Máy tính giao tiếp Teletype, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
79
lượt xem
6
download

Máy tính giao tiếp Teletype, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giản đồ xung của Teletype: Teletype truyền dữ liệu kiểu xung. Trước đây người ta truyền với dạng xung MAK? ứng với điện áp dương và xung SPACE ứng với điện áp âm hoặc 0V (với các đời máy Teletype bằng cơ khí). Tuy nhiên, sau này khi máy Teletype điện tử ra đời người ta chuyển sang truyền theo mức logic, ứng với mức logic 1 (điên áp âm) là xung MAKỈNG, và mức 0 (điện áp dương) là xung SPACING.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy tính giao tiếp Teletype, chương 2

  1. Chương 2: NGUYEÂN LYÙ TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU CUÛA TELETYPE I. Giaûn ñoà xung cuûa Teletype: Teletype truyeàn döõ lieäu kieåu xung. Tröôùc ñaây ngöôøi ta truyeàn vôùi daïng xung MARK öùng vôùi ñieän aùp döông vaø xung SPACE öùng vôùi ñieän aùp aâm hoaëc 0V (vôùi caùc ñôøi maùy Teletype baèng cô khí). Tuy nhieân, sau naøy khi maùy Teletype ñieän töû ra ñôøi ngöôøi ta chuyeån sang truyeàn theo möùc logic, öùng vôùi möùc logic 1 (ñieân aùp aâm) laø xung MARKING, vaø möùc 0 (ñieän aùp döông) laø xung SPACING. Moâ taû nhö sau: Logic 0 +60V (SPACE) 0V -60V Logic1 (MARK) II. Khung kyù töï cuûa Teletype: Moät Frame cuûa Teletype ñöôïc quy öôùc nhö sau: - 1 bit Start (SPACE) - 5 bit kyù töï (SPACE hoaëc MARK) - 1,5 bit Stop (MARK) Moâ taû nhö sau: Logic 1 (MARK)
  2. -60V 0V Logic 0 +60V (SPACE) Start 5 bit kyù töï Stop III. Maõ kyù töï Teletype: Caùc bit kyù töï 4 3 2 1 0 LETTER FIGURE 0 0 0 0 0 BLANK BLANK (SP) 0 0 0 0 1 E 3 0 0 0 1 0 LF LF 0 0 0 1 1 A _ 0 0 1 0 0 SPACE SPACE 0 0 1 0 1 S BELL 0 0 1 1 0 I 8 0 0 1 1 1 U 7 0 1 0 0 0 CR CR 0 1 0 0 1 D $ 0 1 0 1 0 R 4 0 1 0 1 1 J ' 0 1 1 0 0 N ' 0 1 1 0 1 F ! 0 1 1 1 0 C : 0 1 1 1 1 K (
  3. 1 0 0 0 0 T 5 1 0 0 0 1 Z " 1 0 0 1 0 L ) 1 0 0 1 1 W 2 1 0 1 0 0 H # 1 0 1 0 1 Y 6 1 0 1 1 0 P 0 1 0 1 1 1 Q 1 1 1 0 0 0 O 9 1 1 0 0 1 B ? 1 1 0 1 0 G & 1 1 0 1 1 FIGURE FIGURE 1 1 1 0 0 M . 1 1 1 0 1 X / 1 1 1 1 0 V ; 1 1 1 1 1 LETTER LETTER Hai kyù töï LETTER vaø FIGURE duøng ñeå chuyeån ñoåi boä chöõ cuûa Teletype töø maët chöõ sang maët soá (daáu). IV. Tieâu chaån giao tieáp maùy Teletype: 1. Nguyeân lyù keát noái giöõa hai maùy Teletype: Caùc ñöôøng tín hieäu cuûa maùy Teletype goàm coù nhö sau: - Moät ñöôøng vaøo laø ñöôøng thu Rx. - Moät ñöôøng ra laø ñöôøng phaùt Tx. - Moät ñöôøng mass. Khi môû maùy, ñöôøng phaùt seõ töø möùc logic 0 (+60V) seõ ñöôïc naâng leân möùc logic 1 (-60V). Toång ñaøi viba hoaëc maùy Teletype ñoái phöông khi nhaän ñöôïc tín hieäu naøy (ñöôøng thu cuûa maùy ñoái phöông ñöôïc Set leân möùc logic 1) thì seõ gôûi traû tín hieäu traû lôøi cuõng baèng caùch Set ñöôøng phaùt cuûa maùy hoï leân möùc logic 1.
  4. Ñöôøng thu cuûa maùy ta seõ nhaän ñöôïc möùc logic 1. Luùc naøy coi nhö hai maùy ñaõ ñöôïc baét tay vaø baét ñaàu truyeàn soá lieäu cho nhau. Tröôøng hôïp maùy ta khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu traû lôøi töùc laø coù söï coá ñöôøng daây hoaëc vì maùy ñoái phöông khoâng môû maùy. Ñöôøng phaùt cuûa maùy ta seõ töï ñoäng traû veà möùc logic 0 (+60V) vaø thoâng baùo hôû maïch. Nhö vaäy ta coù theå phaân tích maïch keát noái vôùi maùy Teletype nhö hình 7 : - Khi khoâng baét tay: E2 ñöôïc noái vôùi nguoàn -60V  Q2 khoâng daãn  Q3 cuõng khoâng daãn. coøn Q1 ñöôïc daãn baõo hoøa. do ñoù, nguoàn +60 V qua R2  D3 (Led D3 saùng baùo hôû maïch)  R1 ñeán ñöôøng daây thu cuûa maùy ñoái phöông ( Nhö vaäy ñöôøng daây thu cuûa maùy ñoái phöôngñang ôû möùc logic 0). - Töông töï ñöôøng daây phaùt cuûa maùy ñoái phöông cuõng ôû möùc logic 0, neân ñöôøng daây thu cuûa maùy ta cuõng ôû möùc logic 0, cöïc B cuûa Q4 ñöôïc ñaët vaøo moät ñieän aùp döông neân Q4 taét  ñieän aùp ôû M2 laø -60V (D4 saùng). - Khi caàn goïi, ta cho E2 noái ñaát Q2 daãn  Q3 daãn  Q1 taét. Do ñoù töø Relay cuûa maùy ñoái phöông moät doøng ñieän töø mass qua D2  Q3  veà nguoàn -60V. Luùc naøy, ñoái phöông seõ traû lôøi baèng caùch gôûi ñeán ñöôøng daây thu cuûa ta möùc logic 1 (doøng-20mA). Do ñoù, Q4 daãn vaø M2 coi nhö noái ñaát (D2 saùng). Nhaän ñöôïc tín hieäu naøy töùc laø ñöôøng daây ñaõ ñöôïc keát noái vaø saün saøng truyeàn soá lieäu.
  5. +60V R2 R4 DZ D2 Q1 R1 R5 R8 E2 Q2 Ñeán Rx cuûa maùy Teletype D3 R3 Q3 R6 R9 - 60V R10 M2 Töø Tx cuûa R7 R8 maùy Teletype Q4 R25 D4 D5 Ground
  6. Hình 7 : 2. Giao tieáp duøng doøng ñieän voøng 20 mA: Giao tieáp duøng voøng ñieän voøng 20mA söû duïng moät doøng ñieän voøng 2 daây ñôn giaûn ñeå truyeàn döõ lieäu noái tieáp. Logic 1 bieåu thò baèng doøng ñieän voøng I = 20mA vaø logic 0 bieåu thò baèng doøng I = 4 mA.
Đồng bộ tài khoản