Luyện từ và câu - DẤU GẠCH NGANG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
256
lượt xem
15
download

Luyện từ và câu - DẤU GẠCH NGANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang . 2. Sử dụng dấu gạch ngang trong khi viết . - 2 tờ giấy để viết lời giải BT . - Bút dạ + 4 tờ giấy trắng khổ rộng để Hs làm bài tập 2 . . Bài cũ : Gọi 2 em trả lời : + Tìm các từ tả vẻ đẹp bên ngoài + vẻ đẹp trong tâm hồn , tính cách của con người . + Chọn 1 từ trong các từ Hs 1 đã tìm được và đặt câu với từ ấy . Gv nhận xét và cho điểm ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - DẤU GẠCH NGANG

  1. Luy n t và câu D U G CH NGANG M c tiêu : 1. N m ư c tác d ng c a d u g ch ngang . 2. S d ng d u g ch ngang trong khi vi t . dùng d y h c : - 2 t gi y vi t l i gi i BT . - Bút d + 4 t gi y tr ng kh r ng Hs làm bài t p 2 . Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Bài cũ : G i 2 em tr l i : + Tìm các t t v p bên ngoài + v p + Hs 1 vi t các t tìm ư c trong tâm h n , tính cách c a con ngư i . . + Ch n 1 t trong các t Hs 1 ã tìm ư c và t câu v i t y. Gv nh n xét và cho i m . + Hs 2 t câu . 1.Gi i thi u bài . 2. Bài m i : + 1 Hs c n i dung BT 1. + 3 Hs c n i ti p 3 o n
  2. a,b,c. + Gv giao vi c . + Hs làm bài cá nhân , tìm câu có ch a d u g ch ngang trong 3 o n a , b , c . + Cho Hs trình bày bài làm . + C l p nh n xét . o na: “ - Th y tôi rén n g n , ông h i tôi : - Cháu con ai ? - Thưa ông , cháu là con ông Thư .” o nb: “ Cái uôi dài - b ph n kho nh t c a con v t kinh kh ng dùng t n công – ã b trói x p vào bên m ng sư n .” o nc: “ - Trư c khi b t qu t , t qu t nơi ch c ch n ... - Khi i n ã vào qu t , tránh qu t b vư ng víu .... - H ng năm , tra d u m vào tr c ... - Khi không dùng , c t qu t vào nơi khô ...” Bài t p 2 : + G i 1 em c yêu c u bài .
  3. + Gv giao vi c . +Cho Hs làm bài . + Cho Hs trình bày k t qu bài làm + Gv nh n xét và ch t l i. @ o n a : D u g ch ngang ánh d u ch b t u l i nói c a nhân v t ( ông khách và c u bé + 1 em c c l p l ng ) trong i tho i . nghe . @ o n b : D u g ch ngang ánh d u ph n chú thích rong câu văn . + Hs suy nghĩ , làm bài cá @ o n c : D u g ch ngang li t kê các bi n nhân . pháp c n thi t b o qu n qu t i n ư c bên . + c l p nh n xét . * Ghi nh : + Cho Hs c ph n ghi nh . + Gv ch t l i 1 l n ph n c n ghi nh . ** Luy n t p : *Cho Hs c yêu c u BT 1 + c m u chuy n “ Quà t ng cha”. * Gv giao vi c : + Tìm d u g ch ngang trong truy n và nêu tác d ng c a d u g ch ngang ó . + Cho Hs làm bài . • Cho Hs trình bày .
  4. + Hs c ghi nh . • Gv nh n xét và ch t ý . Gv dán t phi u ã vi t l i gi i lên b ng l p . *Cho Hs c yêu c u BT 2 . + Hs c n i ti p yêu c u+ * Gv giao vi c : Các em vi t o n văn k l i m u chuy n . cu c nói chuy n gi a b ho c m em v i em v tình h c t p c a em trong tu n . * Trong o n văn c n s d ng d u g ch + Hs c th m l i m u ngang v i 2 tác d ng : M t là ánh d u các chuy n , tìm câu có d u câu i tho i . Hai là ánh ph n chú thích . g ch ngang .... + Cho Hs làm bài . + M t s Hs phát bi u ý ki n . + Cho Hs trình bày bài vi t . + C l p nh n xét . + gv nh n xét + Ch m s bài làm t t . + C l p theo dõi . + ! Hs c , l p l ng nghe .
  5. + Hs vi t o n văn có d u g ch ngang .... + 1 HS trình bày bài . + C l p nh n xét . 3. C ng c và d n dò : Gv nh n xét ti t h c Hs l ng nghe và th c hi n . + Yêu c u Hs v nhà thu c bài . + V vi t l i o n văn .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản