intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu biên bản họp phòng

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

5.914
lượt xem
227
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

làm thế nào để kinh doanh 1 cách hiệu quả nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản họp phòng

  1. Cty……………………………………. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Phoøng kinh doanh deät may Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc BIEÂN BAÛN Hoïp ……………………… 1. Thôøi gian hoïp: - Khai maïc: luùc …………………giôø, ngaøy… thaùng … naêm…… - Ñòa ñieåm: - Noäi dung: 2. Thaønh phaàn döï hoïp: - Thaønh vieân: + Coù maët:…………………………… treân toång soá: ……………………… + Vaéng maët:……………………… treân toång soá: ……………………… - Ñaïi bieåu (Khaùch môøi neáu coù): ………………………………………………………………………………………… …………… - Toång soá ngöôøi tham döï: ………………………………………………………………………………………… ………………………… 3. Chuû trì cuoäc hoïp: (ghi roõ hoï teân, chöùc vuï coâng taùc) 4. Thö kyù cuoäc hoïp: (ghi roõ hoï teân, chöùc vuï coâng taùc) 5. Noäi dung cuoäc hoïp: a) ………………………………… b) ………………………………… c) ………………………………… ………………………………………… 6. Toång keát: - Ghi yù kieán keát luaän cuûa chuû trì - Bieåu quyeát :……………% nhaát trí ……………% khoâng nhaát trí - YÙ kieán baûo löu (neáu coù): ………………………………………………………………………………………… ……………………… 7. Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc …………giôø, ngaøy………………thaùng ……………naêm ………………………………… 8. Taøi lieäu keøm theo (neáu coù) - …………………………………… - …………………………………… THÖ KYÙ CHUÛ TRÌ (Kyù ghi roõ hoï teân) (Kyù ghi roõ hoï teân, ñoùng daáu)
  2. NGÖÔØI THAM DÖÏ (neáu caàn) 1. Nguyeãn Vaên A …………(kyù teân)………………… 2. Nguyeãn Thò B………………………………………………
  3. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ……………………………………………, ngaøy…………… thaùng…………….naêm……………………… BAÛN TÖÔØNG TRÌNH DIEÃN BIEÁN SÖÏ VIEÄC XAÛY RA Kính göûi: Giaùm ñoác coâng ty TNHH Thöông maïi Khatoco Hoï vaø teân (vieát chöõ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………… …………………… Sinh ngaøy………………………………thaùng…………………………… naêm…………………………………………………………………………………… Queâ quaùn: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Nôi ôû hieän nay…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Trình ñoä chuyeân moân ñöôïc ñaøo taïo: ………………………………………………………………………………………………………… … Coâng vieäc chính hieän ñang ñöôïc ñaûm nhieäm: ……………………………………………………………………………………… Ñôn vò ñang laøm vieäc (Phoøng, chi nhaùnh, toå, nhoùm…) ……………………………………………………………………… Heä soá löông (cô baûn) ñang höôûng: ………………………………………………………………………………………………………… ……… Thôøi ñieåm söï vieäc xaûy ra hoaëc phaùt hieän ngaøy ……………… thaùng………………naêm……………………………… Trình töï dieãn bieán söï vieäc: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………… Nguyeân nhaân daãn ñeán söï vieäc xaûy ra: ………………………………………………………………………………………………………… Caên cöù quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø noäi quy lao ñoäng cuûa coâng ty ñaõ ban haønh, toâi nhaän thaáy haønh vi vi phaïm kyû luaät cuûa toâi aùp duïng theo hình thöùc kyû luaät lao ñoäng
  4. hoaëc boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát theo ñieàu ………………………………………………………………… Toâi höùa seõ söûa chöõa nhöõng sai laàm, khuyeát ñieåm vaø khoâng taùi phaïm. Ngöôøi vieát töôøng trình (kyù, ghi roõ hoï teân) Maãusoá6: Ban haønhkeømtheoThoângtö soá19/2003/TT-BLÑTBXH ngaøy22/09/2003cuûa Boä Lao ñoäng- Thöôngbinhvaø xaõ hoäi
  5. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BIEÂN BAÛN Xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng Cuoäc hoïp xem xeùt xöû lyù vi phaïm kyû luaät lao ñoäng ñoái vôùi oâng (baø) …………………………………………………………………baét ñaàu luùc……… giôø……… ngaøy……… thaùng……… naêm…………………… Ñòa ñieåm taïi: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… I. Thaønh phaàn döï hoïp goàm: 1. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng hoaëc ngöôøi ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng uûy quyeàn. Hoï vaø teân: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: ………………………………………………………………………………………………………… ………………… Theo uûy quyeàn soá:…………………………………ngaøy………………… thaùng…………………naêm………………………………… (neáu coù vaên baûn uûy quyeàn) 2. Ñaïi dieän Ban chaáp haønh coâng ñoaøn cô sôû. Hoï teân: Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: 3. Ñöông söï: Hoï teân: Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: Ñôn vò laøm vieäc: Coâng vieäc ñang laøm: 4. Ngöôøi baøo chöõa cho ñöông söï (neáu coù): Hoï teân: Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: Ñôn vò laøm vieäc: 5. Ngöôøi laøm chöùng (neáu coù) Hoï teân:
  6. Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: Ñôn vò laøm vieäc hoaëc nôi cö truù: 6. Ngöôøi ñöôïc ngöôøi söû duïng lao ñoäng môøi tham döï: Hoï teân: Chöùc vuï hoaëc chöùc danh: Ñôn vò laøm vieäc: II. Noäi dung: 1. Ñöông söï trình baøy baûn töôøng trình dieãn bieán söï vieäc (caàn ghi roõ caùc noäi dung) nhö: haønh vi vi phaïm, möùc ñoä vi phaïm, nguyeân nhaân, hình thöùc kyû luaät lao ñoäng… trong tröôøng hôïp ñöông söï khoâng coù baûn töôøng trình thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng trình baøy bieân baûn söï vieäc xaûy ra hoaëc phaùt hieän. 2. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng chöùng minh loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng (caàn ghi roõ moät soá noäi dung) nhö: haønh vi vi phaïm, möùc ñoä vi phaïm, nguyeân nhaân, hình thöùc kyû luaät lao ñoäng… Tröôøng hôïp boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát thì ghi möùc ñoä thieät haïi (tính giaù trò baèng tieàn ñoàng Vieät Nam), phöông thöùc boài thöôøng… 3. YÙ kieán cuûa ngöôøi ñaïi dieän BCH Coâng ñoaøn cô sôû, ngöôøi baøo chöõa cho ñöông söï, ñöông söï (caàn ghi roõ ngöôøi söû duïng lao ñoäng chöùng minh loãi ñuùng hay sai vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät) 4. Keát luaän cuoái cuøng cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Haønh vi vi phaïm kyû luaät lao ñoäng. Tröôøng hôïp boài thöôøng traùch nhieäm vaät chaát: möùc ñoä thieät haïi, möùc ñoä boài thöôøng, phöông thöùc boài thöôøng. 5. Baûo löu yù kieán cuûa caùc thaønh phaàn tham döï (neáu coù) 6. Keát thuùc cuoäc hoïp vaøo luùc ……….giôø………..ngaøy…………thaùng………… naêm……………………… Ñöông söï Ñaïi dieän BCH Coâng ñoaøn Thuû tröôûng ñôn vò (Hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn)
  7. Maãu soá 8: Ban haønh keøm theo Thoâng tö soá 19/2003/TT-BLÑTBXH ngaøy 22/09/200 Boä Lao ñoäng-Thöông binh vaø xaõ hoäi
  8. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛN TÖÏ NHAÄN XEÙT Kính göûi: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………… Toâi teân: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Sinh ngaøy……………………thaùng……………naêm…………………Taïi: ………………………………………………………………………………………… Ñòa chæthöôøng truù: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Ñôn vò (Phoøng, chi nhaùnh, toå, nhoùm…): ………………………………………………………………………………………………………… ……… Chöùc danh coâng vieäc: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Trong thôøi gian thöïc hieän HÑLÑ soá:……/……………………………töø ngaøy: …………/………/………………… ñeán ngaøy ………/………/…………………, toâi töï nhaän xeùt quaù trình laøm vieäc cuûa mình nhö sau: 1. Neâu ñöôïc caùc hieåu bieát veà coâng ty: - Cô caáu toå chöùc coâng ty; - Noäi quy lao ñoäng cuûa coâng ty; caùc quy ñònh khaùc… - Caùc quy ñònh cuûa coâng ty veà chöùc naêng nhieäm vuï coâng vieäc ñöôïc giao: - … 2. Coâng vieäc ñöôïc giao vaø thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc giao: - Neâu taát caû caùc coâng vieäc ñöôïc giao (neâu cuï theå) - Vieäc ñaõ thöïc hieän ñöôïc, keát quaû thöïc hieän nhö theá naøo? - Vieäc chöa thöïc hieän ñöôïc, neâu lyù do cuï theå. - Tröôøng hôïp ñaõ laø nhaân vieân chính thöùc (kyù tieáp hôïp ñoàng) thì neâu roõ khen thöôûng vaø kyû luaät trong thôøi gian coâng taùc. - … 3. Caùc kieán nghò cuûa caù nhaân veà coâng vieäc ñöôïc giao: - - - 4. Neâu nguyeän voïng cuûa caù nhaân ………………………………………, ngaøy……… thaùng………naêm……………………
  9. (kyù vaø ghi roõ hoï teân)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=5914

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2