intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình giảng dạy

Xem 1-20 trên 7204 kết quả Chương trình giảng dạy
 • Bài giảng "Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 2 - Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về mô hình toán học; Hàm truyền; Hàm truyền của hệ thống tự động; Phương trình trạng thái. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf54p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 5 - Các toán tử điều khiển" được biên soạn với nội dung tìm hiểu về các toán tử điều khiển bao gồm: Toán tử IF; Toán tử switch; Toán tử goto và nhãn; Toán tử while. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt33p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 6 - Hàm và cấu trúc chương trình" được biên soạn với các nội dung chính sau: Quy tắc xây dựng một hàm; Quy tắc hoạt động của hàm; Các khái niệm liên quan đến hàm; Cách xây dựng hàm; Con trỏ và địa chỉ. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt34p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 7 - Cấu trúc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc; Khởi đầu giá trị cho cấu trúc; Truy cập đến các thành phần của cấu trúc; Mảng các cấu trúc; Cấu trúc lồng nhau;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt21p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 8 - Danh sách móc nối" được biên soạn với các nội dung chính sau: Danh sách liên kết đơn; Danh sách đa liên kết; STACK và QUEUE;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt31p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình C: Chương 9 - File" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đưa file ra đĩa; Ghi thông tin lên file đã mở; Đóng file; Đọc thông tin từ một file vào bộ nhớ;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  ppt10p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trừu tượng hóa dữ liệu (data abstraction)" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu bản chất, vai trò, sự khác nhau về trừu tượng hoá dữ liệu trong lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng; Khai báo lớp, sử dụng các đối tượng;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản trong Lập trình hướng đối tượng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình; Đối tượng và các khái niệm liên quan; Khái niệm thực hiện ẩn (hidden implementation) trong Lập trình hướng đối tượng; Khái niệm tái sử dụng trong Lập trình hướng đối tượng;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Thực hiện ẩn. Khởi tạo và hủy bỏ đối tượng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vai trò của thực hiện ẩn; Đối tượng và giao tiếp với thế giới bên ngoài; Từ khóa xác định thuộc tính truy nhập; Các dạng hàm bạn; Nhân ma trận và véc tơ. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Các kỹ thuật xây dựng hàm, sử dụng biến, hằng trong lập trình hướng đối tượng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các thành phần tĩnh (static); Biến địa phương static; Thành phần dữ liệu tĩnh; Đếm số đối tượng của một lớp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf29p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Kế thừa" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về kế thừa và kết tập; Khởi tạo và hủy bỏ đối tượng trong kết tập và kế thừa; Lớp cơ sở và lớp dẫn xuất;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf46p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Đa hình" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đa hình trong lập trình hướng đối tượng; Đa hình trong Java; Khái niệm đa hình; Liên kết lời gọi hàm function call binding;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf15p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Kế toán quá trình cung cấp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp; Tài khoản sử dụng; Kế toán các nghiệp vụ của quá trình cung cấp. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf29p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Kế toán quá trình sản xuất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất; Tính toán, xác định các yếu tố chi phí sản xuất; Tính giá thành sản phẩm; Kế toán quá trình sản xuất. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf37p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu và biết cách hoạch toán kế toán quá trình tiêu thụ; Biết cách hoạch toán kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt động của quản trị nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm công việc; Khái niệm thiết kế công việc; Phân tích công việc; Các phương pháp thu thập thông tin khi phân tích công việc; Quy trình xây dựng bản mô tả công việc;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf39p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.3 - Tuyển dụng và lựa chọn lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm tuyển dụng nhân lực; Tiến trình tuyển dụng nhân lực; Các nguồn tuyển dụng nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp; Các cách thức tuyển dụng nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf57p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển; Quy trình đào tạo; Đánh giá đào tạo; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 3 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf46p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình giảng dạy
p_strCode=chuongtrinhgiangday

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2