Marketing và nguyên tắc truyền thông 3C

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
16
download

Marketing và nguyên tắc truyền thông 3C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có một xu thế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, là cố gắng mang lại tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người. Xuất phát từ tình trạng này, doanh nghiệp X thường lăng xê quảng bá mình là Y hoặc Z… Mục tiêu của họ là mở rộng phạm vi quăng lưới với hy vọng “chộp” được số lượng lớn khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing và nguyên tắc truyền thông 3C

  1. Marketing và nguyên t c truy n thông 3C Có m t xu th , c bi t là trong b i c nh kinh t g p nhi u khó khăn, là c g ng mang l i t t c m i th i v i t t c m i ngư i. Xu t phát t tình tr ng này, doanh nghi p X thư ng lăng xê qu ng bá mình là Y ho c Z… M c tiêu c a h là m r ng ph m vi quăng lư i v i hy v ng “ch p” ư c s lư ng l n khách hàng. Tuy nhiên th c t cho th y, b n ch có th n m b t và gi chân khách hàng khi th c s t p trung vào lĩnh v c mình làm t t nh t, mang l i nhi u giá tr nh t cho nhóm i tư ng khách hàng c th . Ngư i tiêu dùng ngày càng khó tính hơn khi l a ch n và tiêu th s n ph m, d ch v . Nói cách khác, b n ph i th c s n i b t gi a s ông các nhà cung c p khác. làm ư c i u này, tinh ch nh các thông i p truy n thông, ti p th là r t quan tr ng và b n có th tham kh o “nguyên t c 3C”. Crisp: Ng n g n Thông i p ti p th ng n g n không ch ơn thu n nh m ti t gi m chi phí marketing trong b i c nh n n kinh t còn ang trong th i kỳ suy thoái. Trên cơ s m b o ch t lư ng n i dung và có tr ng tâm, thông i p càng ng n g n và rõ ràng thì càng d phát tán và truy n bá.
  2. B n có kh năng mô t v doanh nghi p c a mình, nh ng s n ph m, d ch v b n ang cung c p ch trong vòng 30 giây? Thông i p nên ư c gói g n trong 2 n 3 câu và tránh dùng các thu t ng mà ch “dân trong ngh ” m i hi u. B n hãy th truy n t i thông i p ti p th c a mình cho m t ngư i b n và h i h th hi n nh ng c m nh n c a h v s n ph m, d ch v công ty b n ang cung c p. N u thông tin ph n h i là chưa ho c v n còn mơ h , b n nên i u ch nh l i thông i p trư c khi phát tán thông qua các kênh truy n thông hi n có. Customer-Centric: Khách hàng làm tr ng tâm Hãy tìm cách khách hàng hi u không nh ng b n làm gì mà c vì sao b n làm vi c ó. S th t tuy t v i n u khách hàng c m nh n ư c r ng h chính là tr ng tâm, tiêu i m ph c v c a công ty b n. Hãy qu ng bá không ch kinh nghi m, chuyên môn c a doanh nghi p b n mà c nh ng l i ích ư c m b o mà b n mang l i cho khách hàng. Nói cách khác, khách hàng c n ph i ư c thuy t ph c, lý gi i cho hành vi mua s m, s d ng các d ch v , s n ph m c a b n. làm t t vi c này, doanh nghi p hãy tìm cách ánh giá v s n ph m, d ch v t chính góc nhìn c a khách hàng. “Quan tr ng là b n ph i hi u khách hàng mu n gì có th tùy bi n thông i p ti p th c a mình sao cho phù h p. Cùng m t chi c i n tho i, ví d dòng E75, mình thư ng l a ch n thông i p ti p th v i tr ng tâm v ki u dáng, các tính năng gi i trí khi ti p c n
  3. i tư ng khách hàng là ngư i tr tu i. Trong khi ó mu n bán cho gi i doanh nhân, ương nhiên kh năng g i – nh n email, h tr k t n i không dây… ph i là con át ch !”, Minh Vũ – ch m t qu y i n tho i trên ư ng Võ Văn T n (Q1) kh ng nh. Th t ưu tiên khi c p n các c tính c a s n ph m d ch v trong thông i p ti p th có th thay i phù h p hơn v i t ng i tư ng khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghi p r t c n duy trì m t thông i p ti p th nh t quán. Consistent – tính nh t quán là ch C cu i cùng trong chu i 3C. Consistent: Nh t quán Ch Hòa – ch m t chu i siêu th i n máy Qu n Phú Nhu n cho bi t, doanh nghi p c a ch th nh tho ng có ti n hành ho t ng ti p th thông qua t rơi và m t s t báo ngày. c thù c a chu i siêu th là kinh doanh nhi u m t hàng nhưng nh t thi t doanh nghi p ph i xây d ng cho mình m t thông i p ti p th c trưng có th t o n tư ng trong quá trình ti p c n action_plan.gifkhách hàng. “Chi phí cho marketing còn h n ch và th i gian, t n xu t xu t hi n c a thông i p không nhi u. Chính vì v y, mình luôn tìm cách duy trì m t thông i p xuyên su t và c áo trên cơ s cân nh c k lư ng kh năng áp ng và th c thi thông i p này b i mình coi ó như là m t l i cam k t v i khách hàng”, ch Hòa chia s .
  4. Khi ã nhìn t góc nhìn c a khách hàng và “chau chu t” ư c m t thông i p ti p th v a g n g n v a hư ng t i khách hàng, b n hãy tri n khai qu ng bá thông i p m t cách linh ho t nhưng cũng r t c n tính nh t quán, b t k kênh truy n thông b n l a ch n là gì: qua email, website, t rơi, truy n hình… Nh thông i p ư c l p i l p l i qua nhi u kênh truy n t i khác nhau, vi c uy trì m t thông i p ti p th nh t quán không nh ng mang l i hi u qu kinh doanh t c th i mà còn có giá tr lâu dài i v i vi c xây d ng thương hi u c a doanh nghi p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản