intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là thủ tục bắt buộc mà chi bộ và cấp ủy cơ sở phải gửi cho chủ thể có thẩm quyền. Đây là căn cứ để phát sinh nghĩa vụ của chủ thể có thẩm quyền, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc tránh tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

  1. ĐẢNG BỘ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  …………...………………………… ­­­­­­­­­­­­­­­ ……………………………………... Số      ­CV/… ……………, ngày …… tháng …… năm ……… CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA lý lịch của người xin vào Đảng Kính gửi: …………………………………………………………………………..… Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng  ………………………..… Sinh ngày …… tháng …… năm ……… Quê quán: …………………………………………………………………………..…. Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..… Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng  vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng...” trong lý lịch của người xin vào  Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau: ……………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………….…… Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………….… T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) Nơi nhận: BÍ THƯ ­ Như trên; (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) ­ Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2