intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 140

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
8
download

Lục mạch thần kiếm - tập 140

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 140:Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên Ả cung nữ nói: - Bao tiên sinh thật là người mau lẹ. Công chúa nương nương có ba vấn đề thỉnh giáo: Một là trong đời Bao tiên sinh cho nơi nào là nơi khoái lạc hơn hết? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 140

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI TRUÙNG ÑEÀ THI HÖ TRUÙC NEÂN DUYEÂN ¶ cung n÷ nãi: -Bao tiªn sinh thËt lµ ngöêi mau lÑ. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã ba vaán ®Ò thØnh gi¸o: Mét lµ trong ®êi Bao tiªn sinh cho n¬i nµo lµ n¬i kho¸i l¹c h¬n hÕt? -T¹i h¹ thÝch thó nhaát lµ khi cßn häc nghÒ n¾n ®å sø trong mét tiÖm kia. Laõo chñ suèt ngµy c¸u kØnh ®¸nh m¾ng t¹i h¹. Mét h«m t¹i h¹ ®iªn tiÕt lªn, bao nhiªu bình trµ chÐn uèng nöíc, cho chÝ lä hoa töîng phËt, t¹i h¹ ®Ëp vì tan tµnh kh«ng cßn mét c¸i nµo nguyªn vÑn, råi bá ®i. §ã lµ mét viÖc thÝch thó nhaát trong ®êi t¹i h¹. Cung n÷ c« nö¬ng! T¹i h¹ tr¶ lêi nhö vËy cã tróng tuyÓn ch¨ng? Cung n÷ ®¸p: -Tróng hay kh«ng tú tö ch¼ng biÕt. C¸i ®ã ph¶i do c«ng chóa nö¬ng nö¬ng quyÕt ®ònh. Baây giê ®Õn vaán ®Ò thø hai: Bao tiªn sinh bình sinh yªu ai nhaát, ngöêi ®ã tªn lµ gì? Bao Baát §ång kh«ng suy nghÜ gì ®¸p ngay: -T¹i h¹ yªu nhaát lµ Bao Baát Tònh. Cung n÷ hái: -§iÒu thø ba lµ töíng m¹o ngöêi mµ Bao tiªn sinh yªu ®ã ra sao? Bao Baát §ång ®¸p: -Ngöêi nµy míi lªn ba tuæi. Mét m¾t nhá, mòi hÕch lªn trêi, vµnh tai v¶nh ra. Bao mç b¶o gì y còng nhaát quyÕt ph¶n ®èi, b¶o y khãc thì y cöêi, b¶o y cöêi thì y l¹i khãc. Y thöêng khãc ®Õn hai giê kh«ng nÝn. Y chÝnh lµ ®øa con g¸i cña Bao mç tªn gäi lµ Bao Baát Tònh. ¶ cung n÷ cöêi khì mét tiÕng. C¸c hµo kh¸ch thì cöêi å c¶ lªn vµ ®Òu cho Bao Baát §ång mau måm lÑ miÖng. ¶ cung n÷ l¹i nãi: -Xin Bao tiªn sinh haõy qua mÐ bªn nghØ ng¬i vµ xin mêi vò thø hai. §oµn Dù chØ nãng lßng ®öîc ra ngoµi thñ thØ víi Vö¬ng Ngäc YÕn, cßn chuyÖn thaáy hay kh«ng thaáy c«ng chóa chµng ch¼ng laáy chi lµm quan hÖ. Chµng liÒn tiÕn lªn x¸ dµi nãi: -T¹i h¹ lµ §oµn Dù ë nöíc §¹i Lý kÝnh cÈn daâng lêi vaán an c«ng chóa nö¬ng nö¬ng. T¹i h¹ ë n¬i heûo l¸nh tËn biªn cö¬ng miÒn Nam b÷a nay ®öîc ®Õn thöîng quèc vµ ®öîc hËu ®aõi, raát c¸m ¬n thònh tình. Cung n÷ nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -TÐ ra ®iÖn h¹ lµ Traán Nam vö¬ng thÕ tö nöíc §¹i Lý. §iÖn