intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

643
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 3/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 1. Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T ¦ CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:1121/2008/Q§-BKH Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 QUYÕT §ÞNH Ban hµnh MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p Bé TR ¦ëNG Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T ¦ C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005; C¨n cø §iÒu 67 vµ kho¶n 3 §iÒu 76 cña NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§- CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh 61/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr ëng Vô Qu¶n lý §Êu thÇu, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm quyÕt ®Þnh nµy “MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1102/2007/Q§-BKH ngµy 18/9/2007 cña Bé tr ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t . §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
 2. -2- N¬i nhËn: Bé TR ¦ë NG - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - VP BC§TW vÒ phßng, chèng tham nhòng; - H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè thuéc Trung u¬ng; - V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Chñ tÞch níc; - Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban Quèc héi; - V¨n phßng Quèc héi; Vâ Hång Phóc - V¨n phßng ChÝnh phñ; - Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - KiÓm to¸n Nhµ níc; - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - Website ChÝnh phñ; C«ng b¸o; - C¸c Së KH&§T c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; - C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé KH&§T; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n-Bé T ph¸p; - Lu: VT, Vô QL§T(10b).
 3. -3- MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu Mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p (Ban hµnh kÌm QuyÕt ®Þnh sè 1121/2008 /Q§- BKH ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Bé tr ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t) MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nµy ¸p dông cho viÖc lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (t vÊn ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp,...) ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong níc vµ quèc tÕ. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ngêi ®îc ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ mêi thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ dù thÇu, ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lµ néi dung mang tÝnh gîi ý, híng dÉn vµ sÏ ®îc ngêi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Khi lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ cÇn ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin, tr êng hîp kh«ng cã th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ còng ph¶i ghi râ. MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu bao gåm c¸c phÇn sau: PhÇn thø nhÊt : Néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu I. Th«ng tin c¬ b¶n II. Tãm t ¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu IV. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu V. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu
 4. -4- VI. Lµm râ hå s¬ dù thÇu VII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ VIII. Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu PhÇn thø hai : C¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm PhÇn phô lôc: C¸c MÉu Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung - ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý.
 5. -5- Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (tªn gãi thÇu) (tªn dù ¸n) (tªn chñ ®Çu t)
 6. -6-
 7. -7- Môc lôc C¸c tõ viÕt t¾t 05 PhÇn thø nhÊt: néi dung B¸o c¸o §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu 06 I. Th«ng tin c¬ b¶n 06 1. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu 06 2. Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu 07 II. Tãm t ¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu 07 1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu 07 2. Më thÇu 08 III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu 09 IV . kÕt qu¶ §¸nh gi¸ s¬ bé Hå s¬ dù thÇu 09 1. Danh s¸ch nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu 09 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vµ ®¸p øng c¸c 09 ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt 3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm (tr êng hîp kh«ng ¸p dông 09 s¬ tuyÓn) 4. KÕt luËn trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé 10 V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu 11 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 11 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ 11 VI. Lµm râ Hå s¬ dù thÇu 14 VII . KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 14 VIII . Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu 14 PhÇn thø hai: c¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm 15 PhÇn Phô lôc: C¸c MÉu 16
