay y. Mét thanh aâm quen tai nãi thÇm vµo tai Hö Tróc: -Méng lang! Ta kh«ng tìm thaáy chµng, nªn ph¶i bµy ra c¸ch xin phô hoµng treo b¶ng v¨n ®Ó mong chµng trë l¹i. Hö Tróc kinh haõi nãi: -Nµng... lµ... ThiÕu n÷ nãi: -Chóng ta vµo trong kia nãi chuyÖn. Méng lang! Ta suèt ngµy thaâu ®ªm töëng nhí ®Õn chµng cho tíi baây giê... Nµng võa nãi raát khÏ võa d¾t tay Hö Tróc, lÐn lót xuyªn qua bøc mµn ®i vµo néi ®öêng. Trong nhµ th¹ch thaát mäi ngöêi cöêi nãi raát lµ huyªn n¸o. ¶ cung n÷ vÉn lÇn löît ®öa vaán ®Ò ra hái mäi ngöêi. ¶ hái cho kú hÕt, råi míi tuyªn bè: -Xin c¸c vò haõy ra phßng ngoµi uèng trµ. Nh÷ng tranh vÏ cïng ®¹i tù treo trªn v¸ch lµ ®Ò tÆng tèng taân kh¸ch, xin c¸c vò tù lùa chän laáy. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng muèn cïng vò nµo tö¬ng kiÕn sÏ cho ngöêi ra mêi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Trong bãng tèi nhiÒu tiÕng ngöêi la lªn: -Chóng ta muèn gÆp c«ng chóa! -Chóng ta muèn ®öîc yÕt kiÕn c«ng chóa ngay! -§em bän ta hÕt chç nµy ®Õn chç kh¸c lµm trß tiªu khiÓn ch¨ng? ¶ cung n÷ nãi: -C¸c vò haõy ra ngoµi nghØ ng¬i mét chót, ®õng ®Ó c«ng chóa nö¬ng nö¬ng khái phiÒn lßng. Caâu nãi sau cïng cña ¶ cung n÷ qu¶ nhiªn c«ng hiÖu nhö thÇn. Mäi ngöêi ®Õn Linh Chaâu ai còng mong ®öîc lµm phß maõ. NÕu mµ chèng cù ý chØ cña c«ng chóa taát nhiªn nµng ch¼ng chòu vêi vµo tö¬ng kiÕn. §aõ kh«ng ®öîc vµo yÕt kiÕn, cßn hßng lµm phß maõ thÕ nµo ®öîc? ¶ cung n÷ võa nãi vËy, mäi ngöêi lËp tøc yªn tÜnh trë l¹i vµ lò löît kÐo ra khái nhµ th¹ch thaát. Bªn ngoµi th¹ch thaát, ¸nh löa lËp loÌ, soi râ ®öêng ®i. Mäi ngöêi theo lèi cò trë ra s¶nh ®öêng uèng trµ. §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn l¹i gÆp nhau. Chµng kÓ l¹i cho nµng nghe ba caâu hái cña c«ng chóa. Vö¬ng Ngäc YÕn nghe §oµn Dù thuËt chuyÖn chµng tr¶ lêi, chç vui thó nhaát trong ®êi chµng lµ n¬i bïn lÇy döíi ®¸y giÕng kh«, thì kh«ng khái phì cöêi. Nµng ®á mÆt lªn, råi khÏ rØ vµo tai chµng: -TiÓu muéi còng ®ång ý nghÜ víi Dù ca. Mäi ngöêi uèng c¹n mét tuÇn trµ, néi gi¸m böng ra nh÷ng cuéc trôc tranh vÏ hoÆc ch÷ viÕt ®Ó mäi ngöêi lùa chän. Nhöng baáy nhiªu ngöêi trong lßng håi hép, chØ thaáp thám vÒ chuyÖn c«ng chóa cã vêi mình vµo tö¬ng kiÕn kh«ng? Cßn lßng nµo mµ nghÜ tíi tranh vÏ cïng bót thiÕp. §oµn Dù thì chØ tìm laáy bøc tranh "ThiÕu song thÝch tó ®å", ch¼ng mét ai ®Õn tranh cöíp víi chµng bøc häa nµy. §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ngåi sãng vai thöëng ngo¹n bøc ho¹ håi laâu, råi chît nhí ®Õn trong mình Hö Tróc còng cã bøc ho¹ ®å tö¬ng tù. Chµng muèn b¶o y laáy ra ®Ó so s¸nh, nhöng khi ®¶o m¾t nhìn bèn phÝa trong nhµ ®¹i s¶nh ch¼ng thaáy bãng Hö Tróc ®aâu c¶. Chµng liÒn caát tiÕng gäi: -Nhò ca! Nhò ca! Còng kh«ng thaáy tiÕng ngöêi ®¸p l¹i. §oµn Dù tù hái: -Y cïng ®¹i ca ®i ®aâu råi? Hay lµ ®aõ gÆp ph¶i chuyÖn gì nguy hiÓm? §oµn Dù cßn ®ang lo l¾ng, thì ®ét nhiªn mét tªn cung n÷ ch¹y ®Õn bªn chµng, nãi: -Hö Tróc tiªn sinh cã bøc thö ®öa l¹i cho §oµn c«ng tö ®iÖn h¹! ¶ nãi xong, hai tay naâng phong th¬ b»ng giaáy vµng chãi läi ®öa cho §oµn Dù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù ®ãn laáy thö më coi, mòi ngöi thaáy mïi hö¬ng thoang tho¶ng. Trªn tê hoa tiªn viÕt: "Mäi sù ®Õn may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c! Nhöng nghÜ l¹i ®aõ ®Ó tam ®Ö ph¶i mét phen nhäc lßng v« Ých, thËt ¸y n¸y v« cïng. Ch¼ng nh÷ng thÕ tiÓu huynh thaát tÝn víi §oµn laõo ba n÷a, mµ kh«ng lµm thÕ nµo ®öîc. VËy tiÓu huynh viÕt maáy dßng ch÷ nµy th«ng tri cho tam ®Ö." Döíi ký tªn: Nhò ca §oµn Dù vèn biÕt vò tiÓu hoµ thöîng nhò ca nµy vèn Ýt ®äc s¸ch nªn lêi lÏ kh«ng ®öîc hay. Tay chµng cÇm l¸ thö ngÈn ngöêi ra suy nghÜ mµ ch¼ng hiÓu gì r¸o träi. T«n T¸n Vö¬ng tö ®øng ®»ng xa tr«ng thaáy ¶ cung n÷ cÇm m¶nh hoa tiªn ®öa cho §oµn Dù, löa ghen s«i lªn sïng sôc. Gaõ cho lµ c«ng chóa mêi §oµn Dù vµo tö¬ng kiÕn, bông b¶o d¹: -Gím chöa! Qu¶ nhiªn th»ng lái mÆt tr¾ng ®aõ tranh tiªn maát råi. Khi nµo mình chòu ®Ó gaõ ®öîc yªn thaân. Gaõ liÒn lín tiÕng qu¸t: -Bän ta kh«ng thÓ nµo tha ngö¬i ®öîc! Råi gaõ sång séc nh¶y xæ l¹i phÝa §oµn Dù. T«n T¸n ®Õn tröíc mÆt §oµn Dù, ®öa tay tr¸i ra cöíp laáy tê hoa tiªn, tay ph¶i ®¸nh mét quyÒn thËt nÆng vµo tröíc ngùc chµng. §oµn Dù ®ang m¶i ngÉm nghÜ kh«ng hiÓu ý tø Hö Tróc nãi gì thì bò T«n T¸n phãng quyÒn ®¸nh tíi mét c¸ch baát ngê, chµng kh«ng kòp nÐ tr¸nh. ThiÖt ra thoi quyÒn cña T«n T¸n ®¸nh tíi mau nhö ®iÖn chíp dï chµng cã nÐ tr¸nh còng kh«ng kòp ®öîc. "Binh"! Thoi quyÒn ®Ëp tróng ngùc §oµn Dù. Nhöng néi lùc trong ngöêi chµng ®Çy rÉy tù nhiªn ph¶n øng l¹i. Bçng nghe ®¸nh vÐo mét tiÕng vang lªn, råi tiÕp theo lµ tiÕng "huþch" vµ tiÕng la. T«n T¸n Vö¬ng tö bò haát ra xa maáy böíc, vËt mình m¹nh xuèng kû trµ, chÐn aám r¬i xuèng vì tan tµnh. T«n T¸n kh«ng nhòn ®öîc ró lªn mét tiÕng: "ói chao" Gaõ chöa kòp ®øng lªn ®aõ nhìn thaáy tê hoa hiªn lín tiÕng ®äc: -Mäi sù ®Òu may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c!... Mäi ngöêi râ rµng thaáy y bò §oµn Dù haát m¹nh ra, mµ sao cßn nãi: "Mäi sù ®Òu may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c" thì kinh ng¹c v« cïng, ch¼ng hiÓu ra sao c¶. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2