h¹ baát taát ph¶i qu¸ khiªm nhöîng. Nay ®iÖn h¹ ®Õn ®aây lµ mét n¬i hñ lËu kh«ng ®ñ lÔ cung nghinh quý kh¸ch raát laáy lµm ¸y n¸y. §oµn Dù nãi: -Tû tû thiÖt lµ qu¸ kh¸ch khÝ! B÷a nay c«ng chóa kh«ng nöíc nhµn rçi xiin ®Ó ngµy kh¸c l¹i tö¬ng kiÕn còng kh«ng sao. ¶ cung n÷ nãi ngay: -§iÖn h¹ ®aõ ch¼ng qu¶n xa x«i tíi ®aây. Xin tr¶ lêi cho caâu hái thø nhaát lµ ®iÖn h¹ cho n¬i nµo lµ n¬i kho¸i l¹c nhaát? §oµn Dù buét miÖng ®¸p ngay: -N¬i kho¸i l¹c nhaát cña t¹i h¹ lµ c¸i giÕng kh« bïn lÇy. Mäi ngöêi kh«ng nhòn ®öîc cöêi å c¶ lªn. §oµn Dù còng kh«ng gi¶i thÝch. Ngoµi Mé Dung Phôc ra kh«ng ai hay vÒ caâu chuyÖn kho¸i l¹c cña chµng trong giÕng kh«. Cã ngöêi khÏ lªn tiÕng chª bai: -Ch¼ng lÏ gaõ nµy lµ con rïa nªn míi thÝch chui xuèng ®èng bïn lÇy trong giÕng kh«? ¶ cung n÷ l¹i lªn tiÕng hái: -Bình sinh ®iÖn h¹ yªu ai h¬n hÕt, ngöêi ®ã tªn lµ gì? §oµn Dù toan më miÖng tr¶ lêi thì ®ét nhiªn bªn ph¶i kÐo tay, bªn tr¸i cã ngöêi giËt ¸o. Ba Thiªn Th¹ch ®øng mét bªn chµng, khÏ rØ tai: -C«ng tö nãi lµ Traán Nam vö¬ng. Chu §an ThÇn ë bªn kia nh¾c chµng: -C«ng tö nãi lµ Traán Nam vö¬ng phi. Nguyªn hai gaõ nµy ®øng bªn §oµn Dù thaáy chµng tr¶ lêi caâu hái thø nhaát raát lµ thaát lÔ, ®Õn caâu hái thø hai l¹i khiÕn cho ngöêi ta chª cöêi. Chµng ®Õn ®aây cÇu h«n cïng c«ng chóa mµ l¹i nãi ra yªu mét vò c« nö¬ng kh¸c, thì khi nµo c«ng chóa cßn öng thuËn laáy chµng? Nªn mét gaõ m¸ch chµng tr¶ lêi ngöêi yªu thø nhaát lµ phô thaân, ®Ó tá lßng trung quªn hiÕu phô. §ã lµ ý nghÜ cña Tam c«ng trong triÒu Ba Thiªn Th¹ch. Cßn keû m¸ch ngöêi yªu nhaát ®êi lµ mÉu thaân thì chÝnh lµ ý kiÕn dòu dµng tõ ¸i cña keû sÜ v¨n nho Chu §an ThÇn. §oµn Dù nghe cung n÷ hái ngöêi yªu nhaát ®êi lµ ai, toan buét miÖng nãi ®Õn Vö¬ng Ngäc YÕn, nhöng thaáy Chu, §an hai ngöêi kÐo tay giËt ¸o chµng nghÜ ngay tíi mình lµ Traán Nam vö¬ng thÕ tö nöíc §¹i Lý, qua Taây H¹ thì lêi ¨n tiÕng nãi cïng c¸ch cö ®éng cã quan hÖ ®Õn phong thÓ b¶n quèc. Chµng cho lµ mình maát mÆt thì ch¼ng hÒ gì nhöng kh«ng thÓ ®Ó cho nöíc §¹i Lý vì mình mµ h¹i ®Õn quèc thÓ. Chµng liÒn ®¸p: -T¹i h¹ yªu nhaát dÜ nhiªn lµ phô thaân vµ mÉu thaân. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Caâu nãi nµy, chµng liÒn ®em so s¸nh tình yªu song thaân víi tình yªu Vö¬ng Ngäc YÕn, thaáy kh¸c nhau xa mµ kh«ng thÓ phaân biÖt ®öîc bªn nµo nÆng bªn nµo nhÑ. Nhöng chµng còng tù biÕt r»ng caâu mình tr¶ lêi yªu nhaát song thaân kh«ng ph¶i lµ gi¶ tr¸. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Töíng m¹o lÖnh t«n cïng lÖnh ®öêng thÕ nµo? Cã gièng ®iÖn h¹ kh«ng? §oµn Dù ®¸p: -Gia phô mÆt vu«ng, mµy rËm m¾t to. Töíng m¹o cùc kú uy vâ mµ tÝnh nÕt l¹i «n hoµ... Chµng nãi ®Õn ®aây bçng giËt mình tù nhñ: -TÐ ra töíng m¹o mình chØ gièng mÉu thaân chø kh«ng gièng phô thaân. VÒ ®iÓm nµy tröíc nay chöa bao giê mình nghÜ tíi. ¶ cung n÷ thaáy §oµn Dù chØ tr¶ lêi mét nöa, råi kh«ng nãi n÷a thì cho r»ng mÉu thaân chµng lµ bËc Vö¬ng phi cao quý, nªn chµng kh«ng muèn nãi râ töíng m¹o tröíc mÆt mäi ngöêi. ¶ nghÜ vËy liÒn nãi: -§a t¹ ®iÖn h¹. Xin mêi ®iÖn h¹ qua bªn nghØ ng¬i. T«n T¸n Vö¬ng tö nghe giäng nãi ¶ cung n÷ ®èi víi §oµn Dù ra chiÒu võa träng väng võa thaân mËt, trong lßng ngaám ngÇm næi ghen, lÈm bÈm: -Ngö¬i lµ Vö¬ng tö ta ®aây còng lµ Vö¬ng tö pháng cã kÐm gì? Huèng chi nöíc Thæ Phån ta võa lín, võa m¹nh h¬n nöíc §¹i Lý nhiÒu. Ch¼ng lÏ c¸i bé mÆt tr¾ng treûo cña ngö¬i l¹i chiÕm ®öîc tiÖn nghi h¬n ta? Gaõ nghÜ vËy råi kh«ng chê ®öîc n÷a saán sæ tiÕn lªn nãi: -Vö¬ng tö nöíc Thæ Phån lµ T«n T¸n xin héi diÖn cïng c«ng chóa. ¶ cung n÷ nãi: -Vö¬ng tö ®iÖn h¹ quang laâm, tÖ quèc raát laáy lµm vinh h¹nh. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng tÖ quèc cã ba vaán ®Ò... T«n T¸n cã tÝnh nãng n¶y kh«ng chê cung n÷ nãi hÕt, liÒn cöêi ®¸p: -Ba vaán ®Ò cña c«ng chóa ta ®aõ nghe râ råi. Ngö¬i baát taát ph¶i nh¾c l¹i vµ ta còng tr¶ lêi lu«n mét lóc, ch¼ng cÇn ph¶i nãi tõng caâu mét. Chç kho¸i l¹c nhaát trong ®êi ta lµ chèn ®éng phßng sau khi ®öîc lµm phß maõ, kÕt nghÜa phu thª víi c«ng chóa. Ngöêi ta yªu nhaát ®êi lµ V¨n Nghi c«ng chóa. §ö¬ng nhiªn nµng hä Lý cßn khuª danh nµng dÜ nhiªn ta ch¼ng hay. Sau nµy lªn ®¹o vî chång nhaát ®ònh nµng sÏ cho ta râ. Cßn töíng m¹o c«ng chóa thËt gièng nhö thÇn tiªn trªn trêi cã mét döíi ®aát kh«ng hai. Ha ha! Ngö¬i töëng ta tr¶ lêi nhö vËy cã tróng tuyÓn ch¨ng? Trong ®¸m ®«ng cã ®Õn qu¸ nöa cã cïng mét ý nghÜ gièng T«n T¸n vµ ®Òu ®ònh tr¶ lêi nhö vËy. Hä nghe T«n T¸n nãi ra råi ®Òu ngÇm hèi hËn, tù nghÜ: -BiÕt thÕ mình tiÕn lªn tr¶ lêi tröíc ®i cã ph¶i hay h¬n kh«ng. Baây giê mình còng ®¸p nhö vËy ch¼ng ho¸ ra häc mãt ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tiªu Phong nghe ¶ cung n÷ hái nh÷ng ngöêi tr¶ lêi víi taác d¹ lo aâu ch¼ng hiÓu mình cã tróng tuyÓn hay kh«ng? NhiÒu ngöêi hÕt søc nònh hãt ®Ó laáy lßng c«ng chóa, cã ngöêi tù cao tù ®¹i, ra chuyÖn ta ®aây ch¼ng ai b»ng. ¤ng nghe nhiÒu qu¸ thaáy nhµm tai, kh«ng cã ý muèn ë l¹i chê xem caâu chuyÖn ®i ®Õn ®aâu vµ toan bá ®i ngay. Gi÷a lóc «ng ®ang ch¸n n¶n, bçng nghe Mé Dung Phôc lªn tiÕng: -T¹i h¹ lµ C« T« Mé Dung Phôc ë YÕn Tö æ, tõng nghe phö¬ng danh c«ng chóa ®aõ laâu. B÷a nay ®Õn xin b¸i yÕt! ¶ cung n÷ nãi: -TÐ ra lµ Mé Dung c«ng tö ë C« T« chuyªn vÒ tuyÖt kü "gËy «ng ®Ëp löng «ng". Tú n÷ tuy ë trong thaâm cung nhöng còng ®öîc nghe tiÕng lín vÒ c«ng tö. Mé Dung Phôc mõng thÇm nghÜ bông: -¶ cung n÷ cßn biÕt tªn tuæi ta thì dÜ nhiªn c«ng chóa ph¶i biÕt nhiÒu h¬n. Kh«ng chõng hä thöêng bµn b¹c víi nhau vÒ ta råi. Y l¹i nãi: -T¹i h¹ kh«ng d¸m. TiÖn danh sî lµm nh¬ tai c« nö¬ng! ¶ cung n÷ nãi: -TÖ quèc tuy ë chèn biªn cö¬ng heûo l¸nh, nhöng còng tõng ®öîc nghe thanh danh "B¾c KiÒu Phong, Nam Mé Dung". Tú n÷ ®öîc nghe B¾c KiÒu Phong ®¹i hiÖp ®aõ ®æi hä Tiªu vµ hiÖn lµ mét vò cao quan nöíc §¹i Liªu. Ch¼ng hiÓu vô ®ã cã ®óng kh«ng? Mé Dung Phôc ®¸p: -§óng thÕ! Y ®aõ nhìn thaáy Tiªu Phong cïng ®i vµo Thanh Phông C¸c råi, nhöng kh«ng muèn nãi toÑt ra. ¶ cung n÷ l¹i hái: -C«ng tö cïng Tiªu ®¹i hiÖp næi danh ngang nhau, ch¾c lµ quen biÕt nhau? Ch¼ng hiÓu nhaân phÈm Tiªu ®¹i hiÖp thÕ nµo? Vâ c«ng y so víi c«ng tö ai cao ai thaáp? Caâu hái nµy khiÕn cho Mé Dung Phôc bÏn lÏn v« cïng. Y ®aõ cïng Tiªu Phong tû ®aáu ë chïa ThiÕu Laâm vµ bò thaát b¹i, quÇn hïng ®Òu biÕt râ. NÕu y phñ nhËn, taát sÏ bò thiªn h¹ hµo kiÖt chª cöêi. Nhöng y còng kh«ng muèn nãi th¼ng lµ mình thua Tiªu Phong. Y liÒn ®¸nh trèng l¶ng: -Lêi c« nö¬ng hái ®aây ph¶i ch¨ng lµ mét trong ba vaán ®Ò cña c«ng chóa ®öa ra? ¶ cung n÷ véi ®¸p: -Kh«ng ph¶i ®aâu! Xin c«ng tö miÔn tr¸ch. Maáy n¨m nay tú n÷ nghe ngöêi ta nãi ®Õn danh väng cña Tiªu ®¹i hiÖp nhiÒu l¾m, nªn trong lßng ngöìng mé, hái vËy mµ th«i. Mé Dung Phôc nãi: -Tiªu quan hiÖn giê ë ngay bªn c« nö¬ng. NÕu c« nö¬ng cao høng thì cø hái ngay y biÕt. Mé Dung Phôc võa thèt ra caâu nµy, mäi ngöêi nhèn nh¸o c¶ lªn. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng oai danh Tiªu Phong ®ån ®¹i xa gÇn, nhaân sÜ vâ laâm nghe ®Õn tªn y ch¼ng ai lµ kh«ng chaán ®éng. ¶ cung n÷ trong lßng xóc ®éng v« cïng giäng nµng run run nãi: -TÐ ra Tiªu ®¹i hiÖp còng h¹ cè ®Õn tÖ quèc thùc tình ch¼ng ai biÕt gì thËt lµ ng¹o m¹n. Tiªu ®¹i hiÖp lµ bËc ®¹i nhaân réng löîng xin réng löîng khoan thø cho. Tiªu Phong chØ khòt mòi mét tiÕng, chø kh«ng tr¶ lêi. Mé Dung Phôc nghe giäng nãi cña ¶ cung n÷ ®èi víi Tiªu Phong cã veû träng h¬n mình nhiÒu thì kh«ng khái ngaám ngÇm kinh haõi nghÜ thÇm: -Th»ng cha Tiªu Phong nµy còng chöa laáy vî, mµ y l¹i ë ng«i cao lµm ®Õn chøc Nam ViÖn ®¹i vö¬ng nöíc §¹i Liªu, trong tay n¾m gi÷ binh quyÒn, ®aâu cã ph¶i