intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 22

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 22

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i hai §Þa ngôc trÇn gian T rªn ®êi nµy tuy kh«ng cã h¾c ¸m vÜnh cöu, th× còng kh«ng lµm g× cã quang minh vÜnh cöu. Cho nªn, l¾m cè sù bi th¶m ph¸t sanh, l¾m ca khóc thi phó n∙o nïng ®­îc s¸ng t¸c. Nh­ng, nh÷ng c¸i ®ã ®Òu kh«ng ®¸ng chó ý, khi mét ng­êi thèt lªn c©u: - Ta tõ l©u kh«ng cã dÞp lµm mét viÖc g× do ý muèn. Bi th¶m thay c©u nãi ®ã! Ng­êi nãi lªn c©u nãi ®ã, cã cßn hoµi b¶o mét ý sèng ch¨ng? Ng­êi ®ã hÕt lµ con ng­êi råi! Còng cã thÓ ng­êi ta kh«ng thÊu triÖt ý niÒm cña ng­êi thèt lªn c©u ®ã! Ch¼ng qua, ng­êi ta kh«ng thÊu triÖt lµ v× ®¹o ngé cña hä ch­a ®¹t ®Õn møc bi th¶m! Hµ huèng ai ai còng t­ëng lµ m×nh bi th¶m nhÊt trÇn ®êi. Dï hä ch­a ®au khæ cïng cùc. Th× cßn ai cho r»ng cã ng­êi ®au khæ h¬n hä? Ng­êi ta th­êng h∙nh diÖn mµ tù hµo m×nh lµ kÎ ®au khæ nhÊt. Bëi ®au khæ lµ lÞch l¶m, lµ sèng ®ñ khÝa c¹nh cña thö th¸ch. Cho nªn kh«ng ai chÞu thÓ héi c¸i khæ c¸i khæ cña ng­êi kh¸c. L­u H­¬ng cã quan niÖm kh¸c th­êng, ai bÞ bá r¬i th× chµng l¹i t×m hiÓu ng­êi ®ã. Còng nhê vËy, kinh nghiÖm ®êi cña chµng rÊt phong phó. Vµ v× muèn trao dåi sù lÞch l∙m, chµng kh«ng ngÇn ng¹i lµm kÎ trém, kÎ c­íp. Do ®ã, chµng ®­îc tÆng c¸i danh §¹o So¸i, mét t­íng so¸i trong giíi ®¹o tÆc! Mét ®¹o so¸i ®éc nhÊt v« nhÞ, kho¸c lu«n c¸i líp phong l­u c«ng tö, lª gãt ch©n du l¶m kh¾p s«ng hå. NÕu kh«ng cã c¸i t©m th­¬ng kh¾p mäi ng­êi, th­¬ng tõ cÆn b∙ ®Õn h¹n ­u ®∙i, th× lµm g× chµng cã c¸i danh ngµy nay? H¾c ¸m! N¬i nµo còng h¾c ¸m! H¾c ¸m lµ vÜnh cöu t¹i ®¶o Biªn Bøc nµy! N÷ nh©n n¾m tay L­u H­¬ng, ®­a chµng ®i trong h¾c ¸m. Lßng chµng r¹t rµo niÒm th­¬ng c¶m. Nµng ®∙ nãi víi chµng: - Ta kh«ng tªn hä, ta lµ mét c«ng cô. Gi¶ nh­ ng­¬i muèn cho ta mét c¸i tªn, th× cø gäi lµ §«ng Tam N­¬ng, chØ v× gian phßng cña ta mang sè ba, ë vÒ h­íng §«ng! V« luËn con ng­êi ®ª tiÖn ®Õn ®©u, còng cã mét c¸i tªn. Ng­êi ta cßn cao høng ®Æt tªn cho c¶ con chã, con mÌo n÷a kia mµ! T¹i sao nµng kh«ng tªn? Nµng hái: - Ng­¬i muèn ta ®­a ng­¬i ®i ®©u? Trèn ®i ch¨ng? http://www.vietkiem.com -398- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §­¬ng nhiªn lµ kh«ng cã c¸i viÖc trèn ®i råi! Nµng l¹i hái: - §i t×m Biªn Bøc c«ng tö? Còng kh«ng ph¶i. L­u H­¬ng ®¸p: - §i cøu b»ng h÷u cña ta! B»ng h÷u lµ thø nhÊt, lµ tr­íc hÕt. B»ng h÷u lµ tèi khÈn nhÊt! Cã ng­êi cho r»ng L­u H­¬ng chØ sèng cho b»ng h÷u chø kh«ng v× chÝnh m×nh! §iÒu ®ã do chµng cam t©m t×nh nguyÖn mµ lµm, kh«ng ai bøc b¸ch, c­ìng Ðp, kh«ng ®îi vang cÇu. Cho ®Õn b©y giê, trong t×nh huèng nguy hiÓm, chµng còng kh«ng nghÜ ®Õn m×nh nhiÒu h¬n lµ nghÜ ®Õn b»ng h÷u, ®Õn nµng ®¸ng th­¬ng ®ang n¾m tay chµng ®­a chµng ®i. Chµng tù hái: - Nµng háng trèn tho¸t ®­îc, t¹i sao ch¼ng cã ®ñ dòng khÝ ®Ó tù s¸t? Hái, nh­ng chµng thõa hiÓu, chÕt lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n h¬n sèng! Huèng chi mét ng­êi chai lú víi c¸i khæ qua th¸ng n¨m liªn tôc, th× cÇn g× ph¶i t×m c¸i chÕt? Hä ®©u cßn sî khæ ®Ó m­în c¸i chÕt gióp hä trèn khæ? Hä uÓ o¶i qu¸ råi, t×m nguån vui, hä cßn l­êi thay, th× c«ng ®©u hä t×m c¸i chÕt? Hä kh«ng muèn lµm g× n÷a c¶, hä cø l÷ng lê ®Ó chê h¹t chuçi ngµy rông dÇn, rông dÇn! Nµng thèt: - Ta biÕt, ë phÝa kia, cã mét gian ngôc tï, song kh«ng râ c¸c b»ng h÷u cña ng­¬i cã bÞ giam trong ®ã ch¨ng. Bëi rÊt cã thÓ hä bÞ h¹ ®éc thñ råi còng nªn! §iÒu ®ã L­u H­¬ng kh«ng d¸m nghÜ ®Õn! Nµng tiÕp: - §Þa ph­¬ng nµy cã ba tÇng. Chóng ta hiÖn ®ang ë t¹i tÇng thø nhÊt. §óng lµ nµng sèng trong mét hÇm ngôc, cña khu ®Þa ngôc. Nµng l¹i tiÕp: - TÇng d­íi thÊp nµy cã ba d∙i nhµ §«ng, T©y vµ Nam. Trung gian lµ s¶nh ®­êng. Cã lóc, bän ta héi l¹i s¶nh ®­êng hÇu r­îu c¹nh kh¸ch. http://www.vietkiem.com -399- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng chît nhí ®Õn nh÷ng kü viÖn mµ chµng cã dõng ch©n l¹i. Nh÷ng n¬i ®ã, cã s¶nh ®­êng, quanh s¶nh ®­êng lµ phßng ngñ cña c¸c c« n­¬ng, hä ë trong ®ã chê kh¸ch mang tiÒn ®Õn ®¸nh ®æi c¸c thanh xu©n cña hä. Còng cã nh÷ng nµng ®­îc kh¸ch hµo mua chuéc, gi¶i phãng hä khái c¸i c¶nh b¸n thÞt lµm giµu cho bän Tµo kª. Nh­ng ë ®©y lµm g× cã h¹ng kh¸ch hµo ®ã? HoÆc gi¶, cã ai phÝ c«ng t×m ngÊn lÖ trong nô c­êi nghÒ nghiÖp cña hä! Cho nªn, vµo ®©y råi, c¸c nµng ®∙ biÕn thµnh nh÷ng khóc gç, tuy ®­îc chuyÒn tay, song hä lµ nh÷ng c¸i x¸c kh«ng hån. Hä uÓ o¶i hiÕn d©ng, uÓ o¶i chê chuçi ngµy r¬i rông ®Õn h¹t cuèi cïng. Nµng tiÕp: - Hai tÇng trªn, ta cã ®Õn ®ã vµi lÇn, nªn kh«ng hiÓu râ l¾m! Còng may, nhµ ngôc ë tÇng d­íi nµy. Chóng ta dß ®Õn sau nhµ, ®i theo vßng t­êng ®Õn phÝa h÷u, råi hoµnh ra phÝa sau n÷a, lµ ®Õn n¬i. Nh­ vËy con ®­êng ®i kh«ng xa l¾m, song lÇn mß tõng b­íc trong h¾c ¸m mµ ®i, ®­êng ng¾n còng thµnh xa, ph¶i mÊt thêi gian. ë ®©y, n¬i nµo còng trµn ngËp h¾c ¸m. Hä ®i mµ m­êng t­îng nh­ cßn t¹i chç. Nµng tiÕp: - Cßn ë trong nhµ, chóng ta cßn nãi n¨ng ®­îc. Ra khái cöa råi, lµ ph¶i nÝn lÆng, tuyÖt ®èi kh«ng nªn g©y mét tiÕng nhá. BÊt cø n¬i nµo còng cã mai phôc giÕt ng­êi! Cho nªn, ph¶i ®i chËm, chËm ®Õn ®é nh­ ch¼ng bao giê ®Õn ®Ých, cã vËy míi mong ®­îc an toµn! DÜ nhiªn, nh÷ng c©u ®ã, nµng nãi ra lóc cßn ë trong nhµ. Ra khái cöa råi, nµng nÝn lÆng, chÇm chËm b­íc ®i. L­u H­¬ng nghe bµn tay nµng run m∙i. Vµ må h«i l¹nh tu«n ra, ­¬n ­ít. Chµng cã c¶m gi¸c sù bÊt t­êng ®ang chê chùc chµng. Bçng, §«ng Tam N­¬ng dïng ch©n, tay n¾m chÆc tay L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ch¼ng thÊy g× c¶, song chµng cã c¶m gi¸c lµ cã ng­êi ®i ®Õn! C¶ hai ng­êi ®i ®Õn. Hä b­íc dÌ dÆt, chõng nh­ hä nhãn gãt, nªn tiÕng ch©n vang rÊt khÏ. Trªn ®¶o Biªn Bøc ch¼ng ph¶i bÊt cø ai còng giái kinh c«ng, dï cho bän ®ã kh«ng lµ cao thñ, nÕu L­u H­¬ng ®Ó cho hä ph¸t hiÖn ra chµng, th× hËu qu¶ còng nh­ gÆp ®óng cao thñ vËy! HËu qu¶ ®ã do sù b¸o ®éng, hËu qu¶ tr­íc hÕt do mai phôc mang l¹i, sau n÷a lµ lùc l­îng toµn ®¶o ®æ ®Õn, bao v©y, chËn ®Çu, chËn ®u«i... L­u H­¬ng Ðp s¸t l­ng cµo v¸ch, nÝn thë. Hai ng­êi ®ã tõ tõ ®i ®Õn, nh­ tuÇn phßng, nh­ truy tÇm dÊu vÕt ®Þch! ChØ cÇn mét chót s¸ng, lµ hä tr«ng thÊy L­u H­¬ng. Chµng ®øng c¸ch hä kh«ng h¬n hai th­íc. http://www.vietkiem.com -400- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, ¸nh s¸ng lµ mét thø cÊm tuyÖt ®èi trªn ®¶o. V« luËn lµ ai, còng kh«ng ®­îc mang vËt ®¸nh löa bªn m×nh. KÓ c¶ ng­êi t¹i ®¶o, lÉn ng­êi lªn ®¶o. §Õn c¸i ¨n, còng