 8. -8-
 9. -9- C¸c tõ viÕt t¾t - KÕ ho¹ch ®Êu thÇu KH§T - Hå s¬ mêi thÇu HSMT - Hå s¬ dù thÇu HSDT - Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu tæ chøc, ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
 10. -10- PhÇn thø nhÊt: néi dung B¸o c¸o §¸nh gi¸ HSDT C¨n cø tr×nh tù vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ HSDT bao gåm c¸c néi dung sau: I. Th«ng tin c¬ b¶n 1. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu Trong phÇn nµy cÇn nªu kh¸i qu¸t, giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n, gãi thÇu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu: − Tªn bªn mêi thÇu, chñ ®Çu t ; − Tªn dù ¸n vµ tãm t¾t vÒ dù ¸n; − Tªn gãi thÇu vµ tãm t¾t vÒ gãi thÇu; − Néi dung c¸c c«ng viÖc chÝnh cña gãi thÇu ®îc phª duyÖt trong KH§T. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý ®îc liÖt kª theo b¶ng díi ®©y: T Sè, ký hiÖu vµ ngµy, Néi dung T th¸ng v¨n b¶n (1) (2) 1. V¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n hoÆc dù to¸n (®èi víi mua s¾m th êng xuyªn) 2. V¨n b¶n phª duyÖt KH§T/KH§T ®iÒu chØnh 3. V¨n b¶n phª duyÖt hå s¬ mêi s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ s¬ tuyÓn (nÕu cã) 4. V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ (nÕu cã) 5. V¨n b¶n phª duyÖt HSMT 6. Tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ kÌm theo dù to¸n ®- îc duyÖt (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) 7. V¨n b¶n thµnh lËp tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc v¨n b¶n hîp ®ång thuª tæ
 11. -11- chøc, ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ HSDT 8. V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt 9. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan T¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm b¶n chôp c¸c v¨n b¶n nµy. 2. Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu Trong phÇn nµy cÇn m« t¶ vÒ sè l îng, hä vµ tªn, chøc vô cô thÓ cña c¸c c¸ nh©n tham gia tæ chuyªn gia ®Êu thÇu (®èi víi tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ HSDT còng cÇn m« t¶ vÒ sè l îng, hä tªn, chøc vô cô thÓ cña c¸c c¸ nh©n tham gia ®¸nh gi¸ HSDT), thêi gian vµ c¸ch thøc lµm viÖc cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu (nªu râ c¸ch thøc lµm viÖc theo nhãm hay ®éc lËp trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸). PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm b¶n chôp chøng chØ vÒ ®Êu thÇu cña tõng c¸ nh©n liªn quan vµ v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ch thøc ®¸nh gi¸ HSDT ®èi víi tr êng hîp trong tæ chuyªn gia ®Êu thÇu cã mét hoÆc mét sè thµnh viªn cã sù ®¸nh gi¸ kh¸c biÖt so víi ®a sè c¸c thµnh viªn cßn l¹i. II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu 1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu Nªu tãm t¾t vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu, bao gåm c¸c néi dung sau: 1.1 S¬ tuyÓn nhµ thÇu (nÕu cã) Néi dung c¬ b¶n trong phÇn nµy bao gåm: - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn trªn B¸o §Êu thÇu. Tr êng hîp ®¨ng t¶i trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c th× ph¶i nªu râ ph¬ng tiÖn vµ thêi gian ®¨ng t¶i; - Thêi gian cung cÊp hå s¬ mêi s¬ tuyÓn cho c¸c nhµ thÇu; - Thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn (nÕu cã);
 12. -12- - Sè lîng nhµ thÇu nép hå s¬ dù s¬ tuyÓn t¹i thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn; - Thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn; - Thêi gian vµ sè v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; - Danh s¸ch nhµ thÇu vît qua bíc s¬ tuyÓn; - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i danh s¸ch nhµ thÇu vît qua bíc s¬ tuyÓn trªn B¸o §Êu thÇu. Trong PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®· ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn vµ kÕt qu¶ s¬ tuyÓn nªu trªn, b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn (nÕu cã). 1.2 Mêi thÇu 1.2.1 Tr êng hîp ®Êu thÇu réng r·i kh«ng tiÕn hµnh s¬ tuyÓn, trong b¸o c¸o cÇn nªu c¸c néi dung sau: - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i KH§T, th«ng b¸o mêi thÇu trªn B¸o §Êu thÇu. Tr êng hîp ®¨ng t¶i trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c th× ph¶i nªu râ ph¬ng tiÖn vµ thêi gian ®¨ng t¶i; - Thêi gian b¸n HSMT; - Thêi gian tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu (nÕu cã); - Söa ®æi vµ lµm râ HSMT (nÕu cã); - Thêi ®iÓm ®ãng thÇu; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - Danh s¸ch nhµ thÇu mua HSMT vµ danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu. PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®· ®¨ng t¶i KH§T, th«ng b¸o mêi thÇu nªu trªn, v¨n b¶n söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã), b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi h¹n ®ãng thÇu vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã). 1.2.2 Tr êng hîp tæ chøc s¬ tuyÓn hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ, trong b¸o c¸o cÇn nªu c¸c néi dung sau:
 13. -13- - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i KH§T trªn B¸o §Êu thÇu; - Thêi gian göi th mêi thÇu tíi c¸c nhµ thÇu trong danh s¸ch tróng s¬ tuyÓn, danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ; - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ trªn B¸o §Êu thÇu; - Thêi gian b¸n HSMT; - Thêi gian tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu (nÕu cã); - Söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã); - Thêi ®iÓm ®ãng thÇu; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - Danh s¸ch nhµ thÇu mua HSDT vµ danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Trong PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®¨ng t¶i KH§T, danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ nªu trªn, v¨n b¶n söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã), b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi h¹n ®ãng thÇu vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã). 2. Më thÇu Néi dung c¬ b¶n trong phÇn nµy bao gåm: - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm më thÇu; - Thµnh phÇn vµ ®¹i biÓu tham dù buæi më thÇu; - Tªn nhµ thÇu nép HSDT sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - T×nh tr¹ng niªm phong cña c¸c HSDT tr íc khi më; - C¸c th«ng tin ®îc ®äc c«ng khai vµ ghi vµo biªn b¶n më thÇu (tªn nhµ thÇu, gi¸ dù thÇu, th gi¶m gi¸ (nÕu cã), sè l îng b¶n gèc, b¶n chôp, gi¸ trÞ vµ thêi h¹n cña b¶o ®¶m dù thÇu...). Biªn b¶n më thÇu lËp theo MÉu sè 1 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. III . Ph ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ HSDT
 14. -14- PhÇn nµy cÇn nªu tãm t¾t ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ (®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu; ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt; x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸) nªu trong HSMT ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ HSDT vµ cÇn ghi râ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh t¹i phÇn, ch¬ng, môc nµo trong HSMT. I V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ s¬ bé HSDT 1. Danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT LiÖt kª tªn nhµ thÇu ®· nép vµ ®îc më HSDT theo biªn b¶n më thÇu. 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt Néi dung chi tiÕt cña phÇn nµy lËp theo MÉu sè 2 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp theo néi dung díi ®©y: 2.1 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT hîp lÖ, ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt L iÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong HSMT. 2.2 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT kh«ng hîp lÖ, kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt L iÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong HSMT vµ kÌm theo thuyÕt minh chi tiÕt vÒ viÖc kh«ng ®¸p øng ®ã. 3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm (tr êng hîp kh«ng ¸p dông s¬ tuyÓn) PhÇn nµy cÇn tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu, trong ®ã cÇn nªu râ nhµ thÇu ®¸p øng vµ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña HSMT vµ lý do nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu. Néi dung chi tiÕt cña phÇn nµy lËp theo MÉu sè 3 hoÆc MÉu sè 4 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp t¹i BiÓu sè 1 hoÆc BiÓu sè 2 díi ®©y:
 15. -15- BiÓu sè 1 (¸p dông ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa) Néi dung ®¸nh gi¸ Kinh N¨ng lùc N¨ng Yªu cÇu Tªn nhµ nghiÖm s¶n xuÊt lùc tµi kh¸c KÕt luËn thÇu kinh chÝnh (nÕu cã) doanh Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X BiÓu sè 2 (¸p dông ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) Néi dung ®¸nh gi¸ Tªn nhµ Kinh N¨ng lùc N¨ng Yªu cÇu KÕt luËn thÇu nghiÖm kü thu©t lùc tµi kh¸c chÝnh (nÕu cã) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: Tr êng hîp trong HSMT quy ®Þnh viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu thùc hiÖn sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× néi dung ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®îc chuyÓn xuèng sau ®iÓm 2.6 kho¶n 2 Môc V PhÇn thø nhÊt (tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng). ViÖc ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi nhµ thÇu ®îc xÕp h¹ng thø nhÊt. Tr êng hîp nhµ thÇu xÕp h¹ng thø nhÊt kh«ng ®¸p øng vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm th× ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo.
 16. -16- 4. KÕt luËn trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé PhÇn nµy tæng hîp nh÷ng nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu hoÆc bÞ lo¹i trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé vµ ®îc lËp theo BiÓu sè 3 díi ®©y: BiÓu sè 3 T Néi dung ®¸nh gi¸ Nhµ Nhµ Nhµ ................. T thÇu thÇu thÇu A B X 1 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ . vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt (1) 2 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ . kinh nghiÖm nhµ thÇu (2) (3) KÕt luËn Ghi chó: (1) Néi dung nµy ghi theo kho¶n 2 Môc IV PhÇn thø nhÊt (KÕt qu¶ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt). (2) Néi dung nµy ghi theo BiÓu sè 1 hoÆc BiÓu sè 2. Tr êng hîp th«ng qua s¬ tuyÓn th× cÇn cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu ®· kª khai t¹i bíc s¬ tuyÓn. Tr êng hîp HSMT quy ®Þnh ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× bá néi dung vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu trong phÇn nµy vµ chuyÓn xuèng sau ®iÓm 2.6 kho¶n 2 Môc V PhÇn thø nhÊt (tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng). (3) KÕt luËn nhµ thÇu lµ ®¸p øng hay kh«ng ®¸p øng trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé c¨n cø vµo: néi dung ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt vµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (tr êng hîp HSMT quy ®Þnh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm t¹i bíc nµy). §èi víi nhµ thÇu bÞ lo¹i trong bíc ®¸nh gi¸ nµy th×
 17. -17- ghi “Kh«ng ®¸p øng” (viÕt t¾t lµ K§¦) vµo cét t¬ng øng cña nhµ thÇu ®ã. §èi víi nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu trong bíc ®¸nh gi¸ nµy th× ghi “§¸p øng” (viÕt t¾t lµ §¦) vµo cét t¬ng øng cña nhµ thÇu ®ã. V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ chi tiÕt HSDT 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt PhÇn nµy cÇn gi¶i tr×nh râ vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ HSDT vÒ mÆt kü thuËt c¨n cø c¸c yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nªu trong HSMT. Néi dung chi tiÕt ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt lËp theo c¸c MÉu sè 5, 6, 7, 8 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp theo néi dung díi ®©y: 1.1 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt LiÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. 1.2 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt LiÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ kÌm theo néi dung thuyÕt minh chi tiÕt vÒ viÖc kh«ng ®¸p øng ®ã. V¨n b¶n phª duyÖt cña chñ ®Çu t ®èi víi nh÷ng HSDT ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Trong phÇn nµy chØ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ thÇu vît qua bíc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt nh»m so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c HSDT trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh trong HSMT. Néi dung cña phÇn nµy ®îc lËp theo tr×nh tù sau: 2.1 X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu PhÇn nµy chØ tæng hîp gi¸ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu vît qua bíc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt vµ ®îc lËp theo BiÓu sè 4 díi ®©y: BiÓu sè 4 Tªn nhµ thÇu Gi¸ trong ®¬n Gi¶m gi¸ Gi¸ dù thÇu
 18. -18- dù thÇu (cha (nÕu cã) tÝnh gi¶m gi¸) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: Tr êng hîp nhµ thÇu cã th gi¶m gi¸, trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu sÏ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ghi trong ®¬n dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ theo th gi¶m gi¸. 2.2 Söa lçi PhÇn nµy cÇn tæng hîp c¸c lçi cña tõng HSDT (nÕu cã) vµ viÖc söa c¸c sai sãt ®ã. Néi dung chi tiÕt söa lçi sè häc lËp theo MÉu sè 9 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. KÕt qu¶ viÖc söa lçi ®îc tæng hîp theo BiÓu sè 5 díi ®©y: BiÓu sè 5 Tªn nhµ Tæng gi¸ Gi¸ dù thÇu Tæng gi¸ % tæng gi¸ trÞ thÇu trÞ lçi sè (trong ®¬n dù trÞ tuyÖt tuyÖt ®èi lçi sè häc thÇu) sau söa ®èi lçi sè häc so víi gi¸ dù lçi häc thÇu (trong ®¬n dù thÇu) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: §èi víi lçi kh¸c vµ lçi nhÇm ®¬n vÞ còng ®îc nªu râ trong phÇn nµy cña b¸o c¸o. 2.3 HiÖu chØnh sai lÖch Nh÷ng néi dung thiÕu hoÆc thõa trong HSDT so víi yªu cÇu cña HSMT; kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña HSDT; gi÷a ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh; gi÷a con sè vµ ch÷ viÕt; gi÷a néi dung trong ®¬n
 19. -19- dù thÇu vµ c¸c phÇn kh¸c cña HSDT cÇn ph¶i hiÖu chØnh sai lÖch. ViÖc hiÖu chØnh sai lÖch nµy cÇn ®îc diÔn gi¶i, thuyÕt minh chi tiÕt vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. KÕt qu¶ vÒ hiÖu chØnh sai lÖch ®îc tæng hîp theo BiÓu sè 6 díi ®©y: BiÓu sè 6 T KÕt qu¶ hiÖu chØnh sai lÖch Nhµ Nhµ ................. Nhµ . T thÇu thÇu thÇu A B X 1. HiÖu chØnh sai lÖch vÒ nh÷ng néi dung thõa vµ thiÕu trong HSDT so víi yªu cÇu cña HSMT 2. HiÖu chØnh sai lÖch gi÷a c¸c phÇn cña HSDT − Gi÷a ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh − Gi÷a con sè vµ ch÷ viÕt − Gi÷a néi dung trong ®¬n dù thÇu vµ c¸c phÇn kh¸c cña HSDT − Nh÷ng sai lÖch kh¸c 3. HiÖu chØnh sai lÖch kh¸c 4. Tæng gi¸ trÞ hiÖu chØnh sai lÖch 5. Tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi hiÖu chØnh sai lÖch 6. % tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi hiÖu chØnh sai lÖch so víi gi¸ dù thÇu (trong ®¬n dù thÇu) Ghi chó: Tr êng hîp trong HSMT quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c víi biÖn ph¸p thi c«ng nªu trong HSMT, phÇn sai kh¸c gi÷a khèi l îng c«ng viÖc theo biÖn ph¸p thi c«ng nªu trong HSMT vµ khèi l îng c«ng viÖc theo biÖn ph¸p thi c«ng do nhµ thÇu ®Ò xuÊt sÏ kh«ng bÞ hiÖu chØnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 58/CP. PhÇn sai kh¸c nµy còng kh«ng bÞ tÝnh vµo sai lÖch ®Ó lo¹i bá HSDT.
 20. -20- 2.4 ChuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) Tr êng hîp trong HSMT cho phÐp nhµ thÇu chµo nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau th× trong b¸o c¸o cÇn chuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu (gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch) sang mét ®ång tiÒn chung theo tû gi¸ quy ®æi quy ®Þnh trong HSMT ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. 2.5 §a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng PhÇn nµy cÇn liÖt kª c¸c néi dung ®a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh trong HSMT vµ c¸c chi phÝ t¬ng øng ®îc quy ®æi vÒ cïng mét mÆt b»ng. Néi dung cÇn chuyÓn ®æi c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng bao gåm: ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt; ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh, th¬ng m¹i; u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã); c¸c yÕu tè kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo néi dung trong HSMT. Ghi chó: §èi víi gãi thÇu quy m« nhá kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn néi dung ®a chi phÝ vÒ cïng mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. 2.6 Tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng C¨n cø theo c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tõ môc 2.1 ®Õn 2.5 trong kho¶n 2 Môc V PhÇn nµy (KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸), viÖc tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng ®îc thùc hiÖn theo BiÓu sè 7 díi ®©y: BiÓu sè 7 TT ChØ tiªu HSDT Nhµ Nhµ ... Nhµ thÇu thÇu thÇu A B X 1. Gi¸ dù thÇu (sau gi¶m gi¸) 2. Söa lçi 3. HiÖu chØnh sai lÖch 4. Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch (4=1+2+3) 5. ChuyÓn sang ®ång tiÒn chung (nÕu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2