Marketing research tactical plan- kế hoạch chiến thuật nghiên cứu thị trường

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
624
lượt xem
164
download

Marketing research tactical plan- kế hoạch chiến thuật nghiên cứu thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng mẫu này để tạo một kế hoạch với 3 lĩnh vực: phạm vi của vấn đề, lựa chọn khách hàng, và nghiên cứu. Cũng sử dụng mẫu này để sắp lịch trình, nhiệm vụ để hoàn thành mỗi việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing research tactical plan- kế hoạch chiến thuật nghiên cứu thị trường

  1. Marketing Research Tactical Plan ID Project Name Owner Days Start End 9-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 6-Aug 13-Aug 20-Aug 27-Aug 3-Sep 10-Sep 17-Sep 24-Sep Marketing Research 1.0 Tactical Plan R. Ihrig 70 9-Jul 17-Sep 1.1 Scope Definition Phase R. Ihrig 10 9-Jul 19-Jul 1.1.1 Define research objectives R. Ihrig 3 9-Jul 12-Jul 1.1.2 Define research requirements S. Abbas 7 10-Jul 17-Jul Determine in-house resource or 1.1.3 hire vendor R. Ihrig 2 15-Jul 17-Jul 1.2 Vendor Selection Phase R. Ihrig 19 19-Jul 7-Aug 1.2.1 Define vendor selection criteria R. Ihrig 3 19-Jul 22-Jul Develop vendor selection 1.2.2 questionnaire S. Abbas, T. Wang 2 22-Jul 24-Jul 1.2.3 Develop Statement of Work S. Abbas 4 26-Jul 30-Jul 1.2.4 Evaluate proposal R. Ihrig, S. Abbas 4 2-Aug 6-Aug 1.2.5 Select vendor R. Ihrig 1 6-Aug 7-Aug 1.3 Research Phase Y. Li 47 9-Aug 25-Sep Develop market research 1.3.1 information needs questionnaire Y. Li 2 9-Aug 11-Aug Interview marketing group for 1.3.2 market research needs Y. Li 2 11-Aug 13-Aug 1.3.3 Document information needs Y. Li, S. Abbas 1 13-Aug 14-Aug Identify information to be gathered 1.3.4 in research Y. Li 2 16-Aug 18-Aug 1.3.5 Identify source of information Y. Li 1 18-Aug 19-Aug Identify research method (primary 1.3.6 or secondary) Y. Li 1 19-Aug 20-Aug 1.3.7 Identify research participant Y. Li 1 20-Aug 21-Aug Identify research technique (focus 1.3.8 group or survey) Y. Li 1 23-Aug 24-Aug Identify timing requirements and 1.3.9 budget Y. Li 1 24-Aug 25-Aug 1.3.10 Develop research plan Y. Li, S. Abbas, T. Wang 1 25-Aug 26-Aug Develop research information 1.3.11 gathering tool Y. Li, S. Abbas, D. Hall 2 26-Aug 28-Aug 1.3.12 Conduct research Y. Li, S. Abbas, D. Hall 10 30-Aug 9-Sep 1.3.13 Document research findings Y. Li, S. Abbas, D. Hall 5 13-Sep 18-Sep Y. Li, S. Abbas, D. Hall, 1.3.14 Develop research report R. Ihrig 3 20-Sep 23-Sep 1.3.15 Review report with marketing group Y. Li, S. Abbas, D. Hall 2 23-Sep 25-Sep Page 1 of 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản