intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 27

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
33
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 27

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i bÈy QuyÕt chiÕn M u«n ng­êi mét ý nghÜ, tÊt c¶ t©n kh¸ch cïng thèt: - V« luËn viÖc g×, H­¬ng so¸i ph©n phã. Toµn thÓ anh em xin tu©n hµnh! L­u H­¬ng nhÊn m¹nh tõng tiÕng mét: - NÕu t¹i h¹ t×m ®­îc Biªn Bøc c«ng tö, th× cuéc chiÕn ph¶i khai diÔn gi÷a song ph­¬ng lµ c¸i ch¾c! Lóc ®ã, c¸c vÞ cø b×nh tÜnh, ®Ó mÆc t¹i h¹ an lßng cïng y ®Þnh quyÕt th­ hung. QuÇn hïng ®ång thanh ®¸p: - H­¬ng so¸i kh«ng ph¶i lo ng¹i. Bän t¹i h¹ kh«ng bao giê can thiÖp gióp bªn nµy, hay bªn kia, mµ còng kh«ng chÊp nhËn cho bÊt cø ai chen vµo vô. Bän t¹i h¹ sÏ diÖt trõ kÎ nµo tiÕp trî y! HiÖn t¹i, L­u H­¬ng ®∙ xoay ®­îc thÕ cê råi, giµnh c¸i thÕ chñ ®éng râ rµng. Nh­ng Biªn Bøc c«ng tö lµ ai? Y hiÖn t¹i ë ®©u? QuÇn hïng ®∙ thÊy râ bÒ tr¸i cña sù t×nh, ai ai còng khÈn tr­¬ng. Trõ mét ng­êi. Ng­êi ®ã lu«n lu«n gi÷ thÇn s¾c an t­êng. H¾n ngåi yªn t¹i chç. Ng­êi ®ã lµ Nguyªn Tïy V©n. Vµ L­u H­¬ng ®ang ch¨m chó nh×n y. Råi chµng hái: - Nguyªn c«ng tö cã muèn cho t¹i h¹ nªu danh t¸nh cña Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ: - H­¬ng So¸i cø nãi. T¹i h¹ s½n sµng nghe. L­u H­¬ng thë dµi . - NÕu vËy, cung kÝnh bÊt nh­ phông m¹ng. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Nãi ngay ®i. Ng­¬i cø dÇn dµ m∙i, chóng ta n«n nao suýt chÕt ®©y. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -451- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Quanh n¨m, suèt th¸ng, kh«ng thÊy mÆt trêi, kh«ng thÊy löa, vÜnh viÔn giam m×nh trong h¾c ¸m, chØ v× Biªn Bøc c«ng tö vèn kh«ng cÇn ®Õn c¸c sù kiÖn ®ã. Chµng chÇm chËm tiÕp: - Bëi, Biªn Bøc c«ng tö lµ ng­êi trêi sanh ra, thiÕu ¸nh s¸ng! Mäi ng­êi trõng m¾t nh×n Nguyªn Tïy V©n. Nguyªn Tïy V©n vÉn am t­êng nh­ th­êng. H¾n c­êi nh¹t, thèt: - T¹i h¹ lµ mét ng­êi ®ui. L­u H­¬ng tiÕp nèi: - Vµ Nguyªn c«ng tö chÝnh lµ Biªn Bøc c«ng tö! Nguyªn Tïy V©n vÉn b×nh tÜnh: - A! T¹i h¹ µ? L­u H­¬ng tiÕp: - Tuy c¸c h¹ ph¸ hñy thÝnh gi¸c cña Anh L∙o tiÒn bèi b»ng c¸ch lµm háng vµnh tai, nh­ng chËm mét chót, v× c¸i chç chËm tay cña c¸c h¹, Anh l∙o tiÒn bèi cßn nghe ®­îc mét sù kiÖn cuèi cïng, nghe råi l∙o tiÒn bèi cßn nãi ®­îc tiÕng cuèi cïng. Mét tiÕng th«i, còng ®ñ gióp cho t¹i h¹ vÑt mµn bÝ mËt. Anh V¹n Lý lóc ®ã, chØ hÐt lªn cã mçi mét tiÕng: - Nguyªn... HÐt lªn mét tiÕng, l∙o nÝn lu«n, bëi lóc ®ã thÝnh gi¸c cña l∙o hÕt linh råi, ®«i tai cña l∙o bÞ ©m thinh kú dÞ trong ngôc g©y chÊn ®éng m¹nh: Nh­ng c¸i tiÕng ®ã rÊt ®ñ, tiÕng ®ã x¸c ®Þnh hoµi nghi, L­u H­¬ng kh«ng cÇn cã nh÷ng chi tiÕt kh¸c h¬n! Tõ l©u råi, chµng hoµi nghi Nguyªn Tïy V©n. Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - T¹i h¹ biÕt thÕ nµo råi H­¬ng So¸i còng ®i ®Õn kÕt luËn nÇy! Ng­êi thø nhÊt, kh«ng tin L­u H­¬ng, lµ Hå ThiÕt Hoa. Ch¼ng nh÷ng mét y kh«ng tin, mµ cßn cã nhiÒu ng­êi kh«ng tin. HÇu hÕt ®Òu kh«ng tin, bëi rÊt khã tin! L­u H­¬ng tiÕp: - T¹i h¹ kh«ng n¾m mét chøng cí nµo x¸c thùc. Nguyªn c«ng tö lµ ng­êi ®a m­u, tóc trÝ, tÊt cã thõa lý lÏ ®Ó phñ nhËn. Nguyªn Tïy V©n l¾c ®Çu: - Kh«ng cÇn! http://www.vietkiem.com -452- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n c­êi! Nô c­êi cña h¾n ®¹m b¹c qu¸! Nô c­êi cã vÎ cao ng¹o qu¸. L­u H­¬ng thë dµi: - T¹i h¹ chê nghe Nguyªn c«ng tö gi¶i thÝch. Nguyªn Tïy V©n thèt: - T¹i h¹ lÇm! C¸c h¹ lÇm! C¶ hai chóng ta cïng lÇm. L­u H­¬ng cau mµy: - T¹i h¹ lÇm? Nguyªn Tïy V©n tõ tõ tiÕp: - T¹i h¹ cø t­ëng m×nh chØ cÇn ®«i m¾t cña c¸c h¹ th«i. B©y giê nghÜ l¹i, míi biÕt lµ cÇn c¶ sanh m¹ng cña c¸c h¹! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - C¸c h¹ cã c¬ héi thùc hiÖn ý muèn ®ã. Nh­ng c¬ héi kh«ng lín l¾m ®©u. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Nh­ng Ýt nhÊt còng lín h¬n c¬ héi cña c¸c h¹, ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng thë dµi: - Cã lÏ vËy! Nguyªn Tïy V©n trÇm t­. Chît h¾n thèt: - Cã nh÷ng ng­êi, viÖc thiªn h¹ th× rÊt s¸ng suèt. Tr¸i l¹i, ®èi víi viÖc cña chÝnh hä, th× rÊt mï mê! L­u H­¬ng ®¸p: - Bëi lÏ gi¶n dÞ lµ hiÓu viÖc ng­êi th× dÔ h¬n hiÓu viÖc m×nh! Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Trõ c¸c h¹! C¸c h¹ hiÓu ng­êi, c¸c h¹ hiÓu chÝnh m×nh. B»ng vµo ®iÓm ®ã, c¸c h¹ h¬n h¼n phÇn ®«ng nh©n lo¹i. Chóng ta ®èi lËp víi nhau, thËt lµ mét sù bÊt ®¾c dÜ! L­u H­¬ng thë ra: - T¹i h¹ ch­a tõng nghe nãi, trªn ®êi nµy, ®Þch nh©n ®¸ng sî nhÊt cña t¹i h¹ lµ Nguyªn c«ng tö ®ã! Nguyªn Tïy V©n hái: http://www.vietkiem.com -453- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ kh«ng hy väng th¾ng t¹i h¹? L­u H­¬ng gËt ®Çu, dï Nguyªn Tïy V©n kh«ng thÊy ®­îc cö ®éng ®ã. - Ph¶i! Nguyªn Tïy V©n hái: - §∙ thÕ, t¹i sao c¸c h¹ muèn giao thñ? L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ bÞ dån vµo thÕ ch¼ng ®Æng ®õng! Cßn biÕt lµm sao h¬n? Nguyªn Tïy V©n bu«ng gän: - Tèt l¾m! H¾n vôt ®øng lªn. Råi h¾n c­êi nhÑ tiÕp lu«n: - T¹i h¹ tõng nghe, c¸c h¹ cã biÖt tµi lÊy Ýt th¾ng nhiÒu, lÊy yÕu th¾ng m¹nh. T¹i h¹ muèn biÕt, c¸c h¹ dïng biÖn ph¸p g×? L­u H­¬ng l¹nh lïng: - Kh«ng cã biÖn ph¸p chi c¶ Nguyªn c«ng tö ¹. BÊt qu¸ t¹i h¹ chØ cã mét chót bÝ quyÕt th«i. BÝ quyÕt ®ã lµ tÝn t©m. Trong mäi hµnh ®éng t¹i h¹ lu«n lu«n gi÷ v÷ng lßng tin. Nguyªn Tïy V©n kªu khÏ: - TÝn t©m? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹i h¹ tin r»ng, tµ kh«ng bao giê th¾ng ch¸nh, c­êng quyÒn kh«ng bao giê th¾ng c«ng lý. H¾c ¸m kh«ng bao giê tr­êng cöu v« tËn! ChØ cã vÊn ®Ò giai ®o¹n th«i! Nguyªn Tïy V©n cuèi cïng ph¶i biÕn s¾c mÆt. Tuy nhiªn h¾n c­êi l¹nh, hái: - TÝn t©m cã nu«i sèng con ng­êi, thay cho vËt thùc ®­îc kh«ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng! Tuy nhiªn, con ng­êi kh«ng cã tÝn t©m, th× ch¼ng kh¸c nµo mét x¸c kh«ng hån! Con ng­êi ®ã ®Æt ®Ó nh­ thi thÓ kÎ chÕt, chØ cßn biÕt ®i biÕt ®øng chø cßn t×nh c¶m th× kh« c»n. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - §­îc råi, chê xem tÝn t©m cña c¸c h¹ cã quËt næi t¹i h¹ ch¨ng. http://www.vietkiem.com -454- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¾n phÊt èng tay ¸o, th©n h×nh n­¬ng theo bay vót lªn m­êng t­îng mét con d¬i chíp c¸nh. T­ thÕ rÊt ®Ñp. Xem h¾n bay kh«ng nhanh, nh­ng trong tho¸ng m¾t, h¾n ®¸p xuèng tr­íc mÆt L­u H­¬ng. QuÇn hïng chØ nghe tiÕng, ch­a thÊy miÕng, b©y giê thÊy råi, ®ång béi phôc Nguyªn Tïy V©n lµ mét ®¹i tµi. Bu«ng xu«i hai tay, èng ¸o chÊm ®Êt, Nguyªn Tïy V©n thèt: - Xin mêi! Hai ng­êi v¸i nhau, cïng lïi ba b­íc ng­êi nµo còng lé nô c­êi. Cho ®Õn b©y giê, ch­a ai nãi mét tiÕng v« lÔ víi nhau. Hä lµ nh÷ng ng­êi trÇm tÜnh cùc ®é. Ai ai còng nh×n vµo tay hä, tay ®ã nhÝch ®éng lµ trËn th­ hïng khai diÔn, ®Êt lë trêi long! Ai ai còng chê, håi hép, lo ©u. Bçng, mét ng­êi hÐt lín: - Khoan. Cuéc chiÕn nµy, ph¶i vÒ phÇn ta. Bãng ng­êi chíp lªn. Hå ThiÕt Hoa ®∙ ®øng tr­íc L­u H­¬ng. L­u H­¬ng cau mµy: - Ta ®∙ nãi råi! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ta kh«ng cÇn biÕt ng­¬i ®∙ nãi g×. Cuéc chiÕn nµy, nhÊt ®Þnh ng­¬i ph¶i nh­êng ta. L­u H­¬ng hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t h­íng qua Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Võa tr«ng thÊy h¾n, lµ ta xem h¾n nh­ b»ng h÷u ngay. C¸c ng­¬i hoµi nghi h¾n, ta biÖn hé cho h¾n, bªnh vùc h¾n b»ng ngµn lÎ mét lý lÏ. Nh­ng ng­îc l¹i! H¾n b¸n rÎ ta! Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Trªn giang hå, n¬i nµo, lóc nµo còng cã tr¨m ngµn ®iÒu ngôy dÞ. C¸c h¹ kh«ng nªn tïy tiÖn mµ ®­a tin ng­êi. NhÊt lµ kh«ng ph¶i mçi ng­êi ®Òu cã thÓ trë thµnh b»ng h÷u ch©n chÝnh cña chóng ta. Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - §µnh r»ng ta lÇm, song ®em ta ra b¸n, ng­¬i ph¶i hèi hËn víi hµnh ®éng ®ã. Nguyªn Tïy V©n kh«ng cßn gi÷ lÔ ®é víi Hå ThiÕt Hoa: - KÎ hèi hËn chÝnh lµ ng­¬i. H¾n cao ng¹o tiÕp: http://www.vietkiem.com -455- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Thõa dÞp ch­a ®Õn lóc hèi hËn, ng­¬i nªn lïi l¹i ®i. Cßn ®Êy! Ta kh«ng muèn giao thñ víi ng­¬i. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - T¹i sao? Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn: - ChØ v× ng­¬i tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta. L­u H­¬ng kia, hoÆc gi¶ y cßn mét vµi phÇn hy väng, chø ng­¬i th× ®õng mong lµm viÖc phi th­êng. Ta ®∙ b¶o, ng­¬i sÏ hèi hËn lµ c¸i ch¾c. Hå ThiÕt Hoa hÐt: - C©m. Tay quyÒn bay ra, giã quyÒn lín h¬n tiÕng qu¸t. Ai còng biÕt con ng­êi Hå ThiÕt Hoa lµ con ng­êi xung ®éng. V× mét chót nhá nhen, y cã thÓ biÕn thµnh mét cuéc chiÕn lín. HoÆc gi¶ kh«ng ®¸nh nhau ®­îc, th× y nh¶y cµo cµo, hÐt vang cã nh­ vËy tøc khÝ cña y míi v¬i ®i. Nh­ng hiÖn t¹i y trÇm trô khÝ h¬n bÊt cø ng­êi nµo tõng næi tiÕng lµ trÇm tÜnh. Vµ ch¼ng nh÷ng chØ trong hiÖn t¹i mµ th«i. Kh«ng ®¸nh ®­îc nhau y s«i ®éng ghª gím, ®¸nh nhau th× tr¸i l¹i y b×nh tÜnh kh«ng t­ëng næi. B×nh sanh, y chØ gi÷ ®­îc b×nh tÜnh trong nh÷ng lóc ®¸nh nhau th«i. Së dÜ y b×nh tÜnh ®­îc trong lóc ®¸nh nhau, lµ nhê cã ®¸nh nhau hµng tr¨m hµng ngµn trËn sanh tö. Kinh nghiÖm cho biÕt, cµng b¹o t¸o, lµ cµng dÔ thÊt b¹i. Nh­ng l¹ lïng thay tho¹t ®Çu, y cßn b×nh tÜnh, qua chiªu ®Çu, y b¹o t¸o lªn ngay. HÇu nh­ y quªn mÊt bao nhiªu kinh nghiÖm thu thËp trong c¸c trËn chiÕn kh¾p giang hå. MÆc h¾n b¹o tµn, Nguyªn Tïy V©n cø ung dung tr¸nh nÐ. Hå ThiÕt Hoa vung quyÒn thôc m¹ng. Tr­¬ng Tam næi giËn m¾ng: - Ngèc tö! Ngèc tö h¹ng nÆng râ rµng! Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi, võa tiÕp tôc chiÕn ®Êu võa thèt: - Ai cho h¾n lµ ngèc, chÝnh ng­êi ®ã míi thËt lµ ngèc H¾n tr­íc sau, ch­a hoµn thñ. Tr­¬ng Tam cao giäng: - §­¬ng nhiªn ng­¬i kh«ng nãi h¾n ngèc, bëi ng­¬i ®ang hy väng h¾n ngèc. H¾n cµng ngèc, ng­¬i cµng cã lîi. Nguyªn Tïy V©n hái: http://www.vietkiem.com -456- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i muèn h¾n thay ®æi chiªu ph¸p? H¾n ph¶i dïng nh÷ng chiªu thøc b×nh lÆng ®èi phã víi ta? Tr­¬ng Tam kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa næi giËn, qu¸t: - Dï ng­¬i lµ kÎ kh«ng ra qu¸i gi, ta còng kh«ng dïng thñ ®o¹n hÌn h¹ ®èi ®Þch víi ng­¬i ®©u. Cø yªn trÝ, m¾t kh«ng thÊy, th× ng­¬i cßn tai, ta dïng toµn chiªu thøc cã g©y tiÕng giã cho ng­¬i chèng ®ì. Chõng nh­ Hå ThiÕt Hoa nãi ®óng ý Nguyªn Tïy V©n. H¾n lo sî nh÷ng chiªu thøc b×nh lÆng. Tuy nhiªn vÉn c­êi thèt: - Ta vèn yªn trÝ tõ l©u. Lóc nµo ta còng yªn trÝ c¶. Chiªu thøc b×nh lÆng còng nh­ chiªu thøc å ¹t ®èi víi ta kh«ng cã lîi, cø lµm. NÕu ta bÞ quËt ng∙ v× nh÷ng c¸i thÇm lÆng, th× ta ®∙ chÕt tõ l©u ®©u cßn sèng ®Õn b©y giê? Ng­¬i biÕt chø, ®èi víi nh÷ng kÎ mï thiªn h¹ thÝch dïng thñ ®o¹n thÇm lÆng l¾m ®ã. Cho nªn ta ph¶i cã c¸ch ®èi phã víi thÇm lÆng. §èi phã ®Ó tù b¶o toµn, v× ta cßn ham sèng. Tr­íc sau y vÉn ch­a hoµn thñ. Hå ThiÕt Hoa ®¸nh ®óng m­êi b¶y quyÒn, ®ét nhiªn thu tay vÒ. Nguyªn Tïy V©n còng trô bé liÒn. Hå ThiÕt Hoa thèt: - HiÖn t¹i lµ lóc ®éng thñ, chø kh«ng ph¶i lóc ®éng khÈu. Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - §­¬ng nhiªn! Ta biÕt nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ sao ng­¬i kh«ng xuÊt thñ? Nguyªn Tïy V©n l¹nh lïng: - ChØ v× ta biÕt qu¸ nhiÒu. Hå ThiÕt Hoa g¾t: - Ng­¬i biÕt c¸i gi? Nguyªn Tïy V©n gi¶i thÝch: - Ng­¬i xung phong lµm mét cuéc thùc nghiÖm cho L­u H­¬ng ®øng bªn ngoµi xem vâ c«ng cña ta, ®Ó t×m c¸ch hãa gi¶i nh÷ng chiªu thøc cña ta. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng, Nguyªn Tïy V©n thë dµi: - Qu¶ thËt ng­¬i lµ mét b»ng höu tèt cña h¾n. RÊt tiÕc ng­¬i dïng t©m c¬ mµ kh«ng thu thËp ®­îc kÕt qu¶ nµo, thËt phÝ qu¸. http://www.vietkiem.com -457- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - A! Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - VÒ vâ c«ng, ta luyÖn qua ba m­¬i ba m«n, v« luËn víi m«n nµo ta còng cã thÓ ®¸nh ng∙ ng­êi ®­îc nh­ th­êng. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Trong ba m­¬i ba m«n c«ng cña ng­¬i ®ã, lîi h¹i nhÊt lµ c¸i m«n kho¸c l¸c. Nguyªn Tïy V©n kh«ng c¸u, tr¸i l¹i cßn c­êi tiÕp: - NÕu kÓ lu«n m«n kho¸c l¸c th× con sè ph¶i n©ng lªn mét, céng tÊt c¶ lµ ba m­¬i bèn m«n. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Trong ba m­¬i bèn m«n, bá m«n kho¸c l¸c ra, ng­¬i kÓ c¸c m«n cßn l¹i cho ta xem. Nguyªn Tïy V©n kÓ ngay: - §¹i B¹t thñ t¹i Gi¸p H¹ Cèc ngoµi §«ng Doanh ®¶o, khinh c«ng cña HuyÕt ¶nh Nh©n, Thanh Phong ThËp Tam Thøc cña Hoa S¬n ph¸i, §¹i Thñ Ên cña Huúnh Gi¸o MËt T«ng, Chu Sa Ch­ëng, ¸m khÝ cã ®éc d­îc cña §­êng M«n ®Êt Thôc, nh÷ng m«n c«ng nµy ch¾c lµ ng­¬i biÕt. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Håi Phong V« LiÔu kiÕm gåm cã 49 thøc cña Cè §¹o Nh©n trªn Bµn S¬n, Hµng Long Phôc Hæ La H¸n QuyÒn cña ThiÕu L©m, L­u V©n Phi Tô cña ph¸i Vâ §ang, Thi QuyÒn cña hä Ng«n t¹i ®Êt ThÇn Ch©u, Ngò Hæ §o¹n M«n §ao cña hä Bµnh t¹i Trung Nguyªn, Uyªn ¦¬ng Thèi cña Ch¸nh T«ng B¾c Ph¸i. Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Bao nhiªu ®ã ch­a ®ñ sao? Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ng­¬i cho lµ ®ñ, t¹i sao kh«ng xuÊt thñ? http://www.vietkiem.com -458- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - Tr¶ lÔ cho ng­¬i. Bëi v× ng­¬i cho ta lµ kÎ b»ng h÷u, ta nghÜ nªn ®Ó cho ng­¬i sèng thªm mét thêi gian, dï lµ thêi gian ng¾n. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Ng­¬i Ên ®Þnh thêi gian ®ã bao l©u? Nguyªn Tïy V©n thèt: -Ýt nhÊt còng lµ sau khi tÊt c¶ c¸c ng­¬i Êy ®Òu chÕt s¹ch. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - C¸c ng­êi Êy? Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - TÊt c¶ c¸c ng­êi hiÖn cã mÆt t¹i ®©y. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®Þnh giÕt hÕt mäi ng­êi? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - BÝ mËt cña ta hä ®∙ biÕt råi, tù nhiªn hä ph¶i chÕt, ®Ó cho ta sèng. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t, råi bËt c­êi rîn. - C¸c vÞ nghe chø? G∙ ®ã ch¼ng nh÷ng kho¸c l¸c mµ cßn nu«i méng n÷a ®Êy. Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn: - Méng lµ ®èi víi c¸c ng­¬i ®ã. RÊt tiÕc cho c¸c ng­¬i trong c¬n méng nµy, c¸c ng­¬i kh«ng bao giê tØnh. Tr­¬ng Tam vôt thèt: - RÊt tiÕc c¸i g× ng­¬i còng kh«ng thÊy. NÕu thÊy ®­îc, h¼n lµ ng­¬i kh«ng nãi lªn c©u nãi ®ã. N¬i tÇng thø hai, cã löa ch¸y. Ch¼ng râ löa ph¸t sanh tõ lóc nµo. V× kh«ng ai l­u ý. Löa bèc cao h¬n s¸u b¶y th­íc, m­êng t­îng mét bøc t­êng. Löa bao v©y thuéc h¹ cña Biªn Bøc c«ng tö. Chóng dïng h¾c ¸m nhèt ng­êi, th× b©y giê ¸nh s¸ng nhèt chóng l¹i. B×nh th­êng, chóng lµ d∙ thó, song cã d∙ thó nµo l¹i kh«ng sî löa? Cho nªn thay v× v­ît qua t­êng löa, chóng l¹i lïi, b¶y t¸m m­¬i tªn cïng dån vµo mét chç. http://www.vietkiem.com -459- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan §ét nhiªn, tõng tªn mét nèi tiÕp nhau ng∙ gôc xuèng råi kh«ng trë dËy næi. Ch¼ng ai hiÓu t¹i sao. NÕu muèn gi¶i thÝch th× chØ cã mét c¸ch: ma ph¸p? Mét thø ma ph¸p cùc kú lîi h¹i. Linh hån cña chóng bÞ thø ma ph¸p ®ã xua ®uæi khái thÓ x¸c råi. Tr­¬ng Tam gäi §inh Phong: - Ng­¬i cã m¾t tÊt thÊy râ, sao ng­¬i kh«ng t­êng thuËt cho kÎ thiÕu m¾t nghe? §inh Phong biÕn s¾c mÆt kh«ng cßn h¹t m¸u, m«i x¸m, rung rung. G∙ cßn nãi lµm sao thµnh lêi næi? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Cho nªn trªn ®êi cã nh÷ng kÎ thÝch mï. Mï th× khái cÇn tr«ng thÊy c¸i g× c¶. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kh«ng tr«ng thÊy th× kh«ng sî, kh«ng lo. Dï cã chÕt, còng chÕt t­¬i, chÕt tèt, chÕt ®Ñp, yªn t©m mµ chÕt. Kh«ng v­íng vÝt lôy phiÒn. Nguyªn Tïy V©n c­êi l¹nh: - Kh«ng tr«ng thÊy, ch¼ng ph¶i lµ kh«ng hiÓu. Cã kÎ thÊy, song kh«ng hiÓu g×. Cã kÎ kh«ng thÊy mµ sù g× còng biÕt hÕt. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i biÕt g×? Nguyªn Tïy V©n b×nh tÜnh tiÕp: - Ta biÕt nhiÒu h¬n c¸c ng­¬i. Tr­¬ng Tam bÜu m«i: - A! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i biÕt hiÖn t¹i thñ h¹ cña ng­¬i ë ®©u ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ë c¸i chç kh«ng ai ®i ®Õn ®­îc. Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - T¹i sao ta kh«ng thÊy chóng cã ®éng tÞnh g×? http://www.vietkiem.com -460- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nguyªn Tïy V©n ®¸p: - ChØ v× chóng ®∙ bÞ ®iÓm huyÖt cïng ng¶ xuèng bÊt ®éng. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh trõng m¾t nh×n h¾n. Chõng nh­ y kh«ng tin lµ h¾n mï. Nh­ng kh«ng tin còng kh«ng ®­îc, v× h¾n mï thËt sù. Nguyªn Tïy V©n hái l¹i: - Ng­¬i cã m¾t, ng­¬i tr«ng thÊy, vËy ng­¬i cã tr«ng thÊy ai ®iÓm huyÖt chóng kh«ng? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Lµm sao y biÕt ®­îc ®iÒu ®ã? Löa bèc ch¸y, nh­ cã mét ma ph¸p sanh löa, löa ch¸y m¹nh mµ kh«ng lan ra bõa b∙i, chõng nh­ cã mét ma ph¸p nµo øc chÕ trong mét ph¹m vi Ên ®Þnh. Råi bän ng­êi bÞ löa bao v©y ®ét nhiªn ng∙ xuèng. Th× ra tªn nµy ®iÓm huyÖt tªn kia, tÊt c¶ tù ®iÓm ®ång bän, tÊt c¶ cïng ng∙. ThÕ lµ sao? Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Ng­¬i biÕt ai ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - KÎ ®iÓm huyÖt chÝnh lµ kÎ phãng ho¶. Mµ kÎ phãng háa lµ ai? *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -461- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2