Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 16

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 16

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi s¸u Sãng giã N¬i l¸i thuyÒn, thñy thñ trùckhoang?thÊy mét bãng ng­êi thÊp tho¸ng. ThÕ ng­êi ®ã ë ®©u? NÊp trong kh«ng Kim Linh Chi so¸t lu«n hai vßng vÉn kh«ng t×m ®­îc mét dÊu vÕt nhá. Nµng trë l¹i chç cò. Hå ThiÕt Hoa cßn ®ang ng¬ ngÈn t¹i chç. Y nh­ chÕt lÆng. Kim Linh Chi bùc tøc g¾t: - Ng­¬i thÊy ng­êi ®ã chø, ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bu«ng l¬ ®¶ng: - õ! Kim Linh Chi hái dån: - Nµng lµ ai? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu. Kim Linh Chi tiÕp: - NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i nhËn ra nµng ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - M­êng t­îng... LËp tøc y söa chöa l¹i: - T¹i h¹ kh«ng thÊy râ. Kim Linh Chi trõng m¾t, l©u l¾m nµng l¹nh lïng thèt: - Thinh ©m cña nµng ch¼ng ph¶i khã nghe, nh­ng nh÷ng lêi ®ã n÷ nh©n kh«ng nªn nãi. Hå ThiÕt Hoa m¬ mµng: - VËy µ? Kim Linh Chi víi giäng l¹nh lïng tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -301- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã nh÷ng ng­êi kÓ ra còng tµi thËt, v« luËn ®i ®Õn ®©u vÉn cã l∙o b»ng h÷u nh­ th­êng! H¹ng ®ã giao du réng, gÇn nh­ bõa b∙i, thÕ mµ cø cho m×nh tÞch mÞch, chØ cã quû míi tin næi... C©u nãi bu«ng døt, nµng quay m×nh xuèng khoang thuyÒn liÒn. Hå ThiÕt Hoa ®Þnh b­íc theo nh­ng ch©n ®ãng cøng t¹i chç. Råi y cau mµy lÈm nhÈm: - Kh«ng lÏ l¹i lµ nµng? Lµm sao nµng cã mÆt trong thuyÒn nÇy? *** vietkiem.com *** §ªm tµn råi. Trêi s¸ng dÇn dÇn. Bèn gian phßng ®ã vÉn ®ãng kÝn cöa, kh«ng mét ai vµo mµ còng ch¼ng ai ra. Còng ch¼ng cã mét ©m thinh nµo ph¸t xuÊt tõ bªn trong. Hå ThiÕt Hoa ngåi n¬i cöa cÇu thang nh×n bèn gian phßng nh­ hæ r×nh måi. Ng­êi thø nhÊt ra khái phßng ngñ lµ Tr­¬ng Tam. Sinh ho¹t trªn mÆt n­íc, h¾n nh­ con c¸, ho¹t ®éng nhiÒu, nghØ ng¬i Ýt cho nªn h¾n thøc sím h¬n mäi ng­êi. ThÊy Hå ThiÕt Hoa ngåi t¹i ®Çu thang trªn, h¾n giËt m×nh liÕc qua råi c­êi nh Ñ thèt: - Ta cø cho lµ ng­¬i ®i trém r­îu á ®©u ®ã, kh«ng ngê ng­¬i cßn ®©y vµ rÊt tØnh. Mét sù kiÖn hiÕm cã! Qu¶ thËt hiÕm cã! Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Hõ! Tr­¬ng Tam hái: - Nh­ng t¹i sao ng­¬i ngåi t¹i ®©y? Næi chøng ®iªn g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®ang ø khÝ uÊt trong lßng, kh«ng cã c¸ch nµo ph¸t tiÕt, gÆp dÞp nÇy tu«ng ra µo µo. - Ng­¬i ng¸y nh­ tr©u rèng, b¶o ta chÞu sao næi ®êi mµ kh«ng ra ®©y? Ta cã ®iÕc ®©u mµ n»m ngñ ®­îc? Tr­¬ng Tam quan s¸t kü Hå ThiÕt Hoa, lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -302- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i g∙ nÇy ghen chi ®©y ch¾c? Cã nh÷ng n÷ nh©n kh«ng nghe tiÕng ng¸y cña ta vÉn kh«ng ngñ ®­îc kia mµ. §îi g× cã nghe! Råi h¾n mang chËu n­íc röa mÆt che phÝa tr­íc, m­êng t­îng sî Hå ThiÕt Hoa nh¶y tíi vå h¾n mµ ngo¹m mét vµi miÕng. Hå ThiÕt Hoa l¹nh lïng thèt: - Ng­¬i phßng thñ sai chç råi ®ã, ®¸ng lÏ ng­¬i nªn che dÊu c¸i m«ng cña ng­¬i míi ph¶i. MÆt ng­¬i thÊy ghÐt l¾m, khi nµo ta mã tay vµo cho bÈn? NÕu cÇn, ta cho mét vµi ngän c­íc vµo m«ng ng­¬i! Chç ®ã cßn dÔ tr«ng h¬n b¶n mÆt ng­¬i. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Sao ng­¬i kh«ng ®i t×m g­¬ng mµ soi mÆt thö xem. B¶n mÆt ng­¬i l¹i cµng khã tr«ng h¬n mÆt ta gÊp tr¨m ngµn lÇn ®ã. H¾n bá ®i lu«n. L­u H­¬ng b­íc ra. ThÊy Hå ThiÕt Hoa ngåi ®ã, chµng hÕt søc kinh ng¹c, ®«i mµy cau l¹i, chó m¾t nh×n y, mét phót sau cÊt tiÕng hái: - Sao c¸i mÆt nhµ ng­¬i khã tr«ng thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®ang bùc, bu«ng x¼ng: - Ph¶i, chØ cã mÆt ng­¬i lµ dÔ tr«ng! MÆt th­ sinh s¸ng sña qu¸! L­u H­¬ng c­êi, l¾c ®Çu tiÕp: - Xui qu¸! Bçng d­ng ta l¹i lµm c¸i thïng chøa cho ng­¬i trót khÝ uÊt. Nh­ng ai ®¾c téi víi Hå tiªn sanh, mµ Hå tiªn sanh h»n häc thÕ? Tr­¬ng Tam ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta ®©u d¸m g©y sù víi con chã ®iªn ®ã. H¾n ngo¹m bÊt thÇn th× nguy. L­u H­¬ng nh×n Hå ThiÕt Hoa t×m hiÓu nguyªn nh©n sù c¸u kØnh cña y. Chµng hái: - ViÖc g× ®∙ x¶y ra trong ®ªm? Hå ThiÕt Hoa c¾n m«i, trÇm ng©m mét lóc, bçng ®øng lªn n¾m tay L­u H­¬ng, l«i chµng ra phÝa l¸i thuyÒn, nh×n d¸o d¸c, sî ng­êi nghe ngãng c©u chuyÖn y s¾p nãi. Kh«ng bao giê y nãi g× víi c¸i vÎ thÇn bÝ nh­ vËy. Råi y vµo ®Ò: - Ta ch¼ng thÊy g× l¹. ChØ cã tiÕng quû th«i. http://www.vietkiem.com -303- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng cau mµy: - Quû! Quû ra sao? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Quû lín! N÷ quû! L­u H­¬ng vuèt mòi, c­êi khæ: - Chõng nh­ cø c¸ch vµi h«m lµ ng­¬i thÊy n÷ quû mét lÇn! Xem ra cã rÊt nhiÒu n÷ quû theo ¸m ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng n÷ quû nÇy lµ ai nhÊt ®Þnh ng­¬i kh«ng ®o¸n ra! L­u H­¬ng suy nghÜ l¹i mét lóc l©u hái: - Ch½ng lÏ ta cã thÊy n÷ quû ®ã råi? Hå ThiÕt Hoa ggËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ cã thÊy. H¬n n÷a n÷ quû ®ã rÊt quen. Mét l∙o b»ng h÷u mµ. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Cao ¸ Nam? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - §óng! ChÝnh Cao ¸ Nam! L­u H­¬ng s÷ng sê lÈm nhÈm: - Nµng cã mÆt trªn thuyÒn nµy? Ng­¬i cã tr«ng lÇm ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ta mµ tr«ng lÇm nµng? Ai kh¸c th× ta cßn cã thÓ tr«ng lÇm chø cßn nµng th×... Dï nµng cã ch¸y thµnh than, ta còng nhËn ra ®­îc nh­ th­êng. L­u H­¬ng l¹i trÇm ng©m. Chµng lÈm nhÈm lu«n: - Nµng ë ®©y h¼n Kh« Mai ®¹i s­ còng cã mÆt t¹i ®©y. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta còng nghÜ nh­ vËy, rÊt cã thÓ l¾m. ChØ v× thuyÒn cña hä ch×m, biÕt ®©u hä ch¼ng ®­îc Nguyªn Tïy V©n cøu vít? http://www.vietkiem.com -304- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - V¶ l¹i hä còng ®ång môc ®Ých bíi Nguyªn Tïy V©n. Hå ThiÕt Hoa cµu nhµu: - T¸nh khÝ cña l∙o qu¸i vËt ®ã thËt khã chÞu thËt! Suèt ngµy ®ªm ®ãng cöa im Øm, kh«ng muèn thÊy ai. L­u H­¬ng thong th¶ gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nguyªn Tïy V©n h¼n biÕt t¸nh bµ ta, nªn kh«ng giíi thiÖu. Bçng L­u H­¬ng hái: - ThÊy ng­¬i råi nµng cã nãi chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa Êp óng: - Nµng kh«ng nãi g× c¶!... Cã! Cã!... Nµng cã nãi mét c©u. L­u H­¬ng chó ý: - Nµng nãi g×? Hå ThiÕt Hoa ®á mÆt: - Nµng nãi, cäp c¸i s¸nh víi tiÓu quû, trêi sanh ra ®Ó lµm mét ®«i! Mét ®«i rÊt xøng! L­u H­¬ng giËt m×nh: - Cäp c¸i?... Cäp c¸i lµ ai? Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - Ng­¬i xem ai lµ cäp c¸i, th× ng­êi ®ã lµ cäp c¸i! L­u H­¬ng trè m¾t: - Kim Linh Chi? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Thùc ra nµng kh«ng h¼n lµ cäp c¸i, còng cã lóc nµng «n nhu ghª! VÜnh viÔn ng­¬i kh«ng t­ëng t­îng næi! L­u H­¬ng nh×n th¼ng vµo mÆt Hå ThiÕt Hoa: - Ch¼ng lÏ trong ®ªm råi ng­¬i cã lµm g× víi nµng? http://www.vietkiem.com -305- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi: - Ch­a lµm viÖc g× c¶. BÞ Cao ¸ Nam ph¸t hiÖn ®ét ngét! L­u H­¬ng l¾c ®Çu c­êi: - Kh¸ l¾m ®ã bÐ con. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta biÕt ng­¬i ghen! NhÊt ®Þnh lµ ng­¬i ghen. L­u H­¬ng c­êi h× h×: - Ghen? ChØ sî kh«ng ph¶i lµ ta mµ lµ ng­êi kh¸c! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - Nµng?... L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i c©u cña nµng nÆng mïi chua, ng­¬i kh«ng ngöi thÊy µ? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi. L­u H­¬ng tiÕp: - Nµng ghen lµ nµng ch­a quªn ng­¬i ®ã! Hå ThiÕt Hoa thë dµi lu«n mÊy tiÕng råi thèt: - Nãi thùc víi ng­¬i, ta kh«ng hÒ quªn nµng. L­u H­¬ng nh×n s÷ng y, ®iÒm nhiªn ®¸p: - Nµng chÝnh lµ mét con cäp c¸i, hîp víi ng­¬i thµnh mét ®«i, mét ®«i trêi sanh ra ®Ó mµ häp nhau! BÊt qu¸... Chµng thë ra tiÕp lu«n: - Mét nam nh©n ®ång thêi gãp lu«n hai con cäp c¸i, nÕu cßn l¹i mét ®èt x­¬ng, mét m¶nh thÞt th× qu¶ thËt phóc khÝ to l¾m ®ã! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - Hay ch­a! Ta t×m ng­¬i ®Ó mæ xÎ vÊn ®Ò, ng­¬i l¹i mæ xÎ ta! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Thùc ra th× ta còng muèn xem ng­¬i kÕt thóc tÊn kÞch nÇy nh­ thÕ nµo? Mét tÊn kÞch gåm ba nh©n vËt, mét quû r­îu vµ hai cäp c¸i! http://www.vietkiem.com -306- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trÇm lÆng mét lóc vôt thèt: - V« luËn thÕ nµo ta còng ph¶i gÆp nµng mét lÇn. L­u H­¬ng hái: - GÆp ®Ó lµm g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Gi¶i thÝch! Gi¶i thÝch víi nµng. L­u H­¬ng hái lu«n: - Gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh. L­u H­¬ng tiÕp: - Sù t×nh phøc t¹p, r¾c rèi ®Õn ®en tèi cùc ®é! Ng­¬i cµng gi¶i thÝch, nµng cµng phÉn né. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu lÈm nhÈm: - Ph¶i! N÷ nh©n kh«ng thÝch nghe nh÷ng lêi ch©n thËt, mµ ta th× nãi l¸o kh«ng giái nh­ ng­¬i... VËy ra ng­¬i ph¶i gióp ta. L­u H­¬ng mØm c­êi: - LÇn nÇy th× ta kh«ng g¸nh bµn ®éc m­ín cho ng­¬i ®©u, ®õng m¬. Hµ huèng trong lóc nÇy Kh« Mai §¹i S­ kh«ng muèn lé h×nh tÝch? NÕu ta t×m nµng lµ ph¹m vµo sù cè kþ cña bµ. Chµng tiÕp lu«n: - C¸i bµ l∙o th¸i th¸i ®ã, ng­¬i còng biÕt lµ kh«ng nªn trªu vµo. Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chãt mòi ®á nh­ s­ng lªn mµ vÉn cßn vuèt. Mét lóc sau y thë dµi hái: - NÕu thÕ ng­¬i nghÜ xem ta ph¶i lµm sao ®©y? L­u H­¬ng hái l¹i: - Ta muèn biÕt thùc sù ng­¬i thÝch nµng nµo? Kim hay Cao? Hå ThiÕt Hoa Êp óng: - Ta... Ta còng kh«ng biÕt ®­îc n÷a! http://www.vietkiem.com -307- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng võa bùc võa tøc, c­êi l¾c ®Çu thèt: - ThÕ th× ta ®µnh chÞu! V« ph­¬ng råi ng­¬i ¬i. Hå ThiÕt Hoa nÝu ¸o chµng: - Ng­¬i kh«ng thÓ th¶n nhiªn ®­îc: Ng­¬i ph¶i gióp ta! L­u H­¬ng c­êi khæ: - Gióp ng­¬i? Ta lµm c¸ch nµo gióp ®­îc ng­¬i? Ta ®©u ph¶i «ng giµ ng­¬i mµ lo ®i chän d©u, c­íi vî cho c¸i th»ng con trai r­îu chÌ be bÐt? Hå ThiÕt Hoa nh¨n nhã mÆt: - Ng­¬i xem, hai nµng ®ã ®èi xö víi ta ra sao? L­u H­¬ng c­êi rßn: - Ng­¬i yªn trÝ! Hä kh«ng lµ nh÷ng con cäp c¸i thËt sù ®©u! Hä kh«ng x¬i t¸i ng­¬i ®©u mµ sî cuèng cuång lªn nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng c¶ hai... sÏ bá r¬i ta... L­u H­¬ng thèt: - HiÖn t¹i lµ vËy råi. NÕu ng­¬i d»n t¸nh khÝ, kiªn nhÉn mµ chê lóc thuËn tiÖn, còng vê nh­ hä, ®õng mµng ®Õn hä. Råi hä sÏ t×m ng­¬i cho mµ xem! Trong cuéc yªu ®­¬ng, ®«i nam n÷ khi ch­a thµnh h«n, th­êng ch¬i c¸i trß cót b¾t, ng­êi ta cót mµ ng­¬i kh«ng b¾t, th× ng­êi ta trë l¹i b¾t ng­¬i. Nghe lêi ta ®i, ®i cót. Chµng c­êi tiÕp lu«n: - NÕu ng­¬i cho r»ng ta cã kinh nghiÖm th× h∙y nghe lêi ta. T¸nh khÝ cña n÷ nh©n ta hiÓu ®­îc chÝn phÇn, nÕu kh«ng nãi lµ trän vÑn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn mét phÇn? L­u H­¬ng ®¸p - PhÇn ®ã lµ hä ®ãng cöa con tim råi, hä kh«ng ch¬i cót b¾t víi ta n÷a. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -308- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®ang ®øng t¹i ®Çu thang lÇu. Bªn ngoµi ®Çu thang Èn ­íc cã tiÕng ng­êi väng l¹i, thinh ©m m¬ hå. Trong thinh ©m hçn t¹p m¬ hå, cã ai nhËn ra mét ©m nhá nhÊt. Nguyªn Tïy V©n ®ang nghe thinh ©m nhá nhÊt ®ã. Nh­ng h¾n cã nghe ®­îc ch¨ng? L­u H­¬ng hiÓu viÖc rÊt ®óng. Hå ThiÕt Hoa tèt phóc, cã mét b»ng h÷u biÕt râ ng­êi, râ viÖc, gióp y ®¾c lùc. Kim Linh Chi kh«ng cßn ®Ó ý ®Õn y n÷a, kh«ng hÒ nh×n vµo b¶n mÆt cña y. Trong con m¾t nµng, ph¶ng phÊt trªn ®êi nÇy kh«ng cã Hå ThiÕt Hoa chen chóc gi÷a nh©n lo¹i. HoÆc gi¶, v× mét sù v« t×nh, nµng ngåi c¹nh y, nµng vÉn c­êi nãi nh­ th­êng. M­êng t­îng nh­ ch­a hÒ gÆp con ng­êi ®ã lÇn nµo. Con ng­êi ®ã hoµn toµn xa l¹ ®èi víi nµng. Lµ xa l¹ th× ®©u cã liªn quan? §∙ lµ xa l¹ th× ®­¬ng nhiªn nµng kh«ng h­êng b¾t chuyÖn víi Hå ThiÕt Hoa. Nµng c­êi nãi lµ c­êi nãi víi B¹ch LiÖp. B¹ch LiÖp mª qu¸, hån ch¬i v¬i tËn chÝn tÇng m©y. Kim Linh Chi cßn ®i xa h¬n n­a, ®ßi g¾p thøc ¨n bá vµo cho B¹ch LiÖp. Tù nhiªn B¹ch LiÖp kh«ng tõ chèi. Gi¶ nh­ Kim Linh Chi bá ®Êt th« vµo miÖng h¾n, h¾n còng ¨n nh­ th­êng, vµ côc ®Êt th« ®ã cã h­¬ng vÞ trªn h¼n s¬n hµo h¶i vÞ. B÷a ¨n cã mãn sß, B¹ch LiÖp muèn nuèt lu«n c¶ vá sß. N÷ nh©n muèn chäc ghen nam nh©n cã thÓ dïng mäi biÖn ph¸p. Nh­ng n÷ nh©n muèn chäc ghen nam nh©n lµ v× m×nh cã ghen nam nh©n ®ã. Chäc ng­êi ta ghen m×nh lµ biÓu hiÖn sù m×nh cã ghen ng­êi. §¹o lý ®ã, Hå ThiÕt Hoa rÊt hiÓu. Cho nªn löa ®ang bèc ch¸y trong lßng mµ y kh«ng hÒ tá vÎ chua ch¸t ngoµi mÆt. Thµnh ra tÊn kÞch cña Kim Linh Chi diÔn ®­îc mét phÇn, nµng kh«ng cßn can ®¶m diÔn nèt ®o¹n cuèi. Khi B¹ch LiÖp kÝnh ®¸p lÔ nµng mét miÕng ¨n, nµng cao giäng thèt: - Muèn mêi ng­êi kh¸c ¨n mét miÕng, Ýt nhÊt ng­¬i còng dïng mét ®«i ®òa míi, s¹ch sÏ míi ph¶i chø. §òa ng­¬i, ng­¬i kh«ng gím mµ ng­êi kh¸c gím th× sao? Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng hiÓu næi phÐp vÖ sinh s¬ ®¼ng? Hay lµ lèi x∙ giao s¬ ®¼ng còng thÕ! Thèt xong nµng ®øng lªn bá ®i, ®Çu kh«ng quay l¹i. B¹ch LiÖp s÷ng sê, mÆt ®á nh­ gÊc. http://www.vietkiem.com -309- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa muèn c­êi l¾m. Võa lóc ®ã, n¬i s©n thuyÒn vang lªn tiÕng hoan h«. C¸ léi! C¸ léi th× cã g× lµ l¹ ®©u? C¸i l¹ ë ®©y lµ c¸ ®µn, c¸ lò, c¸ nhiÒu qu¸, nh­ ®oµn qu©n chinh tiÓu tõ hËu ph­¬ng å ¹t ®Õn biªn thïy. å ¹t v× qu¸ ®«ng chø kh«ng hÒ mÊt trËt tù, bëi tÊt c¶ ®Òu gi÷ tèc ®é ®Òu ®Òu, kho¶ng c¸ch dµi, kho¶ng c¸ch réng kh«ng hÒ vi ph¹m. MÆt biÓn lóc s¸ng sím rÊt trong, nh­ mét híp ngäc phØ tr¶i réng bao la, ®µn c¸ tõ B¾c xu«i vÒ Nam, nhanh nh­ thÓ h»ng ngµn, h»ng v¹n mòi tªn b¹c xuyªn lßng biÓn c¶, rÊt ®Òu. Hå ThiÕt Hoa lÇn thø nhÊt míi thÊy cã qu¸ nhiÒu nh­ thÕ nÇy. H¾n trè m¾t lÈm nhÈm: - C¸ ®©u mµ nhiÒu thÕ? Chóng häp ®«ng nh­ vËy ®Ó lµm g×? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Dêi nhµ! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Dêi nhµ? Dêi ®Õn ®©u? Tr­¬ng Tam c­êi mÊy tiÕng: - Ta cø t­ëng dï sao th× ng­¬i còng th«ng minh kh«ng nhiÒu th× Ýt, ngê ®©u ng­¬i ngu qu¸! Mét ®iÓm häc vÊn s¬ ®¼ng còng kh«ng th«ng. C¸ còng nh­ ng­êi, sî l¹nh nh­ nhau, cho nªn cø mçi n¨m, vµo thu l¹nh ®Õn tiÕt ®«ng chÝ, c¸ theo gißng n­íc Êm tõ B¾c, du hµnh xuèng Nam. Råi h¾n tiÕp lu«n: - §µn c¸ nÇy cã thÓ ®∙ v­ît qua ngµn dÆm h¶i tr×nh råi, thÞt cña chóng r¾n ch¾c vµ th¬m, ¨n rÊt ngon. Ng­ phñ chùc nh÷ng dÞp nµy ®Ó mong ph¸t tµi, mïa ph¸t tµi duy nhÊt trong n¨m vËy. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - VÒ ng­ sù th× ng­¬i qu¶ lµ tay th«ng th¸i. RÊt tiÕc vÒ nh©n sù ng­¬i l¹i lµ mét ngèc tö thuéc h¹ng nÆng! NÆng nhÊt trÇn ®êi! Nguyªn Tïy V©n ®øng mét n¬i, c¸ch ®ã xa xa, ®iÓm phít mét nô c­êi thèt: - Tõ l©u t¹i h¹ tõng nghe Tr­¬ng Tam tiªn sanh cã tµi b¾t c¸ thÇn tèc, mét tµi n¨ng qu¸n tuyÖt trÇn gian. Song ch¼ng biÕt h«m nay cã ­ng ph« diÔn nghÖ thuËt cho mäi ng­êi chiªm ng­ìng mét phen ch¨ng? http://www.vietkiem.com -310- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n lµm sao tr«ng thÊy mµ ®ßi Tr­¬ng Tam ph« diÔn nghÒ qu¨ng l­íi? Ch¼ng qua y lÊy niÒm vui cña ng­êi lµm vui cho chÝnh m×nh. Tr­¬ng Tam do dù. Mét ng­êi ®∙ mang l­íi ®Õn cho h¾n råi. H¾n cßn tõ chèi lµm sao ®­îc? *** vietkiem.com *** B¾t c¸, qu¨ng l­íi lµ c«ng viÖc rÊt gi¶n ®¬n, nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®ßi hái mét ®iÓm nhá häc vÊn. Th× sù viÖc ®ã ®©u ph¶i lµ mét kü thuËt? Kh«ng lµ kü thuËt th× ®©u cã nh÷ng ®iÓm x¶o diÖu? Tuy nhiªn, nÕu cã x¶o diÖu th× chØ cã loµi c¸ míi nhËn thøc ®­îc. Còng nh­ vÒ vâ c«ng, vÒ c¸i chiªu B¸t Th¶o Tµm Xµ, ng­êi th× sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶, ng­êi kh¸c xö dông th× l¹i ®­a ®Þch nh©n vµo tö ®Þa. Ch¼ng qua ng­êi ta n¾m ®­îc c¸i mÊu chèt cña nghÒ nghiÖp, c¸i mÊu chèt ®ã còng rÊt ®¬n gi¶n lµ c¬ héi hµnh sù. Hµnh sù ®óng c¬ héi, kh«ng sím, kh«ng muén dï chØ sím muén mét gi©y th«i! Vµ lîi dông c¬ héi thuËn tiÖn ®ã, víi mét tèc ®é tÝnh to¸n rÊt kü, còng kh«ng qu¸ nhanh hoÆc qu¸ chËm, dï chØ nhanh hoÆc chËm trong mét gi©y th«i. Ngoµi ra còng ph¶i vËn khÝ! V« luËn lµm g×, con ng­êi còng cÇn cã c¸i may vµ ng­êi biÕt lîi dông c¬ héi lµ kÓ nh­ cã may råi. ThuyÒn tõ tõ chËm l¹i. Trªn thuyÒn cã kÎ h« to: - Th¸o d©y! H¹ buåm! ThuyÒn quay mòi råi ®øng l¹i. Tr­¬ng Tam cÇm l­íi bÊt th×nh l×nh vung tay. L­íi më réng, cuèn ®i nh­ ®¸m m©y mê mê ®en, chôp xuèng n­íc. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Nhanh qu¸! Qu¨ng l­íi nh­ vËy, nÕu chôp ng­êi, ng­êi còng kh«ng tho¸t ch¹y kÞp, nãi chi ®Õn c¸. Y chØ nghe tiÕng giã mµ ph¸n ®o¸n næi tèc ®é xuÊt thñ cña Tr­¬ng Tam. Tr­¬ng Tam Ên ch©n v÷ng ch¾c trªn sµn gç, nh­ ®ãng ®inh, kh«ng m∙nh lùc nµo lay chuyÓn h¾n næi. M¾t h¾n chíp s¸ng. Ch¼ng râ t¹i sao, con ng­êi cña h¾n giê http://www.vietkiem.com -311- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan ®©y, trong t­ thÕ qu¨ng l­íi, l¹i cã uy lùc l¹ lïng. M­êng t­îng h¾n biÕn thµnh mét ng­êi kh¸c, hoµn toµn kh¸c. Hå ThiÕt Hoa thë dµi lÈm nhÈm: - Ta kh«ng hiÓu t¹i sao, cø mçi lÇn Tr­¬ng Tam gi¨ng l­íi lµ ta míi thÊy h¾n ®¸ng yªu ghª. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Nh­ V­¬ng Quúnh th­ë tr­íc. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - V­¬ng Quúnh lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Mét vÞ kiÕm kh¸ch thuéc hµng l∙o tiÒn bèi. Ng­êi trong giang hå kh«ng mÊy kÎ biÕt mÆt l∙o ta. Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao kh«ng ai biÕt mÆt? Nh­ ng­¬i võa nãi th× lµ bËc danh väng mµ? L∙o cã liªn hÖ g× víi Tr­¬ng Tam mµ ng­¬i ®Ò cËp ®Õn? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Ng­êi ®ã võa th« lËu, võa nghÌo, l¹i cã tËt, cho nªn l∙o kh«ng muèn thÊy ai, chØ khi nµo gÆp viÖc bÊt kh¶ kh¸ng míi xuÊt hiÖn th«i. Lóc ®ã th× l∙o kh«ng ngÇn ng¹i tuèt kiÕm. Hå ThiÕt Hoa hái: - L∙o tuèt kiÕm nh­ thÕ nµo? L­u H­¬ng tiÕp: - KiÕm vung lªn, con ng­êi l∙o nh­ biÕn ®æi kh¸c, oai khÝ bèc bõng, thÇn th¸i s¸ng rùc, lóc ®ã kh«ng ai cßn nhËn thÊy c¸i th«, c¸i tµn phÕ cña l∙o n÷a. Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót råi gËt ®Çu: - Ta hiÓu råi, chØ v× trän ®êi l∙o qu¸ chó träng vµo kiÕm thuËt. Thanh kiÕm lµ sanh m¹ng cña l∙o, l∙o ký th¸c trän vÑn tinh thÇn vµo thanh kiÕm, nh÷ng khi vung kiÕm lµ nh÷ng khi l∙o "sèng" thùc sù, vµ tinh anh cña con ng­êi ®­îc ph¸t huy toµn diÖn. L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -312- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lèi gi¶i thÝch ®ã kh«ng x¸c thùc l¾m song còng kh«ng sai bao nhiªu. B©y giê Tr­¬ng Tam thë gÊp h¬n tr­íc. L­ng tay cña h¾n kÐo g©n xanh vång lªn, ch©n h¾n chµ s¸t mÆt thuyÒn nghe so¹t so¹t. H¾n kÐo l­íi! Tr«ng vµo h¾n, ai còng biÕt lµ mÎ l­íi ph¶i no! Nguyªn Tïy V©n l¹i c­ßi thèt: - Tr­¬ng Tam tiªn sanh qu¶ nhiªn cao thñ ®o¹n! MÎ l­íi thø nhÊt ph¸t tµi ®Õn mª. Hå ThiÕt Hoa chît gäi: - Ng­¬i cã muèn ta tiÕp tay ch¨ng? Y b­íc tíi liÒn. L­íi lªn khái n­íc ®Õn ®©u, n­íc r¬i trë l¹i ®Õn ®ã, n­íc r¬i tÝ t¸ch. L­íi lªn rÊt mau, mét tiÕng bÞch vang lªn, ®èng l­íi n»m gän trªn sµn thuyÒn. Mäi ng­êi ®Òu s÷ng sê! Trong l­íi kh«ng cã mét con c¸ nµo c¶! Trong l­íi chi cã ng­êi! Cã ®Õn bèn ng­êi! Bèn n÷ nh©n. Bèn n÷ nh©n trong løa tuæi thanh niªn, trÇn truång, ph¬i lé nh÷ng ®­êng cong tuyÖt mü. Chóng cuén m×nh trong l­íi, líp l­íi phñ bªn ngoµi, l­íi kh«ng che kÝn ®­îc th©n thÓ cña chóng, tr¸i l¹i c¸i c¶nh nöa kÝn nöa hë ®ã cµng dô hoÆc con ng­êi h¬n! T¹i thuyÒn, trõ nh÷ng ng­êi kh«ng tr«ng thÊy, ai ai còng thë gÊp. Ai ai còng bÞ h×nh ¶nh ®ã khÝch ®éng m¹nh! Nguyªn Tïy V©n c­êi hái: - Tr­¬ng Tam tiªn sanh ®¸nh ®­îc c¸ chi ®ã? Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi ®¸p: - H¾n l­íi ®­îc ng­êi c¸! Nguyªn Tïy V©n giËt m×nh kªu lªn thÊt thanh: - Ng­êi c¸! Trªn ®êi cã ng­êi c¸ n÷a sao? L­u H­¬ng thèt: - Kh«ng ph¶i ng­êi c¸! Mµ c¸ lµ ng­êi! N÷ nh©n! Nguyªn Tïy V©n hái: - Cßn sèng hay chÕt råi? http://www.vietkiem.com -313- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Cã lÏ cßn sèng bëi hä cã vÎ ­a nh×n qu¸! Trªn ®êi ®©u cã x¸c chÕt nµo cã vÎ ­a nh×n? Y toan b­íc ®Õn th¸o l­íi, song nghÜ sao ®ã y l¹i kh«ng cÊt b­íc. Råi y ph¸t hiÖn Kim Linh Chi ®ang ®øng ë mét gãc xa xa nh×n y víi ¸nh m¾t o¸n ®éc. Ai ai còng muèn b­íc ®Õn nh­ng kh«ng ai nhÊc ch©n. Bëi quanh m×nh cßn cã kÎ kh¸c. NÕu bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vµo ng­êi nhÝch b­íc, th× ng­êi nhÝch b­íc chÞu sao næi víi sù tr¬ trÎn ª chÒ cña m×nh? Råi cã mét vµi ng­êi quay ®Çu ®i n¬i kh¸c, kh«ng muèn nh×n n÷a. §Ó tá ra m×nh liªm sÜ h¬n ng­êi chung quanh. Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ, y cã thÊy chi ®©u mµ sî tr¬ trÏn, ª chÒ? L­u H­¬ng thèt: - Xem ra t¹i h¹ vµ Nguyªn c«ng tö ph¶i ®éng thñ míi xong. Nguyªn Tïy V©n gËt ®Çu: - Ph¶i! T¹i h¹ th× môc trung v« s¾c, cßn H­¬ng So¸i th× t©m trung v« s¾c! Chóng ta lµm ®­îc c¸i viÖc nÇy. Y kh«ng thÊy ®­êng song ®éng t¸c vÉn nhanh ch¼ng kÐm L­u H­¬ng. ChiÕc l­íi ®­îc më ra. Th¸i d­¬ng võa lªn, ¸nh s¸ng chiÕu xuèng bèn nµng, nh­ phñ trªn m×nh hä mét líp lôa máng, s¸ng. Lµn da cña hä non, trong trÎo. Lµn da cña mü nh©n! Tuy kh«ng tr¾ng l¾m song chÝnh nã kh«ng tr¾ng l¾m nªn cã mét ma lùc m¹nh mÏ. Lµn da lµnh lÆn, kh«ng mét vÕt thÑo dï ë chç kÝn ®¸o mµ m¾t ng­êi kh«ng thÓ tr«ng thÊy khi c¸c nµng mÆc y phôc vµo. Nguyªn Tïy V©n vôt thë dµi bu«ng gän: - §∙ chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa c∙i: - NÕu c¶ bèn nµng ®ã ®Òu chÕt råi th× t¹i h¹ t×nh nguyÖn mãc ®«i m¾t cho mï lu«n Nguyªn Tïy V©n thèt: - Nh­ng h¬i thë ®øt råi! Hå ThiÕt Hoa cau mµy toan b­íc tíi. Kim Linh Chi nhanh ch©n, ch¼ng râ v« t×nh hay cè ý, tiÕn lªn chËn tr­íc mÆt y råi cói m×nh xuèng, ®Æt tay lªn ngùc c¸c thiÕu n÷ http://www.vietkiem.com -314- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hái: - C« n­¬ng thÊy sao? Kim Linh Chi ®¸p: - H¬i thë døt song tim cßn ®Ëp. L­u H­¬ng l¹i hái: - Cøu ®­îc kh«ng? Hå ThiÕt Hoa vät miÖng thèt: - Tim cßn ®Ëp lµ cßn cøu ®­îc! Kim Linh Chi quay ®Çu l¹i, trõng m¾t nh×n y, cÊt cao giäng: - Ng­¬i cøu ®­îc ch¨ng? Ng­¬i biÕt hä mang bÞnh hay thä th­¬ng mµ d¸m nãi b­íng? Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam b©y giê míi hÕt s÷ng sê. H¾n lÈm nhÈm: - Kú qu¸i thËt! Hä tõ ®©u ®Õn? Råi lµm sao chui vµo l­íi? Lóc ta qu¨ng l­íi th× chØ thÊy c¸ chø ®©u cã ng­êi! L­u H­¬ng ®¸p: - VÊn ®Ò ®ã thong th¶ råi nghiªn cøu. HiÖn t¹i lo cøu ng­êi lµ h¬n. Anh V¹n Lý hái: - H­¬ng So¸i cã nhËn ra t¹i sao h¬i thë cña hä bÞ ®×nh chØ ch¨ng? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -315- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2