intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

0
608
lượt xem
74
download

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 3/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

 1. Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T ¦ CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:1121/2008/Q§-BKH Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 QUYÕT §ÞNH Ban hµnh MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p Bé TR ¦ëNG Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T ¦ C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005; C¨n cø §iÒu 67 vµ kho¶n 3 §iÒu 76 cña NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§- CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh 61/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr ëng Vô Qu¶n lý §Êu thÇu, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm quyÕt ®Þnh nµy “MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1102/2007/Q§-BKH ngµy 18/9/2007 cña Bé tr ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t . §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
 2. -2- N¬i nhËn: Bé TR ¦ë NG - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - VP BC§TW vÒ phßng, chèng tham nhòng; - H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè thuéc Trung u¬ng; - V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng; - V¨n phßng Chñ tÞch níc; - Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban Quèc héi; - V¨n phßng Quèc héi; Vâ Hång Phóc - V¨n phßng ChÝnh phñ; - Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - KiÓm to¸n Nhµ níc; - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - Website ChÝnh phñ; C«ng b¸o; - C¸c Së KH&§T c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; - C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé KH&§T; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n-Bé T ph¸p; - Lu: VT, Vô QL§T(10b).
 3. -3- MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi gãi thÇu Mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p (Ban hµnh kÌm QuyÕt ®Þnh sè 1121/2008 /Q§- BKH ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Bé tr ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t) MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nµy ¸p dông cho viÖc lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (t vÊn ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp,...) ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong níc vµ quèc tÕ. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ngêi ®îc ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ mêi thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ dù thÇu, ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lµ néi dung mang tÝnh gîi ý, híng dÉn vµ sÏ ®îc ngêi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Khi lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ cÇn ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin, tr êng hîp kh«ng cã th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ còng ph¶i ghi râ. MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu bao gåm c¸c phÇn sau: PhÇn thø nhÊt : Néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu I. Th«ng tin c¬ b¶n II. Tãm t ¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu IV. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu V. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu
 4. -4- VI. Lµm râ hå s¬ dù thÇu VII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ VIII. Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu PhÇn thø hai : C¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm PhÇn phô lôc: C¸c MÉu Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung - ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý.
 5. -5- Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (tªn gãi thÇu) (tªn dù ¸n) (tªn chñ ®Çu t)
 6. -6-
 7. -7- Môc lôc C¸c tõ viÕt t¾t 05 PhÇn thø nhÊt: néi dung B¸o c¸o §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu 06 I. Th«ng tin c¬ b¶n 06 1. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu 06 2. Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu 07 II. Tãm t ¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu 07 1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu 07 2. Më thÇu 08 III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu 09 IV . kÕt qu¶ §¸nh gi¸ s¬ bé Hå s¬ dù thÇu 09 1. Danh s¸ch nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu 09 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ dù thÇu vµ ®¸p øng c¸c 09 ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt 3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm (tr êng hîp kh«ng ¸p dông 09 s¬ tuyÓn) 4. KÕt luËn trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé 10 V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu 11 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt 11 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ 11 VI. Lµm râ Hå s¬ dù thÇu 14 VII . KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 14 VIII . Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu 14 PhÇn thø hai: c¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm 15 PhÇn Phô lôc: C¸c MÉu 16
 8. -8-
 9. -9- C¸c tõ viÕt t¾t - KÕ ho¹ch ®Êu thÇu KH§T - Hå s¬ mêi thÇu HSMT - Hå s¬ dù thÇu HSDT - Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu tæ chøc, ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
 10. -10- PhÇn thø nhÊt: néi dung B¸o c¸o §¸nh gi¸ HSDT C¨n cø tr×nh tù vµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ HSDT bao gåm c¸c néi dung sau: I. Th«ng tin c¬ b¶n 1. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu Trong phÇn nµy cÇn nªu kh¸i qu¸t, giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n, gãi thÇu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu: − Tªn bªn mêi thÇu, chñ ®Çu t ; − Tªn dù ¸n vµ tãm t¾t vÒ dù ¸n; − Tªn gãi thÇu vµ tãm t¾t vÒ gãi thÇu; − Néi dung c¸c c«ng viÖc chÝnh cña gãi thÇu ®îc phª duyÖt trong KH§T. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý ®îc liÖt kª theo b¶ng díi ®©y: T Sè, ký hiÖu vµ ngµy, Néi dung T th¸ng v¨n b¶n (1) (2) 1. V¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n hoÆc dù to¸n (®èi víi mua s¾m th êng xuyªn) 2. V¨n b¶n phª duyÖt KH§T/KH§T ®iÒu chØnh 3. V¨n b¶n phª duyÖt hå s¬ mêi s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ s¬ tuyÓn (nÕu cã) 4. V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ (nÕu cã) 5. V¨n b¶n phª duyÖt HSMT 6. Tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ kÌm theo dù to¸n ®- îc duyÖt (®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) 7. V¨n b¶n thµnh lËp tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc v¨n b¶n hîp ®ång thuª tæ
 11. -11- chøc, ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ HSDT 8. V¨n b¶n phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt 9. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan T¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm b¶n chôp c¸c v¨n b¶n nµy. 2. Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu Trong phÇn nµy cÇn m« t¶ vÒ sè l îng, hä vµ tªn, chøc vô cô thÓ cña c¸c c¸ nh©n tham gia tæ chuyªn gia ®Êu thÇu (®èi víi tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp ®¸nh gi¸ HSDT còng cÇn m« t¶ vÒ sè l îng, hä tªn, chøc vô cô thÓ cña c¸c c¸ nh©n tham gia ®¸nh gi¸ HSDT), thêi gian vµ c¸ch thøc lµm viÖc cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu (nªu râ c¸ch thøc lµm viÖc theo nhãm hay ®éc lËp trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸). PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm b¶n chôp chøng chØ vÒ ®Êu thÇu cña tõng c¸ nh©n liªn quan vµ v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ch thøc ®¸nh gi¸ HSDT ®èi víi tr êng hîp trong tæ chuyªn gia ®Êu thÇu cã mét hoÆc mét sè thµnh viªn cã sù ®¸nh gi¸ kh¸c biÖt so víi ®a sè c¸c thµnh viªn cßn l¹i. II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu 1. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu Nªu tãm t¾t vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu, bao gåm c¸c néi dung sau: 1.1 S¬ tuyÓn nhµ thÇu (nÕu cã) Néi dung c¬ b¶n trong phÇn nµy bao gåm: - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn trªn B¸o §Êu thÇu. Tr êng hîp ®¨ng t¶i trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c th× ph¶i nªu râ ph¬ng tiÖn vµ thêi gian ®¨ng t¶i; - Thêi gian cung cÊp hå s¬ mêi s¬ tuyÓn cho c¸c nhµ thÇu; - Thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn (nÕu cã);
 12. -12- - Sè lîng nhµ thÇu nép hå s¬ dù s¬ tuyÓn t¹i thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn; - Thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn; - Thêi gian vµ sè v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; - Danh s¸ch nhµ thÇu vît qua bíc s¬ tuyÓn; - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i danh s¸ch nhµ thÇu vît qua bíc s¬ tuyÓn trªn B¸o §Êu thÇu. Trong PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®· ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn vµ kÕt qu¶ s¬ tuyÓn nªu trªn, b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng s¬ tuyÓn (nÕu cã). 1.2 Mêi thÇu 1.2.1 Tr êng hîp ®Êu thÇu réng r·i kh«ng tiÕn hµnh s¬ tuyÓn, trong b¸o c¸o cÇn nªu c¸c néi dung sau: - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i KH§T, th«ng b¸o mêi thÇu trªn B¸o §Êu thÇu. Tr êng hîp ®¨ng t¶i trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c th× ph¶i nªu râ ph¬ng tiÖn vµ thêi gian ®¨ng t¶i; - Thêi gian b¸n HSMT; - Thêi gian tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu (nÕu cã); - Söa ®æi vµ lµm râ HSMT (nÕu cã); - Thêi ®iÓm ®ãng thÇu; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - Danh s¸ch nhµ thÇu mua HSMT vµ danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu. PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®· ®¨ng t¶i KH§T, th«ng b¸o mêi thÇu nªu trªn, v¨n b¶n söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã), b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi h¹n ®ãng thÇu vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã). 1.2.2 Tr êng hîp tæ chøc s¬ tuyÓn hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ, trong b¸o c¸o cÇn nªu c¸c néi dung sau:
 13. -13- - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i KH§T trªn B¸o §Êu thÇu; - Thêi gian göi th mêi thÇu tíi c¸c nhµ thÇu trong danh s¸ch tróng s¬ tuyÓn, danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ; - Sè b¸o vµ thêi gian ®¨ng t¶i danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ trªn B¸o §Êu thÇu; - Thêi gian b¸n HSMT; - Thêi gian tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu (nÕu cã); - Söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã); - Thêi ®iÓm ®ãng thÇu; - Gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - Danh s¸ch nhµ thÇu mua HSDT vµ danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Trong PhÇn thø hai cña b¸o c¸o cÇn ®Ýnh kÌm sè b¸o ®¨ng t¶i KH§T, danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ nªu trªn, v¨n b¶n söa ®æi, lµm râ HSMT (nÕu cã), b¶n chôp v¨n b¶n cho phÐp gia h¹n thêi h¹n ®ãng thÇu vµ sè b¸o ®¨ng t¶i th«ng b¸o gia h¹n thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã). 2. Më thÇu Néi dung c¬ b¶n trong phÇn nµy bao gåm: - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm më thÇu; - Thµnh phÇn vµ ®¹i biÓu tham dù buæi më thÇu; - Tªn nhµ thÇu nép HSDT sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu (nÕu cã); - T×nh tr¹ng niªm phong cña c¸c HSDT tr íc khi më; - C¸c th«ng tin ®îc ®äc c«ng khai vµ ghi vµo biªn b¶n më thÇu (tªn nhµ thÇu, gi¸ dù thÇu, th gi¶m gi¸ (nÕu cã), sè l îng b¶n gèc, b¶n chôp, gi¸ trÞ vµ thêi h¹n cña b¶o ®¶m dù thÇu...). Biªn b¶n më thÇu lËp theo MÉu sè 1 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. III . Ph ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ HSDT
 14. -14- PhÇn nµy cÇn nªu tãm t¾t ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ (®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu; ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt; x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸) nªu trong HSMT ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ HSDT vµ cÇn ghi râ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh t¹i phÇn, ch¬ng, môc nµo trong HSMT. I V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ s¬ bé HSDT 1. Danh s¸ch nhµ thÇu nép HSDT LiÖt kª tªn nhµ thÇu ®· nép vµ ®îc më HSDT theo biªn b¶n më thÇu. 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt Néi dung chi tiÕt cña phÇn nµy lËp theo MÉu sè 2 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp theo néi dung díi ®©y: 2.1 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT hîp lÖ, ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt L iÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong HSMT. 2.2 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT kh«ng hîp lÖ, kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt L iÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt nªu trong HSMT vµ kÌm theo thuyÕt minh chi tiÕt vÒ viÖc kh«ng ®¸p øng ®ã. 3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm (tr êng hîp kh«ng ¸p dông s¬ tuyÓn) PhÇn nµy cÇn tãm t¾t kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu, trong ®ã cÇn nªu râ nhµ thÇu ®¸p øng vµ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña HSMT vµ lý do nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu. Néi dung chi tiÕt cña phÇn nµy lËp theo MÉu sè 3 hoÆc MÉu sè 4 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp t¹i BiÓu sè 1 hoÆc BiÓu sè 2 díi ®©y:
 15. -15- BiÓu sè 1 (¸p dông ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa) Néi dung ®¸nh gi¸ Kinh N¨ng lùc N¨ng Yªu cÇu Tªn nhµ nghiÖm s¶n xuÊt lùc tµi kh¸c KÕt luËn thÇu kinh chÝnh (nÕu cã) doanh Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X BiÓu sè 2 (¸p dông ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p) Néi dung ®¸nh gi¸ Tªn nhµ Kinh N¨ng lùc N¨ng Yªu cÇu KÕt luËn thÇu nghiÖm kü thu©t lùc tµi kh¸c chÝnh (nÕu cã) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: Tr êng hîp trong HSMT quy ®Þnh viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu thùc hiÖn sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× néi dung ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®îc chuyÓn xuèng sau ®iÓm 2.6 kho¶n 2 Môc V PhÇn thø nhÊt (tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng). ViÖc ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi nhµ thÇu ®îc xÕp h¹ng thø nhÊt. Tr êng hîp nhµ thÇu xÕp h¹ng thø nhÊt kh«ng ®¸p øng vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm th× ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo.
 16. -16- 4. KÕt luËn trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé PhÇn nµy tæng hîp nh÷ng nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu hoÆc bÞ lo¹i trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé vµ ®îc lËp theo BiÓu sè 3 díi ®©y: BiÓu sè 3 T Néi dung ®¸nh gi¸ Nhµ Nhµ Nhµ ................. T thÇu thÇu thÇu A B X 1 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lÖ . vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt (1) 2 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ . kinh nghiÖm nhµ thÇu (2) (3) KÕt luËn Ghi chó: (1) Néi dung nµy ghi theo kho¶n 2 Môc IV PhÇn thø nhÊt (KÕt qu¶ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt). (2) Néi dung nµy ghi theo BiÓu sè 1 hoÆc BiÓu sè 2. Tr êng hîp th«ng qua s¬ tuyÓn th× cÇn cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu ®· kª khai t¹i bíc s¬ tuyÓn. Tr êng hîp HSMT quy ®Þnh ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm sau khi x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ th× bá néi dung vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu trong phÇn nµy vµ chuyÓn xuèng sau ®iÓm 2.6 kho¶n 2 Môc V PhÇn thø nhÊt (tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng). (3) KÕt luËn nhµ thÇu lµ ®¸p øng hay kh«ng ®¸p øng trong bíc ®¸nh gi¸ s¬ bé c¨n cø vµo: néi dung ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lÖ cña HSDT vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt vµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (tr êng hîp HSMT quy ®Þnh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm t¹i bíc nµy). §èi víi nhµ thÇu bÞ lo¹i trong bíc ®¸nh gi¸ nµy th×
 17. -17- ghi “Kh«ng ®¸p øng” (viÕt t¾t lµ K§¦) vµo cét t¬ng øng cña nhµ thÇu ®ã. §èi víi nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu trong bíc ®¸nh gi¸ nµy th× ghi “§¸p øng” (viÕt t¾t lµ §¦) vµo cét t¬ng øng cña nhµ thÇu ®ã. V. KÕt qu¶ §¸nh gi¸ chi tiÕt HSDT 1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt PhÇn nµy cÇn gi¶i tr×nh râ vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ HSDT vÒ mÆt kü thuËt c¨n cø c¸c yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nªu trong HSMT. Néi dung chi tiÕt ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt lËp theo c¸c MÉu sè 5, 6, 7, 8 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. Trªn c¬ së ®ã, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc tæng hîp theo néi dung díi ®©y: 1.1 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt LiÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. 1.2 Danh s¸ch nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt LiÖt kª tªn nhµ thÇu cã HSDT kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ kÌm theo néi dung thuyÕt minh chi tiÕt vÒ viÖc kh«ng ®¸p øng ®ã. V¨n b¶n phª duyÖt cña chñ ®Çu t ®èi víi nh÷ng HSDT ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. 2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ Trong phÇn nµy chØ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ thÇu vît qua bíc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt nh»m so s¸nh, xÕp h¹ng c¸c HSDT trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh trong HSMT. Néi dung cña phÇn nµy ®îc lËp theo tr×nh tù sau: 2.1 X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu PhÇn nµy chØ tæng hîp gi¸ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu vît qua bíc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt vµ ®îc lËp theo BiÓu sè 4 díi ®©y: BiÓu sè 4 Tªn nhµ thÇu Gi¸ trong ®¬n Gi¶m gi¸ Gi¸ dù thÇu
 18. -18- dù thÇu (cha (nÕu cã) tÝnh gi¶m gi¸) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: Tr êng hîp nhµ thÇu cã th gi¶m gi¸, trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu sÏ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ghi trong ®¬n dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ theo th gi¶m gi¸. 2.2 Söa lçi PhÇn nµy cÇn tæng hîp c¸c lçi cña tõng HSDT (nÕu cã) vµ viÖc söa c¸c sai sãt ®ã. Néi dung chi tiÕt söa lçi sè häc lËp theo MÉu sè 9 vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. KÕt qu¶ viÖc söa lçi ®îc tæng hîp theo BiÓu sè 5 díi ®©y: BiÓu sè 5 Tªn nhµ Tæng gi¸ Gi¸ dù thÇu Tæng gi¸ % tæng gi¸ trÞ thÇu trÞ lçi sè (trong ®¬n dù trÞ tuyÖt tuyÖt ®èi lçi sè häc thÇu) sau söa ®èi lçi sè häc so víi gi¸ dù lçi häc thÇu (trong ®¬n dù thÇu) Nhµ thÇu A Nhµ thÇu B ................................. Nhµ thÇu X Ghi chó: §èi víi lçi kh¸c vµ lçi nhÇm ®¬n vÞ còng ®îc nªu râ trong phÇn nµy cña b¸o c¸o. 2.3 HiÖu chØnh sai lÖch Nh÷ng néi dung thiÕu hoÆc thõa trong HSDT so víi yªu cÇu cña HSMT; kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña HSDT; gi÷a ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh; gi÷a con sè vµ ch÷ viÕt; gi÷a néi dung trong ®¬n
 19. -19- dù thÇu vµ c¸c phÇn kh¸c cña HSDT cÇn ph¶i hiÖu chØnh sai lÖch. ViÖc hiÖu chØnh sai lÖch nµy cÇn ®îc diÔn gi¶i, thuyÕt minh chi tiÕt vµ ®îc ®Ýnh kÌm t¹i PhÇn thø hai cña b¸o c¸o. KÕt qu¶ vÒ hiÖu chØnh sai lÖch ®îc tæng hîp theo BiÓu sè 6 díi ®©y: BiÓu sè 6 T KÕt qu¶ hiÖu chØnh sai lÖch Nhµ Nhµ ................. Nhµ . T thÇu thÇu thÇu A B X 1. HiÖu chØnh sai lÖch vÒ nh÷ng néi dung thõa vµ thiÕu trong HSDT so víi yªu cÇu cña HSMT 2. HiÖu chØnh sai lÖch gi÷a c¸c phÇn cña HSDT − Gi÷a ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh − Gi÷a con sè vµ ch÷ viÕt − Gi÷a néi dung trong ®¬n dù thÇu vµ c¸c phÇn kh¸c cña HSDT − Nh÷ng sai lÖch kh¸c 3. HiÖu chØnh sai lÖch kh¸c 4. Tæng gi¸ trÞ hiÖu chØnh sai lÖch 5. Tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi hiÖu chØnh sai lÖch 6. % tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi hiÖu chØnh sai lÖch so víi gi¸ dù thÇu (trong ®¬n dù thÇu) Ghi chó: Tr êng hîp trong HSMT quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c víi biÖn ph¸p thi c«ng nªu trong HSMT, phÇn sai kh¸c gi÷a khèi l îng c«ng viÖc theo biÖn ph¸p thi c«ng nªu trong HSMT vµ khèi l îng c«ng viÖc theo biÖn ph¸p thi c«ng do nhµ thÇu ®Ò xuÊt sÏ kh«ng bÞ hiÖu chØnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 58/CP. PhÇn sai kh¸c nµy còng kh«ng bÞ tÝnh vµo sai lÖch ®Ó lo¹i bá HSDT.
 20. -20- 2.4 ChuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) Tr êng hîp trong HSMT cho phÐp nhµ thÇu chµo nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau th× trong b¸o c¸o cÇn chuyÓn ®æi gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu (gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch) sang mét ®ång tiÒn chung theo tû gi¸ quy ®æi quy ®Þnh trong HSMT ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. 2.5 §a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng PhÇn nµy cÇn liÖt kª c¸c néi dung ®a vÒ mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh trong HSMT vµ c¸c chi phÝ t¬ng øng ®îc quy ®æi vÒ cïng mét mÆt b»ng. Néi dung cÇn chuyÓn ®æi c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng bao gåm: ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt; ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh, th¬ng m¹i; u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã); c¸c yÕu tè kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo néi dung trong HSMT. Ghi chó: §èi víi gãi thÇu quy m« nhá kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn néi dung ®a chi phÝ vÒ cïng mét mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. 2.6 Tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng C¨n cø theo c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tõ môc 2.1 ®Õn 2.5 trong kho¶n 2 Môc V PhÇn nµy (KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸), viÖc tæng hîp gi¸ ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng ®îc thùc hiÖn theo BiÓu sè 7 díi ®©y: BiÓu sè 7 TT ChØ tiªu HSDT Nhµ Nhµ ... Nhµ thÇu thÇu thÇu A B X 1. Gi¸ dù thÇu (sau gi¶m gi¸) 2. Söa lçi 3. HiÖu chØnh sai lÖch 4. Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch (4=1+2+3) 5. ChuyÓn sang ®ång tiÒn chung (nÕu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2