Mẫu số: 02/BXN

Chia sẻ: Huynh Thang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
400
lượt xem
59
download

Mẫu số: 02/BXN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TẠM ỨNG KINH PHÍ NSNN TẠI KBNN ĐẾN HẾT THỜI GIAN CHỈNH LÝ QUYẾT TOÁN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 02/BXN

  1. Mã chương………………. Mẫu số: 02/BXN Tên đơn vị SDNS:…………………. Ban hành kèm theo Công văn số 16695/BTC-NSNN ngày 28/12/2006 Mã đơn vị SDNS………….. BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TẠM ỨNG KINH PHÍ NSNN TẠI KBNN ĐẾN HẾT THỜI GIAN CHỈNH LÝ QUYẾT TOÁN Đơn vị tính: Đồng Dự toán được Dự toán bổ Số thanh Tổng số Số dư tạm Dự toán còn Số dư tạm phép chi sung trong toán trong thanh toán ứng đến hết lại đến hết Nhóm ứng cuối Stt Nhiệm vụ chi Loại Khoản mục ngày trong thời thời gian thời gian đến hết thời thời gian thời gian gian chỉnh lý chỉnh lý chỉnh lý gian chỉnh lý chỉnh lý chỉnh lý 31/12 quyết toán quyết toán quyết toán quyết toán quyết toán quyết toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=6+7+8-9-11 Các nhiệm vụ chi theo qui định tại điểm I 3.3 Mục I Thông tư số 101/2005/TT-BTC 01 01 01 001 002 …. 02 … … II Các nhiệm vụ chi khác 01 01 001 002 …. …. …. Tổng cộng Ghi chú: - Biểu này có dòng cộng loại khoản, cộng nhiệm vụ chi - Các nhiệm vụ chi khác (phần II) là các nhiệm vụ chi giao cho đơn vị ngoài các nhiệm vụ chi ở phần I Xác nhận của Kho bạc Nhà nước Đơn vị sử dụng ngân sách ...............ngày......., tháng........ năm........ ...............ngày......., tháng........ năm........ Thủ trưởng đơn vị Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản