intTypePromotion=1
ADSENSE

LÝ THUYẾT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC

Chia sẻ: NGUYỄN VĂN QUÝ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

2.097
lượt xem
733
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HPLC là chữ viết tắt của 04 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ( High Performance Liquid Chromatography) ,trước kia gọi là phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography) ,trước kia gọi là phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chrom atography) Phương pháp này ra đời từ năm 19671968 trên cơ sở phát triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển . Hiện nay phương pháp HPLC ngày càng phát triển và hiện đại hoá cao nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo m...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC

 1. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t     H PLC  à  ữ  ếtt tcủa  chữ   đầu  ằng i ng  l ch vi  ắ   04  cái  b tế Anh  ủa  ương  c ph pháp  ắc  l ng  ệu  ăng  s ký ỏ hi n cao   i (H gh  Peror ance  qui C hr at aphy),r c  a  ọil f m Li d  om ogr  tướ ki g  à  phương  pháp  ắc  l ng  s ký ỏ cao  ( i Pr áp H gh  essur Li d  e  qui C hr at aphy) om ogr Phương  pháp  này a  it   ăm   r đờ  ừ n 1967­ 1968 r cơ  tên  sở phátti n  cảitến ừ  ương   rể và   i t ph pháp  ắc  cộtcổ  s ký    đi n   i n  ể .H ệ nay  ương  ph pháp  PLC   H ngày  càng   rể phátti n  và  ện  ihoá  hi đạ   cao  ờ  ự   rể nhanh  nh s phátti n  chóng  ủa  c ngành  ế ạo  áy  ch t m tch H ệ nay  áp  ụng ất phân í . i n  nó  d r   ớ tong  ều  l n r nhi nghành  ểm   ki nghi m   c  ệtl ứng  ệ đặ bi  à  dụng  cho nghành  ểm   ki nghi m  Thuốc   nó  ện à  ệ   .Và  hi l công  ụ  c ực r c đắ l tong  phân í các huốc  a hành  ần  tch  t đ t ph
 2. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t   ­K   ệ :S ký ỏ hi n 1   háini m    ắc  l ng  ệu  ăng  l m ộtphương  cao à    pháp  chi t a ách r đ pha  ng à  tong  ó  độ l châï ỏng  pha ĩ chứa r tl và  tnh  tong  cộtl   ất ắn  ã  c   à ch  r đ đượ phân  a  ướidạng i u  chi d   tể phân  ặc  ột ho m   chấtl ng  ủ ên  ộtchấtm ang ắn hay  ộtchấtm ang  ã   ỏ ph l m     r , m     đ được  ến  ibằng i kếthoá  ọc  ớicác  bi đổ   lên    h v   nhóm   ức  ữu  ơ  ch h c . uá rnh  ắc  l ng  ựa r cơ  ế  ấp  ụ, Q tì s ký ỏ d tên  ch h ph phân  ố tao  i b ,r đổ   I hay  on  phân oạit l  heo  ch  ỡ   ây  kí c (R phân ử    t ). 2­N guyên ắc  ủa    t c quá r nh  ắc  t ong  ột: t ì s ký r c    Pha ĩ l m ộtyếu ố  tnh à    t quan r ng  ếtđịnh  ản  ấtcủa  tọ quy   b ch   quá  tì sắc    l aisắc  . rnh  ký và ọ   ký   N ếu  pha ĩ l chấthấp  ụ hìt có  ắc  hấp  ụ  tnh à    ph t  a  S ký  ph pha  t ận  ặc  hu ho pha  o  đả .       ếu      N pha ĩ l chấttao  iI  hìt có  ắc  tao  ii tnh à   r đổ  on t  a  S ký r đổ  on   . N ếu  pha ĩ l chấtLỏng hìt có  ắc  phân  ố  tnh à    t  a  S ký  b hay  ắc  s ký  ết. chi   
 3. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t      N ếu  pha ĩ l G elt  a  S ắc  G elhay  ây  tnh à   hìt có  ký    R phân ử . t   C ùng  ớipha ĩ để ửa ảichấtphân í r khỏicột v   tnh  r r     tch a      ,chúng a  ần  m ộtpha  üng   t c có    độ . N hư  ậy  ếu  v n chúng a  ạp  ẫu  t n m phân í gồm   ỗn  ợp  ất tch  h h ch   phân í A, C  .Vào  ộtphân í , ếtquả  tch  B, .  c   tch k   các  ấtA, C .  ẽ  ch   B, .S được ách a  ỏinhau  t r kh   sau    iqua  ột. uyếtđịnh  ệu  ả  khiđ   c  Q   hi qu của  ự ách  ắc  ở  ây à ổng  ợp  s t s ký  đ l t h các ương ác   t t .                              C háútphán êch    t A  +B+C F1 F2 F3 Pha  âäüng Pha énh t
 4. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t   Tổng  ủa  t ng ác  c 03 ươ t này  ẽ  ếtđịnh  ấtnào  s quy   ch   được ửa ảir khỏicộttước i khil c ưu  ữ r r r  a     r tên   ự l gi tên  cộtl nhỏ  ất    và  ược ại.  à  nh  (F1). ng l    Đốivớim ỗichất, ự ưu  ữ  c    nh  ởi03         s l gi đượ quiđị b   ự   F2, . ong  ó  và  gi    r quyết l c F1, F3 Tr đ F1  F2  ữ vaitò    định còn  l yếu ố  nh  ưởng  . F3 à  t ả h không ớn   l . Ở  ây  l l c  ữ  ấtphân í tên  ột. l đ F1 à ự gi ch   tch r c  F2 à  ự kéo  ủa  l c  c pha  ng  ivớichấtphân í r khỏicột độ đố       tch a      .  N hư  ậy  ớicác  ấtkhác  v v   ch   nhau hìF1  F2 à  t   và  l khác nhau K ếtquả à  ,   l các  ấtkhác  ch   nhau  ẽ    s dichuyển  tong  ộtvớit c    r c    ố độ khác  và ách a  ỏinhau khi nhau  t r kh       r khỏicột.    ư  nh  ướiđây   a       (nh hì d   )  
 5. Phần    ơ  ở ý huyết: I:C s l t   Phần  i hoạ  m nh  quá rnh ách  chấtA  B  tì t các    và  tong  ộtt r c  ách  ắc  s ký  Pha  động Thờigi   an  A B
 6. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t   ­Phân oạisắc  : 3   l   ký  Theo  ơ  ế ách  ắc  ngườit phân oaüinhư  c ch t s ký   a  l   sau   : 3. S ắc  hấp  ụ   1  ký  ph :  Q uá rnh  ắc  dựa r sự  ấp  ụ  ạnh yếu  tì s ký  tên  h ph m , khác nhau  ủa  c pha ĩ đốivớicác  ấtt và  ự ửa  ải(phản  ấp  ụ   ủa  tnh      ch  an  s r gi    h ph )c độ để kéo  ấtt r khỏicột. ự ách  ộthỗn  ợp  ụ  pha  ng    ch  an a     S t m   h ph t ộc  hu vào tnh  ấtđộng  ọc  ủa  ấthấp  ụ   ong r ng   í ch   h c ch   ph .Tr tườ l ạinày  02 oạihấp  ụ  o   có  l   ph : +  ắc  hấp  ụ  S ký  ph pha huận   P   PLC ):  t (N ­H   Pha ĩ phân  ực  tnh  c , độ không  pha  ng  phân  ực  c . +  ắc  hấp  ụ  S ký  đả ( ­H ph pha  o R P   PLC ):    Pha ĩ không  tnh  phân  cực pha  ng  , độ phân  ực  c .   Loạisắc  này  c  dụng ấtt      ký  đượ áp  r  hành  để t công   ách  các  ỗn  h hợp  các  ấtcó í chấtgần ương ự  ch   tnh    t t nhau  t ộc oạikhông  và hu l   phân  ực, c phân  ực  ếu  c y hay r tung  nh  ư  bì nh các  t i t ốc  ạ  Viam n,hu h ệ   ả đ .. nhi tgi m   au ..   ệ nay  H i n  chúng a  ang  ử  ụng  ỉ  l ạisắc  này  à  t đ s d ch có o   ký  m t . hôi
 7. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t C hủ  ếu  ện  y hi nay  chúng a  ử  ụng ọaisắc  hấp  t s d l   ký  phụ  đả (R ) pha  o   P  Trong  ược  i n  SP    d để U khichúng a r cứu  ộtcó  t ta  c   gi tị t ng  ng  ư  á r ươ ứ nh sau  : L1 :R P    Kí t ước  ạtt ng  ng ừ  ­10     18    ch h h  ươ ứ t 5   µm   L7 :R P     Kí t ước  ạtt ng  ng ừ  ­10     8     ch h h  ươ ứ t 5   µm   L3 :Si60     ch hước  ạtt ng  ng ừ  ­10          Kí t h  ươ ứ t 5   µm   2
 8. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4 ­ C ác  il ng  c r ng của  ắc  đồ      đạ  ượ đặ t ư   s ký  K ếtquả  ủa    c quá rnh ách  ti t các  ấtđược  et or ch   D ect   pháthi n   hành  ắc  đồ như  nh r   ệ ghit s ký    hì tên 
 9. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t   To   ờigi l u  ết :Th   an ư ch   tr2 t’r1 :Thờigi l u hực  ất     an ư t ch   A tr1 t’r2 :Thờigi l u hực  ất     an ư t ch   B tr1 :Thờigi l u  ấtA     an ư ch   t’r1 tr2 :Thờigi l u  ấtB     an ư ch   to t’r2
 10. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t   Từ  t các hông  ố  ủa  peak r đây nhi u  il ng  c  s c các  tên  , ề đạ  ượ đặ tưng  ề ý huyếtđược  a a    r v lt   đư r để dánh  á  ộtquá rnh  ắc  gi m   tì s ký D ướiđây à  ộtsố  il ng hường  .   l m   đạ  ượ t tong hực ế  dùng r t t và  đổ   đạ  ượ này  l i cho  cách hay  icác  il ng  t có ơ ü  quá rnh  tì phân  tch  ắc  í s ký. 4. Thờigi l u hực ’    et i tm e  1    an ư t tr :R enton i  Thờigi l u  ủa  ộtchấtl t ờigi tnh ừ    ơm   ẫu      an ư c m    à h   an í t khib m vào  ộtcho  n    ấtđó  a  ỏicộtđạtgi t ị  ực  i  c   đế khich   r kh       á r c đạ . Thờigi l u  ủa  ỗichấtl hằng  nh  các  ấtkhác    an ư c m    à  đị và  ch   nhau  t  hờigi l u  ẽ  hìt   an ư s khác  nhau r cùng  ộtđi u  ện  ắc  t ên  m   ề ki s ký  đã  ọn Vìvậy hờigi l u à  il ng    ch .   t   an ư l đạ  ượ để pháthi n  nh    ệ đị í các  ất tnh  ch . Thờigi l u  ụ huộc    an ư ph t vào  các  ếu ố   y t : +  ản  ấtsắc  của  B ch   ký  pha ĩtnh. +  ản  ất,hành  ần,ốc    ủa  B ch  t ph t độ c độ pha  ng  +  ấu ạo  bản  ấtphân ử  ủa  ấtt C t và  ch   t c ch  an +  ong  ộtsố r ng  ợp hờigi l u  Tr m   t ườ h t   an ư còn  ụ huộc  ph t vào  pH   ủa  c độ pha  ng  .
 11. Phần    ơ  ở ý  I:C s l t ết huy Tr ong  ộtphép  m   phân í nếu rnhỏ  tch  t  quá hìsự ách  t   t kém  còn  ếu  , n r quá ớn hìpeak  ị  t   l t   b doãng  độ ặp ạicủa  và  l l   Peak ấtkém  t ời r   ,h   gi phân í r tdàiđồng hờikéo heo  ều  ấn    an  tch ấ     t   t nhi v đề khác  ư nh hao ốn  t dung  ôihoá  ất    nh  m , ch ,độ chí xác  ủa c phép  phân í kém . tch  Để hay  it ờigi l u  t đổ  h   an ư chúng a  ựa  t d vào  các  ếu ố r đã rnh  y t tên  tì bày  . 4. H ệ  ố  2  s dung ượng  ’:C apaciy  l K      t Fact or   H ệ  ố    s dung ượng  ủa  ộtchấtcho  ếtkhả  ăng  l c m     bi   n phân  ố  ủa  b c chấtđó r   tong   haipha  ộng  ớisức  ứa  ộtt c à ỷ  ố  ữa  c v   ch c  ứ l t s gi l ng  ấtt tong  ượ ch  an r pha ĩ và ượng  ấtt tong  tnh  l ch  an r độ ở pha  ng    tong hờiđi m   r t   ể cân  ằng  b . K’= (t   0) 0     R ­t /t        N ếu     ỏ hìt   ũng  ỏ  sự ách  K’ nh t  R c nh và  t kém    ếu     .N K’ l n hìPeak  ị  ớ t   b doãng   ong hực ế    t     l t iưu  .Tr t t K’ ừ 1­5 à ố   .
 12. Phần    ơ  ở ý  I:C s l huy   t ết l α: 4. ­Độ  ọn ọc     3   ch   ch l α   Độ  ọn ọc  cho  ếthi u  ả ách  ủa  ệ hống  ắc  bi   ệ qu t c h t s ký khi02  ấtA B  K’    K’  khác nhau hìm ới ,   ch   , có  A và  B   t     có  ả  ăng ách , ức   ách  ểu hị      ọn ọc  kh n t .m độ t bi t ở Độ ch l α .   α = K’   A       B   /K’      V ớiđi u  ện  B >  A     ề ki K’   K’ v  α    ới  càng  khác  t   ả  ăng ách  1 hìkh n t càng õ àng r r α=  02 1. α=  16 1. α=  20 1.
 13.   Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4. S ố  a ý huyết  : 2  đĩ l t  N   S ố  a ý huyếtl đạil ng  ểu hị  ệu  ăng  ủa  ộttong  ột đĩ l t  à   ượ bi t hi n c c  r m   đi u  ện  ắc  nhấtđịnh M ỗiđĩa ý huyếttong  ộtsăc  ề ki s ký    .   lt  r c   ký  gi ng  ư l m ộtl p  ố nh  à   ớ pha ĩ có  ều  tnh  chi cao à   Tấtnhi l p  l H ,   ên ớ này  tnh  ấtđộng t c à  ộtkhu  ực  ủa  ệ  có í ch    ứ l m   v c h phân ách  à  t m tong  ó  ộtcân  ằng  ệtđộng học  c hi tl p  ữa  ồì r đ m   b nhi     đượ t ế  ậ gi n ng  độ rtung  nh  ủa  ấtt tong  bì c ch  an r pha ĩ và  độ . tnh  pha  ng  B ề dày    ụ huộc  H ph t vào  ều  ếu ố   nhi y t : + Đường  nh  độ  ấp  ụ  ủa  ạtpha ĩ kí và  h ph c h   tnh  +  ốc    độ  ớt(độ  T độ và  nh    phân  ực của c ) độ pha  ng  +  ệ  ố  H s khuyếch án  ủa  t c các  ất r ch  tong  ột. c   Vìvậy  ớim ộtđi u  ên  ắc  xác  nh hìchi u    v     ề ki s ký  đị t   ề cao    H cũng  ằng  nh  ivớim ộtchấtphân í   số  a ý huyếtcủa  h đị đố         tch và  đĩ l t   cộtcũng  c    đượ xác  nh. đị
 14. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4. S ố  a ý huyết  : 2  đĩ l t  N   S ố  a ý huyếtN   c í t đĩ l t   đượ tnh heo  công hức  t sau   :      5, (t     N =  54  R /W )  2  0, 5 Tr đ : t ong  ó   R     :Thờigi          an ưu  ủa  ấtphân  l c ch   tch  í .       0,5    ộng ạiđi m   2  ủa      W :Độ r t   ể 1/ c Peak  .   ong hực ế    ằm  r Tr t t Nn tong  ảng  kho đế 5500 à  ừa  2500  n  l v đủ .
 15. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4. Độ  3  phân  ảiR     esol i ) gi   :(R uton     Độ    phân  ảil đạil ng  ểu hị   ách  ủa  gi  à   ượ bi t độ t c các  ấtr khỏi ch  a    nhau tên  ộtđi u  ện  ắc    ã   r m   ề ki s ký đ cho.Độ    phân  ảicủa  gi   02  Peak  ạnh  c nhau  ảiđược í t ph   tnh heo  công hức  t sau : R =   ’ B  ’ A) w a +  B) 2(tR ­tR /( w Tr ong hực ế  ếu  t t n các  Peak  đố     hìđộ phân  ải cân  i(G ass)t     gi   t it ểu    Peak ách à    0 Tr ố  hi để 02  t l R =1. . ong  phép  nh ượng  =1, đị l R 5  l phù  ợp  à  h +  ếu    ỏ hìcác  N R nh t   Peak  ưa ách  ẳn vi c í t ch t h , ệ tnh oán  ện í di tch  Peak  ẽ  chí xác l này  ảitm   s không  nh  ,úc  ph  ì cách ăng   heo  t Rt 03  cách  sau: * Làm  hay  iK’bằng    t đổ     cách hay  il c ửa  ảicủa  t đổ  ự r gi   pha  động   đổ  độ phân  ực  ếu à  P  H PLC  t (Thay  i    c n l R ­  ,hay  ôí  ường  đ ic độ on  ếu à E  H PLC  ..  i n l I ­  ..)  * Làm  ăng  ố  a ý huyếtcủa  ộtbằng    t s đĩ l t   c   cách dùng  ộtdài c     hơn  ặc  ộtcó  ch hước  ỏ  ơn   ho c   kí t nh h .
 16. Phần    ơ  ở ý  I:C s l t ết huy 4. Độ  3  phân  ảiR     esol i ) gi   :(R uton         t độ ch l α  * Làm  ăng    ọn ọc  bằng  cách dùng  ộtkhác  c   phù  ợp  h hơn  ớiquá rnh ách  ặc hay  it v   tì t ho t đổ  hành  ần  độ . ph pha  ng        N ếu   ớn      +  R l quá hìt ờigi phân í sẽ âu,ốn  ều  t  h   an  tch  l t nhi pha  động độ  ạy  ẽ  , nh s kém .Để  ắc  ục t có hể hay  ihệ    kh ph  a  t t đổ   pha  động  hay dùng  ương rnh  r entdung  ôi.Tuy  ên r ch tì G adi   m    nhi tong  quá rnh  ạy  ắc  dùng  ương rnh  tì ch s ký  ch tì dung  ôit   ộtsố  m  hìm   pha  động  t  ệ hay  isẽ  có ỷ l t đổ   kéo heo  ự hay  iđường  ền àm   nh  t s t đổ   n l ả hưởng ấtl n  n hờigi l u  di n í của  r  ớ đế t   an ư và  ệ tch  các Peak a  t phân  tch  í . Tr ong hực ế  t t nên  ạn  ế  ử  ụng  ương rnh  r ent h ch s d ch tì G adi   dung  ôim à  ủ  ếu à  m   ch y l chúng a  ảitm   c  ệ  t ph  ì đượ h pha  ng ửa  độ r gi iphù  ợp,đáp  ng  ả  h   ứ các  yêu  ầu r c tong  quá rnh  tì phân í . tch 
 17. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4. H ệ  ố  4  s không  ixứng  :(Taii f or đố   T    lng act )   H ệ  ố     s không  ixứng  cho  ếtm ức    đố   T  bi   độ không  ixứng  ủa  đố   c Peak r sắc  đồ hu  c  tên  ký  t đượ . T  c í bằng ỷ  ố   ộng  ủa  nửa  đượ tnh  t s độ r c 02  Peak ạiđi m   t   ể 10  ề cao  1/ chi u  Peak   : T = a/b a b Peak  ạng  ôï  ứng  nh  auss r t ực ế    d đ ix hì G tên h t khó  tđược    ậy  đạ   vìv phảiquan âm   n  ệ  ố    t đế h s không  ixứng    đố   T,
 18. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 4. ệ  ố  4H s không  ixứng  :(Taii f or đố   T    lng act )          ≤ 2. t   * KhiT    5 hìphép  nh ượng  c  ấp  ận  đị l đượ ch nh * KhiT  2. t  đi m   ốicủa      >  5 hì  ể cu   Peak ấtkhó  r   xác  định vìvậy  ,   phép  nh ượng  ần  ảit đị l đổ   c ph  hay  icác  đi u  ện  ắc  để àm   ề ki s ký  l cho  cân  ihơn heo  Peack  đố   t các cách sau   : + Làm   ảm  hể í chếtt c à  oaün  ốit   ột gi t tch   ứ l đ n  ừ c   đêï D et or. n  ect   +  đổ  hành  ần  Thay  it độ sao  ph pha  ng  cho  ả  ăng  kh n r a  ảit ng ên  ử gi  ă l +  i m   ớtl ng  ẫu  a  G ả b  ượ m đư vào  ột  ằng  c  b cách  pha oãng  ẫu  l m hay  ảm  hể í têm   ẫu   gi t tch i m .
 19. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t 5 Phân oạisắc  và  ng  ụng    l   ký  ứ d : + Theo  ơ  ế  a ách  ủa  ắc  , ườit phân a  c ch chi t c s ký ng  a  r các oạisau  l   đây : S ắc  hấp  ụ   P  H PLC   R P ­  PLC )  ắc  phân  ố  sắc  ký  ph (N ­  và    H ;s ký  b ­  ký  ết(LLC )  ắc  tao  ii (I   H PLC );  ắc  r phân  chi    ;s ký r đổ  on  E ­    s ký ây  t   sắc  gel(I  ­  PLC ). hưng hực ế  ên  ử ­  ký    G   H  N t t hi nay  chúng a  t hi n  ỉ  ang  ng  ụng  ắc  hấp  ụ  ệ ch đ ứ d s ký  ph vào phân í m ẫu  tch  . 5. S ắc  hấp  ụ     1  ký  ph :   * Q uá rnh  ắc  dựa r sự  ấp  ụ  ạnh  ếu    tì s ký  tên  h ph m y khác nhau  ủa  c pha ĩ đốivớicác  ấtt và  ự ửa  ải( ản  ấp  ụ)cuả  tnh      ch  an  s r gi  ph h ph   độ để kéo  ấtt r khỏicột. ự ách  ộthỗn  ợp  ụ  pha  ng    ch  an a     S t m   h ph t ộc  hu vào í chấtđộng  ọc  ủa  ấthấp  ụ Tr tnh    h c ch   ph . ong oạinày  l   có  02  ểu  ấp  ụ: ki h ph
 20. Phần    ơ  ở ý huyết I:C s l t +  ắc  hấp  ụ  S ký  ph pha huận N P­ PLC )   t ( H :Pha  ĩ phân  ực pha  ng  tnh  c , độ không  phân  ực  c . +  ắc  hấp  ụ  S ký  đả (R ­H ph pha  o   P   PLC )  :Pha  ĩ không  tnh  phân  ực  độ phân  ực  c pha  ng  c . Loạisắc  này    ký  được  dụng  ấtr ng  ãi áp  r  ộ r   ,hành  t để t công   ách  các  ỗn  ợp  h h các  ấtcó í ch   tnh  chấtgần ương ự    t t nhau  t ộc oạikhông  và hu l   phân  cực phân  ực  ếu  , c y t ung  nh  ư  hay r bì nh các  t i   Viam n, các huốc  ạ  ệtgi m   au ... t h hi   ả đ ....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2097

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2