Mẫu số: 04/UNTH

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
145
lượt xem
10
download

Mẫu số: 04/UNTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 04/UNTH

  1. Mẫu số: 04/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày..........tháng ........năm ...... BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ - Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số............................ giữa ....................... và .................. ngày ...................................., Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về tình hình sử dụng biên lai thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau: Loại biên lai thuế đã Số seri (từ số... Số seri đã sử Số seri chưa sử nhận đến số) dụng dụng Biên lai thu thuế SD ĐNN: - Quyển số 1 - Quyển số 2 - ... Biên lai thu thuế nhà, đất: - Quyển số 1 - Quyển số 2 - ... Biên lai thu thuế GTGT & thuế TNDN - Quyển số 1 - Quyển số 2 - … Biên lai thu thuế tài nguyên - Quyển số 1 - Quyển số... - … Biên lai thu thuế môn bài - Quyển số... ...... ............................thông báo để cơ quan thuế được biết./. Nơi nhận: BÊN ĐƯỢC UNT hoặc - Cơ quan thuế...; ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNT - Lưu bên được UNT. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản