intTypePromotion=1

Mẫu kế hoạch đào tạo NV

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.044
lượt xem
172
download

Mẫu kế hoạch đào tạo NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo NV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế hoạch đào tạo NV

  1. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc SỐ: ……/…..- GG ­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­ …………., ngµy …… th¸ng …… n¨m 200… THÔNG BÁO (V/v: Kế hoạch đào tạo chung) Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc CPOLub Căn cứ tình hình thực tế và kết quả tổng hợp phiếu yêu cầu đào tạo từ các đơn vị, Trung tâm Đào tạo của CPOLub thông báo chương trình đào tạo năm ………. như sau (mẫu BMĐT-02 đính kèm theo thông báo này) đề nghị: 1. Giám đốc các đơn vị căn cứ trên nhu cầu đào tạo thực tế của đơn vị mình và nội dung của kế hoạch đào tạo để điều chỉnh lịch đào tạo theo thời gian cụ thể (theo phiếu yêu cầu BMĐT-01a đính kèm) vào báo về Trung tâm Đào tạo trước ngày ….. / …../……. (nếu có thay đổi). 2. Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến lịch đào tạo đến toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị 3. Cán bộ phụ trách NLHT của các đơn vị được phân công hỗ trợ đào tạo chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ đào tạo cần thiết cho đơn vị mình (đề xuất mượn, mua mới, trang bị thiết bị…) căn cứ theo lịch đào tạo của đơn vị. Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị. Trân trọng./. N¬i nhËn: GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO ­ Như trên ­ TGĐ (thay báo cáo) ­ Lưu VP BMDT-03 1/1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2