Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 27

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

42
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 27

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i bÈy QuyÕt chiÕn M u«n ng­êi mét ý nghÜ, tÊt c¶ t©n kh¸ch cïng thèt: - V« luËn viÖc g×, H­¬ng so¸i ph©n phã. Toµn thÓ anh em xin tu©n hµnh! L­u H­¬ng nhÊn m¹nh tõng tiÕng mét: - NÕu t¹i h¹ t×m ®­îc Biªn Bøc c«ng tö, th× cuéc chiÕn ph¶i khai diÔn gi÷a song ph­¬ng lµ c¸i ch¾c! Lóc ®ã, c¸c vÞ cø b×nh tÜnh, ®Ó mÆc t¹i h¹ an lßng cïng y ®Þnh quyÕt th­ hung. QuÇn hïng ®ång thanh ®¸p: - H­¬ng so¸i kh«ng ph¶i lo ng¹i. Bän t¹i h¹ kh«ng bao giê can thiÖp gióp bªn nµy, hay bªn kia, mµ còng kh«ng chÊp nhËn cho bÊt cø ai chen vµo vô. Bän t¹i h¹ sÏ diÖt trõ kÎ nµo tiÕp trî y! HiÖn t¹i, L­u H­¬ng ®∙ xoay ®­îc thÕ cê råi, giµnh c¸i thÕ chñ ®éng râ rµng. Nh­ng Biªn Bøc c«ng tö lµ ai? Y hiÖn t¹i ë ®©u? QuÇn hïng ®∙ thÊy râ bÒ tr¸i cña sù t×nh, ai ai còng khÈn tr­¬ng. Trõ mét ng­êi. Ng­êi ®ã lu«n lu«n gi÷ thÇn s¾c an t­êng. H¾n ngåi yªn t¹i chç. Ng­êi ®ã lµ Nguyªn Tïy V©n. Vµ L­u H­¬ng ®ang ch¨m chó nh×n y. Råi chµng hái: - Nguyªn c«ng tö cã muèn cho t¹i h¹ nªu danh t¸nh cña Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ: - H­¬ng So¸i cø nãi. T¹i h¹ s½n sµng nghe. L­u H­¬ng thë dµi . - NÕu vËy, cung kÝnh bÊt nh­ phông m¹ng. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Nãi ngay ®i. Ng­¬i cø dÇn dµ m∙i, chóng ta n«n nao suýt chÕt ®©y. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -451- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Quanh n¨m, suèt th¸ng, kh«ng thÊy mÆt trêi, kh«ng thÊy löa, vÜnh viÔn giam m×nh trong h¾c ¸m, chØ v× Biªn Bøc c«ng tö vèn kh«ng cÇn ®Õn c¸c sù kiÖn ®ã. Chµng chÇm chËm tiÕp: - Bëi, Biªn Bøc c«ng tö lµ ng­êi trêi sanh ra, thiÕu ¸nh s¸ng! Mäi ng­êi trõng m¾t nh×n Nguyªn Tïy V©n. Nguyªn Tïy V©n vÉn am t­êng nh­ th­êng. H¾n c­êi nh¹t, thèt: - T¹i h¹ lµ mét ng­êi ®ui. L­u H­¬ng tiÕp nèi: - Vµ Nguyªn c«ng tö chÝnh lµ Biªn Bøc c«ng tö! Nguyªn Tïy V©n vÉn b×nh tÜnh: - A! T¹i h¹ µ? L­u H­¬ng tiÕp: - Tuy c¸c h¹ ph¸ hñy thÝnh gi¸c cña Anh L∙o tiÒn bèi b»ng c¸ch lµm háng vµnh tai, nh­ng chËm mét chót, v× c¸i chç chËm tay cña c¸c h¹, Anh l∙o tiÒn bèi cßn nghe ®­îc mét sù kiÖn cuèi cïng, nghe råi l∙o tiÒn bèi cßn nãi ®­îc tiÕng cuèi cïng. Mét tiÕng th«i, còng ®ñ gióp cho t¹i h¹ vÑt mµn bÝ mËt. Anh V¹n Lý lóc ®ã, chØ hÐt lªn cã mçi mét tiÕng: - Nguyªn... HÐt lªn mét tiÕng, l∙o nÝn lu«n, bëi lóc ®ã thÝnh gi¸c cña l∙o hÕt linh råi, ®«i tai cña l∙o bÞ ©m thinh kú dÞ trong ngôc g©y chÊn ®éng m¹nh: Nh­ng c¸i tiÕng ®ã rÊt ®ñ, tiÕng ®ã x¸c ®Þnh hoµi nghi, L­u H­¬ng kh«ng cÇn cã nh÷ng chi tiÕt kh¸c h¬n! Tõ l©u råi, chµng hoµi nghi Nguyªn Tïy V©n. Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - T¹i h¹ biÕt thÕ nµo råi H­¬ng So¸i còng ®i ®Õn kÕt luËn nÇy! Ng­êi thø nhÊt, kh«ng tin L­u H­¬ng, lµ Hå ThiÕt Hoa. Ch¼ng nh÷ng mét y kh«ng tin, mµ cßn cã nhiÒu ng­êi kh«ng tin. HÇu hÕt ®Òu kh«ng tin, bëi rÊt khã tin! L­u H­¬ng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng n¾m mét chøng cí nµo x¸c thùc. Nguyªn c«ng tö lµ ng­êi ®a m­u, tóc trÝ, tÊt cã thõa lý lÏ ®Ó phñ nhËn. Nguyªn Tïy V©n l¾c ®Çu: - Kh«ng cÇn! http://www.vietkiem.com -452- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n c­êi! Nô c­êi cña h¾n ®¹m b¹c qu¸! Nô c­êi cã vÎ cao ng¹o qu¸. L­u H­¬ng thë dµi: - T¹i h¹ chê nghe Nguyªn c«ng tö gi¶i thÝch. Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ lÇm! C¸c h¹ lÇm! C¶ hai chóng ta cïng lÇm. L­u H­¬ng cau mµy: - T¹i h¹ lÇm? Nguyªn Tïy V©n tõ tõ tiÕp: - T¹i h¹ cø t­ëng m×nh chØ cÇn ®«i m¾t cña c¸c h¹ th«i. B©y giê nghÜ l¹i, míi biÕt lµ cÇn c¶ sanh m¹ng cña c¸c h¹! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - C¸c h¹ cã c¬ héi thùc hiÖn ý muèn ®ã. Nh­ng c¬ héi kh«ng lín l¾m ®©u. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Nh­ng Ýt nhÊt còng lín h¬n c¬ héi cña c¸c h¹, ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng thë dµi: - Cã lÏ vËy! Nguyªn Tïy V©n trÇm t­. Chît h¾n thèt: - Cã nh÷ng ng­êi, viÖc thiªn h¹ th× rÊt s¸ng suèt. Tr¸i l¹i, ®èi víi viÖc cña chÝnh hä, th× rÊt mï mê! L­u H­¬ng ®¸p: - Bëi lÏ gi¶n dÞ lµ hiÓu viÖc ng­êi th× dÔ h¬n hiÓu viÖc m×nh! Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Trõ c¸c h¹! C¸c h¹ hiÓu ng­êi, c¸c h¹ hiÓu chÝnh m×nh. B»ng vµo ®iÓm ®ã, c¸c h¹ h¬n h¼n phÇn ®«ng nh©n lo¹i. Chóng ta ®èi lËp víi nhau, thËt lµ mét sù bÊt ®¾c dÜ! L­u H­¬ng thë ra: - T¹i h¹ ch­a tõng nghe nãi, trªn ®êi nµy, ®Þch nh©n ®¸ng sî nhÊt cña t¹i h¹ lµ Nguyªn c«ng tö ®ã! Nguyªn Tïy V©n hái: http://www.vietkiem.com -453- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ kh«ng hy väng th¾ng t¹i h¹? L­u H­¬ng gËt ®Çu, dï Nguyªn Tïy V©n kh«ng thÊy ®­îc cö ®éng ®ã. - Ph¶i! Nguyªn Tïy V©n hái: - §∙ thÕ, t¹i sao c¸c h¹ muèn giao thñ? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ bÞ dån vµo thÕ ch¼ng ®Æng ®õng! Cßn biÕt lµm sao h¬n? Nguyªn Tïy V©n bu«ng gän: - Tèt l¾m! H¾n vôt ®øng lªn. Råi h¾n c­êi nhÑ tiÕp lu«n: - T¹i h¹ tõng nghe, c¸c h¹ cã biÖt tµi lÊy Ýt th¾ng nhiÒu, lÊy yÕu th¾ng m¹nh. T¹i h¹ muèn biÕt, c¸c h¹ dïng biÖn ph¸p g×? L­u H­¬ng l¹nh lïng: - Kh«ng cã biÖn ph¸p chi c¶ Nguyªn c«ng tö ¹. BÊt qu¸ t¹i h¹ chØ cã mét chót bÝ quyÕt th«i. BÝ quyÕt ®ã lµ tÝn t©m. Trong mäi hµnh ®éng t¹i h¹ lu«n lu«n gi÷ v÷ng lßng tin. Nguyªn Tïy V©n kªu khÏ: - TÝn t©m? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i h¹ tin r»ng, tµ kh«ng bao giê th¾ng ch¸nh, c­êng quyÒn kh«ng bao giê th¾ng c«ng lý. H¾c ¸m kh«ng bao giê tr­êng cöu v« tËn! ChØ cã vÊn ®Ò giai ®o¹n th«i! Nguyªn Tïy V©n cuèi cïng ph¶i biÕn s¾c mÆt. Tuy nhiªn h¾n c­êi l¹nh, hái: - TÝn t©m cã nu«i sèng con ng­êi, thay cho vËt thùc ®­îc kh«ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng! Tuy nhiªn, con ng­êi kh«ng cã tÝn t©m, th× ch¼ng kh¸c nµo mét x¸c kh«ng hån! Con ng­êi ®ã ®Æt ®Ó nh­ thi thÓ kÎ chÕt, chØ cßn biÕt ®i biÕt ®øng chø cßn t×nh c¶m th× kh« c»n. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - §­îc råi, chê xem tÝn t©m cña c¸c h¹ cã quËt næi t¹i h¹ ch¨ng. http://www.vietkiem.com -454- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n phÊt èng tay ¸o, th©n h×nh n­¬ng theo bay vót lªn m­êng t­îng mét con d¬i chíp c¸nh. T­ thÕ rÊt ®Ñp. Xem h¾n bay kh«ng nhanh, nh­ng trong tho¸ng m¾t, h¾n ®¸p xuèng tr­íc mÆt L­u H­¬ng. QuÇn hïng chØ nghe tiÕng, ch­a thÊy miÕng, b©y giê thÊy råi, ®ång béi phôc Nguyªn Tïy V©n lµ mét ®¹i tµi. Bu«ng xu«i hai tay, èng ¸o chÊm ®Êt, Nguyªn Tïy V©n thèt: - Xin mêi! Hai ng­êi v¸i nhau, cïng lïi ba b­íc ng­êi nµo còng lé nô c­êi. Cho ®Õn b©y giê, ch­a ai nãi mét tiÕng v« lÔ víi nhau. Hä lµ nh÷ng ng­êi trÇm tÜnh cùc ®é. Ai ai còng nh×n vµo tay hä, tay ®ã nhÝch ®éng lµ trËn th­ hïng khai diÔn, ®Êt lë trêi long! Ai ai còng chê, håi hép, lo ©u. Bçng, mét ng­êi hÐt lín: - Khoan. Cuéc chiÕn nµy, ph¶i vÒ phÇn ta. Bãng ng­êi chíp lªn. Hå ThiÕt Hoa ®∙ ®øng tr­íc L­u H­¬ng. L­u H­¬ng cau mµy: - Ta ®∙ nãi råi! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ta kh«ng cÇn biÕt ng­¬i ®∙ nãi g×. Cuéc chiÕn nµy, nhÊt ®Þnh ng­¬i ph¶i nh­êng ta. L­u H­¬ng hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t h­íng qua Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Võa tr«ng thÊy h¾n, lµ ta xem h¾n nh­ b»ng h÷u ngay. C¸c ng­¬i hoµi nghi h¾n, ta biÖn hé cho h¾n, bªnh vùc h¾n b»ng ngµn lÎ mét lý lÏ. Nh­ng ng­îc l¹i! H¾n b¸n rÎ ta! Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Trªn giang hå, n¬i nµo, lóc nµo còng cã tr¨m ngµn ®iÒu ngôy dÞ. C¸c h¹ kh«ng nªn tïy tiÖn mµ ®­a tin ng­êi. NhÊt lµ kh«ng ph¶i mçi ng­êi ®Òu cã thÓ trë thµnh b»ng h÷u ch©n chÝnh cña chóng ta. Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - §µnh r»ng ta lÇm, song ®em ta ra b¸n, ng­¬i ph¶i hèi hËn víi hµnh ®éng ®ã. Nguyªn Tïy V©n kh«ng cßn gi÷ lÔ ®é víi Hå ThiÕt Hoa: - KÎ hèi hËn chÝnh lµ ng­¬i. H¾n cao ng¹o tiÕp: http://www.vietkiem.com -455- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Thõa dÞp ch­a ®Õn lóc hèi hËn, ng­¬i nªn lïi l¹i ®i. Cßn ®Êy! Ta kh«ng muèn giao thñ víi ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn: - ChØ v× ng­¬i tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta. L­u H­¬ng kia, hoÆc gi¶ y cßn mét vµi phÇn hy väng, chø ng­¬i th× ®õng mong lµm viÖc phi th­êng. Ta ®∙ b¶o, ng­¬i sÏ hèi hËn lµ c¸i ch¾c. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - C©m. Tay quyÒn bay ra, giã quyÒn lín h¬n tiÕng qu¸t. Ai còng biÕt con ng­êi Hå ThiÕt Hoa lµ con ng­êi xung ®éng. V× mét chót nhá nhen, y cã thÓ biÕn thµnh mét cuéc chiÕn lín. HoÆc gi¶ kh«ng ®¸nh nhau ®­îc, th× y nh¶y cµo cµo, hÐt vang cã nh­ vËy tøc khÝ cña y míi v¬i ®i. Nh­ng hiÖn t¹i y trÇm trô khÝ h¬n bÊt cø ng­êi nµo tõng næi tiÕng lµ trÇm tÜnh. Vµ ch¼ng nh÷ng chØ trong hiÖn t¹i mµ th«i. Kh«ng ®¸nh ®­îc nhau y s«i ®éng ghª gím, ®¸nh nhau th× tr¸i l¹i y b×nh tÜnh kh«ng t­ëng næi. B×nh sanh, y chØ gi÷ ®­îc b×nh tÜnh trong nh÷ng lóc ®¸nh nhau th«i. Së dÜ y b×nh tÜnh ®­îc trong lóc ®¸nh nhau, lµ nhê cã ®¸nh nhau hµng tr¨m hµng ngµn trËn sanh tö. Kinh nghiÖm cho biÕt, cµng b¹o t¸o, lµ cµng dÔ thÊt b¹i. Nh­ng l¹ lïng thay tho¹t ®Çu, y cßn b×nh tÜnh, qua chiªu ®Çu, y b¹o t¸o lªn ngay. HÇu nh­ y quªn mÊt bao nhiªu kinh nghiÖm thu thËp trong c¸c trËn chiÕn kh¾p giang hå. MÆc h¾n b¹o tµn, Nguyªn Tïy V©n cø ung dung tr¸nh nÐ. Hå ThiÕt Hoa vung quyÒn thôc m¹ng. Tr­¬ng Tam næi giËn m¾ng: - Ngèc tö! Ngèc tö h¹ng nÆng râ rµng! Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi, võa tiÕp tôc chiÕn ®Êu võa thèt: - Ai cho h¾n lµ ngèc, chÝnh ng­êi ®ã míi thËt lµ ngèc H¾n tr­íc sau, ch­a hoµn thñ. Tr­¬ng Tam cao giäng: - §­¬ng nhiªn ng­¬i kh«ng nãi h¾n ngèc, bëi ng­¬i ®ang hy väng h¾n ngèc. H¾n cµng ngèc, ng­¬i cµng cã lîi. Nguyªn Tïy V©n hái: http://www.vietkiem.com -456- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i muèn h¾n thay ®æi chiªu ph¸p? H¾n ph¶i dïng nh÷ng chiªu thøc b×nh lÆng ®èi phã víi ta? Tr­¬ng Tam kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa næi giËn, qu¸t: - Dï ng­¬i lµ kÎ kh«ng ra qu¸i gi, ta còng kh«ng dïng thñ ®o¹n hÌn h¹ ®èi ®Þch víi ng­¬i ®©u. Cø yªn trÝ, m¾t kh«ng thÊy, th× ng­¬i cßn tai, ta dïng toµn chiªu thøc cã g©y tiÕng giã cho ng­¬i chèng ®ì. Chõng nh­ Hå ThiÕt Hoa nãi ®óng ý Nguyªn Tïy V©n. H¾n lo sî nh÷ng chiªu thøc b×nh lÆng. Tuy nhiªn vÉn c­êi thèt: - Ta vèn yªn trÝ tõ l©u. Lóc nµo ta còng yªn trÝ c¶. Chiªu thøc b×nh lÆng còng nh­ chiªu thøc å ¹t ®èi víi ta kh«ng cã lîi, cø lµm. NÕu ta bÞ quËt ng∙ v× nh÷ng c¸i thÇm lÆng, th× ta ®∙ chÕt tõ l©u ®©u cßn sèng ®Õn b©y giê? Ng­¬i biÕt chø, ®èi víi nh÷ng kÎ mï thiªn h¹ thÝch dïng thñ ®o¹n thÇm lÆng l¾m ®ã. Cho nªn ta ph¶i cã c¸ch ®èi phã víi thÇm lÆng. §èi phã ®Ó tù b¶o toµn, v× ta cßn ham sèng. Tr­íc sau y vÉn ch­a hoµn thñ. Hå ThiÕt Hoa ®¸nh ®óng m­êi b¶y quyÒn, ®ét nhiªn thu tay vÒ. Nguyªn Tïy V©n còng trô bé liÒn. Hå ThiÕt Hoa thèt: - HiÖn t¹i lµ lóc ®éng thñ, chø kh«ng ph¶i lóc ®éng khÈu. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - §­¬ng nhiªn! Ta biÕt nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ sao ng­¬i kh«ng xuÊt thñ? Nguyªn Tïy V©n l¹nh lïng: - ChØ v× ta biÕt qu¸ nhiÒu. Hå ThiÕt Hoa g¾t: - Ng­¬i biÕt c¸i gi? Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - Ng­¬i xung phong lµm mét cuéc thùc nghiÖm cho L­u H­¬ng ®øng bªn ngoµi xem vâ c«ng cña ta, ®Ó t×m c¸ch hãa gi¶i nh÷ng chiªu thøc cña ta. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng, Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Qu¶ thËt ng­¬i lµ mét b»ng höu tèt cña h¾n. RÊt tiÕc ng­¬i dïng t©m c¬ mµ kh«ng thu thËp ®­îc kÕt qu¶ nµo, thËt phÝ qu¸. http://www.vietkiem.com -457- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - A! Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - VÒ vâ c«ng, ta luyÖn qua ba m­¬i ba m«n, v« luËn víi m«n nµo ta còng cã thÓ ®¸nh ng∙ ng­êi ®­îc nh­ th­êng. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Trong ba m­¬i ba m«n c«ng cña ng­¬i ®ã, lîi h¹i nhÊt lµ c¸i m«n kho¸c l¸c. Nguyªn Tïy V©n kh«ng c¸u, tr¸i l¹i cßn c­êi tiÕp: - NÕu kÓ lu«n m«n kho¸c l¸c th× con sè ph¶i n©ng lªn mét, céng tÊt c¶ lµ ba m­¬i bèn m«n. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Trong ba m­¬i bèn m«n, bá m«n kho¸c l¸c ra, ng­¬i kÓ c¸c m«n cßn l¹i cho ta xem. Nguyªn Tïy V©n kÓ ngay: - §¹i B¹t thñ t¹i Gi¸p H¹ Cèc ngoµi §«ng Doanh ®¶o, khinh c«ng cña HuyÕt ¶nh Nh©n, Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña Hoa S¬n ph¸i, §¹i Thñ Ên cña Huúnh Gi¸o MËt T«ng, Chu Sa Ch­ëng, ¸m khÝ cã ®éc d­îc cña §­êng M«n ®Êt Thôc, nh÷ng m«n c«ng nµy ch¾c lµ ng­¬i biÕt. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Håi Phong V« LiÔu kiÕm gåm cã 49 thøc cña Cè §¹o Nh©n trªn Bµn S¬n, Hµng Long Phôc Hæ La H¸n QuyÒn cña ThiÕu L©m, L­u V©n Phi Tô cña ph¸i Vâ §ang, Thi QuyÒn cña hä Ng«n t¹i ®Êt ThÇn Ch©u, Ngò Hæ §o¹n M«n §ao cña hä Bµnh t¹i Trung Nguyªn, Uyªn ¦¬ng Thèi cña Ch¸nh T«ng B¾c Ph¸i. Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Bao nhiªu ®ã ch­a ®ñ sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ng­¬i cho lµ ®ñ, t¹i sao kh«ng xuÊt thñ? http://www.vietkiem.com -458- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Tr¶ lÔ cho ng­¬i. Bëi v× ng­¬i cho ta lµ kÎ b»ng h÷u, ta nghÜ nªn ®Ó cho ng­¬i sèng thªm mét thêi gian, dï lµ thêi gian ng¾n. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Ng­¬i Ên ®Þnh thêi gian ®ã bao l©u? Nguyªn Tïy V©n thèt: -Ýt nhÊt còng lµ sau khi tÊt c¶ c¸c ng­¬i Êy ®Òu chÕt s¹ch. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - C¸c ng­êi Êy? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - TÊt c¶ c¸c ng­êi hiÖn cã mÆt t¹i ®©y. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®Þnh giÕt hÕt mäi ng­êi? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - BÝ mËt cña ta hä ®∙ biÕt råi, tù nhiªn hä ph¶i chÕt, ®Ó cho ta sèng. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t, råi bËt c­êi rîn. - C¸c vÞ nghe chø? G∙ ®ã ch¼ng nh÷ng kho¸c l¸c mµ cßn nu«i méng n÷a ®Êy. Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn: - Méng lµ ®èi víi c¸c ng­¬i ®ã. RÊt tiÕc cho c¸c ng­¬i trong c¬n méng nµy, c¸c ng­¬i kh«ng bao giê tØnh. Tr­¬ng Tam vôt thèt: - RÊt tiÕc c¸i g× ng­¬i còng kh«ng thÊy. NÕu thÊy ®­îc, h¼n lµ ng­¬i kh«ng nãi lªn c©u nãi ®ã. N¬i tÇng thø hai, cã löa ch¸y. Ch¼ng râ löa ph¸t sanh tõ lóc nµo. V× kh«ng ai l­u ý. Löa bèc cao h¬n s¸u b¶y th­íc, m­êng t­îng mét bøc t­êng. Löa bao v©y thuéc h¹ cña Biªn Bøc c«ng tö. Chóng dïng h¾c ¸m nhèt ng­êi, th× b©y giê ¸nh s¸ng nhèt chóng l¹i. B×nh th­êng, chóng lµ d∙ thó, song cã d∙ thó nµo l¹i kh«ng sî löa? Cho nªn thay v× v­ît qua t­êng löa, chóng l¹i lïi, b¶y t¸m m­¬i tªn cïng dån vµo mét chç. http://www.vietkiem.com -459- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §ét nhiªn, tõng tªn mét nèi tiÕp nhau ng∙ gôc xuèng råi kh«ng trë dËy næi. Ch¼ng ai hiÓu t¹i sao. NÕu muèn gi¶i thÝch th× chØ cã mét c¸ch: ma ph¸p? Mét thø ma ph¸p cùc kú lîi h¹i. Linh hån cña chóng bÞ thø ma ph¸p ®ã xua ®uæi khái thÓ x¸c råi. Tr­¬ng Tam gäi §inh Phong: - Ng­¬i cã m¾t tÊt thÊy râ, sao ng­¬i kh«ng t­êng thuËt cho kÎ thiÕu m¾t nghe? §inh Phong biÕn s¾c mÆt kh«ng cßn h¹t m¸u, m«i x¸m, rung rung. G∙ cßn nãi lµm sao thµnh lêi næi? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Cho nªn trªn ®êi cã nh÷ng kÎ thÝch mï. Mï th× khái cÇn tr«ng thÊy c¸i g× c¶. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kh«ng tr«ng thÊy th× kh«ng sî, kh«ng lo. Dï cã chÕt, còng chÕt t­¬i, chÕt tèt, chÕt ®Ñp, yªn t©m mµ chÕt. Kh«ng v­íng vÝt lôy phiÒn. Nguyªn Tïy V©n c­êi l¹nh: - Kh«ng tr«ng thÊy, ch¼ng ph¶i lµ kh«ng hiÓu. Cã kÎ thÊy, song kh«ng hiÓu g×. Cã kÎ kh«ng thÊy mµ sù g× còng biÕt hÕt. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i biÕt g×? Nguyªn Tïy V©n b×nh tÜnh tiÕp: - Ta biÕt nhiÒu h¬n c¸c ng­¬i. Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - A! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i biÕt hiÖn t¹i thñ h¹ cña ng­¬i ë ®©u ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ë c¸i chç kh«ng ai ®i ®Õn ®­îc. Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - T¹i sao ta kh«ng thÊy chóng cã ®éng tÞnh g×? http://www.vietkiem.com -460- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChØ v× chóng ®∙ bÞ ®iÓm huyÖt cïng ng¶ xuèng bÊt ®éng. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh trõng m¾t nh×n h¾n. Chõng nh­ y kh«ng tin lµ h¾n mï. Nh­ng kh«ng tin còng kh«ng ®­îc, v× h¾n mï thËt sù. Nguyªn Tïy V©n hái l¹i: - Ng­¬i cã m¾t, ng­¬i tr«ng thÊy, vËy ng­¬i cã tr«ng thÊy ai ®iÓm huyÖt chóng kh«ng? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Lµm sao y biÕt ®­îc ®iÒu ®ã? Löa bèc ch¸y, nh­ cã mét ma ph¸p sanh löa, löa ch¸y m¹nh mµ kh«ng lan ra bõa b∙i, chõng nh­ cã mét ma ph¸p nµo øc chÕ trong mét ph¹m vi Ên ®Þnh. Råi bän ng­êi bÞ löa bao v©y ®ét nhiªn ng∙ xuèng. Th× ra tªn nµy ®iÓm huyÖt tªn kia, tÊt c¶ tù ®iÓm ®ång bän, tÊt c¶ cïng ng∙. ThÕ lµ sao? Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Ng­¬i biÕt ai ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - KÎ ®iÓm huyÖt chÝnh lµ kÎ phãng ho¶. Mµ kÎ phãng háa lµ ai? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -461- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2