intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Chia sẻ: Trung Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

188
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của loại đơn này. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo đơn một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  1. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA SỞ: LĐ­TB & XH TỈNH BÌNH ĐỊNH VIEÄT NAM Ñoäclaäp– Töï do – Haïnh CÔNG TY TNHH TM – DV MINH PHƯỚC phuùc Ñòa chæ:  KV7 – P. Bùi Thị Xuân – TP. Qui  Nhơn Ñieänthoaïi: 056.3510000 Minh Phước, ngaøy  09  thaùng 03 naêm 2015 ĐƠN ĐĂNG KÝ Thỏa ước lao động tập thể        Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Định. Chúng tôi gồm có : 1. Đại diện người sử dụng lao động: Họ và tên: Ông Nguyễn Minh Điển Chức vụ: Giám đốc Công ty 2. Đại diện tập thể lao động: Họ và tên: Ông Trần Hiếu Trung Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày 06 tháng 03 năm 2015 ­ Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                    ­ Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung      ­ Gia hạn thỏa ước lao động tập thể                                    Đề nghị được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Định.  Tài liệu đăng ký gồm có: ­ 04 bảng thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp  ­ 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động. Rất mong được sự chấp thuận và có thông báo của Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Xin trân trọng kính trào!                             Giám đốc 
  2. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA CÔNG TY TNHH TM – DV MINH PHƯỚC VIEÄT NAM Ñòa chæ: KV7 – P. Bùi Thị Xuân – TP. Qui Nhơn Ñoäclaäp– Töï do – Haïnhphuùc Ñieänthoaïi: 056.3510000 Minh Phước, ngaøy  02  thaùng 03  naêm 2015 BIÊN BẢN “V/v: Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung  Thỏa ước Lao động tập thể của đơn vị” Hôm nay, Vào lúc 08 ngày 02 tháng 03 năm 2015 tại Hội trường đơn vị tổ chức   Hội nghị người lao động để lấy ý kiến về việc xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể  của đơn vị.  1. ToångsoáCB – CNV cuûaCông ty: 120CB- CNV 2. Phöôngthöùclaáyyù kieán: - Laáy yù kieántoaøntheåCB - CNV thông quabiểu quyết. 3. Soálượng ngöôøi ñöôïc laáyyù kieán:120CB-CNV 4. Soángöôøi taùnthaønhnoäi dungThỏa ước Lao động tập thể cuûaCty: - 120CB-CNV ; Tỉ lệ: 100% 5. - Soá ngöôøi khoângtaùnthaønhnoäi dungThỏa ước Lao động tập thể  cuûa Cty - 0 CN - CNV: 0% 6. Nhöõngñieàukhoaûnkhoângtaùnthaønh: ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................
  3. Xaùc nhaän cuûa ñaïi dieän BCH Coâng ñoaøn Ngöôøi vieát bieân baûn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2