Migration

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
18
download

Migration

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng chương trình Window Easy Transfer để di chuyển dữ liệu : User account , profile , file và Folder từ máy XP sang máy Vista

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Migration

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com MIGRATIONS I. Giới Thiệu - Dùng chương trình Window Easy Transfer để di chuyển dữ liệu : User account , profile , file và Folder từ máy XP sang máy Vista II. Chuẩn Bị - 1 máy Vista , 1 máy XP - Máy Vista tạo và share thư mục Easy Transfer tại C: , tắt firewall , tắt UAC , chuyển giao diện Start Menu về dạng classic - Máy XP tạo user tên : Admin III. Thực Hiện 1. Thực hiện tại máy Vista B1 : Mở chương trình Window Easy transfer : Start  Programs  Accessories  System Tools  Window Easy Transfer B2 : màn hình Welcome  chọn Next  Chọn Start a new transfer B3 : Chọn My new computer Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Chọn No, show me more options B5 : Chọn External hard disk or shared network folder B6 : Chọn Browse  Chỉ đến đường dẫn : C:\Easy Transfer  next 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B7 : Chọn Yes, I’ll transfer files and settings over the network B8 : Chọn Yes , I have a key 2. Thực hiện tại máy XP B1 : Truy cập vào máy Vista , thư mục Easy Transfer  Migwiz  Migsetup B2 : Chọn Transfer directly, using a network connection Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Chọn Use a network connection Màn hình cảnh báo  chọn Yes B4 : Chọn No , I need key B7 : Ghi nhận dãy chữ số dưới dòng Window Easy Transfer key 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B8: Thực hiên tại máy Vista : Điền dãy số ghi nhận từ máy Xp vào ô Type your Windows Easy Transfer key Kết nối 2 máy tính thành công ! B9 : (Máy XP): Chọn All User account , files, and settings  Transfer B10 (Máy XP) : Chọn Next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Transfer dữ liệu qua máy Vista thành công  Close B11 : (Máy Vista) Chọn Show me everything that was transfereed 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Quan sáy các dữ liệu đã nhận từ máy XP  OK  Restart lại máy Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản