Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 22

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

46
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 22

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i hai §Þa ngôc trÇn gian T rªn ®êi nµy tuy kh«ng cã h¾c ¸m vÜnh cöu, th× còng kh«ng lµm g× cã quang minh vÜnh cöu. Cho nªn, l¾m cè sù bi th¶m ph¸t sanh, l¾m ca khóc thi phó n∙o nïng ®­îc s¸ng t¸c. Nh­ng, nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ®¸ng chó ý, khi mét ng­êi thèt lªn c©u: - Ta tõ l©u kh«ng cã dÞp lµm mét viÖc g× do ý muèn. Bi th¶m thay c©u nãi ®ã! Ng­êi nãi lªn c©u nãi ®ã, cã cßn hoµi b¶o mét ý sèng ch¨ng? Ng­êi ®ã hÕt lµ con ng­êi råi! Còng cã thÓ ng­êi ta kh«ng thÊu triÖt ý niÒm cña ng­êi thèt lªn c©u ®ã! Ch¼ng qua, ng­êi ta kh«ng thÊu triÖt lµ v× ®¹o ngé cña hä ch­a ®¹t ®Õn møc bi th¶m! Hµ huèng ai ai còng t­ëng lµ m×nh bi th¶m nhÊt trÇn ®êi. Dï hä ch­a ®au khæ cïng cùc. Th× cßn ai cho r»ng cã ng­êi ®au khæ h¬n hä? Ng­êi ta th­êng h∙nh diÖn mµ tù hµo m×nh lµ kÎ ®au khæ nhÊt. Bëi ®au khæ lµ lÞch l¶m, lµ sèng ®ñ khÝa c¹nh cña thö th¸ch. Cho nªn kh«ng ai chÞu thÓ héi c¸i khæ c¸i khæ cña ng­êi kh¸c. L­u H­¬ng cã quan niÖm kh¸c th­êng, ai bÞ bá r¬i th× chµng l¹i t×m hiÓu ng­êi ®ã. Còng nhê vËy, kinh nghiÖm ®êi cña chµng rÊt phong phó. Vµ v× muèn trao dåi sù lÞch l∙m, chµng kh«ng ngÇn ng¹i lµm kÎ trém, kÎ c­íp. Do ®ã, chµng ®­îc tÆng c¸i danh §¹o So¸i, mét t­íng so¸i trong giíi ®¹o tÆc! Mét ®¹o so¸i ®éc nhÊt v« nhÞ, kho¸c lu«n c¸i líp phong l­u c«ng tö, lª gãt ch©n du l¶m kh¾p s«ng hå. NÕu kh«ng cã c¸i t©m th­¬ng kh¾p mäi ng­êi, th­¬ng tõ cÆn b∙ ®Õn h¹n ­u ®∙i, th× lµm g× chµng cã c¸i danh ngµy nay? H¾c ¸m! N¬i nµo còng h¾c ¸m! H¾c ¸m lµ vÜnh cöu t¹i ®¶o Biªn Bøc nµy! N÷ nh©n n¾m tay L­u H­¬ng, ®­a chµng ®i trong h¾c ¸m. Lßng chµng r¹t rµo niÒm th­¬ng c¶m. Nµng ®∙ nãi víi chµng: - Ta kh«ng tªn hä, ta lµ mét c«ng cô. Gi¶ nh­ ng­¬i muèn cho ta mét c¸i tªn, th× cø gäi lµ §«ng Tam N­¬ng, chØ v× gian phßng cña ta mang sè ba, ë vÒ h­íng §«ng! V« luËn con ng­êi ®ª tiÖn ®Õn ®©u, còng cã mét c¸i tªn. Ng­êi ta cßn cao høng ®Æt tªn cho c¶ con chã, con mÌo n÷a kia mµ! T¹i sao nµng kh«ng tªn? Nµng hái: - Ng­¬i muèn ta ®­a ng­¬i ®i ®©u? Trèn ®i ch¨ng? http://www.vietkiem.com -398- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §­¬ng nhiªn lµ kh«ng cã c¸i viÖc trèn ®i råi! Nµng l¹i hái: - §i t×m Biªn Bøc c«ng tö? Còng kh«ng ph¶i. L­u H­¬ng ®¸p: - §i cøu b»ng h÷u cña ta! B»ng h÷u lµ thø nhÊt, lµ tr­íc hÕt. B»ng h÷u lµ tèi khÈn nhÊt! Cã ng­êi cho r»ng L­u H­¬ng chØ sèng cho b»ng h÷u chø kh«ng v× chÝnh m×nh! §iÒu ®ã do chµng cam t©m t×nh nguyÖn mµ lµm, kh«ng ai bøc b¸ch, c­ìng Ðp, kh«ng ®îi vang cÇu. Cho ®Õn b©y giê, trong t×nh huèng nguy hiÓm, chµng còng kh«ng nghÜ ®Õn m×nh nhiÒu h¬n lµ nghÜ ®Õn b»ng h÷u, ®Õn nµng ®¸ng th­¬ng ®ang n¾m tay chµng ®­a chµng ®i. Chµng tù hái: - Nµng háng trèn tho¸t ®­îc, t¹i sao ch¼ng cã ®ñ dòng khÝ ®Ó tù s¸t? Hái, nh­ng chµng thõa hiÓu, chÕt lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n h¬n sèng! Huèng chi mét ng­êi chai lú víi c¸i khæ qua th¸ng n¨m liªn tôc, th× cÇn g× ph¶i t×m c¸i chÕt? Hä ®©u cßn sî khæ ®Ó m­în c¸i chÕt gióp hä trèn khæ? Hä uÓ o¶i qu¸ råi, t×m nguån vui, hä cßn l­êi thay, th× c«ng ®©u hä t×m c¸i chÕt? Hä kh«ng muèn lµm g× n÷a c¶, hä cø l÷ng lê ®Ó chê h¹t chuçi ngµy rông dÇn, rông dÇn! Nµng thèt: - Ta biÕt, ë phÝa kia, cã mét gian ngôc tï, song kh«ng râ c¸c b»ng h÷u cña ng­¬i cã bÞ giam trong ®ã ch¨ng. Bëi rÊt cã thÓ hä bÞ h¹ ®éc thñ råi còng nªn! §iÒu ®ã L­u H­¬ng kh«ng d¸m nghÜ ®Õn! Nµng tiÕp: - §Þa ph­¬ng nµy cã ba tÇng. Chóng ta hiÖn ®ang ë t¹i tÇng thø nhÊt. §óng lµ nµng sèng trong mét hÇm ngôc, cña khu ®Þa ngôc. Nµng l¹i tiÕp: - TÇng d­íi thÊp nµy cã ba d∙i nhµ §«ng, T©y vµ Nam. Trung gian lµ s¶nh ®­êng. Cã lóc, bän ta héi l¹i s¶nh ®­êng hÇu r­îu c¹nh kh¸ch. http://www.vietkiem.com -399- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng chît nhí ®Õn nh÷ng kü viÖn mµ chµng cã dõng ch©n l¹i. Nh÷ng n¬i ®ã, cã s¶nh ®­êng, quanh s¶nh ®­êng lµ phßng ngñ cña c¸c c« n­¬ng, hä ë trong ®ã chê kh¸ch mang tiÒn ®Õn ®¸nh ®æi c¸c thanh xu©n cña hä. Còng cã nh÷ng nµng ®­îc kh¸ch hµo mua chuéc, gi¶i phãng hä khái c¸i c¶nh b¸n thÞt lµm giµu cho bän Tµo kª. Nh­ng ë ®©y lµm g× cã h¹ng kh¸ch hµo ®ã? HoÆc gi¶, cã ai phÝ c«ng t×m ngÊn lÖ trong nô c­êi nghÒ nghiÖp cña hä! Cho nªn, vµo ®©y råi, c¸c nµng ®∙ biÕn thµnh nh÷ng khóc gç, tuy ®­îc chuyÒn tay, song hä lµ nh÷ng c¸i x¸c kh«ng hån. Hä uÓ o¶i hiÕn d©ng, uÓ o¶i chê chuçi ngµy r¬i rông ®Õn h¹t cuèi cïng. Nµng tiÕp: - Hai tÇng trªn, ta cã ®Õn ®ã vµi lÇn, nªn kh«ng hiÓu râ l¾m! Còng may, nhµ ngôc ë tÇng d­íi nµy. Chóng ta dß ®Õn sau nhµ, ®i theo vßng t­êng ®Õn phÝa h÷u, råi hoµnh ra phÝa sau n÷a, lµ ®Õn n¬i. Nh­ vËy con ®­êng ®i kh«ng xa l¾m, song lÇn mß tõng b­íc trong h¾c ¸m mµ ®i, ®­êng ng¾n còng thµnh xa, ph¶i mÊt thêi gian. ë ®©y, n¬i nµo còng trµn ngËp h¾c ¸m. Hä ®i mµ m­êng t­îng nh­ cßn t¹i chç. Nµng tiÕp: - Cßn ë trong nhµ, chóng ta cßn nãi n¨ng ®­îc. Ra khái cöa råi, lµ ph¶i nÝn lÆng, tuyÖt ®èi kh«ng nªn g©y mét tiÕng nhá. BÊt cø n¬i nµo còng cã mai phôc giÕt ng­êi! Cho nªn, ph¶i ®i chËm, chËm ®Õn ®é nh­ ch¼ng bao giê ®Õn ®Ých, cã vËy míi mong ®­îc an toµn! DÜ nhiªn, nh÷ng c©u ®ã, nµng nãi ra lóc cßn ë trong nhµ. Ra khái cöa råi, nµng nÝn lÆng, chÇm chËm b­íc ®i. L­u H­¬ng nghe bµn tay nµng run m∙i. Vµ må h«i l¹nh tu«n ra, ­¬n ­ít. Chµng cã c¶m gi¸c sù bÊt t­êng ®ang chê chùc chµng. Bçng, §«ng Tam N­¬ng dïng ch©n, tay n¾m chÆc tay L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ch¼ng thÊy g× c¶, song chµng cã c¶m gi¸c lµ cã ng­êi ®i ®Õn! C¶ hai ng­êi ®i ®Õn. Hä b­íc dÌ dÆt, chõng nh­ hä nhãn gãt, nªn tiÕng ch©n vang rÊt khÏ. Trªn ®¶o Biªn Bøc ch¼ng ph¶i bÊt cø ai còng giái kinh c«ng, dï cho bän ®ã kh«ng lµ cao thñ, nÕu L­u H­¬ng ®Ó cho hä ph¸t hiÖn ra chµng, th× hËu qu¶ còng nh­ gÆp ®óng cao thñ vËy! HËu qu¶ ®ã do sù b¸o ®éng, hËu qu¶ tr­íc hÕt do mai phôc mang l¹i, sau n÷a lµ lùc l­îng toµn ®¶o ®æ ®Õn, bao v©y, chËn ®Çu, chËn ®u«i... L­u H­¬ng Ðp s¸t l­ng cµo v¸ch, nÝn thë. Hai ng­êi ®ã tõ tõ ®i ®Õn, nh­ tuÇn phßng, nh­ truy tÇm dÊu vÕt ®Þch! ChØ cÇn mét chót s¸ng, lµ hä tr«ng thÊy L­u H­¬ng. Chµng ®øng c¸ch hä kh«ng h¬n hai th­íc. http://www.vietkiem.com -400- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, ¸nh s¸ng lµ mét thø cÊm tuyÖt ®èi trªn ®¶o. V« luËn lµ ai, còng kh«ng ®­îc mang vËt ®¸nh löa bªn m×nh. KÓ c¶ ng­êi t¹i ®¶o, lÉn ng­êi lªn ®¶o. §Õn c¸i ¨n, còng toµn lµ vËt nguéi l¹nh. Bëi löa sanh ra ¸nh s¸ng, mµ ¸nh s¸ng lµ mét ®iÒu cÊm. H¾c ¸m ph¶i ®­îc b¶o tr× tuyÖt ®èi. §ã lµ m¹ng lÞnh cña ®¶o chñ Biªn Bøc c«ng tö. M¹ng lÞnh ®ã ph¶i ®­îc chÊp hµnh nghiªm mËt. Hai ng­êi ®ã kh«ng nãi n¨ng g×, song L­u H­¬ng bçng nghe tiÕng ng­êi ®èi tho¹i. Cuéc ®èi tho¹i ph¸t xuÊt tõ bªn trong mét c¸nh cöa, vµ ch¼ng râ tõ lóc nµo, c¸nh cöa ®ã ®∙ më ra. Mét giäng nam nh©n vang lªn: - T¹i sao ng­¬i n¾m tay ta? Cã ph¶i ng­¬i ®Þnh hái, ta cßn muèn chiÕc ®iÕu ®ã ch¨ng? Mét n÷ nh©n ®¸p: - ChØ cÇn ng­¬i ®­a vËt ®ã cho ta, ng­¬i muèn g×, ta còng cho c¶! Giäng nµng rÊt dÞu. Nam nh©n ®iÒm nhiªn: - §¸ng lÏ ng­¬i nªn trao cho ta tÊt c¶! N÷ nh©n ®¸p: - LÇn sau, ng­¬i ®Õn ®©y... Nam nh©n c­êi l¹nh: - LÇn sau? Lµm sao ng­¬i biÕt lµ ta cßn trë l¹i ®©y t×m ng­¬i? T¹i ®©y, ®©u ph¶i chØ cã mét ng­¬i lµ n÷ nh©n? N÷ nh©n kh«ng ®¸p. Sù th­¬ng l­îng gi÷a hä kÕt thóc. Chît nam nh©n hái: - Ng­¬i kh«ng hót thuèc, t¹i sao ®ßi cã chiÕc ®iÕu? N÷ nh©n ®¸p nhÑ: - T¹i ta thÝch vËt ®ã. Ta thÝch c¸i h×nh kh¾c trªn chiÕc ®iÕu. Nam nh©n c­êi, hái: - Bøc ®å häa trªn ®iÕu? Ng­¬i hiÓu g× qua bøc ®å häa ®ã? N÷ nh©n ®¸p: - Ta sÏ nghiªn cøu, t×m hiÓu. Ta biÕt bøc ®å häa ®ã cã nói, cã n­íc, m­êng t­îng ngän nói c¹nh nhµ ta. Ta rê tay lªn ®ã, t­ëng t­îng qua c¸c nÐt kh¾c, nh­ ta trë vÒ nhµ... http://www.vietkiem.com -401- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng nãi nh­ ph¸c häa mét c¬n méng. Méng mµ ph¸c häa nh­ vËy, lµ nµng m¬ ngµy m¬ ®ªm! Råi nµng «m chÇm nam nh©n vang cÇu: - Cho ta ®i! Ta van ng­¬i! Ta vèn xem m×nh nh­ mét kÎ ®∙ chÕt, nh­ng lóc ta rê rÉm chiÕc ®iÕu, ta cã c¶m t­ëng lµ m×nh sèng l¹i... Rê rÉm nã, ta cã c¶m t­ëng m×nh thõa dòng khÝ chÞu ®ùng mäi niÒm ®au. B×nh sanh ta kh«ng hÒ ham muèn mét vËt g× c¶! Ng­¬i cho ta ®i! LÇn sau ®Õn, ta nhÊt ®Þnh... Nµng nµy còng nh­ §«ng Tam N­¬ng, t©m sù chua ch¸t qu¸! L­u H­¬ng th­¬ng c¶m, suýt buéc miÖng van cÇu kÎ nµo ®ã hé nµng. Nµng ch­a thèt døt c©u, mét tiÕng bèp vang lªn, mét bµn tay t¸t vµo mÆt. Nµng bÞ ai ®ã ®¸nh ng∙. Nam nh©n c­êi l¹nh, thèt: - Bµn tay ng­¬i, nÕu ®õng sê mã nam nh©n, ®©u xøng ch¹m vµo vËt cña ta! Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g× d¸m hái ta muèn... §«ng Tam N­¬ng vôt bu«ng tay L­u H­¬ng, råi nhµo tíi. *** vietkiem.com *** PhÉn né bèc lªn! PhÉn né lµm cho con ng­êi bõng tØnh, ng­êi tª liÖt còng m¶y ®éng Ýt nhiÒu, hµ huèng chi tª liÖt cã phÇn hån th«i? §«ng Tam N­¬ng nhµo tíi, lµ nµng bÊt cè nhÊt thiÕt. Nµng cã c¶m nghÜ, c¸i c¶m nghÜ c¸i t¸t tay cña y gi¸ng vµo mÆt nµng, chø kh«ng ph¶i y ®¸nh n÷ nh©n kia. Nam nh©n n»m méng còng kh«ng t­ëng lµ cã ng­êi nhµo vµo phßng nh­ thÕ. Y kªu lªn mét tiÕng kinh h∙i, råi mét vËt g× ®ã r¬i xuèng nÒn, kªu cèc mét tiÕng, chiÕc ®iÕu r¬i. Hai ng­êi tõng phßng nghe cã cuéc ®èi tho¹i ®Òu dõng ch©n. Hä kh«ng hÒ can thiÖp. §Õn b©y giê, hä míi vµo phßng. Cã thÓ trong lóc ®ã, vµ h¼n lµ ph¶i nhanh c¸c cuéc mai phôc ®Òu ®­îc b¸o ®éng qua tiÕng kªu kinh h∙i cña nam nh©n. Cã thÓ L­u h­¬ng nh©n biÕn cè ®ã mµ sa vµo tay ng­êi trªn ®¶o. Vµ nh­ vËy th× bao nhiªu næ lùc ®Ó thùc hiÖn mét kÕ ho¹ch ®Òu v« Ých. KÕ ho¹ch bÞ hñy diÖt råi! ChØ v× mét chiÕc ®iÕu! Chµng m¹o hiÓm cïng cùc, vµo lät n¬i ®©y, råi v× mét vËt v« gi¸ trÞ, mét chiÕc ®iÕu, mµ bao nhiªu c«ng tr×nh ph¶i ®æ s«ng ®æ biÓn. ThËt ®¸ng hËn, mµ còng ®¸ng buån c­êi! http://www.vietkiem.com -402- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, chµng kh«ng o¸n hËn! Bëi nguyªn nh©n chÝnh cña sù ®æ vì kÕ ho¹ch, kh«ng ph¶i lµ chiÕc ®iÕu, mµ lµ sù t«n kÝnh. T«n kÝnh mét ng­êi! KÕ ho¹ch cña chµng h­ háng, v× sù t«n kÝnh mét c¸ nh©n. Thùc hiÖn sù b¶o vÖ niÒm t«n kÝnh ®ã, b¾t buéc kÎ kia ph¶i biÕt t«n kÝnh ®ång lo¹i, §«ng Tam N­¬ng kh«ng ngÇn ng¹i g©y tiÕng ®éng, d¹y cho kÎ lç m∙ng mét bµi häc, ph¶i biÕt t«n kÝnh c¶ ®Õn mét con ng­êi ®ª tiÖn. Ng­êi ta ®ª tiÖn, kh«ng ph¶i ng­êi ta lµ phÇn tö b¹i ho¹i. Ng­êi ta ®ª tiÖn bÊt ®¾c dÜ mµ! Do quyÒn lùc c­ìng b¸ch, do tµn b¹o uy hiÕp mµ! Trªn ®êi, cã ai cam t×nh nguyÖn lao ®Çu vµo chiÕc vßng nhôc nh∙! KÎ kia ®õng û thÕ, khinh miÖt mét con ng­êi! KÎ kia kh«ng cã quyÒn muèn ®¸nh ai, cø ®¸nh! KÎ kia ph¶i häc lµm ng­êi, ®Ó biÕt t«n kÝnh ng­êi. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -403- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2