Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 157

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

69
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 157: Người chân thành gặp người cố cựu Bọn Liêu binh giả, cổ buộc vải trắng cứ nhằm quân Liêu mà đâm mà chém. Tiêu Phong thấy người Liêu bị chết tơi bời, thây nằm chật đất, tay ông cầm miếng vải trắng bất giác run lên la hoảng:... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 157

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI BAÛY NGÖÔØI CHAÂN THAØNH GAËP NGÖÔØI COÁ CÖÏU Boïn Lieâu binh giaû, coå buoäc vaûi traéng cöù nhaèm quaân Lieâu maø ñaâm maø cheùm. Tieâu Phong thaáy ngöôøi Lieâu bò cheát tôi bôøi, thaây naèm chaät ñaát, tay oâng caàm mieáng vaûi traéng baát giaùc run leân la hoaûng: -Ta laø ngöôøi Lieâu chöù khoâng phaûi ngöôøi Haùn. Ta khoâng theå thaét chieác vaûi naøy vaøo coå ñöôïc! Giöõa luùc aáy, tieáng keõo keït vang leân. Hai caùnh coång thaønh phía Taây naëng neà môû ra. Ñoaøn Döï vaø Phaïm Hoa ñaåy böøa Tieâu Phong ra ngoaøi. Ngoaøi thaønh ñeøn ñuoác saùng tröng, khoâng bieát bao nhieâu Bang chuùng Caùi Bang ñaõ daãn ngöïa ñeán ñoùn. Hoï vöøa thaáy Tieâu Phong ñaõ noåi tieáng hoan hoâ nhö saám daäy: -Kieàu Bang chuùa! Kieàu Bang chuùa! Thaät laø caûnh löûa saùng röïc trôøi, tieáng hoâ daäy ñaát. Hai beân ñeøn ñuoác chuyeån ñoäng töïa hoà hai con hoaû long trôû mình. Moät laõo giaø cöôõi ngöïa ñi giöõa tieán laïi. Laõo giô hai tay leân taän ñænh ñaàu. Hai tay laõo caàm tay ñaû caåu boång, moät tín vaät cuûa Bang chuùa Caùi Bang. Chính laø Ngoâ tröôûng laõo. Ngoâ tröôûng laõo ñi tôùi tröôùc maët Tieâu Phong lieàn xuoáng ngöïa, quyø xuoáng ñaát noùi: -Ngoâ Tröôøng Phong naøy chòu lôøi uyû thaùc cuûa anh em ñem caây ñaû caåu boång cuûa baûn Bang ñeå traû laïi Bang chuùa. Boïn thuoäc haï thaät laø hoà ñoà ñaõ vu oan cho ngöôøi ngay ñeán noãi Bang chuùa phaûi chòu bao nhieâu noãi cô cöïc. Boïn thuoäc haï thaät khoâng baèng gioáng choù lôïn. Mong raèng Bang chuùa ñaïi nhaân queân heát toäi loãi cuûa boïn tieåu nhaân, nghó tôùi baàu ñoaøn coâ quaû baûn Bang maø trôû laïi laøm Bang chuùa cho. Vì boïn tieåu nhaân maéc löøa keû gian nònh baûo Bang chuùa laø gioáng choù Khaát Ñan, thöïc toäi ñaùng muoân thaùc. Noùi xong, caàm caây ñaû caåu boång ñaët vaøo tay Tieâu Phong. Tieâu Phong thaáy boïn ngöôøi chaân tay cuøng soáng cheát vôùi mình naêm tröôùc, thì khoâng khoûi ñau loøng. OÂng caûm xuùc ñaùp: -Ngoâ tröôûng laõo! Taïi haï quaû laø ngöôøi Khaát Ñan. Nay ñöôïc caùc vò troïng nghóa, taïi haï caûm kích voâ cuøng! Coøn ngoâi Bang chuùa Caùi Bang thì taïi haï khoâng theå naøo nhaän ñöôïc nöõa. OÂng vöøa noùi vöøa ñöa tay ra naâng Ngoâ Tröôøng Phong daäy. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngoâ Tröôøng Phong nguyeân laø moät ngöôøi thaúng thaén, noùng naûy, laõo voø ñaøu böùt tai, hoûi: -Bang chuùa... laø ngöôøi Khaát Ñan ö? Kieàu Bang chuùa! Bang chuùa haõy coi kia! Ñöøng oaùn haän boïn tieåu nhaân nöõa! Boãng nghe trong thaønh troáng thuùc lieân hoài, ñaïi ñoäi Lieâu binh keùo ra. Ñoaøn Döï noùi: -Ngoâ tröôûng laõo! Chuùng ta chaïy mau ñi! Quaân Lieâu theá lôùn ñeå hoï baøy thaønh traän theá, taát khoâng ñòch noåi. Tieâu Phong cuõng bieát boïn Caùi Bang cuøng quaàn huøng Trung Nguyeân sôû dó chieám ñöôïc thöôïng phong laø vì ñaùnh baát thình lình. Neáu cuøng quaân Lieâu thöïc söï chieán ñaáu thì maáy traêm tay haûo haùn giang hoà ñòch laøm sao laïi maáy vaïn quaân tinh nhueä nöôùc Lieâu? Huoáng chi coøn ñaùnh nhau nöõa thì soá ngöôøi bò töû thöông caû hai beân seõ voâ cuøng traàm troïng vaø phaûn laïi vôùi yù nguyeän cuûa mình. OÂng lieàn noùi: -Ngoâ tröôûng laõo! Vieäc cöû Bang chuùa roài seõ tính sau cuõng chöa muoän. Tröôûng laõo truyeàn leänh cho anh em theo cöûa Taây ruùt lui ngay! Ngoâ tröôûng laõo vaâng lôøi, kíp truyeàn leänh cho bang chuùng ñoåi haäu ñoäi laøm tieàn ñoäi xoâng veà phía Taây maø chaïy. Chaúng maáy choác, Hö Truùc Töû daãn quaàn nöõ döôùi tröôùng cung Linh Thöùu cuøng ba möôi saùu ñoäng baûy möôi hai ñaûo vöøa theo kòp. Ñoaøn ngöôøi chaïy ñöôïc vaøi daëm thì laïi gaëp boïn Chu Ñan Thaàn daãn moät ñoaøn voõ só nöôùc Ñaïi Lyù cuõng ñuoåi tôùi nôi. Chæ coøn thieáu quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm vaø quaàn haøo Trung Nguyeân maõi chöa thaáy ñeán. Tieâu Phong noùi: -Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm vaø haøo kieät Trung Nguyeân coøn bò chaën ñöùng ôû trong thaønh. Chuùng ta haõy chôø laïi moät chuùt. Trong thaønh tieáng reo hoø pha laãn tieáng binh khí ñaùnh nhau moãi luùc moät vang doäi. Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca haõy chôø ñaây ñeå tieåu ñeä ñi tieáp öùng cho boïn hoï. Chaøng noùi xong daãn boïn voõ só nöôùc Ñaïi Lyù quay laïi theo cöûa Taây vaøo thaønh. Luùc naøy trôøi ñaõ gaàn saùng. Tieâu Phong hoài hoäp trong loøng chæ lo cho quaàn haøo khoù loøng thoaùt hieåm. Tieáng reo hoø trong thaønh laïi caøng döõ doäi khuûng khieáp. Boïn voõ só Ñaïi Lyù xoâng xaùo tìm kieám trong Lieâu traän maø thuyû chung vaãn khoâng thaáy boïn quaàn haøo ñaâu caû. Moät teân ñeä töû Caùi Bang phi ngöïa ñeán baùo: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Maáy ngaøn quaân thieát giaùp beân Lieâu ñaõ ñoùng chaët cöûa thaønh phía Taây roài. Moät soá ñoâng voõ só Ñaïi Lyù chöa xoâng vaøo ñöôïc, maø quaàn huøng Trung Nguyeân bò haõm trong thaønh khoâng ra thoaùt. Hö Truùc Töû vaãy tay noùi: -Boïn Linh Thöùu chuùng ta phaûi ñi tieáp öùng môùi ñöôïc! Y lieàn daãn hôn hai ngaøn haûo haùn ôû Tam sôn nguõ nhaïc vaø quaàn nöõ chín boä cung Linh Thöùu xoâng vaøo traän. Tieâu Phong ngoài treân löng ngöïa, xa troâng veà phía Ñoâng thì thaáy trong thaønh Nam kinh raûi raùc coù nhöõng ngoïn löûa boác leân, khoâng hieåu vì leõ gì. OÂng chôø moät luùc thì laïi thaáy moät teân thaùm töû veà baùo: -Ñoaøn hoaøng gia nöôùc Ñaïi Lyù vaø Hö Truùc Töû cung Linh Thöùu ñaõ môû moät ñöôøng maùu xoâng vaøo trong thaønh. Tröôùc kia heã gaëp cuoäc chieán ñaáu laø Tieâu Phong ñi ñaàu, maø laàn naøy oâng phaûi chòu ñöùng chôø moät choã. Loøng noùng nhö löûa ñoát, oâng noùi: -Ta phaûi ñi xem sao? A Töû, Moäc Uyeån Thanh vaø Chung Linh ñeàu khuyeân can: -Ngöôøi Lieâu chæ muoán baét cho baèng ñöôïc Tieâu ñaïi ca. Ñaïi ca chôù neân maïo hieåm! Tieâu Phong noùi: -Khoâng heà chi! Roài oâng phoùng ngöïa ñi tröôùc. Bang chuùng Caùi Bang cuõng ñoàng nhaát theo sau. Ñoaøn ngöôøi ñi ñeán cöûa Taây thaønh Nam kinh thì thaáy raûi raùc döôùi chaân töôøng treân maët thaønh cuøng hai bôø soâng bao quanh thaønh coù ñeán maáy traêm xaùc cheát naèm laên ra ñoù. Phaàn lôùn laø Lieâu binh, coøn moät soá laø voõ só cuûa Ñoaøn Döï vaø thuoäc haï cuûa Hö Truùc. Cöûa thaønh heù môû, hai vò ñaûo chuùa caàm ñaïi ñao ñöùng giöõ moät beân ñeå chôø, heã quaân Lieâu xoâng ra laø cheùm, khoâng ñeå cho chuùng ñoùng cöûa thaønh laïi. Boãng nghe meù Nam vaø meù Baéc coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Tieâu Phong giaät mình kinh haõi noùi: -Nguy roài! Ñaïi ñoäi Lieâu binh chia hai ngaû nam baéc quay laïi ñaùnh thì chuùng ta ñeàu bò nguy khoán. OÂng tung mình nhaûy leân. Vöøa nhaûy vöøa ñieåm chaân vaøo töôøng ñeå möôïn ñaø nhaûy leân nöõa cho leân ñöôïc ñeán maët thaønh. OÂng troâng vaøo thaønh thì thaáy beân trong cuûa Taây chöøng moät daëm vuoâng moãi choã moät toáp ngöôøi ñang giao tranh. Quaàn haøo Trung Nguyeân bò raát nhieàu quaân Lieâu chia nhieàu choã vaây ñaùnh. Boïn haøo kieät tuy voõ coâng cao cöôøng, nhöng moãi ngöôøi phaûi ñoái ñòch ñeán hôn möôøi ngöôøi. Cuoäc chieán ñaáu keùo daøi ñaõ laâu thaønh ra moûi meät, ít ngöôøi khoâng ñòch laïi ñöôïc soá ñoâng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong ñöùng treân maët thaønh nhìn vaøo trong laïi nhìn ra ngoaøi chöa bieát quyeát ñònh theá naøo. Quaàn haøo bò vaây haõm kia ñeàu vì