lµ mét gaõ b¹ch ®inh nhö mình. NÕu c«ng chóa nöíc Taây H¹ tuyÓn y vµo lµm phß maõ, thì biÕt lµm thÕ nµo ®aây? ¶ cung n÷ nãi: -§Ó tú tö hái Mé Dung c«ng tö tröíc, cßn Tiªu ®¹i hiÖp xin chê cho mét chót vµ xin miÔn téi cho tú tö. Råi ¶ quay l¹i hái Mé Dung Phôc: -Xin hái c«ng tö: §èi víi c«ng tö thì ®òa phö¬ng nµo kho¸i l¹c nhaát? Vaán ®Ò nµy Mé Dung Phôc ®aõ nghe ¶ hái raát nhiÒu ngöêi, thÕ mµ lóc ¶ hái ®Õn y, y còng cøng löìi kh«ng biÕt tr¶ lêi ra sao. Nguyªn y suèt ®êi bËn bòu lo l¾ng b«n tÈu vÒ c«ng cuéc phôc quèc, chöa cã mét lóc nµo kho¸i l¹c c¶. Ngöêi ngoµi thaáy y lµ mét chµng thiÕu niªn anh tuaán, vâ c«ng cao cöêng lõng danh thiªn h¹, kh¸ch giang hå ai còng kinh sî. Tr«ng bÒ ngoµi töëng y ®aõ tho¶ maõn l¾m råi, mµ thùc ra trong lßng y chöa bao giê c¶m thaáy mét mèi kho¸i l¹c chaân chÝnh. Mé Dung Phôc ngÈn ngöêi mét lóc, råi nãi: -T«i chØ tìm thaáy sù kho¸i l¹c chaân chÝnh sau nµy, chø kh«ng ph¶i hiÖn t¹i, mµ còng kh«ng ph¶i ë qu¸ khø. ¶ cung n÷ còng töëng caâu tr¶ lêi cña y tö¬ng tù nhö T«n T¸n nghÜa lµ chê khi nµo ®öîc lµm phß maõ cïng c«ng chóa thµnh thaân baáy giê míi lµ lóc kho¸i l¹c chaân chÝnh. Sù thùc c¸i kho¸i l¹c mµ Mé Dung Phôc nãi ®aây lµ y hy väng sau nµy sÏ lªn ng«i Hoµng ®Õ nöíc §¹i Yªn lóc trung höng phôc quèc. ¶ cung n÷ l¹i tñm tØm cöêi hái: -Bình sinh c«ng tö yªu ai nhaát? Tªn ngöêi ®ã lµ gì? Mé Dung Phôc thë dµi ®¸p: -T¹i h¹ kh«ng cã ai lµ ngöêi yªu nhaát ®êi. ¶ cung n÷ nãi: -VËy thì vaán ®Ò thø ba tú n÷ kh«ng hái n÷a. Mé Dung Phôc nãi: -T¹i h¹ mong r»ng sau khi ®öîc gÆp c«ng chóa sÏ tr¶ lêi c« nö¬ng vÒ vaán ®Ò nµy. ¶ cung n÷ nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin Mé Dung c«ng tö qua bªn nghØ ng¬i. Tiªu ®¹i hiÖp! §¹i hiÖp ®aõ ®Õn tÖ quèc, tú tö tuaân lÖnh c«ng chóa còng xin ®öa ba vaán ®Ò ®ã ra dï biÕt lµ m¹o ph¹m oai hïm. ¶ hái lu«n maáy lÇn mµ vÉn kh«ng cã tiÕng ngöêi ®¸p l¹i. Hö Tróc liÒn lªn tiÕng: -§¹i ca t¹i h¹ bá ®i råi! Xin c« nö¬ng miÔn tr¸ch! Cung n÷ c¶ kinh hái: -Tiªu ®¹i hiÖp ®i råi ö? Hö Tróc ®¸p: -§óng thÕ! Nguyªn Tiªu Phong thaáy V¨n Nghi c«ng chóa sai cung n÷ ®öa vaán ®Ò ra hái mäi ngöêi, «ng thaáy nh÷ng caâu hái nµy tuy cã thaâm ý mµ râ rµng kh«ng muèn gia h¹i ai liÒn nghÜ bông: -Khi ba caâu hái kia ®öa ra hái mình thì mình biÕt tr¶ lêi thÕ nµo? ¤ng chît nhí tíi A Chaâu, lßng ®au nhö c¾t, nhöng kh«ng muèn tiÕt lé taâm tình tröíc mÆt mäi ngöêi, liÒn trë gãt ra khái nhµ th¹ch thaát. Lóc nµy cöa nhµ th¹ch thaát ®aõ më s½n, «ng nhÑ böíc ra ®i, kh«ng mét ai hay biÕt. ¶ cung n÷ ra chiÒu lo l¾ng