toµn lµ vËt nguéi l¹nh. Bëi löa sanh ra ¸nh s¸ng, mµ ¸nh s¸ng lµ mét ®iÒu cÊm. H¾c ¸m ph¶i ®­îc b¶o tr× tuyÖt ®èi. §ã lµ m¹ng lÞnh cña ®¶o chñ Biªn Bøc c«ng tö. M¹ng lÞnh ®ã ph¶i ®­îc chÊp hµnh nghiªm mËt. Hai ng­êi ®ã kh«ng nãi n¨ng g×, song L­u H­¬ng bçng nghe tiÕng ng­êi ®èi tho¹i. Cuéc ®èi tho¹i ph¸t xuÊt tõ bªn trong mét c¸nh cöa, vµ ch¼ng râ tõ lóc nµo, c¸nh cöa ®ã ®∙ më ra. Mét giäng nam nh©n vang lªn: - T¹i sao ng­¬i n¾m tay ta? Cã ph¶i ng­¬i ®Þnh hái, ta cßn muèn chiÕc ®iÕu ®ã ch¨ng? Mét n÷ nh©n ®¸p: - ChØ cÇn ng­¬i ®­a vËt ®ã cho ta, ng­¬i muèn g×, ta còng cho c¶! Giäng nµng rÊt dÞu. Nam nh©n ®iÒm nhiªn: - §¸ng lÏ ng­¬i nªn trao cho ta tÊt c¶! N÷ nh©n ®¸p: - LÇn sau, ng­¬i ®Õn ®©y... Nam nh©n c­êi l¹nh: - LÇn sau? Lµm sao ng­¬i biÕt lµ ta cßn trë l¹i ®©y t×m ng­¬i? T¹i ®©y, ®©u ph¶i chØ cã mét ng­¬i lµ n÷ nh©n? N÷ nh©n kh«ng ®¸p. Sù th­¬ng l­îng gi÷a hä kÕt thóc. Chît nam nh©n hái: - Ng­¬i kh«ng hót thuèc, t¹i sao ®ßi cã chiÕc ®iÕu? N÷ nh©n ®¸p nhÑ: - T¹i ta thÝch vËt ®ã. Ta thÝch c¸i h×nh kh¾c trªn chiÕc ®iÕu. Nam nh©n c­êi, hái: - Bøc ®å häa trªn ®iÕu? Ng­¬i hiÓu g× qua bøc ®å häa ®ã? N÷ nh©n ®¸p: - Ta sÏ nghiªn cøu, t×m hiÓu. Ta biÕt bøc ®å häa ®ã cã nói, cã n­íc, m­êng t­îng ngän nói c¹nh nhµ ta. Ta rê tay lªn ®ã, t­ëng t­îng qua c¸c nÐt kh¾c, nh­ ta trë vÒ nhµ... http://www.vietkiem.com -401- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng nãi nh­ ph¸c häa mét c¬n méng. Méng mµ ph¸c häa nh­ vËy, lµ nµng m¬ ngµy m¬ ®ªm! Råi nµng «m chÇm nam nh©n vang cÇu: - Cho ta ®i! Ta van ng­¬i! Ta vèn xem m×nh nh­ mét kÎ ®∙ chÕt, nh­ng lóc ta rê rÉm chiÕc ®iÕu, ta cã c¶m t­ëng lµ m×nh sèng l¹i... Rê rÉm nã, ta cã c¶m t­ëng m×nh thõa dòng khÝ chÞu ®ùng mäi niÒm ®au. B×nh sanh ta kh«ng hÒ ham muèn mét vËt g× c¶! Ng­¬i cho ta ®i! LÇn sau ®Õn, ta nhÊt ®Þnh... Nµng nµy còng nh­ §«ng Tam N­¬ng, t©m sù chua ch¸t qu¸! L­u H­¬ng th­¬ng c¶m, suýt buéc miÖng van cÇu kÎ nµo ®ã hé nµng. Nµng ch­a thèt døt c©u, mét tiÕng bèp vang lªn, mét bµn tay t¸t vµo mÆt. Nµng bÞ ai ®ã ®¸nh ng∙. Nam nh©n c­êi l¹nh, thèt: - Bµn tay ng­¬i, nÕu ®õng sê mã nam nh©n, ®©u xøng ch¹m vµo vËt cña ta! Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g× d¸m hái ta muèn... §«ng Tam N­¬ng vôt bu«ng tay L­u H­¬ng, råi nhµo tíi. *** vietkiem.com *** PhÉn né bèc lªn! PhÉn né lµm cho con ng­êi bõng tØnh, ng­êi tª liÖt còng m¶y ®éng Ýt nhiÒu, hµ huèng chi tª liÖt cã phÇn hån th«i? §«ng Tam N­¬ng nhµo tíi, lµ nµng bÊt cè nhÊt thiÕt. Nµng cã c¶m nghÜ, c¸i c¶m nghÜ c¸i t¸t tay cña y gi¸ng vµo mÆt nµng, chø kh«ng ph¶i y ®¸nh n÷ nh©n kia. Nam nh©n n»m méng còng kh«ng t­ëng lµ cã ng­êi nhµo vµo phßng nh­ thÕ. Y kªu lªn mét tiÕng kinh h∙i, råi mét vËt g× ®ã r¬i xuèng nÒn, kªu cèc mét tiÕng, chiÕc ®iÕu r¬i. Hai ng­êi tõng phßng nghe cã cuéc ®èi tho¹i ®Òu dõng ch©n. Hä kh«ng hÒ can thiÖp. §Õn b©y giê, hä míi vµo phßng. Cã thÓ trong lóc ®ã, vµ h¼n lµ ph¶i nhanh c¸c cuéc mai phôc ®Òu ®­îc b¸o ®éng qua tiÕng kªu kinh h∙i cña nam nh©n. Cã thÓ L­u h­¬ng nh©n biÕn cè ®ã mµ sa vµo tay ng­êi trªn ®¶o. Vµ nh­ vËy th× bao nhiªu næ lùc ®Ó thùc hiÖn mét kÕ ho¹ch ®Òu v« Ých. KÕ ho¹ch bÞ hñy diÖt råi! ChØ v× mét chiÕc ®iÕu! Chµng m¹o hiÓm cïng cùc, vµo lät n¬i ®©y, råi v× mét vËt v« gi¸ trÞ, mét chiÕc ®iÕu, mµ bao nhiªu c«ng tr×nh ph¶i ®æ s«ng ®æ biÓn. ThËt ®¸ng hËn, mµ còng ®¸ng buån c­êi! http://www.vietkiem.com -402- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, chµng kh«ng o¸n hËn! Bëi nguyªn nh©n chÝnh cña sù ®æ vì kÕ ho¹ch, kh«ng ph¶i lµ chiÕc ®iÕu, mµ lµ sù t«n kÝnh. T«n kÝnh mét ng­êi! KÕ ho¹ch cña chµng h­ háng, v× sù t«n kÝnh mét c¸ nh©n. Thùc hiÖn sù b¶o vÖ niÒm t«n kÝnh ®ã, b¾t buéc kÎ kia ph¶i biÕt t«n kÝnh ®ång lo¹i, §«ng Tam N­¬ng kh«ng ngÇn ng¹i g©y tiÕng ®éng, d¹y cho kÎ lç m∙ng mét bµi häc, ph¶i biÕt t«n kÝnh c¶ ®Õn mét con ng­êi ®ª tiÖn. Ng­êi ta ®ª tiÖn, kh«ng ph¶i ng­êi ta lµ phÇn tö b¹i ho¹i. Ng­êi ta ®ª tiÖn bÊt ®¾c dÜ mµ! Do quyÒn lùc c­ìng b¸ch, do tµn b¹o uy hiÕp mµ! Trªn ®êi, cã ai cam t×nh nguyÖn lao ®Çu vµo chiÕc vßng nhôc nh∙! KÎ kia ®õng û thÕ, khinh miÖt mét con ng­êi! KÎ kia kh«ng cã quyÒn muèn ®¸nh ai, cø ®¸nh! KÎ kia ph¶i häc lµm ng­êi, ®Ó biÕt t«n kÝnh ng­êi. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -403- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2