cöùu öùng oâng maø bò nguy khoán, dó nhieân oâng khoâng theå giöông maét ra maø nhìn boïn hoï cheát döôùi löôõi ñao cuûa quaân Lieâu. OÂng laïi nghó raèng: -Neáu mình nhaûy xuoáng xoâng vaøo cöùu vieän thì coâng nhieân coi quaân Lieâu laø thuø ñòch vaø seõ bieán thaønh moät teân Lieâu gian, phaûn quoác giuùp giaëc, chaúng nhöõng theïn vôùi toå toâng maø coøn bò ñoàng baøo thoaù maï, tieáng xaáu ñeå ngaøn thu. Tröôùc nay Tieâu Phong quyeát ñoaùn vieäc gì cuõng mau leï maø luùc naøy oâng laâm vaøo tình traïng tieán thoaùi löôõng nan. OÂng laïi thaáy beân böùc töôøng thaønh baûy taùm teân voõ só Khaát Ñan ñang vaây hai vò laõo taêng chuøa Thieáu Laâm ñaùnh raát raùt. Moät vò tay muùa giaùo ñao choáng cöï, mieäng khoâng ngôùt phun maùu töôi ra. Roõ raøng nhaø sö bò troïng thöông. Tieâu Phong chuù yù nhìn kyõ laïi thì nhaø sö naøy chính laø Huyeàn Minh ñaïi sö. Coøn moät vò nöõa vung caây thieàn tröôïng lieàu maïng choáng ñôõ, chính laø Huyeàn Thaïch ñaïi sö. Hai teân voõ só Khaát Ñan giô tröôøng ñao leân cheùm xuoáng Huyeàn Minh. Huyeàn Minh vung giôùi ñao leân gaït, khoâng ngôø ñaïi sö ñaõ bò troïng thöông, môùi giô tay leân ñöôïc ñeán tröôùc ngöïc ñaõ kieät löïc. Huyeàn Thaïch haát ngöôïc caây thieàn tröôïng... ñuoâi tröôïng chaïm vaøo soáng ñao ñaùnh choang moät tieáng. Huyeàn Thaïch thaàn löïc gheâ hoàn. Hai thanh tröôøng ñao baät ngöôïc laïi ñaäp vaøo traùn hai teân voõ só Khaát Ñan laøm cho ñaàu oùc vôõ tan. Huyeàn Thaïch ñang möøng thaàm trong buïng thì ñoät nhieân laïi nghe tieáng Huyeàn Minh ruù leân. Maùu töôi voït ra tung toeù. Vai beân taû nhaø sö ñaõ truùng phaûi moät ñao cuûa Lieâu binh. Huyeàn Thaïch phoùng tröôïng ñaùnh lieàn. Teân Lieâu binh bò gaõy naùt xöông coát. Nhöng luùc aáy nhaø sö sô hôû tröôùc ngöïc, bò moät teân voõ só Khaát Ñan caàm tröôøng maâu ñaâm tôùi truùng buïng Huyeàn Thaïch töø tröôùc buïng suoát qua sau löng ñoùng chaët vaøo böùc töôøng thaønh. Huyeàn Thaïch ruù leân moät tieáng, roài duøng heát söùc bình sinh vung tröôïng ñaäp maïnh xuoáng. Ñaàu teân voõ só Khaát Ñan naøy cuõng bò vôõ tan, cheát toát. Huyeàn Minh thaáy Huyeàn Thaïch bò truùng maâu, lieàn vung thanh giôùi ñao loaïn leân khoâng coøn ñuùng ñöôøng loái chi nöõa. Hai maét nhaø sö ñaãm leä, la goïi: -Sö ñeä! Tieâu Phong baàu maùu noùng soâi suøng suïc, khoâng taøi naøo nhaãn naïi ñöôïc nöõa, oâng lôùn tieáng quaùt: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieâu Phong ôû ñaây! Caùc ngöôi muoán gieát ta thì laïi maø gieát, ñöøng gieát ngöôøi voâ toäi nöõa! OÂng töø maët thaønh nhaûy xuoáng, ngöôøi chöa chaám ñaát ñaõ ñaù luoân boán teân voõ só Khaát Ñan bay ñi. Chaân traùi oâng vöøa ñaët xuoáng ñaát, laäp töùc keùo Huyeàn Minh laïi. Tay phaûi oâng ñoùn laáy caây thieàn tröôïng cuûa Huyeàn Thaïch. OÂng noùi: -Huyeàn Thaïch ñaïi sö! Taïi haï ñeán cöùu vieän chaäm quaù. Toäi nghieät thöïc laø thaâm troïng. OÂng gaït caây thieàn tröôïng moät caùi, hai teân voõ só Khaát Ñan bò baén ra xa ñeán möôøi maáy thöôùc. Huyeàn Thaïch nhaên nhoù cöôøi noùi: -Boïn baàn taêng noùi vu cho cö só laø ngöôøi Khaát Ñan. Toäi nghieät laïi coøn naëng hôn. Ñöùc Phaät töø bi! Ñöùc Phaät töø bi! Ñeán nay vaøng thau ñaõ roõ... Huyeàn Thaïch chöa döùt lôøi, ñaõ ngoeïo coå ra maø cheát. Tieâu Phong baûo veä Huyeàn Minh roài quay sang meù taû xoâng vaøo choã boïn voõ só Ñaïi Lyù ñang bò vaây ñaùnh. Töôùng só nöôùc Lieâu thaáy Nam vieän ñaïi vöông ñoät nhieân xuaát hieän thaàn oai laãm lieät, ñeàu hoaûng vía kinh hoàn. Tieâu Phong muùa tít caây thieàn tröôïng ñaùnh ra tôùi taáp. Tuy oâng khoâng muoán gieát ngöôøi, nhöng ai ñuïng phaûi cuõng bò thöông lieàn. Boïn Lieâu binh vöøa la vöøa daït ra hai beân. Chæ trong khoaûnh khaéc, Tieâu Phong ñaõ laøm cho hôn hai traêm ngöôøi tuï hoäi vaøo moät choã. OÂng lôùn tieáng noùi: -Caùc vò chôù coù dôøi mau ra. OÂng daãn hai traêm ngöôøi naøy ñi quanh moät löôït, heã thaáy coøn ai bò bao vaây laø oâng laïi xoâng vaøo ñoùn ra. Tieâu Phong moãi luùc moät môû roäng voøng troøn ra. Ñeán luùc quy tuï laïi ñöôïc chöøng moät ngaøn ngöôøi thì quaân Lieâu khoâng taøi naøo ngaên trôû ñöôïc nöõa. Tieâu Phong cuøng Hö Truùc, Ñoaøn Döï vaø Huyeàn Ñoä ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm daãn quaàn haøo Trung Nguyeân xoâng ra cöûa thaønh. Tieâu Phong caàm caây thieàn tröôïng ñöùng ngay beân coång baûo hoä cho ngöôøi ngöïa ba caùnh: nöôùc Ñaïi Lyù, cung Linh Thöùu vaø quaàn haøo Trung Nguyeân ra khoûi coång thaønh. Töôùng só nöôùc Lieâu chæ theo sau xa xa maø ñuoåi, maø la où om soøm, khoâng moät teân naøo daùm tieán leân xung saùt. Tieâu Phong chôø cho moïi ngöôøi ra heát roài môùi ñi sau cuøng. OÂng ngoaûnh ñaàu nhìn laïi thì thaáy töû thi chaát ñoáng, khoâng bieát ñaõ cheát maát bao nhieâu ngöôøi? Maét oâng chôït nhìn thaáy hai ngöôøi phuï nöõ, thuoäc haï cung Linh Thöùu, naèm treân vuõng maùu ñang laên loän reân la, khoâng ngoài daäy ñöôïc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong laïi quay vaøo thaønh naém laáy löng hai ngöôøi ñaøn baø naøy saép trôû ra, ñoät nhieân troáng thuùc lieân hoài. Hai ñoäi quaân töø hai ngaû Nam, Baéc ñoå ñeán. Tieâu Phong cuõng hôi sôøn loøng, vì hai ñoäi quaân naøy moãi toaùn coù dö vaïn ngöôøi. OÂng laïi chieán ñaáu laâu roài, tuy chöa bò thöông nhöng ñaõ meät nhoaøi, khoâng theå ñoái ñòch ñöôïc nöõa. OÂng lieàn lôùn tieáng goïi: -Anh em Caùi Bang chaën haäu cho. Löøa ngöïa xin daønh ñeå caùc baïn bò thöông cöôõi ruùt lui tröôùc ñi. Bang chuùng Caùi Bang vaâng daï nghe lôøi, voäi vaøng xuoáng ngöïa. Tieâu Phong laïi hoâ: -Anh em haõy keát thaønh Ñaû caåu ñaïi traän! Bang chuùng vöøa haùt baøi Lieân Hoa Laïc vöøa giaøn thaønh traän theá! Tieâu Phong la leân: -Huyeàn Ñoä ñaïi sö! Nhò ñeä! Tam ñeä! Caùc vò mau daãn anh em baûn boä ñi veà phía Taây! Ñeå boïn taïi haï ñoaïn haäu cho. Döôùi aùnh maët trôøi, göôm ñao cuûa binh töôùng nöôùc Lieâu laáp loaùng haøo quang. Maáy vaïn quaân thieát kî neän xuoáng ñaát laøm rung chuyeån caû nuùi non. Hö Truùc cuøng Ñoaøn Döï thaáy uy theá Lieâu binh gheâ gôùm, bieát laø Ñaû caåu ñaïi traän cuûa Caùi Bang duø coù tuyeät dieäu ñeán ñaâu cuõng khoâng ngaên caûn noåi. Hai ngöôøi lieàn ñeán beân Tieâu Phong ñoàng thanh noùi: -Ñaïi ca! Chuùng ta keát nghóa anh em gaëp hoaïn naïn cuøng chòu ñöïng, soáng cheát coù nhau môùi phaûi! Tieâu Phong noùi: -Neáu vaäy thì hai vò hieàn ñeä baûo ngöôøi ngöïa baûn boä ruùt lui tröôùc ñaõ. Hö Truùc vaø Ñoaøn Döï voäi vaøng haï leänh cho thuoäc haï ruùt lui. Ngôø ñaâu caùc boä thuoäc cung Linh Thöùu khoâng chòu boû chuû nhaân. Nhaát laø töôùng só nöôùc Ñaïi Lyù khi naøo chòu ñeå mình Hoaøng ñeá ôû laïi nôi hieåm ñòa, roài keùo nhau ruùt lui bao giôø? Luùc naøy quaàn haøo thaáy tình theá nguy hieåm ñaõ coù maáy chuïc ngöôøi chaïy laïi trôï chieán. Tieâu Phong ngaám ngaàm la hoaûng. OÂng nghó thaàm: -Boïn ngöôøi naøy tuy voõ coâng cao cöôøng, nhöng chæ xuùm xít laïi vôùi nhau, khoâng hieåu binh phaùp thì choáng cöï laïi vôùi Lieâu binh theá naøo ñöôïc? Mình cheát chaúng keå laøm chi, nhöng caû baáy nhieâu ngöôøi ñeàu bò quaân Lieâu gieát heát ôû ngoaøi thaønh Nam kinh, thì ra... Ñoät nhieân trong traän beân Lieâu noåi hieäu thanh la ñeå lui quaân. Quaân Lieâu quay ñaàu ngöïa laïi thaønh theá haäu ñoäi ñoåi laøm tieàn ñoäi, ñeå ruùt lui veà hai ngaû Nam Baéc. Tieâu Phong raát laáy laøm kyø, khoâng hieåu ra sao, thaáy sau traän quaân Lieâu tieáng reo daäy ñaát, caùt buïi mòt muø. Teù ra ñaõ coù moät caùnh quaân ñeán taäp haäu. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong töï hoûi: -Chaúng leõ beân Lieâu coù ngöôøi naøo noåi loaïn. Neáu Hoaøng thöôïng cuõng bò phuïc kích thì thaät laø nguy. Tieâu Phong thaáy quaân Lieâu laâm vaøo tình traïng khoán ñoán, thì nghó ngay ñeán Gia Luaät Hoàng Cô. Quaàn huøng Caùi Bang thaáy quaân Lieâu ruùt lui, lieàn lôùn tieáng reo hoø. Nhöng chuùng chöa ñöôïc leänh Tieâu Phong neân khoâng ñuoåi theo. Tieâu Phong nhaûy phaét ñöùng leân yeân ngöïa, troâng ra xa veà haäu traän quaân Lieâu thì thaáy moät laù côø traéng tung bay tröôùc gioù. Teân noû baén tôùi nhö möa. Quaân Lieâu tôùi taáp ngaõ ngöïa. Tieâu Phong chôït tænh ngoä la leân: -Ñaây laø boä laïc Nöõ Chaân ñem quaân ñeán cöùu ta. Khoâng hieåu sao hoï ñaõ bieát tin? Boä laïc Nöõ Chaân toaøn laø tay thieän xaï. Luùc laâm traän hoï duõng maõnh phi thöôøng. Cöù traêm ngöôøi hôïp thaønh moät tieåu ñoäi kî maõ, reo hoø xoâng vaøo Lieâu traän laøm cho roái loaïn. Moät laø quaân Lieâu bò ñaùnh baát thình lình, hai laø quaân Nöõ Chaân raát thieän chieán. Thoáng soaùi quaân Lieâu thaáy ñòch khoâng noåi, laïi sôï Tieâu Phong daãn ñoàng boïn ñaùnh laïi thaønh ra maët thuø ñòch, neân voäi vaõ thaâu binh chaïy veà thaønh. Phaïm Hoa laøm Tö maõ nöôùc Ñaïi Lyù tinh thoâng binh phaùp lieàn leân tieáng hoûi Tieâu Phong: -Tieâu ñaïi vöông! Chuùng ta neân thöøa cô xung saùt. Ñaây laø cô hoäi toát nhaát ñeå dieät ñòch. Sao ñaïi vöông coøn chöa haï leänh? Tieâu Phong chæ laéc ñaàu maø khoâng ñaùp. Phaïm Hoa laïi noùi: -Töø ñaây ñeán Nhaïn Moân quan, ñöôøng ñaát coøn xa. Neáu mình khoâng thöøa cô phaù vôõ Lieâu binh, thì sau seõ bò nguy ñaáy. Ñòch nhieàu maø ta ít, khoù loøng soáng maø trôû veà. Tieâu Phong laïi laéc ñaàu. Phaïm Hoa khoâng hieåu taïi sao, y nghó buïng: -Tieâu ñaïi vöông khoâng chòu tieâu dieät Lieâu binh. Phaûi chaêng y coøn daønh ñöôøng ñaát ñeå giao haûo vôùi Lieâu chuùa sau naøy? Boãng thaáy moät ñoaøn ngöôøi Nöõ Chaân mình traàn truøng truïc hoaëc quaán baèng da thuù, cöôõi nhöõng con ngöïa gaày nhom xoâng vaøo. Teân noû baén ra veo veùo. Haäu ñoäi quaân Lieâu hôn moät nghìn ngöôøi chöa kòp vaøo thaønh ñeàu bò quaân Nöõ Chaân baén cheát laên xaùc xuoáng chaân thaønh. Boïn Nöõ Chaân baén cheát ngöôøi roài caét laáy thuû caáp ñeo vaøo sau löng, coù ngöôøi ñeo haøng chuøm ñeán möôøi maáy caùi ñaàu. Quaàn haøo qua laïi giang hoà thaáy chuyeän gieát ngöôøi laø thöôøng, nhöng chöa gaëp ai hung thaàn taøn nhaãn theo kieåu man rôï naøy, neân thaûy ñeàu kinh haõi. Boãng thaáy moät ñaïi haùn cao lôùn vöôït moïi ngöôøi tieán ra lôùn tieáng goïi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieâu ñaïi ca! Tieâu ñaïi ca! Hoaøn Nhan A Coát Ñaû ñeán giuùp ñaïi ca ñaây! Tieâu Phong tung ngöïa chaïy ra ñoùn. Hai ngöôøi naém chaët tay nhau ra chieàu raát thaân thieát! A Coát Ñaû noùi: -Ngaøy aáy Tieâu ñaïi ca khoâng töø bieät boû ra ñi, tieåu ñeä vaãn nhôù luoân. Sau coù thaùm töû veà baùo ñaïi ca ñaõ laøm quan nöôùc Lieâu. Tieåu ñeä nghó raèng boïn chuùng giaûo quyeät chaéc ñaïi ca chaúng laøm quan ñöôïc bao laâu vôùi hoï, quaû nhieân hoâm tröôùc ñaây laïi coù thaùm töû baùo tin ñaïi ca bò teân Lieâu chuùa choù ñeû baét giam ñaïi ca, neân tieåu ñeä voäi ñem quaân ñeán cöùu. May maø ñaïi ca khoâng cheát cuõng khoâng bò thöông, tieåu ñeä raát laáy laøm hoan hæ. Tieâu Phong noùi: -Ña taï hieàn ñeä ñaõ cöùu öùng. Chöa döùt lôøi, teân noû treân maët thaønh tôùi taáp baén xuoáng nhö möa. Nhöng hai ngöôøi ñöùng xa chaân thaønh, teân baén khoâng tôùi. A Coát Ñaû töùc giaän noùi: -Quaân choù maù naøy voâ leã thaät! Anh em mình ñang noùi chuyeän vôùi nhau maø chuùng daùm quaáy nhieãu . Ñoaïn gaõ giöông cung leân baén ra ba phaùt teân nghe veo veùo. Treân maët thaønh ruù leân maáy tieáng. Ba teân quaân Lieâu bò truùng teân töø treân maët thaønh rôùt xuoáng. Quaân Lieâu baén gaõ khoâng truùng, nhöng cung noû cuûa gaõ vöøa daøi vöøa cöùng, neân baén ñi raát xa, ba phaùt truùng caû ba. Quaân Lieâu ñöùng treân maët thaønh la où om soøm, voäi giô moäc leân che ñôõ. Trong thaønh troáng thuùc raàm trôøi, quaân Lieâu tuï binh töôùng. A Coát Ñaû lôùn tieáng la leân: -Boïn choù maù Khaát Ñan coù gioûi thì ra ñaây ñeå ta gieát moät traän cho söôùng tay. Beân quaân Nöõ Chaân cuõng thuùc troáng vang löøng. Tieâu Phong nghó buïng: -Neáu laïi xaûy ra giao tranh thì hai beân taát phaûi cheát nhieàu. OÂng voäi noùi: -Hieàn ñeä! Hieàn ñeä laïi cöùu ta, baây giôø thoaùt hieåm roài. Haø taát phaûi ñaùnh nhau vôùi hoï laøm chi? Anh em mình laâu ngaøy khoâng gaëp nhau, haõy tìm choã vaéng veû ñeå chuùng ta uoáng moät böõa say ñaõ. Hoaøn Nhan A Coát Ñaû noùi: -Ca ca noùi phaûi ñoù. Chuùng ta ñi thoâi! Boãng thaáy cöûa thaønh môû roäng. Moät quaân thieát kî xoâng ra. A Coát Ñaû quaùt maéng: -Quaân choù ñeû kia! Ta cho boïn mi bieát tay! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Gaõ giöông cung baén ra moät phaùt truùng vaøo maët moät ngöôøi ñi tröôùc ngaõ laên xuoáng ngöïa. Ngoaøi ra, boïn thuoäc haï Nöõ Chaân cuõng giöông cung baén tôùi taáp vaø toan baén vaøo maët Lieâu binh. Ñaàu muõi teân ñeàu taåm thuoác ñoäc, keû truùng teân chöa kòp ruù leân moät tieáng ñaõ bò cheát lieàn. Chæ trong khoaûnh khaéc, ngoaøi cöûa thaønh ñaõ coù maáy traêm xaùc cheát caû ngöôøi laãn ngöïa xeáp thaønh nhöõng ñoáng luø luø laáp maát caû loái ñi. Boïn Lieâu binh thaáy vaäy hoàn vía leân maây, ñoùng chaët cöûa thaønh laïi khoâng daùm ra nöõa. Hoaøn Nhan A Coát Ñaû ôû döôùi chaân thaønh dieãu voõ giöông oai lôùn tieáng thoaù maï. -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2