Mẫu đơn xin li dị

Chia sẻ: Hoangvannam Nam | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
1.136
lượt xem
95
download

Mẫu đơn xin li dị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

……(1),.ngày…...tháng.…….năm……. ĐƠN.KHỞI.KIỆN(*) Kớnh.gửi:.Toà.ỏn.nhõn.dõn.(2)……………………………………… …… Họ.và.tên.người.khởi.kiện:.(3)……………………………………… …………………. Địa.chỉ:.(4).………………………………………… …………………………….……. Họ.và.tên.người.có.quyền.và.lợi.ích.được.bảo.vệ.(nếu.có).(5).…………………………… Địa.chỉ:.(6).………………………………………… ………………………………….. Họ.và.tên.người.bị.kiện:.(7).……..…………………………………….…………….……....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin li dị

  1. Mẫu đơn xin li dị 19/09/2009 // Chưa có phản hồi // Xem: 20 467 views // Chuyên mục: Văn bản. 0 ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN(*) Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………? ? ? …… Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………? ? ? …………………. Địa chỉ: (4) …………………………………………? ? ? …………………………….……. Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) …………………………… Địa chỉ: (6) …………………………………………? ? ? ………………………………….. Họ và tên người bị kiện: (7) ……..…………………………………… …………….……. Địa chỉ: (8) …………………………………………? ? ? …………………………….……. Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. ……. ………………. Địa chỉ: (10) …………………………………………? ? ? …………………………………. Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đ ối với b ị đ ơn, ng ười có quy ền l ợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………? ? ……………….………… ? …………………………………………? ? ? …………………………………………? ? … ? …………………………………………? ? ? …………………………………………? ? … ? Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..………………………………?   ? ?………… Địa chỉ: (13) ………………………………………….? ? ……………………….……….. ? Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 1…………………………………………? ? ………………………………………… ….? 2…………………………………………? ? ………………………………………… ….. ? …………………………………………? ? ? …………………………………………? ? … ? (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho vi ệc giải quy ết v ụ án) …………………………………………? ? ? ……………………… ……………………. …………………………………………? ? ? …………………………………….…… …. Người khởi kiện ký tên (16) ———————————————————————————- Hồ sơ gửi kèm theo đơn - Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); - Hộ khẩu (có công chứng ) - Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất b ản chính gi ấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính c ủa c ơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện. - Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con). - Biên bản hoà giải tại xã phường. - Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài s ản). - Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quy ền đ ịa ph ương v ề việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu.
  2. - Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm vi ệc t ại n ước ngoài thì ph ải xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. - Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật n ước ngoài mu ốn ly hôn t ại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ t ục ghi chú vào s ổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường h ợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đ ơn xin ly hôn ph ải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn. ———————————————————————————— Độc lập-Tự do-Hạnh phúc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MẪU   ĐƠN   LY   HÔN(đơn   phương) Mẫu chuẩn. Một bên nộp đơn yêu cầu ly hôn (17/05/2007) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN Họ và tên người làm đơn……………………………………… ………………………….Sinh năm…………………….. Nghề nghiệp…………………………………… ………………………………………….. ………………………………………… Nơi làm việc…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………. Nơi đăng kí HKTT………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. Chỗ ở hiện tại……………………………………… ………………………………………….. ……………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. Họ và tên chồng (vợ)…………………………………….. ………………………………… Sinh năm……………………… Nghề nghiệp…………………………………… ………………………………………….. ………………………………………… Nơi làm việc…………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………. Nơi đăng kí HKTT………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. Chỗ ở hiện tại……………………………………… ………………………………………….. …………………………………….
  3. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. Đăng kí kết hôn ngày ………….tháng ……………năm…………….. Nơi đăng kí kết hôn:……………………………………… ………………………………………….. ………………………….. · Về tình cảm vợ chồng: (Vợ chồng sống hạnh phúc đến khi nào thì phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?) ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. · Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của t ừng con, sau khi ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?) ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. · Về tài sản: - Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (T ự định giá giá trị tài sản). ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……….
  4. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. - Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn? (T ự đ ịnh giá giá trị tài sản). ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. · Về nhà ở: (Nhà ở tư nhân hay thuê của nhà nước, di ện tích, nguy ện v ọng nhà ở sau khi ly hôn). ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………. Hồ sơ kèm theo: , ngày …….tháng ……năm….. - Đăng kí kết hôn (bản chính); - Bản sao giấy khai sinh của các con; Chữ ký của vợ hoặc chồng - Bản sao Hộ khẩu (công chứng);
  5. - Bản phôtô chứng minh thư (công chứng); Và mọi giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có công chứng). Sưu tầm Tags: Văn bản
Đồng bộ tài khoản