intTypePromotion=3

Luyện thi ĐH phần Fe-Cr-Cu

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
132
lượt xem
23
download

Luyện thi ĐH phần Fe-Cr-Cu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh phần fe-cr-cu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi ĐH phần Fe-Cr-Cu

  1. Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ THPT Phan Đình Phùng ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X là kim loại A. Fe B. Mg C. Ca D. Al Câu 2: Khi hoà tan cùng một lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được khí NO và H2 có thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Biết rằng muối nitrat thu đựơc có khối lượng bằng 151,21% khối lượng muối sunfat. R là kim loại nào sau đây: A. Zn B. Al C. Fe D. Mg Câu 3: Hòa tan 8 g hỗn hợp Fe, Mg trong 50ml dung dịch chứa HCl 1 M và H2SO4 1,8M.Thể tích khí H2 (đkc) thoát ra là: A. 7,466 lít B. 2,576 lít C. 3,198 lít D. Không xác định Câu 4: Nung 11,2 gam Fe và 26gam Zn với 1 lượng lưu huỳnh dư. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong axit HCl . Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4 . Thể tích dung dịch CuSO4 10% ( d = 1,1g/ml ) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là (ml): A. 872,73 B. 525,25 C. 376,36 D. 500,6 Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp Fe, Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc). Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì lượng muối khan thu được là : A. 56,4 gam B. 52,5 gam C. 55,5 gam D. 60 gam Câu 6: Cặp chất không phản ứng với nhau là: A. FeCl3 , Fe B. FeCl2 , AgNO3 C. FeCl2 , Fe D. FeCl3 , Cu Câu 7: Cho 19,2 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 , khí NO thu được đem hấp thụ vào nước cùng dòng oxi để chuyển hết thành HNO3 . Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là : A. 6,72 lit B. 2,24 lit C. 4,48 lit D. 3,36 lit Câu 8: Cho phản ứng hoá học sau: FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O Tỉ lệ nNO2 : nNO = a : b , hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: A. (a+3b); (2a+5b); (6+5b); (a+5b); a; (2a+5b) B. (a+3b); (4a+10b); (a+3b); a; b; (2a+5b) C. (3a+b); (3a+3b); (a+b); (a+3b); a; 2b D. (3a+5b); (2a+2b); (a+b); (3a+5b); 2a; 2b Câu 9: Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) là : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 9 4s2 2 2 6 2 6 2 9 C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 Câu 10: Crom có khối lượng nguyên tử bằng 51,996. Crom có 4 nguyên tử đồng vị trong tự nhiên. Ba nguyên tử đồng vị trong bốn nguyên tử đồng vị của Crom là: 50Cr có khối lượng nguyên tử 49,9461 (chiếm 4,31% số nguyên tử); 52Cr có khối lượng nguyên tử 51,9405 (chiếm 83,76% số nguyên tử); và 54Cr có khối lượng nguyên tử 53,9589 (chiếm 2,38% số nguyên tử). Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại của Cr bằng bao nhiêu? A. 52,9187 B. 54,9381 C. 50,9351 D. 49,8999 Câu 11: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng . Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: A. 6 B. 5 C. 7 D. 8 Câu 12: Để tách rời nhôm ra khỏi hỗn hợp có lẫn Cu, Ag, Fe ta có dùng cách nào trong các cách sau: A. Dùng dung dịch HNO3 loãng, NaOH dư, lọc, thổi CO2 , nhiệt phân, điện phân nóng chảy. B. Dùng dung dịch NaOH, lọc, thổi CO2 , nhiệt phân, điện phân nóng chảy. C. Dùng dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH dư, lọc, thổi CO2 , nhiệt phân điện phân nóng chảy. D. Tất cả đều đúng. Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 19,2 g Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Khí duy nhất thu được có thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 6,72 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 2,24 lit Câu 14: Cho hỗn hợp FeS và FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đậm đặc, dư, đun nóng, người ta thu được 1 hỗn hợp khí X . Hỗn hợp khí X gồm : A. H2S và CO2 B. CO và CO2 C. H2S và SO2 D. SO2 và CO2 Trang 1of 5
  2. Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ THPT Phan Đình Phùng Câu 15: Muốn khử dung dịch Fe3+ thành dung dịch Fe2+ ta phải thêm chất nào sau đây vào dung dịch Fe3+ ? A. Na B. Ag C. Zn D. Cu Câu 16: Cho 6,4g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Nồng độ mol của dung dịch HCl là giá trị nào sau đây: A. 2M B. 4M C. 3M D. 1M Câu 17: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng khi chứng minh tính oxi hoá của FeO? A. FeO + Mg ? B. FeO + CO ? C. FeO + H2 ? D. A, B, C đều đúng Câu 18: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm: A. Fe(NO3)2 , H2O B. Fe(NO3)3 , AgNO3 dư C. Fe(NO3)2 , AgNO3 dư D. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO3 dư Câu 19: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là : A. FeS B. FeO C. FeCO3 D. FeS2 Câu 20: Cho một thanh Zn vào dung dịch FeSO4 , sau một thời gian lấy thanh Zn rửa sạch cẩn thận bằng nước cất, sấy khô và đem cân thấy : A. khối lượng thanh Zn tăng gấp 2 lần ban đầu B. khối lượng thanh Zn không đổi C. khối lượng thanh Zn giảm đi D. khối lượng thanh Zn tăng lên Câu 21: Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết sai khi chứng minh tính khử của FeO: A. 2FeO + 4H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O B. FeO + 2HNO3 loãng Fe(NO3)2 + H2O C. 4FeO + O2 2Fe2O3 D. FeO + 4HNO3 đặc Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O Câu 22: Pin mặt trời rẻ tiền là hỗn hợp của : A. Fe và ZnSO4 B. Cd và CuSO4 C. Zn và HgSO4 D. Zn và CuSO4 Câu 23: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 , để thu được Fe(NO3)2 cần cho : A. HNO3 rất loãng. B. Fe dư C. HNO3 dư D. HNO3 đặc nóng Câu 24: Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là: A. 200,8g B. 103,4g C. 216,8g D. 206,8g Câu 25: Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng với HNO3 loãng dư, đun nóng chỉ thu được muối sulfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Tỉ lệ x/y có giá trị là : A. 1 B. 2 C. 0,5 D. 1,5 Câu 26: Hãy chọn các tính chất đúng của Cu: 1. Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2 2. Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag 3. Ðồng kim loại có thể tan trong dung dịch FeCl3 4. Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2 5. Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ ( d = 8,98 g/cm3) 6. Không tồn tại Cu2O ; Cu2S A. 1,2,3 B. 1,4,5,6 C. 2,3,4,6 D. 2,3,4 Câu 27: Hoà tan 2,4g oxit của một kim loại hoá trị II vào 21,9g dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là oxit nào sau đây: A. MgO B. CuO C. FeO D. CaO Câu 28: Cho 3,2g Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M , sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO(dktc) là: A. 0,672 lít B. 0,336 lít C. 0,747 lít D. 1,792 lít Câu 29: Cho dung dịch FeCl2 , ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu được nung khan trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là : A. FeO , ZnO B. FeO C. Fe2O3 D. Fe2O3 , ZnO Trang 2of 5
  3. Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ THPT Phan Đình Phùng Câu 30: Cho bột sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ trên 5700C thì tạo ra sản phẩm là : A. Fe3O4 , H2 B. FeO , H2 C. Fe(OH)2 , H2 D. Fe2O3 , H2 Câu 31: Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3 , CuSO4 , AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm: A. Fe2O3 , CuO B. Fe2O3 , CuO , BaSO4 C. Fe3O4 , CuO , BaSO4 D. FeO , CuO , Al2O3 Câu 32: Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Trị số của b là: A. 9,0 gam B. 8,0 gam C. 6,0 gam D. 12 gam Câu 33: Cho 8,4 g hỗn hợp gồm Fe và Cu ( tỉ lệ khối lượng là 1:1) vào dung dịch HNO3 loãng, khuấy kĩ đến phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra 0,896 lít NO (đktc). Tính khối lượng muối thu được? A. 15,84 g B. 13,15 g C. 10,8 g D. 18,15 g Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: A + HCl B+D A + HNO3 E + NO2 + H2O B + Cl2 F B + NaOH G + NaCl E + NaOH H + NaNO3 G + I + H2O H Các chất A, B, E, F, G, H lần lượt là những chất nào sau đây: A. Fe, FeCl2, Fe(NO3)3 , FeCl3 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 B. Cu, CuCl, CuCl2 , Cu(NO3)2 , Cu(OH) , Cu(OH)2 C. Fe, FeCl3, FeCl2, Fe(NO3)3 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 D. Tất cả đều sai Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch Z thu được kết tủa và dung dịch Z'. Dung dịch Z' chứa những ion nào sau đây: A. Cu2+ , SO 2 , NH 4 4 B. Cu(NH3)42+ , SO 2 , NH 4 , OH 4 C. Mg2+ , SO 2 , NH 4 , OH 4 D. Al3+ , Mg2+ , SO 2 , Fe3+ , NH 4 , OH 4 Câu 36: Để hoà tan 4 gam oxit FeXOY cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (D = 1,05g/ml). Công thức phân tử của oxit sắt là: A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Không xác định được Câu 37: Cho một lượng hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Phần trăm khối lượng của CuO và trong hỗn hợp lần lượt là : A. 45,38% và 54,62% B. 50% và 50% C. 54,62% và 45,38% D. 38,57% và 61,43% Câu 38: Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 5700C , sản phẩm thu được là : A. Fe2O3 , H2 B. FeO , H2 C. Fe3O4 , H2 D. Fe(OH)3 , H2 Câu 39: Cho kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng để lấy khí H2 khử oxit kim loại N (các phản ứng đều xảy ra). M và N lần lượt là những kim loại nào sau đây: A. Bạc và đồng. B. Đồng và sắt C. Đồng và bạc. D. Sắt và đồng. Câu 40: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7 , sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X . Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là : A. màu đỏ da cam và màu vàng chanh B. màu vàng chanh và màu đỏ da cam C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh D. màu vàng chanh và màu nâu đỏ Câu 41: Nung 2,10g bột sắt trong bình chứa oxi, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,90g một oxit. Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây: A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Không xác định được. Trang 3of 5
  4. Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ THPT Phan Đình Phùng Câu 42: Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A . Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là : A. 11,2g B. 12,4g C. 15,2g D. 10,9g Câu 43: Để khử 6,4g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí H2 (đktc). Nếu lấy lượng kim loại đó cho tác dụng với dung dịch HCl thì giải phóng 1,792 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là: A. Mg B. Fe C. Al D. Cr Câu 44: Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 . Hoà tan hết X bằng HNO3 đặc nóng được 5,824 lít NO2 (đktc). m có giá trị là: A. 11,84 gam B. 18,08 gam C. 9,76 gam D. 16 gam Câu 45: Chất rắn màu lục , tan trong dung dịch HCl được dung dịch A . Cho A tác dụng với NaOH và brom được dung dịch màu vàng, cho dung dịch H2SO4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó là: A. Cr2O3 B. CrO C. Cr2O D. Cr Câu 46: Khi cho Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư . Vậy dung dịch A là: A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 C. Hỗn hợp FeSO4 ; Fe2(SO4)3 D. A,B,C đều có thể đúng Câu 47: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. m có giá trị là A. 3,12 gam B. 4,2 gam C. 3,22 gam D. 4,0 gam Câu 48: Từ 1,6 tấn quặng có chứa 60% FeS2 người ta có thể sản xuất được khối lượng axit sunfuric là bao nhiêu? A. 1578kg B. 1568kg C. 1558kg D. 1548kg Câu 49: Khi cho Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl , sản phẩm thu được là : A. Hỗn hợp FeCl2 và FeCl3 B. FeCl2 C. FeCl3 D. Không phản ứng. Câu 50: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl3 B. Cu là kim loại hoạt động yếu hơn Fe. C. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl2 D. Fe có thể tan trong dung dịch FeCl3 Câu 51: Để điều chế Fe(NO3)2 có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau : A. Fe(OH)2 + HNO3 B. Fe + HNO3 C. Ba(NO3)2 + FeSO4 D. FeO + NO2 Câu 52: Người ta dùng 200 tấn quặng Fe2O3 hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 80% Fe. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%. Lượng gang thu được là: A. 50,4T B. 49,4T C. 51,4T D. Kết quả khác. Câu 53: Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Cl2 . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với Cl2 là: A. 33% B. 13% C. 43% D. Kết quả khác Câu 54: Malachit là một quặng đồng trong tự nhiên, trong suốt, màu ngọc bích cấu thành chủ yếu là hợp chất X đôi khi lẫn đồng cacbonat màu trắng. Nung 1mol chất X thu được 160 gam CuO; 4,48 lít hỗn hợp CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau ( tính theo đktc). X là : Chọn một đáp án dưới đây A. CuCO3.H2O B. CuH2CO3 C. Cu2H2CO3 D. CuCO3.Cu(OH)2 Câu 55: Một đoạn ngắn dây nhôm ngoài bọc giấy báo, quấn sợi dây bằng đồng, ngâm vào dung dịch H2SO4 đặc nguội, có hiện tượng nào xảy ra: A. Không có hiện tượng gì. B. Có khí SO2 thoát ra. C. Có khí thoát ra, dung dịch có màu xanh lam, còn lại dây Cu không tan. D. Có khí thoát ra, giấy hoá đen, dung dịch có màu xanh lam, còn lại Al không tan. Trang 4of 5
  5. Giáo Viên: Nguyễn Đình Tứ THPT Phan Đình Phùng Câu 56: Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2 . Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18g dung dịch H2SO4 80%. Nồng độ H2SO4 sau khi hấp thụ hơi nước là bao nhiêu? A. 40% B. 20% C. 30% D. 50% Câu 57: Cho các mẫu kim loại: sắt tráng kẽm (1), sắt tráng nhôm (2), sắt tráng thiếc (3). Khi bị xây xát vào lớp sắt bên trong thì ở mẫu nào sắt bị ăn mòn trước? A. Mẫu (3) B. Mẫu (2) C. Mẫu (1) D. Cả ba mẫu Câu 58: Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3 , FeO , CuO , MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: A. Al , Fe , Cu , Mg B. Al , Fe , Cu , MgO C. Al2O3 , Fe , Cu , MgO D. Al2O3 , FeO , CuO , Mg Câu 59: Cho 4,64g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3 ) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là: A. 0,26 lít B. 0,46 lít C. 0,16 lít D. 0,36 lít Câu 60: Ở vùng đồng bằng bắc bộ của Việt Nam, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm bởi Fe2+. Hãy giới thiệu phương pháp đơn giản, rẻ tiền để có thể loại Fe2+ ra khỏi nước sinh hoạt trong số các cách sau: A. Dùng chất khí clo để oxi hóa hợp chất Fe2+ thành hợp chất Fe3+ ít tan hơn, rồi lọc để tách bỏ kết tủa. B. Dùng nước Ja-ven để oxi hóa hợp chất Fe2+ thành hợp chất Fe3+ ít tan hơn, rồi lọc tách bỏ kết tủa. C. Dùng giàn mưa để oxi hóa hợp chất Fe2+ thành hợp chất Fe3+ ít tan hơn, rồi lọc để tách bỏ kết tủa. D. Phương pháp khác. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 5of 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản