intTypePromotion=1

Mô hình hóa môi trường-01

Chia sẻ: Tobi Luv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
364
lượt xem
126
download

Mô hình hóa môi trường-01

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'mô hình hóa môi trường-01', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình hóa môi trường-01

 1. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC 1
 2. 1. Muïc tieâu moân hoïc: Giaùo trình “Moâ hình hoùa moâi tröôøng” cung caáp caùc kieán thöùc cô baûn trong moâ hình hoùa moâi tröôøng. Giaùo trình naøy ñöôïc trang bò cho sinh vieân cuõng nhö hoïc vieân cao hoïc ngaønh moâi tröôøng sau khi ñaõ ñöôïc hoïc caùc giaùo trình cô sôû nhö toaùn cao caáp, toaùn öùng duïng trong moâi tröôøng, cô löu chaát. 2
 3. Keøm theo coù 02 phaàn meàm thöïc haønh moâ n hình hoùa moâi tröôøng . Phaàn meàm thöù nhaát bao goàm tính toaùn caùc n lôøi ghi giaûi tích cuûa giaùo trình treân, giaûi baøi toaùn thuûy löïc moät chieàu baèng phöông trình soá, baøi toaùn lan truyeàn chaát baèng caùc sô ñoà tính khaùc nhau vaø so saùnh vôùi nghieäm giaûi tích, cuøng vôùi moät soá tieän ích khaùc nhau nhö ñoà thò, in aán, … 3
 4. Phaàn meàm thöù hai goàm caùc noâi dung tính n toaùn oâ nhieãm khoâng khí ñoái vôùi moät nguoàn ñieãm cao, nhieàu nguoàn ñieåm, tính toaùn caùc thoâng soá khí töôïng phuïc vuï moâ hình,… 4
 5. 2. Thôøi gian hoïc: goàm 30 tieát lyù thuyeát vaø 15 tieát thöïc haønh treân maùy tính. 3. Noäi dung moân hoïc: goàm 8 chöông vaø 2 phaàn meàm. 4. Kieåm tra: Thi vaán ñaùp vaø treân maùy tính. 5
 6. Chöông I. MÔÛ ÑAÀU n n Chöông II. ÑOÄNG HOÏC PHAÛN ÖÙNG n Chöông III. PHÖÔNG TRÌNH CAÂN BAÈNG KHOÁI LÖÔÏNG n Chöông IV. HEÄ TAÙC ÑOÄNG TIEÁN n Chöông V. HEÄ TAÙC ÑOÄNG LUØI n Chöông VI. SÖÏ PHAÂN TAÙN n Chöông VII .LÔØI GIAÛI GIAÛI TÍCH CHO MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP n Chöông VIII. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ 6
 7. 1. Vai troø, yù nghóa moâ hình hoùa moâi tröôøng: Phaân tích hieän traïng. Ø Ñaùnh giaù xu höôùng bieán ñoåi cuûa moâi tröôøng. Ø Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ÑTM. Ø Caùc böôùc xaây döïng moâ hình hoùa. Ø 2. Moät soá khaùi nieäm cô baûn. 3. Taùc nhaân ñoàng nhaát (heä soá ñoàng nhaát). 4. Nguyeân lyù baûo toaøn vaø caân baèng khoái löôïng. 7
 8. 1.Ñoäng hoïc phaûn öùng. 2.Phaûn öùng baäc 0, 1, 2, baäc n. Ø Phaûn öùng baäc 0. Ø Phaûn öùng baäc 1. Ø Phaûn öùng baäc 2. Ø Phaûn öùng baäc n. Ø Phaân tích soá lieäu xaùc ñònh toác ñoä phaûn öùng. Phöông phaùp tích phaân. Ø Ø Phöông phaùp vi phaân. Ø Phöông phaùp giaù trò ñaàu. Ø Phöông phaùp baùn phaân raõ. Ø Caùc phöông phaùp khaùc. AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä. Ø 8
 9. 1. Phöông trình caân baèng khoái löôïng cho heä troän toát Söï bieán ñoåi vaät chaát. Ø Caùc nguoàn taûi naïp. Ø Doøng ra. Ø Phaûn öùng. Ø Laéng ñoïng. Ø 2.Lôøi giaûi cho heä oån ñònh Haøm chuyeån ñoåi vaø thôøi gian toàn taïi. Ø Ø Haøm soá chuyeån ñoåi. Ø Thôøi gian toàn taïi. Söï bieán ñoåi chaát oâ nhieãm theo thôøi gian. Ø 9
 10. 3.Nghieäm rieâng Taûi naïp xung. Ø Taûi naïp baäc thang. Ø Taûi naïp tuyeán tính. Ø Taûi naïp muõ. Ø Taûi naïp hình sin. Ø Nghieäm toång coäng. Ø Chuoãi Fourie. Ø 10
 11. 1. Phöông trình caân baèng khoái löôïng. 2. Heä khoâng oån ñònh. 3. Caùc phaûn öùng cuûa heä tieán. 11
 12. 1. Phöông trình caân baèng khối lượng. 2. Ñoái vôùi heä nhieàu loø. 3. Söï bieán ñoåi theo thôøi gian. 4. Caùc phaûn öùng thuaän nghòch Heä ñoùng. Ø Ø Heä môû. 12
 13. 1. Söï chuyeån taûi vaø phaân taùn. 2. Ñònh luaät thöù nhaát cuûa Fick. 3. Moâ hình vònh – hoà. 13
 14. 1.Heä oån ñònh Tröôøng hôïp lyù töôûng. Ø Doøng chaûy taàng. Ø So saùnh giöõa moâ hình loø troän toát vaø tröôøng hôïp Ø doøng chaûy taàng. Quaù trình chuyeån taûi vaø khueách taùn. Ø Moät soá öùng duïng cuûa doøng chaûy taàng cho soâng Ø suoái. Moät soá öùng duïng cho vuøng cöûa soâng ñoái vôùi moâ Ø hình loø trộn tốt. 2.Heä khoâng oån ñònh Khi khoâng coù khueách taùn roái. Ø Caùc moâ hình lan toûa. Ø 3.Moät soá coâng thöùc aùp duïng. 14
 15. 1.Phöông trình lan truyeàn oâ nhieãm khoâng khí Phöông trình cô baûn. Ø Ñôn giaûn hoùa phöông trình lan truyeàn. Ø Nghieäm giaûi tích. Ø 2. Phöông phaùp GAUSS. Coâng thöùc cô sôû. Ø Söï bieán daïng moâ hình GAUSS (ñoåi goác toïa ñoä, tính Ø ñeán söï phaûn xaï noàng ñoä) cöïc ñaïi chaát oâ nhieãm Heä soá khuyeách taùn vaø ñoä oån ñònh khí quyeån. Ø 3. Caùc coâng thöùc phuï trôï. Chieàu cao hieäu quaû oáng khoùi. Ø Quaù trình laéng ñoïng. Ø 15
 16. 4. Phöông phaùp Berliand M.E. Noàng ñoä chaát oâ nhieãm ñoái vôùi khí vaø buïi nheï. Ø Noàng ñoä chaát oâ nhieãm ñoái vôùi buïi naëng. Ø Coâng thöùc tính vaän toác gioù theo ñoä cao. Ø Noàng ñoä chaát oâ nhieãm trong ñieàu kieän khoâng gioù. Ø 5. Noàng ñoä chaát oâ nhieãm do nhieàu nguoàn thaûi gaây ra Taàn suaát gioù, heä soá trung bình. Ø Tính toaùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm theo taàn suaát gioù. Ø Tính toaùn noàng ñoä töông ñoái toång coäng do nhieàu Ø nguoàn ñieåm cao gaây ra. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2