hái: -Kh«ng hiÓu Tiªu ®¹i hiÖp sao l¹i bá ®i? Hay lµ ®¹i hiÖp tr¸ch bän tú tö v« lÔ ch¨ng? Hö Tróc ®¸p: -§¹i ca t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ ngöêi khÝ ®é hÑp hßi, ch¼ng khi nµo vì nh÷ng tiÓu tiÕt mµ tr¸ch ai. Hõ! Ch¾c y l¹i bò nh÷ng cßn saâu röîu nã ®ßi hái nªn ra ngoµi ®¸nh chÐn víi taân kh¸ch råi. ¶ cung n÷ nãi: -Ph¶i råi! Tú n÷ ®aõ ®öîc nghe Tiªu ®¹i hiÖp töu löîng thiªn h¹ v« song, thÕ mµ bän tú tö kh«ng chuÈn bò s½n röîu n¬i ®aây ®Ó kÝnh kh¸ch thËt lµ cã lçi. Lóc tiªn sinh gÆp Tiªu ®¹i hiÖp xin chuyÓn lêi cña c«ng chóa nö¬ng nö¬ng c¸o lçi cïng ®¹i hiÖp. ¶ cung n÷ nµy nãi n¨ng ho¹t b¸t vµ dÔ nghe, so víi ¶ cung n÷ mêi röîu bªn ngoµi chØ hay thÑn thß, thì ¶ nµy thËt lanh lîi h¬n nhiÒu. Hö Tróc nãi: -Khi nµo gÆp ®¹i ca, t¹i h¹ xin nh¾c l¹i nh÷ng lêi c« nö¬ng. ¶ cung n÷ hái l¹i: -T«n tÝnh ®¹i danh tiªn sinh lµ gì? Hö Tróc aáp óng ®¸p: -T¹i h¹ ö?... T¹i h¹... ®¹o hiÖu lµ Hö Tróc Tö. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Bình sinh tiªn sinh thÝch n¬i nµo nhaát? Hö Tróc buét miÖng thë dµi ®¸p: -ë trong hÇm nöíc ®¸ tèi om. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Y võa nãi ®Õn hÇm nöíc ®¸ bçng cã tiÕng thanh aâm thiÕu n÷ khÏ "å" lªn mét tiÕng. TiÕp theo lµ tiÕng lo¹ng cho¹ng, råi mét c¸i chÐn rít xuèng ®aát vì tan. ¶ cung n÷ l¹i hái: -Bình sinh tiªn sinh yªu ngöêi nµo nhaát vµ tªn lµ gì? Hö Tróc ®¸p: -T¹i h¹... kh«ng hiÓu tªn vò c« nö¬ng ®ã lµ gì. Mäi ngöêi nghe y ®¸p nhö vËy thì cöêi "å" c¶ lªn. Ai naáy ®Òu cho y lµ mét gaõ si cuång. ë ®êi khi nµo l¹i cã ngöêi mình vÉn yªu mµ kh«ng biÕt tªn? ¶ cung n÷ nãi: -Tiªn sinh kh«ng biÕt tªn hä vò c« nö¬ng ®ã còng ch¼ng cã chi lµ kú. Ngµy xöa, hiÕu tö §ång VÜnh thaáy tiªn n÷ h¹ phµm, còng ch¼ng biÕt ngöêi tiªn tªn hä lµ gì, gèc g¸c ra sao, mµ hai ngöêi vÉn yªu nhau. Hö Tróc Tö tiªn sinh! Ch¾c lµ dong m¹o vò c« nö¬ng ®ã xinh ®Ñp phi thöêng ph¶i kh«ng? Hö Tróc ®¸p: -Dung m¹o nµng thÕ nµo t¹i h¹ còng kh«ng biÕt nèt. Trong nhµ th¹ch thaát tiÕng cöêi næi dËy nhö saám vang. Ai còng laáy lµm kú, mét kú v¨n trong thiªn h¹, cã ngöêi l¹i cho lµ Hö Tróc cè ý bµy trß cöêi. Mäi ngöêi ®ang cöêi Çm lªn, bçng nghe thanh aâm mét thiÕu n÷ khÏ hái: -Chµng... cã ph¶i lµ "Méng lang" ch¨ng? Hö Tróc giËt mình kinh haõi, run lªn hái: -Nµng... lµ "Méng c«" ®aáy ö? T¹i h¹ töëng chÕt vÒ nµng. Y gi¬ tay ra ®öa vÒ phÝa tröíc tiÕn lªn maáy böíc. Bçng ngöi thaáy mét mïi hö¬ng ngµo ng¹t. Råi mét bµn tay mÒm m¹i n¾m tay y. Mét thanh aâm quen tai nãi thÇm vµo tai Hö Tróc: -Méng lang! Ta kh«ng tìm thaáy chµng, nªn ph¶i bµy ra c¸ch xin phô hoµng treo b¶ng v¨n ®Ó mong chµng trë l¹i. Hö Tróc kinh haõi nãi: -Nµng... lµ... ThiÕu n÷ nãi: -Chóng ta vµo trong kia nãi chuyÖn. Méng lang! Ta suèt ngµy thaâu ®ªm töëng nhí ®Õn chµng cho tíi baây giê... Nµng võa nãi raát khÏ võa d¾t tay Hö Tróc, lÐn lót xuyªn qua bøc mµn ®i vµo néi ®öêng. Trong nhµ th¹ch thaát mäi ngöêi cöêi nãi raát lµ huyªn n¸o. ¶ cung n÷ vÉn lÇn löît ®öa vaán ®Ò ra hái mäi ngöêi. ¶ hái cho kú hÕt, råi míi tuyªn bè: -Xin c¸c vò haõy ra phßng ngoµi uèng trµ. Nh÷ng tranh vÏ cïng ®¹i tù treo trªn v¸ch lµ ®Ò tÆng tèng taân kh¸ch, xin c¸c vò tù lùa chän laáy. C«ng chóa nö¬ng nö¬ng muèn cïng vò nµo tö¬ng kiÕn sÏ cho ngöêi ra mêi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Trong bãng tèi nhiÒu tiÕng ngöêi la lªn: -Chóng ta muèn gÆp c«ng chóa! -Chóng ta muèn ®öîc yÕt kiÕn c«ng chóa ngay! -§em bän ta hÕt chç nµy ®Õn chç kh¸c lµm trß tiªu khiÓn ch¨ng? ¶ cung n÷ nãi: -C¸c vò haõy ra ngoµi nghØ ng¬i mét chót, ®õng ®Ó c«ng chóa nö¬ng nö¬ng khái phiÒn lßng. Caâu nãi sau cïng cña ¶ cung n÷ qu¶ nhiªn c«ng hiÖu nhö thÇn. Mäi ngöêi ®Õn Linh Chaâu ai còng mong ®öîc lµm phß maõ. NÕu mµ chèng cù ý chØ cña c«ng chóa taát nhiªn nµng ch¼ng chòu vêi vµo tö¬ng kiÕn. §aõ kh«ng ®öîc vµo yÕt kiÕn, cßn hßng lµm phß maõ thÕ nµo ®öîc? ¶ cung n÷ võa nãi vËy, mäi ngöêi lËp tøc yªn tÜnh trë l¹i vµ lò löît kÐo ra khái nhµ th¹ch thaát. Bªn ngoµi th¹ch thaát, ¸nh löa lËp loÌ, soi râ ®öêng ®i. Mäi ngöêi theo lèi cò trë ra s¶nh ®öêng uèng trµ. §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn l¹i gÆp nhau. Chµng kÓ l¹i cho nµng nghe ba caâu hái cña c«ng chóa. Vö¬ng Ngäc YÕn nghe §oµn Dù thuËt chuyÖn chµng tr¶ lêi, chç vui thó nhaát trong ®êi chµng lµ n¬i bïn lÇy döíi ®¸y giÕng kh«, thì kh«ng khái phì cöêi. Nµng ®á mÆt lªn, råi khÏ rØ vµo tai chµng: -TiÓu muéi còng ®ång ý nghÜ víi Dù ca. Mäi ngöêi uèng c¹n mét tuÇn trµ, néi gi¸m böng ra nh÷ng cuéc trôc tranh vÏ hoÆc ch÷ viÕt ®Ó mäi ngöêi lùa chän. Nhöng baáy nhiªu ngöêi trong lßng håi hép, chØ thaáp thám vÒ chuyÖn c«ng chóa cã vêi mình vµo tö¬ng kiÕn kh«ng? Cßn lßng nµo mµ nghÜ tíi tranh vÏ cïng bót thiÕp. §oµn Dù thì chØ tìm laáy bøc tranh "ThiÕu song thÝch tó ®å", ch¼ng mét ai ®Õn tranh cöíp víi chµng bøc häa nµy. §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ngåi sãng vai thöëng ngo¹n bøc ho¹ håi laâu, råi chît nhí ®Õn trong mình Hö Tróc còng cã bøc ho¹ ®å tö¬ng tù. Chµng muèn b¶o y laáy ra ®Ó so s¸nh, nhöng khi ®¶o m¾t nhìn bèn phÝa trong nhµ ®¹i s¶nh ch¼ng thaáy bãng Hö Tróc ®aâu c¶. Chµng liÒn caát tiÕng gäi: -Nhò ca! Nhò ca! Còng kh«ng thaáy tiÕng ngöêi ®¸p l¹i. §oµn Dù tù hái: -Y cïng ®¹i ca ®i ®aâu råi? Hay lµ ®aõ gÆp ph¶i chuyÖn gì nguy hiÓm? §oµn Dù cßn ®ang lo l¾ng, thì ®ét nhiªn mét tªn cung n÷ ch¹y ®Õn bªn chµng, nãi: -Hö Tróc tiªn sinh cã bøc thö ®öa l¹i cho §oµn c«ng tö ®iÖn h¹! ¶ nãi xong, hai tay naâng phong th¬ b»ng giaáy vµng chãi läi ®öa cho §oµn Dù. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù ®ãn laáy thö më coi, mòi ngöi thaáy mïi hö¬ng thoang tho¶ng. Trªn tê hoa tiªn viÕt: "Mäi sù ®Õn may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c! Nhöng nghÜ l¹i ®aõ ®Ó tam ®Ö ph¶i mét phen nhäc lßng v« Ých, thËt ¸y n¸y v« cïng. Ch¼ng nh÷ng thÕ tiÓu huynh thaát tÝn víi §oµn laõo ba n÷a, mµ kh«ng lµm thÕ nµo ®öîc. VËy tiÓu huynh viÕt maáy dßng ch÷ nµy th«ng tri cho tam ®Ö." Döíi ký tªn: Nhò ca §oµn Dù vèn biÕt vò tiÓu hoµ thöîng nhò ca nµy vèn Ýt ®äc s¸ch nªn lêi lÏ kh«ng ®öîc hay. Tay chµng cÇm l¸ thö ngÈn ngöêi ra suy nghÜ mµ ch¼ng hiÓu gì r¸o träi. T«n T¸n Vö¬ng tö ®øng ®»ng xa tr«ng thaáy ¶ cung n÷ cÇm m¶nh hoa tiªn ®öa cho §oµn Dù, löa ghen s«i lªn sïng sôc. Gaõ cho lµ c«ng chóa mêi §oµn Dù vµo tö¬ng kiÕn, bông b¶o d¹: -Gím chöa! Qu¶ nhiªn th»ng lái mÆt tr¾ng ®aõ tranh tiªn maát råi. Khi nµo mình chòu ®Ó gaõ ®öîc yªn thaân. Gaõ liÒn lín tiÕng qu¸t: -Bän ta kh«ng thÓ nµo tha ngö¬i ®öîc! Råi gaõ sång séc nh¶y xæ l¹i phÝa §oµn Dù. T«n T¸n ®Õn tröíc mÆt §oµn Dù, ®öa tay tr¸i ra cöíp laáy tê hoa tiªn, tay ph¶i ®¸nh mét quyÒn thËt nÆng vµo tröíc ngùc chµng. §oµn Dù ®ang m¶i ngÉm nghÜ kh«ng hiÓu ý tø Hö Tróc nãi gì thì bò T«n T¸n phãng quyÒn ®¸nh tíi mét c¸ch baát ngê, chµng kh«ng kòp nÐ tr¸nh. ThiÖt ra thoi quyÒn cña T«n T¸n ®¸nh tíi mau nhö ®iÖn chíp dï chµng cã nÐ tr¸nh còng kh«ng kòp ®öîc. "Binh"! Thoi quyÒn ®Ëp tróng ngùc §oµn Dù. Nhöng néi lùc trong ngöêi chµng ®Çy rÉy tù nhiªn ph¶n øng l¹i. Bçng nghe ®¸nh vÐo mét tiÕng vang lªn, råi tiÕp theo lµ tiÕng "huþch" vµ tiÕng la. T«n T¸n Vö¬ng tö bò haát ra xa maáy böíc, vËt mình m¹nh xuèng kû trµ, chÐn aám r¬i xuèng vì tan tµnh. T«n T¸n kh«ng nhòn ®öîc ró lªn mét tiÕng: "ói chao" Gaõ chöa kòp ®øng lªn ®aõ nhìn thaáy tê hoa hiªn lín tiÕng ®äc: -Mäi sù ®Òu may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c!... Mäi ngöêi râ rµng thaáy y bò §oµn Dù haát m¹nh ra, mµ sao cßn nãi: "Mäi sù ®Òu may m¾n vµ raát lµ kho¸i l¹c" thì kinh ng¹c v« cïng, ch¼ng hiÓu ra sao c¶. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2