Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 23

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

75
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 23

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i ba Ta béi phôc ta C híp th©n h×nh, L­u H­¬ng l­ít tíi, xuyªn qua kho¶ng gi÷a hai g∙ gia n« cña ®¶o Biªn Bøc. Khi c¶ hai ph¸t gi¸c ra, chóng kh«ng cßn kÞp lµm mét ph¶n øng nµo. Cïi chá ®¸nh ra, ch¹m vµo s­ên chóng. L­u H­¬ng vèn nhanh th©n thñ, hiÖn t¹i chµng cÇn hµnh ®éng nhanh h¬n vµ nhanh cùc ®é. DÜ nhiªn, hai g∙ ®ã bÞ lo¹i ngay. Råi L­u H­¬ng quay m×nh vÒ h­íng nam nh©n. §«ng Tam N­¬ng ®∙ bÞ ®¸nh bay ra xa råi. ThÊy L­u H­¬ng l­ít tíi, y cao giäng hái: - Ng­¬i lµ ai?... Mét ph¸t ch­ëng nh­ trêi gi¸ng do L­u H­¬ng tung ra b¾n vµo y. Nh­ng, y cã chuÈn bÞ, thµnh ra tr¸nh khái. Ng­êi ®Õn ®­îc Biªn Bøc ®¶o, ®©u ph¶i thuéc h¹ng tÇm th­êng? Y hoµnh th©n, ®¶o ®é, ph¶n c«ng ngay. Y sö dông ng¹nh c«ng theo thñ ph¸p §¹i Suèt Bi, ph¸p chiªu, giã ch­ëng rÝt vu vu, tr­íc hÕt t¹o khÝ thÕ ¸p ®¶o tinh thÇn ®Þch. Nh­ng y tÝnh sai, bëi ®èi t­îng lµ L­u H­¬ng. Bëi gian phßng tèi qu¸, ng­êi ta kh«ng thÓ dïng m¾t quan s¸t, nh­ng ng­êi ta nghe tiÕng giã mµ nhËn ®Þnh vÞ trÝ ®Þch. Cho nªn dïng thø ng¹nh c«ng trong tr­êng hîp nµy, cã kh¸c nµo tù tiÕt lé t­ thÕ cho ®Þch nhÊm ®óng mµ ®¸nh vµo? Y võa ®¸nh tr¶ mét ch­ëng, lµ bÞ n¾m ®óng m¹ch m«n. Y n»m méng còng kh«ng t­ëng næi m×nh gÆp mét ®Þch nh©n ®¸ng sî. Y ®©u ph¶i lµ mét tay v õa? §µnh r»ng trªn ®êi vÉn cã ng­êi tµi giái h¬n y, song xuÊt ph¸t mét chiªu mµ chÕ ngù næi y, th× dï cho y, y còng kh«ng tin lµ cã bËc tµi giái nh­ vËy! Vµ b©y giê, con ng­êi tµi giái ®ã ®ang ®èi lËp víi y, ®ang chÕ ngù y! B©y giê, th× y chØ cßn lµ mét c¸i x¸c th«ng th­êng, c¸i x¸c cßn sèng, nh­ng kh«ng cö ®éng ®­îc! Y kªu lªn: - Ng­¬i... V« Ých, l­ìi cña y còng cøng lu«n! C©u nãi chØ ®­îc bu«ng ra mét tiÕng, cßn l¹i bao nhiªu lêi th× lóng tóng trong yÕt hÇu chê l­ìi ®­a ra. L­ìi bÊt ®éng råi, lêi trë vÒ bông d¹ ngay. Bëi L­u H­¬ng ®iÓm vµo mÊy nguyÖt ®¹o trªn m×nh y, kh«ng cho y nhÝt ®éng, kh«ng cho y ph¸t ©m. Mét giäng nãi vang khÏ bªn tay y: http://www.vietkiem.com -404- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ghi nhí! C¸c nµng ®ã còng lµ con ng­êi! Hä kh«ng lµ con vËt ®©u nhÐ! Lµ con ng­êi, th× ph¶i b×nh ®¼ng víi ng­êi! Lµ con ng­êi, tÊt ph¶i ®­îc t«n kÝnh. Dï x∙ héi cã nhiÒu giai cÊp, song giai cÊp kh«ng lµ c¸i møc ®o l­êng phÈm c¸ch con ng­êi! Giai cÊp lµ sù thµnh c«ng cña thñ ®o¹n, cã thÕ th«i! Kh«ng ai cã quyÒn xem rÎ sanh m¹ng cña ®ång lo¹i. *** vietkiem.com *** Trªn Biªn Bøc ®¶o, ng­êi ta xª dÞch b»ng xóc gi¸c, nh­ bÇy d¬i bay liÖng. Lóc bay, d¬i ph¸t xuÊt mét thø thinh ©m ®Æc biÖt. Thinh ©m ®ã loan ra, ch¹m vËt, d¬i cã c¶m gi¸c liÒn. §ã lµ thø ©m ban ®éc ®¸o cña loµi d¬i. B©y giê, L­u H­¬ng nghe tiÕng vang cña thø ©m ban ®ã tõ bèn phÝa väng ®Õn. Chµng biÕt, ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®ang bay ®Õn chç chµng ®øng. Chµng lµ ®iÓm hÊp lùc trung t©m, thu hót c¸i ®¸m ng­êi d¬i, hay d¬i ng­êi. Tuy nhiªn, nh÷ng æ mai phôc ch­a ph¸t xuÊt mét ph¶n øng nµo. Chóng ch­a ph¸t ®éng c¸c c¬ cÊu phßng thñ, nh­ b¾n tªn ®éc, phãng ¸m khÝ, lµ v× ë ®©y cã kh¸ch cña hä míi tõ lôc ®Þa ®Õn, nh÷ng kh¸ch ®ã ®ang t×m hoa trong ®Þa ngôc nµy!... Mét lÏ n÷a, khiÕn hä ch­a ph¸t ®éng, lµ thùc sù hä ch­a hiÓu viÖc g× ®∙ x¶y ra, nªn ch¼ng ai d¸m väng hµnh. HiÖn t¹i th× hä ®∙ hiÓu råi! BÊt cø ai, vµo n¬i ®©y, kh«ng ai lµm sao ®èi phã víi hä næi, bëi hä cã ­u thÕ h¬n ngo¹i nh©n. NhiÒu ­u thÕ chø kh«ng ph¶i mét. Phµm trong mét cuéc tranh chÊp, n¾m ®­îc mét ­u thÕ lµ qu¸ ®ñ råi. Huèng hå nhiÒu ­u thÕ? Mét, lµ hä kháe, chê ®Þch. Hai, lµ hä vÜnh viÔn ë trong h¾c ¸m, nh­ ng­êi bªn ngoµi quen víi d­¬ng quang. Hä thÊy ®Þch, ®Þch kh«ng thÊy hä. Ba, lµ ®Þa thÕ! Hä biÕt n¬i nµo lµ c¹m bÉy ®Ó tr¸nh. L­u H­¬ng dï lµ tay siªu viÖt, còng ph¶i nh­îng hä Ýt nhiÒu, bëi ba ­u ®iÓm ®ã. Tuy nhiªn, chµng cã thÓ t¹m thêi tr¸nh nguy c¬, b»ng c¸ch hoÆc gi¶ rêi ngay n¬i ®ã, hoÆc gi¶ dïng thuËt BÝch Hæ du t­êng bß theo v¸ch lªn tÇng trªn. Vµ chµng thuéc h¹ng ng­êi cÈn thËn, chØ khi nµo kh«ng thÓ ®­îc, th× míi chÊp nhËn mét cuéc x« x¸t th«i. §«ng Tam N­¬ng thÊp giäng b¶o: - Rót lui ngay! §Õn phÝa tr­íc mÆt ®ã, rÏ qua h÷u... http://www.vietkiem.com -405- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng n¾m tay nµng, thèt: - Ch¹y! §«ng Tam N­¬ng l¾c ®Çu: - Ta kh«ng ®i! Ta nhÊt ®Þnh ë l¹i ®©y, t×m chiÕc ®iÕu trao cho nµng! L­u H­¬ng thë dµi, kh«ng nãi chi n÷a. Chµng cßn nãi g× h¬n, nµng kh«ng mµng, nµng chØ nghÜ ®Õn chiÕc ®iÕu! Th× chiÕc ®iÕu ®ã cã gi¸ trÞ h¬n t¸nh m¹ng nµng vËy! NÕu lµ ng­êi nµo kh¸c, h¼n ph¶i cho lµ nµng ngu ngèc, ®iªn khïng, vµ cã thÓ bá r¬i nµng l¹i ®ã, hay miÔn c­ìng l«i nµng ®i. L­u H­¬ng kh«ng ng¨n trë nµng, còng kh«ng bá r¬i nµng. Chµng b»ng lßng ë l¹i víi nµng. ë l¹i ®Ó gióp nµng t×m chiÕc ®iÕu. ChiÕc ®iÕu biÓu hiÖn niÒm t«n kÝnh mét c¸ nh©n, biÓu hiÖu nh©n t¸nh cña nµng. L­u H­¬ng ph¶i gióp nµng phôc håi nh©n t¸nh! - Sau råi cã t×m ®­îc chiÕc ®iÕu ®ã kh«ng? ChÝnh Hå ThiÕt Hoa sau khi nghe thuËt sù t×nh h×nh, hái L­u h­¬ng c©u ®ã! L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ ®­îc! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - T×m ®­îc chiÕc ®iÕu, nh­ng ng­¬i l¹i mÊt m¹ng, Ých g×! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Chø m¹ng nµo ®ang ®èi tho¹i víi ng­¬i ®©y? Hå ThiÕt Hoa l¹i thë dµi: - Ng­¬i qu¶ thËt lµ con ng­êi tèt phóc! §i ®Õn ®©u ®Òu gÆp may m¾n c¶! Trong h¾c ¸m, t×m ®­îc mét vËt nhá nh­ thÕ tµi l¾m ®Êy! Ta cã c¶m t­ëng ng­¬i mß kim ®¸y biÓn! L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Kim, kh«ng cã mïi. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Mïi? Mïi g× trong vô nµy? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: http://www.vietkiem.com -406- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChiÕc ®iÕu g¾ng liÒn víi bao thuèc, ®iÕu rít xuèng, bao më tung, thuèc b¾n ra, mïi thuèc bèc lªn. Trong h¾c ¸m, t×m vÞ cã mïi b»ng mòi, dÔ nh­ ngoµi ¸nh s¸ng t×m vËt b»ng m¾t! Hå ThiÕt Hoa phôc liÒn. Råi tÆt l­ìi, thë ra, sau cïng y t¸n: - Ng­¬i qu¶ lµ bËc thiªn tµi! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - L¾m lóc, ta còng phôc ta lu«n! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Khèi ãc ng­¬i linh nghiÖm c¸i ®ã ta hiÓu råi. Nh­ng, chiÕc mòi ng­¬i, linh nghiÖm tõ lóc nµo thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - Ch¼ng ph¶i linh nghiÖm g× c¶, chØ v× mòi ta cã bÞnh, nghe mïi thuèc lµ ch¶y n­íc ngay. Do ®ã ta t×m ra chç chiÕc ®iÕu r¬i dÔ dµng! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - L¾m lóc, ta tù hái, t¹i sao, cø mçi lÇn gÆp khã kh¨n, lµ ®Õn phót cuèi ng­¬i míi cã chñ ý? Vµ lu«n lu«n cã biÖn ph¸p hãa tiªu mäi nguy hiÓm Ng­¬i cã tµi, hay cã phóc? *** vietkiem.com *** L­u H­¬ng trao c¸i bao ®ùng thuèc cho n÷ nh©n ®¸ng th­¬ng h¹i ®ã. Nµng muèn cã c¸i bao Êy, chø kh«ng lµ chiÕc ®iÕu. Së dÜ ph¶i ®ßi hái nh­ vËy, lµ v× hai vËt trªn m×nh nam nh©n kh«ng rêi nhau, cã c¸i nµy th× ph¶i cã c¸i kia. Nµng khãc, lÖ nµng r¬i xuèng tay chµng. LÖ ®ã, h¼n ph¶i quý, v× ý nghÜa cña lý do khiÕn cho nã trµo tu«ng. ChÝnh nµng còng kh«ng t­ëng lµ m×nh ®æ lÖ ®­îc, bëi h¹ng ng­êi nh­ nµng th× lµm g× cßn lÖ ®Ó ®æ n÷a? B©y giê th× nµng chÕt ®i, còng ch¼ng quan hÖ g×. Bëi nµng ®∙ t×m ®­îc nh©n t¸nh, sù t«n kÝnh t×m ®­îc bao ®ùng thuèc. L­u H­¬ng cßn ë ®ã. Kh«ng ë còng kh«ng lµm sao h¬n, v× chµng kh«ng lµm sao h¬n, v× chµng kh«ng thÓ ch¹y ®i. Bèn ph­¬ng t¸m h­íng, sù kú dÞ ph¸t sanh, gian nhµ ®ã hiÓn nhiªn bÞ bao v©y chÆt chÏ. Ch¼ng biÕt cã bao nhiªu ng­êi quanh bªn ngoµi, vµ sè ng­êi ®ã ra sao. §Õn c¶ v¸ch nhµ, v¸ch nói, còng ph¸t xuÊt thinh ©m, ®iÒu ®ã chøng tá cuéc bao v©y cùc kú quan träng. http://www.vietkiem.com -407- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­íi, cßn cã m¾t, cã lç hæng. Vßng v©y nµy ®Æc nh­ v¸ch ®¸ t­êng ®ång, con kiÕn kh«ng chui qua lät! ë trong ®ã, L­u H­¬ng tr¸nh sao khái bÞ chóng b¾t? Chµng kh«ng nÎo nµo ®Ó tho¸t ®i, nÕu Hå ThiÕt Hoa l©m vµo tr­êng hîp chµng, th× y ®∙ tung ph¸ vßng v©y, ®¸nh nhau trÝ m¹ng. L­u H­¬ng kh«ng hå ®å nh­ vËy. Lóc tèi nguy hiÓm, chµng lu«n lu«n cã ph­¬ng ph¸p tèi diÖu øng phã víi t×nh h×nh. Gian nhµ ®ã, ngang hai tr­îng, dµi ba tr­îng, cã mét chiÕc gi­êng, mét chiÕc bµn, mét chiÕc ghÕ. Nhµ kh«ng cöa sæ, duy nhÊt cã mét lèi ra vµo th«i. Gian nhµ nh­ c¸i chËu. L­u h­¬ng ë trong c¸i chËu ®ã, ng­êi ®Õn bao v©y, tèi thiÓu còng trªn hai tr¨m, nh­ng vµo lóc ®ã th× chØ cã b¶y t¸m m¹ng, m¹ng nµo còng cÇm n¬i tay mét gËy rÊt nhá, rÊt dµi. GËy ®ã nh­ c¸i vßi xóc gi¸c cña loµi c«n trïng, nh­ con m¾t cña chóng. Bao nhiªu ng­êi ®ã, lôc l¹o t×m kiÕm hai ng­êi trong mét c¸i chËu, th× cã g× dÔ h¬n? NÕu gËy cña chóng ch¹m vµo m×nh, lµ L­u H­¬ng cÇm nh­ ®i ®êi. Chóng cÇm gËy, qu¬ kh¾p n¬i, xoi mäi gãc, trªn bµn trªn gi­êng, d­íi gÇm bµn, gÇm gi­êng, ®Õn c¶ nãc nhµ. Nh­ng kh«ng cã L­u H­¬ng. ThÕ chµng biÕn ®©u mÊt. Råi cßn §«ng Tam N­¬ng n÷a, nµng còng biÕn ®i ®©u? Kh«ng ai biÕt t¹i sao c¶ hai mÊt d¹ng! Bän vµo lôc so¸t ®©m ra ho¶ng sî. Chóng quay l¹i n÷ nh©n kia, tra hái: - Ng­êi? ë ®©u? N÷ nh©n hái l¹i: - Ng­êi? Ai? N¬i ®©y lµm g× cã ng­êi ngoµi? Bän ®ã hái: - NÕu kh«ng cã ng­êi ngoµi, th× lµm sao cã ba kÎ chÕt? N÷ nh©n ®¸p: - Lµm sao t«i biÕt ®­îc? T«i cã thÊy g× ®©u? ChØ nghe mét vµi tiÕng kªu thÐt kinh h∙i, biÕt ®©u hä kh«ng tù s¸t h¹i nhau? Giäng nµng run run, chõng nh­ bÞ tra kh¶o qu¸, ®∙ kh«ng chÞu ®ùng næi. Nµng c¾n r¨ng, ®Ó mÆt chóng hµnh h¹, kh«ng hÒ tiÕt lé sù thËt. Bçng, cã ng­êi hái: - KÎ chÕt lµ ai? Mét ng­êi cung kÝnh ®¸p: - TriÖu C­¬ng, ng­êi phñ §¹i Danh? Vµ hai anh em s¸u m­¬i chÝn trong ®éi tuÇn th¸m. http://www.vietkiem.com -408- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng giËt m×nh, thÇm nghÜ: - TriÖu C­¬ng, cã c¸i hiÖu lµ §¬n Ch­ëng Khai BÝch, mét nh©n vËt hµng nhÊt, hµng nh× trong vâ l©m ngµy nay, kh«ng ngê víi mét chiªu lµ ta cã thÓ h¹ s¸t y? Th× ra chµng ®∙ ph¸t ra mét lùc l­îng cùc m¹nh! Vµ chØ trong nh÷ng lóc khÈn cÊp, con ng­êi míi ph¸t huy tËn c«ng lùc, mét c¸ch v« ý thøc! §inh Phong trÇm ng©m mét chót, råi tõ tõ thèt: - Ba ng­êi ®ã kh«ng chÕt! C¸c ng­¬i hå ®å qu¸, nªn kh«ng ph©n biÖt ®­îc ng­êi sèng víi ng­êi chÕt! Kh«ng ai ®©u! Cã tiÕng TriÖu C­¬ng rªn. §inh Phong hái: - ViÖc g× x¶y ra? Ai ®iÓm huyÖt c¸c h¹? TriÖu C­¬ng c¨m hËn: - T¹i h¹ nµo biÕt ®­îc! §Õn c¶ bãng h×nh, cßn ch­a thÊy, lµm g× biÕt lµ ai? §inh Phong l¹i hái: - H¾n dïng thñ ph¸p g×, ®iÓm huyÖt c¸c h¹? TriÖu C­¬ng ®¸p: - Kh«ng hiÓu ®­îc! Trong lóc m¬ hå, t¹i h¹ bÞ ®iÓm tróng! ThÕ c¸c vÞ kh«ng b¾t ®­îc h¾n sao? §inh Phong thë ra: - Kh«ng! Mét ng­êi cÊt tiÕng: - Bän tiÓu nh©n bao v©y chÆt chÏ quanh ®©y, dï cho ruåi muçi còng kh«ng bay lät. §inh Phong l¹nh lïng: - Ruåi muçi kh«ng bay lät, nh­ng ng­êi chui lät! TriÖu C­¬ng thë dµi: - H¾n qu¶ thËt ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! H¾n ph¶i lµ quû! B×nh sanh t¹i h¹ ch­a hÒ thÊy ai xuÊt thñ nhanh nh­ h¾n! §inh Phong thèt: - §¸ng lÏ c¸ch h¹ ph¶i ®o¸n lµ ai! TriÖu C­¬ng hái: http://www.vietkiem.com -409- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ biÕt h¾n lµ ai? §inh Phong gËt ®Çu: - õ! TriÖu C­¬ng hái gÊp: - Ai? §inh Phong bu«ng gän: - L­u H­¬ng! TriÖu C­¬ng nghe rîn ng­êi. L©u l¾m y Êp óng: - Sao... C¸c h¹ biÕt... lµ h¾n? §inh Phong l¹nh lïng: - NÕu ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng, th× c¸c h¹ ®∙ bÞ chÕt ®Ó diÖt khÈu råi! §¹o So¸i L­u H­¬ng v« luËn trong t×nh huèng nµo, vÉn kh«ng giÕt ng­êi. H¬n mÊy n¨m qua, bao nhiªu dÝnh lÝu trªn ®êi, bµn tay kh«ng v¸y m¸u, chØ cã mçi mét m×nh L­u H­¬ng! §iÒu ®ã, TriÖu C­¬ng hiÓu rÊt râ! Ngµy nay, y gÆp L­u H­¬ng, y tù hái, cuéc gÆp gì nµy may m¾n hay xui xÎo? §inh Phong nÝn lÆng gi©y l©u, bçng ra lÞnh: - Toµn thÓ lui vµo vÞ trÝ! Cã ng­êi hái: - Lui? Nh­ng... §inh Phong c­êi l¹nh: - Kh«ng lui th× lµm g× ®©y? Ch¼ng lÏ L­u H­¬ng trë l¹i cho c¸c ng­¬i b¾t! Chê h¾n trë l¹i µ? - Ng­¬i lóc ®ã nÊp t¹i ®©u? Hå ThiÕt Hoa nghe thuËt ®Õn ®ã liÒn hái. L­u H­¬ng c­êi, ®¸p: - Trªn gi­êng. Bän ta vÉn n»m ngay trªn gi­êng. Hå ThiÕt Hoa suýt kªu lªn: http://www.vietkiem.com -410- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Trªn gi­êng? Hai c¸i x¸c to lín, n»m ph×nh ph×nh trªn gi­êng, tr­íc con m¾t chóng? Chóng chÕt hay sao mµ ch¶ng tr«ng thÊy? L­u H­¬ng c­êi, tiÕp: - Ta cã c¸ch riªng cña ta chø! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸ch g×? Kh«ng lÏ trªn gi­êng cã c¬ quan? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Lµm g× cã c¬ quan? BÊt qu¸, trªn gi­êng chØ cã mét chiÕc ch¨n th«i! Hæ ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i dïng c¸ch chi? Kh«ng lÏ ng­¬i biÕn thµnh xó trïng thËt sù, chui vµo ch¨n, n»m xÕp re? L­u H­¬ng c­êi h× h×: - §©u ng­¬i thö ®o¸n xem, ta dïng c¸ch g× nµo? Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - Ai mµ ®o¸n ®­îc c¸ch quû cña ng­¬i! L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Thùc ra, c¸ch ®ã kh«ng l¹ chi c¶. Ta b¶o §«ng Tam N­¬ng n»m t¹i mét ®Çu gi­êng, ta n»m ë ®Çu kia, c¶ hai cã chiÕc ch¨n phñ bªn trªn, cho thËt th¼ng. Chóng rµ gËy ngang trªn, ch¼ng gÆp g×, cho r»ng chiÕc gi­êng kh«ng ng­êi n»m ®©u, chóng ta Èn nÊp ë d­íi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê mét lóc, thë dµi, ®o¹n thèt: - §óng vËy, ph­¬ng ph¸p ®ã ch¼ng l¹ lïng c¸i con khØ g× c¶. Tuy nhiªn, ta d¸m ch¾c, chØ cã ng­¬i míi nghÜ ra nã th«i! L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ta ®∙ tÝnh kü, biÕt ch¼ng bao giê chóng ®Õn n»m trªn gi­êng! Hµ huèng chiÕc ch¨n l¹i th¼ng thím, th× mét h×nh thÓ nµo ph¬i lé bªn trªn, y nh­ mÆt gi­êng b»ng ph¼ng. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - NÕu lóc ®ã, cã mét ®iÓm s¸ng, th× c¸c ng­¬i kÓ nh­ khæ lín! L­u H­¬ng thèt: http://www.vietkiem.com -411- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i ®õng quªn, Biªn Bøc ®¶o cÊm nÆng c¸i viÖc g× g©y ¸nh s¸ng! Phµm sù g× còng thÕ, cã bÒ mÆt tøc cã bÒ tr¸i, cã lîi tøc cã h¹i. Biªn Bøc c«ng t ö cã biÕt ®©u, h¾c ¸m lµ phßng tuyÕn b¶o vÖ hßn ®¶o, nh­ng l¹i lµ mét ph­¬ng tiÖn gióp ta rÊt nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa hái: - Tuy nhiªn, chóng tuÇn th¸m rÊt kü nh­ vËy, ng­¬i lµm sao tho¸t ®i ®­îc? L­u H­¬ng ®¸p: - Hä võa rót lui, lµ ta ®i liÒn. Ta hiÓu sau c¸i biÕn cè ®ã th× hä tuÇn th¸m cÈn mËt h¬n. Nh­ng khi rót lui lµm g× còng cã hçn lo¹n Ýt nhiÒu, ta nh©n sù hçn lo¹n ®ã, ®i ngay. NÕu chËm ®Ó mÊt c¬ héi, th× ®õng mong tho¸t khái tay hä. *** vietkiem.com *** Trong h¾c ¸m, cã tiÕng ch©n hai ng­êi. Hai ng­êi tiÕn ®Õn. Trong hai ng­êi, cã mét nÆng b­íc h¬n, cßn ng­êi kia th× b­íc nhÑ h¬n quû. NÕu Hå ThiÕt Hoa kh«ng ¸p tay s¸t mÆt nÒn, th× kh«ng bao giê ph¸t hiÖn ra tiÕng ch©n nhÑ ®ã. Ng­êi b­íc nhÑ nh­ vËy, kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng th× cßn ai n÷a! Hæ ThiÕt Hoa hy väng, ­ím thö: - L∙o Xï Trïng? Ng­êi ®ã hái l¹i: - TiÓu Hå? §iÒm hy väng cuèi cïng tan biÕn, Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Con mÑ nã! Ng­¬i ®Õn ®©y lµm chi? C¸i tµi cña ng­¬i vÉn s¸ng chãi mµ! Ng­¬i ®Õn ®©y mét m×nh? Tù ng­¬i ®Õn? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §­¬ng nhiªn tù ta ®Õn! Mµ ta ®©u cã ph¶i lµ con c¸? Chµng më l­íi, gi¶i huyÖt lu«n cho Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Ta lµ c¸! C¸ chÕt! Ng­¬i tµi h¬n ta nhiÒu! Tr­¬ng Tam còng ®­îc gi¶i huyÖt, råi h¾n hái: http://www.vietkiem.com -412- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Lµm sao ng­¬i biÕt bän ta ë ®©y? L­u H­¬ng ®¸p: - Nhê vÞ b»ng h÷u cña ta ®­a ®Õn. Tr­¬ng Tam kinh ng¹c: - B»ng h÷u cña ng­¬i? Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Nµng lµ §«ng Tam N­¬ng! Ta tin r»ng sau nµy råi c¸c ng­¬i vµ nµng còng sÏ trë thµnh b»ng h÷u víi nhau! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - §­¬ng nhiªn! B»ng h÷u cña ng­¬i, lµ b»ng h÷u cña ta! RÊt tiÕc, hiÖn t¹i ta kh«ng thÊy nµng! Råi y hái: - §«ng Tam N­¬ng! M¹nh giái chø! T¹i h¹ lµ Hå ThiÕt Hoa, g∙ kia lµ Tr­¬ng Tam! §«ng Tam N­¬ng ®¸p: - M¹nh giái. Giäng nµng h¬i run, cã lÏ v× nµng kh«ng hÒ cã b»ng h÷u, b×nh sanh kh«ng ai xem nµng nh­ b»ng h÷u. L­u H­¬ng hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Kh«ng biÕt n÷a! ... Cã lÏ TiÓu hå biÕt, nh­ng khi nµo h¾n chÞu nãi ra! L­u h­¬ng l¹i hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc, råi nghiÕn r¨ng ®èi ®¸p: - Chóng ta khái t×m nµng! L­u H­¬ng kinh h∙i: - Kh«ng lý nµng ®∙... Hå ThiÕt Hoa ®¸p lu«n: http://www.vietkiem.com -413- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nµng kh«ng hÒ nh¶y ra khái cç xe! Tr­¬ng Tam kªu ý mét tiÕng khÏ: - ThËt vËy? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Ta ë bªn c¹nh nµng tõ lóc ®Çu, ®Õm ®Õn n¨m m­¬i, lËp tøc ta tung m×nh lªn, cßn nµng th× vÉn ®øng ®ê t¹i chç. Kh«ng thÓ nµo ta lÇm ®­îc! Tr­¬ng Tam lÊy lµm l¹: - T¹i sao nµng kh«ng nh¶y? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Nµng lµ l∙o b»ng h÷u cña ng­¬i trªn ®¶o kia mµ! Th× nµng cßn theo bän ta lµm chi? BiÕt ®©u cç xe ®ã lµ m­u m« cña nµng, do sù quan th«ng cña nµng víi ng­êi trªn ®¶o mµ cã? L­u H­¬ng thë dµi: - Ng­¬i nghi oan cho nµng hai l­ît råi, ®õng t¸i ph¹m lÇn thø ba n÷a! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i cho ta lµ nãi oan uæng cho nµng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - VËy ng­¬i gi¶i thÝch lý do nµng kh«ng ®i theo chóng ta cho ta nghe ®i! Ch¼ng lÏ nµng kh«ng ®Õm ®Õn n¨m m­¬i! L­u H­¬ng thë dµi: - Nµng kh«ng theo chóng ta, lµ nµng v× chóng ta ®ã! Nµng v× ng­¬i ®óng h¬n. Hå ThiÕt Hoa suýt kªu lªn: - Nµng v× ta! V× muèn ®Èy ta vµo l­íi? L­u H­¬ng thèt: - Nµng ®©u cã biÕt bªn d­íi cã c¹m bÉy? Hå ThiÕt Hoa c¶i: - Cã biÕt míi kh«ng nh¶y chø! Kh«ng biÕt th× sî g× mµ kh«ng nh¶y? http://www.vietkiem.com -414- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu Biªn Bøc c«ng tö thÊy cç xe kh«ng, v« duyªn v« cí ch¹y vµo, th× nhÊt ®Þnh lµ nghi ngê cã ng­êi lÐn lóc x©m nhËp b»ng lèi kh¸c. Vµ nhÊt ®Þnh lµ ®Ò cao c¶nh gi¸c h¬n. Cho nªn Kim c« n­¬ng cè ý ë l¹i trong cç xe, cho cç xe cã ng­êi, cho Biªn Bøc c«ng tö kh«ng nghi ngê. Nµng hy sinh, ®Ó thµnh toµn chóng ta ®ã! §«ng Tam N­¬ng chît thë dµi, råi b¶o: - C¸i g× ng­¬i còng biÕt râ, thay thÕ ng­êi v¾ng mÆt biÖn luËn rÊt x¸c ®¸ng! Ng­¬i n¾m chÆt ruét gan cña ng­êi ta trong tay! L­u H­¬ng tiÕp: - NÕu nµng nãi ra, ®∙ ch¾c g× ng­¬i chÞu cho nµng hy sinh nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa dËm ch©n råi lÈm nhÈm: - Ta thËt lµ mét kÎ ngèc, ch¼ng biÕt kh«n biÕt d¹i, biÕt h¹i lîi chót nµo! L­u H­¬ng hái: - ë ®©y cßn cã mét vÞ b»ng h÷u, ch¼ng râ ai vËy? Tr­¬ng Tam thèt: - NhÊt ®Þnh ng­¬i kh«ng ®o¸n ®­îc lµ ai! L­u H­¬ng thong th¶ hái: - Cã ph¶i lµ C©u huynh ch¨ng? Tr­¬ng Tam giËt m×nh, c­êi khæ: - Ng­¬i lµ mét vÞ thÇn tiªn hay sao Êy! Lµm sao ng­¬i l¹i biÕt lµ y? §­¬ng nhiªn chµng ph¶i biÕt! Chµng biÕt vµ chµng hiÓu con ng­êi cña C©u T ö Tr­êng. Mét con ng­êi cã hµnh ®éng võa qua, sím mu«n g× råi còng ph¶i cã c¸i kÕt cuéc nh­ thÕ ®ã. Chµng hái: - C©u huynh thä th­¬ng cã nÆng l¾m kh«ng? C©u Tö Tr­êng võa rªn võa ®¸p: - H­¬ng So¸i kh«ng cÇn quan t©m ®Õn t¹i h¹i! T¹i h¹ ph¶i thä nhËn sù b¸o øng! C¸c vÞ cø ®i ®i, Biªn Bøc c«ng tö t¹i tÇng trªn hÕt ®ã, cã lÏ hiÖn giê ®ang yÕn Èm linh ®×nh víi kh¸ch! Bçng, mét giäng l¹nh vang lªn: http://www.vietkiem.com -415- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Hä kh«ng ®i! Hä ph¶i ë ®©y, ®Ó cïng chÕt víi c¸c h¹! Hå ThiÕt Hoa vät m×nh ra ngoµi liÒn. Nh­ng, cöa ®ãng l¹i ®óng lóc. Cöa b»ng ®ång dµy bèn n¨m th­íc! Cöa dµy nh­ thÕ, th× v¸ch dµy h¬n. NÕu cöa ®ãng vµ khãa tõ bªn ngoµi, th× bän L­u H­¬ng cÇm nh­ bÞ ch«n sèng d­íi phÇn mé! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i lµm c¸ch nµo vµo lät trong nµy? L­u H­¬ng ®¸p: - Bªn ngoµi cã kho¸. Ta më kho¸ mµ vµo! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Vµo råi, ng­¬i cã ®ãng cöa l¹i kh«ng? L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ cã! Khi nµo ta l¹i ®Ó cöa më cho hä ph¸t hiÖn sù nghÞch th­êng! Hå ThiÕt Hoa hái lu«n: - Cã ai biÕt ng­¬i vµo ®©y ch¨ng? L­u H­¬ng thë dµi: - Bªn ngoµi kh«ng cã ng­êi canh cöa, cã lÏ hä cho r»ng nh÷ng ai bÞ giam bªn trong ®Òu kh«ng thÓ v­ît ngôc ®¸, tho¸t ®i! Hå ThiÕt Hoa h¬i run giäng: - ThÕ th× ng­êi võa råi ®ã, tõ ®©u ®Õn? L­u h­¬ng lµm sao biÕt ®­îc ®iÒu ®ã? Tr­¬ng Tam thèt: - Cã thÓ... ng­êi ®ã b¸m s¸t theo sau ng­¬i, ®i lu«n ®Õn ®©y... L­u H­¬ng tiÕp: - Cã thÓ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc, kªu lªn: - Cã ng­êi theo dâi ng­¬i ë phÝa sau, mµ ng­¬i ch¼ng hay biÕt g× c¶, thÕ lµ nghÜa g× chø? Ng­êi ®ã lµ quû µ? Tr­¬ng Tam x× mét tiÕng: http://www.vietkiem.com -416- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i kªu la lµm chi? Nh÷ng ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµy còng cã quû l¾m chø! Ng­¬i cßn kªu la n÷a quû sÏ ®Õn t×m ng­¬i ®Êy! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng mÊy l­ît, råi g»ng giäng ®¸p: - Ta muèn biÕn thµnh quû, th× ch¼ng bao giê ta sî quû ®©u! Tr­¬ng Tam hái: - Ai cã måi löa n¬i tay? Hå ThiÕt Hoa x× tr¶ l¹i: - Cßn ai cã måi löa chø? Ng­¬i ®õng quªn, lµ chóng ta ®­îc ng­êi vít tõ d­íi n­ãc lªn ®ã nhÐ! C©u Tö Tr­êng vôt thèt: - T¹i h¹ cã ®©y! Trong èng ®ång cña t¹i h¹, cã vËt ®¸nh löa! Tr­ong Tam c¶ mõng: - ThÕ c¸c h¹ kh«ng bÞ ng­êi lôc so¸t mµ lÊy råi sao? C©u Tö Tr­êng kh«ng ®¸p c©u hái, cø tiÕp lu«n: - VËt ®¸nh löa cña t¹i h¹, do PhÝch lÞch t¹i B¾c Kinh s¸ng chÕ, cung cÊp cho nhµ vua, nã cã nhiÒu ®Æc ®iÓm, ch¼ng h¹n kh«ng sî n­íc... Tr­¬ng Tam chËn lêi: - T¹i h¹ còng cã nghe nãi, mét vËt nhá nh­ vËy, song l¹i cã gi¸ trÞ ngµn vµng. Kh«ng mÊy ng­êi mua ®­îc nã! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Cã råi ®©y! VËt ®¸nh löa n»m ë chç nµy ®©y! §«ng Tam N­¬ng vôt cÊt cao giäng: - Kh«ng ®­îc ®©u! ë ®©y, kh«ng ai ®­îc ®èt ®Ìn, ®èt löa! Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Kh«ng ®èt löa, ®èt ®Ìn lµ ®Ó tr¸nh bÞ ph¸t gi¸c. Chóng ta ®∙ lé hµnh tung råi, th× cßn sî g× n÷a? Råi y c­êi, c­êi xong mÊy tiÕng, tiÕp lu«n: - Hµ huèng, t¹i h¹ ®ang muèn thÊy mÆt c« n­¬ng! §Ó sau nµy nhËn diÖn ®­îc b»ng h÷u cña l∙o Xó Trïng! §«ng Tam N­¬ng cÊt giäng khÈn thiÕt: http://www.vietkiem.com -417- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng! §õng! Xin b»ng h÷u ®õng ®èt löa! Ngµn v¹n lÇn ®õng! Nµng lé ý niÒm sî h∙i qu¸ râ rÖt. Nguy hiÓm nµng xem th­êng, c¸i chÕt, kh«ng ng¸n, t¹i sao nµng sî ¸nh s¸ng? L­u H­¬ng chît nhí ra, nµng trÇn truång, véi cëi chiÕc ¸o choµng bªn ngoµi, kho¸c lªn m×nh nµng. Trong khi ®ã, nµng lu«n miÖng vang cÇu, giäng cµng lóc cµng run. V« Ých. Hå ThiÕt Hoa ®∙ bËt löa lªn råi! Mét ®iÓm s¸ng loÐ lªn, mäi ng­êi ®Òu s÷ng sê! trong bãng tèi vÜnh c÷u, nÕu cã mét ®iÓm s¸ng, th× ai còng ph¶i mõng, ph¶i vui chø! Vui, mõng, hay kh«ng, tù mäi ng­êi hiÓu lÊy. Nh­ng, hiÖn t¹i th× ng­êi nµo còng lé vÎ kinh dÞ, m­êng t­îng bi ai... T¹i sao? Bao nhiªu cÆp m¾t ®Òu ®æ dån vÒ §«ng Tam N­¬ng! Nµng ®Ñp kh«ng thÓ t¶! Nh­ng tiÕc thay, h»ng lµ con ng­êi trêi sanh ®Ó mµ kh«ng bao giê tr«ng thÊy ¸nh s¸ng! Nµng thiÕu ®«i m¾t. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -418- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2