intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing trực tuyến: “miếng bánh lớn”

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

123
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing trực tuyến là một công cụ phát triển và quảng bá doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương tiện trực tuyến. Marketing trực tuyến không chỉ đơn giản là xây dựng các website, sử dụng công cụ email để giao dịch với khách hàng mà sâu xa hơn marketing trực tuyến là một phần của chiến lược marketing và phải được đầu tư hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing trực tuyến: “miếng bánh lớn”

  1. Marketing tr c tuy n: “mi ng bánh l n” Marketing tr c tuy n là m t công c phát tri n và qu ng bá doanh nghi p b ng cách s d ng các phương ti n tr c tuy n. Marketing tr c tuy n không ch ơn gi n là xây d ng các website, s d ng công c email giao d ch v i khách hàng mà sâu xa hơn marketing tr c tuy n là m t ph n c a chi n lư c marketing và ph i ư c u tư h p lý. Công c marketing tr c tuy n Marketing tr c tuy n ã em l i r t nhi u l i ích cho khách hàng, khách hàng không c n ph i n t n nơi tìm hi u v s n ph m mình quan tâm, khi khách hàng mu n so sánh gi a ch t lư ng, màu s c, ch ng lo i c a cùng m t lo i s n ph m ư c s n xu t b i các các công ty khác nhau, hay khi khách hàng mu n tìm hi u nh ng thông tin ph n h i v ch t lư ng s n ph m c a các khách hàng ã s d ng. Khách hàng ch c n m t cái nh p chu t là có t t c . Các công c marketing tr c tuy n có th như: - E-mail marketing: Là cách t t nh t giao d ch v i khách hàng. Chi phí th p và không mang tính xâm nh p t ng t như ti p th
  2. qua i n tho i di ng. Doanh nghi p có th g i thông i p c a mình n hàng ngàn ngư i khác nhau, b t c nơi âu, trong th i gian nhanh nh t. Tuy nhiên, không qu y r y khách hàng như các spam, e-mail nên xác nh n yêu c u ư c cung c p thông tin ho c s ch p nh n c a khách hàng, khi ó khi nh n thông tin khách hàng có s chú ý n s n ph m nhi u hơn. - Website marketing: Gi i thi u các s n ph m tr c tuy n, các thông tin v s n ph m ( hình nh, ch t lư ng, các tính năng, giá c ,…) ư c hi n th 24 gi trong su t c năm s n sàng ph c v ngư i tiêu dùng. Khách hàng có th t hàng các s n ph m, d ch v và thanh toán tr c ti p trên m ng. thu hút s chú ý và t o d ng lòng trung thành nơi ngư i tiêu dùng, doanh nghi p ph i áp ng nhu c u, th hi u c a th trư ng. M t khác các website c a doanh nghi p ph i có giao di n lôi cu n, d s d ng, d tìm th y. Ho t ng mua bán ph i rõ ràng, d ki m tra, s d ng th i nt thanh toán…h i áp tr c tuy n cũng ư c ánh giá cao trong m t website ti p th . Th trư ng marketing tr c tuy n V it c phát tri n c a Internet như hi n nay, qu ng cáo trong marketing tr c tuy n, lo i hình qu ng cáo thư ng ư c gi i chuyên gia toàn c u ánh giá là y ti m năng - ang phát tri n m nh m , v i nh ng v thâu tóm c a các i gia công ngh trong
  3. th i gian g n ây như Google mua DoubleClick giá 3,1 t USD, hay Microsoft thâu tóm aQuantive v i m c giá 6 t USD, và m t thông tin nóng b ng th i gian qua là Microsoft ngh mua l i Yahoo! v i giá k l c 44,6 t USD nhưng thương v không thành công và theo Th i báo Ph Wall m c tiêu săn u i ti p theo c a Microsoft là Facebook – m t m ng xã h i o. Vi t Nam các doanh nghi p ã s d ng r t thành công marketing tr c tuy n và a em l i r t nhi u hi u qu trong vi c gi i thi u s n ph m, xúc ti n bán hàng và PR công ty như D t Phong Phú, Ford Vi t Nam... M t trong nh ng l i th c a Marketing tr c tuy n là s s n sàng c a lư ng l n thông tin. Ngư i tiêu dùng có th truy c p thông tin s n ph m và th c hi n giao d ch, mua bán m i lúc m i nơi. Doanh nghi p s d ng Marketing tr c tuy n có th ti t ki m ư c chi phí bán hàng như chi phí thuê m t b ng, gi m ư c s lư ng l c lư ng bán hàng, giúp doanh nghi p ti p c n v i các th trư ng r ng l n trên toàn c u. Internet xu t hi n Vi t Nam chưa t i 10 năm, nhưng t l ngư i dân Vi t Nam s d ng gia tăng r t nhanh v i t c tăng trư ng ư c ánh giá có ph n còn hơn so v i m t s qu c gia phát tri n. Theo s li u c a Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNCI), hi n có x p x 19 tri u ngư i, chi m kho ng 22,5% dân s VN thư ng xuyên ti p c n Internet. S lư ng ngư i s d ng Internet ông o
  4. và tăng trư ng nhanh ( năm 2007 có thêm 4 tri u ngư i s d ng so v i 2006) là m t môi trư ng ti m tàng khai thác Marketing tr c tuy n. Th ph n c a Marketing tr c tuy n thông qua các công c qu ng cáo hi n nay m c dù ch chi m r t nh so v i th ph n c a qu ng cáo trên các ài truy n hình và qu ng cáo trên các n ph m báo chí nhưng doanh thu c a th trư ng trong nh ng năm g n ây tăng trư ng r t nhanh. Năm 2006 là 64 t VND, năm 2007 kho ng 160 t VND và trong nh ng năm t i có th t con s 500 t VND vào năm 2010. Vai trò c a marketing tr c tuy n Marketing tr c tuy n em l i r t nhi u l i ích l n lao. c bi t, v i các doanh nghi p Vi t Nam a s là các doanh nghi p có quy mô v a và nh thì thu n l i trong vi c
  5. qu ng bá, xúc ti n thương hi u cũng như t ư c lòng tin c a khách hàng và i tác. Khi ti n hành marketing tr c tuy n v i nh ng khách hàng khó tính, các doanh nghi p này s d dàng hơn trong vi c t ư ch p ng, b i vì n u h g p các doanh nghi p bên ngoài có th h s e ng i khi th y quy mô công ty c a b n. V i các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c như th i trang, may m c, du l ch thì marketing tr c tuy n em l i r t nhi u l i ích, h có th g i các Catalogue v i các ki u th i trang m i, các thông tin v a i m du l ch hay các tour ã ư c thi t k s n nv i khách hàng. ó chính là cách qu ng bá s n ph m hay doanh nghi p m t cách c nh tranh nh t v i các i th khác trong vi c chi m lĩnh l i th c nh tranh v th i gian. i u này r t quan tr ng nh t là các doanh nghi p ho t ng xu t nh p nh p kh u, th trư ng toàn c u trong su t 24 gi ch không có gi i h n ngày hay êm. Khi khách hàng c n tham kh o các m u hàng, dù b tc âu h cũng có th th c hi n ư c i u ó 24/24. Ngu n nhân l c c a các doanh nghi p Vi t Nam v a thi u l i v a y u, t nhân l c c p cao n các v trí c p th p t t c các b ph n và b ph n marketing cũng không ngo i l như v y v i marketing tr c tuy n thì v n này có th ư c gi i quy t m t ph n. Khi làm marketing tr c tuy n, s lư ng nhân s có th gi m áng k , ch c n m t v trí chuyên gia cùng m t nhóm nh v marketing trong
  6. m t b ph n. V n tài chính luôn là v n l n i v i các công ty Vi t Nam, Marketing là b ph n i trư c, tiên phong “d n ư ng” cho vi c tìm hi u nhu c u v s n ph m cho n giai o n bán s n ph m. Chi phí cho marketing trong giá thành thư ng chi m t i 30 – 40% giá thành s n ph m như v y gi m ư c chi phí marketing là doanh nghi p ã có ư c l i th c nh tranh r t l n c a mình. Chi phí cho marketing tr c tuy n s nh hơn nhi u l n so v i chi phí các doanh nghi p ph i b ra khi marketing ( qu ng cáo, t ch c s ki n, hoat ng PR…) trên truy n hình ho c báo in. Vì v y b ph n marketing ph i nhanh chân trong vi c tri n khai ho t ng c a mình ó cũng là m t xu th m i, m t t m nhìn chi n lư c c a các công ty trong giai o n hi n nay. M c dù hình nh ngư i tiêu dùng x p hàng thanh toán trong các h th ng siêu th như Co_opMart, Maximart, Metro ã d n chi m a s trong th trư ng tiêu dùng Vi t Nam hi n nay nhưng v i s tăng trư ng kinh t m nh m , l i s ng công nghi p ang hình thành kéo theo s h n h p v th i gian dành cho tiêu dùng. ó chính là m t y u t thu n l i cho ho t ng marketing tr c tuy n trong vi c tri n khai h th ng bán hàng trên m ng Vi t Nam hi n nay. Nh t là s c hút c a th trư ng bán l Vi t Nam theo m t nghiên c u th trư ng c a t p oàn tư v n AT Kearney ( năm
  7. 2007) ng v trí th tư toàn c u, sau n , Nga và Trung Qu c Thách th c c a marketing tr c tuy n Tuy nhiên ta cũng có th th y nh ng thách th c riêng cho ho t ng marketing tr c tuy n t i Vi t Nam như: Lãnh o các doanh nghi p chưa nh n th c úng n giá tr quan tr ng c a marketing tr c tuy n trong khi xúc ti n thương m i, vì v y chi phí dành cho marketing tr c tuy n chi m m t ph n r t nh , th m chí còn không có trong chi phí marketing c a doanh nghi p. i ngũ làm marketing tr c tuy n ôi khi chưa hi u bi t v các k năng công ngh thông tin. i u này r t quan tr ng ví d khi khách hàng mua hàng t i m t website thì ngư i làm marketing tr c tuy n ph i bi t cách xây d ng các gi i pháp ti p nh n và t ng x lý ơn hàng, cũng như t ng theo dõi quá trình bán hàng. Chưa có các website c thù ti n hành các ho t ng marketing tr c tuy n, a s v n s d ng thông qua các trang báo i n t hay các báo tin t c có s lư ng ngư i s d ng l n như Tu i Tr , Vnexpress,…vi c này trong th i i m hi n t i còn phát huy tác d ng khi khách hàng s d ng internet còn m i m . Trong tương lai, khi thương m i i n t phát tri n m nh s c n thi t ph i có các trang web c thù v marketing là quan tr ng.
  8. Các doanh nghi p chuyên v marketing tr c tuy n chưa th hi n ư c s chuyên nghi p c a mình như: có quá nhi u logo, bi u tư ng xu t hi n trong m t th i gian ng n trong qu ng cáo tr c tuy n gây ph n c m. Có quá ít thông tin v các khách hàng, i u này gây ra s khó khăn trong vi c ti p xúc v i khách hàng. Khi marketing tr c tuy n, các doanh nghi p chưa xác nh ư c th trư ng m c tiêu, khách hàng m c tiêu c a doanh nghi p rõ ràng. H th ng thương m i i n t còn y u kém vì th nh hư ng r t l n n doanh thu c a vi c bán hàng qua m ng, các v n s n y sinh ra trong quá trình mua bán hàng hóa, thanh toán... Các công c pháp lu t h tr vi c gi i quy t tranh ch p khi có c nh tranh x y ra trong thương m i i n t còn m i m , chưa i k p v i s phát tri n c a th trư ng Nhưng t t c khó khăn trên s không còn là v n khi mà xu th marketing tr c tuy n ang d n lên ngôi như hi n nay, m t th trư ng ti m năng s tăng trư ng m nh trong năm 2008.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2